Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne"

Transkrypt

1 Jan Zbieć Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1. Sprawy ogólne W dzisiejszych czasach archiwum spełnia ważną funkcję, jako instytucja powołana do zabezpieczania, gromadzenia, porządkowania, konserwacji i udostępniania materiałów źródłowych występujących pod różnymi postaciami. Różnorodność określeń archiwaliów związana jest z postępem technicznym, który wpływa też na zmiany w ciągle kształtującym się i narastającym zasobie archiwalnym. Rozwój biurowości, techniki, ulepszanie metod pracy wszystko to ma swój wpływ na powstawanie różnych form materiałów archiwalnych. Unowocześnienia w biurowości prowadzą nie tylko do jej usprawnienia, lecz powodują, że akt lub dokument, który dawniej występował tylko w oryginale dzisiaj może być powielony w dowolnej ilości; staje się więc powtarzalnym i powoduje wzrost zasobu archiwalnego. Rozwój sieci administracji wpłynął na rozbudowę aparatu biurowego i na rejestrowanie szeregu czynności urzędowych, co znalazło swoje odbicie w wytwarzanych aktach 1. 1 Sprawy związane z ustawicznym wzrostem produkcji aktowej szerzej omawiają: Z. K r u p s k a i M. T a r a k a n o w s k a, Problem kształtowania narastającego zasobu aktowego w Polsce Ludowej, Archeion nr 56, 1971, s Ponadto: B. K r o l l, Uwagi w sprawie rozmiarów narastającego zasobu archiwalnego i ich wpływu na perspektywy działalności archiwów, Archeion nr 57, 1972, s

2 Nagromadzone archiwalia odzwierciedlają rozwój życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego, oświaty, nauki, zdrowia i urządzeń socjalnych. Z powyższego wynika, że w archiwach znajdują się cenne źródła wiedzy, które mogą być wykorzystane przez historyka do prac naukowych. Archiwalia służą też osobom prywatnym, które mogą uzyskać dla swych własnych celów odpisy lub fotokopie dokumentów, ułatwiające im załatwienie wielu spraw osobistych. 2. Powstanie archiwum Po drugiej wojnie światowej, w październiku 1947 roku ukazał się rozkaz Ministerstwa Obrony Narodowej 2, powołujący przy dowództwach okręgów wojskowych 3 archiwa, których zadaniem miało być gromadzenie akt dotyczących odrodzonego Wojska Polskiego. Pierwsze zapisy w rejestrach dokonywano już w czerwcu 1947 roku, jeszcze przed wydaniem rozkazu. Większą ilość materiałów archiwalnych zaczęto gromadzić dopiero w roku 1949 i odtąd też datuje się właściwa działalność Archiwum Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W historii istnienia placówki można wyróżnić trzy okresy, charakteryzujące się zasadniczymi zmianami, które zadecydowały o jej rozwoju i działalności. * Pierwszy okres ( ) rozpoczyna się od zabezpieczenia w kancelariach jednostek akt rozproszonych, niejednokrotnie w kilku komórkach organizacyjnych. Następnie odbywało się kompletowanie odnalezionych akt, układanie w teczki, zabezpieczanie i segregowanie. Czynności te wymagały dużego nakładu pracy, poświęcenia i umiejętności ze strony pierwszych pracowników, którzy nie mieli wówczas odpowiedniego przygotowania fachowego. Brak było również 2 Rozkaz organizacyjny nr 0218/org. z dnia roku. CAW, Prot. 1101/65, t Dowództwa okręgów wojskowych powołano rozkazem organizacyjnym nr 023/org, NDWP z dnia roku. Por.: Organizacja i działania bojowe ludowego Wojska Polskiego w latach , t. 1. Warszawa 1958, s. 331.

3 szczegółowych wytycznych odnośnie postępowania z wojskowymi materiałami archiwalnymi, gdyż pierwsze instrukcje regulujące tok postępowania przy brakowaniu akt z 1948 roku nie precyzowały dokładnie zasad przyjmowania oraz selekcji. W tej sytuacji pracownicy musieli wykazać dużo własnej inicjatywy, poświęcając niekiedy swój czas pozasłużbowy na pracę w terenie i w archiwum. Pierwsze pomieszczenia wydzielone w Cytadeli, posiadały niewielki metraż i nie były przystosowane całkowicie na magazyny archiwalne. Trudności lokalowe spowodowały, że akta rozmieszczano zupełnie bez planu i porządku. Zespoły były wymieszane, a nie mieszczące się na półkach akta układano bezpośrednio na cementowych podłogach. Magazyny nie były wietrzone; występowały trudności w zakresie sprzątania akta pokrywała warstwa kurzu 4. W okresie tym przyjęto i ułożono na regałach około 111 tys. jednostek archiwalnych. Nie dokonywano jednak selekcji akt. Zgromadzone materiały archiwalne zostały uporządkowane dopiero po ukazaniu się zarządzenie szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 15 lipca 1953 roku. W pracach tych brała udział komisja składająca się z czterech oficerów. Komisja przeprowadziła kontrolę i zaleciła dokonanie selekcji zasobu aktowego. Czynność ta została wykonana w okresie od 20 sierpnia 1953 roku do końca marca 1954 roku. Wówczas to wydzielono do zniszczenia 16 tys. teczek akt, jako oczywistą makulaturę. Równocześnie przygotowano do przekazania do Centralnego Archiwum Wojskowego około 36 tys. jednostek archiwalnych. W czasie działalności komisji zostało ujawnionych wiele niedociągnięć w prowadzeniu ewidencji i magazynowaniu zgromadzonych akt. Było to związane z brakiem odpowiednich przepisów 5 oraz zbyt szczupłą obsadą etatową (kierownik archiwum, oficer i jeden podoficer). 4 Stwierdzić należy, że podobne kłopoty związane z początkowym okresem gromadzenia archiwaliów występowały również w archiwach innych okręgów. Piszą o tym: E. Z a b ł o c k i, Dwadzieścia lat Archiwum Śląskiego Okręgu Wojskowego, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 2, 1970, s ; Z. G o ł ę b i o w s k i, Archiwum Pomorskiego Okręgu Wojskowego w latach , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 3, 1971, s Pierwsze instrukcje opracowane dla wojskowej służby archiwalnej nie regulowały wszystkich spraw związanych z gromadzeniem, zabezpieczaniem i selekcją akt. Problem ten szerzej omawiają: H. F a b i j a ń s k i, Kształtowanie narastającego zasobu aktowego i selekcja materiału archiwalnego LWP w świetle założeń i praktyki. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki wojskowej służby archiwalnej. Warszawa 1967, s ; J. M a l c z e w s k i, Selekcja akt w archiwach wojskowych, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 4, 1972, s

4 W latach w Wojsku Polskim nastąpiła reorganizacja okręgów i jednostek, co miało duży wpływ na całokształt pracy, a szczególnie na przyjmowanie i kompletowanie akt z jednostek, które uległy rozformowaniu lub przeformowaniu. Napływ dużej ilości dokumentacji w krótkim okresie czasu do szczupłych pomieszczeń magazynowych przyczynił się do powstania jeszcze większych niedociągnięć w pracy. * Drugi okres istnienia Archiwum WOW zaczyna się od roku Był to rok przełomowy w działalności placówki. Wówczas to, przy aktywnej pomocy komisji, zlikwidowano zaległości w zakresie prowadzenia ewidencji i magazynowania akt. Z olbrzymiej masy zgromadzonych archiwaliów wydzielona została oczywista makulatura. Odpowiednio zabezpieczono też akta kategorii A. W tym okresie. dużą pomoc okazali pracownicy CAW; przy współudziale oficerów z dowództwa WOW przeprowadzili oni kontrolę w kancelariach jednostek, zabezpieczając przed samowolnym niszczeniem cenne materiały z okresu wojny. Potrzeba jak najszybszego odciążenia kancelarii jednostek z dużej ilości posiadanych akt spowodowała konieczność przydzielenia na przełomie lat większych pomieszczeń, z przeznaczeniem na magazyny. Archiwum otrzymało wówczas budynek przy ul. Skierniewickiej, zajmowany poprzednio przez Polski Czerwony Krzyż. W pomieszczeniach tych przeprowadzono remont, lecz nie założono centralnego ogrzewania i urządzeń sanitarnych. Pomieszczenia biurowe nie zapewniały należytych warunków pracy, szczególnie w okresie zimowym. Magazyny zostały wyposażone w drewniane regały w ilości wystarczającej na akta już zgromadzone, lecz nie przewidziano odpowiedniej rezerwy na przyjęcie nowych. Stan ten wpłynął ujemnie na kontynuację rozpoczętych prac archiwalnych. Nadal wykonywano czynności związane z porządkowaniem akt. Zespoły archiwalne odpowiednio rozmieszczono w poszczególnych salach magazynowych. Jednak brak było rozeznania odnośnie zasobu aktowego w kancelariach jednostek, co w niedługim czasie spowodowało ponowne rozbicie zespołów.

5 Lata zapisały się w dziejach archiwum jako okres wytężonej pracy w przyjmowaniu materiałów archiwalnych z jednostek rozformowanych i przeformowanych, jak również w przygotowaniu i przekazaniu akt do Centralnego Archiwum Wojskowego. Duży napływ akt powodował konieczność przeprowadzenia selekcji w celu uzyskania wolnego miejsca na przyjmowanie dalszych materiałów. Odciążanie kancelarii z akt było pilną potrzebą, ponieważ wiele jednostek wojskowych ulegało likwidacji, a istniejące posiadały olbrzymią ilość zbędnej dla nich dokumentacji. Tak więc w latach przyjęto 368 tys. jednostek archiwalnych, natomiast wydzielono do zniszczenia 180 tys. Cyfry te świadczą o wielkiej pracy jaką musiał wykonać personel, żeby w tak niewielkich pomieszczeniach ulokować przyjęte materiały. * Od roku 1968 datuje się w działalności archiwum trzeci okres. Plany urbanistyczne rozbudowy dzielnicy Wola zmusiły do ponownej przeprowadzki zgromadzonych, w okresie dwudziestu lat, zespołów archiwalnych. Nowe pomieszczenia zostały przydzielone w zaadaptowanych Fortach im. Traugutta. Początkowo wyglądało to bardzo korzystnie z uwagi na dużą powierzchnię magazynową, centralne ogrzewanie, jak również dzięki częściowemu wyposażeniu w nowe regały metalowe. Okres przeprowadzki trwał około roku, natomiast samo właściwe porządkowanie odbywało się jeszcze przez dwa lata. Akta zostały ułożone na regałach systemem pionowym, z zachowaniem odpowiedniej rezerwy na przyjęcie z jednostek i instytucji dalszej produkcji kancelaryjnej. Okres ten wymagał wytężonej pracy od całego personelu. Podczas przeprowadzki nie wstrzymano załatwiania kwerend i zgłaszających się interesantów oraz wypożyczania i udostępniania akt. Od września 1971 roku pracownicy archiwum przystąpili zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi do kontroli akt (scontrum). Wówczas to ujawniono i zlikwidowano wiele niedociągnięć nagromadzonych od roku Równocześnie trzeba było przyjąć 70 tys. jednostek archiwalnych. W ramach selekcji wydzielono 24 tyś. jednostek archiwalnych jako oczywistą makulaturę.

6 3. Zasób aktowy, konserwacja i selekcja W okresie istnienia archiwum przyjęto ogółem 549 tys. jednostek archiwalnych. Z ogólnego zasobu przekazano w poprzednich latach do Centralnego Archiwum Wojskowego i Biura Historycznego około 55 tys. teczek akt. Były to archiwalia głównie kategorii A związane z wojną oraz kategorii B z długim okresem przechowywania z okresu późniejszego. W ramach selekcji pracownicy wydzielili ogółem 236 tys. teczek akt oczywistej makulatury. Obecny stan zasobu Archiwum Warszawskiego Okręgu Wojskowego kształtuje się w granicach 260 tys. jednostek archiwalnych. Zgromadzone materiały to akta przekazane przez jednostki i instytucje wojskowe; dotyczą one zagadnień organizacyjnych, szkolenia bojowego i politycznego, pracy partyjno-politycznej, funkcjonowania szkół wojskowych i placówek naukowych, szpitali, służby kwatermistrzowskiej i sprawiedliwości. Najbardziej wartościowe akta pochodzą z tych jednostek i instytucji, które uległy likwidacji; te zespoły uważa się za zamknięte. * Zgromadzony zasób aktowy wymaga stałej i troskliwej konserwacji, ponieważ papier nie jest zbyt trwały, a warunki, w których jest przechowywany sprzyjają niszczeniu, z uwagi na szczególnie duże nawilgocenie. Akta z miejsc zagrożonych przenosi się do innych pomieszczeń; magazyny są wietrzone, akta odkurza się. Jak na razie są to jedyne czynności związane z częściowym zabezpieczaniem archiwaliów 6. Szczególną opieką otacza się materiały kategorii A, a wśród nich kroniki, rozkazy dzienne, akta dotyczące szkolenia bojowego i politycznego. Właśnie te 6 Podstawowe formy zabezpieczania archiwaliów omawia M. H u s a r s k a, Aktualne problemy konserwacji zbiorów archiwalnych, Archeion nr 56, 1971, s Por. także: L. L e w a n d o w i c z, Zabezpieczanie materiałów archiwalnych w świetle praktyki Centralnego Archiwum Wojskowego, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 5, 1973, s

7 archiwalia znajdują się w centrum zainteresowania badaczy; mówią one o najważniejszych problemach życia wojska. Ważnym problemem staje się w archiwum sprawa selekcji akt, a to ze względu na znajdującą się jeszcze sporą ilość przedawnionych materiałów, zalegających zbędnie na regałach. Wydzielenie ich do zniszczenia wymaga sumiennej i skrupulatnej pracy komisji, ponieważ w teczkach spraw są dokumenty o różnym okresie przechowywania i wartości. Na przestrzeni wielu lat komisje przeprowadzające selekcje szukały różnych sposobów unowocześnienia brakowania, które, niestety, nie zawsze przebiega najlepiej. W każdym wypadku chodzi o to, aby w czasie wykonywania tych czynności zabezpieczyć przed nierozważnym zniszczeniem materiały o wartości historycznej. 4. Udostępnianie, wypożyczanie akt i załatwianie kwerend Do działalności archiwum należy także udostępnianie i wypożyczanie akt oraz załatwianie kwerend poświadczeniowych. Są to czynności, które wymagają dużych kwalifikacji i praktyki zawodowej personelu, gdyż od sumienności i dokładności archiwistów zależy bardzo wiele. Na przestrzeni minionych lat kształtowało to się różnie, w zależności od potrzeb społecznych i służbowych. Wraz ze wzrostem zasobu aktowego obserwuje się też zainteresowanie archiwaliami wojskowymi. Ogółem w minionych latach z magazynów wydano korzystającym ponad 40 tys. jednostek archiwalnych. Archiwum odwiedzają głównie osoby zajmujące się opracowywaniem kronik jednostek. Korzystają więc z rozkazów, sprawozdań, meldunków, źródeł dotyczących spraw ewidencyjno-etatowych oraz materiałów obrazujących działalność polityczno-wychowawczą wojska. Archiwum odwiedzają też słuchacze uczelni wojskowych i cywilnych podejmujący problemy szkoleniowe, organizacyjne i polityczne. Wśród tej grupy osób przeważają zainteresowania archiwaliami obrazującymi udział Wojska Polskiego w utrwalaniu władzy ludowej

8 * Zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami placówka nasza wypożycza akta innym instytucjom na zewnątrz. Korzystają z tego przede wszystkim instytucje prowadzące kontrole i dochodzenia oraz organa sprawiedliwości. W tym wypadku chodzi głównie o dużą grupę materiału archiwalnego typu gospodarczoadministracyjnego i finansowego. W okresie swego istnienia Archiwum Warszawskiego Okręgu Wojskowego wypożyczyło na zewnątrz ponad 6 tyś. jednostek archiwalnych. * Ważnym odcinkiem działalności archiwum jest załatwianie spraw osobowych. Z roku na rok rośnie liczba podań, dotyczących ustalenia przebiegu służby wojskowej. Sprawa dotyczy zarówno wojskowych jak i pracowników cywilnych. Poświadczenia z archiwów wojskowych potrzebne są przy załatwianiu spraw emerytalnych, przyjmowaniu do związków kombatanckich itp. Niejednokrotnie chodzi nie tylko o tych, którzy bezpośrednio służyli w wojsku, ale też członków ich rodzin. Archiwum wydaje więc zaświadczenia o przebiegu służby i pracy, wyciągi z akt, odpisy, fotokopie świadectw lekarskich itp. Ogółem załatwiono do roku 1973 około 14 tys. kwerend osobowych. 5. Sprawy personalne Stan archiwum i jego prawidłowe funkcjonowanie zależy obok sytuacji lokalowej również od obsady personalnej. Pierwsi pracownicy nie posiadali żadnego przygotowania fachowego, gdyż w okresie początkowym brak było możliwości dokształcania. Instytucja nie dysponowała również etatami dla osób o pełnych kwalifikacjach zawodowych. Kierownicy archiwum starali się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej. Od ich sumienności zależało wiele, ponieważ oni to

9 bezpośrednio sprawowali pieczę nad zgromadzonym zasobem archiwalnym. Lata nie były szczęśliwe dla archiwum w zakresie spraw etatowych. Dokonywane wówczas częste zmiany kierowników miały swój wpływ na ogólną sytuację stanu placówki. Zmiany te były uzależnione nie tylko od przydatności zawodowej na stanowisku kierownika archiwum, ale wypływały również z braku zainteresowania wykonywaną pracą. Mimo to, każdy kierownik, każdy pracownik wniósł wkład w podniesienie stanu archiwum, wykonywując swój zawód niejednokrotnie w trudnych i ciężkich warunkach. Tym pierwszym pracownikom zawdzięczamy to, że wiele cennych archiwaliów zachowało się do dziś. Obecnie dla każdego pracownika jest rzeczą oczywistą, że aby dobrze i wydajnie pracować w archiwum należy posiadać, oprócz wiedzy fachowej, przede wszystkim, długoletnią praktykę. 6. Współpraca z jednostkami wojskowymi Działalność archiwum nie ogranicza się tylko do pracy bieżącej na miejscu. Prowadzone są również kontrole w jednostkach, udziela się kierownikom kancelarii konsultacji oraz porad w zakresie fachowego przygotowania akt. Od tego w dużym stopniu zależy należyte kompletowanie i zabezpieczenie archiwaliów. Przed przyjmowaniem akt z jednostek i instytucji organizowane są kontrole w terenie, odprawy szkoleniowe w garnizonach (przeciętnie pięć razy w roku), w trakcie których uczestnicy mają możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z należytym przygotowaniem akt do przekazania oraz wydzielaniem przeterminowanych materiałów typu gospodarczego (kategorii B 10 i C ). W czasie przeprowadzania kontroli sprawdza się postępowanie z dokumentacją aktową o wartości trwałej. Chodzi o to, aby nie dopuścić do samowolnego niszczenia akt przez kierowników kancelarii wbrew obowiązującym w tym zakresie przepisom 7. Ostatnio zwiększono ilość kontroli niektórych kancelarii, 7 Sprawy te reguluje specjalna instrukcja o postępowaniu z wojskowymi materiałami archiwalnymi, która ukazała się w roku Por. też: J. M a l c z e w s k i, op. cit., s

10 mając na uwadze dobro służby archiwalnej i potrzebę wydobycia z ogromnej produkcji aktowej najbardziej wartościowych materiałów. Oprócz przeprowadzania wyrywkowych kontroli w jednostkach, kierownik archiwum bierze także czynny udział w grupowych szkoleniach organizowanych co roku przez Dowództwo Warszawskiego Okręgu Wojskowego dla kierowników kancelarii. W ramach realizacji programu szkolenia na każdym kursie trzy godziny poświęca się na omówienie zagadnień z archiwistyki. W ten właśnie sposób rozwiązuje się wiele istotnych spraw związanych z metodą kompletowania i zabezpieczania oraz selekcją akt i przygotowaniem ich do przekazania do archiwum. Odpowiednią ilość godzin przeznacza się również na omówienie normatywów, regulujących postępowanie z wojskowymi materiałami archiwalnymi. W przyszłości współpraca między archiwum a kancelariami jednostek powinna ulec jeszcze większemu pogłębieniu, gdyż technika szkoleniowa wojska oraz praca biurowa stale się rozwijają. Wszystko to wpływa też na zmiany w narastającej dokumentacji aktowej. już w niedalekiej przyszłości placówki archiwalne staną przed problemem przyjmowania nieznanej dotychczas dokumentacji, będącej produktem różnych urządzeń elektronicznych. Fakt ten powinien rzutować również na formy współpracy archiwum z jednostkami wojskowymi. 7. Zakończenie Podsumowując miniony okres działalności archiwum Warszawskiego Okręgu Wojskowego należy stwierdzić, że zrobiono już bardzo dużo. Jednak dorobek następnych lat powinien poważnie przekroczyć dotychczasowe osiągnięcia. Udoskonalanie i ulepszanie metod pracy ściśle wiąże się ze współpracą poszczególnych archiwów; od tego zależy niejednokrotnie sposób załatwiania wielu spraw. Szczególnie ważnym elementem dalszego rozwoju funkcjonalności archiwum staje się potrzeba scalania zespołów aktowych, które rozbite zostały w poprzednich latach w wyniku przeobrażeń strukturalnych okręgów wojskowych. Najbardziej dotyczy to materiałów kategorii B o dłuższym okresie przechowywania, a więc akt,

11 które nie podlegają przekazaniu do Centralnego Archiwum Wojskowego; są one pomocne szczególnie przy załatwianiu kwerend osobowych. Tak więc scalanie zespołów oraz wymiana pogłębionej informacji o posiadanych materiałach pomiędzy archiwami terenowymi może usprawnić pracę i skrócić okres oczekiwania petenta na odpowiedź. Nasuwają się także uwagi co do formy kompletowania dokumentów medycznych. Szycie teczek z tymi materiałami staje się niecelowe; powoduje trudności przy sporządzaniu fotokopii, odpisów czy przesyłaniu tylko jednej historii choroby na żądanie organów ścigania, sprawiedliwości i służby zdrowia. Problem ten można rozwiązać przyjmując jako zasadę, kompletowanie dokumentacji w teczkach w taki sposób, aby w każdej chwili historie chorób były dostępne pojedynczo. Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w zakresie prac porządkowych. Lata przyszłe wymagać będą szczególnie wytężonej działalności. W kancelariach jednostek wojskowych powstają nowe rodzaje dokumentacji. Po okresie przechowywania źródła te znajdą się w magazynach archiwalnych, gdzie zostaną poddane odpowiedniej selekcji. Czynności te nie należą do łatwych i zmuszają kolektyw pracowników do szczególnie dużego wysiłku. Z ogromnej masy przekazów trzeba będzie wydobyć te o największej wartości, aby z biegiem czasu mogły się znaleźć w Centralnym Archiwum Wojskowym, jako akta kategorii A. Archiwum Warszawskiego Okręgu Wojskowego musi też nadal poświęcać wiele uwagi sprawom lokalowym. Chodzi głównie o stworzenie najodpowiedniejszych warunków pracy. Chociaż pomieszczenia magazynowe są dość przestronne, to jednak istnieje konieczność ulepszenia w nich klimatyzacji. Ponadto w latach najbliższych kontynuowane będą prace związane z dalszym wyposażeniem magazynów w regały metalowe.

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH. 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt

SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH. 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt Juliusz Malczewski SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt Zagadnienie selekcji wojskowych materiałów archiwalnych dotyczy głównie akt zgromadzonych w archiwach

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 24/2009 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2009 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Leszek Kordula FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Zarys historyczny Po zakończeniu działań wojennych 1945 r. archiwistyka wojskowa po raz kolejny stanęła przed zadaniem zgromadzenia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie TECHNIK ARCHIWISTA Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( )

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( ) Anna Gąsiorowska PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO (1943 1945) W niniejszym omówieniu uwzględniono zawartość aktową wytworzoną przez kancelarie pułków piechoty wchodzących w skład 1 pierwszych dziesięciu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012 r. /pieczątka/ I N S T R U K C J A ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH W ŚWIETLE PRAKTYKI CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH W ŚWIETLE PRAKTYKI CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Leszek Lewandowicz ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH W ŚWIETLE PRAKTYKI CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zadania Centralnego Archiwum Wojskowego nie odbiegają w zasadzie od tych, jakie stoją przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 944/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2007 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI 1. CEL INSTRUKCJI 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM 3.1.Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Kazimierz Banaszek INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Po wydaniu w 1996 roku Informatora o zasobie CAW zdecydowano, aby podjąć prace nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne ISTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 94/07 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIA z dnia 01. 03. 2007 r. Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Spis treści I. Informacja

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

państwowy i niepaństwowy

państwowy i niepaństwowy Archiwum Państwowe w Koszalinie jest urzędem administracji rządowej. Jego zadaniemjest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych dokumentów powstałych w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne Ryszard Masłowski GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO Uwagi wstępne Przedmiotem artykułu są najważniejsze problemy gromadzenia wojskowego zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego -

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znowelizowanym prawem archiwalnym, doskonalenie ich umiejętności związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach

Bardziej szczegółowo

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie.

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie. Szczecin, czerwca 2013 r. WO.092.8.2013 Pan st. bryg. Bogusław Tunkiewicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie

REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie 1 Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie zwana dalej Biblioteką działa na podstawie: - Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO ( ) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT. 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum

DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO ( ) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT. 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum Jerzy Ciesielski DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO (1918 1939) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum Dla każdej instytucji powołanej do życia określa

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA Z AKTAMI W KANCELARII. Uwagi wstępne

ZASADY POSTĘPOWANIA Z AKTAMI W KANCELARII. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny ZASADY POSTĘPOWANIA Z AKTAMI W KANCELARII Uwagi wstępne Zarządzaniem dokumentacją przedarchiwalną w jednostkach i instytucjach wojskowych zajmują się komórki organizacyjne zwane kancelariami

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH. 1. Wstęp

KSZTAŁTOWANIE NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH. 1. Wstęp Andrzej Bartnik KSZTAŁTOWANIE NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH 1. Wstęp Centralne Archiwum Wojskowe w swojej działalności zawsze czuło się odpowiedzialne za prawidłowe kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Spis treści Spis treści... 1 Rozdział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia STATUT Archiwum Państwowego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r.(dz. Urz. z 1951 r.nr 1,poz. 1),

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/06 Rektora UKSW z dnia 21 lutego 2006 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach:

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach: Uzasadnienie Projektowane zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L.

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L. GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE INSTRUKCJA Organizacji i zakresu działania składnicy akt Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański. Załącznik do Zarządzenia Nr 699/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 10 lipca 2014 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Tadeusz Wojciechowski ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Archiwa wojskowe we Francji są wydzielone z ogólnej sieci podległej Dyrekcji Archiwów Francji (obok archiwów dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego instrukcji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Bolesław Woszczyński Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przystąpiono do gromadzenia akt proweniencji wojskowej. Ważną w tym funkcję odegrała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 1. Postanowienia wstępne..... 3 2. Lokal składnicy akt i jego wyposażenie.......

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zarys organizacyjny Powstanie Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych WP

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych

Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych Chojna, 07 kwietnia 2016 r. Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja 74-500 Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r. KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora PCPR w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR /12 PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. z dnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR /12 PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. z dnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR /12 PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU z dnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Instytutu Pamięci

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia l czerwca 2011 r. RDZAM hif~~."""'~ RMISTRZ MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Instrukcja dotycząca sposobu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 20 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 20 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik archiwista - symbol 441403 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składnicy akt

Instrukcja składnicy akt Załącznik Nr 3. do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.12.2015r Instrukcja składnicy akt Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Charakterystyka zasobu

WSTĘP. Charakterystyka zasobu WSTĘP W obliczu coraz większej otwartości archiwów, również archiwa wojskowe chcą nie tylko udostępniać swoje zasoby, lecz także szukać dróg dotarcia do użytkownika z informacją archiwalną. Archiwa wojskowe,

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych wprowadzenie do tematyki

Realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych wprowadzenie do tematyki Realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych wprowadzenie do tematyki Jarosław Orszulak XIV Zjazd Sekcji Archiwów Samorządowych SAP, Kalisz, 2.06.2017 r. Plan wystąpienia Wstęp Funkcja i zadania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku w sprawie ustalenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna: art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym ( tj z 1996 r Dz U Nr 13 poz 74

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY Alina Miętek MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY 1943 1945 Jedną z zasadniczych funkcji sądownictwa wojskowego jest oddziaływanie na żołnierzy

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

Archiwa, Ewidencja i Rejestry

Archiwa, Ewidencja i Rejestry Archiwa, Ewidencja i Rejestry ZARZĄDZENIE NR 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E XI WW 4191-23/12 S P R A W O Z D A N I E z kontroli Biura Dowodów Rzeczowych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przeprowadzonej przez starszego inspektora ds. biurowości Sądu Okręgowego w Gliwicach Janinę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Załącznik nr 3 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego I. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja reguluje kwestie związane z organizacją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 83/05 Starosty Powiatu Wołomińskiego Z dnia 18 października 2005r. Instrukcja Archiwalna Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację, zadania i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 327 /2016 Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Obornikach W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Dynamiczny rozwój i wejście do działań bojowych w połowie 1944 roku oddziałów i związków taktycznych lotnictwa WP sprawiły,

Bardziej szczegółowo

22 października 2009 r. Warszawa (siedziba NDAP)

22 października 2009 r. Warszawa (siedziba NDAP) Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego DKN/0072/1/09 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY panelu dyskusyjnego poświęconego aktualnym problemom z zakresu nadzoru archiwalnego 22 października 2009 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 27.03.2015 r.

Uzasadnienie. 27.03.2015 r. 27.03.2015 r. Uzasadnienie I. Potrzeba i cel wydania aktu prawnego. Projekt ustawy ma na celu ograniczenie kosztów ponoszonych przez pracodawców z tytułu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT Uwagi wstępne

CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT Uwagi wstępne Henryk Fabijański CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT 1943 1945 1. Uwagi wstępne Równolegle z formowaniem związków taktycznych i operacyjnych ludowego Wojska Polskiego tworzono

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r. BDG/DP/021/1/09 ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia. 2009 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń i decyzji w związku z nadaniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 8 /2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ 1. ROZWÓJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ

ROLA I ZADANIA WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ 1. ROZWÓJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Leszek Lewandowicz ROLA I ZADANIA WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ 1. ROZWÓJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Droga rozwoju wojskowej służby archiwalnej w Polsce była długa i trudna. Do drugiej połowy XVIII w.

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ 1944 1945 Problem organizowania terenowego aparatu mobilizacji i uzupełnień LWP w okresie zbliżania się jednostek armii polskiej do własnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r.

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT Bożena Szmagaj SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT 1943 1945 Udział kobiet w wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego był zjawiskiem powszechnym. W obozach koncentracyjnych kobiety wiodły walkę

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

Zespoły Szkół Centra Kształcenia Rolniczego organizują zadania dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym według odrębnych uregulowań i procedur.

Zespoły Szkół Centra Kształcenia Rolniczego organizują zadania dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym według odrębnych uregulowań i procedur. w sprawie przygotowania systemu kierowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić akta osobowe oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów.

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić akta osobowe oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów. ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH - akta osobowe pracownika Każdy pracodawca jest obowiązany prowadzić akta osobowe zatrudnionych przez siebie pracowników. W aktach tych powinny znajdować się druki potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Do nabycia tej umiejętności niezbędna jest znajomość podstawowych, obowiązujących normatywów kancelaryjnych w naszej uczelni. Normatywami

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU (na podstawie Zarządzenia Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo