GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne"

Transkrypt

1 Ryszard Masłowski GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO Uwagi wstępne Przedmiotem artykułu są najważniejsze problemy gromadzenia wojskowego zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki występującej w siłach zbrojnych. Celem opracowania jest przedstawienie zasad rozmieszczania zasobu oraz przejmowania, selekcji i brakowania dokumentacji archiwalnej w warunkach narastającego zasobu archiwalnego. W artykule podjęto próbę dokonania analizy problemu zakładając, że prawidłowe gromadzenie zasobu jest możliwe, ale przy sprawnie funkcjonującej sieci archiwalnej i wydolnych strukturach archiwów. Jest też powszechnie wiadomo, że właściwe kształtowanie narastającego zasobu może odbywać się przy poszanowaniu naukowych metod i zasad selekcji i brakowania akt. Dlatego też zakres artykułu obejmuje, obok informacji o powstawaniu i charakterystyce zasobu CAW, przede wszystkim problemy o których wspomniano. Za podstawę konstrukcji opracowania przyjęto wykładnię gromadzenia zasobu przedstawioną przez Bohdana Ryszewskiego 1. W ujęciu tym gromadzenie archiwaliów obejmuje: Zob. B. R y s z e w s k i, Wprowadzenie do archiwistyki [w:] Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 9

2 zagadnienia ogólne gromadzenia; problematykę rozmieszczenia archiwaliów; kształtowanie zasobu archiwalnego. Podział ten stanowił podstawę wyjściową do studiowania literatury, własnych obserwacji i analiz oraz wypracowania struktury opracowania. Obok wymienionego podręcznika najbardziej użyteczne okazały się prace traktujące wprost o zasobie CAW i jego filii, które ukazywały się w Biuletynie Wojskowej Służby Archiwalnej. W części drugiej zajęto się zasadami rozmieszczenia wojskowego zasobu archiwalnego. Wyjaśniono w niej tryb przejmowania dokumentów w wojskowej sieci archiwalnej. Część trzecia przedstawia problemy nadzoru nad narastającym, wojskowym zasobem archiwalnym. Poddane analizie są też w niej sposoby selekcji i brakowania materiałów archiwalnych w siłach zbrojnych. Pominięto materiały archiwalne zgromadzone w archiwum Wojskowego Instytutu Historycznego. Jest to archiwum wydzielone z powierzonym zasobem archiwalnym. Zasób jego stanowią interesujące materiały pochodzące z zakupów, m.in. mikrofilmy akt najwyższych władz III Rzeszy, relację i wspomnienia uczestników ruchu oporu, prasa konspiracyjna, mapy itp. Należy stwierdzić, że problematyka podjęta w opracowaniu jest obszerna, przez co temat nie został w pełni wyczerpany. Jednak artykuł powinien przyczynić się do pełniejszego wyjaśnienia podstawowych problemów gromadzenia wojskowego zasobu archiwalnego. I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASOBU CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Aktualnie istniejący zasób narastał od listopada 1918 roku. Wtedy to, funkcjonujące Archiwum Instytutu Naukowo-Wojskowego Sztabu Generalnego, a następnie Centralne Archiwum Wojskowe otrzymało część akt Generał Gubernatora Warszawskiego, Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Polskiej Siły Zbrojnej, I Korpusu Wschodniego, akta Komendy Legionów Polskich i Polskiego

3 Korpusu Posiłkowego oraz I Brygady Legionów. W skład zasobu weszły również materiały zgromadzone w archiwum Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego. Podległe CAW zarządy archiwalne we Lwowie, Przemyślu, Krakowie i Poznaniu gromadziły akta władz austriackich i niemieckich. W 1919 roku CAW otrzymało akta rosyjskich dowództw z I wojny światowej, akta armii gen. Hallera oraz akta dowództw likwidowanych w toku wojny polsko-radzieckiej 2. W okresie tym trudności występujące w gromadzeniu akt spowodowane były przede wszystkim powstawaniem i kształtowaniem się instytucji państwowych i wojskowych, wojną polsko-radziecką, a także reorganizacją niektórych archiwów. W latach dwudziestych zasób CAW zasiliły akta Centralnego Urzędu Ewidencyjnego Legionów Polskich, zarządów archiwalnych okręgów korpusów w Krakowie, Przemyślu, Poznaniu i we Lwowie. Od stycznia 1924 zaczęły napływać do CAW akta powstań śląskich. W latach Archiwum Wojskowe otrzymało akta Ministerstwa Spraw Wojskowych z lat oraz Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych z lat W tym czasie cały zasób Archiwum Wojskowego został podzielony na cztery grupy. Do pierwszej zaliczono akta formacji paramilitarnych sprzed I wojny światowej, polskich formacji wojskowych z I wojny światowej oraz powstań śląskich. W skład drugiej grupy weszły akta obcego pochodzenia, w tym akta władz zaborczych i okupacyjnych. Trzecią grupę stanowiły akta wytworzone przez instytucje i jednostki wojskowe po odzyskaniu niepodległości Polski. Czwarta grupa obejmowała kolekcje rękopisów, materiałów drukowanych, rozkazów dziennych, fotografii i archiwaliów prywatnych. Do 1939 roku opracowano tylko niewielką część zasobu, tj. akta organizacji paramilitarnych, formacji polskich z okresu I wojny światowej oraz powstań śląskich. Rozpoczęto porządkowanie akt Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z lat 1969, s Zob. B. W o s z c z y ń s k i, Archiwum Wojskowe po odzyskaniu niepodległości, Archeion nr L,

4 oraz armii i frontów z tego okresu. W czasie wojny obronnej i okupacji hitlerowskiej, ale także z powodu popełnienia szeregu błędów co do postępowania z dokumentami w sytuacji zagrożenia wojennego, poniesiono znaczne straty w zasobie aktowym. W czasie wojny obronnej 15 września 1939 roku na stacji kolejowej Brody w wyniku bombardowania uległa zniszczeniu część wywożonych akt. Z ocalałej części wydzielono materiały o mniejszej wartości, które następnie spalono, pozostałe zaś przewieziono do Rumunii. Były wśród nieb m.in. akta I Brygady Legionów Polskich z 1914 roku, akta Sztabu Głównego i Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych 3. Podczas ewakuacji zniszczona została znaczna część akt Referatu Historycznego DOK nr VII oraz relacji uczestników powstania wielkopolskiego. Najważniejsze akta, tj. Ministerstwa Spraw Wojskowych, Sztabu Głównego i Sztabu Naczelnego Wodza w ogromnej większości uległy zniszczeniu w trakcie przekraczania granicy rumuńskiej. Przepadły niemal wszystkie akta Oddziału I i IV Sztabu Naczelnego Wodza. Poza granice kraju trafiły tylko fragmenty akt. Są one obecnie przechowywane w archiwum Instytutu im. gen. Wł. Sikorskiego w Londynie. Znajdują się tam głównie materiały wytworzone przez najwyższe władze wojskowe oraz te akta dowództw armii, które były przedkładane do wiadomości Sztabu Głównego, a następnie Sztabu Naczelnego Wodza 4. Niewielka grupa akt najwyższych władz wojskowych z okresu międzywojennego przechowywana jest ponadto w Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Znajdują się tam również akta Adiutantury Naczelnego Wodza z lat oraz cześć akt powstań śląskich. W czasie okupacji, pozostałe w kraju akta wojskowe, zarówno przechowywane w Archiwum Wojskowym, jak i archiwach i składnicach centralnych instytucji i jednostek wojskowych, Niemcy zgromadzili w filii Poczdamskiego Archiwum Wojskowego, którą utworzyli w Gdańsku-Oliwie. Tam też znalazły się 3 Por. L. L e w a n d o w i c z, Polskie archiwalia wojskowe w czasie okupacji , Wojskowy Przegląd Historyczny nr 2, 1972, s Zob. L. G o n d e k, Zbiory Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, Kwartalnik Historyczny nr 3, 1977, s

5 różnego rodzaju akta wojskowe, odnalezione przez wojska niemieckie w czasie działań wojennych. W grudniu 1944 i styczniu 1945 roku w związku ze zbliżającym się frontem Niemcy wywieźli kilka wagonów akt w kierunku Berlina. Część z nich została następnie odnaleziona i zabezpieczona przez wojska radzieckie i w latach sześćdziesiątych wróciła do kraju w ramach rewindykacji. Pozostałe, mimo spalenia się jednego baraku udało się ocalić. Wśród uratowanych materiałów znajdowały się zespoły akt przechowywane przed wojną w Archiwum Wojskowym. Największe procentowo ubytki odnotowano w zespołach akt formacji paramilitarnych sprzed 1914 roku, powstań śląskich, powstania wielkopolskiego i zbiorze rękopisów. Ocalałe akta stanowiły podstawę utworzonego w sierpniu 1945 roku Centralnego Archiwum Wojskowego. Jednocześnie polecono jednostkom i instytucjom wojskowym przekazać do CAW wszystkie zbędne akta finansowe i gospodarcze 5. Archiwum miało również obowiązek przyjęcia akt z jednostek i instytucji, które zostały zlikwidowane po zakończeniu wojny. W pierwszych latach po zakończeniu wojny Centralne Archiwum Wojskowe zgromadziło m.in. akta 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, 1 Korpusu Pancernego, Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych, 1 AWP, sztabu kwatermistrzostwa 1 AWP, Głównego Inspektoratu Broni Pancernej, Departamentu Służby Zdrowia MON, kilku dywizji i brygad, wielu pułków i batalionów. Od 1951 roku, po wznowieniu działalności CAW w Warszawie, przyjmowano systematycznie akta z archiwów instytucji i jednostek wojskowych. W latach siedemdziesiątych przyjmowanie przerwano z powodu braku miejsca w magazynach. Wznowiono je w 1989 roku po utworzeniu Archiwum Instytucji Centralnych MON (filia nr 1 CAW). Znaczny nabytek stanowiły akta otrzymane w 1964 roku w ramach rewindykacji ze Związku Radzieckiego. Wśród nich były materiały wytworzone przez GISZ, Sztab Główny i MSWojsk. Najcenniejsze są akta z wojny obronnej 1939 roku, które do tej pory CAW posiadało w znikomej ilości. 5 Akta operacyjne trafiły natomiast początkowo do Biura Historycznego Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego i Oddziału Historycznego Sztabu Generalnego i dopiero w późniejszych latach zostały przekazane do CAW.

6 Zasób Centralnego Archiwum Wojskowego liczy obecnie około mb akt całość można podzielić na kilka grup: a) Pierwszą obejmują zespoły akt z lat (akta sprzed I wojny światowej stanowią znikomą ilość), a więc Legionów Polskich, Polskiego Korpusu Posiłkowego, Polskiej Siły Zbrojnej, Polskiej Organizacji Wojskowej, formacji wschodnich. Armii gen. Hallera, Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, powstań śląskich, powstania wielkopolskiego i Armii Wielkopolskiej, Ministerstwa Spraw Wojskowych, Sztabu Generalnego i Głównego, Naczelnego Dowództwa WP, Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, dowództw okręgów korpusów, szkół i jednostek, instytucji i zakładów wojskowych z lat ; b) Drugą grupę stanowią szczątkowe zespoły i zbiory akt wojny obronnej 1939 roku, ruchu oporu z lat oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; c) Trzecia grupa to akta Wojska Polskiego z lat , w tym m.in. Sztabu Głównego i Generalnego, Ministerstwa Obrony Narodowej, 1 i 2 Armii oraz dowództw okręgów wojskowych. W skład zasobu CAW wchodzi także kolekcja fotograficzna z lat (ok. 400 tys. zdjęć), kartograficzna z lat (ok. 11 tys. map i planów) oraz wydawnictw i regulaminów wojskowych. Ponadto CAW posiada akta personalne i odznaczeniowe (Virtuti Militari, Krzyża i Medalu Niepodległości, Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Zasługi) oraz zbiór prasy cywilnej i wojskowej. W 1991 roku zasób CAW wzbogacony został o interesujące akta Oddziału II Sztabu Głównego z lat przekazane z b. Archiwum MSW. W 1992 roku CAW przyjęto materiały dotyczące stanu wojennego następujących instytucji: Centralna Grupa Operacyjna; Gabinet ministra Obrony Narodowej; Zarząd I Sztabu Gen.; Zarząd IV Sztabu Gen.; KOK.

7 Ogółem przyjęto 859 jednostek archiwalnych. W ostatnim okresie CAW przyjęto z Archiwum Szefostwa Wojskowych Służb Informacyjnych 600 mb akt Informacji Wojskowej z lat Materiały te są szczególnie ważne w sytuacji badania zbrodni stalinowskich i toczących się procesów rehabilitacyjnych. II. ROZMIESZCZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIECI ARCHIWÓW WOJSKOWYCH Wojskową służbę archiwalną tworzą: a) Centralne Archiwum Wojskowe; b) filie CAW archiwum Instytucji Centralnych MON oraz archiwa okręgów wojskowych i rodzajów sil zbrojnych. Zadaniem wojskowej służby archiwalnej jest wyodrębnianie z dokumentacji powstającej w wyniku działalności instytucji i jednostek wojskowych materiałów o wartości historycznej, ich gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie oraz udostępnianie. Archiwa wojskowe świadczą też usługi w zakresie wydawania wszelkiego rodzaju zaświadczeń, odpisów i reprodukcji aktowej 6. Materiały archiwalne o charakterze wojskowym i obronnym gromadzą także komórki spraw obronnych ministerstw i urzędów centralnych. Funkcjonują również archiwa jednostek organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym (np. akademie wojskowe, Wojskowy Instytut Historyczny, Centralna Biblioteka Wojskowa). Archiwa wojskowe pod względem organizacyjnym podlegają: 1) Centralne Archiwum Wojskowe Szefowi Sztaba Generalnego WP; 2) archiwum IC MON oraz archiwa okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych, merytorycznie szefowi CAW, organizacyjnie odpowiednim dowódcom 6 Zob. Zarządzenie ministra Obrony Narodowej nr 21/MON z dnia roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów wojskowych, zasad postępowania z wojskowymi materiałami archiwalnymi oraz udostępniania tych materiałów (Dz. Rozk. MON, poz. 25).

8 okręgów i rodzajów sił zbrojnych, przy których funkcjonują. Do zadać archiwów wojskowych należy: 1) prowadzenie konsultacji i instruktażu w zakresie archiwalizacji dokumentacji wojskowej; 2) kontrola postępowania z dokumentacją w instytucjach i jednostkach wojskowych; 3) przejmowanie dokumentacji i prowadzenie, ewidencji zasobu archiwum; 4) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; 5) zapewnianie właściwych warunków przechowywania i konserwacji materiałów archiwalnych; 6) opracowywanie zespołów (zbiorów) archiwalnych; 7) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej; 8) udostępnianie dokumentacji wojskowej 7. Wojskowy zasób archiwalny stanowią wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, dokumentacja techniczna, finansowa i statystyczna, mapy, plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i video oraz inne dokumenty i materiały bez względu na sposób ich wytworzenia będące źródłem informacji o działalności sił zbrojnych w kraju i zagranicą. Wojskowy zasób archiwalny rozmieszczony jest w archiwach stanowiących wojskową sieć archiwalną. W sieci tej zasób rozmieszczony jest według ściśle określonych zasad. Dokumenty wytworzone u wykonawców bezpośrednio przekazywane są do kancelarii. Kancelarie cześć z nich przekazują do właściwych archiwów okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych, skąd po upływie 20 lat akta są przejmowane przez CAW. W siłach zbrojnych zorganizowanych jest sześć filii CAW: archiwum Instytucji Centralnych MON; archiwum Warszawskiego Okręgu Wojskowego; archiwum Pomorskiego Okręgu Wojskowego; archiwum Śląskiego Okręgu Wojskowego;. 7 Por. Instrukcja o zasadach archiwalizacji dokumentacji wojskowej (Sygn. Szt. Gen. WP 1344/88).

9 archiwum Marynarki Wojennej; archiwum Wojak Lotniczych i Obrony Powietrznej. Archiwa te gromadzą, przechowują, wstępnie opracowują oraz częściowo udostępniają swoje zasoby instytucjom i obywatelom. Ich zasięg działania i oddziałania jest ograniczony istniejącą strukturą sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasób ich powstał po II wojnie światowej. Ilość zgromadzonych dokumentów w wymienionych archiwach wynosi ponad 23,5 tys. mb. Gromadzi się w nich materiały archiwalne wytwarzane przez komórki organizacyjne odpowiednich dowództw i podległych im jednostek. Do najważniejszych zadań filii CAW stanowiących archiwa przejściowe należy: nadzór i kontrola działalności podległych kancelarii; prowadzenie ekspertyz akt w instytucjach i jednostkach wojskowych; organizowanie szkoleń dla personelu kancelarii i wykonawców; przyjmowanie z kancelarii materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej; brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kat. B ; przekazywanie do CAW materiałów archiwalnych kat. A. Istniejąca struktura CAW wynika z miejsca, roli i funkcji jakie spełnia ono w kraju, siłach zbrojnych i wojskowej sieci archiwalnej. Wewnętrzna struktura archiwum i przyjęty podział zadań odpowiada ogólnie przyjętym zasadom archiwalnym oraz praktyce stosowanej dotychczas w wojskowej służbie archiwalnej (załącznik nr 1). Struktura Centralnego Archiwum Wojskowego przedstawia się następująco: 1. Wydział nadzoru archiwalnego 2. Wydział gromadzenia zasobu 3. Wydział opracowywania akt 4. Wydział informacji archiwalnej, kwerend osobowych i udostępniania akt 5. Sekcja ogólna. Najbardziej rozbudowany i liczny jest wydział opracowywania akt oraz informacji archiwalnej, kwerend osobowych i udostępniania akt. Wybór takiej koncepcji organizacyjnej spowodowany był specyfiką posiadanego zasobu i funkcji

10 spełnianych przez CAW. Pozwoliło to zwiększyć zakres funkcji informacyjnych i dokumentacyjnych. Wydział nadzoru archiwalnego prowadzi m.in.: ekspertyzy archiwalne w podległych filiach; szkolenia fachowe personelu archiwów; wydaje zezwolenia na niszczenie akt; nadzoruje i kontroluje archiwa i kancelarie. Wydział gromadzenia zasobu m.in.: przyjmuje z filii materiały archiwalne kat. A ; określa zasady gromadzenia zasobu; ustala system rozmieszczenia narastającego zasobu archiwalnego; odpowiada za sposób przechowywania zasobu. Wydział opracowania zasobu m.in.: prowadzi badania w zakresie teorii i metodyki archiwalnej; ustala zasady opracowywania poszczególnych rodzajów dokumentów; określa zasady porządkowania i inwentaryzacji materiałów archiwalnych. Wydział informacji archiwalnej, kwerend osobowych i udostępniania akt m.in.: kształtuje system informacji naukowej; prowadzi bibliotekę i pracownię naukową; udziela odpowiedzi na pisma i zapytania. Sekcja ogólna m.in.: organizuje zabezpieczenie finansowe, materiałowe i sposób funkcjonowania; załatwia sprawy administracyjno-biurowe; prowadzi kancelarię CAW. W CAW zatrudnionych jest ponad sześćdziesiąt osób. Większość z nich spełnia funkcje merytoryczne. Zarówno kierownicza kadra zawodowa jak i wielu pracowników posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności oraz praktykę pracy w archiwum. Wielu uzupełnia wykształcenie i pogłębia wiedzę fachową. Czworo z pośród nich jest na studiach doktoranckich tematycznie związanych z archiwistyką.

11 Stan osobowy CAW w pełni zabezpiecza realizację statutowych zadań archiwum, a umiejętności pracowników odpowiadają współczesnym wymogom archiwistyki. W kancelariach instytucji i jednostek wojskowych akta narastają w sposób planowy. W celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji, kwalifikacji oraz właściwego kompletowania wytworzonej dokumentacji, opracowuje się rzeczowe wykazy akt jednostki (załącznik nr 2). Rzeczowy wykaz akt stanowi podstawę do podziału dokumentacji wytworzonej w jednostce wojskowej na grupy rzeczowe (teczki przedmiotowe) i kwalifikowania jej do odpowiednich kategorii archiwalnych. Materiały archiwalne powstałe w jednostce lub instytucji, po skompletowaniu są przekazywane do jednej z filii CAW. Do filii przekazuje się materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną kat. B po upływie 5 lat od daty ich wytworzenia. Wyjątek stanowią jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły, szpitale, składnice, wojewódzkie komendy uzupełnień, instytucje obsługi prawnej, gdzie obowiązek ten upływa po 10 latach. Departamenty spraw obronnych ministerstw i urzędów centralnych przekazują wyłącznie materiały archiwalne o charakterze obronnym do filii CAW po upływie 20 lat. Teczki akt personalnych generałów i pułkowników przesyłane są do Departamentu Kadr MON, skąd po upływie 3 lat przekazywane są do CAW. Teczki akt personalnych, pozostałej kadry zawodowej przekazywane są do właściwych komend uzupełnień, stąd po upływie 3 lat do archiwów okręgów wojskowych filii CAW. Akta przekazywane są na podstawie spisów akt przekazanych, sporządzonych oddzielnie dla materiałów archiwalnych kat. A i niearchiwalnych kat. B. Termin przekazania dokumentacji przez jednostkę do archiwum określa dowódca, któremu dane archiwum podlega. Jednostki wojskowe i instytucje przekazują akta do archiwów na podstawie spisów akt przekazanych, sporządzonych oddzielnie dla kat. A i B 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, materiały kat B są niszczone po upływie ustalonego okresu przechowywania, zaś materiały kat. A są wstępnie opracowywane w formie inwentarza kartkowego. Po upływie 20 lat od momentu przekazania, akta te są przejmowane przez CAW, gdzie są opracowywane ostatecznie pod kątem naukowo-archiwalnym. 8 Tamże, s. 15.

12 Sposób przyjmowania akt do CAW jest podobny jak w przypadku przekazywania z kancelarii do filii. Tylko w 1990 roku filie CAW przyjęły z kancelarii instytucji i jednostek wojskowych ponad 58 tys. jednostek archiwalnych, natomiast CAW przyjęło z filii ok. 8 tys. jednostek archiwalnych. III. KSZTAŁTOWANIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego to oddziaływanie władz archiwalnych na twórców zespołów poprzez instruktaż i nadzór w zakresie klasyfikacji, systematyzacji, kwalifikacji, brakowania, przechowywania i ewidencjonowania wytworzonych przez tych twórców materiałów archiwalnych 9. W działalności normatywno-kontrolnej wojskowej służby archiwalnej wyodrębnia się opracowywanie przepisów archiwalnych, opiniowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych opracowywanych przez inne instytucje. Działalność kontrolną prowadzi CAW w stosunku do filii kancelarii wszystkich jednostek i instytucji sił zbrojnych. Filie CAW realizują ją w odniesieniu do kancelarii okręgów wojskowych, rodzajów sił zbrojnych oraz instytucji centralnych MON. Zakres kontroli obejmuje ocenę realizacji planowanych zamierzeń, sprawdzenie prawidłowości ewidencji zasobu oraz zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym wybranego elementu zasobu, ocenę stanu fizycznego i zabezpieczenia przechowywanych materiałów oraz aktualność planów ewakuacyjnych, analizę obsady etatowej oraz ocenę warunków pracy w archiwum. Działalnością szkoleniowo-konsultacyjną, wojskowa służba archiwalna obejmuje pracowników archiwów wojskowych i kancelarii. Pracowników archiwów szkoli się na kursach archiwalnych I-go i II-go stopnia organizowanych przez CAW. Szkolenie kierowników i pracowników 9 Problematyką kształtowania wojskowego zasobu archiwalnego zajmowali się m.in.: H. F a b i j a ń s k i, Kształtowanie narastającego zasobu aktowego i selekcja materiału archiwalnego LWP w świetle założeń i praktyki, [w:] Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki wojskowej służby archiwalnej, Warszawa 1967, s ; Z. B a r a n o w s k i, Zadania wojskowej służby archiwalnej w zarządzaniu archiwami oraz kształtowaniu narastającego zasobu aktowego jednostek, instytucji i zakładów wojskowych, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 11, 1981, s

13 kancelarii oraz inspektorów ochrony tajemnicy wojskowej odbywa się raz w roku. W czasie szkolenia omawia się zasady archiwizacji dokumentacji wojskowej ze szczególnym podkreśleniem funkcjonowania w kancelarii właściwie opracowanego rzeczowego wykazu akt. Konsultacje archiwalne prowadzone są na prośbę instytucji lub jednostki wojskowej oraz w czasie wizytacji i kontroli. Dokumentacja niearchiwalna, której okres przechowywania w archiwum upłynął, podlega brakowaniu 10. Problematykę kwalifikowania archiwalnego oraz brakowania dokumentacji reguluje uprzednio wymieniona instrukcja o zasadach archiwalizacji dokumentacji wojskowej. Podstawą kwalifikacji do odpowiednich kategorii archiwalnych i ustalenia okresów przechowywania dokumentacji niearchiwalnej w wojsku jest rzeczowy wykaz akt. Przy opracowywaniu tych wykazów stosuje się specjalne kryteria oceny materiałów archiwalnych: a) znaczenie twórców zespołu dla funkcjonowania jednostki wojskowej (instytucji); b) znaczenie historyczne twórcy zespołu; c) wartości informacyjnej; d) niepowtarzalności tekstów, e) niepowtarzalności informacji. Prawidłowa kwalifikacja akt z jednej strony orzeka o wartości źródłowej akt dla badań naukowych, z drugiej gwarantuje zgodność kwalifikacji z rzeczywistą treścią brakowania akt. W wojsku brakowaniu podlega dokumentacja niearchiwalna zaliczona do kat. B, której okres przechowywania w archiwum upłynął. Brakowania dokonuje komisja, której skład zatwierdza szef CAW. Podstawowym jej zadaniem jest: sprawdzenie prawidłowości kwalifikacji dokumentacji kat. B wydzielonej do zniszczenia; w wypadku wystąpienia niewłaściwej kwalifikacji ustalenie nowych 10 Zob. Z. K r u p s k a, M. T a r a k a n o w s k a, Problem kształtowania narastającego zasobu aktowego w Polsce Ludowej, Archeion t. 64, 1974; M. M o t a s, Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego, Archeion t. 61, 1974; J. M a l c z e w s k i, Selekcja akt w archiwach wojskowych, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 4, 1972, s ; B. R y s z e w s k i, Metodyka archiwalna ogólna [w.] Archiwistyka, Warszawa 1989.

14 okresów przechowywania akt; sporządzenie spisu akt wydzielonych do zniszczenia. Komisja taka po zakończeniu prac sporządza protokół zawierający spisy teczek akt przeznaczonych do zniszczenia i przesyła go do CAW w celu akceptacji. W miarę potrzeby, szef CAW zarządza przeprowadzenie ekspertyzy mającej za zadanie ostateczne ustalenia, czy akta przeznaczone do zniszczenia nie posiadają dalszej, praktycznej wartości. W koniecznych przypadkach specjaliści CAW dokonują ekspertyz i podejmują stosowne decyzje. Spis akt wydzielonych do zniszczenia podpisany przez komisję selekcji każdorazowo zatwierdza szef odpowiedniej instytucji. Komisja przeprowadzająca brakowanie dokumentacji zobowiązana jest zastosować się do wniosków i zaleceń z ekspertyzy akt przeprowadzonej przez pracowników CAW. CAW zwraca spis akt wydzielonych do zniszczenia wraz z zezwoleniem szefa CAW na ich zniszczenie. Dokumenty te przechowuje się trwale w archiwum. Po uzyskaniu zezwolenia CAW, akta przeznaczone do zniszczenia wyłącza się z miejsca dotychczasowego przechowywania. Należy z nich wyłączyć oryginały dokumentów osobistych (np. metryki, świadectwa szkolne itp.). Dokumenty takie są przechowywane w archiwum i zwracane na prośbę osób zainteresowanych. Fakt zniszczenia akt członkowie komisji potwierdzają podpisami na odwrotnej stronie zezwolenia na wybrakowanie akt. Analizując skalę brakowań w archiwistyce wojskowej, należy stwierdzić, że tylko w 1990 roku poddano brakowania 50 tys. jednostek. Zakończenie Podjęta w niniejszym artykule problematyka jest rozległa i niezwykle dynamiczna. Wbrew dość powszechnej opinii zasób archiwalny poddany jest różnorodnym działaniom. W opracowaniach i publicystyce podejmowanie tematu gromadzenia zasobu, nie jest zbyt popularne i właściwie, zdaniem autora doceniane. A przecież wszystkie cztery funkcje jakie spełniają współczesne archiwa,

15 tj. gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie archiwaliów mają jedynie jakikolwiek sens wtedy, kiedy dotyczą konkretnego zasobu. W opracowaniu zajęto się tylko gromadzeniem zasobu i to w wojskowej sieci archiwalnej. Jednak wnioski i uwagi jakie nasunęły się podczas zbierania materiałów i pisania artykułu, wykraczają także poza archiwa i kancelarie wojskowe. Po pierwsze, zgromadzony zasób CAW został znacznie uszczuplony podczas wojny obronnej, okupacji i w końcowym okresie II wojny światowej. Po drugie, mimo znacznych ubytków, zbiory znajdujące się w CAW zawierają niepowtarzalne i historyczne bezcenne wartości, co zostało zaznaczone w pierwszym rozdziale. Po trzecie, gromadzenie wojskowego zasobu archiwalnego zorganizowane jest w wojskowej sieci archiwalnej i odbywa się według ścisłe określonych zasad szczegółowo określonych przez Instrukcję obowiązującą w siłach zbrojnych. Po czwarte, gromadzeniem zasobu zajmują się w wojsku wyspecjalizowane i odpowiednio przygotowane służby zarówno pod względem teoretycznym jak i umiejętności praktycznych. Po piąte, kształtowanie narastającego wojskowego zasobu archiwalnego realizowane jest poprzez dokonywanie ekspertyz i brakowanie akt, opiniowanie normatywów archiwalnych i kancelaryjnych, przejmowanie akt przez archiwa wojskowe oraz kontrole, szkolenia i konsultacje archiwalne. Wnioski te nie wyczerpują tematu, są jednak najbardziej charakterystyczne i aktualne. Gromadzenie wojskowego zasobu archiwalnego w siłach zbrojnych odbywa się z poszanowaniem wszelkich zasad archiwalnych i doświadczeń praktycznych archiwów państwowych. Jednak specyfika wojskowej sieci archiwalnej wymaga dodatkowej wiedzy i umiejętności archiwistów wojskowych. Jak dotąd zadania te zdaniem autora, wykonywane są w sposób właściwy.

16 SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Załącznik nr 1 KIEROWNICTWO Wydział Nadzoru Archiwalnego Wydział Gromadzenia Zasobu Pracownia ewidencji Pracownia magazynowania Pracownia konserwacji zasobu Pracownia fotograficzna Wydział Naukowo Archiwalny Pracownie 1) Wydział Informacji Archiwalnej Pracownia informacji naukowej Sekcja Administracji Ogólnej Pracownia kwerend osobowych Pracownia informatyczna 1) Wydział posiada siedem pracowni opracowywania akt i jedną pracownia Zbiorów specjalnych (mapy, fotografie).

17 ZATWIERDZAM Załącznik nr 2... (dowódca jednostki wojskowej) RZECZOWY WYKAZ AKT... (nazwa jednostki wojskowej) Lp. Hasła klasyfikacyjne Kategorie archiwalne 1 Rozkazy dzienne dowódcy jednostki. A 2 Plany szkolenia i zasadniczych przedsięwzięć oraz sprawozdania z ich realizacji roczne 3 Miesięczne plany zamierzeń Bc 4 Plany i sprawozdania jednostek podległych Bc A Uwagi 5 Plany i Sprawozdania komórek organizacyjnych jednostki 6 Ewidencja gospodarki sprzętem i materiałami trwałego użytku Bc B-10 7 Asygnaty przychodowo-rozchodowe Bc

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH. 1. Wstęp

KSZTAŁTOWANIE NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH. 1. Wstęp Andrzej Bartnik KSZTAŁTOWANIE NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH 1. Wstęp Centralne Archiwum Wojskowe w swojej działalności zawsze czuło się odpowiedzialne za prawidłowe kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego -

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znowelizowanym prawem archiwalnym, doskonalenie ich umiejętności związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO Ewa Raniszewska ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1970 1982 W 1982 roku mija 35 lat od chwili ukazania się rozkazu ministra Obrony Narodowej o utworzeniu Archiwum DOW-II, które przekształcono później

Bardziej szczegółowo

ROLA RZECZOWEGO WYKAZU AKT W KSZTAŁTOWANIU NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO PROPOZYCJA OPRACOWYWANIA I STOSOWANIA W KANCELARII WOJSKOWEJ

ROLA RZECZOWEGO WYKAZU AKT W KSZTAŁTOWANIU NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO PROPOZYCJA OPRACOWYWANIA I STOSOWANIA W KANCELARII WOJSKOWEJ Jan Micewicz A r t y k u ł d y s k u s y j n y ROLA RZECZOWEGO WYKAZU AKT W KSZTAŁTOWANIU NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO PROPOZYCJA OPRACOWYWANIA I STOSOWANIA W KANCELARII WOJSKOWEJ Istniejące współcześnie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach:

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach: Uzasadnienie Projektowane zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

POCZĄTKOWY OKRES KSZTAŁTOWANIA ZASOBU AKTOWEGO CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO PO ZAKOŃCZENIU WOJNY W ROKU 1945

POCZĄTKOWY OKRES KSZTAŁTOWANIA ZASOBU AKTOWEGO CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO PO ZAKOŃCZENIU WOJNY W ROKU 1945 Leszek Lewandowicz POCZĄTKOWY OKRES KSZTAŁTOWANIA ZASOBU AKTOWEGO CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO PO ZAKOŃCZENIU WOJNY W ROKU 1945 W sierpniu 1970 roku minęło 26 lat od chwili utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Kazimierz Banaszek INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Po wydaniu w 1996 roku Informatora o zasobie CAW zdecydowano, aby podjąć prace nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański. 1. Przedmiot: DZIEJE I WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA ARCHIWÓW POLSKICH

Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański. 1. Przedmiot: DZIEJE I WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA ARCHIWÓW POLSKICH Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: DZIEJE I WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA ARCHIWÓW POLSKICH specjalizacja archiwalna I rok, studia stacjonarne 2. Ilość godzin: 30 godz. 4.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE im. mjr. Bolesława Waligóry. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostce organizacyjnej

CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE im. mjr. Bolesława Waligóry. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostce organizacyjnej CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE im. mjr. Bolesława Waligóry Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostce organizacyjnej Rynia 2015 ZARZĄDZENIE /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia.. w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE, ROZWÓJ I DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH

POWSTANIE, ROZWÓJ I DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH Wanda Roman POWSTANIE, ROZWÓJ I DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1945 1990 Początki organizacyjne obecnego Centralnego Archiwum Wojskowego sięgają 1944 roku. W ramach Wojskowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia STATUT Archiwum Państwowego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r.(dz. Urz. z 1951 r.nr 1,poz. 1),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej Na podstawie 12 zarządzenia nr 43 Ministra

Bardziej szczegółowo

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu brakowania

Bardziej szczegółowo

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Wiesław Bernaś, Zdzisław Lisek UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Układ strukturalno-chronologiczno-rzeczowy akt przyjęty został w Centralnym Archiwum Wojskowym podczas opracowywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Tadeusz Wojciechowski ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Archiwa wojskowe we Francji są wydzielone z ogólnej sieci podległej Dyrekcji Archiwów Francji (obok archiwów dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ

METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ Leszek Lewandowicz METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ Korzystanie z materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach wojskowych oraz metody

Bardziej szczegółowo

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego Bolesław Woszczyński DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI Początki ustawodawstwa archiwalnego Prace związane z organizacją służby archiwalnej sięgają jeszcze okresu przed odzyskaniem niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie TECHNIK ARCHIWISTA Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

Archiwa, Ewidencja i Rejestry

Archiwa, Ewidencja i Rejestry Archiwa, Ewidencja i Rejestry ZARZĄDZENIE NR 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 192 Biuro Skarg i Wniosków DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Gliwice, 10 września

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych wprowadzenie do tematyki

Realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych wprowadzenie do tematyki Realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych wprowadzenie do tematyki Jarosław Orszulak XIV Zjazd Sekcji Archiwów Samorządowych SAP, Kalisz, 2.06.2017 r. Plan wystąpienia Wstęp Funkcja i zadania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012 r. /pieczątka/ I N S T R U K C J A ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Leszek Kordula FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Zarys historyczny Po zakończeniu działań wojennych 1945 r. archiwistyka wojskowa po raz kolejny stanęła przed zadaniem zgromadzenia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie... str. 4

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie... str. 4 3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... str. 4 2. Instrukcja kancelaryjna... str. 6 Załączniki... str. 32 3. Jednolity rzeczowy wykaz akt... str. 39 4. Instrukcja archiwizacyjna... str. 88 Wprowadzenie... str.

Bardziej szczegółowo

Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych. Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl

Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych. Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl Akty prawne obowiązujące w archiwach zakładowych instytucji PAN (zmiany w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Bolesław Woszczyński Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przystąpiono do gromadzenia akt proweniencji wojskowej. Ważną w tym funkcję odegrała

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 206 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia kompetencji i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne Jan Zbieć Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1. Sprawy ogólne W dzisiejszych czasach archiwum spełnia ważną funkcję, jako instytucja powołana do zabezpieczania, gromadzenia, porządkowania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT 1943 1945 Jednym z istotnych działów pracy kwatermistrzostwa ludowego Wojska Polskiego, w okresie wojny, była działalność wojskowej służby zdrowia.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 6 października 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R _ P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia 2015 r. Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 6b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 marca 2011 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO 1. Archiwum Zakładowe funkcjonuje w strukturze Referatu Organizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt w bieżącej i archiwalnej obsłudze dokumentacji powiatowego urzędu pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R.

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Czesław Tokarz WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym akta stanowią poważną bazę źródłową

Bardziej szczegółowo

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Zasada AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1920 1921 Zarys rozwoju organizacyjnego Departament I Broni Głównych Wojsk Taborowych powstał z dniem 1 marca

Bardziej szczegółowo

lub na

lub na Archiwizacja i zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych - warsztaty Każdy podmiot w Polsce, czy to państwowy czy samorządowy, ale także spółki samorządowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. UWAGI WSTĘPNE Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zbigniew Rzeszótko CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1918 1939 Dekretem z dnia 26 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekształciła Komisję

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zarys organizacyjny Powstanie Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych WP

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 90/MON. z dnia 9 kwietnia 2002 r.

DECYZJA Nr 90/MON. z dnia 9 kwietnia 2002 r. Gen. Zarz. Operacyjny 62 DECYZJA Nr 90/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie 1 pkt 13 lit. g)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - polegać będzie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji; etaty z wykazami zmian. 1970-1989 2 Etaty z wykazami zmian;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 944/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2007 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI 1. CEL INSTRUKCJI 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM 3.1.Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do:

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do: Zarządzenie Nr 21/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ranach powszechnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH W ŚWIETLE PRAKTYKI CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH W ŚWIETLE PRAKTYKI CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Leszek Lewandowicz ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH W ŚWIETLE PRAKTYKI CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zadania Centralnego Archiwum Wojskowego nie odbiegają w zasadzie od tych, jakie stoją przed

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo