Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów... XIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów... XIX"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów XIX Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego I. Pojęcie prawa upadłościowego II. Pojęcie upadłości III. Pojęcie prawa naprawczego Funkcje prawa upadłościowego i naprawczego I. Uwagi ogólne II. Funkcja windykacyjna III. Funkcja profilaktyczna IV. Funkcja wychowawcza V. Funkcja oddłużeniowa VI. Funkcja sanacyjna Rodzaje postępowań upadłościowych Źródła prawa upadłościowego i naprawczego Systematyka prawa upadłościowego i naprawczego I. Budowa ustawy II. Rodzaje norm prawa upadłościowego i naprawczego Prawo upadłościowe i naprawcze, a system polskiego prawa Rozdział 2. Rys historyczny regulacji prawnych dotyczących upadłości podmiotów prawnych Regulacje prawne odnoszące się do upadłości obowiązujące w okresie starożytności, cesarstwa rzymskiego oraz regulacje prawne ustawodawstwa niemieckiego, austriackiego i francuskiego I. Okres starożytności i obowiązywania regulacji prawa rzymskiego II. Regulacje prawa średniowiecznych miast włoskich III. Regulacje prawa francuskiego IV. Regulacje prawa niemieckiego V. Regulacje prawa austriackiego V

2 8. Prawo upadłościowe na terenach ziem Polskich w okresie zaborów oraz w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej I. Regulacje prawne na terenach ziem polskich w okresie zaborów II. Unifikacja prawa upadłościowego w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej Proces legislacyjny Prawo upadłościowe z 1934 r Prawo o postępowaniu układowym z 1934 r Rozdział 3. Naczelne zasady prawa upadłościowego i naprawczego Pojęcie oraz podział zasad prawa upadłościowego i naprawczego I. Pojęcie zasady prawa II. Podział zasad prawa upadłościowego Naczelne zasady prawa upadłościowego i naprawczego I. Zasada optymalizacji II. Zasada dominacji grupowego interesu wierzycieli Zasady procesowe prawa upadłościowego i naprawczego I. Zasada formalizmu procesowego II. Zasada pisemności III. Zasada kontradykcyjności (sporności) IV. Zasada rozporządzalności (dyspozycyjności) V. Zasada jawności VI. Zasada równości (równouprawnienia) wierzycieli i upadłego Równość wobec upadłych Równość wobec wierzycieli VII. Zasada kontynuacji VIII. Zasada szybkości postępowania IX. Zasada koncentracji Rozdział 4. Podmioty postępowania upadłościowego i naprawczego Systematyka podmiotów postępowania upadłościowego i naprawczego. Uwagi wstępne Organy sądowe postępowania upadłościowego i naprawczego I. Sąd Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Skład sądu II. Sędzia-komisarz Status sędziego-komisarza Zakres czynności sędziego-komisarza Czynności kierownicze Czynności nadzorcze Inne czynności Organy pozasądowe postępowania upadłościowego i naprawczego I. Uwagi wstępne II. Wymogi formalne do pełnienia funkcji syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zarządcy III. Zastępca syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zarządcy IV. Pełnomocnicy syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zarządcy VI

3 V. Wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez syndyka, tymczasowego nadzorcę sądowego oraz zarządcę Prawo do wynagrodzenia Prawo do zwrotu kosztów Orzekanie o wynagrodzeniu oraz zwrocie wydatków Uwagi ogólne Ustalanie wysokości wynagrodzenia Prawo do zaliczek Prawo do zaskarżania VI. Obowiązek sprawozdawczy syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy VII. Odwołanie syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy VIII. Syndyk Status prawny syndyka Teoria urzędowa Teoria zastępstwa Teoria funkcjonariusza Teoria organu Obowiązki i uprawnienia syndyka IX. Nadzorca sądowy X. Zarządca Uczestnicy postępowania upadłościowego I. Upadły Pojęcie upadłego Zdolność upadłościowa Zdolność upadłościowa a śmierć dłużnika Wyłączenia Status upadłego Ustanowienie kuratora dla upadłego Śmierć upadłego II. Wierzyciel Pojęcie wierzyciela upadłościowego Ustanowienie kuratora dla wierzyciela Organy wierzycieli Zgromadzenie wierzycieli Zwołanie zgromadzenia wierzycieli Przebieg zgromadzenia wierzycieli Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli Rada wierzycieli Skład rady wierzycieli Uprawnienia rady wierzycieli Czynności wymagające zezwolenia rady wierzycieli Posiedzenia rady wierzycieli Uchwały rady wierzycieli Prawo do zwrotu wydatków oraz odpowiedzialność za szkodę członka rady wierzycieli Podmioty incydentalne I. Komornik sądowy II. Biegły sądowy III. Notariusz VII

4 Rozdział 5. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Podstawy ogłoszenia upadłości I. Niewypłacalność Uwagi wstępne Niewykonywanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych Nadmierne zadłużenie Wszczęcie postępowania upadłościowego I. Podmioty legitymowane w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Dłużnik Wierzyciel Przebieg postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości I. Uwagi wstępne II. Formalnoprawna ocena wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Uwagi wstępne Wniosek dłużnika Wniosek wierzyciela III. Skutki prawne niezachowania wymogów formalnych wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości IV. Merytoryczne rozpoznanie wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Uwagi ogólne V. Postępowanie zabezpieczające VI. Wstępne zgromadzenie wierzycieli Uwagi wstępne Podstawy zwołania wstępnego zgromadzenia wierzycieli Cel wstępnego zgromadzenia wierzycieli Uwagi ogólne Układ jako główny cel wstępnego zgromadzenia wierzycieli Przebieg wstępnego zgromadzenia wierzycieli Orzeczenia kończące postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości I. Rodzaje orzeczeń Uwagi ogólne Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości Orzeczenie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 12 PrUpN Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 PrUpN Orzeczenie o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości II. Obowiązek obwieszczenia oraz doręczenia postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości III. Zaskarżanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości Koszty postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości I. Skład kosztów II. Zasady ponoszenia kosztów postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości VIII

5 Rozdział 6. Skutki ogłoszenia upadłości Uwagi wstępne Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego I. Obowiązki upadłego Obowiązki upadłego w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującą likwidację majątku upadłego Obowiązki upadłego w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu Zastosowanie środków przymusu Firma upadłego Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego I. Masa upadłości Pojęcie masy upadłości Wyłączenia z masy upadłości Ustalenie składu masy upadłości Spis inwentarza Wyłączenia z masy upadłości Powództwo o wyłączenie z masy upadłości Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu Ustanowienie zarządu przez sąd Nieważność czynności upadłego Pozostawienie upadłemu prawa zarządu Zobowiązania wynikające ze zleceń rozrachunku Zakaz obciążania masy upadłości Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego I. Uwagi ogólne II. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu Świadczenia objęte układem Potrącenia wzajemnych wierzytelności Umowa najmu lub dzierżawy III. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego Wymagalność zobowiązań Potrącenia wzajemnych wierzytelności Wpływ ogłoszenia upadłości na poszczególne umowy cywilnoprawne Uwagi wstępne Wykonanie zobowiązania przez syndyka Skutki ogłoszenia upadłości odnoszące się do poszczególnych rodzajów umów cywilnoprawnych Umowa sprzedaży lub komisu Umowa zlecenia lub komisu IX

6 Umowa agencyjna Umowa użyczenia Umowa pożyczki Umowa najmu lub dzierżawy Skutki sprzedaży nieruchomości Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości Odstąpienie od umowy najmu lub dzierżawy Umowa kredytu Umowa rachunku papierów wartościowych i rachunku bankowego Umowa przechowania Umowa leasingu Umowa obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego Umowa majątkowa małżonka IV. Skutki zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości Skutki zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującą likwidację majątku upadłego Skutki zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego I. Uwagi ogólne II. Wejście spadku do masy upadłości III. Nieważność umowy zbycia spadku IV. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego I. Ustanie wspólności majątkowej II. Ustanowienie rozdzielności majątkowej III. Umowa majątkowa znosząca wspólność Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego I. Uwagi wstępne II. Bezskuteczność czynności prawnych upadłego III. Bezskuteczność czynności prawnych odpłatnych IV. Bezskuteczność wynagrodzenia umownego V. Bezskuteczność hipoteki oraz zastawu VI. Prawo do wniesienia powództwa Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne I. Uwagi wstępne II. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu Dopuszczalność wszczęcia spraw sądowych i administracyjnych Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania egzekucyjne Zapis na sąd polubowny III. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego Dopuszczalność wszczęcia spraw sądowych i administracyjnych Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania egzekucyjne Zapis na sąd polubowny X

7 IV. Skutki zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości Skutki zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującą likwidacje majątku upadłego Skutki zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu Rozdział 7. Właściwe postępowanie upadłościowe po ogłoszeniu upadłości (zagadnienia ogólne dla postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu i postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego) Konstrukcja prawna właściwego postępowania upadłościowego I. Uwagi wstępne II. Posiedzenia sądowe III. Obwieszczenia IV. Postępowanie dowodowe V. Orzeczenia sądowe VI. System środków zaskarżania Pojęcie systemu środków zaskarżania oraz ich rodzaje Zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżania we właściwym postępowaniu upadłościowym Inne środki zaskarżania we właściwym postępowaniu upadłościowym VII. Koszty postępowania Pojęcie kosztów postępowania Zasada pokrywania kosztów Zaliczka na koszty Zwrot kosztów Rozdział 8. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności Zgłaszanie wierzytelności I. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu II. Zgłoszenie wierzytelności Uwagi ogólne Sprawdzenie zgłoszonych wierzytelności Lista wierzytelności I. Sporządzenie listy wierzytelności II. Zaskarżanie listy wierzytelności III. Zatwierdzenie i uzupełnianie listy wierzytelności Zatwierdzenie listy wierzytelności Uzupełnienie listy wierzytelności IV. Wyciąg z listy wierzytelności V. Wzmianka o odpowiedzialności upadłego Uprawnienia wierzyciela I. Prawo do dochodzenia wierzytelności po umorzeniu II. Prawo do zwrotu dokumentów Rozdział 9. Układ w postępowaniu upadłościowym Istota i charakter prawny układu I. Istota układu II. Charakter prawny układu Uwagi wstępne XI

8 2. Charakter prawny układu jako umowa Charakter prawny układu jako ugoda Charakter prawny układu jako orzeczenie sądowe Charakter prawny układu jako akt prawny Charakter prawny układu jako akt władczy wierzycieli Charakter prawny układu jako oświadczenie woli kwalifikowanej większości wierzycieli Postępowanie w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia układu I. Uwagi wstępne II. Propozycje układowe Podmioty uprawnione do złożenia propozycji układowych Przedmiot i treść propozycji układowych Sposoby restrukturyzacji zobowiązań upadłego Uzasadnienie propozycji układowych III. Przyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Uwagi wstępne Przebieg zgromadzenia wierzycieli Głosowanie nad układem Sporządzenie listy wierzycieli Przebieg głosowania nad układem Warunki dopuszczalności głosowania Przyjęcie układu IV. Zatwierdzenie układu przez sąd Przedmiot i treść układu I. Przedmiot układu II. Treść układu Rodzaje układów I. Uwagi wstępne II. Układ restrukturyzacyjny III. Układ likwidacyjny Skutki układu I. Uwagi wstępne II. Skutki materialnoprawne układu III. Skutki formalnoprawne układu Wykonanie układu Zmiana układu Uchylenie układu Rozdział 10. Likwidacja masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Czynności przygotowawcze I. Uwagi wstępne II. Sporządzenie spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości III. Sporządzenie planu likwidacyjnego IV. Sprawozdanie finansowe syndyka Likwidacja masy upadłości I. Postępowanie likwidacyjne II. Sprzedaż jako podstawowy sposób likwidacji masy upadłości Sprzedaż jako podstawowy sposób likwidacji masy upadłości Sposoby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Sprzedaż w drodze przetargu lub aukcji XII

9 1.3. Sprzedaż z wolnej ręki Skutki sprzedaży w postępowaniu upadłościowym III. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części IV. Inne sposoby likwidacji masy upadłości Przejęcie przez zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego Ściągnięcie wierzytelności oraz realizacje praw majątkowych Rozdział 11. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo Fundusze masy upadłości oraz sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo I. Pojęcie funduszy masy upadłości II. Pojęcie sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo Kolejność zaspokajania wierzycieli Uwagi wstępne Zasada pierwszeństwa Zasada proporcjonalności Kategorie wierzycieli Kolejność zaspokajania wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo Wierzytelności o charakterze alimentacyjnym Postępowanie w przedmiocie podziału funduszów masy upadłości I. Uwagi wstępne II. Plan podziału III. Wykonanie planu podziału Przesłanki wykonania planu podziału Wykonanie planu podziału Wykonanie planu podziału poprzez złożenie należności do depozytu sądowego Rozdział 12. Zakończenie postępowania upadłościowego oraz oddłużenie upadłego Sposoby ukończenia postępowania upadłościowego I. Uwagi wstępne II. Umorzenie postępowania upadłościowego Istota i przesłanki prawne umorzenia postępowania upadłościowego Orzeczenie w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego Skutki prawne umorzenia postępowania upadłościowego III. Zakończenie postępowania upadłościowego Istota i przesłanki prawne zakończenia postępowania upadłościowego Orzeczenie w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego Skutki prawne zakończenia postępowania upadłościowego IV. Uchylenie postępowania upadłościowego Istota i przesłanki prawne uchylenia postępowania upadłościowego XIII

10 2. Orzeczenie w przedmiocie uchylenia postępowania upadłościowego Skutki uchylenia postępowania upadłościowego Oddłużenie upadłego I. Uwagi wstępne II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy oddłużenia Zakres podmiotowy Zakres przedmiotowy III. Podstawy oddłużenia upadłego IV. Postępowanie w przedmiocie oddłużenia upadłego Właściwość i skład sądu Przebieg postępowania Rozdział 13. Odrębne postępowania upadłościowe Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika Postępowanie upadłościowe wobec banków I. Uwagi wstępne II. Skutki ogłoszenia upadłości III. Układ w postępowaniu upadłościowym wobec banków IV. Skutki nieprzyjęcia układu w postępowaniu upadłościowym wobec banków V. Odrębności w zaspokojeniu wierzycieli VI. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych Uwagi wstępne Likwidacja majątku VII. Kolejność zaspokojenia VIII. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą Uwagi wstępne Odrębności w przebiegu postępowania upadłościowego Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia upadłości Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji I. Uwagi wstępne II. Przepisy ogólne III. Odrębna masa upadłości IV. Kolejność zaspokojenia V. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji I. Uwagi wstępne II. Kurator w postępowaniu upadłościowym wobec emitentów obligacji III. Odrębna masa upadłości IV. Kolejność zaspokojenia V. Umorzenie obligacji XIV

11 54. Postępowanie upadłościowe wobec spółdzielni I. Uwagi wstępne II. Rola syndyka lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym spółdzielni III. Wpływ sprzedaży budynku albo udziału w budynku na prawa spółdzielców Rozdział 14. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Pojęcie i cel upadłości konsumenckiej I. Pojęcie upadłości konsumenckiej II. Cel upadłości konsumenckiej Zakres podmiotowy upadłości konsumenckiej Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej I. Uwagi wstępne II. Podstawy pozywane ogłoszenia upadłości konsumenckiej III. Podstawy negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenta I. Uwagi wstępne II. Właściwość i skład sądu III. Przebieg postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej IV. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenta Plan spłaty I. Pojęcie planu spłaty wierzytelności II. Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty III. Wykonanie planu spłaty wierzycieli IV. Zmiana planu spłaty wierzycieli Uwagi wstępne Zmiana planu spłaty wierzycieli na wniosek upadłego Zmiana planu spłaty wierzycieli na wniosek wierzyciela V. Uchylenie planu spłaty wierzytelności Oddłużenie konsumenta I. Przesłanka prawna oddłużenia konsumenta II. Postępowanie w przedmiocie oddłużenia konsumenta Rozdział 15. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego a ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo krajowe a międzynarodowe prawo upadłościowe jako de residuo dyscypliny I. Uwagi ogólne Prawo wspólnotowe UE Umowy międzynarodowe UNICITRAL Kodeks postępowania cywilnego i hierarchia stosowania przepisów upadłości transgranicznej II. Podstawowe pojęcia z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego III. Prawa wierzyciela w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym XV

12 IV. Stosowanie Rozporządzenia Nr 1346/2000 w świetle przepisów polskiego prawa upadłościowego Uwagi wstępne Zakres stosowania rozporządzenia Międzynarodowa właściwość do wszczęcia postępowania upadłościowego Właściwość miejscowa do wszczęcia postępowania upadłościowego Konflikty dotyczące kompetencji (zasada pierwszeństwa) oraz niezmienność właściwości Wtórne postępowania upadłościowe V. Stosowane prawo Zasada lex fori concursus Zdolność upadłościowa i podstawy ogłoszenia upadłości Wniosek o ogłoszenie upadłości Umowy ze stosunków pracy Prawa rzeczowe i prawo potrącenia Umowy dotyczące nieruchomości Rozwiązanie spółek VI. Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych Upadłości ogłoszone w państwach członkowskich Unii Europejskiej Ogłoszenie upadłości w państwach niebędących członkami Unii Europejskiej oraz Danii Wprowadzenie Zasada współpracy sądów polskich z sądami i zarządcami zagranicznymi Wszczęcie postępowania w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego Skutki wszczęcia postępowania Wydanie postanowienia o uznaniu Odmowa uznania Zmiana lub uchylenie orzeczenia o uznaniu Rozdział 16. Postępowanie w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Cel i funkcje postępowania w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej I. Uwagi wstępne II. Cel i funkcje postępowania w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Zakres przedmiotowy i podmiotowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej I. Zakres przedmiotowy II. Zakres podmiotowy Podstawy orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej I. Uwagi wstępne II. Podstawy oparte na zasadzie winy III. Podstawy oparte na zasadzie ryzyka Postępowanie w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej I. Właściwość i skład sądu XVI

13 II. Przebieg postępowania III. Przedawnienie Rozdział 17. Postępowanie naprawcze Charakterystyka postępowania naprawczego Zakres podmiotowy postępowania naprawczego I. Zakres podmiotowy II. Wyłączenia podmiotowe Wszczęcie postępowania naprawczego I. Legitymacja do wszczęcia postępowania naprawczego II. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania naprawczego Skutki wszczęcia postępowania naprawczego I. Nadzorca sądowy II. Zawieszenie wykonywania zobowiązań III. Wpływ postępowania naprawczego na inne postępowania IV. Wpływ postępowania naprawczego na sprawy z prawa pracy V. Zakaz zbywania i obciążania majątku Zakaz zbywania majątku Zakaz obciążania majątku Plan naprawczy I. Uwagi wstępne II. Propozycje restrukturyzacji Uwagi wstępne Propozycje restrukturyzacji Uzasadnienie propozycji restrukturyzacji Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu naprawczym Układ w postępowaniu naprawczym I. Głosowanie nad układem II. Skutki nieprzyjęcia układu III. Zgłoszenie zarzutów IV. Zatwierdzenie układu przez sąd V. Odmowa zatwierdzenia układu przez sąd VI. Skutki oraz wykonanie układu VII. Uchylenie układu Umorzenie postępowania naprawczego Rozdział 18. Odpowiedzialność karna na gruncie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Podstawy odpowiedzialności karnej I. Uwagi wstępne Struktura przestępstwa Czyn Bezprawność Wina Karygodność II. Typologia przestępstw Przestępstwo podania nieprawdziwych danych Przestępstwo niewydania majątku oraz nieujawnienia ksiąg rachunkowych Indeks rzeczowy XVII

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa Robert Lewandowski Przemysław Wołowski Prawo upadłościowe i naprawcze 2. wydanie C.H.Beck AKADEMIA PRAWA Prawo upadłościowe i naprawcze W sprzedaży: S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE,

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE. Autor: Feliks Zedler. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE. Autor: Feliks Zedler. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE Autor: Feliks Zedler Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Pojęcie i nazwa prawa 1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego 2. Zarys rozwoju historycznego

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Komentarz 1

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Komentarz 1 Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury XXI XXIII XXVII Komentarz 1 Prawo upadłościowe i naprawcze z 28.2.2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) 3 Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................ Wykaz skrótów......................................... Wykaz literatury........................................ XIX XXI XXXI Prawo upadłościowe z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... XXIV

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... XXIV Wstęp................................................ Wykaz skrótów.......................................... XVII XIX Literatura.............................................. XXIV Prawo restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE KOMENTARZ Andrzej Jakubecki Feliks Zedler PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 3. wydanie Stan prawny: 1 października 2010 r. Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XXI Część I. Wstęp... 1 Rozdział I. Podstawowe cechy prawa upadłościowego i jego funkcje... 1 1. Pojęcie upadłości i przesłanki jej

Bardziej szczegółowo

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY Kategoria Typ szkolenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści

Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie zarządu... 1 2. Ewolucja egzekucji przez zarząd przymusowy w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wykaz skrótów............................................... 13 Wstęp........................................................ 17 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny instytucji służących zabezpieczeniu majątku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 6. Uwagi wprowadzające... 31

Spis treści. 6. Uwagi wprowadzające... 31 Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... XV XIX XXVII Rozdział I. Historycznoporównawcze i prawnoporównawcze ujęcie stanowiska prawnego syndyka oraz jego udziału w procesie dotyczącym masy upadłości...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz.

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. id: 10012 Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ I. Akty prawne Wymienione poniżej akty prawne regulują proces UPADŁOŚCI spółdzielni socjalnej : 1) ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I POSTEPOWANIE NAPRAWCZE

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I POSTEPOWANIE NAPRAWCZE Materiał do samodzielnego studiowania tematu z prawa w turystyce i hotelarstwie. Trudne lub niezrozumiałe problemy, studenci będą mogli wyjaśnić z prowadzącym zajęcia, w czasie jego dyżuru. UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela.

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciel Miejsce: Wrocław Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, I dzień: 10.30-16.30, II

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego DZIAŁ VII Przygotowana likwidacja 61. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony

Bardziej szczegółowo

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE Szansa na ochronę przed likwidacją; Nowe możliwości prawne dla dłużnika co zyska, a co straci w myśl nowych przepisów NOWOŚĆ 2016 INWESTYCJA: 690, 00 PLN + 23 % VAT PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC.

Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC. Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC. Strzeżonego Pan Bóg strzeże czyli co by było gdyby W okresie normalnego prowadzenia działalności gospodarczej większość przedsiębiorców nie bierze

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo restrukturyzacyjne. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym po zmianach od

Nowe prawo restrukturyzacyjne. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym po zmianach od Nowe prawo restrukturyzacyjne. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym po zmianach od 00201 Miejsce: Warszawa Termin: 18-19.02016, poniedziałek (10.00-130) - wtorek (09.00

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze 3. Masa upadłości i. Ustalenie składu masy upadłości ii. Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Paweł Janda 129. WYDANIE KOMENTARZE PRAKTYCZNE

Komentarz. Paweł Janda 129. WYDANIE KOMENTARZE PRAKTYCZNE prawo upadłościowe Komentarz Paweł Janda KOMENTARZE PRAKTYCZNE 129. WYDANIE prawo upadłościowe Komentarz Paweł Janda KOMENTARZE PRAKTYCZNE Zamów książkę w księgarni internetowej WARSZAWA 2017 Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu 1. Skutki ogłoszenia upadłości 2. Układ (i) treść układu (propozycje układowe) (ii) przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

Prawo Restrukturyzacyjne

Prawo Restrukturyzacyjne Prawo Restrukturyzacyjne RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH. PODMIOTY POSTĘPOWANIA. dr hab. Izabella Gil prof. nadzw. UWr ŹRÓDŁA PRAWA REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ NIEWYPŁACALNOŚCI Ustawa z 28 lutego 2003r.

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe 1

Prawo upadłościowe 1 Prawo upadłościowe 1 z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) 2 Tekst jednolity z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 233) 3 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 978, poz. 1166, poz. 1259, poz. 1844) Spis

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 31 sierpnia 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący Kinga Zając Łamanie Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters Kluwer SA,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia postępowania upadłościowo-naprawczego w praktyce działania banków spółdzielczych

Zasady prowadzenia postępowania upadłościowo-naprawczego w praktyce działania banków spółdzielczych Mariusz Lewandowski Zasady prowadzenia postępowania upadłościowo-naprawczego w praktyce działania banków spółdzielczych Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje istotną część procesów rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo upadłościowe i naprawcze z hasłami i skorowidzem Stan prawny na 1 września 2009 r. Redaktor prowadzący: Małgorzata Buczna Opracowanie redakcyjne: Roman Rudnik, Marcin

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego... 1 1. Koncepcja postępowania administracyjnego... 1 2. Miejsce regulacji prawa procesowego administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 1. Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej (i) zakres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 278 16061 Poz. 1636 1636 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. 13.11.2009 Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 5 grudnia 2008r. regulująca postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka),

Bardziej szczegółowo

Dział V. (uchylony) Rozdział 1 2. (uchylone) Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości

Dział V. (uchylony) Rozdział 1 2. (uchylone) Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości Art. 41 51 Art. 41 42. (uchylone) Art. 43. [Zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości] Po ogłoszeniu upadłości zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządu przymusowego

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNA 7. Sąd i uczestnicy postępowania upadłościowego: i. upadły (dłużnik) ii. Syndyk iii. Wierzyciele

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów deweloperskich wyznacza status dewelopera...442 Oznaczenie masy osobnej...443 Zaskarżalność postanowienia o ustaleniu masy

Zawieranie umów deweloperskich wyznacza status dewelopera...442 Oznaczenie masy osobnej...443 Zaskarżalność postanowienia o ustaleniu masy Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego...362 Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych...364 Informacja o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. ...

Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. ... Białystok dnia... Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Uzasadnienie... CO POWINIEN

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 16 września 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i. Wniosek o ogłoszenie upadłości ii. Zagadnienia proceduralne

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 3 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia. 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji

Bardziej szczegółowo

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika Miejsce: Warszawa Termin: 01-002016, poniedziałek - wtorek,

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824)

o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824) Druk nr 3275-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824) Sejm na

Bardziej szczegółowo

Informacje dla dłużników FGŚP

Informacje dla dłużników FGŚP Informacje dla dłużników FGŚP Maria Jankowska 12.05.2015 Przekazanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń, a także wypłata świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na

Bardziej szczegółowo

Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz.

Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz. Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz. 535). Przepisy ustawy stosuje się do dłużników będących

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Restrukturyzacja naprawcza cele i czynniki sukcesu... 3 1. Restrukturyzacja kluczowe pojęcia... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. Pozycja 173 USTAWA. z dnia 27 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. Pozycja 173 USTAWA. z dnia 27 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. Pozycja 173 USTAWA z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 3. Masa upadłości i. Ustalenie składu masy upadłości ii. iii. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:01:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:01:49 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2017 godz. 18:01:49 Numer KRS: 0000238567 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 18 lipca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia. 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Komornik sądowy funkcjonariuszem publicznym...4 Kompetencje komornika... 26 Nadzór prezesa sądu rejonowego... 45 Wykonywanie czynności na

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Wystąpienie o ogłoszenie upadłości... 3 Niewypłacalność dłużnika... 4 W sądzie... 5 Po rozpatrzeniu wniosku zadłużonego konsumenta... 5 Upadłość małżonków... 6 Ogłoszenie upadłości... 7 Konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH..................................... 1

Bardziej szczegółowo

WYBRANE UWAGI DO PROJEKTU USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

WYBRANE UWAGI DO PROJEKTU USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE WYBRANE UWAGI DO PROJEKTU USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE GŁÓWNE PUNKTY DYSKUSJI 1. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego 2. Zgłoszenie propozycji układowych 3. Głosowanie nad układem: Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 266/IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19 Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 19 Rozdział I Geneza, pojęcie, prawny reżim, rodzaje i funkcje odsetek cywilnoprawnych... 25 1. Geneza odsetek... 25 1.1. Uwagi ogólne... 25 1.2. Odsetki

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE!

NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE! NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE Druga szansa dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej Wojciech Piłat Strona 1 z 19 Dziękuję Ci za pobranie niniejszego e-booka z prowadzonego przeze mnie bloga "

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania w zakresie prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego

Nowe rozwiązania w zakresie prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego Nowe rozwiązania w zakresie prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego Nowe możliwości dla dłużników i wierzycieli Tomasz Kaczorowski adwokat, doradca restrukturyzacyjny Projekt Enterprise Europe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 158,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. (druk nr 871)

Opinia do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. (druk nr 871) Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Opinia do ustawy Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 871) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie instrumentów pozwalających na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... Wykaz literatury................................... XI XIII XVII Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Druk nr 32

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Druk nr 32 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Druk nr 32 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Komunikat. Art. 86 zgodnie, z którym na syndyku ciąży obowiązek zawarcia umów,

Komunikat. Art. 86 zgodnie, z którym na syndyku ciąży obowiązek zawarcia umów, Komunikat W dniu 6 listopada 2014 r. miało miejsce spotkanie syndyka z grupą około 100 mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej,,Śródmieście w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi. Celem spotkania było

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁKI ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁKI ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁK ABM SOLD S.A. W UPADŁOŚC UKŁADOWEJ Niniejsze propozycje układowe ( Propozycje Układowe ) zostały sporządzone przez spółkę ABM SOLD S.A. w upadłości układowej ( Spółka ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji. Prawo upadłościowe i naprawcze. Data w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców aspekty praktyczne

Tytuł prezentacji. Prawo upadłościowe i naprawcze. Data w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców aspekty praktyczne Tytuł prezentacji Prawo upadłościowe i naprawcze Data w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców aspekty praktyczne WPROWADZENIE Przedmiot wykładu Wprowadzenie upadłości firm w Polsce zmiany w

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE Studium przypadku praktyka Sądu Rejonowego dla m. st. W-wy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych. SŁOWO WSTĘPNE Postępowanie upadłościowe

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Upadłość konsumencka czyli kiedy niewypłacalny dłużnik może złożyć wniosek o upadłość egazety Prawnej

e-poradnik Upadłość konsumencka czyli kiedy niewypłacalny dłużnik może złożyć wniosek o upadłość egazety Prawnej e-poradnik egazety Prawnej Upadłość konsumencka czyli kiedy niewypłacalny dłużnik może złożyć wniosek o upadłość NOWE PRAWO: porady, wzory pism i przepisy dla zadłużonych i niewypłacalnych kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo