RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Nr 155 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Szkoła Podstawowa Nr 155 2/23

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Wioletta Wypych, Aleksandra Sutkowska. Badaniem objęto: 140 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 107 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) 29 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerami szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje następujące wymagania: procesy edukacyjne są zorganizowane, uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, respektowane są normy społeczne. Szkoła Podstawowa Nr 155 3/23

4 Obraz szkoły Szkoła Podstawowa Nr 155 została utworzona w 1991 r. Od 2001 r. nosi imię Św. Jadwigi Królowej. W 22 oddziałach uczy się 530 uczniów i pracuje ponad 40 nauczycieli, posiadających status nauczyciela dyplomowanego i mianowanego. Nauka w Szkole odbywa się na jedną zmianę. Zajęcia trwają od 8:00 do 15:15. Uczniowie mają do dyspozycji: 16 bardzo dobrze wyposażonych sal lekcyjnych m. in. w audiowizualne środki dydaktyczne, pełnowymiarową, nowoczesną salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej i aulę szkolną. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe posiadające szerokopasmowy dostęp do Internetu. Korytarze szkolne są przestronne i kolorowe. Zajęcia opiekuńcze dla młodszych uczniów odbywają się w trzech świetlicach szkolnych. Bardzo dobra współpraca z Radą Dzielnicy XIV zaowocowała uruchomieniem profesjonalnej pracowni logopedycznej. W trakcie dwóch dłuższych przerw wydawane są obiady dla ok. 300 uczniów. Stołówka prowadzona jest przez ajenta, który przygotowuje posiłki w placówce. W ogrodzie szkolnym znajduje się plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Począwszy od klas czwartych uczniowie mogą kształcić się w siatkarskich klasach sportowych. Dzieci z klas I III biorą udział w zajęciach nauki i doskonalenia pływania oraz w zajęciach szkółki łyżwiarskiej. W weekendy często organizowane są rodzinne wycieczki krajoznawcze lub narciarskie. Od wielu lat Szkoła uzyskuje bardzo wysoki wynik w sprawdzianie klas VI, przewyższający średnią Polski, Małopolski i Gminy Kraków. Szkoła posiada certyfikaty: "Szkoła z Klasą", "Szkoła przyjazna dla dziecka sześcioletniego", " Civis et Patria", "Małopolska szkoła z pasją" co oznacza realizowanie wielu atrakcyjnych programów, przedsięwzięć, zadań korzystnych dla rozwoju ucznia. Realizowane są projekty unijne. Kontynuowany jest pogramy "szklanka mleka" i "owoce w szkole". Od października 2011 Szkoła bierze udział w projekcie "Praktyczne wychowanie fizyczne" projekt unijny AWF. Szkołą uczestniczyła w projekcie unijnym "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I III szkół podstawowych" oraz "Akademia Młodych Matematyków". Od 2013 roku realizowany jest projekt "Szkoła Kreatywnych Umysłów" dla kl. I i II oraz program "Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków". Mocną stroną Szkoły są innowacje zatwierdzone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty". Innowacja "Mój patron mój idol" ma na celu przybliżenie dzieciom postaci patrona, uczenie patriotyzmu i kształtowanie postaw obywatelskich poprzez czerpanie wzorca z patronki Szkoły, wpajanie uczniom norm moralnych pożądanych w życiu codziennym, zintegrowanie społeczności szkolnej. "Duży czyta Małemu" to innowacja pedagogiczna mająca na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie czytelnictwa wśród uczniów. Celem "Biblioterapii" jest zainteresowanie dzieci wartościową literaturą, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, nauka skutecznej komunikacji, umacnianie poczucia własnej wartości, obniżenie napięcia i agresji. "Z językiem angielskim za pan brat" to innowacja adresowana do uczniów klas IV VI polegająca na zwiększeniu liczby godzin języka angielskiego z przeznaczeniem na prace metodami projektu, dramy i konwersacji. Szkoła posiada status "Szkoły Ćwiczeń" dla Uniwersytetu Pedagogicznego i Akademii Wychowania Fizycznego. Studenci odbywają tutaj praktyki pedagogiczne. Szkoła Podstawowa Nr 155 4/23

5 Dbając o rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów Szkoła organizuje i bierze udział w wielu konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, w których osiąga bardzo dobre wyniki m.in. W 2011 r., na Mistrzostwach Polski w Łodzi uczniowie wywalczyli wicemistrzostwo Polski szkół podstawowych w mini piłce siatkowej. Prowadzone są ciekawe koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne. Od 2010 r. tworzone są klasy pierwsze oddzielne dla 6 latków. Jako jedna z nielicznych w Krakowie uzyskała certyfikat "Szkoła przyjazna dla dziecka sześcioletniego". Szkoła Podstawowa Nr 155 5/23

6 Informacja o placówce Nazwa placówki Szkoła Podstawowa Nr 155 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 21 im.św.jadwigi Królowej Szkoła podstawowa Kraków Kod pocztowy Urząd pocztowy os.2 Pułku Lotniczego Kraków Telefon Fax Www sp155krakow.republika Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 463 Oddziały 19 publiczna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 5.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki MAŁOPOLSKIE Kraków Kraków gmina miejska Szkoła Podstawowa Nr 155 6/23

7 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D) A Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D) Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D) Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D) Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D) Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój (D) Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej (B) Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój (B) Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B) W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) B Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Respektowane są normy społeczne A Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D) Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego (D) Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu (D) W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B) W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B) Szkoła Podstawowa Nr 155 7/23

8 Wnioski 1. Prowadzona w Szkole diagnoza osiągnięć uczniów jest celowa, a jej wyniki są wykorzystywane do właściwej realizacji podstawy programowej. 2. W Szkole stwarzane są warunki do podejmowania różnorodnej aktywności uczniów poprzez realizacje zadań wynikających z projektów edukacyjnych, jak i zajęcia dodatkowe, co wpływa na wszechstronny rozwój uczniów. 3. Nauczyciele monitorują i diagnozują osiągnięcia uczniów oraz wdrażają wnioski z tych analiz a procesy edukacyjne są spójne z zaleceniami warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. 4. Szkoła realizuje adekwatne i różnorodne działania przygotowujące uczniów do kolejnych etapów kształcenia i w przyszłości funkcjonowania na rynku pracy. 5. Prowadzone są liczne działania mające na celu zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. 6. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli współdziałają ze sobą i dzielą się odpowiedzialnością podczas realizacji różnych działań, a Szkoła stwarza dzieciom pozytywny klimat do współpracy. 7. Budowanie przez nauczycieli atmosfery sprzyjającej uczeniu się oraz konsekwentne wdrażanie przez nich wniosków z analizy osiągnięć uczniów wpływa na efektywność pracy Szkoły i wzmocnienie jej wizerunku w środowisku. 8. Szkoła uwzględnia sugestie rodziców i uczniów dotyczące zasad postępowania i norm współżycia, uczniowie są traktowani równo wobec obowiązujących zasad. Relacje miedzy członkami społeczności szkolnej oparte na szacunku i zaufaniu są powszechne. 9. Analizy działań wychowawczych wskazują, że stosowane w Szkole rozwiązania mają charakter działań systematycznych, planowych i systemowych, co w sposób widoczny przekłada się na ich efektywność. 10. Uczniowie i rodzice partycypują w modyfikacji działań wychowawczych Szkoły. 11. Cała społeczność szkolna zaangażowana jest w kształtowanie zasad zachowania i promowania pozytywnych wartości, a podejmowane działania są przemyślane i spójne. Szkoła Podstawowa Nr 155 8/23

9 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Poziom spełnienia wymagania: A Organizacja procesów edukacyjnych w Szkole ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój uczniów. Uczniowie mają stworzone warunki i wspólnie z nauczycielami dbają o atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Większość potrafi uczyć się samodzielnie. Uczniowie deklarują, że nauczyciele informują ich o celach zajęć, stawianych oczekiwaniach i postępach w nauce, która pomaga większości uczyć się i planować ich indywidualny rozwój. Większość uczniów może liczyć na nauczycieli w sytuacjach trudnych. Uczniowie deklarują, że mają wpływ na organizacje i przebieg zajęć oraz są odpowiedzialni za swój rozwój. W Szkole podejmowane są działania mające na celu wzbogacanie oferty edukacyjnej o nowe metody i formy pracy jak również nowatorskie rozwiązania adekwatne do potrzeb rozwojowych uczniów. Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału W wypowiedziach ankietowanych uczniów dotyczących efektywności i adekwatności działań nauczycieli przeważają wskazania pozytywne; uczniowie wskazują, iż sposób pracy większości nauczycieli inicjuje zainteresowanie ich tematem lekcji oraz umożliwia zrozumienie przekazywanych treści. Sytuacje dydaktyczne kreowane przez nauczycieli służą motywowaniu uczniów do nauki. Większość ankietowanych uczniów wskazała, że prawie na wszystkich zajęciach współpracowała z innymi uczniami. Z wywiadu przeprowadzonego z uczniami oraz nauczycielami po obserwacji lekcji wynika, iż uczniowie najwyżej oceniają lekcje, w których występują elementy pracy zespołowej (np. praca w grupie; praca w parach). Z przeprowadzonych obserwacji zajęć wynika, że w większości przypadków dobór różnorodnych metod i form pracy jest ściśle powiązany z potrzebami rozwojowymi uczniów danego zespołu klasowego. Działania Szkoła Podstawowa Nr 155 9/23

10 zdecydowanej większości nauczycieli służą rozwojowi uczniów, a stosowane metody i formy pracy dostosowane są zarówno do potrzeb każdego ucznia, jak i danego zespołu klasowego. Realizowane procesy edukacyjne są w przeważającej większości adekwatne do potrzeb uczniów. Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się Na większości obserwowanych zajęć nauczyciele kształtowali u uczniów umiejętność uczenia się np. poprzez pracę w grupach i parach. Czynnikami sprzyjającymi wzrostowi motywacji uczniów do nauki są działania nauczycieli związane ze stosowaniem aktywnych metod i form pracy; różnorodnych środków dydaktycznych.większość nauczycieli zwraca uwagę na podsumowanie lekcji. Zdaniem większości uczniów wszyscy lub większość nauczycieli wyjaśnia im, jak mają się uczyć. Uczniowie w zdecydowanej większości przekonani są, iż potrafią się uczyć, opinie te podziela większość ankietowanych nauczycieli. Działania przeważającej większości nauczycieli kształtują u uczniów umiejętność uczenia się oraz są adekwatne do potrzeb uczniów. Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się Z przeprowadzonych obserwacji wynika, iż w zdecydowanej większości przypadków relacje panujące pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami są prawidłowe, nacechowane życzliwością i szacunkiem (np. przyjazny sposób odnoszenia się uczniów do siebie i nauczyciela, wspólne dążenie do osiągnięcia celu - np. podczas pracy w parach). W opinii rodziców ich dzieci chętnie uczęszczają do Szkoły. Zdecydowana większość nauczycieli wspiera uczniów wykorzystuje wzmocnienia pozytywne w procesie wychowawczym oraz okazuje aprobatę i docenia efekty pracy uczniów. Większość badanych uczniów (57 z 69) podało, iż w dniu badania nauczyciele wysłuchali ich gdy mięli potrzebę z nimi porozmawiać, pozostali nie mieli takiej potrzeby. Działania przeważającej większości nauczycieli kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Uczniowie pomagają sobie w nauce i odnoszą się do siebie przyjaźnie. Uważają, że nauczyciele traktują równie dobrze wszystkich uczniów, natomiast 13 z 71 sądzi, że niektórzy koledzy są lekceważeni przez innych. Pracownicy niepedagogiczni swoją postawą wpływają na pozytywną atmosferę panującą między wszystkimi podmiotami społeczności szkolnej, świadomi są swojej roli, jaką odgrywają w procesie wychowawczym oraz w kreowaniu wizerunku Szkoły, za którą czują się współodpowiedzialni. Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania Zdecydowana większość ankietowanych uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania, deklaruje, że na wszystkich lub na większości zajęć wie dlaczego się czegoś uczy oraz wskazuje, iż nauczyciele wyjaśniają im, jakich działań od nich oczekują. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć nauczyciele przedstawili cele lekcji. Znajomość wśród uczniów celów uczenia się i formułowanych przez nauczycieli oczekiwań jest powszechna. Szkoła Podstawowa Nr /23

11 Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach Z przeprowadzonych obserwacji lekcji oraz ankiet wynika, iż zdecydowana większość nauczycieli motywuje uczniów do aktywnego uczenia się. Motywowaniu uczniów do aktywnego uczenia się służyły działania nauczycieli zwiazane przede wszystkim z dobrą organizacją pracy, właściwym wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, bezpośrednim kontaktem z uczniami, tworzeniem atmosfery emocjonalnego bezpieczeństwa oraz wzajemnego szacunku. Wśród ankietowanych rodziców dominuje pogląd, że nauczyciele wierzą w możliwości uczniów oraz częściej chwali ich niż krytykują. Zdaniem uczniów wszyscy bądź większość nauczycieli pomaga im jeżeli potrzebują pomocy i wsparcia przy uczeniu się. Większość nauczycieli deklaruje, iż informacja zwrotna, którą przekazują motywuje uczniów do pracy. Prowadzone przez nauczycieli działania w zakresie motywowania uczniów do aktywnego uczenia się i wspierania ich w trudnych sytuacjach mają charakter powszechny Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Zdaniem uczniów nauczyciele przestrzegają ustalonych zasad oceniania, uzasadniają stawiany stopień, rozmawiają z uczniami o ich postępach w nauce oraz szukają przyczyn trudności. Uczniowie, około połowa, postanawiają się poprawić i wiedzą, co muszą zrobić, są zadowoleni z oceny (30 z 71). Tab.1. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele zwracali uwagę zarówno na te elementy odpowiedzi ucznia, które były prawidłowe, jak i te nieprawidłowe. Działania dotyczące informowania uczniów o postępach w nauce mają charakter powszechny. Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru Treść pytania: Jak się zazwyczaj czujesz, kiedy jesteś oceniana/y? Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie. (5439) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 71 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 jestem zadowolona/y 30 / / czuję się zniechęcona/y 8 / / jest mi to obojętne 6 / / mam ochotę się uczyć 18 / / postanawiam, że się poprawię 35 / / nie chce mi się uczyć dalej 0 / 71 0 / nie wiem, co dalej robić 1 / / wiem, co mam poprawić 31 / / 56.3 Szkoła Podstawowa Nr /23

12 Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej Z przeprowadzonych obserwacji lekcji oraz wywiadu z nauczycielami wynika, iż zdecydowana większość nauczycieli realizując procesy edukacyjne umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Prowadzone działania w dużej mierze wynikają ze wspólnego, konsekwentnego i systematycznego planowania procesów edukacyjnych przez nauczycieli. Nauczyciele dbając o wszechstronny i wielokierunkowy rozwój uczniów wybranego do analizy oddziału klasowego pokazują uczniom związki pomiędzy tym, co dzieje się na lekcji i w życiu oraz zachęcają uczniów do udziału w wydarzeniach zachodzących w najbliższym środowisku, Polsce i na świecie (szczególny nacisk położono na wydarzenia sportowe, co jest związane z profilem klasy). Zakres miedzyprzedmiotowej współpracy nauczycieli obejmuje m.in.: diagnozowanie umiejętności uczniów, planowanie i realizacje procesów edukacyjnych, przygotowanie oferty zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów, organizacje projektu interdyscyplinarnego, realizacje programów: "Szkoła kreatywnych umysłów", "Na skrzydłach historii", "Eskadrylla Niepodległościowa", "Praca z uczniem zdolnym". Na zdecydowanej większości obserwowanych lekcji nauczyciele poruszali zagadnienia z innych przedmiotów. Ankietowani uczniowie dostrzegają użyteczność tego, czego uczą się w Szkole. Działania prowadzone przez nauczycieli są powszechne. Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój Większość obserwowanych lekcji zawierała element rozmowy z uczniami na temat jej przebiegu oraz odniesienie do tego, czego uczniowie nauczyli się w trakcie jej trwania. W przypadku większości obserwowanych lekcji odnotowane zostały sytuacje edukacyjne umożliwiające wpływ uczniów na przebieg procesu uczenia się, jednakże w różnym zakresie. Ankietowani uczniowie twierdzą, że mają wpływ przede wszystkim na atmosferę w klasie, rzadziej na kwestie związane z organizacją procesu dydaktycznego. Swoje wyniki w nauce zawdzięczają: swojemu zaangażowaniu, czasowi, jaki poświęcają na naukę, pomocy rodziców. W mniejszym stopniu: swoim uzdolnieniom, atmosferze w klasie, pracy nauczycieli. Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem Badani nauczyciele wskazują na wykorzystanie zróżnicowanych metod i form pracy umożliwiających uczniom uczenie się od siebie nawzajem m.in.: prace w grupach i parach, wspólne przygotowywanie prezentacji, dyskusje na forum klasy, ocenę koleżeńską, projekty. Ankietowani uczniowie (30 z 71) wskazali, iż wykonują zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów na większości lekcji. Z przeprowadzonych obserwacji zajęć wynika, iż zdecydowana większość nauczycieli stwarza możliwość, aby uczniowie mogli uczyć się od siebie nawzajem. Współpraca uczniów ma charakter powszechny Szkoła Podstawowa Nr /23

13 Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów Dyrektor, nauczyciele i partnerzy wymieniają wiele różnorodnych działań nowatorskich, które realizuje Szkoła. Ich stosowanie wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów oraz jest niezbędne aby przygotować młodzież do dalszego kształcenia lub życiowych wyborów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 27 z 29 badanych nauczycieli wprowadziło innowacyjne rozwiązania w swojej pracy. Dotyczyły one metod pracy, treści, wykorzystania środków dydaktycznych, komunikacji z uczniami i rodzicami. Jak również opracowanie programu ortograficznego do klas II i III, konkurs na Złote pióro, codzienne ocenianie uczniów z postaw przez nagradzanie ich, stosowanie kart czytelniczych, wprowadzenie Kręgów rady jako sposób rozwiązywania konfliktów w klasie. Komunikowanie się z rodzicami przez pocztę elektroniczną, na bieżąco informowanie o osiągnięciach i trudnościach uczniów w nauce, wydarzeniach z życia Szkoły, warsztaty teatralne. Innowacyjny projekt "Szkoły kreatywnych umysłów". Innowacyjność programu polega na projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIk oraz jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości. Dodatkowo opracowano dwa programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce. Nowatorstwo polega na implikowaniu praktycznych założeń teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera i TRIZ - Pedagogiki (w zakresie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji matematycznych, przyrodniczych i technicznych). Opracowane programy eksponują metody aktywizujące, jak metoda projektów, doświadczenia, eksperymenty mapy myśli. W ramach projektu Szkoła została wyposażona w specjalnie dobrane środki dydaktyczne, które pozwoliły na stworzenie pracowni sanlukańskiej. Szkoła otrzymała również sprzęt IT, który służy także do testowania e - dziennika oraz kontaktu z rodzicami. Innowacje prowadzone przez szkołę: projekt unijny Szkoła Kreatywnych Umysłów - jest to innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej z zakresu treści edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości; innowacja Mój patron mój idol ma na celu przybliżenie dzieciom postaci patrona szkoły, uczenie patriotyzmu i kształtowanie postaw obywatelskich, przez czerpanie wzorca z patronki szkoły, wpajanie uczniom norm moralnych pożądanych w życiu codziennym, zintegrowanie społeczności szkolnej; Duży czyta Małemu - innowacja pedagogiczna mająca na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w szkole; Biblioterapia - celem innowacji jest: zainteresowanie uczniów wartościową literaturą, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, nauka skutecznej komunikacji, umacnianie poczucia własnej wartości, obniżenie napięcia i agresji; innowacja pedagogiczna Z językiem angielskim za pan brat adresowana do uczniów klas IV VI. Polega ona na zwiększeniu ilości godzin języka angielskiego z przeznaczeniem na prace metodami projektu i dramy; edukacja przez ruch pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony do pracy na poziomie edukacji elementarnej. W roku szkolnym 2013/2014 realizowana jest tematyka związana z kształtowaniem norm społecznych w Szkole; wyprowadzono nowatorską metodę Edukację przez ruch Doroty Dziamskiej. Edukacja przez ruch oprócz dobrej zabawy pozwala dzieciom na przyjęcie norm i zasad jako własne, a nie narzucone przez dorosłych. Projekty obywatelsko ekologiczne nagrodzone w ramach konkursu na najlepszy projekt edukacyjny w Dzielnicy XIV, mające na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego dzielnicy, kształtowaniu postaw obywatelskich, odpowiedzialności za środowisko lokalne, kształtowaniu postaw proekologicznych, solidarności i współczucia dla potrzebujących, np. Uczeń mały obywatel, Cudze chwalicie swego nie znacie, Znawca i badacz Łąk Nowohuckich, Mali światu wolontariat, Wychowanie przez działanie, dogoterapiaklasy II i III c, podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu Szkoła Podstawowa Nr /23

14 celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Wszyscy respondenci potwierdzają współpracę z instytucjami pozarządowymi. Szkoła Podstawowa 155 otrzymała tytuł Małopolska Szkoła z Pasją przyznany przez Marszałka Województwa Małopolskiego za współpracę z instytucjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym. Szkoła otrzymała certyfikaty: "Szkoła przyjazna dla dziecka sześcioletniego" oraz "Civis et Patria". Powyższe informacje świadczą zarówno o wzbogaceniu oferty edukacyjnej przez Szkołę poprzez stosowanie nowych metod i form pracy w ramach realizowanych treści programowych, w tym wychowania patriotycznego i regionalnego jak również o stosowaniu nowatorskich rozwiązań adekwatnych do potrzeb rozwojowych uczniów. Szkoła Podstawowa Nr /23

15 Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B Prowadzona w Szkole diagnoza osiągnięć uczniów jest celowa a jej wyniki są wykorzystywane do właściwej realizacji podstawy programowej. Procesy edukacyjne realizowane w Szkole są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Nauczyciele monitorują i diagnozują osiągnięcia uczniów oraz wdrażają wnioski z tych analiz. Wdrażane działania będące wynikiem wniosków z nadzoru pedagogicznego i wniosków z analiz diagnoz prowadzonych przez Szkołę - są skuteczne. Szkoła realizuje adekwatne i różnorodne działania przygotowujące uczniów do kolejnych etapów kształcenia i w przyszłości funkcjonowania na rynku pracy. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego W Szkole realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. W klasach pierwszych dokonuje się analizy dojrzałości szkolnej dziecka polegającej na obserwacji z zastosowaniem narzędzia diagnostycznego np. arkusza obserwacji, rozmowy z dzieckiem, rodzicami, specjalistami, analizie wytworów działalności dziecięcej. Analizuje się karty obserwacji otrzymane od rodziców z przedszkoli. Nauczyciele wypełniają arkusze spostrzeżeń. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz wstępnych w klasie I sześciolatków nauczyciel dostrzegł konieczność zorganizowania dla dzieci warsztatów psychoedukacyjnych, mających na celu wzmocnienie emocjonalne sześciolatków. Psycholog prowadził spotkania z dziećmi na tematy: Nasze emocje, Strach, Smutek, Złość, Współczucie i tolerancja, Wstyd i odwaga, Radość. Również w klasie pierwszej prowadzone są przez logopedę badania przesiewowe dotyczące wad wymowy. W klasach trzecich przeprowadza się testy sprawnościowe oraz diagnozę końcową z języka angielskiego.w klasach czwartych prowadzona jest diagnoza na wejściu i wyjściu. Nauczyciele z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają testy badające wiadomości i umiejętności dzieci. Dzięki nim uzyskują informacje dotyczące funkcjonowania ucznia. Dokonując aktualnej oceny poziomu rozwoju dziecka, zasobu jego wiadomości nauczyciele (podczas codziennych zajęć szkolnych), określają mocne i słabe strony i obszary, w których uczniowi należy pomóc. Uzyskane wyniki są im przydatne do zaplanowania indywidualnej pracy z każdym uczniem w klasie. Diagnoza umiejętności ruchowych dzieci po klasie III stanowi Szkoła Podstawowa Nr /23

16 cześć naboru uczniów do klasy sportowej. Dzieciom osiągającym wysokie wyniki testów nauczyciele proponują przejście do klas sportowych. Pozostałe dzieci poddawane są obserwacji pod katem umiejętności, wad postawy i otyłości. Nauczyciele widząc potencjał uczniów, albo ich słabsze strony odpowiednio planują prace. Rodzicom, dla dzieci z wadami postawy, proponują udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej sponsorowanej w starszych klasach przez Radę Dzielnicy. Nauczyciele rozmawiają z rodzicami dzieci otyłych. Nauczyciele języka angielskiego wykorzystują wyniki diagnoz wstępnych do zaplanowania pracy, w tym indywidualnej, z uczniem zdolnym i uczniem słabym. Na podstawie wyników diagnoz tworzą grupy językowe różniące się poziomem posiadanych umiejętności i wiadomości uczniów. W klasach czwartych po diagnozie wstępnej stworzono cztery grupy międzyoddziałowe wg poziomu zaawansowania. Wyniki diagnozy etapowej pozwalają na zmianę grup. Z wynikami diagnoz zapoznawani są uczniowie (klasy starsze) i ich rodzice. Dzięki czemu uczniowie uzyskują informacje jak skutecznie się uczyć, a ich rodzice w jaki sposób wspierać swoje dziecko. Z wynikami diagnozy wychowawcy zapoznają nauczycieli uczących w danym zespole klasowym, dzięki czemu uzyskują oni cenną informację jak pracować z daną klasą, czy poszczególnymi uczniami. Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Nauczyciele, w ankietach stwierdzili,że najczęściej kształtują następujące umiejętności kluczowe: czytanie, umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów, umiejętność odkrywania swoich zainteresowań i przygotowanie do dalszej edukacji, umiejętność uczenia się, komunikację w języku ojczystym. Z mniejszą częstotliwością umożliwiają uczniom doskonalenie umiejętności takich jak: myślenie naukowe, matematyczne, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi. Zdaniem nauczycieli, realizując procesy dydaktyczne, stosują zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej. Najczęściej wskazywali na: indywidualizację procesu nauczania, przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym i wykorzystanie mediów edukacyjnych. Bardzo istotną jest też edukacja prozdrowotna oraz troska o poczucie bezpieczeństwa. Rzadziej wskazywali na pracę w grupach lub parach, uczenie przez zabawę oraz mobilizowanie uczniów do generowania własnych pomysłów rozwiązań. W klasach młodszych sala podzielona jest na część edukacyjną i rekreacyjną, znajdują się kąciki zainteresowań, dzieci mają zapewnione miejsce (szafki) do pozostawienia podręczników. Przerwy reguluje nauczyciel. Nauczanie odbywa się w układzie spiralnym. Procesy edukacyjne realizowane w Szkole są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Szkoła Podstawowa Nr /23

17 Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Na podstawie obserwacji zajęć edukacyjnych oraz wypowiedzi nauczycieli w ankietach można stwierdzić, że nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji, różnymi metodami, stosują ocenianie: cząstkowe,podsumowujące a także kształtujące, sprawdzają, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, zadają pytania, stwarzają uczniom możliwość zadania pytania, sprawdzają, czy uczniowie właściwie zrozumieli, proszą uczniów o podsumowanie, zbierają informacje zwrotne. Zdaniem nauczycieli wnioski z analiz osiągnięć uczniów wykorzystują do: indywidualizacji nauczania, organizacji zajęć dodatkowych, skierowaniu do specjalistów, zwracają większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność, modyfikują dotychczasowe metody pracy i/lub metody wychowawcze, modyfikują warsztat pracy, zwiększają intensywność konsultacji z rodzicami uczniów, modyfikują kryteria oceniania. W ankiecie 68 z 71 uczniów stwierdziło, że na wszystkich lub większości lekcji nauczyciele upewniają się, czy właściwie zrozumieli poruszane zagadnienia. Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Zdaniem Dyrektora i nauczycieli podejmowane przez Szkołę działania przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, co jest widoczne w wynikach uzyskiwanych przez uczniów w poszczególnych kompetencjach na sprawdzianie szóstoklasisty, w konkursach oraz zawodach sportowych i przeglądach artystycznych. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej oraz wyniki diagnoz osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu kształcenia a także bieżących, są szczegółowo analizowane, formułowane są wnioski i wdrażane adekwatne działania. Analizuje się wyniki sprawdzianów po klasie szóstej oraz testów po klasie III (OBUT), jest to zarówno analiza ilościowa jak i jakościowa. Dokonuje się diagnozy dojrzałości szkolnej, badania przesiewowe dzieci kl. I są prowadzone przez logopedę. Na podstawie tych analiz podjęto szereg działań: zorganizowano szkoleniowe rady pedagogiczne cykl szkoleń na temat metod aktywnych i technik zapamiętywania mnemotechniki, prowadzenia zajęć metodami aktywnymi i praktycznymi (drama i projekty), wprowadzono duży wachlarz kół zainteresowań dla uczniów, doposażono pracownie w sprzęt multimedialny, nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 155, które m.in. sponsoruje dodatkowe zajęcia w klasach o niższym poziomie znajomości j. angielskiego, zachęca się uczniów do udziału w konkursach szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, organizuje się konkursy i turnieje (np. Turniej Wielkanocny w siatkówce - udział ok. 400 uczniów z całej Polski; 11 edycji konkursu Nowa Huta - jej historia i czasy współczesne, konkurs plastyczny Staropolska Marzanna, zarządzeniem dyrektora szkoły każdy uczeń ma swoja teczkę z pracami klasowymi, kartkówkami i sprawdzianami ze wszystkich przedmiotów i jest ona udostępniana rodzicom na zebraniach z rodzicami. Wprowadzono dodatkowe godziny z godzin dyrektorskich do klas V z matematyki, z którym to przedmiotem uczniowie maja najwięcej problemów. Wprowadzono działania innowacyjne Duży czyta Małemu ma na celu szerzenie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, zagospodarowanie dużych przerw, doskonalenie techniki czytania dzieci starszych, rozwój kreatywności, Z językiem angielskim za pan brat - dodatkowa godzina j. angielskiego dla uczniów kl. IV VI prowadzona Szkoła Podstawowa Nr /23

18 metodami praktycznymi projekty i drama mające na celu wzrost umiejętności komunikacyjnej uczniów. Szkoła bierze (lub brała) udział w programach unijnych: Praktyczne Wychowanie Fizyczne, Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Miejskiej Kraków, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I- III, Szkoła kreatywnych umysłów. Programy te mają na celu szkolić nauczycieli w zakresie potrzeb Szkoły, rozwijać pasje i zainteresowania uczniów, stwarzać warunki wszechstronnego rozwoju opartego na działaniu, wnioskowaniu, przedsiębiorczości, wykorzystywać ciekawość ucznia poprzez organizowanie eksperymentów i doświadczeń, organizować wsparcie dla uczniów potrzebujących z poszczególnych edukacji i poprzez uczestnictwo w zajęciach socjoterapeutycznych i innych grup wsparcia. Zorganizowano warsztaty dla uczniów i rodziców Jak się uczyć, żeby się nauczyć, utworzono i nowocześnie wyposażono pracownię logopedyczną. SP 155 posiada status Szkoły Ćwiczeń dla Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Ściśle współpracuje z tymi uczelniami. Szkoła uzyskuje wysokie wyniki w sprawdzianie po klasie szóstej. Wynik niski (staniny 1-3) w roku 2011 uzyskało 3% uczniów, w roku % uczniów, w 2013r. wynik niski uzyskało 6% uczniów. Wynik wysoki w 7-9 staninie uczniowie uzyskali: 38% w 2012r. i 32% w 2013r., w 2011r. 44%. Szkoła osiąga lepsze wyniki od średnich wyników gminy, powiatu i województwa w ostatnich trzech latach w standardach: czytanie, rozumowanie, korzystanie z informacji. W standardzie pisanie Szkoła otrzymała niższy wynik w 2012r., ale po analizie sprawdzianu i podjętych w tym zakresie działaniach, w 2013 znacznie poprawiła wynik. Wnioski do dalszej pracy: doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem na wszystkich przedmiotach, zwrócić uwagę na dokładne czytanie poleceń, ponieważ wiele błędów wynika z pobieżnego czytania poleceń lub nie czytania poleceń do końca, zwiększyć liczbę zadań, w których wykorzystujemy wiedzę w praktyce i to nie tylko na matematyce, zwracać szczególną uwagę na właściwą interpretację danych w zadaniach, zachęcać uczniów do podejmowania wysiłku rozwiązywania zadań z treścią, których obliczenia należy przedstawiać w kilku etapach. Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Zdaniem Dyrektora oraz nauczycieli Szkoła przygotowuje uczniów do kolejnych etapów kształcenia i w przyszłości do funkcjonowania na rynku pracy. Czyni to poprzez kształtowanie umiejętności kluczowych, stosownie do wieku i możliwości uczniów. Do najistotniejszych zaliczono: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, różne formy wypowiedzi, wykorzystanie wiedzy w praktyce, komunikację w języku angielskim, umiejętność pracy zespołowej oraz samoprezentacji, sposoby spędzania wolnego czasu, wykorzystanie TIK, wyszukiwanie informacji, zaspokajanie ciekawości świata, systematyczne uczenie się, motywację, radzenie sobie z porażkami. Kształtowaniu powyższych umiejętności służą różnego rodzaju działania podejmowane w trakcie zajęć edukacyjnych, a także udział uczniów w: - zajęciach pozalekcyjnych, programach i projektach realizowanych przez Szkołę - konkursach, uroczystościach - imprezach oraz akcjach charytatywnych ("Pola Nadziei", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Oddaj pluszaka dla chorego dzieciaka"), a także poprzez działalność w organizacjach takich jak: PCK, SKO, harcerstwo. Szkoła Podstawowa Nr /23

19 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Poziom spełnienia wymagania: A Prawie wszyscy uczniowie czują się w Szkole bezpiecznie. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli współdziałają ze sobą i dzielą się odpowiedzialnością podczas realizacji różnych działań, a Szkoła stwarza dzieciom pozytywny klimat do współpracy. Szkoła uwzględnia sugestie rodziców i uczniów dotyczące zasad postępowania i norm współżycia, uczniowie są traktowani równo wobec obowiązujących zasad. Relacje miedzy członkami społeczności szkolnej oparte na szacunku i zaufaniu są powszechne. Analiza działań wychowawczych i ich modyfikacja przebiega w Szkole w sposób systemowy, celowy i zaplanowany. Uczniowie i rodzice partycypują w modyfikacji działań wychowawczych Szkoły. Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne Wszyscy badani uczniowie twierdzą, że na lekcjach czują się bezpiecznie. Podobnie jest podczas przerw oraz po zajęciach lekcyjnych np. na boisku. Zdecydowana większość uczniów uznała, że nie doświadczyła ze strony innych uczniów w przemocy pozasłownej ani fizycznej. Wszyscy badani uczniowie klas młodszych zgodnie twierdzą, iż lubią Szkołę i czują się tu bezpiecznie. Nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni i partnerzy zgodnie twierdzą, że Szkoła jest bezpieczna dla uczniów. Szkoła posiada monitoring, jest legitymowanie osób przy wejściu do budynku. Po każdej przerwie pracownicy niepedagogiczni sprawdzają korytarze, toalety i inne zakamarki, czy wszystko jest w porządku. Szkoła przeprowadziła ewaluację wewnętrzną na temat bezpieczeństwa, w jej wyniku wzmożone zostały dyżury i wprowadzono monitoring. Dzieci klas młodszych nie wychodzą na korytarz podczas przerw. Zwiększono ilość świetlic w szkole - są 3: dla dzieci 6-cio letnich, I-III oraz klas starszych. Szkoła wraz z Radą Dzielnicy podjęła współpracę z policją, strażą miejską, zakupiono kamizelki dla uczniów. Sprzęt znajdujący się w ogrodzie posiada certyfikat. Dzieci mają przykaz nie biegania po Szkole. Pojawiły się ławeczki, z których mogą korzystać w trakcie przerw. Stroje szkolne wpływają na poczucie bezpieczeństwa (stroje jednolite z logo szkoły). Szkoła Podstawowa Nr /23

20 Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego Zdecydowana większość ankietowanych uczniów zadeklarowała, że brała udział lub współorganizowała działania samorządu uczniowskiego. Nauczyciele w wywiadzie stwierdzili, że duża liczba uczniów inicjuje, współorganizuje i uczestniczy w różnorodnych działaniach realizowanych przez samorząd uczniowski. Są to: - akcje charytatywne: m. in. "Gwiazdka dla zwierzaka" karma dla zwierząt w schronisku, zbiórka nakrętek na zakup sprzętu dla niepełnosprawnego Artura, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pola Nadziei, "Daj pluszaka dla chorego dzieciaka", "Nasza szkoła uczy pomagać" - działania skierowane do młodszych uczniów -czytanie dzieciom młodszym w czasie przerw - imprezy szkolne : Andrzejki, dyskoteki, konkursy, turnieje sportowe (siatkówki) współorganizacja. -pomoc koleżeńska w nauce - wolontariat (Dom Spokojnej Starości, wigilia dla ubogich) Nauczyciele wspierają uczniów w ich inicjatywach i działaniach. Uczniowie sami wybierają opiekuna samorządu i pod kierunkiem nauczycieli współdziałają ze sobą i dzielą się odpowiedzialnością podczas realizacji różnych działań, a Szkoła stwarza im pozytywny klimat do współpracy. Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu Rodzice i uczniowie w wywiadzie stwierdzili, że akceptują zasady postępowania i współżycia obowiązujące w Szkole.Opiniują program wychowawczy Szkoły. Mogą zgłaszać swoje propozycje, które są uwzględniane m. in. teczka z wszystkimi sprawdzianami u wychowawcy klasy, warsztaty związane z tolerancją, propozycje wyjść i wycieczek, akcja związana ze zdrowym odżywianiem. Wychowawcy i nauczyciele często rozmawiają z dziećmi na temat właściwego, kulturalnego zachowania. Uczą bezpiecznych i prawidłowych zachowań w nietypowych sytuacjach np. pierwsza pomoc. Obserwacje zajęć edukacyjnych pozwalają stwierdzić, że na większości z nich nauczyciele dbają o dyscyplinę, kulturalne zachowanie, zwracają się do uczniów życzliwie. Wszyscy nauczyciele poprzez osobistą postawę dają uczniom przykład społecznie pożądanych postaw, uczą brania odpowiedzialności za uczenie się i zachowanie. Czynią starania aby wyposażyć uczniów w cechy uczciwości, tolerancji, odpowiedzialności, sprawiedliwości, samorządności. Kształtują postawy patriotyczne oraz dbałość o czystość języka ojczystego. Wpajają dzieciom zasady zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Rodzice, jako szczególnie istotne dla ich dzieci wartości kształtowane przez Szkołę uznali: samodzielność, umiejętność współpracy, tolerancję, kulturę osobistą oraz umiejętność autoprezentacji. Szkoła Podstawowa Nr /23

21 Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb Analizy działań podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań dokonuje się poprzez: - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej diagnoza, formułowanie i wdrażanie wniosków, - przedstawianie wniosków z ewaluacji wewnętrznej dotyczących rodziców i dzieci na spotkaniach Rady Rodziców. Przedstawianie im do zaopiniowania programów: profilaktycznego i wychowawczego Szkoły. Rodzice mogą zgłaszać swoje poprawki, - omawianie realizacji planów profilaktyczno-wychowawczych podczas spotkań zespołów i posiedzeń Rady Pedagogicznej (zwrócenie szczególnej uwagi na eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań), - prowadzenie obserwacji uczniów i na bieżąco odnotowywanie pozytywnych i negatywnych zachowań oraz działań podjętych przez nauczyciela, egzekwowane są postanowienia regulaminów szkolnych i nagradzane są wszelkie pozytywne zachowania uczniów (poprzez tarcze wzorowego ucznia, wyróżnienie ich na forum klasy, podczas zebrań z rodzicami, apeli, zakończenia roku szkolnego), - prowadzenie rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami w celu określenia efektów podjętych działań (szukanie przyczyn powodzenia lub niepowodzenia niektórych działań, próba ich udoskonalania), - obserwację zachowania uczniów podczas lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek i uroczystości szkolnych, - omawianie indywidualnych przypadków w zespołach nauczycieli z udziałem osób udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej (psycholog, pedagog, logopeda, strażnik miejski) analiza skuteczności podjętych działań, - realizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych w klasach, pogadanek oraz zajęć indywidualnych z uczniem prowadzonych przez wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego, - diagnozowanie na bieżąco pojedynczych, negatywnych zachowań uczniów i poszukiwanie sposobów ich eliminowania, - badania ankietowe wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych (dotyczące: m.in. poczucia bezpieczeństwa, respektowania norm społecznych, procesów zachodzących w Szkole), mające na celu określenie skuteczności podejmowanych działań w opinii respondentów, - obserwację reakcji uczniów i wpływu, jaki mają na nich organizowane w szkole: warsztaty; spotkania z policjantami, strażakami, strażnikiem miejskim, pracownikami służby zdrowia W Szkole odbywają się akcje promujące bezpieczeństwo w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych: spektakle profilaktyczne, prelekcje, szkolenia, pogadanki, konkursy, apele, konsultacje z pedagogiem, psychologiem. Klasy IV uczestniczą w zajęciach "Szkoły Dobrych Manie". Szkoła współpracuje z kuratorami i Sądem Rodzinnym,Policją i Strażą Miejską.W Szkole wprowadzono monitoring, omawiane są sprawy bezpieczeństwa na posiedzeniach rad pedagogicznych. Systematycznie dokonuje się przeglądu stanu bezpieczeństwa budynku przy użyciu służb zewnętrznych BHP i szkolnych SIP, higienistka szkolna, konserwator. Szkoła Podstawowa Nr /23

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Gimnazjum Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Piekary Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" dla Dorosłych Zaoczna Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Edukacja Czaplinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO Starachowice Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 1 IM. HM. ZYGMUNTA IMBIEROWICZA Słubice Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU Kamieniec Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szczególną

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMNIE Łomno Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Wnioski:

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Wnioski: WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Rodzice dostrzegają fakt przyswajania norm społecznych przez dzieci. Według rodziców

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo