RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Szkoła Podstawowa Nr 9 Kutno Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: - o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), - o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), - o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), - o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 19

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Małgorzata Bury, Ewa Sobór. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor szkoły Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Uczniowie Rodzice Partnerzy szkoły, przedstawiciele samorządu lokalnego Obserwacja lekcji Obserwacja szkoły Analiza dokumentów Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby Indywidualny wywiad pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) "Szkoła, w której pracuję" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta elektroniczna (CAWI) "Moja szkoła" Ankieta elektroniczna (CAWI) "Mój dzień" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) nd nd Badanie na próbie pełnej 45 Nauczyciele zróżnicowani pod względem stażu, nauczanego przedmiotu i pracy w zespołach zadaniowych oraz pedagog szkolny Pracownicy inni niż nauczyciele Badanie na próbie pełnej uczniów klas rok niższych od najstarszych Badanie na próbie pełnej uczniów najstarszych klas Przedstawiciele trzech ostatnich roczników, dobrani losowo Przedstawiciele rady rodziców i rad klasowych, reprezentujący różne roczniki Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej rodziców uczniów klas rok niższych od najstarszych Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Klasy trzecie i czwarte (szkoły podstawowe), klasy pierwsze (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) Na zewnątrz, przed i po lekcjach, podczas przerw, podczas zajęć pozalekcyjnych nd nd 3 / 19

4 Informacja o szkole Nazwa placówki Szkoła Podstawowa Nr 9 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Władysław Jagiełło Szkoła podstawowa Kutno Jagiełły Numer 6 Kod pocztowy Urząd pocztowy Kutno Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Publiczna Dzieci lub młodzież Brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 723 Oddziały 31 Nauczyciele pełnozatrudnieni 53 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.3 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo ŁÓDZKIE (10) Powiat Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (01) Typ gminy Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 19

5 Wprowadzenie: obraz szkoły Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze, płynące z badań, informacje o szkole. Wszystkie zawarte w niniejszym tekście tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań. Szkoła Podstawowa nr 9 jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Kutno. Szkoła kładzie nacisk na bezpieczeństwo, rozwijanie umiejętności i zdolności uczniów, wspieranie ich inicjatyw oraz integrację społeczności szkolnej. Praca szkoły ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój ucznia, kształtowanie społecznie pożądanych postaw, samorządności, a w szczególności na analizę wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz indywidualizację procesu nauczania. Z badania wynika, że realizowane i wdrażane przez nauczycieli wiadomości i umiejętności są zgodne z podstawą programową i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Oferta edukacyjna szkoły jest zróżnicowana, dostosowana do potrzeb oraz zainteresowań uczniów. Poza obowiązkowymi przedmiotami uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, m.in. koło teatralne, koło komputerowe. Dla rady pedagogicznej istotne jest indywidualne podejście do uczniów dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz metod i form pracy z uczniami do zaleceń i wskazówek poradni. Nauczyciele wspierają w rozwoju uczniów zdolnych oraz wspomagają osoby z trudnościami w nauce. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w konkursach o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej, miejskiej, powiatowej uzyskując od lat znaczące nagrody i wyróżnienia ( Nagroda Specjalna dla Najlepszego Skoczka w dal, I miejsce i złoty medal podczas Międzypaństwowego Meczu Lekkoatletycznego siedmiu reprezentacji Europejskich w Warszawie). Szkoła osiąga sukcesy wychowawcze. Nauczyciele zwracają uwagę na wychowanie patriotyczne, kształtują postawy otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka. Chętne osoby angażowane są w działalność prężnie działającego Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie podejmują świadome decyzje i inicjatywy dotyczące ich rozwoju, czego przykładami są: redagowanie gazetki szkolnej, podejmowanie działań charytatywnych, organizacja przedstawień, uroczystości. Postawy promowane przez szkołę są zgodne z postawami, które uczniowie i ich rodzice uważają za ważne. Uczniowie są świadomi, jakich zachowań się od nich oczekuje i sami uczestniczą w tworzeniu katalogu pożądanych zachowań. Ich opinie i inicjatywy są uwzględniane w planach wychowawczych. Działania wychowawcze szkoły ukierunkowane są na poznanie kultury, tradycji i historii regionu. Szkoła stwarza coraz lepsze warunki do realizacji przyjętych programów nauczania. Posiada bardzo dobrą bazę lokalową i wyposażenie dydaktyczne. W Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie analizuje się szczegółowo i wielopoziomowo wyniki sprawdzianu zewnętrznego, a wdrażane wnioski przekładają się na wzrostu efektów kształcenia. 5 / 19

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Efekty Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Komentarz: W szkole dokonuje się analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego. Jego wyniki są szczegółowo analizowane i przekładają się na doskonalenie jakości pracy szkoły. W szkole dokonuje się analizy wyników i formułuje wnioski, które przekładają się do wzrostu efektów kształcenia. Wyniki sprawdzianu są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. Do tej analizy wykorzystuje się różnorodne metody analizy, a wnioski z dokonanej analizy są w szkole wdrażane i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Analiza dokumentacji potwierdza, że szkoła prowadzi ilościowe i jakościowe metody analizy. W zakresie ilościowym analizuje się: średni wynik punktowy szkoły, średnie wyniki klasy. Analiza dokumentów odzwierciedla prowadzenie w szkole analizy wyników sprawdzianu. Ilościowo są analizowane następujące dane ze sprawdzianu zewnętrznego: średnia punktów dla każdego ucznia, - średnia poszczególnych klas wyrażona punktowo i procentowo, mediana (wynik średni w klasach wyliczony z poszczególnych wyników uczniów), dominanta (najczęściej powtarzający się wynik w klasie), średnia punktów w szkole dla poszczególnych arkuszy z uwzględnieniem specyficznych potrzeb uczniów (dziecko niedowidzące arkusz S-4), średnia szkoły w zestawieniu ze średnią w woj. łódzkim, świętokrzyskim, średnią OKE, średnią kraju (porównywane są dwa wyniki z ostatnich lat), liczbę uczniów, którzy osiągnęli wynik w poszczególnych staninach, średnia uczniów, którzy napisali sprawdzian najlepiej i najsłabiej, średnia wartości w poszczególnych umiejętnościach sprawdzanych na sprawdzianach dla wszystkich klas VI wyników uzyskanych w pracach chłopców i dziewcząt, łatwości zadań otwartych i zamkniętych, staniny poszczególnych klas. Nauczyciele potwierdzili, że analizują wyniki sprawdzianów pod względem jakościowym, ilościowym (wyniki pojedynczych uczniów i klas). Jakościowo analizowane są dane: obszar standardów wymagań egzaminacyjnych oraz sprawdzane umiejętności w zakresie czytania, pisania, korzystania z informacji, rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce, treści zadań w podziale na bardzo trudne, trudne, umiarkowanie trudne, łatwe, bardzo łatwe. Grupowane są zadania z uwzględnieniem współczynnika łatwości, opanowanie umiejętności badanych w pięciu obszarach. Dyrektor w ankiecie potwierdził stosowanie wszystkich metod analizy w zakresie jakościowym i ilościowym. Podkreślił również, że dane są analizowane poprzez, m.in. porównywanie zestawień liczbowych, analizę wyników punktowych, procentowych, średnich wartości, przedstawianie danych w formie wykresów, tabel komentarz słowny. W aspekcie jakościowym nauczyciele w zakresie łatwości zadań opracowują zestawiana w formie tabel i diagramów. Tabelarycznie przedstawiane są wyniki klasowe najwyższe i najniższe wyniki. Zadania sprawiające uczniom trudność analizowane są pod kątem treści w nich zawartych, możliwości rozwiązania (ilu uczniów nie wykonało, ilu błędnie, i nad czym pracować, by wyeliminować przyczynę uzyskania błędnych, niskich wyników). Analizowane są również wyniki uczniów posiadających opinie poradni. Analizowane są wyniki uczniów z podziałem na blok przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych (wnioski, wskazówki, zalecenia, cele). Analiza jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły. Zdaniem dyrektora celem prowadzonych analiz jest: poprawa efektów kształcenia, weryfikacja i określenie poziomu osiągnięć uczniów oraz stopnia opanowania badanych na sprawdzianie umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce. Kolejnym celem prowadzonych analiz jest również uzyskanie odpowiedzi w zakresie skuteczności podjętych kierunków pracy, a tym samym planowania i wyboru innych metod i form pracy, jednocześnie określenia mocnych i słabych stron procesu kształcenia. Analiza pomaga planowaniu pracy szkoły i nauczycieli oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Następnym celem jest możliwość przekazania szczegółowych informacji rodzicom o poziomie umiejętności ich dzieci oraz samym uczniom. Analiza wyników sprawdzianu pozwala formułować wnioski do pracy na następny rok, dzięki czemu szkoła doskonali jakość pracy. Dokonuje się ewentualnych zmian w szkolnych zasadach oceniania. Ponadto planuje się tematykę szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych nauczycieli oraz nadzór pedagogiczny prowadzony przez dyrektora. Analizy dokonuje zespół nauczycieli, w którego skład wchodzą 6 / 19

7 wszyscy wychowawcy klas VI, przewodniczącym jest nauczyciel matematyki. Celem ogólnym prowadzonych analiz na terenie szkoły jest uzyskanie informacji na temat wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie konstruowania wypowiedzi pisemnych zgodnie z treścią pytań zawartych w poleceniach do zadań. Dokumentacja gromadzona w tym zakresie (raport, protokoły zebrań rady pedagogicznej) potwierdza systematyczność działań. Powyższe cele są spójne z wypowiedziami nauczycieli w zakresie określenia przydatności analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego. Ich zdaniem służy ona pozyskaniu informacji jakie wiadomości i umiejętności zostały dobrze opanowane przez uczniów, a nad jakimi należy pracować w kolejnym roku. Obrazuje poziom osiągnięć uczniów, informuje o skuteczności działań nauczycieli i ewentualnej zmianie metod i form pracy. Służy również do organizowania zajęć pozalekcyjnych typu zajęcia wyrównawcze lub koła zainteresowań, służy promocji szkoły. Jako przykłady wdrażanych wniosków dyrektor wymienił, m.in. systematycznie ćwiczyć i utrwalać zasady interpunkcyjne podczas redagowania wypowiedzi pisemnych, w wypełnianiu ćwiczeń interpunkcyjnych, stosować się do zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zestawienie przez wychowawcę każdego oddziału listy uczniów z wykazem zaleceń poradni oraz dokonanie analizy opinii przez zespoły nauczycielskie), przygotować i organizować szkolne konkursy kształcące umiejętności badane na sprawdzianie (konkursy,, Mistrz interpunkcji,,,konkurs literacki,,, Matematyka w praktyce ), przeprowadzić z uczniami pogadankę,, Trening czyni mistrza pomyśl o sprawdzianie już dziś, przeprowadzić z rodzicami pogadankę,, Mój sukces zależy od Was. organizować zastępstwa zgodnie z klasowym przydziałem godzin w miarę możliwości finansowych, zapoznać radę pedagogiczną z analizą i wnioskami ze sprawdzianu. Nauczyciele (45) w badaniach ankietowych potwierdzili wykorzystywanie w pracy, wniosków wynikających z analizy oraz pełną informację na ich temat. W pracy z uczniami bazują na wcześniej zdobytej wiedzy, którą stosują w sytuacjach nowych i nietypowych. Zwracają uwagę na wypowiedzi uczniów całym zdaniem (poprawnym pod względem gramatycznym i artykulacyjnym), ćwiczą czytanie ze zrozumieniem oraz interpunkcję i ortografię, redagowanie form wypowiedzi z uwzględnieniem słownictwa przynależnego danej formie z wykorzystaniem właściwego dla nich słownictwa. Jednocześnie nauczyciele podają kryteria oceny przy pracach pisemnych (również prac domowych), co umożliwia uczniom lepiej przygotować się do kolejnych prac. Wielu rozwija umiejętności logicznego, poprawnego wypowiadania się, wykorzystywania różnych źródeł informacji, stosując różnorodne metody pracy (w tym metody aktywizujące). Nauczyciele również motywują dzieci do samodzielnego myślenia, analizowania, dokonywania samooceny. Prowadzą pogadanki wzmacniające poczucie wartości uczniów (z uczniami i rodzicami), mobilizujące ich do wytężonej pracy, wysiłku intelektualnego. Organizują, zachęcają i przygotowują do udziału w konkursach (plastyczne, literackie, matematyczne - Mistrz Ortografii, Mistrz Interpunkcji, Szkolny Konkurs Wiedzy Humanistycznej), projektach. Nauczyciele stosują indywidualizację pracy (uczeń wymagający wsparcia i zdolny), prowadzą zajęcia wyrównawcze. Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dyrektor, jako działania nauczycieli wynikające z wniosków z analiz wyników sprawdzianu, które przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, wymienił:, m.in. różne formy sprawdzania wiedzy na pracach klasowych, sprawdzianach, w kartach pracy (zadania otwarte, zamknięte, testowe, rysunkowe, wyboru: prawda/fałsz, stosowanie metod aktywizujących, gier i zabaw dydaktycznych na zajęciach z uczniami, liczne projekty edukacyjne, konkursy szkolne i pozaszkolne. Potwierdził, że nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną i informatyczną, (tablice interaktywne, pracownie komputerowe), stosują indywidualizację nauczania, różnicują pracę domową, przestrzegają zaleceń zawartych w opiniach poradni. Kolejnym działaniem jest realizacja w roku szkolnym 2009/2010 projektu Po pierwsze edukacja. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów, tj. porozumienie się w języku ojczystym i językach obcych, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne oraz informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturowa swoich młodych obywateli oraz poprawienie funkcjonowania szkoły. W ramach projektu podejmowano wiele różnorodnych działań, m.in.: prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia zajęcia wyrównawcze (łącznie 770 godzin), prowadzono zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno psychologicznej dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty zajęcia z psychologiem, teoria pedagogiczna, reedukacja, logopedia, świetlica profilaktyczna. Prowadzono dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów zdolnych lub pragnących rozwijać swoje zainteresowania (koła przedmiotowe: języka polskiego, matematyczne, teatralne, sportowo- rekreacyjne, informatyczne, muzyczno taneczne, plastyczne, przyrodnicze, dziennikarskie, językowe (łącznie 455 godzin), zorganizowano 17 jednodniowych bezpłatnych wycieczek edukacyjnych. 7 / 19

8 Zaplanowano i zrealizowano zajęcia metodą projektów. Zorganizowano 19 projektów edukacyjnych (m.in. Festiwal Młodych Talentów, Święto Unii Europejskiej, spotkania z twórcami ludowymi, konkursy, zabawy, odwiedziny w Urzędzie Miasta Kutno itd.), wprowadzono dziennik elektroniczny. W ramach realizacji projektu pozyskano materiały i pomoce dydaktyczne, m.in. tablicę interaktywną, mikroskopy, atlasy, słowniki, encyklopedie, programy multimedialne, sprzęt sportowy. Uczniowie podnieśli swój poziom kompetencji kluczowych, motywacji i samooceny średnio o 30%. Zdobyli również wynik na sprawdzianie w kl. VI powyżej średniej uzyskanej w województwie łódzkim, a tym samym poprawili swoją szansę na dalszą karierę edukacyjną i zawodową. Realizacja projektu została dobrze oceniona przez rodziców, uczniów, jak i również władze samorządowe. Kolejnym przykładem jest wdrożenie w szkole projektów, m.in. Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga" Kutnowskie Granty Oświatowe. Projekty te były realizowane ze środków finansowych z budżetu Miasta Kutno i otrzymały akceptację Prezydenta Miasta Kutno. Na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych zrealizowano siedem projektów: MIX matematyczny czyli jak wykorzystać wiedzę matematyczną w życiu codziennym, Myśleć jak Leonardo da Vinci, Pytania małe i wielkie, czyli szkoła myślenia - dociekania filozoficzne z dziećmi, Tańcz poznawaj i rozwijaj siebie warsztaty taneczne z elementami terapii pedagogicznej, Radośnie i aktywnie spędzam czas wolny, VIII Międzyszkolny konkurs z zakresu bezpieczeństwa Myślę, więc jestem bezpieczny. Celem grantów było stymulowanie aktywności twórczej i poznawczej dzieci, kształcenie myślenia abstrakcyjnego i logicznego, wspomaganie rozwoju dzieci i rozbudzanie zainteresowań, wykorzystanie narzędzi ICT, przygotowanie do refleksyjnego uczestnictwa w edukacji, społeczeństwie i współczesnym świecie. Eksperymenty, ćwiczenia filozoficzne, projekty edukacyjne, prace badawcze, dramy, dyskusje, wycieczki podniosły atrakcyjność i efektywność prowadzonych działań innowacyjnych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów. Grantami zostało objętych 106 uczniów szkoły. Uczniowie korzystali z edytorów tekstów, grafiki, równań, arkuszy kalkulacyjnych, kalkulatorów komputerowych, programów do tworzenia prezentacji multimedialnych, programowania w języku Logo, multimedialnych programów edukacyjnych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, jak i również ze sprzętu sportowego, do udzielania pierwszej pomocy, z tekstów źródłowych, opowiadań filozoficznych oraz nagrań dźwiękowych. Szczegółowe informacje o przebiegu i efekcie wprowadzonych projektów zamieszczone na stronie i W bieżącym roku szkolnym opracowane są projekty dla uczniów I i II etapu edukacyjnego, m.in. Między dawnymi i młodszymi laty, Matematyczne wariacje czyli wykorzystanie umiejętności matematycznych w życiu codziennym, Myśleć jak geniusz projekt międzyprzedmiotowy, Pytania małego Sokratesa, czyli filozofowanie z dziećmi, Taniec moja pasja warsztaty taneczne z elementami terapii pedagogicznej, Ferie z przygodą odkrywamy nieznany świat. Zdaniem nauczycieli działaniami wynikającymi z wniosków z analiz wyników sprawdzianu, które przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia są: doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na wszystkich przedmiotach, ćwiczenie odczytywania poleceń w zadaniach, wykorzystywania informacji w praktyce, ćwiczenia z zakresu interpunkcji i ortografii (na wszystkich przedmiotach), zajęcia dodatkowe przygotowujące do sprawdzianu, organizowani konkursów przedmiotowych dla uczniów, pogadanki ("Twój sukces zależy od ciebie", "Sprawdzian tuż, tuż"), projekty przedmiotowe i miedzyprzedmiotowe ("Sportowiec z wartościami", "Jestem małym misjonarzem"), ćwiczenia z zakresu gospodarowania czasem (kontrolowanie czasu), ćwiczenia doskonalące dłuższe formy wypowiedzi z uwzględnieniem cech gatunkowych i słownictwa, opracowanie kart pracy zawierających pytania otwarte i zamknięte doskonalące umiejętności słownikowe. W opinii partnerów widoczne są bardzo duże starania szkoły w dążeniu do osiągania coraz wyższych wyników w nauce i sporcie. Od chwili wdrożenia sprawdzianów po klasie VI szkoła utrzymuje swoją pozycję (wyżej średni i wysoki). Partnerzy i samorząd określili, że na dzień dzisiejszy forma wykształcenia uczniów klas VI nie budzi żadnych wątpliwości. Szkoła wdrożyła również system badania kompetencji uczniów po klasach III, jako przygotowanie do sprawdzianów. Zaplanowane są konkretne rozwiązania badania poziomu umiejętności uczniów. Każdego roku szkoła monitoruje postępy uczniów i jest w stanie przewidzieć wyniki na sprawdzianie. Efekty kształcenia przekładają się na uczestnictwo uczniów w konkursach, teleturniejach. Osiągają oni sukcesy, otrzymują nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Uczniowie z dużym powodzeniem uczestniczą również w konkursach o aspektach wychowawczych. Szkoła osiąga sukcesy sportowe, m.in. w koszykówce, lekkiej atletyce. Sukcesy sportowe idą w parze z sukcesami naukowymi, sportowcy są dobrymi uczniami. Koszykarki kontynuują naukę w bardzo dobrych szkołach, łącząc naukę ze sportem. Potrafią skutecznie walczyć o zdobycie sukcesu. W szkole podejmowane są również przedsięwzięcia okołosportowe, kształtujące osobowość zawodników. Zauważalna jest też praca rady pedagogicznej z rodzicami i uczniami pod kątem efektów uczenia. Rezultatem jest systematyczne monitorowanie osiągnięć uczniów poprzez stały wgląd w efekty pracy (ucznia i nauczyciela - dziennik elektroniczny). Rodzice tej szkoły interesują się osiągnięciami własnych dzieci, ważna jest dla nich informacja jakie są efekty codziennej pracy. Efekty kształcenia w szkole są lepsze. Problemem uczniów najczęściej jest dysleksja. Znikome są problemy związane z trudnościami w nauce. Zawodnicy są mocną stroną szkoły, a klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego przejawiają motywację do nauki. Analiza dokumentacji odzwierciedla, że szkoła w ostatnim roku szkolnym uzyskała wyższe wyniki ze sprawdzianu 2009/10 wyżej średni, 2010/11 stanin wysoki. Uzyskała wyższą średnią ocen szkoły: 2009/10 4,3, 2010/11 4,34. Świadectwa z wyróżnieniem (w klasach IV VI) w roku 8 / 19

9 szkolnym 2008/09 otrzymało 134 uczniów (35%), w 2009/ (38,21%), natomiast w 2010/ (37,4%). Uczniowie otrzymują stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe (2009/10 36 stypendiów naukowych i 57 sportowych, 2010/11-30 naukowych i 30 sportowych). Przedstawione wyniki badań i przytoczone argumenty potwierdzają bardzo wysoki stopień spełnienia wymagania. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole formułuje i wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów, które przyczyniają się znacząco do poprawy wyników nauczania. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce, a osiągnięcia uczniów analizowane są wielopoziomowo w aspekcie ucznia, klasy, poszczególnych roczników, a także szkoły jako całości. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone i zgodne z podstawą programową. Nauczyciele pokreślili, że uczniowie w dużym stopniu opanowali wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej (34/45 poziom 7 w skali ośmiostopniowej). Partnerzy społeczni i samorząd wskazali, że istotne i bardzo ważne są umiejętności uczniów związane ze sportem. Ważna jest też ich zespołowa praca, praca w grupach, integracja (zawody, konkursy) między uczniami z różnych szkół, zdrowa rywalizacja, współpraca z nauczycielami i rodzicami jako element związany z reprezentowaniem szkoły, m.in. wspólna reprezentacja uczniów, nauczycieli i rodziców w zawodach strzeleckich. Uczniowie zdobywają umiejętności manualne, sprawnościowe uczestnicząc w konkursach i zawodach, m.in. poezji, marynistycznych (Polska leży nad Bałtykiem), informatycznych, modelarskich. Szkoła uczestniczy w różnych formach konkursów, przygotowując uczniów do odbioru dóbr kulturowych. Uczy wyszukiwania informacji, zachęca do udział w życiu miasta. Uczniowie wyróżniają się postawami prospołecznymi, uczestniczą w licznych akcjach charytatywnych, m.in. "Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Paczka dla Ukrainy". Wszyscy uczniowie są klasyfikowani i promowani do kolejnej klasy. Dokumentacja odzwierciedla uzyskane przez szereg lat przez uczniów nagrody i wyróżnienia w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, miejskich, powiatowych, m.in. w roku 2010/2011 na szczeblu międzynarodowym (indywidualnie) Nagroda Specjalna dla Najlepszego Skoczka w dal ucznia klasy VB podczas VI Międzynarodowego Pucharu Lekkoatletycznego, w 2009/ I miejsce i złoty medal podczas Międzypaństwowego Meczu Lekkoatletycznego siedmiu reprezentacji Europejskich w Warszawie. Na szczeblu ogólnopolskim w 2010/2011 (drużynowo) I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w Baseballu - 3 uczniów, II miejsce w Biegach Rozstawnych Sztafeta Mieszana 16x100m na Vena Sport Festival, IV miejsce w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt, 6 uczennic, V miejsce w Biegach Rozstawnych Sztafeta Szwedzka Dziewcząt na Vena Sport Festival. Udział reprezentacji 21 uczniów w XVII Edycji Finału Krajowego Czwartków Lekkoatletycznych. I miejsce i tytuł Mistrza Polski w skoku w dal rocznika 1999 podczas Ogólnopolskiego Finału XVII Edycji Czwartków La w Warszawie zdobył uczeń klasy VB, II miejsce i tytuł Wicemistrza Polski w skoku w dal rocznika 1998 zdobyła uczennica klasy VIA. W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka w zakresie lekkoatletyki. Szkoła jest po raz trzeci współorganizatorem międzynarodowego turnieju koszykówki kadetek "SirmaxCUP". W dokumentacji szkoły znajduje się potwierdzenie osiągnięć dydaktycznych, m.in. w roku 2010/11 Laureaci I, II i III stopnia z wyróżnieniem w konkursach: Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Test Matematyka Plus, Ogólnopolskim Konkursie Test Historia Plus, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Test Oxford Plus oraz V miejsce w Polsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Olimpus 2011, III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Młodzi twórcy literatury, I i II miejsca w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym Omnibus, III miejsce w Konkursie Recytatorskim Pięknie być człowiekiem. W roku 2009/10 Laureaci I i II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Test Oxford Plus, I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego My Winter Holiday Postcard, laureat III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Językowym Test Polonica Plus, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Pocztówka z ferii zimowych, I miejsce w województwie w Konkursie Plastycznym Stosunki polsko-krzyżackie i bohaterowie bitwy pod Grunwaldem. W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Dyrektor podkreślił, że osiągnięcia uczniów analizowane są na wielu poziomach: w odniesieniu do wybranych pojedynczo 9 / 19

10 uczniów, do poszczególnych oddziałów klas, roczników, a także w aspekcie szkoły jako całości. W każdym roku szkolnym analizuje się wyniki klasyfikacji, promocji, frekwencji, średnie ocen poszczególnych uczniów, oddziałów, klas, liczbę uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, liczbę przyznanych stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe. Analiza poziomu osiągnięć uczniów dokonywana jest na podstawie obserwacji pracy na lekcjach, pisemnych prac sprawdzających i pracy domowej. W klasach I-III źródłem analizy osiągnięć uczniów i postępów w nauce i zachowaniu są oceny opisowe. Analizuje się wyniki sprawdzianów próbnych w kl. VI, testów kompetencji w klasach III i V. Badaniu poddaje się umiejętność przepłynięcia dystansu 25 metrów stylem wybranym przez ucznia (umie pływać 100% uczniów). Porównuje się wyniki uczniów w zakresie sprawności fizycznej w odniesieniu do norm sprawdzianów z wychowania fizycznego. Dokonuje się też bieżącej analizy zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego. Nie stwierdzono ich nagłej tendencji spadkowej. Analizę osiągnięć wszystkich uczniów potwierdzają nauczyciele (41/45). Podkreślili, że rozpoznają możliwości i predyspozycje uczniów i adekwatnie do możliwości rozwojowych dostosowują wymagania (zgodnie z opiniami poradni), organizują konkursy dla uczniów zdolnych, realizują programy, analizują wyniki prac klasowych, sprawdzianów, testów (Trzecioteścik, kompetencji klas V, próbnych organizowanych przez wydawnictwa), opracowują zestawienia wyników testów w celu określenia stopnia opanowania poszczególnych umiejętności. W klasach I III nauczyciele prowadzą rozmowy z nauczycielami przedszkola, zapoznają się z diagnozą dziecka, rozmawiają z rodzicem, prowadzą obserwacje uczniów celem określenia diagnozy, stanu gotowości i dojrzałości szkolnej. Kolejnymi działaniami kadry pedagogicznej jest analiza ocen uczniów po klasie trzeciej, ocen cząstkowych, śródrocznych, rocznych, frekwencji jak również oceny skali postępu w konkurencjach i dyscyplinach sportowych (wyniki sportowe uczniów w zawodach) na przestrzeni semestrów, udziału (w zakresie ilościowym) uczniów w zajęciach dodatkowych i w reprezentowaniu szkoły w zawodach sportowych oraz aktywności uczniów na zajęciach. Analiza dokumentacji szkolnej odzwierciedla udokumentowane wykazy osiągnięć uczniów sportowych i dydaktycznych (protokoły, pisma od organizatorów, dyplomy, puchary, nagrody). Kronika szkoły potwierdza również osiągnięcia uczniów (zdjęcia, notatki prasowe, wyciągi ze stron internetowych). Strona internetowa szkoły zawiera informacje o osiągnięciach uczniów (www.sp9kutno.edupage.org w tym link sport szkolny). Szczegółowo udokumentowane są zrealizowane projekty, m.in. dzienniki zajęć grantowych, różnorodne foldery tematyczne. Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. Zdaniem dyrektora i nauczycieli na zebraniach zespołów nauczycielskich analizuje się treść opinii i orzeczeń na podstawie, których dostosowuje się wymagania edukacyjne oraz metody i formy pracy z uczniami do zaleceń poradni (nauczyciel otrzymuje od wychowawcy arkusz zawierający zestawienia dysfunkcji i zaleceń, opracowany przez zespół nauczycieli uczących w klasach IV - VI), ustala się zakres współpracy z rodzicami. Prace pisemne uczniów z dysleksją rozwojową oceniane są pod względem merytorycznym, bez uwzględniania poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. Uczniowie nie są odpytywani głośno na forum klasy. Zadania do wykonania mają różny stopień trudności. W ocenie przedmiotów, szczególnie artystycznych i wychowania fizycznego, jest uwzględniane zaangażowanie uczniów, a nie tylko ich osiągnięcia. Znajomość możliwości rozwojowych pozwala nauczycielom zaplanować indywidualną pracę z uczniem. Zespoły przedmiotowe i wychowawcze wymieniają informację na temat uczniów, szukają przyczyn niepowodzeń szkolnych, opracowują odpowiednią ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań. W celu kształcenia uczniów o szczególnych zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, w każdym roku szkolnym tworzone są klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego. Uczniowie klas III objęci są testami sprawnościowymi, kwalifikującymi ich, począwszy od klasy IV do nauki w ww. klasach. Procedurze przejścia do klas IV o rozszerzonym programie wychowania fizycznego podlegają uczniowie, którzy: osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymują pozytywne noty zachowania, cechuje ich dobra sprawność fizyczna, brak jest przeciwwskazań lekarza, przechodzą pomyślnie testy sprawnościowe, rodzice i uczeń wyrażają chęć udziału w realizacji rozszerzenia. Nauczyciele i dyrektor potwierdzili analizę osiągnięć uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. Jako sposoby realizacji wymienili, m.in. analizę gotowości dziecka do nauki szkolnej, analizę dojrzałości szkolnej, po klasach trzecich test kompetencji zwany Trzecioteścikiem (przekazywanie informacji wychowawcom w kolejnym etapie edukacji). W szkole stosowana jest indywidualizacja nauczania, analizowane są wyniki prac pisemnych testów sprawdzianów, testów próbnych klas V i VI. Informacje o możliwościach rozwojowych uczniów wynikają też z obserwacji poczynionych przez nauczycieli i wychowawców, z analizy osiągnięć uczniów w zakresie nauczania i wychowania (oceny bieżące, śródroczne, roczne, wyniki konkursów, zawodów sportowych, analizy testów próbnych, prac klasowych, kartkówek, analizy poziomu ucznia na tle klasy, stopnia opanowania przez niego materiału nauczania, analizy frekwencji i zachowania ucznia), analizy stanu gotowości szkolnej, oceny opisowej klas I III, stanu dojrzałości szkolnej w klasach I, sytuacji dydaktyczno wychowawczej uczniów klas I VI w oparciu o różne narzędzia (obserwacje, testy, np. wywiady z rodzicami, ankiety), ustalenie wniosków, a po roku analiza efektów. Nauczyciele rozpoznają też możliwości ruchowe uczniów, ich zainteresowania i potrzeby zdrowotne. W szkole dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów. Nauczyciele (45) dostrzegają możliwości 10 / 19

11 uzyskania lepszych wyników przez uczniów, według nich uczniowie w większości są zdyscyplinowani (33/45 poziom 7), mają chęć do nauki (25/45 poziom 7), przejawiają własną inicjatywę (22/45 poziom 7 i 17/45 poziom 6), uzyskują lepsze wyniki (29/45 poziom 7 i 10/45 poziom 6), są zaangażowani, aktywni (33/45). Zdaniem uczniów nauczyciele okazują swoją wiarę w uczniów: dają szansę poprawy oceny, uczniowie mogą pytać się, poradzić się, nauczyciele przydzielają im różne zadania rozwijające, chwalą, gratulują słownie, przekazują listy dla rodziców, nagrody książkowe, piszą pochwały w zeszytach, typują uczniów do konkursów (szkolnych, międzyszkolnych). Uczniowie podkreślili, że za bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymują świadectwa z czerwonym paskiem. Najlepsi absolwenci są wpisywani do "Księgi prymusów". Rodzice podkreślili, że nauczyciele mówią uczniom, że jeśli dziś poszło ci gorzej, to zawsze może być lepiej, zachęcają do udziału w konkursach, przekonują dzieci, że sobie poradzą. Nagradzają uczniów (nagrody rzeczowe i dobre oceny). Nauczyciele w przypadku niepowodzeń uczniów indywidualnie z nim rozmawiają. Zadają uczniom też pytanie czy przekazane treści są dla uczniów zrozumiałe, często pozostają i tłumaczą jeszcze raz zagadnienia (jeśli jest taka potrzeba). Według rodziców (68/78) nauczyciele wierzą w uczniów, nigdy nie zdarzyło się, żeby nauczyciele okazali swój brak wiary w nich. Dyrektor podkreślił, że wszystkie wnioski z analizy osiągnięć uczniów są wdrażane w codziennej pracy z uczniami poprzez analizę sprawdzianu po klasie VI, analizę porównawczą wyników uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Powyższe zdanie potwierdzili nauczyciele wskazując na zorganizowane zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu, wyrównawcze. Organizowane są konkursy (mistrz ortografii, interpunkcji, matematyczny), w trakcie zajęć prowadzone są zróżnicowane ćwiczenia, dostosowane do możliwości ucznia, wdrożono projekt ("Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga"). W opinii nauczycieli wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia, świadczą o tym wyniki uzyskiwane przez uczniów ze sprawdzianów zewnętrznych (wzrost we wszystkich obszarach, wzrost w staninach, 100% promocja, wysoka średnia szkoły), otrzymywane przez uczniów stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe, wzrost liczby uczniów otrzymujących świadectwa z wyróżnieniem. Sukcesy uczniów w konkursach międzynarodowych (w tym w np.: Kangur, Oxford) i zawodach sportowych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Analiza dokumentów potwierdza, że szkoła w 2008/09 uzyskała stanin wysoki - 7, w 2009/10 wyżej średni - 6, w ostatnim roku szkolnym 2010/11 stanin wysoki - 7. Zdaniem dyrektora (ankieta) wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów zdecydowanie przekładają się na wzrost efektów kształcenia. Jako przykłady wdrożonego wniosku i uzyskanych efektów wymienił, m.in. doskonalić umiejętności badane na sprawdzianie z przełożeniem na efekty w poszczególnych umiejętnościach sprawdzanych na sprawdzianie zewnętrznym w roku 2010 r. czytanie 74,2%, pisanie 62,7%, rozumowanie 62,4%, korzystanie z informacji 59,1%, wykorzystanie wiedzy w praktyce 53,1%. Wdrożone działania przełożyły się na wyniki w roku 2011 w zakresie czytania 85,9%, pisania 61,4%, rozumowania 71,5%, korzystania z informacji 60,3%, wykorzystania wiedzy w praktyce 55,4%. Przedstawione wyniki badań i przytoczone argumenty potwierdzają bardzo wysoki stopień spełnienia wymagania. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Uczniowie są aktywni Komentarz: Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Nauczyciele na wiele sposobów aktywizują swoich wychowanków, dzięki czemu samodzielnie podejmują oni inicjatywy na rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki. Szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczących się. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę. Świadczą o tym przeprowadzone badania uczniów, którzy 48 z 95 twierdzą, że duża część zajęć (choć nie wszystkie) są wciągające i angażują ich, a 38 z 95 określiło że, prawie wszystkie lub wszystkie zajęcia bardzo ich angażują. Uczniowie w szkole najbardziej lubią zajęcia edukacyjne: w-f (pływanie), matematykę, muzykę, plastykę; spotkania z kolegami, miłych nauczycieli i możliwość nauki, a także zajęcia dodatkowe (koło teatralne). 43 z 45 badanych nauczycieli określiło, że uczniowie są w wysokim stopniu zaangażowani podczas zajęć. Uczniowie wyszukują informacje korzystając z różnych źródeł. Prezentują własne prace. Biorą udział w scenkach, dramie; przygotowują przedstawienia. Aktywnie uczestniczą w zajęciach. Uczestniczą w konkursach. Wykonują projekty indywidualne i grupowe. Pracują w grupach. Są aktywni na zajęciach, zgłaszają się, dyskutują, sami inicjują działania. 70 z 78 badanych rodziców określiło, że ich dziecko chętnie angażuje się w zajęcia szkolne. 11 / 19

12 Uczniowie są zaangażowani w zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę. W ocenie 43 (50) z 95 (100) badanych uczniów, prawie wszystkie lub wszystkie zajęcia bardzo ich angażują, tylko nieliczne są nudne, a 31 z 95 twierdzi, że duża część zajęć (choć nie wszystkie) są wciągające i angażują ich. 63 z 78 badanych rodziców określiło, że dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 40 z 45 nauczycieli stwierdziło, że zaangażowanie uczniów w zajęcia dodatkowe, prowadzone w szkole jest wysokie. Uczniowie angażują się w zajęcia pozalekcyjne poprzez: proponowanie rozmaitych rozwiązań zadań, przygotowanie pomocy, materiałów, tworzenie prezentacji. Uczniowie chętnie współpracują w grupach, dyskutują w kręgach. Uczestniczą w przygotowaniach imprez szkolnych. Uczestniczą w konkursach wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć. Przygotowują prezentacje własnych prac, wykonanych projektów, wysuwają własne pomysły realizowanych zadań, przygotowują tematyczne informacje z różnych źródeł, prezentują je, przegotowują prezentacje multimedialne, plakaty, ulotki, przedstawienia. Uczniowie zgłaszają w szkole propozycje działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Najczęściej propozycje zgłaszają poprzez samorząd uczniowski na poziomie klas (oddziału) i szkoły. Samorząd jest organizatorem i koordynatorem działań. Uczniowie wykazują samodzielność i autonomiczność w podejmowaniu różnorodnej aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, chętnie uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez szkołę, organizując liczne imprezy, uroczystości klasowe i szkolne, biorąc udział w konkursach o różnym zasięgu. Osiągnięcia i liczne nagrody bardzo motywują do dalszego rozwoju. Realizowane są działania zainicjowane przez uczniów, m.in. w szkole działa wolontariat WOŚP, uczniowie współpracują z Kutnowskim Hospicjum. Uczniowie organizują akcje charytatywne. Przeprowadzają zbiórki w ramach akcji:,,pomóż dzieciom przetrwać zimę,,,paczka dla Ukrainy,,,Góra Grosza. Organizowali zbiórki pieniędzy i loterie. Szkoła pomaga uczniom planować własny rozwój w dłuższej perspektywie. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań, co pozwala rozwijać mocne strony ucznia, niwelować słabe, rozbudzać zainteresowania, pasje, hobby. Istotnym działaniem jest rozwijanie sprawności sportowych w zakresie lekkiej atletyki, pływania, koszykówki. Ponadto uczniowie uczestniczą w zawodach strzeleckich, w których wspólnie z nimi i z ich inicjatywy biorą udział nauczyciele i rodzice. Aktywnie działają w kole modelarskim prezentując swój dorobek na zawodach miejskich. Uczniowie są mocno zaangażowani w pomoc koledze (dziecko ma problemy z poruszaniem się) wymagającym wsparcia w przemieszczaniu się po szkole. Z własnej inicjatywy angażują się w udział w konkursach ( Konkurs wierszy i pieśni patriotycznych ), konkursy informatyczne oraz cykliczne imprezy. Zatem należy zauważyć, że w tej szkole są warunki do rozwijania uczniowskich pasji w różnych kierunkach. Do szkolnego kalendarza imprez z inicjatywy uczniów wprowadzono wiele działań. Od kilku lat Samorząd Uczniowski jest organizatorem cyklicznych spotkań samorządów kutnowskich szkół podstawowych pod hasłem,,pięknie żyć. Uczniowie organizują liczne imprezy, uroczystości szkolne, spotkania klasowe. Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela, dyrektor zasięga opinii samorządu uczniowskiego. Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej wybierają np. Superbelfra. Redagują szkolną gazetkę. Uczniowie mieli wpływ na ustalenie w zasadach oceniania takich spraw jak: rytmiczność organizowania sprawdzianów (jeden sprawdzian w ciągu dnia, dwa w tygodniu), informowanie o sprawdzianie z tygodniowym wyprzedzeniem, możliwość poprawy oceny dopuszczającej. Wypowiadali się w sprawie noszenia jednolitego stroju (zrezygnowano z mundurków). Wspólnie z wychowawcami ustalają harmonogram imprez klasowych, wycieczek, ustalają klasowe obyczaje. Samorząd zaproponował akcję,,szczęśliwy numerek. Uczniowie opracowują i współredagują gazetkę szkolną Tam i z powrotem. Także podczas obserwacji szkoły zauważono wiele informacji świadczących o aktywności uczniów: gazetka samorządu uczniowskiego z informacjami o różnorodnych inicjatywach uczniów, prace plastyczne uczniów, informacje o podejmowanych akcjach charytatywnych, projektach edukacyjnych i innych. Uczniowie wdrażani są do zachowań demokratycznych poprzez udział w samorządnych wyborach w szkole. Z przeprowadzonego badania wynika, że nauczyciele na wiele sposobów aktywizują uczniów, a oni są aktywni. Szkoła chętnie podejmuje działania inicjowane przez uczniów. Dokonana analiza prowadzi do wniosku, że uczniowie są zaangażowani, pełni inicjatywy, a nauczyciele wspierają ich w tych aktywnościach. Praca uczniów jest rytmiczna, systematyczna i celowa. Licznie podejmowane inicjatywy uczniowskie wyróżniają szkołę w środowisku i okolicy. Uczniowie są chwaleni przez partnerów środowiskowych, jako doskonali organizatorzy uroczystości oraz wszelkich akcji o charakterze społecznym. Szkoła stwarza sprzyjającą atmosferę pracy innowacyjnej. Przedstawione wyniki badań i przytoczone argumenty potwierdzają bardzo wysoki poziom spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: A 12 / 19

13 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Komentarz: Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, znają obowiązujące normy, wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje i prezentują pożądane zachowania. Szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, a zachowania uczniów zagrażające poczuciu bezpieczeństwa eliminuje. W szkole dostrzegane są, przez nauczycieli, pozytywne zachowania uczniów, a informacje przekazywane rodzicom. 91 z 95 badanych uczniów na lekcjach czuję się bezpiecznie. Na przerwach 86 z 95 potwierdza poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo 67 z 95 twierdzi, że na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych (np. kiedy przychodzę na boisko) czują się bezpiecznie. Wyniki badań ankietowych (95 badanych uczniów) wskazują, że: - ktoś ich obrażał, wymyślał ucznia - 36, - ktoś obrażał osobę z klasy - 42, - został uczeń pobity - 6, - ktoś z klasy został pobity - 16, - używano w trakcie bójki z uczniem ostrego narzędzia - 0, - uczeń był świadkiem bójki z użyciem ostrego narzędzia - 1, - inni zmuszali danego ucznia do kupowania czegoś za własne pieniądze - 3, - ktoś z klasy był zmuszany przez innych do kupowania czegoś za własne pieniądze - 6, - ukradziono uczniowi jakiś przedmiot lub pieniądze - 4, - komuś z klasy skradziono jakiś przedmiot lub pieniądze - 11, Ponadto żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca - 46/95 ankietowanych. W dokumentacji szkoły istnieją dowody na szybką i skuteczną interwencję dotyczącą niewłaściwych zachowań uczniów (rozmowy pedagoga, wychowawcy klasy, kontakt z rodzicami, upomnienie na forum klasy, szkoły). W ocenie uczniów w szkole są miejsca, w których czują się oni mało bezpiecznie (grupa badawcza 95 uczniów): - klasa - 0, - korytarz -15, - boisko -15, - toalety - 14, - szatnia - 4, - stołówka - 2, Należy zwrócić uwagę, że 65 z 95 badanych twierdzi, że wszędzie w szkole czują się bezpiecznie. 96 ze 100 badanych uczniów określiło, że w dniu badania podczas lekcji czuło się bezpiecznie, a podczas przerwy 95 ze 100 badanych. Do działań zapewniających bezpieczeństwo uczniów w szkole należą: pełna opieka nauczycieli w czasie zajęć, przerw, wycieczek, zajęć w terenie, wyodrębnienie dla młodszych dzieci osobnego skrzydła w budynku, szatni, godzin korzystania z nich. Nauczyciele sprowadzają zawsze dzieci do szatni. W ocenie partnerów zewnętrznych, rodziców, pracowników niepedagogicznych szkoła przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. W szkole jest bezpiecznie, nie ma od dłuższego czasu poważnych interwencji. Widoczna jest profilaktyka. Policja organizuje konkurs wojewódzki Akademia bezpieczeństwa, w którym uczniowie szkoły zdobywają wyróżnienia. Szkoła uczestniczy w kampanii Szkoła bez przemocy, organizuje też Miasteczko ruchu drogowego oraz pokazy psów policyjnych. Funkcjonariusz ruchu drogowego uczestniczy w egzaminie na kartę rowerową. Szkoła reaguje na wszelkie zagrożenia w ostatnim okresie na temat dopalaczy. W ramach współpracy z samorządem realizowane były badania w zakresie poczucia bezpieczeństwa uczniów i występowania agresji. Uczniowie wypowiadali się na temat swojego poczucia bezpieczeństwa, czy przejawów przemocy. Zdecydowanie dobrze wypadli uczniowie tej szkoły, widoczna jest szeroko zakrojona profilaktyka. 93 na 95 badanych uczniów zna zasady właściwego zachowania w szkole (nawet jeśli nie zawsze ich przestrzega). 98 na 100 określiło, że zasady właściwego zachowania się w szkole są jasne. Do głównych norm obowiązujących w szkole uczniowie zaliczają: punktualność, zachowanie kultury, dbałość o mienie szkoły, wygląd zewnętrzny, odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich, bycie tolerancyjnym, wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich (uczenie się, aktywność, obecność w szkole). W szkole prowadzona jest diagnoza zagrożeń przede wszystkim poprzez obserwację, rozmowy z uczniami, 13 / 19

14 rodzicami. Dużą wagę przywiązuje się do miejsc uznanych za mało bezpieczne np. toalety, szatnie. Nauczyciele i personel obsługi pełnią wzmożone kontrole tych miejsc. W szkole funkcjonuje,,skrzynka zaufania, do której uczniowie anonimowo mogą wrzucać kartki z informacją o niebezpiecznych zagrożeniach lub sprawach ich nurtujących. Omawiane na godzinach z wychowawcą zagadnienia też są sposobem na diagnozowanie zagrożeń. Analizowane są też np. zmiany w ruchu drogowym przed szkołą. Uczynienie dwukierunkowej ulicy przed szkołą spowodowało nasilenie działań związanych z bezpieczeństwem uczniów w drodze do i ze szkoły. Przeprowadzane są wśród uczniów ankiety dotyczące poczucia bezpieczeństwa. Informacje dotyczące diagnozy znajdują się w sprawozdaniach z wyników ewaluacji programu wychowawczego i programów profilaktyki, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, obejmują wyniki ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach wychowawców z wyników diagnozy sytuacji wychowawczej w klasach (pozyskiwane informacje z przeprowadzonych badań wśród uczniów na temat sytuacji wychowawczych w klasach, relacji między uczniami, nauczycielami i uczniami), protokołach spotkań zespołu wychowawczego, zespołów nauczycielskich, zestawieniach o ocenie sytuacji wychowawczej szkoły (w każdym semestrze), zestawieniach zbiorczych w dzienniku pedagoga, notatek z rozmów z uczniami, rodzicami. W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów, m.in. nauczyciele obserwują uczniów na zajęciach, przerwach, na terenie szkoły i wycieczkach. Prowadzone są klasowe zeszyty uwag i pochwał. Przy wystawianiu oceny uwzględniane są postawy uczniów w odniesieniu do kryteriów oceny zachowania. Wychowawcy stosują techniki i ankiety socjometryczne, np. metoda plebiscytu życzliwości, plebiscyt popularności Janusza Korczaka czy test,,moreno. Ich wyniki są przedmiotem analizy zespołów wychowawczych. Ustala się wnioski do pracy wychowawczej z danym zespołem klasowym, a po roku ocenia ich efektywność. Diagnozę zachowań dają też rozmowy z uczniami i ich rodzicami. Ważna jest również samoocena dokonywana przez uczniów. Szybko wychwytywane są przez kadrę nauczycielską niewłaściwe zachowania, podejmowane działania profilaktyczne i wzmacniające pożądane zachowania. 73 na 78 badanych rodziców stwierdziło, że ich zdaniem pozytywne zachowania dziecka są dostrzegane przez nauczycieli, a 64 z 78 otrzymuje informacje na temat zagrożeń występujących w szkole. W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Należą do nich między innymi: aktywność w zakresie profilaktyki dotycząca zagrożeń współczesnej cywilizacji, np. cyberprzemocy, uzależnienia od używek, bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej. Organizowane są dla uczniów liczne konkursy, turnieje sportowe, mistrzostwa szkoły w różnych dyscyplinach sportu. Szkoła przywiązuje dużą wagę do znajomości przez uczniów praw i obowiązków, stosowanych kar i nagród. Nagrody otrzymują nie tylko najlepsi uczniowie, ale również inni, np. za udział w konkursach i zawodach. Uczniowie otrzymują stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zgodnie ze szkolnym regulaminem. Za pożądane postawy uczniowie są chwaleni na forum klasy, w ramach apeli porządkowych, zebrań z rodzicami. Zachowania uczniów promuje się w lokalnej prasie, w ramach miejskich uroczystości. Uczniowie rywalizują o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły dla najlepszej klasy. Prowadzony jest plebiscyt na Najaktywniejszego Sportowca i Najlepszego Sportowca w kategorii dziewcząt i chłopców. W nagrodę otrzymują statuetki. W świetlicy szkolnej na koniec roku wszystkie dzieci otrzymują nagrody. Szkoła stwarza uczniom możliwość odniesienia sukcesu na miarę swoich możliwości. Podejmowane działania potwierdzają rodzice, pracownicy niepedagogiczni. Analiza dokumentów szkoły wskazuje na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i programie wychowawczym szkoły, co jest odnotowane również w dziennikach zajęć lekcyjnych oraz w postaci bieżącego monitoringu. Spostrzeżenia i wnioski odnotowywane są w kartach monitoringu przez zespół nauczycieli (komisja do spraw monitoringu). Realizacja programów profilaktyki, spektakli o treściach profilaktycznych, spotkań ze specjalistami, happeningów, akcji, imprez i uroczystości, apeli szkolnych dotyczących bezpieczeństwa odnotowywana jest w dokumentacji nauczycieli, dzienniku pedagoga szkolnego, dziennikach zajęć świetlicy szkolnej. Po upływie każdego semestru dokonywane są podsumowania działań w postaci oceny sytuacji wychowawczej szkoły. Spotkania indywidualne z uczniami, rodzicami, przedstawicielami policji odnotowywane są w dziennikach pedagoga szkolnego, protokołach spotkań Zespołu Wychowawczego. Prowadzone są teczki współpracy z Sądem Rejonowym w Kutnie i policją, rejestr opinii i orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznej, teczka z dokumentacją pomocy materialnej. Innymi działaniami są: realizacja programów profilaktycznych dotyczących agresji, zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, np. Znajdź właściwe rozwiązanie, Jak radzić sobie z agresją w szkole, zajęcia warsztatowe Uśmiech za uśmiech ; spektakle profilaktyczne w wykonaniu teatrów profesjonalnych np. Dylematy,,,Diabelski Młyn,,,Odzyskana kolekcja,,,baśnie polskie, Wesoła szkoła, Magiczny klucz,,,skrzaty,,,kolczasta przyjaźń" podejmujące tematykę relacji międzyludzkich umiejętności dokonywania właściwego wyboru, zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i sieci Internet. Jako następny przykład można wskazać wystawiane przez uczniów przedstawienia profilaktyczne, podejmujące tematy bezpieczeństwa, właściwego zachowania, np.,,królewna Śnieżka i 7 krasnoludków,,,znane bajki inaczej w klasach 0-III, udział w cyklicznym Przeglądzie Teatrzyków Klasowych z elementami profilaktyki dla uczniów klas IV-VI, udział w konkursach: Kultura słowa i bycia, savoir vivre dla uczniów klas I III; Zdrowy styl życia (konkurs literacki i plastyczny i turniej wiedzy o zdrowiu), Międzyszkolny Konkurs,,Jestem bezpieczny, którego organizatorem jest szkoła. 14 / 19

15 Poza tym, do działań wychowawczych mających na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, należą: - Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w klasach I VI, które obejmują zajęcia edukacyjne, gazetki tematyczne, audycje radiowe, kurs internetowy e- Learning na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie, przedstawienie Stop cyberprzemocy, happening dla uczniów klas IV-VI, - spotkania z policjantem w ramach akcji Odblaskowe pierwszaki, - Bądź bezpieczny na drodze spotkania z policjantem i przedstawienie profilaktyczne przygotowane przez uczniów, - udział szkoły w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj trzeźwy umysł, - udział w konkursie literackim i plastycznym Rosnę, myślę, dbam (uczennica klasy VI e została laureatką konkursu w skali Ogólnopolskiej), - wspieranie wychowawczej funkcji rodziny poprzez: przeprowadzenie pogadanek dla rodziców we wszystkich klasach 0 - III pt. Jak rozmawiać z dziećmi?", "Jak przekonać małolata, że niektóre zachowania są ryzykowne i niebezpieczne? ; opracowanie gazetek dla rodziców m. in. na następujące tematy: zajęcia z uczniami Jaki jest Twój mózg?", "Co masz w głowie? dotyczące szkodliwego wpływu niebezpiecznych substancji oraz zagrożeń cyberprzestrzeni; przekazanie sprzedawcom sklepów w okolicy szkoły plakatów dotyczących przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży papierosów i alkoholu nieletnim, przeprowadzenie w klasach IV-VI godzin z wychowawcą według scenariuszy przygotowanych przez wydawnictwo, projekcja filmu edukacyjnego dla klas IV- VI Dopalacze. Do zadań w zakresie bezpieczeństwa uczniów należą: opracowanie i wdrożenie m. in.: Regulaminu BHP, Regulaminu Obiektów Sportowych, Regulaminu Sali Informatycznej, Regulaminu Stołówki i Świetlicy, Procedur postępowania z dzieckiem przewlekle chorym, Procedur w zakresie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Kodeksu etyki nauczycielskiej i Kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych szkoły, regulaminu dyżurów nauczycieli, Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego. Innymi działaniami są: upowszechnianie wiedzy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli na temat zagrożeń zdrowia i życia wynikających z używania środków psychoaktywnych, szczególnie tzw. dopalaczy (szkolenia z udziałem specjalistów, prelekcje, materiały graficzne, filmy edukacyjne, ulotki), integrowanie działań wszystkich podmiotów w podnoszeniu bezpieczeństwa w szkole, monitorowaniu realizacji zadań zawartych w programie profilaktyki oraz programie wychowawczym szkoły, współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie wychowania i zapewnienia bezpieczeństwa, wdrażanie programów wychowawczego i profilaktyki w szkole, przegląd budynku pod względem stanu bezpieczeństwa. Zdaniem rodziców (73/78) nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe zachowania uczniów. Zdaniem 66 z 78 badanych rodziców pozytywne zachowania dziecka są chwalone przez nauczycieli. Według 47 z 78 ankietowych rodziców, nauczyciele szybko reagują na ryzykowne zachowania uczniów a 27 twierdzi, że nie ma takich zachowań. Szkoła analizuje działania podejmowane w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań poprzez: ewaluację programu wychowawczego i profilaktyki, analizę wyników klasyfikowania i promowania, monitorowanie działań, analizę dokumentacji szkolnej, ewaluację programu rozwoju szkoły na dany rok szkolny, analizę wypadkowości w szkole, monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego, przeprowadzanie kontroli zaplanowanych w planie nadzoru pedagogicznego, analizę uwag zgłaszanych przez rodziców do wychowawców, współpracę z radą rodziców i instytucjami pozaszkolnymi. Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane. W szkole dokonano modyfikacji programów: wychowawczego i profilaktyki szkoły po ich ewaluacji. Program profilaktyki szkoły wzbogacono o treści uwzględniając zagrożenia zewnętrzne (cyberprzemoc i dopalacze) oraz o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Opracowany jest na dwa etapy kształcenia: klasy O-III i IV-VI w obszarach kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, wdrażanie do dbałości o własne prawa i poszanowanie praw innych, zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowych reakcji na te zagrożenia, przeciwdziałanie agresji. Uczniowie mają możliwość zgłaszania własnych propozycji do planu pracy samorządu uczniowskiego, wypowiadają się w ankietach ewaluacyjnych dotyczących planu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły, zgłaszają wnioski i propozycje do dyrektora szkoły. Opiniują pracę nauczycieli oraz program wychowawczy i program profilaktyki. Akceptują proponowane działania wychowawcze, wiele spośród działań weszło na stałe do tradycji szkoły. Propozycje uczniów to m.in. wniosek o zmianę możliwości poprawiania ocen dopuszczających na wyższe, propozycje zawarcia w programie wychowawczym zagadnień dotyczących zasad zachowania, tolerancji, przeciwdziałania agresji, bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy, sposobów postępowania, aby stać się lepszym, historii i kultury szkoły, propozycje imprez, konkursów, akcji charytatywnych, zbiórki pieniędzy dla chorej koleżanki. W wyniku wdrożenia wniosków uczniowskich zrealizowano: - Szkolny Dzień Życzliwości w pierwszym dniu Wiosny happening, Skrzynia złego i dobrego, - Dzień Szkoły bez przemocy, - Konkurs na plakat Przerwa bez przemocy, - prezentacja piosenek o treściach profilaktycznych; 15 / 19

16 - Zajęcia warsztatowe Rozwiązywanie konfliktów, - Konkurs literacki Przepis na lekarstwo na przemoc, czyli cudowny lek przeciw agresji, - Dzień dobrych uczynków,,,co dobrego zrobiłem dla innych? - prezentacja osiągnięć klasowych w zakresie spełniania dobrych uczynków, przyznawanie koniczynek kolegom, którzy zasłużyli na zaufanie i uznanie, - Turniej Rycerski z okazji Dnia Patrona Szkoły dla uczniów klas III, - Szkolny Festiwal Młodych Talentów,,Talentynki 2011 dla uczniów klas I-III, - konkurs wiedzy Jestem Bystrzak dla uczniów klas III, - konkurs na plakat lub album o tematyce profilaktycznej; - popularyzowanie tanecznych, wokalnych, instrumentalnych pasji i form aktywnego spędzania czasu wolnego, - MANIFA o prawach dziecka happening, - konkurs literacki i plastyczny,,szanujemy godność każdego człowieka, - cykliczne spotkania Samorządów Uczniowskich Kutnowskich Szkół Podstawowych pod hasłem,,pięknie żyć, - konkurs na prezentację multimedialną:,,bądź asertywny, wybieraj to, co dla ciebie dobre, - Dzień Patrona Szkoły, - Imprezy: dyskoteki szkolne, poczta Walentynowa, spotkania klasowe, akcje charytatywne, np. "Góra złota,,,wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę, zbiórka darów na rzecz potrzebujących, zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku. 39 z 45 badanych nauczycieli stwierdziło, że podejmowane przez nich działania wychowawcze uwzględniają inicjatywy i/lub opinie uczniów. Uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. Przestrzegają ustalonych norm i zasad funkcjonowania na terenie szkoły. Przestrzegają zapisów regulaminów (stołówce, sali gimnastycznej, komputerowej, basenie), brak jest niestosownych zachowań uczniów na terenie szkoły w bieżącym roku szkolnym (szarpnięć, poszturchiwań, agresji słownej). Nie notuje się na terenie szkoły stosowania używek i palenia papierosów. W ubiegłym roku szkolnym zostały wymierzone dwie kary zgodnie ze Statutem szkoły. W tym roku szkolnym nie wymierzono kary statutowej. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i prezentują postawy zgodne z wymaganiami. W szkole stosuje się różnorodne formy analiz i diagnoz zachowań oraz zagrożeń. Rodzice bardzo dobrze oceniają oddziaływania wychowawcze nauczycieli. W opinii respondentów w szkole nie występują zagrożenia, a wprowadzane modyfikacje działań służą podniesieniu bezpieczeństwa uczniów i wzmacnianiu ich właściwych zachowań. W szkole uwzględnia się inicjatywy zgłaszane przez uczniów. Uczniowie w szkole zachowują się kulturalnie, są zdyscyplinowani, znają właściwe zasady zachowania i przestrzegają je. Są chwaleni za postawy i zachowanie w miejscach poza szkołą. Przedstawione wyniki badań i przytoczone argumenty potwierdzają bardzo wysoki poziom spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: A 16 / 19

17 Wnioski z ewaluacji: 1. Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, decydują o swoim udziale w konkursach, zawodach sportowych, podejmują się realizacji projektów, inicjują akcje charytatywne, wyrażają opinie, zgłaszają inicjatywy, które wpływają na rozwój szkoły. 2. Szkoła dba o zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i zachowują się zgodnie z obowiązującymi normami. 3. Dokonywane w szkole analizy z wykorzystaniem różnych metod wyników sprawdzianu zewnętrznego i osiągnięć edukacyjnych uczniów, jak również realizacja wniosków z tych analiz poprzez spójne działania kadry pedagogicznej, przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 4. Organizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem bazy lokalowej i sportowej szkoły z zastosowaniem środków audiowizualnych, metod aktywizujących wpływa na stymulowanie rozwoju uczniów i ich chęć do nauki. 5. Szkoła podejmuje wiele działań ukierunkowanych na indywidualizację pracy i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, szczególnie poprzez realizację projektów podnoszących poziom kompetencji kluczowych uczniów, które to przekładają się na przyrost ich wiedzy i umiejętności. 17 / 19

18 Wymaganie Obszar: Efekty Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Poziom spełniania wymagania A A A A 18 / 19

19 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Raport sporządzili: Małgorzata Bury Ewa Sobór Kurator Oświaty:... Wersja pełna raportu dostępna jest pod adresem: 19 / 19

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH Cel ogólny. Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tak aby tworzyć warunki do odniesienia sukcesu na miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r.

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Kontrola Ewaluacja Wspomaganie Działania planowe Działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji 1. Przedmiot ewaluacji Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji Cel ogólny Diagnoza środowiska szkolnego w kontekście poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE 1 Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych wymaganiach.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY Zespół ds. ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Grażyna Pleban doradca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Rozdział I: Przepisy ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej.

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej. PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE CEL OGÓLNY: STANDARD WSKAŹNIKI PROCEDURY I NARZĘDZIA Szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia. 1.Kontynuacja nauki w gimnazjum przez

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Szkoła Podstawowa w Uwielinach Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i mała liczebność klas szkoła cieszy się popularnością

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo