REGULAMIN zarządzania portfelami przez Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN zarządzania portfelami przez Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 REGULAMIN zarządzania portfelami przez Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

2 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenie przez Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. usług maklerskich w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 2. Świadczenie przez Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. usług polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych wymaga zawarcia Umowy o Zarządzanie pomiędzy Domem Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. a Klientem, której warunki zawarcia, realizacji i rozwiązania określa niniejszy Regulamin. 3. Niniejszy Regulamin określa również prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy o Zarządzanie pomiędzy Domem Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. a Klientem. 4. Regulamin jest integralną częścią Umowy o Zarządzanie i wiąże strony z chwilą jej zawarcia. 5. W rozumieniu niniejszego Regulaminu: 1) Agent rozumie się przez to podmiot, któremu DM ALFA, na podstawie art. 79 ust. 1 Ustawy o Obrocie, powierzył w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek DM ALFA czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez DM ALFA, 2) Aktywa rozumie się przez to środki pieniężne i Instrumenty Finansowe, które mogą zostać objęte Umową, 3) DM ALFA oznacza Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A., spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz z późn. zm.), 4) Dyspozycja oznacza polecenie Klienta dokonania określonej czynności związanej ze świadczeniem Usługi Zarządzania złożone w formie pisemnej, za pomocą telefonu, faksu lub formie elektronicznej, 5) Dzień Wyceny rozumie się przez to każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 6) Ekstranet rozumie się przez to aplikację internetową, dostępną za pośrednictwem strony internetowej DM ALFA, wykorzystywaną w procesie zawierania Umowy o Zarządzanie oraz wykonywania obowiązków informacyjnych w ramach świadczenia Usługi Zarządzania, 7) Instrumenty Finansowe oznaczają instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o Obrocie, w tym tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, 8) Internetowe Konto Klienta rozumie się przez to indywidualne konto Klienta dostępne w systemie Ekstranet, na którym dostępne są informacje wysyłane do Klienta w formie elektronicznej, 9) Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła z DM ALFA Umowę o Zarządzanie lub, z którą Umowa o Zarządzanie ma zostać zawarta, 10) Klient detaliczny oznacza Klienta niebędącego Klientem profesjonalnym, 11) Klient profesjonalny oznacza Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie, 12) Komisja rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, 13) Minimalna Wartość Portfela oznacza określoną w Umowie o Zarządzanie minimalną wartość Aktywów wymaganą dla zawarcia Umowy o Zarządzanie, 14) Pełnomocnictwo rozumie się przez to oświadczenie Klienta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy o Zarządzanie, zawierające umocowanie dla DM ALFA do Zarządzania Portfelem, 15) Portfel oznacza Aktywa znajdujące się na Rachunkach Klienta objęte Umową o Zarządzanie, 16) Rachunek Inwestycyjny oznacza rachunek Instrumentów finansowych, ewidencję, rejestr oraz rachunek pieniężny, na których ewidencjonowane są Aktywa Klienta tworzące Portfel, 17) Rachunek Klienta oznacza odpowiednio rachunki, ewidencje oraz rejestry instrumentów finansowych, w tym rachunki papierów wartościowych, jak również rachunki pieniężne oraz rachunki bankowe Klienta objęte Umową o Zarządzanie, 18) Regulamin oznacza niniejszy Regulamin zarządzania portfelami przez dom maklerski Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A., 19) Rozporządzenie oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. poz. 1078),

3 20) Strategia Inwestycyjna oznacza ustalone w Umowie o Zarządzanie i stanowiące jej integralną część zasady dokonywania lokat w ramach zarządzania Portfelem, uwzględniające klasy aktywów dostępne do inwestycji oraz limity inwestycyjne, odpowiednie dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację, 21) Trwały nośnik informacji oznacza każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane, 22) Umowa o Zarządzanie oznacza zawieraną przez DM ALFA z Klientem umowę o świadczenie usług polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 23) Usługa Zarządzania oznacza świadczone przez DM ALFA usługi maklerskie, o których mowa w 1 ust. 1 Regulaminu, 24) Ustawa o Obrocie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz z późn. zm.), 25) Zarządzający oznacza osobę zatrudnioną w Departamencie Zarządzania Aktywami DM ALFA upoważnioną do Zarządzania Portfelem, z zastrzeżeniem, że do wykonywania czynności zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych DM ALFA jest zobowiązany zatrudniać co najmniej dwóch doradców inwestycyjnych, 26) Zarządzanie rozumie się przez to odpłatne podejmowanie i realizację przez DM ALFA decyzji inwestycyjnych w imieniu i na rachunek Klienta, w ramach Aktywów, pozostawionych przez Klienta do dyspozycji Zarządzającego. 6. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Ustawie o Obrocie lub aktach wykonawczych do Ustawy o Obrocie. 2 DM ALFA może powierzyć Agentowi wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie prowadzonej działalności na podstawie umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1 Ustawy o Obrocie. Zakres czynności świadczonych przez Agenta, zgodnie z umową i udzielonym przez DM ALFA pełnomocnictwem do ich wykonania, dostępny jest na stronie internetowej DM ALFA, w siedzibie DM ALFA oraz u Agenta. Rozdział 2 Zawarcie Umowy o Zarządzanie 3 1. Przez zawarcie Umowy o Zarządzanie Klient zleca Zarządzanie powierzonymi przez siebie Aktywami a DM ALFA zobowiązuje się do odpłatnego podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych w imieniu i na rachunek Klienta na podstawie i w granicach Pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta. 2. Przed zawarciem Umowy o Zarządzanie DM ALFA: 1) przekazuje Klientowi szczegółowe informacje dotyczące DM ALFA oraz Usługi Zarządzania, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia. 2) przedstawia Klientowi ogólny opis istotnych Instrumentów Finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty Finansowe, 3) informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usługi Zarządzania, 4) zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, a także przedstawienie podstawowych informacji dotyczących sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych Klienta, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrumenty finansowe będący przedmiotem świadczonych Usług Zarządzania, dostępne Strategie inwestycyjne lub sama Usługa Zarządzania są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. W przypadku Klienta profesjonalnego DM ALFA może nie zwracać się o przedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. 3. W przypadku Klienta detalicznego, przed zawarciem Umowy o Zarzadzanie DM ALFA przekazuje przy użyciu Trwałego nośnika informacji lub poprzez system Ekstranet informacje obejmujące:

4 1) wskazanie metod oraz częstotliwości wyceny Instrumentów finansowych znajdujących się w Portfelu Klienta, 2) wskazanie szczegółowych zasad przekazywania zarządzania częścią lub całością Portfela Klienta, 3) wskazanie wszelkich obiektywnych wskaźników finansowych, do których porównywane będą wyniki Portfela Klienta, 4) wskazanie rodzajów Instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład Portfela Klienta, oraz rodzajów transakcji, które mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem tych instrumentów, w tym również wszelkich stosowanych limitów, 5) określenie celów Zarządzania, poziomu ryzyka przyjętego na potrzeby Zarządzania danym Portfelem oraz zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach Zarządzania. 4. W przypadku, gdy na podstawie informacji otrzymanych od Klienta, o których mowa w ust. 2 pkt 4, DM ALFA oceni, że Instrument finansowy, Strategia Inwestycyjna lub świadczona Usługa Zarządzania nie jest odpowiednia dla Klienta, DM ALFA: 1) odmawia świadczenia Usługi Zarządzania, wskazując, iż przy zachowaniu należytej staranności nie jest w stanie działać w najlepiej pojętym interesie Klienta, albo 2) podejmuje się świadczenia Usługi Zarządzania pod warunkiem uprzedniego podjęcia łącznie następujących działań: a) przekazania Klientowi w formie pisemnej informacji, iż Usługa Zarządzania jest w ocenie DM ALFA nieodpowiednia wraz ze szczegółowym wskazaniem powodów braku odpowiedniości oraz odebrania od Klienta pisemnego oświadczenia otrzymaniu takiej informacji, b) odebrania od Klienta pisemnego oświadczenia, iż Umowa o Zarządzanie zostaje zawarta na jego wyraźne żądanie, c) przekazania Klientowi w formie pisemnej informacji, iż ze względu na brak odpowiedniości, DM ALFA nie jest w stanie w pełni działać w najlepiej pojętym interesie Klienta, jednakże, pomimo tego, dołoży należytej staranności przy świadczeniu Usługi Zarządzania. 5. W przypadku gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 4), lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, DM ALFA informuje Klienta, że uniemożliwia to dokonanie oceny, czy Usługa Zarządzania, Strategia Inwestycyjna lub Instrument finansowy są dla niego odpowiednie oraz odmawia zawarcia Umowy o Zarządzanie. 6. Przed zawarciem Umowy o Zarządzanie Klient wypełnia formularz udostępniony przez DM ALFA (Karta Identyfikacyjna), w którym podaje podstawowe informacje dotyczące Klienta, w tym dane obejmujące jego imię i nazwisko (nazwę albo firmę), adres zamieszkania (siedziby) i dane teleadresowe. W przypadku Klientów innych niż osoby fizyczne Karta Identyfikacyjna powinna dodatkowo zawierać dane osób upoważnionych do reprezentowania Klienta. DM ALFA może odstąpić od żądania wypełnienia przez Klienta Karty Identyfikacyjnej jeśli dane w niej zawarte zostały podane przez Klienta w Umowie o Zarządzanie lub innym dokumencie w takim przypadku postanowienia Regulaminu dotyczące Karty Identyfikacyjnej stosuje się odpowiednio do tych danych. 7. DM ALFA ma prawo żądać od Klienta dodatkowych informacji, oświadczeń i dokumentów, na podstawie których dokonuje oceny wiarygodności Klienta, podejmuje decyzję w zakresie usług oferowanych Klientowi lub które są konieczne do świadczenia usług na rzecz Klienta. Dotyczy to także okresu po zawarciu Umowy o Zarządzanie, w szczególności w przypadku rozszerzenia zakresu usług w ramach Umowy o Zarządzanie poprzez przekazanie dodatkowych Aktywów lub wybór dodatkowej Strategii Inwestycyjnej. 8. DM ALFA potwierdza informacje zawarte w Karcie Identyfikacyjnej poprzez weryfikację oraz wykonanie kopii dokumentów przedstawionych przez Klienta, w tym w szczególności dokumentu tożsamości lub odpisu z właściwego rejestru. 9. Dokumenty wystawione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinny zostać poświadczone przez organy upoważnione na podstawie prawa miejscowego, a następnie uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. 10. O wszelkich zmianach danych zawartych w Karcie Identyfikacyjnej lub innych dokumentach składanych przez Klienta przy zawieraniu Umowy, jak i w samej Umowie o Zarządzanie, Klient obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić DM ALFA. 11. DM ALFA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niedopełnienia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust Umowa o Zarządzanie może być zawarta wyłącznie z Klientem, który posiada Rachunek Inwestycyjny lub z Klientem w imieniu i na rzecz, którego Rachunek Inwestycyjny zostanie otwarty przez DM ALFA na podstawie Pełnomocnictwa. 13. Umowę o Zarządzanie zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5 14. Zawarcie Umowy o Zarządzanie oraz realizację oświadczeń woli Klienta DM ALFA może uzależnić od przedstawienia dodatkowych informacji w sposób wskazany przez DM ALFA, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.). DM ALFA może wstrzymać zawarcie Umowy o Zarządzanie albo realizację oświadczenia woli Klienta do czasu uzupełnienia brakujących informacji. 15. Umowa o Zarządzanie może zostać zawarta drogą korespondencyjną. W takim przypadku kopie dokumentów, określonych w ust. 6 9 powinny być przesłane wraz z podpisaną przez Klienta Umową o Zarządzanie. DM ALFA może także zażądać, aby kopie tych dokumentów były poświadczone przez notariusza lub osoby wskazane przez DM ALFA. DM ALFA prześle Klientowi podpisany egzemplarz Umowy o Zarządzanie na adres korespondencyjny Klienta listem poleconym albo, o ile Klient wyrazi taką wolę, egzemplarz ten zostanie odebrany przez Klienta osobiście za potwierdzeniem odbioru w siedzibie DM ALFA. 16. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Zarządzania przez DM ALFA następuje po spełnieniu łącznie poniższych warunków: 1) zawarciu Umowy o Zarządzanie w formie pisemnej; 2) udzieleniu przez Klienta Pełnomocnictwa dla DM ALFA, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw; 3) przekazaniu do Zarządzania Aktywów o wartości nie niższej niż Minimalna Wartość Portfela określona w Umowie o Zarządzanie. 17. O ile w Umowie o Zarządzanie nie zastrzeżono inaczej, w przypadku niespełnienia warunku określonego w ust. 16 pkt 3, DM ALFA ma prawo odstąpić od Umowy o Zarządzanie i rozwiązać umowy podpisane w imieniu Klienta, o których mowa w 6 ust. 9. Szczegółowe konsekwencje niespełnienia warunku wskazanego w ust. 16 pkt 3 określa Umowa o Zarządzanie. Rozdział 3 Zawarcie Umowy o Zarządzanie za pomocą systemu Extranet 4 1. System Ekstranet może być wykorzystywany do zawarcia Umowy o Zarządzanie, również jako platforma informacyjna, służąca do przekazywania informacji pomiędzy DM ALFA i Klientem w zakresie dokonywanych transakcji w ramach Usługi Zarządzania, wyników inwestycyjnych tego rodzaju transakcji, kosztów transakcji, wyceny portfela inwestycyjnego, raportów miesięcznych oraz zeznań podatkowych na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. Korzystanie z sytemu Ekstranet przez Klienta odbywa się po spełnieniu łącznie następujących warunków: 1) Klient posiada regularny dostępu do Internetu, o czym oświadcza DM ALFA w formie pisemnej, 2) Klient udzielił wyraźnej zgody na korzystane z sytemu Ekstranet, w tym na przekazywanie mu informacji za pośrednictwem systemu Ekstranet w zakresie o który mowa w niniejszym paragrafie w formie pisemnej, 3) DM ALFA przekazał Klientowi powiadomienia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta zawierające adres strony internetowej DM ALFA, na której zamieszczony został Regulamin. 3. DM ALFA zapewnia, w ramach dostępnych środków technicznych, stałe i niezakłócone korzystnie przez Klienta ze strony internetowej DM ALFA oraz systemu Ekstranet. DM ALFA zapewnia, że informacje zamieszczone na stronie internetowej DM ALFA oraz w systemie Ekstranet są aktualne. 4. Rejestracja w systemie Ekstranet odbywa się przy użyciu strony internetowej DM ALFA. Rejestracja polega na utworzeniu Internetowego Konta Klienta. Do utworzenia Internetowego Konta Klienta niezbędne jest podanie przez Klienta informacji, wskazanych w 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Proces rejestracji kończy się utworzeniem dla Klienta indywidualnego loginu oraz hasła. 5. Login występuje jako adres e- mail podany przez Klienta. Hasło składa się z co najmniej ośmiu znaków wybieranych przez Klienta, przy czym musi ono zawierać przynajmniej jedną dużą i jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny. 6. O fakcie pomyślnego zakończenia procesu rejestracji w systemie Ekstranet i utworzeniu Internetowego Konta Klienta Klient jest automatycznie powiadamiany za pomocą komunikatu w systemie Ekstranet oraz wiadomości e- mail. 7. W ramach sytemu Ekstranet Klient przedstawia informacje, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 4) niniejszego Regulaminu, pozwalające na zakwalifikowanie Klienta, jako Klienta detalicznego albo Klienta profesjonalnego. 8. Po zakończeniu procesu kwalifikacji, Klient wypełnia ankietę, na podstawie której badana jest jego wiedza, doświadczenie, sytuacja finansowa oraz cele inwestycyjne. Na podstawie wyników ankiety przypisywana jest Klientowi odpowiednia dla niego Strategia Inwestycyjna. Jeżeli na podstawie wyników ankiety Klient został zakwalifikowany jako Klient detaliczny, system Ekstranet automatycznie przekazuje Klientowi informacje, o których mowa w ust. 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

6 9. Po dokonaniu wyboru Strategii Inwestycyjnej Klient wypełnia dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy o Zarządzanie oraz Umowę o Zarządzanie 10. Po podpisaniu przez Klienta oraz DM ALFA dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o Zarządzanie oraz Umowy o Zarządzanie, a także spełnieniu warunków o których mowa w 3 ust. 15 niniejszego Regulaminu, następuje rozpoczęcie świadczenia Usługi Zarządzania przez DM ALFA. O rozpoczęciu świadczenia Usługi Zarządzania Klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną, za pomocą systemu Ekstranet. 11. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym paragrafie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia 3 niniejszego Regulaminu. Rozdział 4 Wykonywanie Umowy o Zarządzanie 5 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, wykonywanie Usługi Zarządzania polega na odpłatnym podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych w imieniu i na rachunek Klienta, w ramach Aktywów zapisanych na wskazanych przez Klienta Rachunkach Inwestycyjnych, do których Klient udzielił DM ALFA Pełnomocnictwa lub na Rachunkach Inwestycyjnych otwartych na rzecz Klienta przez DM ALFA w ramach świadczenia Usługi Zarządzania. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz z uwzględnieniem postanowień wybranej Strategii Inwestycyjnej, w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy o Zarządzanie DM ALFA przysługuje prawo, bez uzyskiwania każdorazowej odrębnej zgody Klienta, w granicach posiadanych przez DM ALFA zezwoleń oraz obowiązujących przepisów, do wykonywania w szczególności następujących czynności: 1) nabywania i zbywania Instrumentów Finansowych, w tym: a) nabywania i zbywania papierów wartościowych, b) zawierania transakcji, których przedmiotem są niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne określone w Ustawie o Obrocie, c) zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty rynku pieniężnego, d) zawierania transakcji, których przedmiotem są kontrakty na różnicę, e) nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, dokonywania konwersji i zamiany oraz odbioru kwot należnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach, f) subskrybowania Instrumentów Finansowych w ramach przeprowadzanych ofert i dokonywania zapisów na Instrumenty Finansowe, wraz ze składaniem w imieniu Klienta oświadczeń wymaganych przy takich zapisach, a także odbioru Instrumentów Finansowych lub świadectw depozytowych i kwot wpłaconych w związku ze składaniem zapisów i subskrypcji, g) realizowania prawa poboru akcji i innych praw wynikających z posiadania Instrumentów Finansowych; 2) lokowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych; 3) deponowania Instrumentów Finansowych na wskazanych przez Klienta w Umowie o Zarządzanie Rachunkach Inwestycyjnych lub na Rachunkach Inwestycyjnych otwartych na rzecz Klienta przez DM ALFA w ramach świadczenia Usługi Zarządzania; 4) dokonywania przelewów środków pieniężnych i przenoszenie Instrumentów Finansowych pomiędzy Rachunkami Inwestycyjnymi objętymi Umową o Zarządzanie, jak również na rachunki wskazane przez Klienta; 5) zaciągania pożyczek i kredytów, składania związanych z tym oświadczeń woli i ustanawiania w związku z tym ograniczonych praw rzeczowych, w tym wymaganych przez banki lub innych pożyczkodawców zabezpieczeń, na Aktywach wchodzących w skład Portfela Klienta oraz dokonywania blokad i innych zabezpieczeń na rachunkach objętych Umową o Zarządzanie, jak również spłacania oraz obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów, o ile jest to przewidziane w Umowie o Zarządzanie; 6) zaciągania i udzielania pożyczek papierów wartościowych; 7) reprezentowania Klienta na walnych zgromadzeniach, zgromadzeniach wspólników, radach inwestorów oraz zgromadzeniach inwestorów; 8) przedstawiania papierów wartościowych do wykupu przez emitentów; 9) wykonywania innych praw z papierów wartościowych;

7 10) składania Dyspozycji dotyczących środków pieniężnych Klienta zgromadzonych na rachunkach Klienta objętych Umową o Zarządzanie w celu realizacji zobowiązań Klienta wobec DM ALFA z tytułu świadczenia Usługi Zarządzania; 11) wykonywania innych czynności w ramach Usługi Zarządzania niezbędnych do realizacji przez DM ALFA postanowień Umowy o Zarządzanie. 3. Możliwe jest ustalenie w Umowie o Zarządzanie węższego zakresu czynności DM ALFA niż określony w ust. 2, w tym w szczególności poprzez wskazanie, iż dokonywanie określonych czynności spośród wymienionych w ust. 2 oraz w 6 ust. 9 jest zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Klienta bądź upoważnionych przez niego osób lub podmiotów trzecich. W przypadku otwierania przez DM ALFA na rzecz Klienta Rachunku Inwestycyjnego, na którym przechowywane będą Aktywa objęte Usługą Zarządzania, DM ALFA dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego Rachunek Inwestycyjny z uwzględnieniem następujących zasad: 1) DM ALFA uzyskuje oferty od różnych podmiotów oraz poddaje je ocenie według kryteriów obejmujących w szczególności: koszt przechowywania Aktywów, koszt rozliczania transakcji i uzyskiwania raportów, wielkość kapitałów własnych i sytuację finansową podmiotu, bezpieczeństwo operacji oraz zakres odpowiedzialności za terminowe i prawidłowe przeprowadzanie rozliczeń, 2) nie rzadziej niż raz w roku DM ALFA dokonuje oceny świadczonych usług związanych z przechowywaniem Aktywów Klienta poprzez odpowiednie zastosowanie trybu określonego w pkt W Umowie o Zarządzanie wskazuje się imię i nazwisko doradcy inwestycyjnego zatrudnionego przez DM ALFA, odpowiedzialnego za wykonywanie czynności Zarządzania. Rozdział 5 Pełnomocnictwa 6 Pełnomocnictwo dla DM ALFA 1. DM ALFA świadczy Usługę Zarządzania zgodnie z zawartą Umową o Zarządzanie, udzielonym DM ALFA Pełnomocnictwem, Regulaminem oraz na podstawie zezwolenia Komisji i właściwych przepisów prawa. 2. Odwołanie Pełnomocnictwa może nastąpić jedynie z równoczesnym złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Zarządzanie i jest skuteczne z chwilą rozwiązania Umowy o Zarządzanie. 3. DM ALFA ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw Zarządzającym, przy czym pełnomocnictwa te mogą mieć taki sam zakres jak Pełnomocnictwo lub być ograniczone. 4. DM ALFA może udzielić dalszego pełnomocnictwa bez prawa substytucji innym pracownikom, nie będącym Zarządzającymi, przy czym pełnomocnictwo takie obejmować będzie jedynie upoważnienie do wykonywania czynności technicznych i pomocniczych, z zastrzeżeniem, że czynności pomocnicze wykonywane będą wyłącznie pod nadzorem Zarządzającego. 5. DM ALFA ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym udzieliło dalszego pełnomocnictwa, jak za swoje własne. 6. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo ograniczone do dokonania czynności wskazanych w pełnomocnictwie (pełnomocnictwo szczególne). 7. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane jest w formie pisemnej. DM ALFA może zażądać, aby podpis Klienta na Dyspozycji w zakresie udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa był potwierdzony przez pracownika DM ALFA lub osobę wskazaną przez DM ALFA. 8. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego lub odwoływanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, DM ALFA może żądać, aby pełnomocnictwo zostało uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia, chyba że umowa międzynarodowa znosi taki obowiązek oraz żądać przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego języka właściwego dla kraju, w którym udzielono/odwołano pełnomocnictwo, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 9. Pełnomocnictwo udzielone DM ALFA zgodnie z postanowieniami Umowy o Zarządzanie może upoważniać do dokonywania wszelkich czynności służących Zarządzaniu Portfelem, w tym wymienionych w 5 oraz do: 1) zawierania i rozwiązywania umów o prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków praw majątkowych, rachunków transakcji giełdowych, rachunków pieniężnych lub innych rachunków, na których przechowywane są Instrumenty Finansowe oraz środki pieniężne służące do ich obsługi;

8 2) zawierania, dokonywania zmian oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oraz innych umów służących obsłudze otwartych rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych, w tym umów pozwalających na składanie zleceń w szczególnej formie lub w szczególny sposób oraz umów z odroczonym terminem płatności; 3) zawierania, dokonywania zmian oraz rozwiązywania umów z podmiotami pośredniczącymi w obrocie papierami wartościowymi, w tym z agentem firm inwestycyjnych; 4) zawarcie przez DM ALFA w imieniu i na rzecz Klienta umów niezbędnych do świadczenia Usługi Zarządzania, w szczególności umowy o wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz umowy o prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego; 5) zawierania innych umów w celu należytego wykonywania Umowy o Zarządzanie; 6) otwierania i zamykania rachunków depozytowych dla papierów wartościowych; 7) otwierania i zamykania Rachunków Inwestycyjnych, dysponowania Rachunkami Inwestycyjnymi w zakresie koniecznym do realizacji Umowy o Zarządzanie oraz do dokonywania zmian w umowie prowadzenia Rachunków Inwestycyjnych; 8) odbioru wyciągów o stanie Rachunku Inwestycyjnego oraz zawiadomień o zawarciu transakcji wystawianych przez podmioty pośredniczące w obrocie papierami wartościowymi. 7 Pełnomocnik Klienta 1. Klient może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy o Zarządzanie. 2. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do dokonywania wszelkich czynności w takim zakresie jak mocodawca, o ile Klient nie postanowi inaczej. 3. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo: 1) ogólne uprawniające do działania w takim samym zakresie, w jakim działa Klient w związku z zawarciem Umowy o Zarządzanie, 2) szczególne uprawniające do wykonywania czynności jedynie w zakresie określonym w pełnomocnictwie. 4. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez DM ALFA, w obecności pracownika DM ALFA oraz pełnomocnika. Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony wzór podpisu pełnomocnika, złożony w obecności pracownika DM ALFA. 5. Pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. 6. Pełnomocnictwo może być udzielone bez obecności pełnomocnika. Do tak udzielonego pełnomocnictwa należy dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu pełnomocnika. 7. DM ALFA może zażądać, aby pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski zostało dodatkowo uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, polski urząd konsularny chyba, że umowy międzynarodowe, które ratyfikowała Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej, a pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym zostało przetłumaczone na koszt Klienta, na język polski przez tłumacza przysięgłego. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach DM ALFA może odstąpić od wymogów określonych w ust. 4 6, z zastrzeżeniem przepisów prawa. Jednakże i w tym przypadku pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe pełnomocnika, a w szczególności jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i numer ewidencyjny (PESEL), oraz podpis pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa. 10. Klient może w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo lub zmienić jego zakres. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec DM ALFA od chwili ich doręczenia. 11. Do sposobu oraz formy odwołania lub zmiany zakresu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące udzielenia pełnomocnictwa, przy czym do odwołania lub ograniczenia zakresu pełnomocnictwa nie jest konieczne stawiennictwo pełnomocnika. 12. Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa, jak również jego odwołanie może nastąpić na podstawie Dyspozycji złożonej za pomocą telefonu, faksu lub w formie elektronicznej, na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie o Zarządzanie. 13. W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, co do zakresu pełnomocnictwa, DM ALFA wzywa Klienta do ich wyjaśnienia. Do czasu usunięcia wątpliwości, DM ALFA nie realizuje Dyspozycji składanych przez pełnomocnika. 14. Pełnomocnictwo wygasa na skutek: 1) śmierci, likwidacji albo upadłości mocodawcy lub pełnomocnika,

9 2) odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę, 3) upływu czasu, na jaki zostało udzielone, 4) dokonania czynności przez pełnomocnika jeżeli pełnomocnictwo obejmowało dokonanie wyłącznie tej czynności, 5) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Zarządzanie. 15. DM ALFA nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji złożonych przez pełnomocnika, do czasu otrzymania pisemnej, potwierdzonej przez właściwy organ informacji o śmierci, likwidacji albo upadłości Klienta. Rozdział 6 Działania i Dyspozycje Klienta 8 1. O ile Umowa o Zarządzanie nie stanowi inaczej, w czasie obowiązywania Umowy o Zarządzanie Klient zobowiązuje się do: 1) nieskładania zleceń kupna i sprzedaży Aktywów wchodzących w skład Portfela, niedokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczących Aktywów wchodzących w skład Portfela oraz niewydawania Dyspozycji ich blokady bez uprzedniej decyzji albo zgody DM ALFA; 2) nieustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na papierach wartościowych i innych Aktywach wchodzących w skład Portfela bez uprzedniej decyzji albo zgody DM ALFA. 2. W okresie obowiązywania Umowy o Zarządzanie, z zastrzeżeniem konsekwencji wskazanych w ust. 5 poniżej, uzgodnienia z Zarządzającym wymaga: 1) dokonywanie przez Klienta wpłat i wypłat środków pieniężnych z lub na Rachunek Inwestycyjny albo z lub na inny rachunek otworzony przez DM ALFA na rzecz Klienta; 2) dokonywanie przez Klienta przelewów Aktywów na oraz z Rachunku Inwestycyjnego i innego rachunku otworzonego przez DM ALFA na rzecz Klienta albo pomiędzy Rachunkami Inwestycyjnymi i innymi rachunkami należącymi do Klienta. 3. Umowa o Zarządzanie może określać szczegółowe zasady dokonywania, bądź też zakazywać dokonywania, dopłat i wypłat środków pieniężnych przez Klienta oraz rozliczenia zysków realizowanych w ramach Zarządzania. 4. Ograniczenia wskazane w ust. 1 3 wiążą również pełnomocnika Klienta ustanowionego na podstawie Naruszenie przez Klienta warunków, o których mowa w ust. 1 4, uprawnia DM ALFA do rozwiązania Umowy o Zarządzanie ze skutkiem natychmiastowym oraz może prowadzić do utraty przez Klienta korzyści wynikających z aktualnych ofert promocyjnych DM ALFA W okresie obowiązywania Umowy o Zarządzanie Klient nie wydaje Dyspozycji w zakresie Aktywów wchodzących w skład Portfela z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie o Zarządzanie, Regulaminie lub w przypadku gdy DM ALFA wyrazi na to zgodę. 2. W okresie obowiązywania Umowy o Zarządzanie Klient ma prawo do dokonania następujących czynności w ramach Portfela: 1) wpłat środków pieniężnych lub innych Aktywów na zasadach określonych w ust. 3; 2) wypłat środków pieniężnych i transferów z Portfela innych Aktywów na warunkach określonych w ust. 5., z zastrzeżeniem postanowień 8 ust. 2 i Zwiększenie zarządzanych Aktywów może nastąpić poprzez przelew dodatkowych środków pieniężnych na rachunek wskazany w Umowie o Zarządzanie lub przekazanie w zarządzanie innych Aktywów uzgodnionych w Umowie o Zarządzanie, w terminach i na warunkach określonych w Umowie o Zarządzanie. 4. W okresie obowiązywania Umowy o Zarządzanie Klient ma prawo do wycofywania Aktywów wchodzących w skład Portfela, w terminach i na warunkach określonych w Umowie o Zarządzanie, z zastrzeżeniem postanowień 8 ust. 2 i 5. Rachunki Klienta, na które mogą być dokonywane przelewy na podstawie jego Dyspozycji, w tym Dyspozycji przekazanych na warunkach opisanych w Umowie o Zarządzanie, zostaną wskazane w Umowie o Zarządzanie. DM ALFA dokonuje przelewów wyłącznie na rachunki wskazane w Umowie o Zarządzanie. 5. Terminy i godziny przyjmowania Dyspozycji określane są w drodze uchwały Zarządu Domu Maklerskiego i podawane do wiadomości Klientów. 6. DM ALFA nie odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Dyspozycji Klienta złożonych za pomocą telefonu lub faksu, a także formy elektronicznej powstałe na skutek okoliczności, za które DM ALFA nie ponosi odpowiedzialności, obejmujących w szczególności:

10 1) niedziałanie lub nieprawidłowe działanie urządzeń wykorzystywanych przez Klienta; 2) posługiwanie się hasłem lub danymi Klienta przez osoby nieuprawnione od chwili przekazania przez Klienta informacji o utracie hasła lub o możliwości uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych przez osoby trzecie; 3) złożenie Dyspozycji niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Regulaminem lub Umową o Zarządzanie; 4) niezawinione przez DM ALFA opóźnienie; 5) siłę wyższą. 7. DM ALFA może odmówić przyjęcia Dyspozycji w sytuacji awarii urządzeń technicznych, wynikającej z okoliczności, za które nie DM ALFA nie odpowiada. DM ALFA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę po stronie Klienta wynikłą wskutek takiej odmowy przyjęcia Dyspozycji. Rozdział 7 Dokonywanie inwestycji Usługa Zarządzania świadczona jest w ramach Strategii Inwestycyjnej ustalanej w Umowie o Zarządzanie. 2. Dobór odpowiedniej dla Klienta Strategii Inwestycyjnej dokonywany jest na podstawie wyniku badania indywidualnej sytuacji Klienta. 3. DM ALFA ma prawo do podjęcia decyzji inwestycyjnych odbiegających od Strategii Inwestycyjnej uzgodnionej w Umowie o Zarządzanie, jeżeli mają one na celu uniknięcie utraty wartości Portfela. DM ALFA niezwłocznie pisemnie poinformuje Klienta o podjętych działaniach i uzgodni z nim dalszy sposób postępowania. 4. O ile w Umowie o Zarządzanie nie zastrzeżono inaczej, Klient może rozdzielić Aktywa pomiędzy kilka dowolnie wybranych Portfeli albo też w całości przyporządkować Aktywa tylko do jednego Portfela, przy czym minimalna wartość Portfela nie może być niższa niż określona w Umowie o Zarządzanie. 5. Zmiana Strategii Inwestycyjnej, w szczególności celem jej dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta, oraz zmiana rozdziału powierzonych Aktywów pomiędzy poszczególne Portfele może nastąpić w trybie określonym odpowiednio w 21 lub w Umowie o Zarządzanie. DM ALFA odrębnie uzgadnia z Klientem termin do jakiego dostosuje strukturę Portfela do nowych ustaleń, jeżeli nie wynika to z Regulaminu, opisu Strategii Inwestycyjnej lub Umowy o Zarządzanie. W uzasadnionych przypadkach, w tym z powodu ograniczonej płynności Instrumentów Finansowych i terminów rozliczania transakcji, DM ALFA może przedłużyć okres dostosowania Portfela do nowych ustaleń. W przypadku, gdy termin dostosowania do nowej sytuacji miałby znacząco odbiegać od terminu ustalonego z Klientem DM ALFA informuje Klienta o tym fakcie w sposób i terminach określonych w Umowie o Zarządzanie Przychody uzyskane przez DM ALFA na rachunek Klienta w okresie Zarządzania Portfelem będą reinwestowane przez DM ALFA. 2. Aktywa Portfeli, w zależności od przyjętej Strategii Inwestycyjnej mogą być lokowane w szczególności w: 1) bony skarbowe; 2) obligacje Skarbu Państwa; 3) instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu zorganizowanego; 4) pozostałe nieskarbowe dłużne papiery wartościowe; 5) akcje znajdujące się w obrocie zorganizowanym wraz z prawami poboru tych akcji, prawami nowej emisji (PNE) i prawami do akcji (PDA) (w tym akcje będące w obrocie na rynkach regulowanych w krajach OECD); 6) obligacje zamienne dopuszczone do obrotu zorganizowanego; 7) lokaty bankowe; 8) instrumenty pochodne (instrumenty zabezpieczające część ponoszonego ryzyka inwestycyjnego, w szczególności w części ryzyka indeksu giełdowego, ryzyka walutowego, kredytowego i ryzyka stopy procentowej); 9) skarbowe papiery wartościowe emitowane przez kraje OECD i będące w obrocie na rynkach regulowanych w tych krajach; 10) tytułu uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania; 11) niedopuszczone do obrotu zorganizowanego dłużne i udziałowe papiery wartościowe deponowane na rachunkach depozytowych prowadzonych dla tych papierów wartościowych; 12) inne Instrumenty Finansowe (w tym instrumenty ETF, ETP, CFD i podobne, dające ekspozycje na rynek surowcowy, rynek kapitałowy i rynek dłużny).

11 3. Aktywa Klientów nie mogą być inwestowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, którymi DM ALFA zarządza. 4. Na zasadach określonych w Umowie o Zarządzanie, DM ALFA może w imieniu Klienta zaciągać kredyty lub pożyczki przeznaczone na realizację Strategii Inwestycyjnej. 5. Aktywa nie mogą być lokowane w Instrumenty Finansowe wyemitowane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy DM ALFA, chyba że Umowa o Zarządzanie stanowi inaczej. 6. DM ALFA może dokonywać lokat w instrumenty pochodne, pod warunkiem, że są one zgodne ze Strategią Inwestycyjną określoną w Umowie o Zarządzanie i mają na celu zapewnienie sprawnego zarządzania Portfelem lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. 7. Przy wyborze poszczególnych instrumentów DM ALFA będzie się kierował kryteriami określonymi w Umowie o Zarządzanie, w szczególności postanowieniami wybranej przez Klienta Strategii Inwestycyjnej, które wyraźnie wskazują na możliwość nabywania wskazanych wyżej instrumentów. 8. Warunkiem zastosowania instrumentów pochodnych jest aby Portfel z uwzględnieniem ekspozycji na instrumentach stanowiących bazę utrzymywanych w Portfelu instrumentów pochodnych spełniał założenia realizowanej Strategii Inwestycyjnej, a w szczególności aby nie naruszał ograniczeń i limitów inwestycyjnych dotyczących poszczególnych składników lokat Portfela. 9. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne mają zastosowanie kryteria określone w Umowie o Zarzadzanie, obejmujące w szczególności cele inwestycyjne Klienta ustalone zgodnie z wybraną Strategią Inwestycyjną. 10. Umowa o Zarządzanie może zawierać postanowienia odmienne od opisanych w ust. 1 9, wynikające ze Strategii Inwestycyjnej uwzględniającej indywidualną sytuację Klienta. 11. Umowa o Zarządzanie może zawierać zastrzeżenia co do braku dopuszczalności inwestowania we wskazane w niej Instrumenty Finansowe, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną uwzględniającą indywidualną sytuację Klienta. Rozdział 8 Ocena rentowności i zasady wyceny Portfela Opis Strategii inwestycyjnej, będący załącznikiem Umowy o Zarządzanie określa sposób oceny rentowności (efektywności) świadczonej Usługi Zarządzania uwzględniający cele inwestycyjne Klienta oraz rodzaje instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela, tak aby Klient, na rzecz którego świadczona jest usługa, mógł ocenić wyniki osiągane przez DM ALFA w związku z jej świadczeniem. 2. Ocena rentowności ustalana jest na podstawie porównania osiąganych wyników do następujących wskaźników : - indeks akcji WIG - indeks obligacji skarbowych Treasury Bond Spot (TBSP) - wskaźnik rentowności rynku pieniężnego WIBID O/N z zastosowaniem wag adekwatnych dla danej Strategii Inwestycyjnej. 13 DM ALFA wycenia Instrumenty Finansowe wchodzące w skład Portfela zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. Rozdział 9 Transfer Aktywów Aktywa przekazywane w Zarządzanie nie mogą być w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, chyba że DM ALFA wyrazi na to zgodę w Umowie o Zarządzanie. 2. W trakcie trwania Umowy o Zarządzanie Klient ma prawo do wycofywania Aktywów z Portfela w terminach i na warunkach określonych w Umowie o Zarządzanie. DM ALFA na podstawie prawidłowo złożonej Dyspozycji Klienta może doprowadzić do spieniężenia części lub całości Portfela w celu umożliwienia dokonania wypłaty. 3. Rachunki, na które mogą być dokonywane przelewy na podstawie Dyspozycji Klienta, o której mowa w ust. 3, powinny być podane przez Klienta pisemnie w Umowie o Zarządzanie.

12 4. Wypłaty środków pieniężnych lub transfery z Portfela innych Aktywów dokonywane przez Klienta nie powinny spowodować spadku wartości Portfela poniżej Minimalnej Wartości Portfela. 5. DM ALFA może ustalić termin, w którym wartość Portfela powinna zostać przez Klienta uzupełniona do wartości, o której mowa w ust. 4. W przypadku nieuzupełnienia przez Klienta wartości Portfela w ustalonym terminie DM ALFA zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy o Zarządzanie. Rozdział 10 Przekazywanie informacji Klientowi DM ALFA przekazuje Klientowi raporty okresowe z Zarządzania zawierające w szczególności: 1) firmę DM ALFA; 2) nazwę lub oznaczenie rachunku, ewidencji lub rejestru, na którym przechowywane są Aktywa Klienta; 3) informacje o składzie Portfela i wycenie Portfela, w tym dane na temat każdego z Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela, wartość rynkową poszczególnych Instrumentów Finansowych albo ich wartość godziwą, jeśli nie jest możliwe ustalenie ceny wartości rynkowej, saldo środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz wyniki Portfela w okresie, za który sporządzany jest raport; 4) wskazanie łącznej wysokości wszystkich opłat i prowizji pobranych w okresie, za który sporządzany jest raport, z podziałem na łączną wysokość opłat i prowizji pobranych z tytułu Zarządzania oraz łączną wysokość opłat i prowizji związanych z wykonywaniem zleceń w ramach Zarządzania, wraz z informacją, że na żądanie Klienta możliwe jest przekazanie szczegółowego wykazu wszystkich opłat i prowizji pobranych w okresie, za który sporządzany jest raport; 5) porównanie wyników osiągniętych w okresie, za który sporządzany jest raport, z wynikami przyjętego w Umowie o Zarządzanie obiektywnego wskaźnika finansowego; 6) wskazanie wysokości dywidend, odsetek oraz innych pożytków z aktywów wchodzących w skład Portfela, które w danym okresie, za który sporządzany jest raport, powiększyły wartość Portfela; 7) w odniesieniu do zleceń wykonywanych w ramach Zarządzania w danym okresie, za który sporządzany jest raport, o ile Klient nie zażądał informowania go o każdym wykonanym zleceniu na zasadach określonych w ust. 3: a) datę i czas zawarcia transakcji; b) rodzaj zlecenia; c) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno/sprzedaż; d) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia; e) oznaczenie instrumentu finansowego; f) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia; g) cenę, po jakiej zostało wykonane zlecenie; h) łączną wartość transakcji; i) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz na żądanie Klienta zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia; j) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy Instrumentu Finansowego, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta. 2. Raporty, o których mowa w ust. 1, przekazywane są Klientowi co najmniej raz na 6 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji: 1) gdy Klient zażądał przekazywania mu raportów co najmniej raz na 3 miesiące; 2) o której mowa w ust. 3 w takim przypadku raporty przekazywane są co najmniej raz na 12 miesięcy; 3) gdy Strategia Inwestycyjna uzgodniona w Umowie o Zarządzanie związana jest z wysokim ryzykiem inwestycyjnym w takim przypadku raporty przekazywane są co najmniej raz na miesiąc. 3. Na żądanie Klienta, DM ALFA informuje go o każdym wykonanym zleceniu w zakresie Aktywów Klienta wchodzących w skład Portfela będącego przedmiotem Zarządzania. 4. Raporty są sporządzane do 12 (dwunastego) dnia po upływie okresu sprawozdawczego, którego dotyczy raport i przekazywane Klientowi poprzez zamieszczenie na Internetowym Koncie Klienta w ramach systemu Ekstranet. 5. W zakresie i w terminach indywidualnie ustalonych z Klientem DM ALFA będzie przekazywał Klientowi raporty z wykonania Umowy o Zarządzanie w przypadku otrzymania od Klienta żądania przekazania określonego raportu.

13 6. Na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem w terminach i formie uzgodnionej z Klientem DM ALFA może zobowiązać się do sporządzania i przekazywania raportów lub dodatkowych sprawozdań, jednakże w takim przypadku DM ALFA może je przekazywać za pobraniem od Klienta uzgodnionej z nim odrębnie opłaty. 7. Klient może uzyskać informację o wartości Portfela na dany dzień, zmianach wartości Portfela, a także inne informacje, w terminach i na warunkach określonych w Umowie o Zarządzanie W przypadku, gdy w wyniku wypłat lub transferów, o których mowa w 9 ust. 2 pkt. 2) wartość Portfela spadnie poniżej Minimalnej Wartości Portfela DM ALFA niezwłocznie informuje Klienta i uzgadnia z nim dalszy sposób zarządzania Portfelem lub rozwiązuje Umowę o Zarządzanie w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy przez DM ALFA zastosowanie znajdują konsekwencje wskazane w 8 ust. 5 Regulaminu. 2. W przypadku spadku wartości Portfela od początku okresu rozliczeniowego o wartość wskazaną przez Klienta w Umowie o Zarządzanie, DM ALFA powiadamia o tym fakcie Klienta nie później niż do końca dnia roboczego, w którym spadek ten został stwierdzony i uzgadnia z nim dalszy tryb postępowania mający na celu podjęcie działań zmierzających do zapobieżenia dalszemu spadkowi wartości Portfela. Okres rozliczeniowy jest rozumiany jako każdy kolejny okres sprawozdawczy, za który Klient otrzymał raport. 3. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2 DM ALFA w pierwszej kolejności zobowiązany jest do podjęcia próby telefonicznego skontaktowania się z Klientem, przy czym nie zwalnia to DM ALFA z obowiązku poinformowania Klienta, w sposób określony w Umowie o Zarządzanie, tj. pisemnie lub za pomocą elektronicznych nośników informacji. Rozdział 11 Obowiązki informacyjne w zakresie znacznych pakietów akcji Jeżeli w ramach Zarządzania Portfelem, z powodu osiągnięcia lub przekroczenia bądź zamiaru osiągnięcia lub przekroczenia progów procentowych ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz z późn. zm.), może powstać po stronie Klienta obowiązek lub obowiązki wynikające z tych przepisów, DM ALFA powiadomi o tym niezwłocznie Klienta w celu umożliwienia wykonania tych obowiązków. 2. W przypadku wypełnienia przez Klienta obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 1, Klient niezwłocznie powiadomi o tym DM ALFA. 3. Klient może w Umowie o Zarządzanie ustanowić zakaz nabywania wskazanych lub wszystkich papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, w ilości powodującej powstanie ciążącego na Kliencie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub ograniczającej wykonywanie prawa głosu z akcji. 4. DM ALFA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Klienta obowiązków informacyjnych, o których mowa powyżej, chyba że nie dokonał powiadomienia Klienta w sposób określony w ust DM ALFA może w Umowie o Zarządzanie zobowiązać się do wykonywania w imieniu Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku Umowa o Zarządzanie powinna określać zakres odpowiedzialności DM ALFA w przypadku naruszenia obowiązków określonych właściwymi przepisami prawa. Rozdział 12 Opłaty i prowizje Wysokość opłat i prowizji za usługi świadczone przez DM ALFA określa Umowa o Zarządzanie. 2. Opłata z tytułu świadczonych usług Zarządzania pobierana jest przez DM ALFA w następujących terminach: 1) w dniu przekazaniu do Zarządzania Aktywów zgodnie z zawartą Umową o Zarządzanie w przypadku opłaty wstępnej; 2) po upływie okresu rozliczeniowego nie krótszego niż miesiąc w przypadku części zmiennej wyrażonej jako procent średnich Aktywów Klienta z okresu rozliczeniowego; 3) po upływie okresu rozliczeniowego nie krótszego niż kwartał i nie dłuższego niż rok w przypadku wynagrodzenia od zysku.

14 3. DM ALFA jest upoważniony do potrącania należnych opłat i prowizji ze środków znajdujących się na rachunkach pieniężnych, jak również zbycia innych Aktywów Klienta w celu zgromadzenia środków pieniężnych służących pokryciu należnych opłat i prowizji. Powyższe upoważnienie dotyczy również sytuacji transferu Aktywów i środków pieniężnych. 4. Poza opłatami i prowizjami, o których mowa w ust. 1, z Portfela Klienta będą pokrywane, poprzez potrącenie, wszelkie koszty wynikające z umów zawartych w imieniu i na rzecz Klienta, o których mowa w 6 ust. 9, a w szczególności opłaty transakcyjne. Rozdział 13 Zasady odpowiedzialności DM ALFA DM ALFA zobowiązuje się do dochowania należytej staranności w wykonywaniu zawartej Umowy o Zarządzanie, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności i interesu Klienta, jednakże nie gwarantuje osiągnięcia celów Strategii Inwestycyjnych określonych dla Portfela. 2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, DM ALFA odpowiada wobec Klientów za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie Zarządzania Portfelem, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie Zarządzania Portfelem jest spowodowane okolicznościami, za które DM ALFA odpowiedzialności nie ponosi. 3. DM ALFA nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania się do przyjętej Strategii Inwestycyjnej, za spadek wartości Aktywów wchodzących w skład wartości Portfela lub nieosiągnięcie oznaczonej jego wartości, o ile dochowano należytej staranności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz wyborze Strategii Inwestycyjnej. 4. DM ALFA nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność emitentów papierów wartościowych lub wypłacalność banków przechowujących Aktywa wchodzące w skład Portfela, o ile przy ich wyborze dochowano należytej staranności wymaganej od podmiotu zawodowo świadczącego usługi zarządzania aktywami. 5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania DM ALFA o każdej zmianie danych podanych przy zawieraniu Umowy o Zarządzanie. DM ALFA nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia DM ALFA o wyżej powołanych danych oraz zastrzega sobie prawo niewykonania Dyspozycji Klienta zawierających dane odmienne od posiadanych. 6. Korespondencja, dla przekazywania której nie zastrzeżono formy listu poleconego lub doręczenia z potwierdzeniem odbioru, przekazana w sposób z ustalony z Klientem uważana jest za doręczoną. DM ALFA nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedoręczenia lub nieodebrania korespondencji przekazanej w sposób przewidziany w Umowie o Zarządzanie. Rozdział 14 Rozpatrywanie skarg Skarga dotycząca działalności DM ALFA może zostać złożona przez Klienta na piśmie w siedzibie DM ALFA, listownie na adres siedziby DM ALFA lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 2. Skarga nie zawierająca danych umożliwiających identyfikację Klienta pozostawiana jest bez rozpoznania. 3. Skarga powinna zawierać jednoznacznie określone czynności, których żąda Klient w przypadku uznania skargi za uzasadnioną oraz adres kontaktowy Klienta. 4. Skarga powinna zostać złożona przez Klienta w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym Klient dowiedział się o nieprawidłowości będącej przedmiotem skargi. 5. Skarga rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej doręczenia DM ALFA. W przypadku gdy skarga nasuwa wątpliwości co do jej treści lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od Klienta, DM ALFA może zwrócić się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji. Termin rozpatrywania skargi ulega w takim przypadku przedłużeniu o czas oczekiwania na otrzymanie informacji od Klienta, jednakże nie dłuższy niż 14 dni. O każdym przypadku przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi lub wniosku powyżej 14 dni od dnia otrzymania przez DM ALFA, Klient zostanie poinformowany wraz z podaniem przyczyny przedłużenia terminu, również w przypadku, gdy przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi wynika z przyczyn niezależnych od DM ALFA. 6. Odpowiedź na złożoną skargę przekazywana jest Klientowi listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy wskazany przez Klienta. Rozdział 15

15 Zmiana Strategii Inwestycyjnych DM ALFA, dążąc do uzyskania możliwie najlepszych wyników inwestycyjnych dla Klienta w związku z wykonaniem Usługi Zarządzania na bieżąco monitoruje skuteczność wdrożonych rozwiązań i stosowanej Strategii Inwestycyjnej. 2. DM ALFA informuje Klienta o sugerowanych zmianach dotychczasowej Strategii Inwestycyjnej, za pomocą systemu Ekstranet lub dostępnych dla DM ALFA kanałów komunikacji z Klientem, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się ze zmianami w sposób rzetelny, niebudzący wątpliwości i niewprowadzający w błąd. Przedstawiając sugerowane zmiany Strategii Inwestycyjnej DM ALFA, na żądanie Klienta, wykazuje Klientowi, że sugerowane zmiany Strategii Inwestycyjnej będą wprowadzone w najlepiej pojętym interesie Klienta. 3. Przed wprowadzeniem zmian do przyjętej Strategii Inwestycyjnej DM ALFA uzyskuje pisemną zgodę od Klienta na ich wprowadzenie. Wprowadzenie zmian do Strategii Inwestycyjnej wymaga zamiany Umowy o Zarządzanie w sposób w niej określony. 4. W sposób i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, DM ALFA proponuje Klientowi nowe Strategie Inwestycyjne. W ten sam sposób i na tych samych zasadach następuje zmiana i rozszerzenie oferty Strategii Inwestycyjnej na wniosek Klienta. Rozdział 16 Wypowiedzenie Umowy o Zarządzanie Umowa o Zarządzanie zawierana jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron za zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, lub innego terminu wypowiedzenia określonego w Umowie o Zarządzanie. 2. Wypowiedzenie Umowy o Zarządzanie przez Klienta może powodować brak możliwości uzyskania korzyści określonych w Umowie o Zarządzanie. 3. DM ALFA zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy o Zarządzanie za 7 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku gdy: 1) wystąpi sytuacja, o której mowa w 14 ust. 5; 2) między DM ALFA a Klientem lub między Zarządzającym a Klientem wystąpi konflikt interesów dotyczący Instrumentów Finansowych wchodzących lub mogących wchodzić w skład Portfela, a Klient nie wyraził zgody na istnienie takiego konfliktu. 4. W przypadku gdy nie jest to inaczej ustalone w Dyspozycji wypowiedzenia Umowy o Zarządzanie, przez realizację wypowiedzenia Umowy o Zarządzanie rozumie się zbycie wszystkich Aktywów Klienta wchodzących w skład Portfela na Rachunkach Inwestycyjnych oraz pozostawienie do dyspozycji Klienta środków pieniężnych uzyskanych z tego tytułu. 5. Umowa o Zarządzanie może zostać rozwiązania bez zachowania terminu wypowiedzenia, niezależnie od postanowień 8 ust. 5, wyłącznie z ważnych przyczyn, gdy: 1) Klient uporczywie lub rażąco narusza postanowienia Umowy o Zarządzanie; 2) Klient zalega z zapłaceniem prowizji lub opłat należnych DM ALFA dłużej niż 30 dni. 6. Umowa o Zarządzanie może zostać rozwiązana przez Klienta bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadkach gdy DM ALFA uporczywie lub rażąco narusza postanowienia Umowy o Zarządzanie. 7. W przypadku rozwiązania Umowy o Zarządzanie bez zachowania terminu wypowiedzenia Aktywa Klienta wchodzące w skład Portfela zostają pozostawione do jego dyspozycji na Rachunkach Inwestycyjnych. 8. Wypowiedzenie Umowy o Zarządzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Umowa o Zarządzanie może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 10. Wypowiedzenie Umowy o Zarządzanie nie wpływa na ważność czynności dokonanych przed jej rozwiązaniem. 11. Strony mogą uzgodnić w Umowie o Zarządzanie inny termin wypowiedzenia niż określony w ust. 1. Rozdział 17 Postanowienia końcowe 23

16 1. Informacja o planowanych zmianach w Regulaminie wraz z pełną treścią nowego Regulaminu przekazywana jest Klientowi na 30 dni przed dniem wprowadzenia ich w życie za pomocą Internetowego Konta Klienta w ramach systemu Extranet. 2. Brak zawiadomienia przez Klienta o braku zgody na zmianę Regulaminu przed dniem jej wejścia w życie uważa się za przyjęcie nowych warunków. 3. W przypadku zmiany Regulaminu, od dnia przekazania przez DM ALFA informacji zgodnie z ust. 1 Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o Zarządzanie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Do czasu upływu okresu wypowiedzenia Umowy stosuje się dotychczasowy Regulamin W sprawach nieuregulowanych w Umowie o Zarządzanie i Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 2. W przypadku zawarcia Umowy o Zarządzanie w języku obcym i języku polskim, wiążąca jest polska wersja językowa chyba, że co innego postanowiono w Umowie o Zarządzanie. 25 Wszelkie spory cywilne o prawa majątkowe powstałe między stronami w związku z wykonywaniem postanowień Umowy o Zarządzanie, bez względu na ich podstawę prawną, rozpatruje właściwy sąd powszechny. 26 Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu i wchodzi w życie z dniem 2013 roku.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PORTFELAMI przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PORTFELAMI przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA PORTFELAMI przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenie przez dom maklerski W Investements

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.

Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. REGULAMIN zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZARZĄDZANIA PORTFELAMI nr..

UMOWA ZARZĄDZANIA PORTFELAMI nr.. UMOWA ZARZĄDZANIA PORTFELAMI nr.. zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi:

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi: Regulamin świadczenia przez Time Asset Management S.A. (dalej jako: Time AM ) usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 1.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR. (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR. (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy: RDM Wealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a (00-695 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spis treści

Regulamin. Spis treści REGULAMIN Spis treści Regulamin Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...5 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika...8 Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

13 września 2012 roku

13 września 2012 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 13 września 2012 roku 1 Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO Przyjęty Uchwałą nr 1/VII/2014 Zarządu Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. 1/10 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Biura Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD,

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD, Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa o świadczenie usług maklerskich Dnia.. Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny 1 1. Regulamin określa zasady świadczenia Klientom przez Bank Polska Kasa

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 12 398 39 213 1. Lokaty 12 361 38 868 Środki pieniężne 38 345 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo