Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący stroną Umowy z Klientem i Funduszem, pośredniczący jednocześnie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń Jednostek Uczestnictwa; 2) Część Depozytowa środki pieniężne wpłacone przez Klienta w związku z uczestnictwem w Programie przeznaczone na założenie nieodnawialnej terminowej lokaty oszczędnościowej; 3) Część Inwestycyjna środki pieniężne wpłacone przez Klienta w związku z uczestnictwem w Programie przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa związanych z Portfelem; 4) Fundusz BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami; 5) Jednostka Uczestnictwa lub Jednostka prawo majątkowe uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto danego Subfunduszu; 6) Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 i 3 Regulaminu; 7) Program Lokata Plus lub Program program oszczędnościowo-inwestycyjny integrujący w ramach jednej umowy zawieranej z osobą fizyczną dwie usługi finansowe: nieodnawialną terminową lokatę oszczędnościową zawieraną z Bankiem oraz uczestnictwo w specjalistycznym planie inwestycyjnym tworzonym w ramach Funduszu, na podstawie postanowień Statutu poprzez nabywanie Jednostek Uczestnictwa związanych z wybranym przez Klienta Portfelem; 8) Portfel wybrany przez Klienta w Umowie jeden spośród określonych w art. 5 ust. 4 Regulaminu sposobów alokacji środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu; 9) Prospekt Informacyjny obowiązujący prospekt informacyjny Funduszu; 10) Subrejestr elektroniczna ewidencja danych dotyczących jednego uczestnika Funduszu w jednym Subfunduszu; 11) Regulamin niniejszy Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowo-inwestycyjnym Lokata Plus; 12) Regulamin Lokat aktualny regulamin dotyczący otwierania i prowadzenia przez Bank rachunków w złotych i w walutach wymienialnych dla osób fizycznych; 13) Rejestr Zwykły elektroniczna ewidencja danych Uczestników Funduszu, prowadzona na zasadach określonych w Statucie Funduszu (m. in. uwzględniająca liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek); 14) Statut Statut Funduszu; 15) Subfundusz każdy z wydzielonych w Funduszu subfunduszy, o których mowa w art. 5 ust. 8 Regulaminu; 16) Subrejestr elektroniczna ewidencja danych Uczestników Funduszu, na którym ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa nabyte w wyniku zleceń nabycia dokonywanych w ramach Programu na zasadach określonych w Regulaminie; 17) Tabela Opłat - tabela opłat manipulacyjnych obowiązujących w Funduszu, w związku otwarciem w Funduszu Rejestru Zwykłego prowadzonego na zasadach ogólnych i nabywaniem Jednostek na ten Rejestr; 18) Tabela Opłat Programu Lokata Plus tabela opłat manipulacyjnych pobieranych w związku z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu Lokata Plus, stanowiąca załącznik do Regulaminu; 19) Towarzystwo BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zarządzające Funduszem; Strona 1 z 6

2 20) Umowa umowa o uczestnictwo w Programie, zawierana pomiędzy Klientem, Bankiem i Funduszem; 21) Wpłata Początkowa środki pieniężne wpłacone do Programu zadeklarowane przez Klienta w momencie zawierania Umowy o uczestnictwo w Programie. 2. Wyrażenia używane w Regulaminie, a nie zdefiniowane powyżej, w pierwszej kolejności należy rozumieć w taki sposób, jakie znaczenie nadają im postanowienia Prospektu Informacyjnego. Art. 2 [Postanowienia Ogólne] 1. Postanowienia zawarte w Regulaminie określają zasady uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus. 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o uczestnictwo w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia: 1) Obowiązującego w Banku Regulaminu Lokat, 2) Statutu i Prospektu Informacyjnego. Art. 3 [Uczestnictwo w Programie] 1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie są wyłącznie Klienci, którzy zawrą z Bankiem i Funduszem Umowę. Zawarcie Umowy skutkuje złożeniem zlecenia otwarcia rejestrów związanych z Subfunduszami wchodzącymi w skład Portfela w rozumieniu Statutu. Zlecenie złożone wraz z zawarciem Umowy jest nieodwołalne i bezwarunkowe. 2. Możliwe jest wspólne uczestnictwo w Programie Lokata Plus w ramach Portfela małżonków, jeżeli Jednostki będą nabywane przez nich na Wspólny Rejestr Małżeński. Do otwarcia i prowadzenia Wspólnego Rejestru Małżeńskiego zastosowanie mają postanowienia Statutu dotyczące prowadzenia Wspólnego Rejestru Małżeńskiego. 3. Uczestnikami Programu mogą być osoby małoletnie. Czynności związane z nabywaniem i żądanie odkupienia Jednostek w ramach Portfela przez osoby małoletnie mogą być wykonywane zgodnie z postanowieniami Statutu odnoszącymi się do nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez osoby fizyczne nie mające zdolności do czynności prawnych lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 4. Klient może zawrzeć więcej niż jedną Umowę w ramach Programu, z zastrzeżeniem, że każda kolejna Umowa spełnia warunek minimalnej wpłaty początkowej określonej w art. 5 ust. 1. Każdej otwartej przez Klienta Lokacie odpowiada jedno zlecenie otwarcia rejestrów związanych z Subfunduszami wchodzącymi w skład danego Portfela. 5. Warunkami skorzystania z produktu Lokata Plus są: 1) zawarcie umowy o uczestnictwo w Programie oszczędnościowo-inwestycyjnym Lokata Plus; 2) złożenie przez Klienta z placówce Banku zlecenia otwarcia rejestrów, zgodnie z zadeklarowanym przez niego Portfelem; 3) dokonanie przez Klienta wpłaty na wskazany w Umowie numer rachunku. 6. W momencie zawierania Umowy, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: 1) inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału; 2) historyczne wyniki inwestycyjne funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości; 3) szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z inwestycją w instrumenty finansowe zostały przedstawione Statucie i Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Strona 2 z 6

3 Art. 4 [Pełnomocnictwo] 1. Klient może ustanawiać pełnomocników po zawarciu Umowy. 2. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do dokonywania wszystkich czynności, tak jak Klient, o ile nic innego nie wynika z treści Statutu, Regulaminu lub pełnomocnictwa, z tym, że Klient może ustanowić pełnomocnictwo do poszczególnych czynności dostępnych w ramach w Programu. 3. Pełnomocnictwo traci moc z chwilą wygaśnięcia Umowy. 4. W pozostałych kwestiach dotyczących pełnomocnictwa, w szczególności formy pełnomocnictwa, stosuje się postanowienia Statutu. Art. 5 [Zasady Alokacji Środków] 1. Klient w momencie zawierania Umowy dokonuje wpłaty środków pieniężnych, stanowiącą Wpłatę Początkową do Programu. Wartość Wpłaty Początkowej nie może być niższa niż złotych i nie wyższa niż złotych. Wpłata Początkowa jest wpłacana przez Klienta na rachunek bankowy wskazany w Umowie w dniu zawarcia Umowy. 2. Środki pieniężne wpłacone przez Klienta w związku z uczestnictwem w Programie podlegają proporcjonalnemu podziałowi na część depozytową (nieodnawialna terminowa lokata oszczędnościowa w Banku) oraz na część inwestycyjną (nabycie Jednostek Uczestnictwa związanych z Portfelem). Klient udziela Bankowi upoważnienia do dokonania przelewu kwot zlecenia wynikających z proporcji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Wartość części inwestycyjnej jest pomniejszana o opłatę manipulacyjną pobraną za nabycie Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z Tabelą Opłat Programu. 3. W ramach jednej Umowy Programu Lokata Plus możliwy jest wybór wyłącznie jednego Portfela spośród Portfeli wyszczególnionych w art. 5 ust Klient w ramach uczestnictwa w Programie dokonuje wyboru jednego z następujących Portfeli: 1) Portfel Akcyjny z alokacją: a) 85% Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BPS Akcji, b) 15% Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BPS Stabilnego Wzrostu. 2) Portfel Zrównoważony z alokacją: a) 60% Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BPS Akcji b) 40% Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BPS Obligacji. 3) Portfel Stabilnego Wzrostu z alokacją: a) 25% Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BPS Akcji, b) 45% Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BPS Obligacji, c) 30% Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BPS Pieniężnego. 4) Portfel Bezpieczny z alokacją: a) 60% Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BPS Obligacji, b) 40% Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BPS Pieniężnego. 5. W trakcie trwania Umowy Klient nie może dokonywać dodatkowych wpłat do część depozytowej oraz inwestycyjnej. W przypadku dokonania przez Klienta dodatkowej wpłaty na Subrejestr prowadzony w ramach Programu, zlecenie nabycia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa zostanie odrzucone, a środki przelane przez Klienta zwrócone na rachunek, z którego został dokonany przelew. 6. Lokata nie ulega odnowieniu po upływie okresu, na jaki została zawarta. Art. 6 [Zasady Alokacji Środków w Części Inwestycyjnej] 1. Za Wpłatę Początkową w ramach Programu nabywane są Jednostki Uczestnictwa z zastrzeżeniem w art. 5 ust. 2, zgodnie z wybranym przez Klienta Portfelem, o którym mowa w art. 5 ust. 4. Strona 3 z 6

4 2. W trakcie trwania Umowy Klient ma prawo do dokonywania zmian Portfela, w drodze zmiany alokacji inwestycji. Klient ma prawo do sześciokrotnej lub dwunastokrotnej zmiany portfela odpowiednio dla Programu sześcio i dwunasto miesięcznego. 3. Upływ okresu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 nie obliguje Klienta do rezygnacji z uczestnictwa w Funduszu (dokonania odkupienia Jednostek Uczestnictwa z Rejestru Zwykłego). 4. Nabycie Jednostek Uczestnictwa związanych danym Portfelem następuje zgodnie ze Statutem oraz Prospektem Informacyjnym. Z chwilą nabycia Jednostek Uczestnictwa Klient staje się Uczestnikiem Funduszu. 5. Informacje dotyczące Funduszu, w tym Statut, Prospekt Informacyjny, skrót Prospektu Informacyjnego, półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu, Tabela Opłat, Tabela Opłat Programu Lokata Plus oraz informacje o wartości Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy, ich cenie zbycia i odkupienia publikowane są na stronie internetowej:. 6. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień Klienta do nabywania i zbywania Jednostek Uczestnictwa na zasadach ogólnych, przy czym wartość wpłat dokonanych w ramach Programu nie podlega zasadzie kumulacji w celu ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej dla wpłat na Rejestry Zwykłe oraz innych subrejestrach prowadzonych na podstawie Statutu. Art. 7 [Zwrot Środków] 1. Po upływie okresu na jaki zawarta została lokata lub wskutek wcześniejszego rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron, środki z części depozytowej (kwota lokaty wraz z odsetkami pomniejszona o pobrany podatek od zysków kapitałowych) zostają przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Umowie. W przypadku nie dotrzymania terminu nieodnawialnej terminowej lokaty oszczędnościowej Klient otrzymuje tylko kwotę kapitału wpłaconą na tę lokatę. 2. Po upływie okresu, na jaki została zawarta Umowa, licząc od dnia alokowania środków w część inwestycyjną Subrejestry, na których są zapisane nabyte przez Klienta w ramach Programu Jednostki Uczestnictwa zostaną przekształcone na Rejestry Zwykłe, bez dodatkowej dyspozycji Klienta. Dzień alokowania środków w część inwestycyjną rozpoczyna się z dniem prawidłowo wykonanego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Umowy za kwotę odpowiadającą 50% wartości Wpłaty Początkowej do Programu, pomniejszoną odpowiednio o opłaty manipulacyjne. 3. Wycofanie środków z Rejestru Zwykłego, na którym zostały zaksięgowane w wyniku wygaśnięcia terminu obowiązywania Umowy wymaga złożenia odrębnej dyspozycji odkupienia jednostek i może zostać dokonana za pośrednictwem dowolnego dystrybutora Jednostek Uczestnictwa Funduszu. 4. Złożenie dyspozycji odkupienia Jednostek Uczestnictwa w trakcie trwania Umowy niezależnie od ich liczby, powoduje wyłącznie zwrot środków z Części Inwestycyjnej w wysokości całości środków zgromadzonych na Subrejestrach prowadzonych w ramach Programu. Zwrot wszystkich środków, zarówno z Części Inwestycyjnej oraz Części Depozytowej, następuje wyłącznie po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Regulaminu. 5. Rachunek bankowy do zwrotu środków podany przez Klienta w Umowie musi być rachunkiem należącym do Klienta. Art. 8 [Opłaty] 1. W związku z uczestnictwem w Programie Towarzystwo pobiera od Klienta opłatę manipulacyjną z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat Programu Lokata Plus. Tabela Opłat Programu Lokata Plus stanowi załącznik do Regulaminu. 2. Towarzystwo nie pobiera opłat za zmianę Portfela, o której mowa w art. 6 ust Przy każdej czynności nabycia Jednostek, na podstawie kolejno zawieranych Umów w ramach Programu, Klient ponosi opłatę manipulacyjną za nabycie Jednostek, nie podlegającą zwrotowi, zgodnie z Tabelą Opłat Programu. W żadnym przypadku opłata manipulacyjna nie jest umarzana lub częściowo umarzana oraz nie Strona 4 z 6

5 zostaje zwrócona w przypadku odkupienia Jednostek na podstawie wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub wygaśnięcia Umowy. Art. 9 [Czas Obowiązywania Umowy] 1. Umowa może być zawarta na okres 6 lub 12 miesięcy. Klient w ramach uczestnictwa w Programie uzgadnia z Bankiem w Umowie okres na jaki zawierana jest nieodnawialna terminowa lokata oszczędnościowa. 2. Otwarcie nieodnawialnej terminowej lokaty oszczędnościowej następuje w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym dokonano wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem spełnienia przez Klienta pozostałych warunków wskazanych w treści art. 3 ust. 5 Regulaminu. Bez względu na zapis w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że okres inwestycyjny rozpoczyna się w dniu prawidłowo wykonanego nabycia Jednostek Uczestnictwa. Art. 10 [Rozwiązanie Umowy] 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie ze strony Banku może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn. Wypowiedzenie Umowy następuje wskutek złożonego pisemnie oświadczenia woli o rezygnacji z Programu. Rozwiązanie umowy skutkuje zwrotem środków z Części Depozytowej zgodnie z Regulaminem Lokat oraz odkupieniem wszystkich Jednostek Uczestnictwa zakupionych w ramach Programu. 2. Wygaśnięcie Umowy następuje w dniu złożenia wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. 3. Złożenie przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 3, jest traktowane jako wypowiedzenie Umowy przez Klienta i wymaga złożenia oświadczenia woli rozwiązania umowy przez Klienta oraz złożenia zlecenia odkupienia Jednostek. Art. 11 [Reklamacje] 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej procesu uruchomienia oraz obsługi i rozliczenia Umowy. 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, w placówce banku, w której zawarto Umowę. Art. 12 [Zmiana Treści Regulaminu] 1. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn: zmiany w przepisach prawa mających wpływ na czynności związane z niniejszą Umową lub zmiany w produktach Funduszu, mające na celu ulepszenie usług. 2. O zmianie treści Regulaminu Fundusz zawiadamia Klienta pisemnie, w trybie wysyłki listem zwykłym. Zmiany w treści Regulaminu wchodzą w życie z dniem wysłania listu, bądź późniejszym wskazanym w liście terminie. 3. Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian w Regulaminie, może złożyć w Banku pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian lub przesłać je drogą korespondencyjną na adres Banku. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych do Regulaminu zmian. Strona 5 z 6

6 Załącznik do Regulamin uczestnictwa w Programie oszczędnościowo-inwestycyjnym Lokata Plus z dnia r. - Tabela Opłat Programu Lokata Plus Tabela opłat manipulacyjnych za nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszy w ramach Programu Lokata Plus związanych z Portfelami. Nazwa Portfela Program 6 miesięczny Program 12 miesięczny Portfel Akcyjny 2% 4% Portfel Zrównoważony 2% 4% Portfel Stabilnego Wzrostu 2% 4% Portfel Bezpieczny 2% 4% Strona 6 z 6

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym Pewny Start Dziecka (Program) i jest

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A. USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA DYSPOZYCJI I ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie Allianz Invest,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych ( Regulamin ) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania produktów określonych w Regulaminie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo