UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR. (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR. (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy: RDM Wealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a ( Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem , NIP: , adres Urzędu Skarbowego: III Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście, ul. Lindleya 14, Numer Statystyczny REGON: , o kapitale zakładowym.. (słownie: ) złotych opłaconym w całości, reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Firmą Inwestycyjną a Nazwa/Firma... Adres siedziby: Kraj:... Miejscowość:... Kod pocztowy: Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy: ,.. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:.... NIP: Nazwa i Adres Urzędu Skarbowego:.. Numer statystyczny REGON: reprezentowana przez:.. zwaną w dalszej treści Umowy,,Klientem o następującej treści: Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalają definicje niżej wymienionych pojęć (pisanych wielką literą), chyba że z treści niniejszej Umowy wynika co innego: 1. 1

2 1. Aktywa - środki pieniężne oraz Instrumenty Finansowe będące w dyspozycji Klienta; 2. Doradca Inwestycyjny doradca inwestycyjny w rozumieniu art. 125 Ustawy, 3. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca stroną Umowy, wobec której ma zastosowanie Regulamin, niebędąca Klientem Profesjonalnym; 4. Instrumenty Finansowe - przez Instrumenty Finansowe należy rozumieć: papiery wartościowe, niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania rozumiane jako wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; 5. Okres Rozliczeniowy okres potrzebny dla ustalenia opłaty za zarządzanie lub prowizji od przyrostu wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej; 6. Papiery Wartościowe - należy rozumieć wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego: akcje spółek w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obligacje emitowane przez Skarb Państwa, których wartość została wyrażona w walucie polskiej, certyfikaty inwestycyjne, bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, których wartość została wyrażona w walucie polskiej, 7. Pełnomocnictwo umocowanie Firmy Inwestycyjnej do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta czynności związanych z zarządzaniem Portfelem; wzór Pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do Umowy; 8. Portfel Aktywa będące przedmiotem Umowy o Zarządzanie Portfelem; 9. Rachunek Inwestycyjny - rachunek bankowy, rachunek pieniężny, rachunek instrumentów finansowych, bądź inne rejestry, na których zapisywane są Aktywa Klienta, objęte Umową oraz otwarte przez Firmę Inwestycyjną w imieniu Klienta na podstawie Pełnomocnictwa; 2

3 10. Stopa Referencyjna - stopa zwrotu określona w Umowie, powyżej której następuje wyliczenie prowizji od przyrostu wartości Portfela; jeżeli w Umowie nie określono inaczej, stopa referencyjna wynosi 0% (słownie: zero procent); 11. Strategia Inwestycyjna strategia inwestycyjna określona w załączniku do Umowy, zgodnie z którą świadczona ma być usługa zarządzania Portfelem, zawierająca w szczególności wskazanie celów inwestycyjnych zarządzania Portfelem, rodzaju instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela, rodzaju transakcji i inwestycji dokonywanych w ramach zarządzania Portfelem; 12. Umowa - niniejsza umowa; 13. Ustawa - ustawa z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538, ze zm.). 1. Firma Inwestycyjna oświadcza, iż: 2. 1) świadczy usługi w zakresie zarządzania Portfelem Klienta, działając na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie oraz zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego zwanym w dalszej treści Umowy Regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, 2) jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, 3) nie świadczy usług prowadzenia rachunków papierów wartościowych ani rachunków pieniężnych dla swoich Klientów. 2. Klient oświadcza, iż przed zawarciem Umowy Firma Inwestycyjna: 1) przekazała Klientowi Regulamin wraz z Taryfą Opłat i Prowizji, a Klient zapoznał się z treścią ww. dokumentów i zaakceptował ich postanowienia, 2) przedstawiła Klientowi Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A., a Klient wyraził zgodę na tę politykę, 3) udzieliła Klientowi informacji dotyczących: a) Firmy Inwestycyjnej, b) usługi inwestycyjnej będącej przedmiotem Umowy, a w szczególności zostały przedstawione Klientowi Strategie Inwestycyjne, c) ryzyk związanych z inwestowaniem w dane instrumenty finansowe; 4) zwróciła się do Klienta o wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy w celu dokonania oceny poziomu wiedzy Klienta o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych, a następnie wskazała Klientowi odpowiednią dla niego Strategię Inwestycyjną; 3. Klient oświadcza, że: 1) został powiadomiony przez Firmę Inwestycyjną, że inwestycja w Instrumenty Finansowe określone jako nieodpowiednie dla Klienta wiąże się z dodatkowym ryzykiem inwestycji oraz skutkuje brakiem możliwości świadczenia przez Firmę Inwestycyjną właściwego poziomu ochrony inwestycyjnej, 3

4 ) jest świadomy, iż inwestycja w Instrumenty Finansowe jest dokonywana na jego ryzyko, niezależnie od oceny, o której mowa w ust. 2 pkt 4) powyżej, przy czym ryzyko doboru nieodpowiedniej dla Klienta Strategii Inwestycyjnej spoczywa na Firmie Inwestycyjnej, pod warunkiem, że podczas dokonywania przedmiotowej oceny Klient działał z należytą starannością, tj. przedstawił zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wszystkie informacje wymagane przez Firmę Inwestycyjną, 3) jest świadomy, iż Firma Inwestycyjna nie gwarantuje określonej stopy zwrotu z Aktywów powierzonych przez Klienta w zarządzanie, 4) jest świadomy, że usługa polegająca na zarządzaniu Portfelem jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. 1 Przed zawarciem Umowy Firma Inwestycyjna ostrzegła Klienta, iż Strategia Inwestycyjna, do której zamierza Klient przystąpić, a która ma być świadczona na podstawie Umowy jest dla niego nieodpowiednia i w związku z tym niniejsza Umowa została zawarta na jego wyraźne żądanie. Oświadczenie Klienta o odebraniu ostrzeżenia od Firmy Inwestycyjnej, iż Strategia Inwestycyjna, do której zamierza przystąpić Klient, a która ma być świadczona na podstawie Umowy oraz oświadczenie w przedmiocie żądania zawarcia Umowy stanowi załącznik nr 6 do Umowy. W przypadku złożenia przez Klienta Oświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Firma Inwestycyjna informuje Klienta w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do Umowy, iż nie jest w stanie w pełni działać w najlepiej pojętym interesie Klienta z uwagi na brak odpowiedniości usługi (strategii inwestycyjnej), jednakże pomimo to dołoży należytej staranności przy jej świadczeniu. 2 Klient potwierdza, iż: 1) przed zawarciem Umowy Firma Inwestycyjna poinformowała go o konflikcie interesów, o którym mowa w Regulaminie Zarządzania Konfliktami Interesów obowiązującym w Firmie Inwestycyjnej, 2) konflikt interesów, o którym mowa w pkt 1) powyżej polega na, 3) pomimo okoliczności, o których mowa w pkt 1) wyraża wolę zawarcia Umowy Klient zleca zarządzanie swoim Portfelem, a Firma Inwestycyjna zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania Portfelem Klienta za wynagrodzeniem, na zasadach wskazanych w Umowie i w Regulaminie. 2. Zarządzanie Portfelem polega na odpłatnym podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych w imieniu i na rzecz Klienta, w ramach pozostawionych do dyspozycji Firmy Inwestycyjnej Aktywów. 3. Warunkiem świadczenia usług zarządzania Portfelem przez Firmę Inwestycyjną jest: 1) udzielenie przez Klienta Pełnomocnictwa, 2) wniesienie Aktywów przez Klienta, przez co rozumie się postawienie Aktywów do dyspozycji Firmy Inwestycyjnej, 3) uzgodnienie z Klientem jednej ze Strategii Inwestycyjnych. 4. Poprzez uzgodnienie Strategii Inwestycyjnej z Klientem należy rozumieć sytuację wskazaną w 5 Regulaminu Do wykreślenia, jeżeli usługa, która ma być świadczona na podstawie Umowy jest odpowiednia dla Klienta. 2 Do wykreślenia, jeżeli nie ma konfliktu interesów. 4

5 1. Klient udziela Firmie Inwestycyjnej Pełnomocnictwa zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie oraz ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 2. Pełnomocnictwo upoważnia Firmę Inwestycyjną do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta czynności związanych z zarządzaniem Portfelem. 1. Strony uzgodniły następującą Strategię Inwestycyjną dla Klienta:, stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy. 2. Zmiana Strategii Inwestycyjnej jest możliwa jedynie w drodze zawarcia aneksu do Umowy Klient nie może wpływać na skład Portfela w trakcie trwania Umowy. 4. Klient złożył oświadczenie odnośnie posiadania akcji spółek dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, o którym mowa w 29 Regulaminu, stanowiące załącznik nr 5 do Umowy Firma Inwestycyjna określa minimalną wartość początkową Aktywów przyjmowanych w zarządzanie na kwotę. 2. Klient nie może podejmować działań, które spowodowałyby obniżenie wartości Portfela poniżej wartości początkowej Aktywów, obowiązującej w dniu podpisania Umowy. 3. Strony ustalają następującą Stopę Referencyjną: [Należy wybrać wersję : A lub B] [wersja A] 4. Klient zobowiązuje się przekazać Firmie Inwestycyjnej w zarządzanie następujące aktywa znajdujące się na niżej wskazanych Rachunkach Inwestycyjnych: 1) środki pieniężne w kwocie (słownie: ), na rachunku o numerze:, prowadzonym przez:, 2) papiery wartościowe:, zapisane na rachunku papierów wartościowych o numerze:, prowadzonym przez:, 3) inne aktywa:, zapisane na rachunku/w rejestrze o numerze:, prowadzonym przez:. 5. Zasady i metody wyceny aktywów wchodzących w skład Portfela zostały określone w 13 Regulaminu. [wersja B] 4. Klient zobowiązuje się przekazać Firmie Inwestycyjnej w zarządzanie następujące aktywa: 1) środki pieniężne w kwocie (słownie: ), 3 Do wykreślenia jeżeli Klient niniejszego oświadczenia nie złożył. 4 Niewłaściwą wersję należy usunąć. 5

6 2) papiery wartościowe:, 3) inne aktywa:, zapisane na rachunku/w rejestrze o numerze:, prowadzonym przez:. 5. W ciągu dni roboczych od dnia podpisania Umowy, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa, Firma Inwestycyjna zawrze w imieniu Klienta umowy o prowadzenie rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych. Niezwłocznie po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim Firma Inwestycyjna przekaże Klientowi informację zawierającą dane podmiotu prowadzącego przedmiotowe rachunki wraz z odpowiednimi danymi identyfikującymi te rachunki. 6. W terminie dni roboczych od dnia przekazania Klientowi informacji, o której mowa w ust. 5 Klient zobowiązany jest do postawienia Aktywów do dyspozycji Firmy Inwestycyjnej, tj.: 1) do dokonania wpłaty środków pieniężnych, o których mowa w ust.4 pkt 1) na rachunek pieniężny, o którym mowa w ust. 5, 2) do przekazania papierów wartościowych, o których mowa w ust.4 pkt 2) na rachunek papierów wartościowych, o którym mowa w ust Zasady i metody wyceny aktywów wchodzących w skład Portfela zostały określone w 13 Regulaminu Firma Inwestycyjna zobowiązuje się do zarządzania Portfelem Klienta z zachowaniem należytej staranności i przy wykorzystaniu całej wiedzy zawodowej swoich pracowników oraz zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów. Za zarządzanie Portfelem będzie odpowiedzialny Doradca Inwestycyjny Pan. 2. Wszystkie czynności faktyczne i prawne, których przedmiotem jest Portfel Klienta są podejmowane przez Firmę Inwestycyjną na rachunek i ryzyko Klienta. 3. Zarządzanie polega na odpłatnym podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych w imieniu i na rachunek Klienta, w ramach pozostawionych przez Klienta do dyspozycji Firmy Inwestycyjnej Aktywów, w oparciu o Pełnomocnictwo Z chwilą zawarcia Umowy podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących lokowania Aktywów oraz dotyczące alokacji Aktywów pomiędzy poszczególne kategorie lokat oraz poszczególne Instrumenty Finansowe na Rachunkach Inwestycyjnych, jak również pobieranie wyciągów i zawiadomień o zawartych transakcjach, zastrzeżone jest wyłącznie dla Firmy Inwestycyjnej. 2. Klient zobowiązany jest, pod rygorem skutków prawnych określonych w 13 ust. 4 Umowy, do niewykonywania bez porozumienia z Firmą Inwestycyjną żadnych czynności mających wpływ na strukturę lub wartość zarządzanego Portfela. 3. Dniem rozpoczęcia zarządzania jest dzień postawienia Aktywów do dyspozycji Firmy Inwestycyjnej Na zasadach określonych w Regulaminie Klient może: 1) dokonywać dopłat środków pieniężnych na Rachunki Inwestycyjne, 6

7 2) dokonywać przeniesienia Instrumentów Finansowych na Rachunki Inwestycyjne, 3) składać Firmie Inwestycyjnej dyspozycje wypłaty środków pieniężnych lub przeniesienia Instrumentów Finansowych z Rachunków Inwestycyjnych. 2. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Firmy Inwestycyjnej o planowanej dopłacie środków pieniężnych na Rachunki Inwestycyjne w terminie dni roboczych przed dokonaniem wpłaty Raporty z zarządzania oraz inną korespondencję, w szczególności wyciągi z rachunków oraz zestawienia zawartych transakcji 5 Firma Inwestycyjna dostarcza Klientowi na piśmie - listem poleconym/firma Inwestycyjna doręcza Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej 2. Firma Inwestycyjna przekazuje Klientowi raporty z wykonania Umowy, które zawierają treści wskazane w 20 ust. 2 Regulaminu. 3. Raporty, o których mowa w 20 ust. 2 Regulaminu, przekazywane są Klientowi, z zastrzeżeniem ustępu 5, co najmniej raz na 6 kwartał/ miesiąc. 4. Raporty, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wysyłane są przez Firmę Inwestycyjną Klientowi w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia uzgodnionego z Klientem cyklu raportowania (ust. 3). 5. Każdorazowo w przypadku, gdy wartość Portfela spadnie poniżej 90% wartości wniesionych do zarządzania Aktywów skorygowanych o ewentualne dyspozycje Klienta dotyczące przekazywania Aktywów, Firma Inwestycyjna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia Klienta 7 listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji Klienta/za pośrednictwem poczty elektronicznej. 6. Ponadto, w przypadku, gdy spadek wartości wniesionych do zarządzania Aktywów jest kontynuowany, Firma Inwestycyjna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadamiania Klienta, 8 listem poleconym wysyłanym na adres do korespondencji Klienta/za pośrednictwem poczty elektronicznej, kiedy wartość wniesionych do zarządzania Aktywów spadnie o każde kolejne 10% wartości wniesionych do zarządzania Aktywów, skorygowanych o ewentualne dyspozycje Klienta dotyczące przekazywania Aktywów. 11. Klient 9 ustanawia hasło/ nie ustanawia hasła o następującym brzmieniu: pozwalające identyfikować Klienta (dalej zwane: Hasłem ). Po podaniu Hasła Klient za pośrednictwem telefonu będzie mógł uzyskać informacje na temat Aktywów objętych Umową Za świadczone usługi Firma Inwestycyjna pobiera wynagrodzenie określone w Taryfie opłat i prowizji stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie w dziale Rozliczenie działalności. 10 [Należy wybrać wersję: A lub B] [wersja A] 5 Niewłaściwe skreślić 6 Niewłaściwe skreślić 7 Niewłaściwe skreślić 8 Niewłaściwe skreślić 9 Niewłaściwe skreślić 10 Niewłaściwą wersję należy usunąć 7

8 2. Strony ustalają opłatę za zarządzanie w wysokości % p.a., Załącznik do Uchwały Zarządu nr 12/2014 z dnia 15 maja 2014 r. 3. Opłata za zarządzanie pobierana jest w kwartalnych Okresach Rozliczeniowych upływających na koniec ostatniego dnia kalendarzowego kwartału. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie powiększane jest o należne podatki, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uiszczenia przy wykonywaniu Umowy. [wersja B] 2. Strony ustalają opłatę za zarządzanie w wysokości % p.a. 3. prowizję od przyrostu wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej w wysokości % w skali roku - %. 4. Opłata za zarządzanie pobierana jest w kwartalnych Okresach Rozliczeniowych upływających na koniec ostatniego dnia kalendarzowego kwartału. 5. Prowizja od przyrostu wartości Portfela pobierana jest w Okresach Rozliczeniowych, na koniec każdego roku kalendarzowego. Okresem Rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. 6. Firma Inwestycyjna ma prawo naliczyć i pobierać prowizję od przyrostu wartości Portfela w danym Okresie Rozliczeniowym jeżeli stopa procentowa przyrostu wartości Portfela przewyższy wysokość Stopy Referencyjnej. 7. W przypadku odnotowania w którymkolwiek z Okresów Rozliczeniowych ujemnej stopy procentowej przyrostu wartości Portfela (straty), w kolejnych Okresach Rozliczeniowych stopa procentowa przyrostu wartości Portfela liczona jest od wartości portfela uwzględniającej pokrycie straty z poprzednich Okresów Rozliczeniowych. Po niniejszej korekcie następuje porównanie stopy procentowej przyrostu wartości Portfela ze Stopą Referencyjną w danym Okresie Rozliczeniowym. Jeśli skorygowana stopa procentowa przyrostu wartości Portfela nadal przewyższa Stopę Referencyjną, naliczana i pobierana jest prowizja od przyrostu wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej. 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie powiększane jest o należne podatki, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uiszczenia przy wykonywaniu Umowy Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku naruszenia warunków Umowy bądź Regulaminu przez Firmę Inwestycyjną, Klient może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 4. W przypadku naruszenia warunków Umowy bądź Regulaminu przez Klienta, Firma Inwestycyjna wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu w tym celu siedmiodniowy termin, po którego upływie Firma Inwestycyjna będzie uprawniona do rozwiązania Umowy przy zachowaniu siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Firma Inwestycyjna nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niezrealizowanie planowanego wyniku lub inną szkodę powstałą w związku z naruszeniem warunków Umowy bądź Regulaminu przez Klienta. 5. Z chwilą wygaśnięcia Umowy Firma Inwestycyjna pozostawia do dyspozycji Klienta środki pieniężne znajdujące się na Rachunkach Inwestycyjnych objętych Umową. 6. Z chwilą wygaśnięcia Umowy Firma Inwestycyjna wydaje Klientowi Instrumenty Finansowe wchodzące w skład Portfela lub dokumenty umożliwiające rozporządzanie tymi Aktywami. 8

9 Firma Inwestycyjna ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Firma Inwestycyjna nie ponosi odpowiedzialności. 2. Firma Inwestycyjna nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których Firma Inwestycyjna nie ponosi odpowiedzialności Wszelka korespondencja przekazywana zgodnie z niniejszą Umową do Firmy Inwestycyjnej lub Klienta powinna być wysyłana w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na poniżej podany adres, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej: 1.1. Dla Firmy Inwestycyjnej: RDM Wealth Management S.A. Adres:. Adres Dla Klienta: Nazwa Klienta:.. Adres:.. Adres Korespondencję, o której mowa w ust. 1 oraz informacje o zmianach w Regulaminie Firma Inwestycyjna przekazuje Klientowi: pocztą elektroniczną na adres , o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2, listem poleconym na adres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2, osobiście w siedzibie Firmy Inwestycyjnej za pisemnym potwierdzeniem odbioru, przy czym o możliwości i terminie odbioru Klient będzie powiadamiany pocztą elektroniczną na adres , o którym mowa w ust. 1 pkt Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Firmy Inwestycyjnej o każdej zmianie danych, o których mowa w niniejszej Umowe, zachowując formę pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian, o których mowa w ust. 1 i w ust. 2 powyżej Klient wyraża / nie wyraża zgody na przetwarzanie przez Firmę Inwestycyjną swoich danych osobowych w celach marketingowych. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Za Firmę Inwestycyjną: Za Klienta: 11 Właściwe zaznaczyć znakiem X 12 Niepotrzebne skreślić. Niniejszy zapis stosuje się w odniesieniu do umów zawieranych z osobami fizycznymi. 9

10 13 Załączniki: Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego, Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo, Załącznik nr 3 Ankieta oceny odpowiedniości i adekwatności usługi dla Osoby Fizycznej, Załącznik nr 4 Strategia Inwestycyjna uzgodniona z Klientem, Załącznik nr 5 Oświadczenie o posiadanych akcjach dopuszczonych do zorganizowanego obrotu zdeponowanych na rachunkach nie objętych Umową, Załącznik nr 6 Oświadczenie Klienta o odebraniu ostrzeżenia od Firmy Inwestycyjnej i żądaniu zawarcia Umowy, Załącznik nr 7 Informacja dla Klienta w przypadku braku odpowiedniości usługi, Załącznik nr 8 Karta wzorów podpisów osób reprezentujących osoby prawne, Załącznik nr 9 Formularz - Oświadczenie Klienta w zakresie dotyczącym zapobiegania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. 13 Właściwe zaznaczyć znakiem X 10

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD,

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD, Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Firma Inwestycyjna Klient Pośrednik Doradca 1. Definicje RDM Wealth Management S.A. osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego

Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego Załącznik do Uchwały Zarządu nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz

Bardziej szczegółowo

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym..., dnia...r. Nr rach. derywatów:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 1 Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 Potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy:.. z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bgzbnpparibas.pl www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00 Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY IPO

WZÓR UMOWY LOKATY IPO WZÓR UMOWY LOKATY IPO Poniższa umowa zawarta została w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Załącznik nr IV do załącznika nr 2A do Umowy UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Profesjonalnego

Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Profesjonalnego Załącznik do Uchwały Zarządu nr 35/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie dnia.. roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie dnia.. roku pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA BLOKAD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH USTANAWIANYCH NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZONYM W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W ZWIĄZKU Z WNOSZENIEM SKŁADEK DO

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR...

UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR... UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP., REGON.. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

dr Michał Żółtowski UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy

dr Michał Żółtowski UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy Panem/Panią [ ], PESEL: [ ], zamieszkałym/ą w [ ], wskazującym jako adres do doręczeń [ ], legitymującym się [ ] serii [ ] o numerze

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji.......

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w nazwa miejscowości zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

U M O W A KINDERBIJSLAG Klient (imię i nazwisko).. Adres. KLIENT oświadcza, że zleca Firmie Taxrefund Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 39, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

www.wroclawski-adres.pl

www.wroclawski-adres.pl Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. dotycząca wzorcowej umowy o przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego

REKOMENDACJA. dotycząca wzorcowej umowy o przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego REKOMENDACJA dotycząca wzorcowej umowy o przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego Rekomendacja została przyjęta przez Radę Banków Depozytariuszy w dniu 30 maja 2011 roku Rekomendacja została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: A&M Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław, KRS: 0000531833, NIP: 8992759636,

Bardziej szczegółowo