UMOWA ZARZĄDZANIA PORTFELAMI nr..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZARZĄDZANIA PORTFELAMI nr.."

Transkrypt

1 UMOWA ZARZĄDZANIA PORTFELAMI nr.. zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Prostej 32, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy złotych w całości opłacony, NIP , zwanym dalej DMWISA, reprezentowanym przez: 1. - Pełnomocnika, 2. - Pełnomocnika, a Nazwa Siedziba REGON NIP reprezentowanym przez: 1. -., 2. -., zwanym/ą dalej Klientem, a łącznie zwanych Stronami. Postanowienia ogólne 1 Określenia użyte w treści niniejszej Umowy mają to samo znaczenie co określenia zdefiniowane w 1 ust. 4 Regulaminu zarządzania portfelami przez dom maklerski W Investments S.A. (zwanego dalej Regulamin ) Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się: 1) z Regulaminem, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy i oświadcza, że akceptuje jego treść w zakresie, w jakim reguluje on wzajemne zobowiązania pomiędzy Klientem a DM WISA, 2) ze Szczegółowymi informacjami o Domu Maklerskim W Investments S.A. i świadczonych usługach oraz usługach zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 2. Klient oświadcza, że: 1) przedstawiono mu Ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyka związane z inwestowaniem w te instrumenty finansowe, 2) przekazano mu metody oraz częstotliwość wyceny instrumentów finansowych znajdujących się w Portfelu Klienta; szczegółowe zasady przekazywania zarządzania częścią lub całością Portfela; wszelkie obiektywne wskaźniki finansowe, do których porównywane będą wyniki Portfela; rodzaje instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład Portfela oraz rodzaje transakcji, które mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem tych instrumentów, w tym wszelkie stosowane limity; cele Zarządzania, poziom ryzyka przyjętego na potrzeby Zarządzania danym Portfelem oraz zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach Usług Zarządzania. 3. Ponadto Klient oświadcza, iż został poinformowany: 1) o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usług Zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych oraz warunkach przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w domu maklerskim W Investments S.A., 2) na temat stosowania Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w domu maklerskim W Investments S.A..

2 Przedmiot Umowy 3 1. DM WISA zobowiązuje się do wykonywania Usług Zarządzania polegających na odpłatnym podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych w imieniu i na Rachunek Klienta, w ramach Aktywów zapisanych na wskazanych przez Klienta Rachunkach Inwestycyjnych, do których Klient udzielił DM WISA Pełnomocnictwa lub na Rachunkach Inwestycyjnych otwartych na rzecz Klienta przez DM WISA w ramach świadczenia Usług Zarządzania. 2. Usługa Zarządzania świadczona jest w ramach Strategii Inwestycyjnej, opisanej szczegółowo w Załączniku nr 4 do Umowy, a jej dobór został określony na podstawie wyniku badania indywidualnej sytuacji Klienta w Profilu Ryzyka Klienta. Pełnomocnictwo dla DM WISA 4 1. Wraz z zawarciem niniejszej Umowy, Klient udziela DM WISA Pełnomocnictwa, które stanowi Załącznik nr 1 lub Zał. 1a do niniejszej Umowy. 2. Pełnomocnictwo upoważnia DM WISA do: zarządzania Portfelem, nabywania i sprzedaży instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela Klienta, dokonywania innych operacji przewidzianych dla Zarządzania Portfelem Klienta opisanego w Strategii Inwestycyjnej i Regulaminie, dokonywania innych czynności służących wyłącznie Zarządzaniu Portfelem Klienta, zgodnie z ustaloną Strategią Inwestycyjną oraz wypełnieniu zobowiązań Klienta wobec DM WISA wynikających z Umowy. 3. Odwołanie Pełnomocnictwa przez Klienta skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Umowy z zastrzeżeniem, że DM WISA uprawniony jest do pobrania ze środków pieniężnych zapisanych na Rachunkach Klienta kwoty opłat należnych z tytułu Zarządzania Portfelem. 4. W przypadku, gdy Klient odwoła Pełnomocnictwo bezpośrednio u podmiotu prowadzącego Rachunki Klienta, DM WISA jest uprawniony do wykonywania Umowy do czasu powzięcia wiadomości o odwołaniu Pełnomocnictwa. 5. Odwołanie Pełnomocnictwa, nawet w odniesieniu do jednego Instrumentu Finansowego, powoduje rozwiązanie niniejszej Umowy z dniem powzięcia wiadomości przez DM WISA o odwołaniu Pełnomocnictwa. 2 Zakres odpowiedzialności Klienta 5 1. Klient zobowiązany jest, w czasie obowiązywania niniejszej Umowy do: 1) nieskładania zleceń kupna i sprzedaży Aktywów wchodzących w skład Portfela, niedokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczących Aktywów wchodzących w skład Portfela oraz niewydawania Dyspozycji ich blokady, 2) nieustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na papierach wartościowych i innych Aktywach wchodzących w skład Portfela bez uprzedniej pisemnej decyzji albo zgody DMWISA. 2. Klient powiadomi o powyższym zobowiązaniu swoich pełnomocników innych niż DM WISA, umocowanych do dokonywania w jego imieniu czynności. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności wskazane powyżej dokonane przez jego pełnomocników. 3. W okresie obowiązywania Umowy, uzgodnień z DM WISA wymaga: 1) dokonywanie wpłat i wypłat środków pieniężnych z lub na Rachunek Inwestycyjny albo z lub na rachunek otwarty przez DMWISA na rzecz Klienta, 2) dokonywanie przelewów Aktywów na oraz z Rachunku Inwestycyjnego i innego rachunku otwartego przez DMWISA na rzecz Klienta albo pomiędzy Rachunkami Inwestycyjnymi i innymi rachunkami należącymi do Klienta. 4. Klient może składać Dyspozycje osobiście, za pomocą telefonu i faxu, na podstawie których DM WISA występuje w imieniu Klienta jako Pełnomocnik w kontaktach z podmiotem, który prowadzi Rachunki Klienta. 5. Klient składając Dyspozycje telefonicznie zobowiązany jest do podania hasła zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy, będącego podstawą identyfikacji Klienta w DM WISA, a w przypadku składania Dyspozycji za pomocą faxu, podpisania zgodnie ze złożonym w Umowie wzorem podpisu.

3 6. Hasło może być w każdej chwili zmienione. Zmianę hasła można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniej Dyspozycji za pośrednictwem faxu, pocztą bądź kurierem. Podanie prawidłowego hasła, imienia i nazwiska Klienta (lub imienia i nazwiska przedstawiciela, w tym pełnomocnika Klienta) oraz numeru rachunku wystarczająco identyfikuje osobę składającą Dyspozycję. 7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania DM WISA o powstaniu lub zmianie jakichkolwiek okoliczności mających znaczenie dla wykonywania Umowy, w tym o każdej zmianie swoich danych wskazanych w Umowie lub innych dokumentach, a w szczególności zmianie adresu poczty elektronicznej i adresu do korespondencji. 8. W przypadku zawiadomienia w formie pisemnej, zmiana danych Klienta staje się skuteczna po upływie 2 dni roboczych od dnia doręczenia pisma do DM WISA, o ile podpis Klienta będzie zgodny z wzorem podpisu złożonym w Umowie. DMWISA może w tym terminie dokonać także weryfikacji telefonicznej treści pisma Klienta. 9. Informacje o zmianie danych osobowych przekazywane są w formie Dyspozycji wyłącznie DM WISA, który zobowiązany jest przekazać niezwłocznie ww. informacje podmiotowi, który prowadzi Rachunki Klienta. 10. Skutki zaniedbania obowiązku, o którym mowa w pkt. 6, obciążają Klienta, gdyż DM WISA nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przy wykorzystaniu nieaktualnych danych Klienta. 11. Klient ma prawo do zmiany Strategii Inwestycyjnej, która następuje na zasadach określonych w Regulaminie. Zakres odpowiedzialności DM WISA 6 1. DM WISA zobowiązuje się do wykonywania Usług Zarządzania polegających na odpłatnym podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych w imieniu i na Rachunek Klienta, w ramach Aktywów zapisanych na wskazanych przez Klienta Rachunkach Inwestycyjnych, do których Klient udzielił DM WISA Pełnomocnictwa lub na Rachunkach Inwestycyjnych otwartych na rzecz Klienta przez DM WISA w ramach świadczenia Usług Zarządzania, o których mowa w Regulaminie. 2. DM WISA, w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa komunikacji oraz dla potrzeb dowodowych, rejestruje rozmowy telefoniczne, o czym informuje Klienta na początku każdej rozmowy. 3. DM WISA zastrzega sobie prawo przyjęcia Dyspozycji Klienta wyłącznie w przypadku zgodności danych zawartych w Dyspozycji z danymi posiadanymi przez DMWISA oraz zawierających wszelkie elementy konieczne do ich realizacji. 4. DM WISA zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Dyspozycji Klienta: 1) w przypadku wątpliwości, co do tożsamości osoby składającej Dyspozycję, 2) jeżeli ich wykonanie na skutek okoliczności niezależnych od DM WISA, przepisów prawa lub regulacji rynkowych jest niemożliwe. 5. DM WISA odpowiada wobec Klienta za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych związanych ze świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy. 3 Ograniczenie odpowiedzialności DM WISA 7 1. DM WISA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich obowiązków spowodowanych siłą wyższą (zwanych dalej Siła Wyższa ). 2. DM WISA pisemnie powiadomi Klienta (tak szybko jak to będzie możliwe) o wszelkich stratach, niewłaściwym wykonaniu lub niewykonaniu obowiązków oraz szkodach w związku z wystąpieniem Siły Wyższej. 3. DM WISA powiadomi również Klienta o zakończeniu działania Siły Wyższej, umożliwiającym DM WISA ponowne podjęcie swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 4. Dla celów niniejszej Umowy przypadki Siły Wyższej, obejmują w szczególności: wojnę, powstanie, trzęsienie ziemi, powodzie, pożary, strajki, ataki i alarmy terrorystyczne. 5. DMWISA nie ponosi odpowiedzialności: 1) za udostępnienie przez Klienta hasła, adresu poczty elektronicznej oraz innych danych osobom trzecim również w przypadku nienależytego zabezpieczenia tych danych przez Klienta, 2) za nieprzyjęcie Dyspozycji Klienta będącego następstwem zakłóceń bądź braku łączności uniemożliwiającego prawidłowe ich przyjęcie.

4 Opłaty i prowizje 8 1. Za świadczone usługi oraz inne czynności wykonywane na rzecz Klienta, DM WISA pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. 1. DM WISA jest upoważniony do potrącania należnych opłat i prowizji ze środków znajdujących się na Rachunkach pieniężnych, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa. 3. DM WISA jest upoważniony do potrącania należnych opłat i prowizji ze środków znajdujących się na rachunku pieniężnym, jak również zbycia innych Aktywów Klienta w celu zgromadzenia środków pieniężnych służących pokryciu należnych opłat i prowizji, a także transferu Aktywów środków pieniężnych, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa. Podatki 9 1. Deklaracje podatkowe związane z rozliczeniem podatków od dochodów kapitałowych będą wystawiane i wysyłane do właściwych urzędów skarbowych Klienta przez podmiot prowadzący Rachunki Klienta. 2. W przypadku świadczenia Usług Zarządzania z wykorzystaniem podmiotu prowadzącego Rachunki Klienta poza terytorium RP mogą zaistnieć ryzyka związane m.in. z rozliczeniem podatkowym etc. Szczegółowe informacje dotyczące ww. ryzyk zawiera dokument Szczegółowe informacje o Domu Maklerskim W Investments S.A. i świadczonych usługach. Nabycie znacznych pakietów akcji DM WISA zarządzając Portfelem według Strategii Inwestycyjnej zapewni, aby Portfel nie zawierał Instrumentów Finansowych w ilościach powodujących powstanie po stronie Klienta (wyłącznie z tytułu posiadania tych Instrumentów Finansowych w Portfelu) obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji, określonych w Rozdziale 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.). 2. DM WISA w ramach Umowy nie będzie wykonywać w imieniu Klienta obowiązków informacyjnych w przypadku posiadania przez Klienta Instrumentów Finansowych nieobjętych Umową, które łącznie z Instrumentami Finansowymi objętymi Umową powodują powstanie obowiązków wskazanych w Rozdziale 4 Ustawy o Ofercie. 4 Korespondencja Korespondencja kierowana do Klienta przesyłana jest na adres poczty elektronicznej Klienta. 2. W przypadku konieczności przesłania Klientowi korespondencji w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera jest ona wysyłana na adres do korespondencji wskazany w Umowie. Postanowienia końcowe Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 2. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem, które wymaga formy pisemnej. 3. Z chwilą rozwiązania Umowy, Pełnomocnictwo wygasa z zastrzeżeniem, że DM WISA uprawniony jest do pobrania ze środków pieniężnych zapisanych na Rachunkach Klienta opłat należnych DM WISA z tytułu Zarządzania Portfelem. 4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się postanowienia Regulaminu, a także przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DM WISA w celach związanych ze świadczeniem Usług Zarządzania. 6. Zmiany Umowy mogą być przeprowadzone w każdym momencie, za zgodą obydwu Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem zapisów Regulaminu. 7. Zmiana Regulaminu, Załącznika 2 i 3 Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

5 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 9. Podpis Klienta (w ramce) stanowi wzór podpisu Klienta. KLIENT DM WISA 5

6 PEŁNOMOCNICTWO Załącznik nr 1 do Umowy zarządzania portfelami nr Imię i Nazwisko Klienta PESEL Adres W związku z zawarciem w dniu Umowy zarządzania portfelami (zwanej dalej Umowa ) udzielam niniejszym pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu W Investments Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Prostej 32, Warszawa, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy złotych w całości opłacony, NIP (zwanej dalej DM WISA ) z prawem substytucji na rzecz pracowników DM WISA, do dokonywania wszelkich czynności związanych z Zarządzaniem Portfelem Instrumentów Finansowych zgodnie z Umową. DM WISA może być drugą stroną czynności prawnych, których dokonuje w imieniu Klienta. Pełnomocnictwo zawiera w szczególności umocowanie do: 1) nabywania i zbywania Instrumentów Finansowych, w tym: a) zawierania transakcji terminowych, b) nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, dokonywania konwersji i zamiany oraz odbioru kwot należnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach, c) subskrybowania Instrumentów Finansowych w ramach przeprowadzonych ofert i dokonywania zapisów na Instrumenty Finansowe, wraz ze składaniem w imieniu Klienta oświadczeń wymaganych przy takich zapisach, a także odbioru Instrumentów Finansowych lub świadectw depozytowych i kwot wpłaconych w związku ze składaniem zapisów i subskrypcji, d) realizowania prawa poboru akcji i innych praw wynikających z posiadania Instrumentów Finansowych; 2) lokowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych; 3) deponowania Instrumentów Finansowych na wskazanych przez Klienta w Umowie Rachunkach Inwestycyjnych lub Rachunkach Inwestycyjnych otwartych przez DM WISA w ramach świadczenia Usługi Zarządzania; 4) dokonywania przelewów środków pieniężnych i przenoszenie Instrumentów Finansowych pomiędzy Rachunkami Inwestycyjnymi objętymi Umową, jak również na rachunki wskazane przez Klienta; 5) zaciągania pożyczek i kredytów, składania związanych z tym oświadczeń woli i ustanawiania w związku z tym ograniczonych praw rzeczowych, w tym wymaganych przez banki lub innych pożyczkodawców zabezpieczeń, na Aktywach wchodzących w skład Portfela Klienta oraz dokonywania blokad i innych zabezpieczeń na rachunkach objętych Umową, jak również spłacania oraz obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów, o ile jest to przewidziane w Umowie; 6) zaciągania i udzielania pożyczek papierów wartościowych; 7) reprezentowania Klienta na walnych zgromadzeniach, zgromadzeniach wspólników, radach inwestorów oraz zgromadzeniach inwestorów, 8) przedstawiania papierów wartościowych do wykupu przez emitentów; 9) wykonywania innych praw z papierów wartościowych; 10) składania dyspozycji dotyczących środków pieniężnych Klienta zgromadzonych na rachunkach Klienta objętych Umową w celu realizacji zobowiązań Klienta wobec DM WISA z tytułu świadczenia Usługi Zarządzania; 6

7 11) zawierania i rozwiązywania umów o prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków praw majątkowych, rachunków transakcji giełdowych, rachunków pieniężnych lub innych rachunków, na których przechowywane są Instrumenty Finansowe oraz środki pieniężne służące do ich obsługi; 12) zawierania, dokonywania zmian oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oraz innych umów służących obsłudze otwartych rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych, w tym umów pozwalających na składanie zleceń w szczególnej formie lub w szczególny sposób oraz umów z odroczonym terminem płatności; 13) zawierania, dokonywania zmian oraz rozwiązywania umów z podmiotami pośredniczącymi w obrocie papierami wartościowymi; 14) zawierania innych umów w celu należytego wykonania Umowy; 15) otwierania i zamykania rachunków depozytowych dla papierów wartościowych, Rachunków Inwestycyjnych, dysponowania Rachunkami Inwestycyjnymi w zakresie koniecznym do realizacji Umów oraz do dokonywania zmian w Umowie o prowadzenie Rachunków Inwestycyjnych; 16) otwierania i zamykania rejestrów funduszy inwestycyjnych oraz dokonywania transakcji kupna, sprzedaży, konwersji i zamiany; 17) odbioru wyciągów o stanie Rachunku Inwestycyjnego oraz zawiadomień o zawarciu transakcji wystawianych przez podmioty pośredniczące w obrocie papierami wartościowymi; 18) wykonywania innych czynności w ramach Usługi Zarządzania niezbędnych do realizacji przez DM WISA postanowień Umowy; 19) przekazywania informacji zawartych w Profilu Ryzyka Klienta, podmiotowi przyjmującemu dyspozycje celem realizacji transakcji, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez ten podmiot oceny odpowiedniości i adekwatności danego instrumentu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Pełnomocnictwo nie wygasa w przypadku śmierci Klienta, co jest uzasadnione charakterem usługi świadczonej przez Pełnomocnika, wymagającym zapewnienia ciągłości podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych w ramach Usługi Zarządzania do czasu podjęcia decyzji przez uprawnionych spadkobierców Klienta. W zakresie nie uregulowanym w pełnomocnictwie zastosowanie mają postanowienia Umowy oraz Regulaminu. 7 KLIENT DM WISA

8 Załącznik nr 2 do Umowy zarządzania portfelami nr Oświadczenie 1. Ja niżej podpisany / podpisana oświadczam, że składając Dyspozycje telefonicznie będę używał / używała następującego hasła: 2. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za szkody wynikłe z udostępnienia przeze mnie hasła osobom trzecim. 3. Wyrażam zgodę na kierowanie korespondencji na adres poczty elektronicznej: 4. Wyrażam zgodę na powierzenie DM WISA wykonywania usług zarządzania Portfelem Zarządzającemu 1, którym jest: 5. Oświadczam, że został poinformowany iż na dzień zawarcia Umowy, Minimalna Wartość Portfela wynosi: 8 W przypadku wyboru Strategii indywidualnej wartość aktywów powierzanych w zarządzanie (wartość początkowa) wynosi: Maksymalny udział kwotowy poszczególnych strategii wynosi 2 : Strategia akcyjna PLN Strategia akcyjna EUR Strategia akcyjna USD Strategia obligacyjna PLN 1 DMWISA może zmienić Zarządzającego, o czym niezwłocznie informuje Klienta. Zmiana Zarządzającego nie stanowi zmiany Umowy. Do podejmowania czynności w ramach zarządzania Portfelem umocowany jest wyłącznie Zarządzający wskazany powyżej. W razie rozwiązania stosunku prawnego łączącego Zarządzającego i DMWISA lub niemożności wykonywania czynności w ramach zarządzania Portfelem z innych przyczyn, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, dokonywanie tych czynności może przejąć inny Zarządzający wskazany przez DMWISA. 2 Kwoty podane w tabeli nie sumują się

9 Strategia obligacyjna EUR Strategia obligacyjna USD Strategia alternatywnych Portfel inwestycyjnych rynków funduszy 6. Jednocześnie zobowiązuję DM WISA do podejmowania decyzji inwestycyjnych na następujących Rachunkach: Lp. Podmiot prowadzący Rachunki Numer Rachunku KLIENT DM WISA 9

10 Załącznik nr 3 do Umowy Zarządzania Portfelami nr Tabela Opłat i Prowizji 3 Lp. Rodzaj Strategii Opłata manipulacyjna Opłata stała Opłata zmienna 1. Strategia akcyjna PLN 2. Strategia akcyjna EUR 3. Strategia akcyjna USD 4. Strategia obligacyjna PLN 5. Strategia obligacyjna EUR 6. Strategia obligacyjna USD 7. Strategia rynków alternatywnych 8. Portfel funduszy inwestycyjnych: a) akcyjny b) zrównoważony c) obligacyjny d) rynku pieniężnego KLIENT DM WISA 3 w tabeli podawane są jedynie opłaty i prowizje obniżone w wyniku negocjacji z Klientem

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD,

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD, Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa o świadczenie usług maklerskich Dnia.. Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Zwana dalej "Umową" zawarta w dniu / / pomiędzy

Zwana dalej Umową zawarta w dniu / / pomiędzy UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Załącznik nr IV do załącznika nr 2A do Umowy UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa..., dnia... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Art. 1. Postanowienia Ogólne 1 Subfundusz z Lokatą (Produkt) jest ofertą pozwalającą

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR. (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR. (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy: RDM Wealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a (00-695 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego:

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego: Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu... w...pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80,

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

Umowa o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym Umowa o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym nr rachunku numer NRB dla przelewów pieniężnych:... zawarta w... w dniu... pomiędzy spółką mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSTAWIANA INFORMACJI PIT-8C W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZASADY WYSTAWIANA INFORMACJI PIT-8C W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: BM) informuje o zasadach wystawiania informacji PIT-8C przez BM w oparciu o interpretację przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Dokument nr 1 Wzór świadectwa depozytowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo