Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO"

Transkrypt

1 Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO Dokument końcowy Zatwierdzony przez Zarząd RSPO 25 listopada

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Zakres 3 3. Jak korzystać z niniejszego dokumentu 4 4. Definicje 5 5. Ogólny Łańcuch Wymagań Systemu Opieki dla Łańcucha Dostaw Stosowalność Ogólnego Łańcucha Wymagań systemu Opieki dla łańcucha dostaw Udokumentowane procedury Zakupy i towary przychodzące Działania dotyczące outsourcingu Sprzedaż i towary wychodzące Rejestracja Szkolenie Oświadczenia Wymagania modułowe 12 Moduł A Zachowana Tożsamość 13 Moduł B Segregacja 14 Moduł C Bilans masy 15 Moduł D Tłocznie CPO (surowy olej palmowy): Segregacja 17 Moduł E Tłocznie CPO(surowy olej palmowy): Bilans Masy 19 Załącznik 1 Zachowana Tożsamość (IP) 23 Załącznik 2 Segregacja (SG) 24 Załącznik 3 Bilans Masy (MB) 25 Załącznik 4 Rezerwacja i Oświadczenia (BC) 26 Załącznik 5 Schematy Uzysku 27 2

3 1. Wprowadzenie Okrągły Stół ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)) jest globalną połączoną inicjatywą dotyczącą zrównoważonych produktów z oleju palmowego. Członkowie RSPO i uczestnicy jego działań pochodzą z różnych środowisk, włącznie z firmami plantacyjnymi, wytwórcami i detalistami zajmującymi się produktami z oleju palmowego, środowiskowymi i społecznymi organizacjami pozarządowymi (NGO) z wielu krajów, które produkują lub stosują produkty z oleju palmowego. Zasadniczym celem RSPO jest "promowanie wzrostu i stosowania zrównoważonego oleju palmowego poprzez współpracę z łańcuchem dostaw i otwarty dialog pomiędzy zainteresowanymi stronami". Metody stosowane przez RSPO, aby osiągnąć swój cel obejmują: Opracowanie standardu certyfikacji produkcji zrównoważonego oleju palmowego i powiązanych mechanizmów weryfikacji odpowiedzialnej produkcji oleju palmowego. Standard Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego zatwierdzony w październiku 2007, jest prezentowany jako szereg Zasad, Kryteriów, Wskaźników i Zaleceń i jest opracowany w taki sposób aby był stosowany przez producentów oleju palmowego tak aby wdrażać zrównoważone praktyki produkcyjne oraz poprzez organa certyfikacji przy weryfikacji terenowej. Opracowanie Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO czyli niniejszy dokument, opisuje wymagania związane z kontrolą produktów z oleju palmowego RSPO w całym łańcuchu dostaw, włącznie z przepływami materiału i powiązanymi oświadczeniami. Niniejszy Standard Łańcucha Dostaw RSPO jest prezentowany jako szereg sprawdzalnych wymagań, które mają być stosowane przez organizacje występujące w łańcuchu dostaw oleju palmowego tak aby zademonstrować wdrożone systemy kontroli certyfikowanych produktów z oleju palmowego RSPO. Późniejsi przetwórcy lub użytkownicy certyfikowanych zrównoważonych produktów z oleju palmowego RSPO mogą żądać stosowania (lub wsparcia) certyfikowanych produktów z oleju palmowego (RSPO) jeśli spełniają wymagania Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO i jest to niezależnie weryfikowane przez zatwierdzony i akredytowany organ certyfikacji RSPO (patrz dokument Systemy Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO). Niniejszy dokument zostanie zweryfikowany w ciągu jednego roku od daty wdrożenia a następnie w odstępach nie dłuższych niż 5 lat. 2. Zakres Produkty z oleju palmowego mogą przechodzić przez wiele etapów produkcji i logistyki pomiędzy producentem, a produktem. Każdym indywidualnym zbiorem palmy i ziarna palmowego można handlować przez jeden z czterech mechanizmów łańcucha dostaw, które są zatwierdzone przez RSPO: Zachowana Tożsamość (Załącznik 1) Segregacja (Załącznik 2) Bilans masy (Załącznik 3) Rezerwacja i oświadczenia (Załącznik 4) Dla pierwszych trzech spośród powyższych, wymagane są kontrole łańcucha dostaw od plantacji do certyfikowanego produktu końcowego. Niniejszy dokument podaje wymagania minimalne dla organizacji kontrolującej certyfikowane 3

4 produkty z oleju palmowego RSPO dla opcji łańcucha dostaw czyli Zachowanej Tożsamości, Segregacji i Bilansu Masy RSPO. 4

5 Użytkownicy systemu Rezerwacji i Oświadczeń RSPO (GreenPalm), którzy nie są producentami, muszą wykazać: Zgodność z zasadami stosowania systemu Rezerwacji i Oświadczeń RSPO (Obecnie obowiązujące Zasady Członkowskie Programu: Oświadczenia składane są zgodnie z Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO. 3. Jak stosować niniejszy dokument Jest to dokument modułowy. Obejmuje następujące elementy: Ogólny Łańcuch Wymagań Systemu Opieki dla Łańcucha Dostaw, który ma zastosowanie wobec wszystkich jednostek certyfikacyjnych, z wyjątkiem tłocznie CPO. Tłocznie CPO muszą być zgodne z Modułami D lub E. Wymagania modułowe dla każdej opcji łańcucha dostaw, składającej się z różnych wymagań, które mają zastosowanie wobec każdej z różnych opcji łańcucha dostaw i które mają zastosowanie wobec organizacji w łańcuchu dostaw. Dla tłoczni CPO, obowiązkowe jest wdrożenie modułu D lub E. Dla wszystkich innych organizacji, konieczne jest wdrożenie modułów A, B lub C. Jeden lub więcej z nich można wdrożyć w połączeniu. Ocena certyfikacji łańcucha dostaw obejmuje jedynie te moduły, które organizacja wdrożyła. Moduły ujęte w ocenie zostaną wskazane w zakresie certyfikatu łańcucha dostaw. Ten moduł (moduły) muszą zostać zastosowane dodatkowo do Ogólnego Łańcucha Wymagań Systemu Opieki dla Łańcucha Dostaw. Moduły specyficzne to: Moduł A Zachowana Tożsamość Moduł B - Segregacja Moduł C Bilans Masy Moduł D Tłocznie CPO: Segregacja Moduł E Tłocznie CPO: Bilans Masy Moduł F Certyfikacja Grupowa 5

6 4. Definicje Organ Akredytacyjny Organizacja odpowiedzialna za ocenę i akredytację organów certyfikacji RSPO zgodnie z ISO/IEC Guide 17021:2006 i 65, która jest członkiem Międzynarodowego Forum Akredytacji (IAF) lub pełnoprawnym członkiem Międzynarodowego sojuszu na rzecz społecznej i ekologicznej akredytacji i oznakowania (the International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL) Aplikant Spółka starająca się lub utrzymująca certyfikację Audyt Niezależna ocena przez zatwierdzony organ certyfikacji RSPO jako część procesu certyfikacji List przewozowy Prawny dokument wysyłki, który nadaje tytuł prawny do towarów, które są wysyłane. Rezerwacja i Patrz Załącznik 5: Model Łańcucha Dostaw Rezerwacja i Oświadczenia (BC) Oświadczenia (BC) Standardy Certyfikacji Łańcucha Dostaw Stacja Towarowa Przejściowy magazyn dla oleju palmowego. Nabywca Następna jednostka komercyjna w łańcuchu dostaw dostawca (lub sprzedawca) jest poprzednią jednostką komercyjną w łańcuchu dostaw. Organ certyfikacji (CB) Klient Kodeks postępowania Procedura Reklamacji Plantacje konwencjonalne Surowy Olej Palmowy (lub CPO) Dostawa (kontraktu) Producent produktu końcowego Zakład FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations) Federacja Olejów, Nasion i Tłuszczów) Kiście Świeżych Owoców (FFB) Zachowana Tożsamość Oleju Palmowego (IP) Procedura Tłumaczenie zrealizowane staraniem Control Union Poland Sp. z o.o. Tłumaczenie nie zastępuje oryginału dokumentu. Control Union Poland nie 6 Niezależny organ, który jest zatwierdzony przez RSPO do przeprowadzania ocen certyfikacyjnych zgodnie z intencją i wymaganiami Systemów Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO. Patrz rozdział 2 aby uzyskać więcej informacji o procesie zatwierdzania organów certyfikacyjnych. Patrz Aplikant. Kodeks Postępowania RSPO jest zestawem wymagań RSPO od członków oczekuje się ich spełniania. Kodeks można znaleźć na stronie RSPO: Patrz strona RSPO (www.rspo.org) Tłocznie i ich bazy dostaw, które nie zostały certyfikowane przez zatwierdzone organy certyfikacyjne RSPO. Pierwszy etap produkcji produktu z oleju palmowego ze świeżych kiści owoców (FFB) w tłoczni. Fizyczne wykonanie kontraktu zgodnie z warunkami, terminem i ceną, przez dostawcę na rzecz klienta. Producent/przetwórca, który używa produkty bazowe z oleju palmowego do produkcji wyrobów zaprojektowanych i przeznaczonych do konsumpcji lub użytkowania końcowego np. detaliści którzy produkują wyroby pod własną marką, producenci wyrobów konsumenckich, producenci biopaliw, producenci produktów paszowych. Detaliści i dystrybutorzy wyrobów gotowych, kiedy nie ma miejsca dalsza modyfikacja, nie potrzebują Certyfikacji Łańcucha Dostaw. Pojedyncza jednostka funkcjonalna organizacji lub połączenie jednostek umiejscowionych w jednej lokalizacji, która jest geograficznie oddalona od innych jednostek. Organizacja podpisująca kontrakty globalne w zakresie handlu międzynarodowego tłuszczami i olejami. Patrz Kiście owoców palmowych zbierane z drzew na plantacjach/farmach oleju palmowego. Patrz Załącznik 1: Dokument Standardów Certyfikacji Łańcucha Dostaw Modelu Łańcucha Dostaw z Zachowaną Tożsamością (IP) Pragmatyczna pośrednia procedura mająca ustalić zgodność z intencją i wymaganiami

7 Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO. Patrz Rozdział 5 aby uzyskać więcej Cząstkowego szczegółów. Prawny właściciel Jednostka która ma wykonalne prawo lub tytuł do własności, i jest uznawana za taką przez prawo. Bilans masy (MB) Patrz Załącznik 3: Dokument Standardów Certyfikacji Łańcucha Dostaw Modelu Łańcucha Dostaw Bilans Masy (MB) Certyfikacja grupowa Pojęcie stosowane wobec grupy plantacji, farm, tłoczni lub rafinerii itp. Wniesiona razem w ramach biura centralnego i administrowana przy pomocy Wewnętrznego Systemu Kontroli. Produkty z oleju palmowego Audyt w Zakładzie Pochodzenie Właściciel Rafineria Okrągły Stół ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (lub RSPO) Certyfikowany Zrównoważony Olej Palmowy RSPO (lub RSPO- CSPO) RSPO Zalecenia dotyczące Komunikacji i Oświadczeń System IT RSPO Internetowy system poszukiwania certyfikowanego oleju palmowego RSPO w całym łańcuchu dostaw od tłoczni do rafinerii, w ramach modeli łańcucha dostaw Bilans Masy, Segregacja i/lub Zachowana Tożsamość Segregacja (SG) Patrz Załącznik 2: Dokument Standardów Certyfikacji Łańcucha Dostaw Model Łańcucha Dostaw Segregacja (SG) Sprzedawca Patrz Dostawca Jednostka: Pojedyncza jednostka funkcjonalna organizacji lub połączenia jednostek umiejscowiona w jednej lokalizacji, która geograficznie jest odległa od innych jednostek. Ciąg Sytuacja kiedy kilka stron jest zaangażowanych w handel produktem i ma tytuł prawny do fizycznego produktu, ale w rzeczywistości nie odbiera fizycznego produktu. W takim przypadku, odpowiednie dokumenty RSPO przejdą bezpośrednio od pierwszej strony w tym ciągu [często wysyłający] do końcowego nabywcy. Chociaż płatność za produkty przechodzi przez cały ciąg. Końcowy nabywca otrzyma dokumenty od pierwszej strony tuż przed przybyciem statku do portu przeznaczenia. Taki nabywca stanie się wówczas fizycznym właścicielem towarów i dokumentów. Dostawca (lub Poprzednia jednostka komercyjna w łańcuchu dostaw nabywca, lub klient jest następną sprzedawca): jednostką komercyjną w łańcuchu dostaw. Łańcuch Dostaw Szereg procesów/kroków przez które przechodzą surowce rolne od pierwotnego Tłumaczenie zrealizowane staraniem Control Union Poland Sp. z o.o. Tłumaczenie nie zastępuje oryginału dokumentu. Control Union Poland nie 7 Wyroby wyprodukowane z owoców i ziaren palmowych. W zależności od kontekstu fraza 'produkty z oleju palmowego' w niniejszym dokumencie odnosi się do takich produktów jak łupiny, ziarna palmowe, olej z ziaren palmowych (PKO), ekspeler ziarna palmowego lub jego pochodne, oleina, stearyna, destylat z kwasów tłuszczowych palmy (PFAD) który pochodzi z frakcjonowania CPO. Fizyczne odwiedziny w stałej lokalizacji (zespołu) przedstawiciela/przedstawicieli zatwierdzonego organu certyfikującego RSPO. Termin stosowany w handlu towarami do oznaczenia geograficznej lokalizacji/terenu, w którym towar (w tym przypadku CPO) został wyprodukowany. Osoba lub jednostka, która fizycznie posiada towary/zakład/budynek itp. Przykłady obejmują CPO, oleinę, stearynę, zakład przetwórczy itp. Rafineria to zakład produkcyjny, który przetwarza surowy olej palmowy na produkty o większej wartości takie jak rafinowany olej palmowy. Zarejestrowana w Szwajcarii fundacji 'non-profit' pracująca na rzecz poprawy zrównoważenia globalnej produkcji i stosowania oleju palmowego. Olej palmowy produkowany przez tłocznie i jego bazę dostaw, który został pozytywnie zaudytowany zgodnie z Zasadami i Kryteriami RSPO przez zatwierdzony organ certyfikujący RSPO, jako zgodny z kryteriami podanymi w dokumencie Systemów Certyfikacji RSPO. Zasady dotyczące stosowania komunikacji i oświadczeń związane ze stosowaniem lub wsparciem certyfikowanego oleju palmowego RSPO

8 Systemy Certyfikacji Łańcucha Dostaw Handlowiec Jednostka Certyfikacji producenta do producenta produktu końcowego (tzn. uprawa, mielenie, magazynowanie, transport, rafinacja, produkcja oleju palmowego, produkt końcowy itp.). Późniejsi przetwórcy i użytkownicy certyfikowanego oleju palmowego RSPO mogą rościć sobie prawo do stosowania (lub wsparcie) certyfikowanego oleju palmowego RSPO kiedy postępują zgodnie z Systemami Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO i jest to niezależnie zweryfikowane przez zatwierdzony organ certyfikacji. Uczestnik łańcucha dostaw RSPO-CSPO, który nabywa i sprzedaje olej palmowy lub jego pochodne i/lub kontrakty typu futures. Wszyscy operatorzy, którzy mają tytuł prawny i fizycznie zajmują się (włącznie z odbiorem do zbiorników magazynowych) produktami z oleju palmowego Zrównoważonego i Certyfikowanego muszą być w certyfikowanym łańcuchu dostaw RSPO. To wymaganie ma zastosowanie wobec i włącznie z wytwórcą produktu końcowego. Tłumaczenie zrealizowane staraniem Control Union Poland Sp. z o.o. Tłumaczenie nie zastępuje oryginału dokumentu. Control Union Poland nie 8

9 6. Ogólne wymogi Systemu Łańcucha Dostaw 5.1. Zastosowanie Ogólnych Wymagań Systemu Łańcucha dla podmiotów przetwórczych i handlowych Ogólne wymogi Systemu Łańcucha Dostaw RSPO mają zastosowanie wobec wszystkich organizacji w całym łańcuchu dostaw, które mają tytuł prawny i fizycznie zajmują się Certyfikowanego RSPO produktami oleju palmowego (włącznie z przyjęciem do zbiorników magazynowych). To wymaganie ma zastosowanie wobec i włącznie z wytwórcą produktu końcowego Ubiegający się o certyfikację podmiot musi zostać członkiem organizacji RSPO 1 bądź to na poziomie swojego zakładu, bądź członkiem RSPO musi zostać związana z nim firma macierzysta Udokumentowane procedury Zakład musi posiadać udokumentowane procedury i/lub instrukcje pracy, aby zapewnić wdrożenie wszystkich wyszczególnionych elementów. To obejmie jako minimum: Kompletne i aktualne procedury obejmujące wdrożenie wszystkich elementów w tych wymaganiach Kompletne i aktualne zapisy i raporty, które wskazują zgodność z tymi wymaganiami Nazwisko osoby w pełni odpowiedzialnej i posiadającej uprawnienia odnośnie do wdrożenia tych wymagań i zgodności ze wszystkimi stosownymi wymaganiami. Taka osoba będzie stanie zademonstrować świadomość co do procedur zakładu odnośnie wdrożenia niniejszego standardu Zakupy i przyjęcie towarów Zakład zapewni, że zakupy certyfikowanego oleju palmowego i produktów z oleju palmowego RSPO są zgodne z następującymi wymogami: Zakład posiada dokumentację, która wskazuje, że zakupy są dokonywane zgodnie z kategorią materiału uzgodnioną z dostawcą (IP, SG, MB) (np. wyszczególnione w zamówieniach zakupu, kontraktach, specyfikacjach materiałowych). Zakład otrzymujący certyfikowane produkty z oleju palmowego RSPO zapewni ze te produkty są zweryfikowane jako certyfikowane RSPO. Dla zakładów, od których wymaga się ogłoszenia i potwierdzenia transakcji handlowych w Systemie IT RSPO (wszystkie zakłady do końcowej rafinerii włącznie), obejmuje to dokonanie Ogłoszeń Wysyłkowych i Potwierdzeń wysyłkowych w Systemie IT RSPO na poziomie każdej wysyłki. Sprawdzenie ważności Certyfikacji Łańcucha Dostaw dla dostawców jest wymagane dla wszystkich zakładów, które są certyfikowane SCCS. Zostanie to sprawdzone zgodnie z listą zakładów Certyfikowanego Łańcucha Dostaw RSPO na stronie RSPO lub w Systemie IT RSPO we właściwym terminie. 1 Użytkownicy Systemu Rezerwacji i Oświadczeń RSPO (GreenPalm) również musza być członkami RSPO lub GreenPalm. 9

10 Zakład będzie posiadał wdrożony mechanizm postępowania z materiałami / dokumentami niezgodnymi. Ten mechanizm powinien też być stosowany do podjęcia właściwych kroków kiedy okaże się, ze certyfikacja Łańcucha Dostaw dostawcy jest nieważna Podwykonawstwo W przypadkach kiedy podmiot starający się lub utrzymujący certyfikację dokonuje zleca podwykonawstwo działań niezależnym osobom trzecim (np. podwykonawcy magazynowania, transportu i innych działań), taki podmiot starająca się lub posiadająca certyfikację zapewni, że niezależna osoba trzecia postępuje zgodnie z intencją i wymaganiami Standardu Łańcucha Dostaw RSPO Podmioty, które chcą włączyć podwykonawstwo do zakresu swojego certyfikatu Łańcucha Dostaw RSPO muszą zapewnić co następuje: a) Zakład posiada tytuł prawny do wszystkich materiałów wejściowych, które mają być włączone do podzleconych procesów; b) Zakład nie zrzeknie się tytułu prawnego do tych materiałów w trakcie podzleconego przetwarzania; c) Zakład ma umowę lub kontrakt obejmujący podzlecony proces z każdym wykonawcą albo wykonalną umowę z podwykonawcą. Obowiązkiem zakładu jest zapewnienie aby jednostki certyfikujące miały dostęp do podwykonawcy lub operacji jeśli audyt zostanie uznany za konieczny. d) Zakład posiada udokumentowany system kontroli z jasnymi procedurami odnośnie procesów podwykonawczych dla konkretnego podwykonawcy. e) Ponadto zakład starający się lub utrzymujący certyfikat RSPO zapewni (np. poprzez ustalenia kontraktowe) że zaangażowane niezależne osoby trzecie, zapewnią nieograniczony dostęp do odpowiednich operacji, systemów i wszelkich informacji jednostkom certyfikującym, zatwierdzonym przez RSPO, jeśli zostanie to ogłoszone z wyprzedzeniem Zakład prowadzi zapisy nazw i danych kontaktowych wszystkich podwykonawców zaangażowanych do przetwarzania lub produkcji certyfikowanych materiałów RSPO Zakład poinformuje swoją jednostkę certyfikacyjną o każdym nowym podwykonawcy zaangażowanym do przetwarzania lub produkcji materiałów certyfikowanych RSPO Sprzedaż i towary wychodzące Zakład zapewni, że wszystkie faktury sprzedażowe i właściwe dokumenty, np. noty dostawy, dokumenty wysyłkowe i dokumentacja specyfikacji, wydane dla dostarczonych produktów z oleju palmowego certyfikowanych RSPO zawierają wystarczające informacje, które mogą obejmować następujące: Nazwa i adres nabywcy; Nazwa i adres sprzedawcy; Data załadunku lub dostawy; Data wydania dokumentów; Opis produktu, włącznie z odpowiednim modelem łańcucha dostaw (Identity Preserved, Segregated czy Mass Balance) 2 Niniejsze wymaganie nie ma zastosowania wobec magazynowania, kiedy zarządzanie przepływem produktów ruchu zbiorników są kontrolowane przez podmiot certyfikowany (nie przez menadżera składu zbiorników). 10

11 Ilość dostarczonych produktów; 11

12 Inna powiązana dokumentacja transportowa Numer referencyjny certyfikacji łańcucha dostaw 5.6. Rejestracja Uczestnicy łańcucha dostaw, którzy posiadają tytuł prawny i fizycznie zajmują się Certyfikowanymi RSPO produktami z oleju palmowego wcześniej i aż do (końcowej) rafinerii, muszą zarejestrować swoje transakcje w Systemie IT RSPO w momencie fizycznej wysyłki 3. Uczestnicy, którzy muszą dokonać rejestracji to: Tłocznie oleju palmowego produkujące certyfikowany przez RSPO olej palmowy i olej z ziarna palmowego Rafinerie (Końcowa rafineria rafineria, która nie przekazuje już dalej produktu do innych rafinerii pośrednio ani bezpośrednio przez handlowców musi jedynie potwierdzić odbiór przesyłki; nie musi wykonywać ogłoszeń sprzedażowych) Uczestnicy, którzy nie muszą dokonywać rejestracji to: Handlowcy, którzy są częścią ciągu i tym samym prawnymi właścicielami, ale fizycznie nie obsługują materiału (numer Identyfikowalności będzie towarzyszył dokumentom wysyłkowym) Wszyscy operatorzy po rafinerii końcowej np. producenci produktu końcowego czy detaliści Definicje właściciela prawnego, rafinerii, producenci produktu końcowego i ciągu, patrz definicje w rozdziale 4. Więcej szczegółów na temat rejestracji można znaleźć w Zaleceniach (Guidelines) w systemie IT RSPO. 3 Obecnie nie jest jeszcze możliwe wprowadzenie transakcji produktów z ziarna palmowego do systemu IT RSPO. Dlatego aż do stosownego powiadomienia, raportowanie tych transakcji w centralnej bazie danych nie będzie wymagane. Transakcje będą monitorowane przez akredytowane jednostki certyfikacyjne RSPO jako część audytów certyfikacyjnych łańcucha dostaw, które obejmują też łańcuch dostaw produktu z ziarna palmowego. Tłumaczenie zrealizowane staraniem Control Union Poland Sp. z o.o. Tłumaczenie nie zastępuje oryginału dokumentu. Control Union Poland nie 12

13 5.7. Szkolenie Zakład będzie posiadał zdefiniowany plan szkoleniem, który będzie podlegał przeglądowi na bieżąco i będzie wspierany zapisami ze szkoleń Zakład zapewni szkolenie dla wszystkich pracowników zgodnie z wymaganiami wdrożenia Systemów Certyfikacji Łańcucha Dostaw Zakład będzie utrzymywał zapisy ze szkoleń zapewnianych dla pracowników w związku z wdrożeniem tych wymagań Oświadczenia Zakład może składać oświadczenia dotyczące zastosowania lub wspierania certyfikowanych przez RSPO produktów z oleju palmowego tylko jeśli są zgodne z Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO. Tłumaczenie zrealizowane staraniem Control Union Poland Sp. z o.o. Tłumaczenie nie zastępuje oryginału dokumentu. Control Union Poland nie 13

14 6. Wymagania modułowe Poniższa część standardu zawiera moduły systemu Łańcucha Dostaw RSPO. Organizacja musi wdrożyć co najmniej jeden z tych modułów, oprócz Ogólnego Łańcucha Wymagań Opieki dla Łańcucha Dostaw powyżej. Można wdrożyć kilka modułów jednocześnie. Obecnie dostępne są następujące moduły: Moduł A Zachowana Tożsamość Moduł B - Segregacja Moduł C Bilans Masy Moduł D Tłocznie CPO: Segregacja Moduł E Tłocznie CPO: Bilans Masy Moduł F Certyfikacja Grupowa 14

15 Moduł A Zachowana Tożsamość A.1 Przetwarzanie A.1.1 A.1.2 A.1.3 Zakład może jedynie używać ten sam model łańcucha dostaw co jego dostawca albo przejść do mniej restrykcyjnego systemu. Deklasyfikację/degradację można przeprowadzić jedynie w następującym porządku: Zachowana Tożsamość -> Segregacja -> Bilans Masy -> Produkty z oleju palmowego niecertyfikowane przez RSPO. Zakład zapewni, że produkt palmowy certyfikowany przez RSPO jest unikatowo identyfikowalny do pojedynczej tłoczni i jego bazy dostaw i jest fizycznie trzymany osobno od innych źródeł oleju palmowego w zakładzie. Te systemy zagwarantują minimalny standard 95% segregacji fizycznego materiału. Zakład zapewni i zweryfikuje poprzez jasne procedury i utrzymywanie zapisów, że produkt z oleju palmowego certyfikowany przez RSPO jest segregowany i trzymany osobno od materiału niecertyfikowanego, włącznie z transportem i magazynowaniem i będzie w stanie wykazać, ze podjął wszelkie rozsądne środki aby zapewnić że nie dojdzie do takiego zanieczyszczenia. Celem jest 100% segregacja materiału. Systemy powinny zagwarantować minimalny standard 95% segregacji materiału fizycznego 4 ; dopuszczalne jest do 5 % zanieczyszczenia A.2 Utrzymywanie zapisów A.2.1 A.2.2 Zakład utrzyma dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy i raporty obejmujące wszystkie aspekty tych wymagań. Czas przechowywania dla wszystkich zapisów i raportów to co najmniej pięć (5) lat. A.2.4 A.2.5 W odpowiednich dokumentach należy stosować i wyszczególniać następujące nazwy handlowe, np. kontrakty zakupu i sprzedaży, np. *nazwa produktu*/ip lub Zachowana Tożsamość. Należy jasno wskazać zastosowany model łańcucha dostaw. Zakład dostarczy udokumentowany dowód, ze produkt z oleju palmowego certyfikowany przez RSPO można zidentyfikować w całej jego drodze do tłoczni oleju palmowego. 15

16 Moduł B - Segregacja B.1 Przetwarzanie B.1.1 B.1.2 Zakład może jedynie używać ten sam model łańcucha dostaw co jego dostawca albo przejść do mniej restrykcyjnego systemu. Deklasyfikację/degradację można przeprowadzić jedynie w następującym porządku: Zachowana Tożsamość -> Segregacja -> Bilans Masy -> Produkty z oleju palmowego niecertyfikowane przez RSPO. Zakład zapewni i zweryfikuje poprzez jasne procedury i utrzymywanie zapisów, że produkt z oleju palmowego certyfikowany przez RSPO jest segregowany i trzymany osobno od materiału niecertyfikowanego, włącznie z transportem i magazynowaniem i będzie w stanie wykazać, ze podjął wszelkie rozsądne środki aby zapewnić że nie dojdzie do takiego zanieczyszczenia. Celem jest 100% segregacja materiału. Systemy powinny zagwarantować minimalny standard 95% segregacji materiału fizycznego 4 ; dopuszczalne jest do 5 % zanieczyszczenia. B.2 Utrzymywanie zapisów B.2.1 Zakład utrzyma dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy i raporty obejmujące wszystkie aspekty tych wymagań. B.2.2Czas przechowywania dla wszystkich zapisów i raportów to co najmniej pięć (5) lat. B.2.4 B.2.5 W odpowiednich dokumentach należy stosować i wyszczególniać następujące nazwy handlowe, np. kontrakty zakupu i sprzedaży, np. *nazwa produktu*/sg lub Segregacja. Należy jasno wskazać zastosowany model łańcucha dostaw. Zakład dostarczy udokumentowany dowód, ze produkt z oleju palmowego certyfikowany przez RSPO można zidentyfikować w całej jego drodze do tłoczni oleju palmowego. 16

17 Moduł C Bilans Masy C.1 Przetwarzanie C.1.1 Zakład może jedynie używać ten sam model łańcucha dostaw co jego dostawca albo przejść do mniej restrykcyjnego systemu. Deklasyfikację/degradację można przeprowadzić jedynie w następującym porządku: Zachowana Tożsamość -> Segregacja -> Bilans Masy -> Produkty z oleju palmowego niecertyfikowane przez RSPO. 4 C.2 Utrzymywanie zapisów C.2.1 C.2.2 C.2.4 Zakład utrzyma dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy i raporty obejmujące wszystkie aspekty tych wymagań. Czas przechowywania dla wszystkich zapisów i raportów to co najmniej pięć (5) lat. W odpowiednich dokumentach należy stosować i wyszczególniać następujące nazwy handlowe, np. kontrakty zakupu i sprzedaży, np. *nazwa produktu*/mb lub Bilans Masy. Należy jasno wskazać zastosowany model łańcucha dostaw. C.3 System bilansowania masy C.3.1 Zakład zapewni, że ilość fizycznego bilansu masy RSPO materiału wejściowego i wyjściowego (wolumen lub waga) w zakładzie fizycznym są monitorowane w czasie rzeczywistym. C.3.2 Zakład zapewni, że wewnętrzny system księgowania materiału jest zgodny z; zakład może dostarczać sprzedaż Bilansu Masy jedynie z dodatniego zapasu. Zakład ma prawo sprzedawać na niedoborze 5 C.3.3 C.3.4 C.3.5 Dane RSPO są ważne od daty ich pierwszego zapisu w systemie księgowania materiału. Dane RSPO będą ważne aż do dnia kiedy nastąpi alokacja do wyników dostarczonych przez organizację. Zakład przydzieli oświadczenie bilansu masy do produktów wychodzących, zapewniając, że dane wejściowe zgadzają się z wynikami (danymi wyjściowymi) zgodnie ze specyfikacją w Załączniku 3. Cały wolumen frakcji oleju palmowego i jego pochodnych, który jest dostarczany jest odejmowany w systemie księgowania materiału zgodnie ze wskaźnikami konwersji podanymi przez RSPO, z wyjątkiem opcji wyszczególnionej w C.3.5, poniżej. PFAD, a inne straty rafineryjne są pomijane dla uproszczenia w systemie Bilansu Masy 6. Zakłady mogą zakupić pewien wolumen posegregowanego produktu palmowego i z ziarna palmowego i wykorzystać go aby dopasować sprzedaż równych wolumenów pochodnych produktu palmowego niż przenosić oświadczenie Bilansu Masy bez wymagania fizycznego i chemicznego powiązania pomiędzy nabytym posegregowanym produktem a pochodnym, który jest sprzedawany w ramach bilansu masy. Uwaga: Posegregowane produkty z oleju palmowego nie mogą być używane do potrącenia roszczeń 4 System bilansu masy: system, w którym dane zrównoważenia o przychodzących przesyłkach można przenosić do przesyłek wychodzących. System bilansu masy pozwala mieszać certyfikowany przez RSPO i niecertyfikowany olej palmowy na każdym etapie w łańcuchu dostaw pod warunkiem, że ilości w całej firmie są kontrolowane. Model bilansu masy jest skonstruowany w taki sposób aby wolumeny wysłanego certyfikowanego produktu RSPO, nigdy nie przekroczą wolumenów otrzymywanych przez finalnego użytkownika. 5 Produkt może zostać sprzedany zanim znajdzie się na zapasie 6 UWAGA dla dostawców zrównoważonego destylatu palmowego kwasu tłuszczowego (PFAD). Zmiana zasady ma pewien wpływ na firmy, które sprzedają Bilans Masy zrównoważonego PFAD. Nie jest już możliwe sprzedawanie Bilansu Masy zrównoważonego PFAD pochodzącego z Bilansu Masy surowego oleju palmowego. Firmy mogą nadal sprzedawać Bilans Masy zrównoważonego PFAD poprzez wykorzystanie właściwej opcji w ramach zasad Bilansu Masy gdzie Posegregowane zrównoważone produkty palmowe można stosować do dopasowania sprzedaży równych wolumenów Bilansu Masy zrównoważonych frakcji produktu palmowego. 17

18 bilansu masy odnośnie produktów z ziarna palmowego i vice versa. Uwaga: To jest niedopuszczalna praktyka dla biopaliw UE. 18

19 Module D Tłocznie CPO: Segregacja Certyfikacja dla tłoczni CPO jest konieczna aby zweryfikować wolumeny certyfikowanego i niecertyfikowanego FFB wchodzącego do tłoczni, wdrożenie kontroli przetwarzania (na przykład, jeśli stosowana jest segregacja) i wolumeny sprzedaży certyfikowanych przez RSPO producentów. Tłocznia może przyjmować dostawy od niecertyfikowanych wytwórców, oprócz tych z własnej certyfikowanej bazy obszarowej. Jeśli tłocznia przetwarza certyfikowane i niecertyfikowane FFB bez segregacji materiału, wówczas zastosowanie ma jedynie Moduł E. Szacowany tonaż produktów CPO i PK, który można potencjalnie wyprodukować w certyfikowanej tłoczni musi zostać zapisany przez organ certyfikacyjny w publicznym podsumowaniu raportu certyfikacyjnego. Ta wartość stanowi łączny wolumen certyfikowanego produktu z oleju palmowego (CPO i PK), który certyfikowana tłocznia ma prawo dostarczyć w jednym roku. Rzeczywisty wyprodukowany tonaż zostanie zapisany w każdym kolejnym rocznym raporcie nadzorowania. Tłocznia musi również spełnić wszystkie wymagania rejestracyjne i sprawozdawcze dla odpowiedniego łańcucha dostaw w ramach zatwierdzonej przez RSPO organizacji zarządzającej łańcuchem dostaw (System IT RSPO lub Greenpalm). D.1 Udokumentowane procedury D.1.1 Zakład będzie posiadał pisemne procedury i/lub instrukcje pracy aby zapewnić wdrożenie wszystkich elementów wyszczególnionych w tych wymaganiach. Jako minimum będzie to obejmować następujące pozycje: a) Kompletne i aktualne procedury obejmujące wdrożenie wszystkich elementów w tych wymaganiach b) Nazwisko osoby w pełni odpowiedzialnej i posiadającej uprawnienia odnośnie do wdrożenia tych wymagań i zgodności ze wszystkimi stosownymi wymaganiami. Taka osoba będzie w stanie zademonstrować świadomość procedur zakładu odnośnie do wdrożenia niniejszego standardu. D.1.2 Zakład będzie posiadał udokumentowane procedury otrzymania i przetworzenia certyfikowanych i niecertyfikowanych FFB. D.2 Zakupy i towary przychodzące D.2.1 D.2.2 Zakład zweryfikuje i udokumentuje certyfikowane i niecertyfikowane otrzymane FFB. Zakład poinformuje CB natychmiast jeśli przewidywana jest nadprodukcja. D.3 Utrzymywanie zapisów D.3.1 D.3.2 D.3.3 Zakład utrzyma dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy i raporty obejmujące wszystkie aspekty tych wymagań. Czas przechowywania dla wszystkich zapisów i raportów wynosi co najmniej pięć (5) lat. Zakład będzie zapisywał i bilansował wszystkie przyjęcia certyfikowanych przez RSPO FFB i dostawy certyfikowanych przez RSPO CPO, PKO i mączki z ziarna palmowego co trzy miesiące. 19

20 D.3.4 W odpowiednich dokumentach należy stosować i wyszczególniać następujące nazwy handlowe, np. kontrakty zakupu i sprzedaży, np. *nazwa produktu*/sg lub Segregacja. Należy jasno wskazać zastosowany model łańcucha dostaw. D.4 Sprzedaż i towary wychodzące D.4.1 Zakład zapewni, że wszystkie faktury sprzedażowe wydane za dostarczone produkty certyfikowane przez RSPO będą zawierać następujące informacje: a) Nazwa i adres nabywcy; b) Data wydania faktury; c) Opis produktu, włącznie z odpowiednim modelem łańcucha dostaw (Segregacja) d) Ilość dostarczonych produktów; e) Odniesienie do pokrewnej dokumentacji transportowej. D.5 Przetwarzanie D.5.1 D.5.2 D.5.3 Zakład zapewni i zweryfikuje poprzez jasne procedury i utrzymywanie zapisów, że olej palmowy certyfikowany przez RSPO jest segregowany i trzymany osobno od materiału niecertyfikowanego w trakcie transportu i magazynowania i będzie w stanie wykazać, ze podjął wszelkie rozsądne środki, aby zapewnić że nie dojdzie do takiego zanieczyszczenia. Celem jest 100% segregacja materiału. Systemy powinny zagwarantować minimalny standard 95% segregacji fizycznego materiału 7 ; dopuszczalne jest do 5 % zanieczyszczenia. Zakład zapewni udokumentowany dowód, że olej palmowy certyfikowany przez RSPO można prześledzić wstecz do certyfikowanego materiału segregowanego. W przypadkach kiedy tłocznia podzleca działania niezależnej firmie zgniatającej ziarno palmowe, ta firma zgniatająca pozostaje w zakresie odpowiedzialności tłoczni i nie musi być certyfikowana oddzielnie. Tłocznia musi zapewnić, że: Operator zgniatarki spełnia niniejsze wymagania dotyczące segregacji. Zgniatarka jest ujęta w ramach podpisanej i wykonalnej umowy. D.6 Szkolenie D.6.1 Zakład zapewni szkolenie dla wszystkich pracowników zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wdrożenia Systemów Certyfikacji Łańcucha Dostaw. D.7 Oświadczenia D.7.1 Zakład złoży oświadczenia użytkowania lub wsparcia oleju palmowego certyfikowanego przez RSPO, które są zgodne z Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO. 7 Tło gwarancji minimalnego standardu 95% segregacji materiału fizycznego wynika z fizycznego mieszania dwóch przepływów produktu (certyfikowanego i konwencjonalnego oleju) w przetwarzaniu, co jest nieuniknione. 20

21 Moduł E Tłocznie CPO: Bilans Masy Certyfikacja dla tłoczni CPO jest konieczna aby zweryfikować wolumeny certyfikowanego i niecertyfikowanego FFB wchodzącego do tłoczni i wolumeny sprzedaży certyfikowanych przez RSPO producentów. Tłocznia może przyjmować dostawy od niecertyfikowanych wytwórców, oprócz tych z własnej certyfikowanej bazy obszarowej. W takim scenariuszu, tłocznia może jedynie rościć sobie wolumen produktów z oleju palmowego wyprodukowanego z certyfikowanych FFB jako MB. Szacowany tonaż produktów CPO i PK, który można potencjalnie wyprodukować w certyfikowanej tłoczni musi zostać zapisany przez organ certyfikacyjny w publicznym podsumowaniu raportu certyfikacyjnego. Ta wartość stanowi łączny wolumen certyfikowanego produktu z oleju palmowego (CPO i PK), który certyfikowana tłocznia ma prawo dostarczyć w jednym roku. Rzeczywisty wyprodukowany tonaż zostanie zapisany w każdym kolejnym rocznym raporcie nadzorowania. Tłocznia musi również spełnić wszystkie wymagania rejestracyjne i sprawozdawcze dla odpowiedniego łańcucha dostaw w ramach zatwierdzonej przez RSPO organizacji zarządzającej łańcuchem dostaw (System IT RSPO lub Greenpalm). E.1 Udokumentowane procedury E.1.1 Zakład będzie posiadał pisemne procedury i/lub instrukcje pracy aby zapewnić wdrożenie wszystkich elementów wyszczególnionych w tych wymaganiach. Jako minimum będzie to obejmować następujące pozycje: a) Kompletne i aktualne procedury obejmujące wdrożenie wszystkich elementów w tych wymaganiach E.1.2 b) Nazwisko osoby w pełni odpowiedzialnej i posiadającej uprawnienia odnośnie do wdrożenia tych wymagań i zgodności ze wszystkimi stosownymi wymaganiami. Taka osoba będzie w stanie zademonstrować świadomość procedur zakładu odnośnie do wdrożenia niniejszego standardu Zakład będzie posiadał udokumentowane procedury otrzymania i przetworzenia certyfikowanych i niecertyfikowanych FFB. E.2 Zakupy i towary przychodzące E.2.1 E.2.2 Zakład zweryfikuje i udokumentuje wolumeny otrzymanych certyfikowanych i niecertyfikowanych FFB. Zakład poinformuje CB natychmiast jeśli przewidywana jest nadprodukcja. E.3 Utrzymywanie zapisów E.3.1 E.3.2 Zakład utrzyma dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy i raporty obejmujące wszystkie aspekty tych wymagań. Czas przechowywania dla wszystkich zapisów i raportów wynosi co najmniej pięć (5) lat. E.3.3 a) Zakład zapisze i zbilansuje wszystkie przyjęcia FFB certyfikowanych przez RSPO i dostawy certyfikowanych przez RSPO CPO, PKO oraz mączki z ziarna palmowego co trzy miesiące. b) Wszystkie wolumeny oleju palmowego i oleju z ziarna palmowego, które są dostarczane są odejmowane od systemu księgowania materiału zgodnie ze wskaźnikami konwersji podanymi przez RSPO. 21

22 c) zakład może dostarczać sprzedaż Bilansu Masy jedynie z dodatniego zapasu. Jednak, zakład ma prawo sprzedawać na niedoborze. 22

23 E.3.4 E.3.3 W odpowiednich dokumentach należy stosować i wyszczególniać następujące nazwy handlowe, np. kontrakty zakupu i sprzedaży, np. *nazwa produktu*/mb lub Bilans Masy. Należy jasno wskazać zastosowany model łańcucha dostaw. W przypadkach kiedy tłocznia podzleca działania niezależnej firmie zgniatającej ziarno palmowe, ta firma zgniatająca pozostaje w zakresie odpowiedzialności tłoczni i nie musi być certyfikowana oddzielnie. Tłocznia musi zapewnić, że zgniatarka jest objęta w ramach podpisanej i wykonalnej umowy. E.4 Sprzedaż i towary wychodzące E.4.1 Zakład zapewni, że wszystkie faktury sprzedażowe wydane za dostarczone produkty certyfikowane przez RSPO będą zawierać następujące informacje: a) Nazwa i adres nabywcy; b) Data wydania faktury; c) Opis produktu, włącznie z odpowiednim modelem łańcucha dostaw (Segregacja lub Bilans Masy) d) Ilość dostarczonych produktów; e) Odniesienie do pokrewnej dokumentacji transportowej. E.5 Szkolenie E.5.1 Zakład zapewni szkolenie dla wszystkich pracowników zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wdrożenia Systemów Certyfikacji Łańcucha Dostaw. E.6 Oświadczenia E.6.1 Zakład złoży oświadczenia użytkowania lub wsparcia produktów z oleju palmowego certyfikowanego przez RSPO, które są zgodne z Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO. Tłumaczenie zrealizowane staraniem Control Union Poland Sp. z o.o. Tłumaczenie nie zastępuje oryginału dokumentu. Control Union Poland nie 23

24 Moduł F Certyfikacja Grupowa F.1 Zakres F.1.1 Spółka zdefiniuje obszar geograficzny, liczbę i tożsamość zakładów, model łańcucha dostaw i typy operacji objętych zakresem swojego systemu opieki dla łańcucha grupowego. Księgowość bilansu masy może być prowadzona jedynie na poziomie zakładu. F.2 Odpowiedzialność F.2.1 Jednostki operacyjne wykażą, że są częścią tego samego Biura Centralnego. F.2.2 Biuro Centralne uzasadni grupowanie jednostek operacyjnych w zestawy. F.2.3 Biuro Centralne będzie posiadać centralnie administrowany i udokumentowany System Kontroli Wewnętrznej (ICS) dla zarządzania i wdrożenia łańcuch wymagań opieki RSPO. F.2.4 Biuro Centralne wyznaczy przedstawiciela kierownictwa o całkowitej odpowiedzialności za zapewnienie, że jednostki operacyjne postępują zgodnie z łańcuchem wymagań opieki RSPO. F.2.5 F.2.6 F.3 Szkolenie Biuro Centralne będzie posiadać procedurę podejmowania działań korygujących kiedy okaże się, że jednostka operacyjna postępuje niezgodnie z RSPO SCCS. Biuro Centralne będzie mieć uprawnienia do usunięcia zakładów uczestniczących z zakresu systemu grupowego jeśli wymagania uczestnictwa czy działania korygujące wydane przez organ certyfikujący lub przez samą spółkę, nie są przestrzegane przez zakład(y) uczestniczący(e). F.3.1 Jako część ICS, Biuro Centralne ustali i wdroży szkolenie dla zakładów uczestniczących, aby objąć wszystkie stosowne wymagania RSPO łańcucha grupowego opieki. F.4 Utrzymywanie zapisów F.4.1 F.4.2 F.4.3 F.4.4 Biuro Centralne utrzyma scentralizowane dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy dla wszystkich uczestniczących zakładów i będzie odpowiedzialne za utrzymanie raportów obejmujących wszystkie aspekty tych wymagań grupowych RSPO. ICS określi i przygotuje wspólne dokumenty zarządzania, które mają zastosowanie wobec wszystkich jednostek operacyjnych. ICS określi, które dokumenty specyficzne dla zakładu są wymagane w każdej jednostce operacyjnej. ICS utrzyma wszystkie zapisy i raporty przez okres minimum 5 lat. F.5 Audyty wewnętrzne F.5.1 Biuro Centralne przeprowadzi co najmniej coroczne audyty wewnętrzne każdego zakładu uczestniczącego, aby zapewnić zgodność z wymaganiami opieki łańcucha grupowego. F.5.2 Wobec niezgodności ustalonych w ramach audytu wewnętrznego, wydane zostaną wnioski o działania korygujące. F.5.3 Wyniki audytów wewnętrznych i wszystkie działania podjęte dla naprawy niezgodności będą dostępne dla organu certyfikującego na jego prośbę. F.5.4 Wyniki programu audytu wewnętrznego będą podlegać przeglądowi przez najwyższe kierownictwo co najmniej raz w roku. F.6 Oświadczenia 24

25 F.6.1 ICS będzie odpowiedzialne za zapewnienie, ze wszystkie zastosowania logo RSPO i oświadczeń RSPO odnośnie produktu końcowego są zgodne z wymaganiami RSPO poprzez jego centralny punkt kontroli. 25

26 Załącznik 1 Zachowana Tożsamość (IP) Definicja Model łańcucha dostaw (IP) Zachowana Tożsamość zapewnia, że produkty z oleju palowego certyfikowane przez RSPO dostarczone do użytkownika końcowego są unikatowo identyfikowalne do pojedynczej tłoczni i jego bazy dostaw i ze są one trzymane osobno od wszystkich innych źródeł oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw (włącznie z innymi segregowanymi przez RSPO-CSPO źródłami). Wyjaśnienie Model łańcucha dostaw IP wymaga, aby wytwórca, rafineria i łańcuch dostaw utrzymywali pełną izolację i pełną identyfikowalność do punktu dostawy u użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy zostanie zapewniony, że cały otrzymany fizyczny olej palmowy pochodzi z jednego unikatowo identyfikowalnego certyfikowanej przez RSPO tłoczni i jego bazy dostaw i spełnia wszystkie wymagane elementy programu certyfikacji. Wymagania Łańcucha Dostaw Podstawa wymagań łańcucha dostaw dla IP wymaga dowodu izolacji i pełnej identyfikowalności RSPO CSPO i jego pochodnych w całym łańcuchu dostaw od początku aż do końcowego użytkownika oleju. Zakład musi zapewnić, ze RSPO CSPO jest trzymany w fizycznej izolacji od wszystkich innych źródeł oleju palmowego i jest unikatowo identyfikowalny do tłoczni i jego bazy dostaw. Oświadczenia dot. rynku: Patrz najnowsze Zasady Komunikacji i Oświadczeń RSPO

27 Załącznik 2 Segregacja (SG) Definicja: Model łańcucha dostaw Segregacja zapewnia, że produkty z oleju palowego certyfikowane przez RSPO dostarczone do użytkownika końcowego pochodzą z certyfikowanych źródeł RSPO. To pozwala na mieszanie certyfikowanego przez RSPO oleju palmowego z różnych źródeł. Wyjaśnienie: Model łańcucha dostaw Segregacja zapewnia, że cały fizyczny produkt pochodzi z farm/plantacji certyfikowanych przez RSPO. Jednak, fizyczny olej nie będzie unikatowo identyfikowany do konkretnej farmy/plantacji jak w przypadku Zachowanej Tożsamości. Wymagania Łańcucha Dostaw: Podejście Segregacji wymaga, aby certyfikowany przez RSPO olej palmowy z farm/plantacji był trzymany osobno od materiału z niecertyfikowanych przez RSPO farm/plantacji na każdym etapie produkcji, przetwarzania, rafinowania i wytwarzania w całym łańcuchu dostaw. Ten model nie pozwala na mieszanie certyfikowanego przez RSPO oleju palmowego i jego pochodnych z różnych źródeł. Dlatego fizyczny olej dostarczony do użytkownika końcowego nie będzie w pełni identyfikowalny do konkretnej tłoczni i jego bazy dostaw. Oświadczenia dot. rynku: Patrz najnowsze Zasady Komunikacji i Oświadczeń RSPO 27

28 Załącznik 3 Bilans Masy (MB) Definicja: Model łańcucha dostaw bilansu masy administracyjnie monitoruje handel certyfikowanymi przez RSPO produktami z oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw, i stanowi napęd dla handlu zrównoważonym olejem palmowym. Wyjaśnienie: Model łańcucha dostaw bilansu masy pozwala każdemu w łańcuchu dostaw na wykazanie swojego zaangażowania w produkcję zrównoważonego oleju palmowego i aktywne promowanie handlu olejem palmowym certyfikowanym przez RSPO. To stymuluje handel produktem certyfikowanym i zachęca przemysł do ustalania posegregowanych łańcuchów dostaw i osiągania dominującego poziomu handlu zrównoważonym olejem palmowym. System bilansu masy pozwala na mieszanie oleju palmowego certyfikowanego przez RSPO i niecertyfikowanego przez RSPO oleju palmowego na każdym etapie w łańcuchu dostaw pod warunkiem, że kontrolowana jest łączna ilość w zakładzie. Zakłady mogą teraz nabywać pewną ilość posegregowanego zrównoważonego oleju palmowego i produktów z ziarna palmowego i używać jej do dopasowania sprzedaży równych wolumenów pochodnych produktu palmowego, który wówczas przenosi oświadczenie Bilansu Masy bez wymagania fizycznego lub chemicznego powiązania pomiędzy nabytym posegregowanym produktem i pochodnym, który jest sprzedawany w ramach bilansu masy,. Uwaga: Posegregowane produkty z oleju palmowego nie mogą być stosowane do potrącenia roszczeń bilansu masy na produkty z ziarna palmowego i vice versa. Uwaga: Nie jest to praktyka dopuszczalna dla biopaliw UE. Wymagania Łańcucha Dostaw: Podstawa wymagań łańcucha dostaw dla bilansu masy obejmuje rozliczenie pomiędzy ilością materiału RSPO zakupionego i ilością materiału RSPO sprzedanego. To obejmuje kontrolę zakupów i sprzedaży certyfikowanego przez RSPO oleju palmowego i jego pochodnych, co zostanie niezależnie zweryfikowane. Nie będzie wymagań dotyczących osobnego magazynowania lub kontroli w procesie produkcji. Oświadczenia dot. rynku: Patrz najnowsze Zasady Komunikacji i Oświadczeń RSPO

29 Załącznik 4 Rezerwacja i Oświadczenia (BC) Definicja Model łańcucha dostaw Rezerwacja i Oświadczenia zapewnia zbywalne certyfikaty dla oleju palmowego certyfikowanego przez RSPO do bazy dostaw oleju palmowego. Baza dostaw może wówczas zaoferować te certyfikaty w systemie transakcji internetowych użytkownikom końcowym, którzy chcą wspierać konkretne wolumeny certyfikowanego przez RSPO oleju palmowego i jego pochodne. Wyjaśnienie: System rezerwacji i oświadczeń pozwala na transfer kredytów wolumenu certyfikowanego przez RSPO oleju palmowego z tłoczni i jego bazy dostaw do użytkownika końcowego niezależnie od fizycznego łańcucha dostaw. Użytkownik końcowy nabywa ekwiwalentną ilość kredytów wolumenu na olej, który zakupuje ze swojego istniejącego fizycznego łańcucha dostaw. Tłocznia certyfikowana przez RSPO sprzedaje ekwiwalentny wolumen Surowego Oleju Palmowego do otrzymanych kredytów wolumenowych w swoim istniejącym łańcuchu dostaw jako konwencjonalny CPO. Wymagania Łańcucha Dostaw: Kredyty wolumenowe można wprowadzić do systemu przez tłocznie certyfikowaną przez RSPO i ich bazy dostaw do wysokości rocznego wyniku jednostki certyfikacji. Handel kredytami wolumenowymi odbywa się elektronicznie bezpośrednio do końcowych użytkowników więc jedyne wymagania identyfikowalności odnoszą się do wytwórcy produktu końcowego. Te wymagania maja zapewnić, że cały olej palmowy i/lub jego pochodne, co do których jest zapewnienie, ze są zrównoważone w tym modelu łańcucha dostaw są rzeczywiście objęte zrównoważonymi certyfikatami. Oświadczenia dot. rynku: Patrz najnowsze Zasady Komunikacji i Oświadczeń RSPO - Więcej informacji na temat modelu łańcucha dostaw Bilans Masy można uzyskać w Sekretariacie RSPO. 29

30 Załącznik 5 Schematy Uzysku Model Łańcucha Dostaw Bilansu Masy Schemat Uzysku Wartości pokazane w Modelu Łańcucha Dostaw Bilansu Masy poniżej są stałe i nie można ich modyfikować.

31 Model Łańcucha Dostaw Segregacji Schemat Uzysku Procenty w Modelu Łańcucha Dostaw Segregacja poniżej są wskazaniem i operatorzy mogą modyfikować wartości w zakresie + i - 2%. (uzgodnione w oparciu o wartości RSPO Trade & Traceability Working Croup) Bilans Masy Ziarna Palmowego Schemat Uzysku Firmy, które kupują zrównoważone produkty z ziarna palmowego zastosują następujący zharmonizowany schemat uzysku do kalkulacji ilości zrównoważonego produktu Bilansu Masy, który mogą sprzedać lub o który mogą występować: 100 mt ziarna palmowego > 45 mt oleju z ziarna palmowego > 15.8 mt PKO stearyny mt PKO oleiny. Firmy, które kupują posegregowane zrównoważone produkty z ziarna palmowego mogą wybrać spośród dwóch opcji do kalkulacji ilości zrównoważonego produktu z ziarna palmowego, który mogą sprzedać lub o który mogą występować: 1. Zastosować oświadczenie Segregacji do wszystkich kolejnych pochodnych; 2. Użyć zakup posegregowanych produktów z ziarna palmowego do potrącenia sprzedaży równych wolumenów konkretnych pochodnych ziarna palmowego Bilansu Masy (niekoniecznie pochodnych z nabytego posegregowanego produktu). (www.rspo.org)

CZĘŚĆ III ZASADY OBOWIĄZUJĄCE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE ORAZ ZASADY AKREDYTACJI

CZĘŚĆ III ZASADY OBOWIĄZUJĄCE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE ORAZ ZASADY AKREDYTACJI PRZEPISY OGÓLNE CZĘŚĆ III ZASADY OBOWIĄZUJĄCE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE ORAZ ZASADY AKREDYTACJI WERSJA POLSKA 4.0 (W przypadku wątpliwości proszę sprawdzić wersję angielską) WYDANIE 4.0-2_MAR2013 WAŻNA OD:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 Warszawa, 25.07.2007

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer Publikacji EA-6/02 M: 2013 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie podstaw

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl WARUNKI TECHNICZNE CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA TÜV RHEINLAND POLSKA SP. Z O.O. I. Ogólne warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

IP-CERT IP NON-GMO STANDARD V1.1_11.12.2012

IP-CERT IP NON-GMO STANDARD V1.1_11.12.2012 IP-CERT IP NON-GMO STANDARD V1.1_11.12.2012 www.ip-cert.com Nadzór nad dokumentem Standard IP-CERT jest dokumentem nadzorowanym przez Zespół Techniczny, powołany przez właściciela standardu: Centrum Doradczo-Szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer publikacji EA-6/02 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie przez członków

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

PREZE TACJA 5 UWAGA! Poniższy materiał opracowany został w formie przewodnika przez: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Fundację Promocji Innowacji i Biuro Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Strona 1 z 190 INDEKS 1. TŁO... 4 2. CEL... 7 3. STRUKTURA I TREŚĆ... 8 4. DEFINICJE... 11 5. AKRONIMY... 15 6. METODOLOGIA GO4EMAS... 16 6.1. ZOBOWIĄZANIE ZARZĄDU... 16

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zawierający wymagania dla dostawców komponentów innych niż chemiczne

Podręcznik zawierający wymagania dla dostawców komponentów innych niż chemiczne Każdorazowo użyta nazwa "proseat" odnosi się do wszystkich jednostek powiązanych, mianowicie do spółek SAS proseat GmbH + Co.KG., proseat s.r.o, proseat foam manufacturing S.L.U., Proseat Sp. z o.o., Proseat

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC

Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC Witamy na Platformie oświadczeń Forest Stewardship Council (zwanej dalej Platformą OCP ). Niniejszy dokument określa Warunki korzystania z Platformy OCP.

Bardziej szczegółowo