9. Stacje paliw Shell uczestniczące w Programie są oznakowane emblematem Shell ClubSmart.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. Stacje paliw Shell uczestniczące w Programie są oznakowane emblematem Shell ClubSmart."

Transkrypt

1 I. Zasady ogólne programu Shell ClubSmart 1. Regulamin organizowanego przez Shell Programu Shell ClubSmart (zwanego dalej Programem ), przeznaczonego dla Stałych Klientów Shell, jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a Shell Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej Shell ), będącą właścicielem i organizatorem programu. 2. Przystąpienie do programu Shell ClubSmart jest dobrowolne. Przystępując do Programu Klient zawiera równocześnie umowę z Shell. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi warunki i zasady określone w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ). Jeżeli Posiadacz karty naruszy warunki Regulaminu, to tym samym narusza umowę, co może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowaniem lub odebraniem karty oraz przejęciem zgromadzonych przez Uczestnika punktów. 3. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy, którzy mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Pracownicy stacji paliw Shell, w tym również stacji patronackich Shell nie mogą korzystać z karty Shell ClubSmart ani też mieć jej przy sobie podczas pracy w placówkach Shell. 4. Shell zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem stacji paliw Shell, stron internetowych lub w korespondencji bezpośredniej. 5. Poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym lub zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez Shell w celach operacyjnych i marketingowych Programu swoich danych osobowych figurujących na karcie zgłoszeniowej. 6. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez inne podmioty współpracujące z Shell w ramach Programu poprzez podpisanie odrębnej klauzuli na formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik może nie wyrazić zgody na otrzymywanie informacji listownych o organizowanych akcjach promocyjnych. 7. Uczestnik Programu gromadzi punkty za zakupy dokonane na uczestniczących w Programie stacjach paliw Shell oraz w inny sposób, zgodnie z aktualną ofertą Partnerów programu Shell ClubSmart. Zgromadzone punkty Uczestnik może zamienić na produkty lub usługi zgodnie z ofertą umieszczoną w katalogu Shell ClubSmart. 8. Shell może wyłączyć poszczególne stacje paliw Shell z programu Shell ClubSmart. Za zakup paliwa i dokonywanie innych zakupów w takich placówkach Shell nie można uzyskać punktów Shell ClubSmart. 9. Stacje paliw Shell uczestniczące w Programie są oznakowane emblematem Shell ClubSmart. 10. Shell zastrzega możliwość wyłączenia poszczególnych stacji paliw Shell z programu Shell ClubSmart w zakresie możliwości zamawiania i/lub odbierania na nich prezentów/produktów, o których mowa w punkcie IV.C. Takie stacje zostaną w odpowiedni sposób oznakowane. 11. Shell ma prawo tworzenia w ramach Programu Shell ClubSmart klubów dla określonych grup Uczestników Programu Shell ClubSmart. Zasady uczestniczenia w tych klubach określane będą w odrębnych regulaminach. II. Warunki przystąpienia, karta Shell ClubSmart 1. Osoba przystępująca do Programu, która chce otrzymać kartę niepersonalizowaną Shell ClubSmart, jest zobowiązana do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stacjach paliw Shell. Do formularza załączona jest niepersonalizowana karta Shell ClubSmart. Osoba przystępująca do Programu wypełnia i podpisuje stronę formularza zgłoszeniowego zawierającą dane osobowe, umieszcza w kopercie dostępnej na stacji paliw Shell stronę formularza zgłoszeniowego zawierającą dane osobowe i zakleja kopertę lub zakleja formularz zgłoszeniowy, po czym przekazuje stronę formularza zgłoszeniowego zawierającą dane osobowe, zabezpieczoną przed ujawnieniem jej danych osobowych pracownikowi stacji paliw Shell. Stronę formularza z załączoną kartą Shell ClubSmart osoba przystępująca do Programu zachowuje dla siebie. Osoba przystępująca do Programu podpisuje kartę Shell ClubSmart. Z chwilą podpisania karty Shell ClubSmart osoba ta staje się pełnoprawnym Uczestnikiem uprawnionym do udziału w Programie oraz do korzystania z karty Shell ClubSmart, służącej do gromadzenia punktów. 2. Osoba przystępująca do Programu, która chce otrzymać kartę personalizowaną Shell ClubSmart, musi wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Programu Następnie personalizowana karta Shell ClubSmart zostaje wysłana na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Osoba przystępująca do Programu musi podpisać kartę Shell ClubSmart. Z chwilą podpisania karty Shell ClubSmart osoba ta staje się Uczestnikiem uprawnionym do udziału w Programie oraz do korzystania z karty Shell ClubSmart, służącej gromadzeniu punktów.

2 3. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy podając dane w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą. W rubryce adres musi podać swój dokładny adres prywatny (do korespondencji). Zgłoszenia z adresem skrzynki pocztowej lub miejsca pracy nie będą przyjmowane. 4. Shell nie uwzględnia zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych, błędnych lub niepodpisanych. W przypadku otrzymania zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych, błędnych lub niepodpisanych Shell może powiadomić o tym zainteresowanego i poprosić o odpowiednie uzupełnienie formularza. W przypadku błędnego wypełnienia formularza karty niepersonalizowanej lub niepodpisania formularza karty niepersonalizowanej, Shell ma prawo zablokować kartę niepersonalizowaną. 5. Zakres uprawnień Posiadaczy niepersonalizowanych i personalizowanych kart Shell ClubSmart (zwanych dalej kartami Shell ClubSmart ) nie różni się między sobą, tj. rodzaj karty Shell ClubSmart nie wpływa na zakres uprawnień Uczestników Programu. 6. Uczestnik powinien powiadomić Biuro Obsługi Klientów Smart (zwane dalej BOK Shell ClubSmart ) o jakichkolwiek zmianach w danych ujętych w formularzu zgłoszeniowym w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia zmiany. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia obciążają Uczestnika. 7. Karty Shell ClubSmart muszą być przez Uczestnika podpisane. Ważna jest tylko ta karta Shell ClubSmart, która została podpisana we właściwym miejscu. Na karcie Shell ClubSmart figuruje numer karty. Każdy z Uczestników posiada indywidualny numer karty Shell ClubSmart. Karta Shell ClubSmart nie może być używana przez osoby trzecie nie będące Posiadaczami karty Shell ClubSmart. Shell zastrzega sobie prawo unieważnienia punktów zdobytych przez osobę trzecią nie będącą Posiadaczem karty. 8. Karta Shell ClubSmart stanowi własność Shell. 9. Karty są przekazywane Klientom Shell nieodpłatnie. 10. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej karty, a w ramach jednego gospodarstwa domowego może być aktywnych maksymalnie 5 kart Shell ClubSmart. 11. Karta Shell ClubSmart nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. 12. Jeżeli na karcie Shell ClubSmart znajdzie się błąd w imieniu lub nazwisku Uczestnika, fakt ten należy zgłosić do BOK Shell ClubSmart, które ustali możliwość dalszego korzystania z karty lub też jej wymianę. 13. Karta Shell ClubSmart nie jest zbywalna i nie można jej przekazywać osobom trzecim. 14. Shell ma prawo wydawać karty Shell ClubSmart o różnej szacie graficznej, w tym umieszczać na nich logo poszczególnych Partnerów programu. 15. W ramach prowadzonych promocji lub ofert specjalnych Shell ma prawo wydawać niepersonalizowane karty Shell ClubSmart na zasadach odmiennych od określonych w Regulaminie, w tym także za pośrednictwem Partnerów Programu. W takim przypadku zasady wydawania takich kart Shell ClubSmart określone są w regulaminie danej promocji lub oferty specjalnej. 16 Uczestnik Programu, który posiada niepersonalizowaną kartę Shell ClubSmart, nie może być jednocześnie posiadaczem personalizowanej karty Shell ClubSmart. W przypadku, gdy Uczestnik posiada oba rodzaje kart Shell ClubSmart, Shell ma prawo przenieść punkty Smart zgromadzone za zakupy dokonane z użyciem personalizowanej karty Shell ClubSmart na niepersonalizowaną kartę Shell ClubSmart i unieważnić personalizowaną kartę Shell ClubSmart. III. Uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie, kradzież karty 1. O każdym przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży karty Shell ClubSmart należy niezwłocznie telefonicznie powiadomić BOK Shell ClubSmart. Pracownicy stacji paliw Shell nie mają możliwości dokonania blokady kart. Pracownicy BOK Shell ClubSmart podejmują dalsze działania w celu zablokowania karty i wystawienia nowej wyłącznie po otrzymaniu zgłoszenia od Posiadacza karty. Karta Shell ClubSmart może także zostać zablokowana w przypadku nie podania danych, lub podania nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym. 2. Shell nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia karty, jeżeli Uczestnik nie zgłosił tego faktu. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomił BOK Shell ClubSmart o fakcie utraty karty Shell ClubSmart, Shell nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie karty Shell ClubSmart włącznie z wymianą punktów na nagrody. Shell gwarantuje Uczestnikowi zabezpieczenie zgromadzonych punktów po 24 godzinach od chwili zgłoszenia.

3 3. Zablokowanej Karty Shell ClubSmart nie można dalej używać. W chwili odnalezienia zablokowanej karty Shell ClubSmart Klient powinien skontaktować się z BOK Shell ClubSmart celem podjęcia dalszych kroków. 4. W przypadku wystawienia duplikatu karty dotychczas zgromadzone przez Uczestnika punkty Shell ClubSmart zostaną automatycznie zapisane na nowej karcie. W okresie oczekiwania na duplikat karty Shell ClubSmart punkty nie są naliczane. Innych ustaleń może dokonać z Klientem wyłącznie pracownik BOK Shell ClubSmart. 5. Doręczenie duplikatu karty Shell ClubSmart powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia zagubienia lub kradzieży karty Shell ClubSmart w BOK Shell ClubSmart, a w przypadku kart Shell ClubSmart uszkodzonych - od chwili doręczenia uszkodzonej karty do BOK Shell ClubSmart. 6. Posiadacz karty Shell ClubSmart może skorzystać z wymiany karty najwyżej 9 razy. Shell ma prawo każdorazowo badać zasadność wymiany karty Shell ClubSmart. IV. Korzystanie z karty Shell ClubSmart A. Gromadzenie punktów na karcie Shell ClubSmart 1. Punkty Shell ClubSmart można zdobywać na stacjach paliw Shell na terenie Polski, a także u Partnerów zgodnie z ofertą przedstawioną w katalogu Shell ClubSmart oraz informacjami udostępnionymi w w/w placówkach Shell biorących udział w Programie Shell ClubSmart. 2. W celu zapisu punktów na karcie Shell ClubSmart Uczestnik powinien przekazać kartę kasjerowi przed dokonaniem płatności. Punkty Shell ClubSmart za zakupy dokonane na stacjach Shell są zapisywane w systemie informatycznym automatycznie po umieszczeniu przez kasjera karty w czytniku kart przed zakończeniem transakcji. Korzystanie z punktów jest możliwe po 48 godzinach od momentu dokonania transakcji. Punkty Shell ClubSmart uzyskane u Partnerów mogą być naliczane w innym trybie. Partner Programu Shell ClubSmart jest zobowiązany poinformować swoich klientów o sposobie i terminie naliczania punktów Shell ClubSmart. 3. Karta Shell ClubSmart jest przypisana do osoby, a nie do pojazdu. Karty Shell ClubSmart może używać tylko osoba, której podpis widnieje na karcie i używanie jej wymaga fizycznej obecności jej Posiadacza przy zakupie i zapisie punktów. Niedozwolone jest pozostawianie kart na stacji paliw w celu zapisywania punktów. Karty takie Shell może wycofać, a Uczestnika wykluczyć z Programu. 4. W jednym dniu można dokonać przy użyciu karty Shell ClubSmart maksymalnie trzech operacji (zapis punktów, wymiana punktów, transfer punktów) na tej samej stacji paliw Shell biorącej udział w Programie. 5. Za podstawę do zapisania punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez Posiadacza karty. W przypadku, gdy przy wymianie punktów zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że podstawą punktów zapisanych Posiadaczowi karty Shell ClubSmart nie były rzeczywiste zakupy Posiadacza, to punktów takich nie można wymienić, a Shell ma prawo zatrzymać kartę Shell ClubSmart i wstrzymać wysyłkę prezentu do czasu wyjaśnienia sprawy. 6. Uczestnik, który nie posiada karty Shell ClubSmart przy dokonywaniu zakupów lub z jakichkolwiek względów nie przekazał jej kasjerowi przed zakończeniem transakcji zakupu, przez co rozumie się wydrukowanie rachunku kasowego przez kasjera, nie otrzymuje punktów. Punkty za dokonany zakup nie mogą być wpisywane na kartę Shell ClubSmart na podstawie później przedstawionego paragonu kasowego. 7. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi punktami Shell ClubSmart mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu paragonów kasowych i/lub kwitów Shell ClubSmart w terminie do 30 dni od daty zakupu. 8. Jeżeli wskutek awarii komputera nie można w danej chwili zapisać zdobytych punktów, kasjer wypisuje protokół Shell ClubSmart. Biuro Obsługi Klientów Shell ClubSmart przyznaje punkty na konto Uczestnika na podstawie protokołu. Punkty pojawiają się automatycznie na koncie Uczestnika w przeciągu 10 dni roboczych od daty transakcji. 9. W przypadku wprowadzenia nowych możliwości zbierania punktów (np. oferty partnerskie, promocje) Shell poinformuje Uczestników za pośrednictwem stacji paliw Shell, na stronach internetowych lub w bezpośredniej korespondencji. B. Punkty dodatkowe Wszystkie punkty przyznawane centralnie przez BOK Shell ClubSmart ( Punkty dodatkowe ) pojawiają się automatycznie na karcie Uczestnika. Punkty są aktywne po 24 godzinach od momentu ich wprowadzenia przez pracownika BOK Shell ClubSmart.

4 C. Wymiana punktów Shell ClubSmart na prezenty 1. Punkty Shell ClubSmart mogą być wymienione na towary i usługi (zwane dalej produktami ) wyszczególnione w katalogu i na stronach internetowych programu Shell ClubSmart. Nie ma możliwości wymiany punktów na gotówkę. 2. W przypadku wymiany punktów na produkt lub odbioru produktu na stacji paliw Shell pracownik stacji paliw Shell poprosi Uczestnika Programu o podanie pracownikowi numeru karty lub okazanie karty Uczestnika Programu w celu potwierdzenia, że dana osoba jest uprawniona do wymiany punktów na produkt lub odbioru produktu. 3. Zamówienia na produkty znajdujące się w katalogu Shell ClubSmart są realizowane na dwa możliwe sposoby, przy czym każdy produkt posiada zdefiniowany sposób odbioru, odpowiednio oznaczony i opisany w katalogu: a) produkty do odbioru bezpośrednio na stacji paliw Shell. b) produkty, które Uczestnik może odebrać na stacji paliw Shell, na której dokonał wymiany punktów po upływie 14 dni roboczych od momentu dokonania wymiany punktów. Uczestnik jest zobowiązany odebrać zamówiony produkt w przeciągu kolejnych 14 dni roboczych. Po tym terminie produkt zostanie odesłany do magazynu. Ewentualna ponowna wysyłka będzie realizowana na koszt Uczestnika. 4. Przedstawiony w katalogu asortyment produktów może ulegać zmianom. Zamówienia będą realizowane w miarę dostępności produktów, do wyczerpania ich asortymentu. W momencie składania zamówienia Uczestnik może zostać poinformowany o ograniczonej dostępności towaru. Wówczas realizacja zamówienia będzie kontynuowana po potwierdzeniu przez Shell dostępności produktu. 5. Shell zachowuje możliwość udostępniania za punkty Shell ClubSmart innych produktów, nie figurujących w Katalogu Shell ClubSmart, a objętych promocją. Shell ma także prawo prowadzić promocje związane ze sprzedażą określonych towarów lub usług, w ramach których punkty Shell ClubSmart mogą być wymieniane na rabaty na towary lub usługi objęte promocją. O warunkach takich akcji informuje on Uczestników za pośrednictwem stacji paliw Shell, na stronach internetowych lub w bezpośredniej korespondencji. 6. Jeżeli Uczestnik wybierze produkt, który można odebrać bezpośrednio na stacji paliw Shell, to po odjęciu odpowiedniej ilości punktów lub, w przypadku produktów objętych promocją wiązaną, odjęciu punktów i uiszczeniu opłaty, może odebrać produkt na miejscu. Ilość produktów na stacjach paliw Shell do natychmiastowego odbioru jest ograniczona. Informacji odnośnie ograniczenia ilościowego Uczestnik może zasięgnąć w BOK Shell ClubSmart lub na stacji paliw Shell. 7. W przypadku produktów dostarczanych przesyłką (do odbioru na stacji paliw Shell) w trakcie składania zamówienia obsługa stacji odejmuje z karty jej Posiadacza odpowiednią ilość punktów. Posiadacz karty otrzymuje kwit Shell ClubSmart potwierdzający zamówienie, który powinien zachować. W przypadku zamówień wymagających potwierdzenia z powodu ograniczonej dostępności towaru (o których mowa w pkt 4 powyżej) punkty zostaną odjęte dopiero po potwierdzeniu zamówienia. 8. W przypadku zamówień złożonych z kilku produktów Shell zastrzega sobie prawo odrębnej wysyłki każdego produktu. 9. Shell realizuje dostawy w terminie 14 dni roboczych (produkty do odbioru na stacji), o ile nie zostanie ustalony inny termin dostawy. Shell zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku produktu w magazynie spowodowanego przyczynami niezależnymi od Shell. 10. W przypadku produktów wydawanych w trybie punkty + gotówka i dostarczanych na adres domowy w trakcie składania zamówienia obsługa stacji paliw Shell odejmie z karty jej posiadacza odpowiednią liczbę punktów Shell ClubSmart, zaś posiadacz karty Shell ClubSmart zobowiązany będzie do zapłaty kwoty w gotówce kurierowi podczas dostawy produktu. 11. W przypadku produktów wydawanych w trybie punkty + gotówka i dostarczanych na adres stacji w trakcie składania zamówienia obsługa stacji paliw Shell odejmie z karty jej posiadacza odpowiednią liczbę punktów Shell ClubSmart, zaś posiadacz karty Shell ClubSmart zobowiązany będzie do zapłaty kwoty w gotówce na stacji podczas odbioru produktu. 12. W przypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z otrzymaniem produktu przez Uczestnika Programu wiąże się obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z wartością produktu, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkową nagrodę w kwocie odpowiadającej wartości należnego podatku. Kwota ta ulega automatycznie pobraniu przez Shell na poczet należnego podatku i

5 zostaje odprowadzona do stosownego Urzędu Skarbowego. Uczestnik otrzymuje produkt wolny od dodatkowych obciążeń. 13. W przypadku produktów związanych z usługami o charakterze lokalnym, np. biletów wstępu do określonych placówek kulturalno-rozrywkowych, Shell zastrzega sobie prawo udostępniania tych produktów wyłącznie w wybranych stacjach paliw Shell, położonych w pobliżu miejsca świadczenia tych usług. D. Zwroty i Reklamacje 1. Uczestnik przy składaniu każdego zamówienia otrzymuje kwit. Jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek reklamacji związanej z realizacją zamówienia, to istnienie tego kwitu jest warunkiem zbadania sprawy przez BOK Shell ClubSmart. 2. Uczestnik ma prawo nie przyjąć przesyłki uszkodzonej w transporcie, przy czym powinien wówczas w możliwie najszybszym terminie powiadomić BOK Shell ClubSmart o przyczynie nieprzyjęcia przesyłki. 3. Prawo zwrotu zamówionego prezentu przysługuje Uczestnikowi w przypadku jego uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z zamówieniem, w tym także niekompletności lub wady. W celu złożenia reklamacji Uczestnik powinien w ciągu miesiąca od daty otrzymania przesyłki, a w przypadku wady prezentu w terminie miesiąca od stwierdzenia wady, skontaktować się z BOK Shell ClubSmart. 4. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta powinny być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta wymienionych w karcie gwarancyjnej. E. Transfer punktów z karty na kartę 1. Posiadacz karty Shell ClubSmart może przekazać zebrane przez siebie punkty Shell ClubSmart innemu Uczestnikowi Programu Shell ClubSmart w dowolnej ilości w obrębie posiadanej puli punktów. 2. Operacja przekazania punktów odbywa się na stacji paliw Shell lub za pośrednictwem BOK Shell ClubSmart według wskazania Shell, związanego z aktualnymi możliwościami technicznymi Programu. 3. Przekazanie punktów może się odbyć wyłącznie w obecności Posiadaczy kart. Punkty nie mogą być przekazane na inną kartę, jeżeli Posiadacz karty nie jest przy tej operacji obecny. 4. Jeżeli punkty z karty skradzionej, zgubionej przez innego Uczestnika lub karty zablokowanej będą przeniesione na inną kartę, karta ta będzie automatycznie zablokowana, a Posiadacz karty zostanie wykluczony z programu bez informowania go o tym fakcie. 5. Niedozwolony jest transfer punktów przy użyciu kart Shell ClubSmart należących do jednego Uczestnika (duplikatów kart). Duplikat karty Shell ClubSmart zawiera saldo punktów z karty poprzedniej. F. Program Shell ClubSmart a karty paliwowe, w tym karty euroshell 1. Shell zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania punktów Shell ClubSmart lub określania maksymalnego limitu punktów Shell ClubSmart, które mogą być przyznane za transakcje realizowane przy użyciu wszystkich lub niektórych kart paliwowych, w tym karty euroshell. Przyznanie punktów jest uzależnione od indywidualnych ustaleń dotyczących zasad wydawania i korzystania z kart euroshell dokonanych przez dział sprzedaży kart euroshell. G. Nieprzepisowo zdobyte karty i punkty Shell ClubSmart 1. Kartę Shell ClubSmart uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie karty zgłoszeniowej zawierające nieprawdziwe dane lub którą w jakikolwiek sposób sfałszowano. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu przez BOK Shell ClubSmart karta jest blokowana. 2. Nieprzepisowo zdobytymi punktami Shell ClubSmart są w szczególności te, które uzyskano w drodze handlu nimi lub jeżeli podstawą zapisu były transakcje zakupowe nie należące do Posiadacza karty, lub też jeżeli punkty zostały zgromadzone w inny sposób, sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 3. Jeżeli Uczestnik do operacji wymiany punktów zamierza użyć nieprzepisowo zdobytej karty Shell ClubSmart lub usiłuje dokonać przekazania (transferu) na własną kartę punktów z karty skradzionej, zagubionej lub własnej karty uprzednio zablokowanej, to czyn ten kwalifikuje się jako ciężkie naruszenie umowy i w takim przypadku karta Shell ClubSmart jest blokowana, a Uczestnik wykluczany z programu. Wymiana punktów z karty zablokowanej jest niemożliwa.

6 4. Wobec osoby usiłującej zamienić punkty Shell ClubSmart zdobyte nieprzepisowo lub punkty ze skradzionej lub zagubionej karty Shell Polska ma prawo wszcząć postępowanie wyjaśniające, a w przypadku, gdy osoba ta jest Uczestnikiem Programu, wykluczyć z Programu. 5. Shell ma bezwarunkowe prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który zdobył punkty lub kartę Shell ClubSmart w sposób niezgodny z Regulaminem i unieważnienia karty oraz zgromadzonych na niej punktów. V. Działalność Biura Obsługi Klientów 1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu i używaniem kart Shell ClubSmart Posiadacze kart mogą uzyskać telefonicznie lub drogą korespondencji od BOK Shell ClubSmart. Pracownicy BOK Shell ClubSmart zajmują się też sprawami blokowania kart, zapytaniami i reklamacjami odnośnie kart oraz wszelkich operacji dokonywanych na kartach Shell ClubSmart. 2. W interesie ochrony danych Uczestników Programu oraz bezpiecznego stosowania kart Shell ClubSmart BOK Shell ClubSmart w przypadku telefonicznego zgłoszenia lub prośby zastosowania blokady przez Posiadacza karty ma prawo przed spełnieniem prośby zadawać pytania w celu ustalenia tożsamości Uczestnika w zakresie danych podanych przez niego w związku z przystąpieniem i korzystaniem z Programu W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi przez Uczestnika Shell nie jest zobowiązany do spełnienia tej prośby. 3. Jeżeli pracownik BOK uzna za potrzebne dalsze ustalanie tożsamości dla prośby zgłoszonej telefonicznie, może prosić o potwierdzenie prośby ustnej w formie pisemnej. W takim przypadku informacje ustne tracą ważność. 4. W przypadku próśb / reklamacji odnoszących się do spraw dotyczących 1000 lub więcej punktów, pracownik BOK ClubSmart ma prawo prosić o potwierdzenie ustnej prośby w formie pisemnej. 5. Prośby może składać wyłącznie Posiadacz karty Shell ClubSmart lub osoba przez niego upoważniona w formie pisemnej. Jeżeli pracownik BOK poprosi o przedstawienie upoważnienia, to musi być mu ono udostępnione. VI. Oferta katalogu Shell ClubSmart 1. Aktualna oferta prezentów dostępnych uczestnikom Programu Shell ClubSmart nagród zamieszczone jest na stronie internetowej programu: (Katalog Shell ClubSmart). 2. Prezent mogą stanowić także akcesoria do produktów, ale wyłącznie wyszczególnione w opisie produktu umieszczonym w katalogu Shell ClubSmart. W skład prezentu nie wchodzi np. zainstalowanie potrzebnych baterii. 3. Produkty figurujące w katalogu są do dyspozycji na miarę posiadanych zasobów. Shell zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z katalogu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowanie za pośrednictwem stacji paliw Shell i/lub na stronach internetowych; nie dotyczy to jednak zamówień przyjętych do realizacji, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach. 4. Wartości punktowe zbliżonych produktów oferowanych Uczestnikom w kolejnych edycjach katalogu Shell ClubSmart mogą się od siebie różnić. W momencie pojawienia się nowej edycji katalogu Shell ClubSmart oferta z poprzedniego katalogu Shell ClubSmart traci ważność, przy czym Shell wyraźnie określi, kiedy oferta zawarta w poprzednim katalogu traci ważność. Zamówienia przyjęte do realizacji przed datą utraty ważności katalogu pozostają ważne i zostaną zrealizowane na dotychczasowych zasadach. 5. Shell ma prawo wycofania z katalogu prezentów wadliwych. 6. Shell ma prawo wprowadzić promocyjne wartości punktowe w przypadku wybranych produktów promując w ten sposób określony sposób wymiany punktów na nagrody np. wymianę punktów na produkty za pośrednictwem strony W/w oferta może być ograniczona w czasie. VII. Współpraca z Partnerami 1. Dla podniesienia atrakcyjności Programu Shell ma prawo ogłaszania promocji lub akcji na czas określony, dla których wprowadza stronę trzecią jako Partnera na czas trwania promocji. O oddzielnych zasadach takich akcji Shell informuje Uczestników w formie reklamy na stacjach Shell, na stronach internetowych lub w bezpośredniej korespondencji. Dla promocji na czas określony Shell ma prawo ustalać zasady odbiegające od ogólnych, ale nie mogą one naruszać interesu Uczestników. 2. Dla jak najbardziej pomyślnego funkcjonowania programu Shell ClubSmart oraz zapewnienia obsługi klientów na jak najwyższym poziomie, Shell może włączyć do Programu inne podmioty w charakterze Partnera/ów. Partner poprzez uczestnictwo w Programie może stać się jednostką przydzielającą i/lub wymieniającą punkty Shell

7 ClubSmart. O włączeniu Partnera/ów do Programu Shell ClubSmart Shell poinformuje Uczestników w katalogu Shell ClubSmart, za pośrednictwem stacji paliw Shell, na stronach internetowych i/lub w korespondencji bezpośredniej. VIII. Ważność kart i punktów Shell ClubSmart 1. Punkty Shell ClubSmart wydane do dnia 30 kwietnia 2011 r. zachowują ważność przez okres 4 lat od tego dnia, tj. do dnia 30 kwietnia 2015 r. Punkty Shell ClubSmart wydane po dniu 30 kwietnia 2011 r. zachowują ważność przez okres 4 lat. 2. Shell ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika lub unieważnić punkty znajdujące się na jego karcie, jeżeli Uczestnik nie będzie aktywny przez okres 12 miesięcy. Pod pojęciem nieaktywności Uczestnika rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał zakupu, z którym związany był faktyczny zapis punktów na karcie Shell ClubSmart, przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniego takiego zapisu. 3. Regulamin ma zastosowanie również do wydanych do dnia 12 września 2011 roku kart SMART i punktów SMART. Przez karty Shell ClubSmart i punkty Shell ClubSmart należy rozumieć także odpowiednio karty SMART i punkty SMART. IX. Zmiany i likwidacja programu Shell ClubSmart 1. Shell może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień. 2. Obwieszczenie zakończenia Programu musi być przez Shell wystawione na wszystkich stacjach paliw Shell biorących udział w Programie w dobrze widocznym miejscu z wyprzedzeniem przynajmniej 60 dni. Obwieszczenie musi zawierać szczegółowe warunki zakończenia i datę ostatecznego terminu wymiany punktów. 3. Po zakończeniu Programu punkty Shell ClubSmart nie mogą być gromadzone. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2013r.

9. Stacje paliw Shell uczestniczące w Programie są oznakowane emblematem CLUBSMART.

9. Stacje paliw Shell uczestniczące w Programie są oznakowane emblematem CLUBSMART. I. Zasady ogólne programu CLUBSMART 1. Regulamin organizowanego przez Shell Programu CLUBSMART (zwanego dalej Programem ), przeznaczonego dla Stałych Klientów Shell, jest dokumentem zawierającym wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Program lojalnościowy OKEYClub

REGULAMIN Program lojalnościowy OKEYClub REGULAMIN Program lojalnościowy OKEYClub I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin organizowanego przez firmę Paulinka Sp. J. (zwanym dalej Organizatorem ) programu lojalnościowego OKEYClub (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. I. Zasady ogólne Programu Shell ClubSmart

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. I. Zasady ogólne Programu Shell ClubSmart Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2016r. I. Zasady ogólne Programu Shell ClubSmart Regulamin organizowanego przez Shell Programu Shell ClubSmart (zwanego dalej Programem ), przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocji Lojalnościowej. Zakupy do WOLI

Regulamin Programu Promocji Lojalnościowej. Zakupy do WOLI Regulamin Programu Promocji Lojalnościowej Zakupy do WOLI Tekst jednolity sporządzony na dzień 4.02.2013r. I. Postanowienia ogólne II. Uczestnicy Programu III. Warunki uczestnictwa w Programie IV. Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BUDUJĄCE NAGRODY

REGULAMIN PROGRAMU BUDUJĄCE NAGRODY REGULAMIN PROGRAMU BUDUJĄCE NAGRODY I. Zasady ogólne programu BUDUJĄCE NAGRODY 1. Regulamin Programu organizowanego przez BUDOWNICZY Sp. z o.o. oraz Apa Strip sp.j., BUDOWNICZY Rafał Szlachcikowski i BUDOWNICZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocji Lojalnościowej. Zakupy do WOLI

Regulamin Programu Promocji Lojalnościowej. Zakupy do WOLI Regulamin Programu Promocji Lojalnościowej Zakupy do WOLI obowiązujący w sklepie nr 50 Bonna w Piastowie, ul. Wybickiego 3 I. Postanowienia ogólne II. Uczestnicy Programu III. Warunki uczestnictwa w Programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SZARŻA PREZENTÓW

REGULAMIN PROGRAMU SZARŻA PREZENTÓW REGULAMIN PROGRAMU SZARŻA PREZENTÓW Niniejszy Regulamin, jest dokumentem zawierającym podstawowe warunki uczestnictwa w Programie SZARŻA PREZENTÓW, a użyte w regulaminie określenia oznaczają: a. SZARŻA

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "THE EYES HEALTH CLUB"

Regulamin PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO THE EYES HEALTH CLUB Regulamin PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "THE EYES HEALTH CLUB" 1. Zasady ogólne Programu Lojalnościowego a. Regulamin organizowanego przez firmę Avenir Medical 2 sp. z o.o. (dawniej: Avenir Medical sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPERMARKETU STOP 1. Postanowienia ogólne 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach 457 34-141 Przytkowice NIP 551-147-49-77

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU PARTNERÓW SHELL HELIX. I. Zasady ogólne programu KLUB PARTNERÓW SHELL HELIX

REGULAMIN KLUBU PARTNERÓW SHELL HELIX. I. Zasady ogólne programu KLUB PARTNERÓW SHELL HELIX REGULAMIN KLUBU PARTNERÓW SHELL HELIX I. Zasady ogólne programu KLUB PARTNERÓW SHELL HELIX 1. Regulamin organizowanego przez Motivation Direct Sp. z o.o., KLUB PARTNERÓW SHELL HELIX (zwanego dalej "programem"),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. I. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1.1. Regulamin organizowanego przez Lewiatan Małopolska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN programu PUNKTUJ Z NAMI w sklepach PELCOWIZNA

REGULAMIN programu PUNKTUJ Z NAMI w sklepach PELCOWIZNA REGULAMIN programu PUNKTUJ Z NAMI w sklepach PELCOWIZNA I. 1. Celem Programu PUNKTUJ Z NAMI jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów w wybranym sklepie PELCOWIZNA. 2. Program PUNKTUJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. KARTY PUNKTOWEJ SAS firmy SAS Jaworscy Sp Jawna

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. KARTY PUNKTOWEJ SAS firmy SAS Jaworscy Sp Jawna REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTY PUNKTOWEJ SAS firmy SAS Jaworscy Sp Jawna I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SAS Jaworscy Sp. Jawna zwana dalej organizatorem wprowadza przeznaczony dla wszystkich konsumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB Ogólne zasady Programu Lojalnościowego DASTAN CLUB 1.Program lojalnościowy DASTAN CLUB (zwany dalej "Programem") organizowany jest przez firmę DASTAN-SKLEPY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta I Definicje: 1. Program Karta Stałego Klienta program konsumencki zwany później w skrócie Program, którego warunki określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator P. W. Rambit

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTY PUNKTOWEJ SAS firmy SAS Jaworscy Sp. Jawna

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTY PUNKTOWEJ SAS firmy SAS Jaworscy Sp. Jawna REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTY PUNKTOWEJ SAS firmy SAS Jaworscy Sp. Jawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SAS Jaworscy Sp. Jawna zwana dalej organizatorem wprowadza przeznaczony dla wszystkich konsumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego LAVARD

Regulamin Programu Lojalnościowego LAVARD Regulamin Programu Lojalnościowego LAVARD I. Postanowienie ogólne. 1. Regulamin Programu Lojalnościowego (dalej Regulamin oraz Program) Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Gamatex Spółka Jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Klub dla przyjaciół REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Klub dla przyjaciół REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE Klub dla przyjaciół REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) programu Klub dla Przyjaciół W.KRUK, (zwanego dalej Programem ) organizowanego przez spółkę W.KRUK S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec

Bardziej szczegółowo

Słownik użytych definicji:

Słownik użytych definicji: I Słownik użytych definicji: 1. Program olśnienie program, zwany dalej w skrócie Programem, którego zasady określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator ELKIM LIGHTING Zofia Drat-Szymkowiak, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a.

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. Regulamin Programu "CITY VIP CLUB 1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. 2. Program CVC jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących

Bardziej szczegółowo

edukacja.action.com.pl Definicje:

edukacja.action.com.pl Definicje: Definicje: 1. Baza Danych oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Lojalnościowym ACTION Centrum Edukacyjne, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1. NAP - Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta Dział Karta Stałego Klienta Jean Louis David" 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Jean Louis David", zwanego dalej "Programem". 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO TOP OBOWIĄZUJĄCEGO W SKLEPACH SIECI TOPAZ. obowiązuje od 07 września 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO TOP OBOWIĄZUJĄCEGO W SKLEPACH SIECI TOPAZ. obowiązuje od 07 września 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO TOP OBOWIĄZUJĄCEGO W SKLEPACH SIECI TOPAZ obowiązuje od 07 września 2015 roku I. 1. Celem Programu TOP jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Promocyjnego Tadmar Partner I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Promocyjnego Tadmar Partner (zwanego dalej Programem ) jest stała aktywizacja sprzedaży produktów Dostawców, będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Ważny od 01.01.2017 Zmiany zaznaczone na czerwono I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim

Bardziej szczegółowo

F.H.U. A BELL. (regulamin programu lojalnościowego) I..Postanowienia ogólne

F.H.U. A BELL. (regulamin programu lojalnościowego) I..Postanowienia ogólne (regulamin programu lojalnościowego) F.H.U. A BELL Nowy Ciechocinek 14a, 87-720 Ciechocinek (serwis samochodowy) tel/fax 54 283 38 90 Broniewskiego 3,87-720 Ciechocinek (salon kosmetyczno-fryzjerski) tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin )

Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin ) Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin ) 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1. ORLEN Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem 1 Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Warszawska Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY ODBIERAJ NAGRODY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY ODBIERAJ NAGRODY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY ODBIERAJ NAGRODY Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Nasze Sklepy Avita Sp z o.o. Programie Lojalnościowym pod nazwą ZBIERAJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Ofertowym Ziko Klub

Bardziej szczegółowo

6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który

6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który Regulamin Programu z Nami w Drogę skierowanego do Klientów indywidualnych, którzy dobrowolnie przystępują do programu i korzystają z usług firmy Zimny. Regulamin określa warunki na jakich uczestniczący

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Klub Praktiker 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Klub Praktiker, organizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Scania Griffin

Regulamin programu lojalnościowego Scania Griffin I. Definicje REGULAMIN Regulamin programu lojalnościowego Scania Griffin Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Navigator

Regulamin Programu Navigator Regulamin Programu Navigator I Słownik użytych definicji: 1. Program Navigator program konsumencki, zwany dalej w skrócie Programem, którego zasady określa niniejszy Regulamin. 2. Edycja określony okres

Bardziej szczegółowo

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop.

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop. Regulamin programu lojalnościowego SCRAPBOOKING SHOP 1. Postanowienia wstępne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop. 2. Organizatorem Programu lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Kościuszki 24/14 Group działającego w następujących placówkach handlowych:

z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Kościuszki 24/14 Group działającego w następujących placówkach handlowych: Regulamin Programu Lojalno ściowego Perfect-Group A. Ogólne zasady działania programu lojalnościowego. 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Perfect Group sp sp z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego SPOŁEM ZNACZY RAZEM

Regulamin programu lojalnościowego SPOŁEM ZNACZY RAZEM Ujednolicony tekst Regulaminu programu lojalnościowego SPOŁEM ZNACZY RAZEM z dnia 15.10.2015r. Obejmujący zmiany wprowadzone: Aneksem nr 1/2016 z dnia 30.08.2016r., uchwalonym Uchwałą Zarządu nr 8/2016,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r.

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. Regulamin Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki programu lojalnościowego Próchnik S.A., zwanego dalej "Programem".

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Dermosfera

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Dermosfera 1 Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Dermosfera Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Dermosfera I. Słowniczek użytych pojęć: 1. Organizator Dolnośląska Grupa Apteczna S.A. (DGA) z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA STAŁEGO KLIENTA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA STAŁEGO KLIENTA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA STAŁEGO KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Adam Matura MATUR Programie lojalnościowym pod nazwą Karta Stałego Klienta, skierowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZMS SOMIANKA (obowiązuje od 1 lipca 2017 roku )

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZMS SOMIANKA (obowiązuje od 1 lipca 2017 roku ) REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZMS SOMIANKA (obowiązuje od 1 lipca 2017 roku ) 1. 1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Karty Stałego Klienta w ramach Programu Lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY

1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY 1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY 1. Definicje 1.1. Organizator firma JAI KUDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy (62-090), przy ul. Łanowej 7. 1.2. Program AQUALITY program lojalnościowy, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Drogerix.pl ("Regulamin")

Regulamin Programu Lojalnościowego Drogerix.pl (Regulamin) Regulamin Programu Lojalnościowego Drogerix.pl ("Regulamin") I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, chyba że z kontekstu, w jakim zostały użyte, wynika inaczej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,, URODZINY MEDIAEXPERT (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego ADRENALINE VIP jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SŁONECZNA PROMOCJA

REGULAMIN PROGRAMU SŁONECZNA PROMOCJA REGULAMIN PROGRAMU SŁONECZNA PROMOCJA 1 DEFINICJE Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają: 1. Regulamin oznacza regulamin Programu SŁONECZNA PROMOCJA, który definiuje warunki i zasady udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE 1. Organizatorem programu Uroda i Zdrowie jest firma Eco Plant Householding Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zacisze 6. 2. Program Uroda i Zdrowie jest skierowany

Bardziej szczegółowo

Program Program Partnerski dla Wykonawców Mapei, którego celem jest premiowanie zakupów produktów Mapei.

Program Program Partnerski dla Wykonawców Mapei, którego celem jest premiowanie zakupów produktów Mapei. 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim dla Wykonawców Mapei,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Perfect-Group

Regulamin Programu Lojalnościowego Perfect-Group Regulamin Programu Lojalnościowego Perfect-Group A. Ogólne zasady działania programu lojalnościowego. 1. Organizatorem programu lojalnościowego Perfect-Group, zwanego w postanowieniach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. 1. Niniejsze warunki określają zawieranie pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. umowy sprzedaży produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany Regulaminem) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu BIG STAR Premium Card (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program BIG STAR Premium Card ma na celu nagradzanie Klientów BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe.

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe. Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz I. Informacje podstawowe. Organizator Programu (dalej jako Organizator) Agencja 12stopni.pl Mikołaj Antoniak z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPOŁEM ZNACZY RAZEM. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPOŁEM ZNACZY RAZEM. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPOŁEM ZNACZY RAZEM 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Program lojalnościowy Spółdzielni Społem jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 1.2. Organizatorem programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Komu w drogę, temu kubek

REGULAMIN PROMOCJI Komu w drogę, temu kubek REGULAMIN PROMOCJI Komu w drogę, temu kubek I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) promocji pod nazwą Komu w drogę...temu kubek (zwanej dalej Promocją ), określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Zdrowia

Regulamin Programu Zdrowia Regulamin Programu Zdrowia I. Pojęcia podstawowe Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Programie rozumie się przez to Program Zdrowia, 2) Organizatorze rozumie się przez to Grupa Medycyna Polska

Bardziej szczegółowo

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10.

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10. Regulamin Klubu Norauto REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KLUB NORAUTO organizowanego przez NORAUTO POLSKA Sp. z o.o., dalej zwanego także Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA I. Regulamin programu 1. Organizatorem programu KARTA STAŁEGO KLIENTA jest Polski Serwis Floty Sp. z.o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS Niniejszy regulamin, (dalej jako: Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: KLUB SYMBIOSIS, (dalej jako: Program ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania oraz udziału w

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta 1. Członkostwo w Klubie Stałego Klienta ( Reduta Friends ) Centrum Handlowego Atrium Reduta

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO DLA WYKONAWCÓW MAPEI

PROGRAMU PARTNERSKIEGO DLA WYKONAWCÓW MAPEI PROGRAMU PARTNERSKIEGO DLA WYKONAWCÓW MAPEI 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje od dnia 15 października 2012 roku i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO pn. Zyskuję z Chatą Program lojalnościowy jest przeprowadzany pod nazwą Zyskuję z Chatą.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO pn. Zyskuję z Chatą Program lojalnościowy jest przeprowadzany pod nazwą Zyskuję z Chatą. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO pn. Zyskuję z Chatą 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Program lojalnościowy jest przeprowadzany pod nazwą Zyskuję z Chatą. 1.2. Program jest realizowany i zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego DekorPremium. Edycja świąteczna: Promocja punktowa

Regulamin programu lojalnościowego DekorPremium. Edycja świąteczna: Promocja punktowa Regulamin programu lojalnościowego DekorPremium Edycja świąteczna: 01. 12. 2011 10. 01. 2012 Promocja punktowa 1. DEFINICJE Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI I Słownik użytych pojęć 1. Program Mpetrol TAXI program lojalnościowy dla kierowców taksówek, klientów stacji Mpetrol oraz Mpetrol LPG. 2. Mpetrol, Mpetrol LPG stacje paliw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PARTNERSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

PROGRAM PARTNERSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Ośrodka Szkolenia Kierowców ELECTRA (zwanym dalej OSK ELECTRA) z siedzibą 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 41,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Premium Club

Regulamin programu Premium Club Regulamin programu Premium Club Definicje: 1. Baza Danych Premium Club oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Premium Club, w tym w szczególności przekazanych

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu PROMUJESZ-ZYSKUJESZ 1. Regulamin Programu PROMUJESZ-ZYSKUJESZ (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 399,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo