Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin )"

Transkrypt

1 Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin ) 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1. ORLEN Organizator Programu VITAY, Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików Program VITAY - program lojalnościowy prowadzony przez ORLEN, którego zasady określa Regulamin Programu 1.3. Regulamin Programu VITAY regulamin określający zasady Programu VITAY, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Programu 1.4. Uczestnik - uczestnik Programu VITAY, który w trybie opisanym w Regulaminie Programu VITAY przystąpił do tego Programu oraz otrzymał i podpisał Kartę 1.5. Karta Klubu VERVA (lub Główna Karta Klubu VERVA )- jest to Karta główna wydawana Uczestnikowi, uprawniająca do korzystania z określonych Korzyści (Prezentów, Rabatów, Kuponów) zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Katalogiem Programu VITAY 1.6. Karty Dodatkowe Klubu VERVA (lub Karty Dodatkowe ) są to Karty wydawane do dyspozycji Posiadaczowi Karty Klubu VERVA. Karty dodatkowe służą wyłączenie do gromadzenia Punktów na Saldzie Punktowym Karty Klubu VERVA bez możliwości wymiany Punktów na Korzyści Karta VITAY jest to karta Uczestnika Programu VITAY, na podstawie której wydaje się Kartę Klubu VERVA Posiadacz Uczestnik Programu VITAY, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie otrzymał i podpisał Kartę Klubu VERVA Formularz Zgłoszeniowy Karty Klubu VERVA (lub Formularz Zgłoszeniowy ) formularz, za pomocą którego Uczestnik zgłasza wolę otrzymania Karty Klubu VERVA Korzyści wszelkie świadczenia dostępne dla Posiadaczy Karty Klubu VERVA na mocy niniejszego Regulaminu, określone w niniejszym Regulaminie oraz Katalogu Programu VITAY, w tym Prezenty, Kupony i Rabaty w rozumieniu Regulaminu Programu Katalog Programu VITAY (lub Katalog ) - dokument określający listę Prezentów oraz Kuponów oferowanych w Programie, listę towarów i usług, za zakup których przyznawane są Punkty wraz z określeniem liczby

2 przyznawanych za zakup Punktów, a także listę Partnerów, zasady przyznawania Punktów przez Partnerów, listę towarów lub usług Partnerów, które Uczestnicy mogą nabywać z Rabatem, a także zasady przyznawania przez Partnerów Rabatów na towary lub usługi. Katalog znajduje się na Stronie Internetowej oraz na Stacjach Paliw Stacje Paliw stacje paliw biorące udział w Programie VITAY, oznakowane logo Lista stacji objętych Programem VITAY znajduje się na Stronie Internetowej; Strona Internetowa dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem na którym zarejestrowani Uczestnicy mogą korzystać z funkcji samoobsługowych Infolinia telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które pod wskazanymi numerami telefonów udziela informacji o zasadach i ofercie Programu VITAY oraz przyjmuje zgłoszenia dotyczące reklamacji. Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą, a nie zdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu II. Otrzymanie Karty Klubu VERVA 2.1. Posiadaczami Karty Klubu VERVA mogą stać się wyłącznie osoby będące Uczestnikami Programu 2.2. Warunkiem uzyskania Karty Klubu VERVA jest: a) uczestnictwo w Programie VITAY od co najmniej 3 miesięcy, b) zakup co najmniej 30 litrów paliw VERVA w każdym z 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych z użyciem własnej Karty VITAY, c) prawidłowe wypełnienie i złożenie na Stacji Paliw lub poprzez Stronę Internetową Formularza Zgłoszeniowego Karty Klubu VERVA w ciągu 30 dni od jego udostępnienia. Formularz Zgłoszeniowy Karty Klubu VERVA powinien zawierać: nr Karty VITAY, imię i nazwisko, płeć, adres dla doręczeń (w tym doręczeń Prezentów), datę urodzenia, nr tel. komórkowego. d) nieuczestniczenie w Klubie Super 2.3. Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego ORLEN będzie weryfikował ilość litrów zakupionych przez Uczestników Programu VITAY w okresie 3 poprzedzających miesięcy kalendarzowych. ORLEN poinformuje Uczestników spełniających warunki określone w pkt 2.2. o możliwości uzyskania Karty Klubu VERVA przy okazji dokonywania przez Uczestnika transakcji na Stacji Paliw z użyciem Karty VITAY oraz na Stronie Internetowej Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu ORLEN zastrzega sobie możliwość ustanowienia innego sposobu przyznania Karty Klubu VERVA na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. W takim przypadku zakres zastosowania Regulaminu Karty Klubu VERVA określać będą właściwe regulaminy odrębne. 2

3 2.5. ORLEN zastrzega sobie prawo do zaprzestania informowania Uczestnika o możliwości otrzymania Karty Klubu VERVA, pomimo spełnienia warunków, o których mowa w pkt 2.1 oraz 2.2. niniejszego Regulaminu, w przypadku Uczestnika, który nie skorzystał uprzednio co najmniej 3 razy z propozycji uzyskania Karty Klubu VERVA Kartę Klubu VERVA otrzyma Uczestnik uprawniony w myśl pkt 2.2. niniejszego Regulaminu, jeżeli po poinformowaniu go, że spełnił warunki, o których mowa w pkt 2.1. i 2.2. lub po zaoferowaniu mu Karty Klubu VERVA na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, oświadczy wolę otrzymania Karty Klubu VERVA, poda dane, o których mowa w pkt 2.2.c i złoży na Stacji Paliw lub zatwierdzi na Stronie Internetowej prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Karty Klubu VERVA W celu udostępnienia Formularza Zgłoszeniowego Karty Klubu VERVA, Uczestnik uprawniony w myśl pkt 2.2. niniejszego Regulaminu powinien dokonać prawidłowej rejestracji i założyć konto na Stronie Internetowej Karta Klubu VERVA zostanie dostarczona Uczestnikowi razem z dwiema Kartami Dodatkowymi, pod wskazany przez niego adres drogą pocztową, w terminie 3 miesięcy od daty złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego Karty Klubu VERVA W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym w celu otrzymania Karty Klubu VERVA Uczestnik powinien w ciągu 14 dni od daty zmiany powiadomić o tym ORLEN poprzez Infolinię Saldo Punktowe innej Karty VITAY, na podstawie której wydano Kartę Klubu VERVA zostanie przypisane do salda Karty Klubu VERVA, a inna Karta VITAY zostanie zablokowana w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Uczestnikowi Karty Klubu VERVA. Saldo Punktowe przeniesione z Karty VITAY nie będzie jednak zaliczane do punktacji niezbędnej do uzyskania lub utrzymania Korzyści Karty Klubu VERVA przewidzianych niniejszym Regulaminem, a przepisane Punkty mogą być wykorzystane jedynie w celu odebrania Prezentów, Rabatów lub Kuponów oferowanych na zasadach określonych w Regulaminie Programu Karta Klubu VERVA jest kartą imienną. Niepodpisana Karta jest nieważna Karty Dodatkowe są kartami na okaziciela i uprawniają Posiadacza jedynie do gromadzenia Punktów za zakupy towarów i usług na zasadach Regulaminu Programu Punkty uzyskane z użyciem Kart Dodatkowych zwiększają Saldo Punktowe Karty Klubu VERVA Karty Klubu VERVA są ważne przez 3 lata od daty ich wydania Po upływie 33 miesięcy od daty wydania Karty Klubu VERVA ORLEN zbada spełnienie warunków wskazanych w pkt 2.2.b niniejszego Regulaminu i w przypadku ich spełnienia dostarczy Posiadaczowi nową Kartę Klubu VERVA 3

4 lub przedłuży ważność dotychczasowej Karty na kolejny 3-letni okres. Posiadacz może uzyskać informację o możliwości przedłużenia ważności lub wydania nowej Karty na kolejny 3 letni okres na Infolinii W sytuacji nieprzedłużenia ważności Karty Klubu VERVA Posiadacz zobowiązany jest zwrócić Kartę Klubu VERVA oraz Karty Dodatkowe na Stacji Paliw. Na wniosek Posiadacza Saldo Punktowe zwracanej Karty Klubu VERVA może zostać przypisane do nowej Karty Klubu VERVA lub innej Karty III. Punkty Premiowe 3. 1 Posiadacz, który w danym miesiącu kalendarzowym zakupi z użyciem Karty Klubu VERVA co najmniej 100 litrów paliw VERVA otrzymuje dodatkowo 500 Premiowych Punktów Dodatkowe Punkty Premiowe przyznawane są jednorazowo w danym miesiącu bez względu na wielokrotność 100 litrów zakupionego paliwa Do uzyskania Punktów Premiowych będą zaliczane również zakupy zrealizowane z użyciem Kart Dodatkowych Punkty Premiowe będę dopisywane do Salda Punktowego Karty Klubu VERVA w ciągu 14 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego, za który zostały naliczone Punkty Premiowe uzyskane zgodnie z pkt 3.1. nie będą zaliczane do punktacji niezbędnej do uzyskania lub utrzymania Korzyści Karty Klubu VERVA przewidzianych niniejszym Regulaminem i w Katalogu Karty Klubu VERVA. Punkty te mogą być wykorzystane jedynie w celu odebrania Prezentów, Rabatów lub Kuponów oferowanych na zasadach określonych w Regulaminie Programu IV. Użytkowanie Kart Klubu VERVA 4.1. Wyłącznie Karta Główna Klubu VERVA upoważnia Posiadacza do uzyskiwania innych Korzyści niż Punkty Premiowe, w tym w szczególności do zamawiania Prezentów i otrzymywania Rabatów w Placówkach Partnerów Programu VITAY opisanych w Katalogu Programu VITAY, a także ogłaszanych przez ORLEN na Stacjach Paliw lub na Stronie Internetowej Na Saldzie Punktowym Karty Klubu VERVA rejestrowane są Punkty gromadzone w Programie VITAY na zasadach przewidzianych w Regulaminie Programu VITAY, w tym za zakupy zrealizowane z użyciem Kart Dodatkowych Karta Główna Klubu VERVA może być użytkowana wyłącznie przez Posiadacza, któremu wydano tę Kartę i którego imię i nazwisko widnieje na Karcie. Przyjmuje się, że osoba przedstawiająca Kartę Klubu VERVA jest uprawnionym do dysponowania tą Kartą Posiadaczem. ORLEN zastrzega 4

5 sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Kartę Klubu VERVA, w tym poproszenia tej osoby o złożenie podpisu Wyłącznie Posiadacz Karty Głównej Klubu VERVA jest uprawniony do korzystania z sekcji dla zalogowanych klientów na Stronie Internetowej, do zmiany danych teleadresowych, do zgłaszania reklamacji w tym blokowania posiadanych Kart. V. Karty Klubu VERVA zgubione, skradzione, uszkodzone 5.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży Karty Głównej Klubu VERVA, Uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt na Stronie Internetowej lub Infolinii. W takim przypadku Karta, której zgłoszenie dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty Głównej Klubu VERVA Uczestnik powinien zgłosić się na Stację Paliw i prawidłowo wypełnić i złożyć odpowiedni formularz reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia wraz z uszkodzoną Kartą Główną Klubu VERVA) potwierdzający utratę Karty Głównej Klubu VERVA i chęć otrzymania nowej. Po spełnieniu tych warunków nowa Karta Główna Klubu VERVA zostanie wysłana Uczestnikowi pocztą w terminie 30 dni od daty wypełnienia i złożenia formularza reklamacyjnego na Stacji Paliw. Nowa Karta Głowna Klubu VERVA będzie przypisana do Salda Punktowego z dnia i godziny zgłoszenia utraty poprzedniej Karty Głównej Klubu VERVA według zapisu momentu zgłoszenia w Infolinii. 5.2 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży Karty Dodatkowej Klubu VERVA Uczestnik może zażądać wydania nowej Karty Dodatkowej. W tym celu Uczestnik powinien złożyć reklamację poprzez Stronę Internetową, na Stacji Paliw lub telefonicznie w Infolinii VI. Infolinia Programu VITAY 6.1. Informacje na temat Karty Klubu VERVA można otrzymać telefonicznie pod numerem Centrum Obsługi Klienta ORLEN, czyli (całkowity koszt rozmowy jest równy cenie jednego impulsu za połączenie lokalne według taryfy TP S.A.) lub pod numerem dostępnym z telefonów komórkowych ORLEN, czyli (koszt rozmowy zgodny z odpowiednią taryfą danego operatora telefonii komórkowej) W celu zabezpieczenia interesów Posiadaczy operatorzy Infolinii mają prawo do zadawania pytań w celu identyfikacji Posiadacza podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnych ORLEN nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się jako Posiadacza. VII. Stosowanie Regulaminu Programu VITAY 7.1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki ORLEN oraz Posiadaczy Kart Klubu VERVA wydawanych Uczestnikom Programu VITAY na zasadach w nim opisanych. 5

6 7.2. W kwestiach uregulowanych niniejszym Regulaminem jego postanowienia mają pierwszeństwo w stosunku do postanowień Regulaminu Programu 7.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Programu 7.4. W szczególności, jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, do stosunków pomiędzy Posiadaczem Karty Klubu VERVA a ORLEN stosuje się postanowienia Regulaminu Programu VITAY dotyczące: osób wyłączonych z udziału w Programie VITAY, Kart VITAY, trybu zapisywania Punktów na Saldzie Punktowym Karty VITAY, wydawania Prezentów i Kuponów, trybu udzielania Rabatów, prawa wstrzymania wydania Prezentu lub Kuponu, wyłączeń stosowania Programu VITAY ze względu na dostępność innych zniżek, ochrony danych osobowych Uczestników, postępowania reklamacyjnego, skutków naruszenia Regulaminu przez Uczestnika. VIII. Postanowienia końcowe 8.1. ORLEN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu celem dostosowania jego zapisów do zasad Programu Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia jego ogłoszenia na Stronie Internetowej, jednakże w okresie 30 dni od zmiany Regulaminu Uczestnik ma prawo skorzystać z Regulaminu w poprzednim brzmieniu, jeżeli w jego ocenie jest on korzystniejszy dla Uczestnika Posiadacz może zrezygnować ze swojej Karty Klubu VERVA w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, które następnie powinno zostać wysłane do siedziby PKN Orlen S.A. (Dział Rozwoju Relacji z Klientami i Partnerami, Płock, ul. Chemików 7). Posiadacz rezygnujący z Karty Klubu VERVA może przed jej zwróceniem wymienić posiadane Punkty stosownie do postanowień Regulaminu Programu VITAY, o ile pozwala mu na to stan Salda Punktowego. Posiadacz rezygnujący z Karty Klubu VERVA zobowiązany jest do jej zwrotu razem z Kartami Dodatkowymi oraz wszelkimi nie zrealizowanymi Potwierdzeniami Zamówień i Kuponów. Po zwróceniu Karty Klubu VERVA, Punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane, chyba że Posiadacz zawnioskuje o przepisanie ich do Salda Punktowego innej Karty VITAY, o ile takową posiada. Rezygnacja z Karty Klubu VERVA nie oznacza automatycznie rezygnacji z uczestnictwa w Programie 8.3. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie VITAY jest jednoznaczna z rezygnacją z Karty Klubu VERVA. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje pkt 8.2 Regulaminu Wykluczenie Posiadacza z Programu VITAY zgodnie z jego Regulaminem skutkuje wyłączeniem możliwości korzystania z Karty Klubu VERVA. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych przed dniem naruszenia Regulaminu na odpowiednie Prezenty lub Kupony oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory Zamówień i Kuponów, o ile prawo 6

7 do ich realizacji nastąpiło przed dniem naruszenia Regulaminu przez Uczestnika W przypadku zakończenia Programu VITAY, tracą moc postanowienia niniejszego Regulaminu Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Klubu VERVA nie mogą być przeniesione przez Posiadacza na osobę trzecią Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z korzystaniem z Kart Klubu VERVA będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny Regulamin dostępny jest w siedzibie ORLEN oraz na Stronie Internetowej Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2013 r. 7

Regulamin Karty Klubu Super VITAY

Regulamin Karty Klubu Super VITAY Regulamin Karty Klubu Super VITAY 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1. ORLEN - Polski Koncern

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin KKV )

Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin KKV ) Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin KKV ) 1. Definicje O ile w niniejszym Regulaminie KKV nie wskazano inaczej, wyrażenia pisane w Regulaminie KKV wielką literą mają, znaczenie nadane im w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Klubu Super VITAY ( Regulamin KKSV )

Regulamin Karty Klubu Super VITAY ( Regulamin KKSV ) Regulamin Karty Klubu Super VITAY ( Regulamin KKSV ) 1. Definicje O ile w niniejszym Regulaminie KKSV nie wskazano inaczej, wyrażenia pisane w Regulaminie KKSV wielką literą, mają znaczenie nadane im w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1. NAP - Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI I Słownik użytych pojęć 1. Program Mpetrol TAXI program lojalnościowy dla kierowców taksówek, klientów stacji Mpetrol oraz Mpetrol LPG. 2. Mpetrol, Mpetrol LPG stacje paliw

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017

Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017 Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. 1 Definicje

Regulamin Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 850/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia.14.12.2015r. Regulamin Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej 1 Definicje Terminy użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE dla Uczestników Programu VITAY. Obecny Regulamin VITAY a zmiany prawa dotyczącego praw konsumenta

WAŻNE INFORMACJE dla Uczestników Programu VITAY. Obecny Regulamin VITAY a zmiany prawa dotyczącego praw konsumenta WAŻNE INFORMACJE dla Uczestników Programu VITAY Obecny Regulamin VITAY a zmiany prawa dotyczącego praw konsumenta 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Ważny od 01.01.2017 Zmiany zaznaczone na czerwono I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej " Nagród pod sam korek" (zwany dalej Regulaminem lub Regulaminem Sprzedaży Promocyjnej )

Regulamin akcji promocyjnej  Nagród pod sam korek (zwany dalej Regulaminem lub Regulaminem Sprzedaży Promocyjnej ) Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Regulamin akcji promocyjnej " Nagród pod sam korek" (zwany dalej Regulaminem Regulaminem Sprzedaży Promocyjnej ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa akcji promocyjnej Akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN programu PUNKTUJ Z NAMI w sklepach PELCOWIZNA

REGULAMIN programu PUNKTUJ Z NAMI w sklepach PELCOWIZNA REGULAMIN programu PUNKTUJ Z NAMI w sklepach PELCOWIZNA I. 1. Celem Programu PUNKTUJ Z NAMI jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów w wybranym sklepie PELCOWIZNA. 2. Program PUNKTUJ

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Drogerix.pl ("Regulamin")

Regulamin Programu Lojalnościowego Drogerix.pl (Regulamin) Regulamin Programu Lojalnościowego Drogerix.pl ("Regulamin") I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, chyba że z kontekstu, w jakim zostały użyte, wynika inaczej:

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą 400 PKT w prezencie (zwany dalej: Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą 400 PKT w prezencie (zwany dalej: Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą 400 PKT w prezencie (zwany dalej: Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa i zasady promocji pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta Dział Karta Stałego Klienta Jean Louis David" 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Jean Louis David", zwanego dalej "Programem". 2.

Bardziej szczegółowo

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop.

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop. Regulamin programu lojalnościowego SCRAPBOOKING SHOP 1. Postanowienia wstępne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop. 2. Organizatorem Programu lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady akcji promocyjnej pod nazwą

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady akcji promocyjnej pod nazwą Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą W sklepie kupuję, zyskuję (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady akcji promocyjnej pod nazwą W sklepie

Bardziej szczegółowo

Zasady Programu Afiliacyjnego

Zasady Programu Afiliacyjnego I. Postanowienia ogólne 1. Program Afiliacyjny (zwany w dalszej części dokumentu Programem ) to skierowany do nieograniczonego kręgu odbiorców program mający na celu zachęcanie do korzystania z usług nazwa.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Scania Griffin

Regulamin programu lojalnościowego Scania Griffin I. Definicje REGULAMIN Regulamin programu lojalnościowego Scania Griffin Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji pod nazwą Rabat za udział w badaniu satysfakcji klientów stacji ORLEN i BLISKA II edycja zwany dalej Regulaminem

Regulamin Promocji pod nazwą Rabat za udział w badaniu satysfakcji klientów stacji ORLEN i BLISKA II edycja zwany dalej Regulaminem Regulamin Promocji pod nazwą Rabat za udział w badaniu satysfakcji klientów stacji ORLEN i BLISKA II edycja zwany dalej Regulaminem POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji pod nazwą Rabat za udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY (

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SERVICE CARD Rzepecki - Mroczkowski

Regulamin Programu SERVICE CARD Rzepecki - Mroczkowski Regulamin Programu SERVICE CARD Rzepecki - Mroczkowski I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Promocyjnego Tadmar Partner I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Promocyjnego Tadmar Partner (zwanego dalej Programem ) jest stała aktywizacja sprzedaży produktów Dostawców, będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Klub Praktiker 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Klub Praktiker, organizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Drodzy Klienci, Zespół Programu VITAY. Z poważaniem

Drodzy Klienci, Zespół Programu VITAY. Z poważaniem Drodzy Klienci, z przyjemnością informujemy, że nowy Katalog Programu VITAY będzie dostępny na stacji paliw ORLEN od 1 grudnia 2015r. Ponadto przedstawiamy Państwu poniżej nowy Regulamin Programu VITAY.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Ofertowym Ziko Klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS Niniejszy regulamin, (dalej jako: Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: KLUB SYMBIOSIS, (dalej jako: Program ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPERMARKETU STOP 1. Postanowienia ogólne 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach 457 34-141 Przytkowice NIP 551-147-49-77

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a.

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. Regulamin Programu "CITY VIP CLUB 1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. 2. Program CVC jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Galerii Olimpia

Regulamin Klubu Galerii Olimpia Regulamin Klubu Galerii Olimpia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu Galerii Olimpia. 2. Organizatorem Klubu Galerii Olimpia jest Galeria Olimpia Projekt Echo 98

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Kup produkty Chappi lub Kitekat i odbierz e-bon

REGULAMIN Kup produkty Chappi lub Kitekat i odbierz e-bon I. Definicje REGULAMIN Kup produkty Chappi lub Kitekat i odbierz e-bon Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: Akcja - akcja Kup produkty

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO TOP OBOWIĄZUJĄCEGO W SKLEPACH SIECI TOPAZ. obowiązuje od 07 września 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO TOP OBOWIĄZUJĄCEGO W SKLEPACH SIECI TOPAZ. obowiązuje od 07 września 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO TOP OBOWIĄZUJĄCEGO W SKLEPACH SIECI TOPAZ obowiązuje od 07 września 2015 roku I. 1. Celem Programu TOP jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r.

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. Regulamin Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki programu lojalnościowego Próchnik S.A., zwanego dalej "Programem".

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Karty Rabatowej dla Pracowników GK PGE

Regulamin użytkowania Karty Rabatowej dla Pracowników GK PGE Bełchatów, dn. 15.11.2012 r Regulamin użytkowania Karty Rabatowej dla Pracowników GK PGE I. Definicje. 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego w Centrum Handlowym Arkadia REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWEGO ARKADIA

Regulamin Programu Lojalnościowego w Centrum Handlowym Arkadia REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWEGO ARKADIA Regulamin Programu Lojalnościowego w Centrum Handlowym Arkadia Niniejszym Właściciel Centrum GSSM Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), przy al. Jana Pawła II 82 wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

1 Definicje i informacje ogólne

1 Definicje i informacje ogólne 1 Definicje i informacje ogólne Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Klubu mają następujące znaczenie: 1. Karta karta wydawana Klubowiczowi przez Organizatora w celu identyfikacji Klubowicza oraz umożliwienia

Bardziej szczegółowo

GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu

GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! : 1. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu TERMO-DOM NAGRODY, organizowanego przez TERMO-DOM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Renata

Bardziej szczegółowo

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10.

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10. Regulamin Klubu Norauto REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KLUB NORAUTO organizowanego przez NORAUTO POLSKA Sp. z o.o., dalej zwanego także Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!" ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa klientów w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM "FEELGOOD!", zwanym dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zbieraj kropelki na kupony paliwowe

Regulamin Promocji Zbieraj kropelki na kupony paliwowe Regulamin Promocji Zbieraj kropelki na kupony paliwowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji Zbieraj kropelki na kupony paliwowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker.

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą -15% dla Klubu Praktiker, zwanej dalej Promocją, organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Słownik użytych definicji:

Słownik użytych definicji: I Słownik użytych definicji: 1. Program olśnienie program, zwany dalej w skrócie Programem, którego zasady określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator ELKIM LIGHTING Zofia Drat-Szymkowiak, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym świat Loft37 ( Program ) organizowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego SPOŁEM ZNACZY RAZEM

Regulamin programu lojalnościowego SPOŁEM ZNACZY RAZEM Ujednolicony tekst Regulaminu programu lojalnościowego SPOŁEM ZNACZY RAZEM z dnia 15.10.2015r. Obejmujący zmiany wprowadzone: Aneksem nr 1/2016 z dnia 30.08.2016r., uchwalonym Uchwałą Zarządu nr 8/2016,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY Definicje: 1. Organizator Programu - "PRO ORTODONT "CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI ARLETA NAWROLSKA Adres: ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut

Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą Moja Pizza Hut jest AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE 1. Organizatorem programu Uroda i Zdrowie jest firma Eco Plant Householding Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zacisze 6. 2. Program Uroda i Zdrowie jest skierowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty lojalnościowej GarageHotel

Regulamin karty lojalnościowej GarageHotel Regulamin karty lojalnościowej GarageHotel 1 1. Niniejszy regualmin określa zasady korzystania z Karty Lojalnościowej GarageHotel wystawionej przez firmę Elektrocenter T.M. Rajs Sp. j. We Włocławku zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Na Rower z V33 i Leroy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program)

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania przez Klientów i Pracowników Sieci handlowej POLOmarket z tzw. polokarty. 2. Wystawcą polokarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. 1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego 5.10.15. oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY

1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY 1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY 1. Definicje 1.1. Organizator firma JAI KUDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy (62-090), przy ul. Łanowej 7. 1.2. Program AQUALITY program lojalnościowy, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

4.Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Czekoladki w każdej Placówce Organizatora zgodnie z wykazem poniżej.

4.Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Czekoladki w każdej Placówce Organizatora zgodnie z wykazem poniżej. Załącznik nr 1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LAMBO Mariusz Jankowski 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu lojalnościowego o nazwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj bilet Ligi Światowej

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj bilet Ligi Światowej REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet Ligi Światowej Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Wygraj bilet Ligi Światowej (dalej Konkurs ). Konkurs odbywa się

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Onyx Thank You

Regulamin programu lojalnościowego Onyx Thank You Regulamin programu lojalnościowego Onyx Thank You I. DEFINICJE: Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem 1 Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Warszawska Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Galerii Echo

Regulamin Klubu Galerii Echo Regulamin Klubu Galerii Echo I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu Galerii Echo. 2. Organizatorem Klubu Galerii Echo jest Projekt Echo Galeria Kielce - Magellan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku. 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego " Centrum Asystentki i Asystenta (dalej Program ) jest Aero.pl Sp. z

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA I. DEFINICJE:

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA I. DEFINICJE: UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: Klub Konesera, ( Program lub Klub Konesera ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drinco.pl

Regulamin Akcji Drinco.pl Regulamin Akcji Drinco.pl I. Definicje i postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w akcji "DRINCO.PL", zwana dalej,,akcją lub,,programem który jest prowadzony przez spółkę ECVC7

Bardziej szczegółowo

3.Organizator "DOM EŁCKI" MORUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ul. Jana Pawła II 21 19-300 Ełk NIP: 8481706633

3.Organizator DOM EŁCKI MORUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ul. Jana Pawła II 21 19-300 Ełk NIP: 8481706633 Załącznik nr 1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DOM EŁCKI 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu lojalnościowego o nazwie DOM EŁCKI polegającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji pod nazwą Kawa za grosik zwany dalej ( Regulaminem )

Regulamin Promocji pod nazwą Kawa za grosik zwany dalej ( Regulaminem ) Regulamin Promocji pod nazwą Kawa za grosik zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą Kawa za grosik zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji ZGARNIJ 500+

Regulamin promocji ZGARNIJ 500+ Regulamin promocji ZGARNIJ 500+ I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: ZGARNIJ 500+ określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T SA z siedzibą w Krotoszynie, ul. Zacisze 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo