REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. I. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1.1. Regulamin organizowanego przez Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. Programu lojalnościowego [zwanego dalej Programem ], przeznaczonego dla stałych klientów jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a Lewiatan Małopolska Sp. z o.o., będącym właścicielem i organizatorem programu Program rozpoczyna się dnia r., obejmuje wybrane sklepy sieci Lewiatan Małopolska Sp. z o.o., których adresy widnieją na stronie internetowej w zakładce Promocja Lojalnościowa i będzie trwał do r Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Przystępując do Programu Klient zawiera umowę z Lewiatan Małopolska Sp. z o.o.. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące pomiędzy nimi warunki i zasady określone w niniejszym regulaminie [zwanym dalej Regulaminem ]. Jeżeli posiadacz karty naruszy warunki Regulaminu, to tym samym narusza umowę, co może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, zablokowaniem lub odebraniem karty oraz przejęciem zgromadzonych punktów Uczestnikami programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne Poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. w celach operacyjnych i marketingowych Programu swoich danych osobowych figurujących na formularzu zgłoszeniowym. II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA, KARTA LOJALNOŚCIOWA 2.1. Klient otrzymuje formularz z kartą po dokonaniu zakupu co najmniej na kwotę uprawniającą do otrzymania 1 punktu Gromadzenie punktów rozpoczyna się od momentu otrzymania karty lojalnościowej. Po właściwym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, jego podpisaniu i doręczeniu do Sklepu oraz zarejestrowaniu w systemie przez Lewiatan Małopolska jest możliwe odebranie nagrody (w terminach określonych w pkt. 5.2) Uczestnik jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy drukowanymi literami, podając dane w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą. 1

2 Formularz prosimy wypełniać drukowanymi literami, czarnym długopisem. Wzór poprawnie wypełnionego formularza: 2.4. Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieakceptowania zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych i niepodpisanych, takie zgłoszenia nie będą przyjmowane do Programu Karta lojalnościowa Lewiatan Małopolska służy do identyfikacji Uczestnika w Programie oraz do rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta posiada numer, który będzie przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu na podstawie wypełnionego formularza Karty zgłoszone przez Uczestników do rejestracji przypisywane są do Uczestników do 14 dni od dnia przekazania przez danego Uczestnika prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego. Dopiero po dokonaniu rejestracji przez Lewiatan Małopolska Uczestnik uzyskuje możliwość odbioru nagrody Karta lojalnościowa stanowi własność Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. i jest wydawana Uczestnikom bezpłatnie, nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą oraz nie może być zbywalna na rzecz osób trzecich. 2

3 III. KORZYSTANIE Z KARTY LOJALNOŚCIOWEJ 3.1. Uczestnik rozpoczyna gromadzenie punktów od momentu otrzymania karty lojalnościowej. Punkty otrzymuje się za zakupy w wybranych sklepach należących do sieci Lewiatan Małopolska Sp. z o.o., których adresy widnieją na stronie internetowej w zakładce Promocja Lojalnościowa. Zgromadzone punkty Uczestnik może zamienić na nagrody zgodnie z ofertą zamieszczoną w tych sklepach oraz na stronie internetowej w zakładce Promocja Lojalnościowa Za zakupy o wartości minimum 30 zł uczestnik otrzymuje 1 punkt. Zakupy muszą być dokonane jednorazowo (1 paragon) - nie można sumować paragonów. Jeżeli na 1 paragonie wartość zakupów jest wielokrotnością 30 zł klient otrzymuje odpowiednią do tej wielokrotności ilość punktów. Punkty można otrzymać wyłącznie za całkowitą wielokrotność kwoty 30 zł, kwota poniżej 30 zł nie upoważnia do otrzymania punktu. Pracownicy sklepu mają obowiązek naliczenia punktów przy każdych zakupach o wartości minimum 30,00 zł W celu zapisu punktów na karcie, uczestnik powinien przekazać kartę kasjerowi przed momentem rozliczenia paragonu i dokonaniem płatności za zakupy. Uzyskane punkty zostaną zapisane na karcie do 24 godzin od momentu dokonania transakcji. Korzystać z nich mogą wyłącznie użytkownicy, których karty zostały zarejestrowane na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza Za podstawę do zapisania punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez posiadacza Karty. W przypadku złamania tej zasady Karta będzie natychmiast zatrzymywana, a punkty anulowane Uczestnik programu, który nie okazał kasjerowi karty przed zakończeniem transakcji zakupu, przez co rozumie się wydrukowanie paragonu przez kasjera, nie otrzymuje punktów. Punkty nie mogą być dopisywane na Kartę po wydrukowaniu paragonu przez kasjera Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi punktami mogą być rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty zakupu i muszą być udokumentowane paragonami kasowymi Uczestnik może sprawdzić w każdej chwili ilość punktów na swojej karcie poprzez zalogowanie się za pomocą numeru karty na stronie w zakładce Promocja Lojalnościowa Karta nie ma terminu ważności i może być wykorzystywana w kolejnych edycjach Programu Lojalnościowego Lewiatan Małopolska Sp. z o.o Punkty można zbierać oraz wymieniać na nagrody wyłącznie podczas trwania danej edycji Programu. Punkty nie przechodzą na kolejne edycje Programu i po zakończeniu danej edycji są anulowane. 3

4 IV. USZKODZENIE, ZAGUBIENIE, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE KARTY 4.1. W wypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty należy o zaistniałym fakcie powiadomić Sklep, w którym karta została wydana. Sklep wykona wszelkie niezbędne czynności mające na celu zablokowanie karty. Karta może także zostać zablokowana w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zagubienia lub uszkodzenia Karty, szczególnie w przypadku wymiany punktów na nagrody, jeżeli właściciel karty nie zawiadomił sklepu o zdarzeniu opisanym w pkt Lewiatan Małopolska natomiast gwarantuje Uczestnikowi zabezpieczenie zgromadzonych punktów najpóźniej do 48 godzin od chwili zgłoszenia W przypadku opisanym w punkcie 4.1. uczestnikowi zostanie wydana nowa karta lojalnościowa. Warunkiem wydania nowej karty lojalnościowej jest powtórne wypełnienie formularza na którym wszystkie dane będą zgodne z formularzem wypełnionym do karty z której punkty mają zostać przeniesione oraz wniosku o przepisanie punktów na nową kartę Lewiatan zastrzega sobie prawo zweryfikowania zasadności wymiany karty np. w sytuacji dużej częstotliwości jej wymian. V. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY 5.1. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na nagrody, o ile zgromadził wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do otrzymania danej nagrody Nagrody będą wydawane w okresie od r. do r. Po tym terminie nagrody nie będą wydawane, a uzbierane punkty tracą ważność. W przypadku trudności związanych z uzyskaniem nagrody, prosimy o kontakt z biurem Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. pod numerem telefonu (12) Uczestnik ma prawo odebrać nagrodę wyłącznie w sklepach sieci Lewiatan Małopolska uczestniczących w Programie. Lista sklepów znajduje się na stronie internetowej w zakładce Promocja Lojalnościowa. Wydanie nagrody następuje pod warunkiem przedstawienia przez Uczestnika karty wraz z odpowiednią ilością punktów, uprawniających do odbioru wybranej nagrody i pod warunkiem, że dana nagroda jest dostępna w danym sklepie. Klient jest zobowiązany do dokonania odbioru ilościowego i jakościowego otrzymywanej nagrody. Wszelkie roszczenia dotyczące niewłaściwej ilości oraz jakości wydawanych nagród nie będą rozpatrywane po odebraniu nagrody. Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dowodu tożsamości osoby odbierającej nagrodę. Odmowa przedstawienia takiego dowodu może skutkować niewydaniem nagrody przez sklep. 4

5 5.4. Zgromadzenie w okresie promocji odpowiedniej ilości punktów gwarantuje otrzymanie nagrody, jednak w związku z limitowaną ilością poszczególnych nagród, Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zastąpienia jednej z nagród inną, dostępną na stanie magazynowym sklepu, a w szczególnych sytuacjach wydanie nagrody w terminie późniejszym Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. nie gwarantuje dostępności w każdym sklepie pełnej gamy kolorystycznej poszczególnych rodzajów nagród, przedstawionych na materiałach promocyjnych Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, liczba Punktów odpowiadająca pobranej nagrodzie (wyszczególniona w Regulaminie Promocji oraz na Plakatach Promocyjnych) będzie odjęta ze stanu Konta Uczestnika Nagrody rzeczowe otrzymane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art.30 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanych przez Uczestnika produktów nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art.21 ust.1 pkt68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość produktu przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania stosownie do regulacji art.21 ust.1 pkt.68. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości otrzymanego produktu /art.30 ust.1 pkt.2 u. p. d. o. f./. Lista nagród: Nagrody Wartość punktowa Talerz Gładki 17 cm 3 Bulionówka bezbarwna 0,5l 5 Kubek 330 ml 6 Ścierka kuchenna 50x70 cm 10 Ręcznik 40x60 cm 18 Wycieraczka kokosowa 60x40 cm 18 Parasol długi półautomat 20 Salaterki z przykrywkami komplet 5 szt. 24 Garnek nierdzewny Apollo 16 cm 52 Ręczniki kuchenne 40x60 cm komplet 5 szt. 55 Patelnia Golden 20 cm 55 5

6 VI. REKLAMACJE 6.1 W celu złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowej liczby przyznanych Punktów, Uczestnik powinien zgłosić się osobiście do Sklepu wraz z dowodem zakupu, potwierdzającym dokonanie transakcji z użyciem Karty Programu. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego podpis, numer paragonu oraz numer Karty. Uczestnik może zgłosić reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dokonania transakcji. Reklamacje rozpatrywane są przez Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu w sklepach sieci Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. lub na adres Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty oraz numer telefonu kontaktowego, lub adres pocztowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie zarejestrowanym Uczestnikom Programu Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. zostanie powiadomiony em lub listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 7.1. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w sklepach sieci Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. uczestniczących w Programie oraz na stronie w zakładce Promocja Lojalnościowa W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę (anulowanie) zebranych Punktów oraz zablokowanie Karty Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. przy doborze nagród kieruje się możliwie największą troską o satysfakcję klienta, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość i stopień użyteczności oraz za szkody wynikające z użytkowania tych przedmiotów w sposób niezgodny z przeznaczeniem Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. zastrzega sobie, że zdjęcia nagród przedstawionych na materiałach promocyjnych mogą różnić się od rzeczywistych produktów dostępnych w sklepach Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieakceptowania punktów co do których istnieje podejrzenie, że zostały przyznane w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie Promocji Lojalnościowej, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym za pośrednictwem strony internetowej lub informacji umieszczonej w sklepach biorących udział w Programie Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odwołania Promocji, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym za pośrednictwem strony internetowej oraz informacji umieszczonej w sklepach biorących udział w Promocji. W razie odwołania Promocji zgromadzone punkty nie tracą ważności a uczestnik zachowuje prawo do odbioru nagrody zgodnie ilością punktów zgromadzonych do momentu odwołania Promocji. Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. 6

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

Program Ziarenko - Katalog Nagród 2015

Program Ziarenko - Katalog Nagród 2015 Program Ziarenko - Katalog Nagród 2015 IV EDYCJA Zbieraj punkty odbieraj nagrody......o szczegóły pytaj w sklepie Polska tradycja i nowa Jakość SPÓŁDZIELCZA GRUPA ZAKUPOWA SAMOPOMOC" SP.Z O.O. 37-200 PRZEWORSK,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl

Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl Mamy nadzieję, iż dokonywanie zakupów w naszym internetowym sklepie Golden Drop będzie dla Państwa łatwe oraz przyjemne. W zrozumieniu ogólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo