Regulamin Karty Stałego Klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Karty Stałego Klienta"

Transkrypt

1 Regulamin Karty Stałego Klienta I Definicje: 1. Program Karta Stałego Klienta program konsumencki zwany później w skrócie Program, którego warunki określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator P. W. Rambit 2 s.c., z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisławy Wysockiej 11, NIP , Regon , - oficjalny organizator Programu 3. Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, biorąca udział w Programie. 4. Punkt Sprzedaży lokalizacja, w której Uczestnik Programu zakupując Produkt lub Usługę ma prawo do otrzymania Punktów lub realizacji Nagrody. Punktami Sprzedaży dla Programu są: biuro handlowe firmy Rambit - Kraków, ul. Stanisławy Wysockiej 11, sklep internetowy 5. Nagrody określone w Katalogu Nagród, które Uczestnicy otrzymują przy wykorzystaniu określonej ilości Punktów zgromadzonych na Koncie. 6. Katalog obejmuje ofertę Nagród oferowanych Uczestnikom przez Organizatora w ramach Programu, oraz zasady przyznawania punktów. Każde wydanie Katalogu jest oznaczone datą. W momencie nowego wydania Katalogu, poprzedni Katalog uznaje się za nieważny. 7. Karta Stałego Klienta karta z kodem kreskowym wydawana Uczestnikom wyłącznie w Punktach Sprzedaży w ramach Programu, karta jest przypisana do Uczestnika, oznaczona indywidualnym numerem, przypisana do indywidualnego Konta, na którym Uczestnik gromadzi Punkty oraz wymienia je na Nagrody. 8. Konto miejsce w komputerowym systemie obsługującym Program, gdzie są gromadzone Punkty przez jego Uczestników. Każde Konto posiada swój indywidualny numer, do którego przypisany jest indywidualny numer Karty. Dostęp do Konta uzyskuje się poprzez stronę internetową po wprowadzeniu numeru karty oraz Hasła. Stan Konta jest również dostępny bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży. 9. Hasło ciąg alfanumeryczny, który umożliwia dostęp do Konta. 10.Produkt określony na stronach Programu, stanowiący własność Organizatora, w związku z nabyciem którego przyznawane są Punkty. 11.Usługa określona na stronach Programu, stanowiąca własność Organizatora, w związku z nabyciem której przyznawane są Punkty. 12.Formularz Zgłoszeniowy formularz, który jest wypełniany przez Uczestnika, jako element przystąpienia do Programu, przekazywany przez Sprzedawcę. 13.Sprzedawca osoba obsługująca Punkt Sprzedaży, upoważniona przez Organizatora do wydawania Kart i przydzielania Punktów w imieniu Organizatora, obsługująca pod względem handlowym Uczestnika. 14.Próg Minimalny wartość zakupów Produktów i Usług po przekroczeniu której może zostać naliczony punkt. 15.Punkty jednostki naliczane przez Organizatora lub Partnera, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, potwierdzające dokonane zakupy Produktów i Usług, rejestrowane na Koncie.

2 II Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora Programie. Regulamin wraz z Katalogiem zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez pobranie Karty i pierwszych Punktów. 2. Program ograniczony jest czasowo. Program obejmuje okres od r W tym czasie Uczestnik gromadzi Punkty, które może wykorzystać na pobranie Nagród. 3. Uczestnik może gromadzić Punkty związane z nabyciem Produktów i Usług objętych Programem w Punktach Sprzedaży na zasadach określonych w Katalogu. 4. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty. 6. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Karty może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień. 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Programu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej Organizatora tj. O każdej zmianie Regulaminu Organizator indywidualnie poinformuje Uczestników Programu. III Warunki przystąpienia do Programu 1. W Programie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, która osobiście dokonuje zakupów Produktów lub Usług w Punktach Sprzedaży uprawnionych do prowadzenia Programu. 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest: dokonanie przez osobę fizyczną zakupu Produktów lub Usług w Punktach Sprzedaży o wysokości co najmniej równej wartości Progu Minimalnego, wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w formie papierowej otrzymanej od Sprzedawcy wraz z kartą, podpisanie go i przekazanie Sprzedawcy, lub w formie elektronicznej na stronie akceptacja Regulaminu Programu. Akceptacja następuje poprzez pobranie Karty i pierwszych Punktów. 3. Przyznanie Karty i otwarcie Konta przez Organizatora następuje w Punkcie Sprzedaży na wniosek Klienta, po przekroczeniu Progu Minimalnego. 4. Obowiązuje zasada, że dla jednego Uczestnika wydawana jest jedna Karta Stałego Klienta. 5. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Programie bez podania przyczyny. IV Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Programu jest P. W. Rambit 2 s.c., z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisławy Wysockiej 11. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 2. Dane osobowe podaje się poprzez wypełnienie wszystkich pól Formularza Zgłoszeniowego. 3. Dostęp do treści podanych danych jest możliwy przez stronę internetową Programu lub w Punkcie Sprzedaży. 4. Uczestnik, podając swoje dane musi wyrazić jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych przez P. W. Rambit 2 s.c., oraz na ich udostępnianie w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w wymienionych celach jest warunkiem uczestnictwa w Programie. 5. P. W. Rambit 2 s.c. nie uwzględnia zgłoszeń danych wpisanych nieczytelnie lub w sposób niepełny oraz Formularzy Zgłoszeniowych nie podpisanych. 6. P. W. Rambit 2 s.c. nie odpowiada za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, które uniemożliwiają jego identyfikację w Programie. 7. Uczestnik ma w każdym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez P. W. Rambit 2 s.c. Wycofanie zgody wymaga dostarczenia jej w formie pisemnej do Punktu Sprzedaży. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego uczestnictwa w Programie.

3 V Gromadzenie Punktów 1. W chwili przystąpienia do Programu w danym Punkcie Sprzedaży Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę Stałego Klienta. Numer ten jest identyfikatorem przypisanym do Konta. Na Koncie w momencie jego otwarcia znajdują się Punkty, które odpowiadają zakupom, dzięki którym został osiągnięty Próg Minimalny. 2. Uczestnik posiada możliwość wglądu do zgromadzonych Punktów poprzez zalogowanie się do własnego Konta na stronie internetowej Dzięki zalogowaniu się do Konta Uczestnik może sprawdzić saldo Karty, historię dokonanych transakcji oraz poprawić swoje dane osobowe. 3. Karta Stałego Klienta jest własnością Organizatora. Może się nimi posługiwać tylko Uczestnik (nie można jej scedować na rzecz strony trzeciej). Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu i Katalogu. 4. Karta Stałego Klienta nie mają innych zastosowań (nie są kartami kredytowymi, bankomatowymi ani płatniczymi) i mogą służyć jedynie w zakresie określonym przez Regulamin. 5. Karta Stałego Klienta służy do zbierania Punktów przez Uczestnika na Koncie oraz wymiany ww. na Nagrody. Karta i Konto są przypisane do Uczestnika i tylko on jest dysponentem gromadzonych Punktów. 6. W przypadku jeżeli Uczestnik nie może kontynuować osobistego Uczestnictwa w Programie zgromadzone Punkty ulegają przepadkowi. 7. Punkty zgromadzone na jednym Koncie i przypisane do Uczestnika nie mogą być przekazane w żaden sposób innemu Uczestnikowi Programu. 8. Nie ma możliwości łączenia kilku Kart Stałego Klienta i tym samym sumowania Punktów na nich zgromadzonych. 9. Dokonując zakupów, Uczestnik musi okazać opatrzoną indywidualnym numerem Kartę i tylko w ten sposób możliwe jest otrzymanie Punktów wg zasad określonych w Katalogu. W przypadku zakupów internetowych punkty przydzielane są na podstawie podanego przez Uczestnika numeru Karty w trakcie realizacji transakcji. 10.Karta Stałego Klienta i związane z nimi Konto jest ważne przez okres trwania Programu. 11.Punkty zgromadzone w trakcie trwania Programu a nie wykorzystane w celu odbioru Nagrody przed zakończeniem Programu ulegają przepadkowi z dniem zakończenia Programu. 12.Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu ważności Punktów bez wprowadzania zmian zapisów w Regulaminie. 13.Programem objęte są zakupy dokonane od początku Programu do jego zakończenia. 14.Podstawą przyznania Punktów jest dokonanie zakupu Produktów lub Usług premiowanych w Punkcie Sprzedaży. 15.W przypadku płatności przelewowych Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania przyznanych punktów w przypadku nieterminowej zapłaty za dokonane zakupy. 16.Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających zakup, w celu weryfikacji, że podstawą zdobytych Punktów były rzeczywiście dokonane zakupy. 17.Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi Punktami mogą być rozpatrywane tylko po złożeniu pisemnego wniosku do siedziby Organizatora wraz z kopią dokumentu poświadczającego dokonanie zakupu Produktu lub Usługi. Ostateczna decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest wiążąca dla Uczestnika. VI Wymiana Punktów na Nagrody 1. Odbiór Nagrody możliwy jest poprzez wykorzystanie Punktów zgromadzonych na Koncie. Nie istnieje możliwość wymiany Punktów na gotówkę, ani na inne towary lub usługi nieokreślone przez Organizatora jako Nagrody w Programie. 2. Warunkiem nabycia prawa do odbioru Nagrody jest wcześniejsze złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego w Punkcie Sprzedaży. W przypadku Karty niezarejestrowanej nie ma możliwości odbioru Nagrody. 3. Organizator może zaproponować Uczestnikom wymianę Punktów na Nagrody nie znajdujące się w Katalogu. 4. Organizator może podjąć współpracę z innymi podmiotami w celu wspólnego oferowania Nagród Uczestnikom. 5. W momencie wymiany Punktów na Nagrody upoważniony przedstawiciel Organizatora może prosić Uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego tożsamości poprzez okazanie dowodu tożsamości,

4 którym może być:, dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka. Tylko zgodność danych na Koncie z danymi Uczestnika upoważnia Organizatora do wymiany Punktów na Nagrody. 6. Do wymiany Punktów na Nagrodę niezbędne jest okazanie Karty Stałego Klienta z której ściągane są Punkty. Uczestnik chcący odebrać Nagrodę w oparciu o zgromadzone Punkty zgłasza swoją wolę Sprzedawcy w Punkcie Sprzedaży. 7. Uczestnik odbiór Nagrody potwierdza na "Potwierdzeniu Wydania Nagrody". Z chwilą akceptacji przez Uczestnika odbioru Nagrody z Konta Uczestnika jest odejmowana liczba Punktów. Uczestnik wraz z Nagrodą otrzymuje jedną kopię Potwierdzenie Wydania Nagrody". 8. Warunkiem odbioru Nagrody jest jej dostępność w Punkcie Sprzedaży. W przypadku braku w Punkcie Sprzedaży wybranej Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o terminie jej dostępności. 9. Podstawą do realizacji zamówienia oraz odbioru Nagrody jest uregulowanie zobowiązań Klienta wobec Organizatora. 10.Nagroda odebrana przez Uczestnika nie podlega zwrotowi czy też wymianie, oraz nie ma możliwości zwrotu przez Organizatora pobranych Punktów. 11.Ewentualny podatek lub inne opłaty o charakterze publicznym związane z uzyskaniem Nagrody ciążą na Uczestniku. VII Nieprzepisowo zdobyte Punkty i Karty 1. Kartę uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie Formularza Zgłoszeniowego zawierającego nieprawdziwe dane lub w jakikolwiek sposób sfałszowanego. Kartę taką uznaje się za nieważną i Uczestnik jest zobowiązany do jej natychmiastowego zwrotu. Punkty zgromadzone na takiej Karcie ulegają przepadkowi. 2. Nieprzepisowo zdobytymi Punktami są w szczególności te, które uzyskano w sposób sprzeczny z Regulaminem np. nie posiadają odzwierciedlenia w zarejestrowanych transakcjach zakupu towarów i usług w Punktach Sprzedaży. W przypadku gdy przy wymianie Punktów zaistnieje podejrzenie, że podstawą zdobycia Punktów nie były rzeczywiste zakupy Uczestnika, to na podstawie takich Punktów nie można nabyć Nagrody i Organizator ma prawo zatrzymać Kartę i wstrzymać realizację Nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy. 3. Jeżeli Uczestnik do operacji wymiany Punktów zamierza użyć nieprzepisowo zdobytej Karty (np. wystawionej na inną osobę), to czyn ten kwalifikuje się jako istotne naruszenie niniejszego Regulaminu i w takim przypadku Karta i Konto są blokowane. Wymiana Punktów z Karty zablokowanej jest niemożliwa. VIII Oferta Katalogu 1. Organizator przy przygotowaniu Katalogu, doborze Nagród oraz ich opisie kieruje się największą troską o pełną satysfakcję Uczestnika. 2. Zdjęcia i parametry Nagród ujęte w Katalogu mają jedynie charakter informacyjny. Nagrody są dostarczane w standardzie i jakości oferowanych przez Producenta. IX Utrata, wymiana Karty 1. Ryzyko związane z utratą Karty lub jej uszkodzeniem i związana z tym utrata Punktów nie obciąża Organizatora. 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Stałego Klienta Uczestnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt Organizatorowi. Z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Organizator wyda Uczestnikowi nową Kartę Stałego Klienta z przypisanym do nich nowym Kontem. 3. W przypadku gdy na Koncie zgłoszonej Karty są zapisane Punkty (zgromadzone od chwili wydania starej Karty do daty zgłoszenia jej utraty lub uszkodzenia) zostaną one automatycznie przelane na nową Kartę w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 4. W momencie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty upoważniony przedstawiciel Organizatora może prosić Uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego tożsamości. W przypadku braku zgodności podanych danych z danymi przypisanymi do zgłoszonej Karty, Organizator może odmówić jej blokady, wymiany na nową, przepisania Punktów. 5. W przypadku braku zgłoszenia przez Uczestnika utraty lub uszkodzenia Karty Organizator nie odpowiada za żadne nieuprawnione jej użycie a w szczególności za wymianę Punktów na Nagrody.

5 X Reklamacje 1. Nagrody posiadające kartę gwarancyjną producenta powinny być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta podanych w karcie gwarancyjnej. Okres gwarancji i sposób realizacji reklamacji/naprawy podany jest w karcie gwarancyjnej. Okres gwarancji zaczyna się z dniem przekazania Nagrody Uczestnikowi. 2. Nagrody nie posiadające kart gwarancyjnych producenta powinny być reklamowane u Organizatora. 3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji dla Nagród nie posiadających gwarancji producenta jest dostarczenie kopii "Potwierdzenia Wydania Nagrody" i samej Nagrody do Punktu Sprzedaży. 4. Reklamacje Nagród nie posiadających gwarancji producenta będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty jej złożenia. 5. Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Uczestnika wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176) z późniejszymi zmianami. 6. Uczestnik ma prawo zgłaszać pisemne reklamacje i uwagi dotyczące Programu na adres Organizatora lub na stronie Programu. 7. Reklamacje i uwagi dotyczące Programu będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania. XI Zakończenie Programu 1. Organizator określił termin zakończenia Programu na dzień 31 grudzień Informacja o zakończeniu lub przedłużeniu Programu zostanie opublikowana w Internecie na stronach Programu oraz umieszczona w Punktach Sprzedaży.

6 Załącznik 1 do Regulaminu KATALOG - data r Zasada przyznawania punktów: Uczestnik otrzymuje punkty wg przelicznika: każde wydane na zakup Towarów lub Usług 10 zł brutto = 1 punkt Uczestnik otrzymuje 50 punktów w trakcie aktywacji Karty Nagrody: Uczestnik może odebrać nagrody gdy na swoim Koncie zgromadzi odpowiednią ilość punktów: 500 punktów bon rabatowy o wartości 50 zł do wykorzystania na zakupy w firmie Rambit 1500 punktów bon rabatowy o wartości 300 zł do wykorzystania na zakupy w firmie Rambit 5000 punktów bon rabatowy o wartości 1500 zł do wykorzystania na zakupy w firmie Rambit

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU Witamy w Polskich Ubezpieczeniach. AutoCard Sp. z o.o. jako zarządca serwisu zastrzega w niniejszym regulaminie wyłączne prawa i warunki do korzystania z portalu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. I. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1.1. Regulamin organizowanego przez Lewiatan Małopolska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wiedzy KOMETA jest prowadzony przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator powierza czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program KOMETA jest programem lojalnościowym prowadzonym przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta Zmiana wprowadzona 1 maja 2014 r. 1. Definicje a) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która w trybie opisanym w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUB BELMEB II edycja

REGULAMIN PROGRAMU CLUB BELMEB II edycja REGULAMIN PROGRAMU CLUB BELMEB II edycja Niniejszy Regulamin Programu CLUB BELMEB (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady funkcjonowania Programu CLUB BELMEB, w szczególności określa prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-OGRODNIK.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-OGRODNIK.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-OGRODNIK.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo