2. Płatność składki Składka zostanie opłacona w postaci 6 równych rat zgodnie z poniższym harmonogramem:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Płatność składki Składka zostanie opłacona w postaci 6 równych rat zgodnie z poniższym harmonogramem:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ubezpieczenia na usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Warunki wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń 1. Okres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od r. do r. 2. Płatność składki Składka zostanie opłacona w postaci 6 równych rat zgodnie z poniższym harmonogramem: I rata 15 luty 2015 r. II rata 25 marzec 2015r. III rata 25 maj 2015r. IV rata 25 lipiec 2015r. V rata 25 wrzesień 2015r. VI rata 25 listopad 2015r. 3. Lokalizacje ubezpieczanego mienia ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg Minimalne warunki ubezpieczenia, jakie muszą spełniać oferty: 1.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia Ochroną obejmuje wszelkie szkody polegające na: 1. utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego i niezależnego od woli zdarzenia, 2. zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, także jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia; Ubezpieczyciel pokrywa także koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i demontażu; Zakres ubezpieczenia obejmuje, w szczególności, szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek: - ognia, dymu, sadzy, - bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, - wybuchu, - upadku statku powietrznego, - wiatru, huraganu, silnego wiatru, - powodzi, podtopienia, spływu wód po zboczach, - opadów atmosferycznych (w tym będących następstwem gradu, deszczu nawalnego i obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji od ciężaru śniegu lub polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu) - huku powstałego przy przekraczaniu bariery dźwięku przez samolot, - lawiny, - przewrócenia się drzew, masztów i innych obiektów, - uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot (także pojazdu innego niż drogowy) z włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy (maszyny) eksploatowane przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, - następstw szkód wodociągowych, w tym zalanie wodociągowe, - samoczynne zadziałanie sprzętu gaśniczego, - przepięcia tj. szkody spowodowane pośrednio lub bezpośrednio gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej, w tym w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna), zjawiskami pochodnymi, działaniem 1

2 pola elektromagnetycznego, indukcji itp. oraz wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego dopuszcza się zastosowanie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł, dopuszcza się wprowadzenie limitu zgodnego z klauzulą przepięć, - wzmożonego przepływu mas wodnych, bez względu na ich wystąpienie z koryta, a w szczególności w wyniku wymywania podłoża pod strumieniem wody oraz uszkodzenia mienia przez niesione prądem wody przedmioty, - trzęsienia ziemi, - skażenia lub zanieczyszczenia mienia objętego polisą w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, także w wyniku zalania przez wydostawanie się wody, pary, innych cieczy, gazów i substancji z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych oraz w wyniku akcji ratowniczej, - stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych - dopuszcza się limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia, orz franszyzę redukcyjną w wysokości 50 zł, - uzasadnionych kosztów akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej, - koszty zabezpieczenia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody, - koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, - kradzieży z włamaniem i rabunku dopuszcza się limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia, dopuszcza się limit w agregacie zgodnie z zakresem ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia, - wandalizmu, dewastacji w tym graffiti dopuszcza się limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia; graffiti zł na jedno i wszystkie zdarzenia, dopuszcza się limit w agregacie zgodnie z zakresem ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia, - kradzieży zwykłej zgodnie z klauzulą kradzieży zwykłej - (w tym także w mieniu użytkowanym na otwartej przestrzeni), dopuszcza się limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia, dopuszcza się limit w agregacie zgodnie z zakresem ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia dopuszcza się udział własny w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł - koszty naprawy zabezpieczeń dopuszcza się limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - ubezpieczenie obejmuje również inne ryzyka, które nie zostały wyraźnie wymienione w treści SIWZ i nie zostały wyłączone w OWU Ubezpieczyciela Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest w szczególności: 1. majątek trwały (w tym m.in. budynki i budowle, bramy, elementy stałe, wyposażenie, środki niskocenne, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny, mienie należące do Zamawiającego powierzone osobom trzecim, (np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.), 2. majątek obrotowy (w tym m.in. leki, materiały opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny, gazy medyczne, środki spożywcze w kuchni szpitalnej), 3. mienie osób trzecich w tym mienie dzierżawione, najmowane, leasingowane, testowane powierzone na przechowanie oraz w celu wykonania określonych usług, 4. szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie, bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ubezpieczeniem są objęte m. in.: szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, oraz gablot reklamowych, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. 5. gotówka znajdująca się w kasie Zamawiającego. 2

3 System ubezpieczenia i wartość ubezpieczenia a) środki trwałe : rodzaj wartości: wartość księgowa brutto (wartość początkowa) system ubezpieczenia: sumy stałe (suma ubezpieczenia nie ulega konsumpcji) suma ubezpieczenia (na wszystkie lokalizacje): zestawienie majątku wg wartości początkowej (księgowej) brutto: L.p. Przedmiot ubezpieczenia Wartość w zł System ubezpieczenia 1. Budynki i budowle ,32 Sumy stałe 2. Maszyny, urządzenia, aparaty, wyposażenie* ,51 2a Stół operacyjny, sterylizator plazmowy, mammograf cyfrowy ,00 Sumy stałe Łącznie ,83 * (z wyłączeniem wartości części sprzętu i aparatury medycznej, części sprzętu elektronicznego, który jest ubezpieczany na warunkach sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zgodnie z pkt.1.2.) b) środki obrotowe suma ubezpieczenia: zł najwyższa wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom nabycia lub wytworzenia (m.in. materiały opatrunkowe, leki, gazy medyczne) system ubezpieczenia: na sumy stałe rodzaj wartości: wartość zakupu lub wytworzenia, przedmiot ubezpieczenia: leki, materiały opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny, itp., c) niskocenne składniki majątku /poza ewidencją środków trwałych/ system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa, suma ubezpieczenia: zł d) wartości pieniężne system ubezpieczenia pierwsze ryzyko rodzaj wartości suma ubezpieczenia wartość nominalna zł Franszyza: 1). franszyza redukcyjna: 3

4 a). 500 zł dla wszystkich szkód w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem franszyz określonych w klauzulach; b). 5% nie mniej niż 1000 zł dla sprzętu elektronicznego (medycznego i niemedycznego) c) 50 zł dla szkód w szybach i innych przedmiotach szklanych Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie poniższe klauzule dodatkowe: 1). klauzula reprezentantów 2). klauzula automatycznego pokrycia 3). klauzula szkód mechanicznych 4). klauzula miejsca ubezpieczenia 5). klauzula likwidacyjna środków trwałych 6. klauzula wyłączenia proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto 7). klauzula częściowej rezygnacji ze stosowania zasady proporcji 8). klauzula ograniczenia proporcji 9). klauzula płatności rat 10). klauzula zbiegu roszczeń 11). klauzula stempla bankowego / pocztowego 12). klauzula zgłaszania szkód 13). klauzula czasu ochrony 14). klauzula płatności składki 15). klauzula odstąpienia od regresu 16). klauzula 72 godzin 17). klauzula przepięć 18). klauzula rozliczenia składki 19). klauzula różnicy wartości mienia 20). klauzula kradzieży zwykłej 21). klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia 22). klauzula samolikwidacji małych szkód 1.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Przedmiot ubezpieczenia: specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna, pozostały sprzęt elektroniczny (w szczególności serwery) Suma ubezpieczenia (wg wartości odtworzeniowej) zgodnie z tabelą poniżej System ubezpieczenia: sumy stałe L.p. Przedmiot ubezpieczenia Wartość w zł Nr inw. Rok produkcji 1. Serwer Solar 100 x , / Serwer Solar 100 S , / Serwer Softel 3 500, / Serwer Solar 5 000, / Tomograf komputerowy Toshiba wraz z serwerem (system komputerowy wraz z osprzętem) Macierz dyskowa INFA (integralna 6. część tomografu komputerowego) , / , /

5 7. Serwer CEDARA , / Przedmiot ubezpieczenia: specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna, pozostały sprzęt przenośny wykorzystywany w pojazdach sanitarnych Suma ubezpieczenia (wg wartości odtworzeniowej) zgodnie z tabelą poniżej System ubezpieczenia: sumy stałe Miejsce ubezpieczenia: terytorium RP Przedmiot ubezpieczenia wraz z określeniem pojazdu w którym się znajduje Wartość w zł Karetka Mercedes Benz 318CDI RT19501 Nosze z transporterem ,00 Defibrylator ,00 Respirator ,00 Pompa infuzyjna 4 247,90 Laryngoskop 1 572,90 Ssak 3 991,10 Karetka Mercedes Benz Vito CDI RT18953 Nosze monoblokowe ,27 Karetka sanitarna- Mercedes Benz RT Nosze z transporterem ,98 Defibrylator ,00 Respirator ,52 Pompa infuzyjna 6 120,74 Ssak Ambu ,20 Karetka Mercedes Benz RT Nosze z transporterem ,54 Defibrylator ,00 Respirator ,51 Pompa infuzyjna 3 355,84 Ssak 3 152,97 Samochód sanitarny Renault RT Nosze z transporterem ,84 Defibrylator ,44 Respirator ,86 Pompa infuzyjna 6 120,74 Ssak Ambu ,20 Łączna wartość: ,55 zł 5

6 1.2.8 Koszty odtworzenia danych i oprogramowania Ubezpieczeniem zostaną objęte także dane i nośniki danych (ubezpieczeniem objęty będzie koszt odtworzenia danych zawartych w zbiorach danych, koszt odtworzenia oprogramowania systemowego i użytkowego zarówno produkcji seryjnej jak i indywidualnej, o ile dane i oprogramowanie, o których mowa powyżej, zostaną utracone lub zniszczone całkowicie lub częściowo w wyniku zdarzeń objętych ochroną dla sprzętu elektronicznego). Suma ubezpieczenia zgodnie z informacją powyżej (w systemie pierwszego ryzyka): zł. Zakres ubezpieczenia: 1. Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: a) działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, b) kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, c) działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), d) działanie wody, tj.: zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, e) działanie wiatru, huraganu, trzęsienia ziemi, lawiny, osunięcie się ziemi, f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, g) zbyt wysokie/ niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej, h) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj.: działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp. 2. Ubezpieczeniem objęte są również udokumentowane koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową a związane z: a) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, c) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, jak również: d) poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu/części zamiennych oraz kosztów przejazdów techników i ekspertów. Powyższe dotyczy tylko kosztów poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia, zgodnie z limitem określonym w klauzulach kosztów dodatkowych. Franszyza - tomograf - franszyza redukcyjna w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż zł, nie więcej niż zł. - pozostały sprzęt - franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł, - ubezpieczenie danych, oprogramowania i nośników danych franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł Postanowienia dodatkowe: klauzula dotycząca odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych. Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści: 6

7 W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie poniższe klauzule dodatkowe: 1). klauzula reprezentantów 2). klauzula automatycznego pokrycia 4). klauzula miejsca ubezpieczenia (dotyczy sprzętu stacjonarnego) 5). klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym 6). klauzula częściowej rezygnacji ze stosowania zasady proporcji 7). klauzula ograniczenia proporcji 8). klauzula płatności rat 9). klauzula zbiegu roszczeń 10). klauzula stempla bankowego / pocztowego 11). klauzula zgłaszania szkód 12). klauzula czasu ochrony 13). klauzula płatności składki 14). klauzula odstąpienia od regresu 15). klauzula 72 godzin 16). klauzula rozliczenia składki 17). klauzula różnicy wartości mienia 18). klauzula kradzieży zwykłej 19). klauzula samolikwidacji małych szkód 1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych. Zakres ubezpieczenia obowiązkowego: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729). Suma gwarancyjna: równowartość w złotych kwoty EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia. Klauzule dodatkowe Do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będą mieć zastosowania klauzule dodatkowe Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej. 7

8 Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody osobowe wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej określonej w SIWZ. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe wyrządzone przez Zamawiającego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jak również w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, przy czym za podwykonawcę uważa się podmiot leczniczy, przedsiębiorcę niebędącego podmiotem leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której Zamawiający powierzył wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika Zamawiającego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz Zamawiającego, Wykonawca (Ubezpieczyciel) zrezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało Zamawiającemu (Ubezpieczonemu) wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu), przy czym za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda, za którą uważa się szkodę będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona ubezpieczeniowa powinna być udzielana w granicach ustawowej odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego określonej przepisami prawa polskiego. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody: będące następstwem zakażeń szpitalnych, przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym WZW i HIV) - podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia będące następstwem zatrucia drogą pokarmową - podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 8

9 będące następstwem wady dostarczonych towarów, środków i materiałów medycznych a także produktów żywnościowych, wyrządzone osobom za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami Zamawiającego, wyrządzone osobom bliskim osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami Zamawiającego. wyrządzone przez osoby, za które - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym osoby zatrudnione na dowolnej podstawie prawnej oraz osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, w szczególności lekarze-wolontariusze, osoby odbywające studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów pod nadzorem osób upoważnionych do wykonywania zawodu, Ogólna suma gwarancyjna na wszystkie wypadki w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: zł. Suma gwarancyjna na jeden wypadek w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: zł. Franszyzy, udział własny w szkodzie - brak Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały zastosowanie poniższe klauzule dodatkowe: 1). klauzula płatności rat 2). klauzula stempla bankowego / pocztowego 3). klauzula czasu ochrony Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności określonej w SIWZ lub posiadanym mieniem. Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzonej działalności pozaleczniczej oraz szkody rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności leczniczej Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody: poniesione przez pracowników lub współpracowników Zamawiającego niezależnie od formy zatrudnienia/współpracy, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wolontariuszom, osobom odbywającym studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów; w tym odpowiedzialność za szkody rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia), z włączeniem odpowiedzialności deliktowej za pojazdy pracowników znajdujące się na miejscach postojowych dla pracowników (OC pracodawcy) podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 9

10 Oznaczenie sprawy: WSz II powstałe wskutek zatruć pokarmowych - podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach, z których korzystano na podstawie użyczenia, najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy)- podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia powstałe przy wykonywaniu przez Zamawiającego zadań o charakterze zarządczym, organizacyjnym lub administracyjnym, w szczególności związanych z zarządzaniem podmiotem wykonującym działalność leczniczą, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający powstałe w przechowywanym mieniu osób trzecich, w tym w mieniu pacjentów (OC za mienie przechowywane) podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia środków i materiałów medycznych oraz środków farmakologicznych - podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Ogólna suma gwarancyjna na wszystkie wypadki w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: zł. Suma gwarancyjna na jeden wypadek w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: zł. Franszyza, udział własny Udział własny: 5%, nie więcej niż 400 zł w każdej szkodzie rzeczowej. OC pracodawcy: ubezpieczenie nie obejmuje świadczeń z ubezpieczenia społecznego należnych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały zastosowanie poniższe klauzule dodatkowe: 1). klauzula płatności rat 2). klauzula stempla bankowego / pocztowego 3). klauzula czasu ochrony Część 2 Warunki wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń 1. Okres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy dla każdego pojazdu, z zastrzeżeniem okresu ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów. 2. Płatność składki Składka zostanie opłacona w postaci 6 równych rat zgodnie z poniższym harmonogramem: I rata 15 luty 2015 r. II rata 25 marzec 2015r. III rata 25 maj 2015r. IV rata 25 lipiec 2015r. V rata 25 wrzesień 2015r. VI rata 25 listopad 2015r. 10

11 Minimalne warunki ubezpieczenia, jakie muszą spełniać oferty: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i użytkowników pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 1. Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu - minimalna na dzień zawierania ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z póź. Zm 2. Zakres terytorialny - zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1154 z późn.zm.) 3. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do ilości niewykorzystanych miesięcy (z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 41 i 42 Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych). 4. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie ( w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla danej kategorii pojazdu) po uprzednim zgłoszeniu do ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia pojazdów włączanych do ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji pojazdu. 5. Umowy ubezpieczenia OC będą potwierdzane dokumentami wystawionymi przez Ubezpieczyciela dla każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, spełniającymi wymogi przepisów prawa dotyczące potwierdzania spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. 6. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia stanowi załącznik nr Franszyza: brak Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych 1. Suma ubezpieczenia ,00 PLN/osobę. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. 2. Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu, zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia. 3. Franszyza: brak. 4. Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu dotychczasowego ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto - casco 1. Zakres ubezpieczenia (pojazdy): ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich w tym dewastacji, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. 2. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia części i/lub amortyzacji. 3. Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 11

12 4. Zakres terytorialny - Europa, z wyłączeniem z ochrony ubezpieczeniowej ryzyk kradzieżowych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. 5. Suma ubezpieczenia pojazdów ,00 zł. Suma ubezpieczenia pojazdów sanitarnych uwzględnia wyposażenie specjalistyczne. a) wg wartości rynkowej określanej na podstawie katalogów INFO-EXPERT lub EUROTAX - do wyboru przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego; b) dla pojazdów fabrycznie nowych - wartość fakturowa. c) Odszkodowanie będzie wypłacane w wartości brutto (z VAT) w związku z brakiem możliwości odliczenia przez Ubezpieczającego podatku VAT przy zakupie/naprawie danego pojazdu. d) Wartości pojazdów określone w załączniku nr 5 stanowią podstawę do wyliczenia składki. Zastrzega się możliwość zmiany wartości pojazdu przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. UWAGA Sumy ubezpieczenia dla ryzyka autocasco podane w zestawieniu pojazdów w załączniku nr 5 mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Wykonawcy w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia. Prosimy o przygotowanie oferty na bazie podanych sum - tylko ten sposób pozwoli na rzetelne porównanie ofert w kryterium ceny. Wykonawca zobowiązany jest podać stawkę oraz obliczyć i podać składkę zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego. 6. Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu dotychczasowego ubezpieczenia. 7. Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa - od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia- licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez stosowania tabeli frakcyjnej. 8. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie, w związku, z którym wypłacono odszkodowanie. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 9. Szkody w pojazdach spowodowane przez osoby trzecie będą likwidowane z ubezpieczenia AC, bez oczekiwania na uzyskanie dokumentacji pozwalającej Ubezpieczycielowi na przeprowadzenie procedury regresowej. 10. W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju, rabunku, kradzieży zuchwałej Zakład Ubezpieczeń odstąpi od obowiązku złożenia przez Ubezpieczającego dowodu rejestracyjnego i kluczyków do pojazdu pod warunkiem, że ww. zdarzenia zostały zgłoszone na Policji. 11. Na wysokość odszkodowania nie będzie miało wpływu przekroczenie przez kierującego pojazdem obowiązujących przepisów a w szczególności prędkość, z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody, niedopełnienie obowiązków wynikających z sygnałów, znaków drogowych dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu itp. dotyczy pojazdów uprzywilejowanych w czasie akcji. 12. W przypadku szkody całkowitej pojazdu wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu bezpośrednio przed szkodą. 1) Jeżeli rzeczywiste koszty naprawy pojazdu nie przekroczą 70% wartości pojazdu aktualnej na dzień szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo wymagać likwidacji szkody jako szkody częściowej (bez względu na zasady uznawania szkody za całkowitą). 2) Wymaga się aby oględziny uszkodzonych pojazdów odbywały się w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. 13. Franszyza / udziały własne: franszyza integralna brak, brak franszyz redukcyjnych, bez stosowania udziałów własnych, 14. Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance. 15. W przypadku ubezpieczenia nowo zakupowanych pojazdów( fabrycznie nowych) oraz w przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu, nie będzie wymagane sporządzanie dokumentacji zdjęciowej pojazdu ani oględziny. 16. Dla każdego pojazdu, gdzie ubezpieczenie AC i OC p.p.m. zawarte jest w różnych terminach, Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wyrównania okresów ubezpieczenia w 12

13 tych ryzykach, przy czym datą przyjmowaną do wyrównania będzie początek okresu ubezpieczenia OC p.p.m. W takim przypadku ubezpieczyciel na wniosek ubezpieczającego dostosuje faktyczny okres ubezpieczenia AC do daty wyrównania i rozliczy składkę pro rata wg tych samych stawek. Założenia ogólne (dotyczy wyłącznie ubezpieczeń majątkowych poza ubezpieczeniami Odpowiedzialności Cywilnej). 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego, każde miejsce związane z prowadzeniem działalności. 2. Przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ryzykach jest m.in. mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (w szczególności na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, testowania, leasingu lub innych podobnych) Zamawiającego, także to mienie, którego własność nabędzie lub, w którego posiadanie wejdzie Zamawiający w okresie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie przewłaszczone (lub które zostanie przewłaszczone w szczególności na bank lub zakład ubezpieczeń), będące w posiadaniu / używaniu Zamawiającego, a także mienie użyczone osobom trzecim. 3. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury. 4. Wybrany ubezpieczyciel Zamawiającego zobowiązuje się stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do doubezpieczenia (również ubezpieczenia nowych składników majątkowych). 5. W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. 6. Wszelkie płatności wynikające z umowy ubezpieczenia, dokonywane będą w systemie pro rata temporis, w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia. 7. Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty Wykonawcy może zmaleć gdy zmniejszy się ilość ubezpieczanych składników majątkowych, lub gdy zmniejszy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. Wówczas Zamawiającemu przysługuje zwrot części składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 8. Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, wypłata odszkodowania z uwzględnieniem należnego podatku VAT. 13

14 A. Klauzule dodatkowe Klauzule dodatkowe mają charakter obligatoryjny, z zastrzeżeniem, że nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zgodnie z OWU w ubezpieczeniu, do którego mają zostać włączone. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią klauzuli w stosunku do OWU dochodzi do zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach, które tej odpowiedzialności nie zawężają i które tę odpowiedzialność rozszerzają. Klauzula reprezentantów strony umowy postanowiły, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez pracowników i współpracowników ubezpieczonego oraz przez inne osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczonego, jeżeli dana szkoda została wyrządzona w związku z pełnieniem funkcji reprezentanta. Za reprezentantów ubezpieczonego uważa się Dyrektora Szpitala. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzula automatycznego pokrycia strony umowy postanowiły, iż ochroną ubezpieczeniową obejmowane będą nowonabyte środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek inwestycji z dniem ich przejścia na ryzyko Ubezpieczającego. Limit odpowiedzialności wynosi nie więcej niż zł dla każdej pozycji mienia. Rozliczenie składki z tytułu zwiększenia odpowiedzialności będzie dokonywane w systemie półrocznym z zastosowaniem systemu pro rata temporis. Ubezpieczający poda wciągu 15 dni od daty zakończenia każdego półrocza różnicę in plus w wartości środków trwałych. W przypadku, gdy sumaryczna wartość ubezpieczonego majątku wzrośnie powyżej 110% pierwotnej sumy ubezpieczenia, fakt ten musi zostać zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni roboczych. 1) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 2) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzula szkód mechanicznych - strony umowy postanowiły, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych: - działaniem człowieka, - wadami produkcyjnymi, - przyczynami eksploatacyjnymi. Za szkody spowodowane: działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 14

15 c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści i) w postaci utraty zysku Limit odpowiedzialności: do PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN Klauzula miejsca ubezpieczenia strony umowy postanowiły, że: 1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy najmu). 2. Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: PLN 3. Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 2 kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. ubezpieczenia stacjonarnego sprzętu elektronicznego, Klauzula likwidacyjna środków trwałych strony umowy postanowiły, iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości lub do wartości odtworzeniowej nowej dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej nowej. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym strony umowy postanowiły iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie wypłacane jest do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu utraconego, z uwzględnieniem kosztów transportu demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zadeklarowana wartość księgowa brutto lub wartość odtworzeniowa w zależności od tego, która została przyjęta do ubezpieczenia (nie wyłącza to wypłaty za koszty dodatkowe pokrywane na warunkach klauzul dodatkowych). ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzula wyłączenia proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto - strony umowy postanowiły, że nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto, zgodnie z ewidencją środków trwałych. - 15

16 Klauzula częściowej rezygnacji ze stosowania zasady proporcji - strony umowy postanowiły, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30 % sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula ograniczenia proporcji strony umowy postanowiły, że podczas likwidacji szkody proporcjonalna redukcja odszkodowania (zasada proporcji) będzie stosowana jeśli niedoubezpieczenie przekroczy 30%. Klauzula ma zastosowanie do następujących ubezpieczeń: ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzula płatności rat strony umowy postanowiły iż w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania lub żądania zapłaty płatności składek jeszcze nie wymagalnych. Dotyczy wszystkich grup ubezpieczeń za wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC Klauzula zbiegu roszczeń - strony umowy postanowiły iż z tytułu umowy ubezpieczenia mienia ubezpieczyciel pokryje szkodę również wtedy, gdy odpowiedzialność za tę szkodę można przypisać osobie trzeciej w szczególności, gdy odszkodowanie przysługuje z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartych przez osoby trzecie. Dotyczy wszystkich grup ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczeń OC Klauzula stempla bankowego/pocztowego - strony umowy postanowiły, że jeżeli zapłata należnej ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek ubezpieczyciela pod warunkiem, iż na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty składki Dotyczy wszystkich grup ubezpieczeń za wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC Klauzula zgłaszania szkód strony umowy postanowiły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków szkody. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula czasu ochrony (dot. art k.c.) - strony umowy postanowiły, iż materialny początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, mimo opłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie późniejszym. Dotyczy wszystkich grup ubezpieczeń za wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC Klauzula płatności składki (dot. art k.c.) strony umowy postanowiły, iż nieopłacenie w terminie składki lub jej pierwszej raty nie powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia i nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 7 dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy Ubezpieczający nie zapłacił składki lub jej pierwszej raty. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umową ubezpieczenia ze skutkiem 16

17 natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres przez który ponosił odpowiedzialności. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula odstąpienia od regresu (dot. art. 828 k.c.) - strony umowy postanowiły, iż Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula 72 godzin - strony umowy postanowiły, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula przepięć - strony umowy postanowiły iż ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym również w wyniku wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych. Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa roszczenia za szkody powstałe ze zdarzeń, które nie są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej na podstawie OWU mienia od wszystkich ryzyk, w szczególności pożar i eksplozja, jeżeli te zdarzenia powodujące szkodę wynikły z przepięcia. Limit odpowiedzialności zł. Klauzula rozliczenia składki - strony umowy postanowiły iż w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia (np. w związku z przeniesieniem własności na inną osobę) Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki w systemie pro rata temporis za każdy dzień bez potrącania kosztów manipulacyjnych. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula różnicy wartości mienia - strony umowy postanowiły, że w przypadku szkody w mieniu przyjętym do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto (wartości początkowej), która znajduje pokrycie ubezpieczeniowe na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokryje również koszty zakupu, odbudowy, naprawy takiego mienia w sytuacji gdy nie zostaną one pokryte w pełni w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia. Klauzula nie wyłącza zastosowania klauzul kosztów dodatkowych i innych rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności dla przedmiotowej klauzuli: zł. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula kradzieży zwykłej strony umowy postanowiły, iż ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy 17

18 znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Udział własny w każdej szkodzie: 5 % wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kradzieży zwykłej: zł, w agregacie na obie poniższe linie ubezpieczenia. Po wygaśnięciu limitu umowa w tej części wygasa. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia - strony umowy postanowiły, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia. Składka dodatkowa będzie naliczana w systemie pro rata. Limit odpowiedzialności: jednokrotność przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Klauzula nie ma zastosowania w odniesieniu do limitów określonych dla ubezpieczenia ryzyka terroryzmu, sabotażu, strajków, rozruchów, katastrofy budowlanej oraz kradzieży zwykłej. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula samolikwidacji małych szkód strony umowy postanowiły, iż w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczający ma prawo po uprzednim zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: a) datę sporządzenia protokołu b) skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół c) datę wystąpienia szkody d) przyczynę powstania szkody (w przypadku gdy jest to możliwe) e) wykaz uszkodzonego mienia f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny szkody g) szacunkową wartość szkody h) dokumentację fotograficzną 18

19 Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel zażąda odpowiednio do stanu rzeczy. W przypadku, jeśli szkoda posiada znamiona przestępstwa Ubezpieczony zobowiązuje się także do zawiadomienia stosownych organów Policji. Powyższe postanowienia, w żadnym razie: nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczyciela faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 19

20 Charakterystyka Zamawiającego 1).Nazwa i adres jednostki Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg 2).Data rozpoczęcia działalności: Od 1998r. Szpital pracuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Szpital istnieje od 1904r. 3).Data rejestracji i numer rejestru ZOZ rejestr Wojewody Podkarpackiego: r; , nowy nr księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą ).Organ założycielski: Samorząd Województwa Podkarpackiego Zarządzenie nr 67 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 21 sierpnia 1998r. w sprawie przekształcenia w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 5).Wpis do KRS: ).EKD: 8610Z 7).REGON: ).NIP: ).Zakres działalności obejmuje: Lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte, pogotowie ratunkowe, apteka wewnątrzszpitalna, SOR (4 łóżka), zespoły ratownictwa medycznego, usługi gastronomiczne (Szpital prowadzi własną kuchnię). 10).Przychody 10.1). Przychody za ostatni rok obrachunkowy (2013): ,70 zł. 10.2). Przychody szacowane na 2014 r.: ,00 zł. 10.3). Wartość kontraktu z NFZ (bez nadwykonań) w roku 2013: ,41 zł. (nadwykonania: ,38 zł.) 10.4). Przychody ze świadczeń zdrowotnych realizowanych komercyjnie w roku 2013: ,29 zł. (świadczenia takie jak: leczenie szpitalne, porady specjalistyczne, badania diagnostyczne). 10.6). Przychody z działalności innej niż świadczenie opieki zdrowotnej w roku 2013: ,42 zł., w tym: - czynsze i opłaty parkingowe ,73 zł. - techniczne badania diagnostyczne ,63 zł. - obiady i posiłki cateringowe ,10 zł. - refaturowanie mediów ,40 zł. - sterylizacja pakietów ,96 zł. - pozostałe ,60 zł. 11).Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku a) lecznictwo otwarte: b) lecznictwo zamknięte: ).Średnia liczba pacjentów w ciągu doby: 55 20

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia):

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): Załącznik nr 1 Numer Sprawy: 28/2013 Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): 1. Działalność ZOZ Łączna liczba pacjentów w ostatnim roku 10276 Liczba łóżek w leczeniu szpitalnym 241 Liczba łóżek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): -WARUNKI MINIMALNE JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY-

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): -WARUNKI MINIMALNE JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY- Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): -WARUNKI MINIMALNE JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY- 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT ` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r. 37-100 ŁAŃCUT EK. 042.3.11.2012 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.17 225 22 02,fax 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 12 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 274/2014/N/Krosno SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Adres siedziby: ul. Korczyńska 57,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 4 do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo