2. Płatność składki Składka zostanie opłacona w postaci 6 równych rat zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Płatność składki Składka zostanie opłacona w postaci 6 równych rat zgodnie z poniższym harmonogramem:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ubezpieczenia na usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Warunki wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń 1. Okres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od r. do r. 2. Płatność składki Składka zostanie opłacona w postaci 6 równych rat zgodnie z poniższym harmonogramem: I rata 15 luty 2015 r. II rata 25 marzec 2015r. III rata 25 maj 2015r. IV rata 25 lipiec 2015r. V rata 25 wrzesień 2015r. VI rata 25 listopad 2015r. 3. Lokalizacje ubezpieczanego mienia ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg Minimalne warunki ubezpieczenia, jakie muszą spełniać oferty: 1.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia Ochroną obejmuje wszelkie szkody polegające na: 1. utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego i niezależnego od woli zdarzenia, 2. zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, także jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia; Ubezpieczyciel pokrywa także koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i demontażu; Zakres ubezpieczenia obejmuje, w szczególności, szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek: - ognia, dymu, sadzy, - bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, - wybuchu, - upadku statku powietrznego, - wiatru, huraganu, silnego wiatru, - powodzi, podtopienia, spływu wód po zboczach, - opadów atmosferycznych (w tym będących następstwem gradu, deszczu nawalnego i obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji od ciężaru śniegu lub polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu) - huku powstałego przy przekraczaniu bariery dźwięku przez samolot, - lawiny, - przewrócenia się drzew, masztów i innych obiektów, - uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot (także pojazdu innego niż drogowy) z włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy (maszyny) eksploatowane przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, - następstw szkód wodociągowych, w tym zalanie wodociągowe, - samoczynne zadziałanie sprzętu gaśniczego, - przepięcia tj. szkody spowodowane pośrednio lub bezpośrednio gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej, w tym w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna), zjawiskami pochodnymi, działaniem 1

2 pola elektromagnetycznego, indukcji itp. oraz wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego dopuszcza się zastosowanie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł, dopuszcza się wprowadzenie limitu zgodnego z klauzulą przepięć, - wzmożonego przepływu mas wodnych, bez względu na ich wystąpienie z koryta, a w szczególności w wyniku wymywania podłoża pod strumieniem wody oraz uszkodzenia mienia przez niesione prądem wody przedmioty, - trzęsienia ziemi, - skażenia lub zanieczyszczenia mienia objętego polisą w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, także w wyniku zalania przez wydostawanie się wody, pary, innych cieczy, gazów i substancji z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych oraz w wyniku akcji ratowniczej, - stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych - dopuszcza się limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia, orz franszyzę redukcyjną w wysokości 50 zł, - uzasadnionych kosztów akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej, - koszty zabezpieczenia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody, - koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, - kradzieży z włamaniem i rabunku dopuszcza się limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia, dopuszcza się limit w agregacie zgodnie z zakresem ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia, - wandalizmu, dewastacji w tym graffiti dopuszcza się limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia; graffiti zł na jedno i wszystkie zdarzenia, dopuszcza się limit w agregacie zgodnie z zakresem ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia, - kradzieży zwykłej zgodnie z klauzulą kradzieży zwykłej - (w tym także w mieniu użytkowanym na otwartej przestrzeni), dopuszcza się limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia, dopuszcza się limit w agregacie zgodnie z zakresem ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia dopuszcza się udział własny w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł - koszty naprawy zabezpieczeń dopuszcza się limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - ubezpieczenie obejmuje również inne ryzyka, które nie zostały wyraźnie wymienione w treści SIWZ i nie zostały wyłączone w OWU Ubezpieczyciela Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest w szczególności: 1. majątek trwały (w tym m.in. budynki i budowle, bramy, elementy stałe, wyposażenie, środki niskocenne, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny, mienie należące do Zamawiającego powierzone osobom trzecim, (np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.), 2. majątek obrotowy (w tym m.in. leki, materiały opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny, gazy medyczne, środki spożywcze w kuchni szpitalnej), 3. mienie osób trzecich w tym mienie dzierżawione, najmowane, leasingowane, testowane powierzone na przechowanie oraz w celu wykonania określonych usług, 4. szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie, bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ubezpieczeniem są objęte m. in.: szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, oraz gablot reklamowych, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. 5. gotówka znajdująca się w kasie Zamawiającego. 2

3 System ubezpieczenia i wartość ubezpieczenia a) środki trwałe : rodzaj wartości: wartość księgowa brutto (wartość początkowa) system ubezpieczenia: sumy stałe (suma ubezpieczenia nie ulega konsumpcji) suma ubezpieczenia (na wszystkie lokalizacje): zestawienie majątku wg wartości początkowej (księgowej) brutto: L.p. Przedmiot ubezpieczenia Wartość w zł System ubezpieczenia 1. Budynki i budowle ,32 Sumy stałe 2. Maszyny, urządzenia, aparaty, wyposażenie* ,51 2a Stół operacyjny, sterylizator plazmowy, mammograf cyfrowy ,00 Sumy stałe Łącznie ,83 * (z wyłączeniem wartości części sprzętu i aparatury medycznej, części sprzętu elektronicznego, który jest ubezpieczany na warunkach sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zgodnie z pkt.1.2.) b) środki obrotowe suma ubezpieczenia: zł najwyższa wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom nabycia lub wytworzenia (m.in. materiały opatrunkowe, leki, gazy medyczne) system ubezpieczenia: na sumy stałe rodzaj wartości: wartość zakupu lub wytworzenia, przedmiot ubezpieczenia: leki, materiały opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny, itp., c) niskocenne składniki majątku /poza ewidencją środków trwałych/ system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa, suma ubezpieczenia: zł d) wartości pieniężne system ubezpieczenia pierwsze ryzyko rodzaj wartości suma ubezpieczenia wartość nominalna zł Franszyza: 1). franszyza redukcyjna: 3

4 a). 500 zł dla wszystkich szkód w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem franszyz określonych w klauzulach; b). 5% nie mniej niż 1000 zł dla sprzętu elektronicznego (medycznego i niemedycznego) c) 50 zł dla szkód w szybach i innych przedmiotach szklanych Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie poniższe klauzule dodatkowe: 1). klauzula reprezentantów 2). klauzula automatycznego pokrycia 3). klauzula szkód mechanicznych 4). klauzula miejsca ubezpieczenia 5). klauzula likwidacyjna środków trwałych 6. klauzula wyłączenia proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto 7). klauzula częściowej rezygnacji ze stosowania zasady proporcji 8). klauzula ograniczenia proporcji 9). klauzula płatności rat 10). klauzula zbiegu roszczeń 11). klauzula stempla bankowego / pocztowego 12). klauzula zgłaszania szkód 13). klauzula czasu ochrony 14). klauzula płatności składki 15). klauzula odstąpienia od regresu 16). klauzula 72 godzin 17). klauzula przepięć 18). klauzula rozliczenia składki 19). klauzula różnicy wartości mienia 20). klauzula kradzieży zwykłej 21). klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia 22). klauzula samolikwidacji małych szkód 1.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Przedmiot ubezpieczenia: specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna, pozostały sprzęt elektroniczny (w szczególności serwery) Suma ubezpieczenia (wg wartości odtworzeniowej) zgodnie z tabelą poniżej System ubezpieczenia: sumy stałe L.p. Przedmiot ubezpieczenia Wartość w zł Nr inw. Rok produkcji 1. Serwer Solar 100 x , / Serwer Solar 100 S , / Serwer Softel 3 500, / Serwer Solar 5 000, / Tomograf komputerowy Toshiba wraz z serwerem (system komputerowy wraz z osprzętem) Macierz dyskowa INFA (integralna 6. część tomografu komputerowego) , / , /

5 7. Serwer CEDARA , / Przedmiot ubezpieczenia: specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna, pozostały sprzęt przenośny wykorzystywany w pojazdach sanitarnych Suma ubezpieczenia (wg wartości odtworzeniowej) zgodnie z tabelą poniżej System ubezpieczenia: sumy stałe Miejsce ubezpieczenia: terytorium RP Przedmiot ubezpieczenia wraz z określeniem pojazdu w którym się znajduje Wartość w zł Karetka Mercedes Benz 318CDI RT19501 Nosze z transporterem ,00 Defibrylator ,00 Respirator ,00 Pompa infuzyjna 4 247,90 Laryngoskop 1 572,90 Ssak 3 991,10 Karetka Mercedes Benz Vito CDI RT18953 Nosze monoblokowe ,27 Karetka sanitarna- Mercedes Benz RT Nosze z transporterem ,98 Defibrylator ,00 Respirator ,52 Pompa infuzyjna 6 120,74 Ssak Ambu ,20 Karetka Mercedes Benz RT Nosze z transporterem ,54 Defibrylator ,00 Respirator ,51 Pompa infuzyjna 3 355,84 Ssak 3 152,97 Samochód sanitarny Renault RT Nosze z transporterem ,84 Defibrylator ,44 Respirator ,86 Pompa infuzyjna 6 120,74 Ssak Ambu ,20 Łączna wartość: ,55 zł 5

6 1.2.8 Koszty odtworzenia danych i oprogramowania Ubezpieczeniem zostaną objęte także dane i nośniki danych (ubezpieczeniem objęty będzie koszt odtworzenia danych zawartych w zbiorach danych, koszt odtworzenia oprogramowania systemowego i użytkowego zarówno produkcji seryjnej jak i indywidualnej, o ile dane i oprogramowanie, o których mowa powyżej, zostaną utracone lub zniszczone całkowicie lub częściowo w wyniku zdarzeń objętych ochroną dla sprzętu elektronicznego). Suma ubezpieczenia zgodnie z informacją powyżej (w systemie pierwszego ryzyka): zł. Zakres ubezpieczenia: 1. Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: a) działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, b) kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, c) działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), d) działanie wody, tj.: zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, e) działanie wiatru, huraganu, trzęsienia ziemi, lawiny, osunięcie się ziemi, f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, g) zbyt wysokie/ niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej, h) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj.: działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp. 2. Ubezpieczeniem objęte są również udokumentowane koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową a związane z: a) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, c) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, jak również: d) poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu/części zamiennych oraz kosztów przejazdów techników i ekspertów. Powyższe dotyczy tylko kosztów poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia, zgodnie z limitem określonym w klauzulach kosztów dodatkowych. Franszyza - tomograf - franszyza redukcyjna w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż zł, nie więcej niż zł. - pozostały sprzęt - franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł, - ubezpieczenie danych, oprogramowania i nośników danych franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł Postanowienia dodatkowe: klauzula dotycząca odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych. Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści: 6

7 W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie poniższe klauzule dodatkowe: 1). klauzula reprezentantów 2). klauzula automatycznego pokrycia 4). klauzula miejsca ubezpieczenia (dotyczy sprzętu stacjonarnego) 5). klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym 6). klauzula częściowej rezygnacji ze stosowania zasady proporcji 7). klauzula ograniczenia proporcji 8). klauzula płatności rat 9). klauzula zbiegu roszczeń 10). klauzula stempla bankowego / pocztowego 11). klauzula zgłaszania szkód 12). klauzula czasu ochrony 13). klauzula płatności składki 14). klauzula odstąpienia od regresu 15). klauzula 72 godzin 16). klauzula rozliczenia składki 17). klauzula różnicy wartości mienia 18). klauzula kradzieży zwykłej 19). klauzula samolikwidacji małych szkód 1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych. Zakres ubezpieczenia obowiązkowego: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729). Suma gwarancyjna: równowartość w złotych kwoty EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia. Klauzule dodatkowe Do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będą mieć zastosowania klauzule dodatkowe Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej. 7

8 Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody osobowe wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej określonej w SIWZ. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe wyrządzone przez Zamawiającego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jak również w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, przy czym za podwykonawcę uważa się podmiot leczniczy, przedsiębiorcę niebędącego podmiotem leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której Zamawiający powierzył wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika Zamawiającego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz Zamawiającego, Wykonawca (Ubezpieczyciel) zrezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało Zamawiającemu (Ubezpieczonemu) wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu), przy czym za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda, za którą uważa się szkodę będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona ubezpieczeniowa powinna być udzielana w granicach ustawowej odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego określonej przepisami prawa polskiego. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody: będące następstwem zakażeń szpitalnych, przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym WZW i HIV) - podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia będące następstwem zatrucia drogą pokarmową - podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 8

9 będące następstwem wady dostarczonych towarów, środków i materiałów medycznych a także produktów żywnościowych, wyrządzone osobom za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami Zamawiającego, wyrządzone osobom bliskim osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami Zamawiającego. wyrządzone przez osoby, za które - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym osoby zatrudnione na dowolnej podstawie prawnej oraz osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, w szczególności lekarze-wolontariusze, osoby odbywające studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów pod nadzorem osób upoważnionych do wykonywania zawodu, Ogólna suma gwarancyjna na wszystkie wypadki w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: zł. Suma gwarancyjna na jeden wypadek w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: zł. Franszyzy, udział własny w szkodzie - brak Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały zastosowanie poniższe klauzule dodatkowe: 1). klauzula płatności rat 2). klauzula stempla bankowego / pocztowego 3). klauzula czasu ochrony Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności określonej w SIWZ lub posiadanym mieniem. Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzonej działalności pozaleczniczej oraz szkody rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności leczniczej Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody: poniesione przez pracowników lub współpracowników Zamawiającego niezależnie od formy zatrudnienia/współpracy, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wolontariuszom, osobom odbywającym studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów; w tym odpowiedzialność za szkody rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia), z włączeniem odpowiedzialności deliktowej za pojazdy pracowników znajdujące się na miejscach postojowych dla pracowników (OC pracodawcy) podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 9

10 Oznaczenie sprawy: WSz II powstałe wskutek zatruć pokarmowych - podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach, z których korzystano na podstawie użyczenia, najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy)- podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia powstałe przy wykonywaniu przez Zamawiającego zadań o charakterze zarządczym, organizacyjnym lub administracyjnym, w szczególności związanych z zarządzaniem podmiotem wykonującym działalność leczniczą, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający powstałe w przechowywanym mieniu osób trzecich, w tym w mieniu pacjentów (OC za mienie przechowywane) podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia środków i materiałów medycznych oraz środków farmakologicznych - podlimit zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Ogólna suma gwarancyjna na wszystkie wypadki w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: zł. Suma gwarancyjna na jeden wypadek w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: zł. Franszyza, udział własny Udział własny: 5%, nie więcej niż 400 zł w każdej szkodzie rzeczowej. OC pracodawcy: ubezpieczenie nie obejmuje świadczeń z ubezpieczenia społecznego należnych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały zastosowanie poniższe klauzule dodatkowe: 1). klauzula płatności rat 2). klauzula stempla bankowego / pocztowego 3). klauzula czasu ochrony Część 2 Warunki wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń 1. Okres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy dla każdego pojazdu, z zastrzeżeniem okresu ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów. 2. Płatność składki Składka zostanie opłacona w postaci 6 równych rat zgodnie z poniższym harmonogramem: I rata 15 luty 2015 r. II rata 25 marzec 2015r. III rata 25 maj 2015r. IV rata 25 lipiec 2015r. V rata 25 wrzesień 2015r. VI rata 25 listopad 2015r. 10

11 Minimalne warunki ubezpieczenia, jakie muszą spełniać oferty: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i użytkowników pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 1. Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu - minimalna na dzień zawierania ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z póź. Zm 2. Zakres terytorialny - zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1154 z późn.zm.) 3. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do ilości niewykorzystanych miesięcy (z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 41 i 42 Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych). 4. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie ( w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla danej kategorii pojazdu) po uprzednim zgłoszeniu do ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia pojazdów włączanych do ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji pojazdu. 5. Umowy ubezpieczenia OC będą potwierdzane dokumentami wystawionymi przez Ubezpieczyciela dla każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, spełniającymi wymogi przepisów prawa dotyczące potwierdzania spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. 6. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia stanowi załącznik nr Franszyza: brak Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych 1. Suma ubezpieczenia ,00 PLN/osobę. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. 2. Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu, zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia. 3. Franszyza: brak. 4. Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu dotychczasowego ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto - casco 1. Zakres ubezpieczenia (pojazdy): ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich w tym dewastacji, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. 2. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia części i/lub amortyzacji. 3. Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 11

12 4. Zakres terytorialny - Europa, z wyłączeniem z ochrony ubezpieczeniowej ryzyk kradzieżowych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. 5. Suma ubezpieczenia pojazdów ,00 zł. Suma ubezpieczenia pojazdów sanitarnych uwzględnia wyposażenie specjalistyczne. a) wg wartości rynkowej określanej na podstawie katalogów INFO-EXPERT lub EUROTAX - do wyboru przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego; b) dla pojazdów fabrycznie nowych - wartość fakturowa. c) Odszkodowanie będzie wypłacane w wartości brutto (z VAT) w związku z brakiem możliwości odliczenia przez Ubezpieczającego podatku VAT przy zakupie/naprawie danego pojazdu. d) Wartości pojazdów określone w załączniku nr 5 stanowią podstawę do wyliczenia składki. Zastrzega się możliwość zmiany wartości pojazdu przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. UWAGA Sumy ubezpieczenia dla ryzyka autocasco podane w zestawieniu pojazdów w załączniku nr 5 mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Wykonawcy w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia. Prosimy o przygotowanie oferty na bazie podanych sum - tylko ten sposób pozwoli na rzetelne porównanie ofert w kryterium ceny. Wykonawca zobowiązany jest podać stawkę oraz obliczyć i podać składkę zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego. 6. Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu dotychczasowego ubezpieczenia. 7. Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa - od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia- licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez stosowania tabeli frakcyjnej. 8. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie, w związku, z którym wypłacono odszkodowanie. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 9. Szkody w pojazdach spowodowane przez osoby trzecie będą likwidowane z ubezpieczenia AC, bez oczekiwania na uzyskanie dokumentacji pozwalającej Ubezpieczycielowi na przeprowadzenie procedury regresowej. 10. W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju, rabunku, kradzieży zuchwałej Zakład Ubezpieczeń odstąpi od obowiązku złożenia przez Ubezpieczającego dowodu rejestracyjnego i kluczyków do pojazdu pod warunkiem, że ww. zdarzenia zostały zgłoszone na Policji. 11. Na wysokość odszkodowania nie będzie miało wpływu przekroczenie przez kierującego pojazdem obowiązujących przepisów a w szczególności prędkość, z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody, niedopełnienie obowiązków wynikających z sygnałów, znaków drogowych dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu itp. dotyczy pojazdów uprzywilejowanych w czasie akcji. 12. W przypadku szkody całkowitej pojazdu wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu bezpośrednio przed szkodą. 1) Jeżeli rzeczywiste koszty naprawy pojazdu nie przekroczą 70% wartości pojazdu aktualnej na dzień szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo wymagać likwidacji szkody jako szkody częściowej (bez względu na zasady uznawania szkody za całkowitą). 2) Wymaga się aby oględziny uszkodzonych pojazdów odbywały się w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. 13. Franszyza / udziały własne: franszyza integralna brak, brak franszyz redukcyjnych, bez stosowania udziałów własnych, 14. Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance. 15. W przypadku ubezpieczenia nowo zakupowanych pojazdów( fabrycznie nowych) oraz w przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu, nie będzie wymagane sporządzanie dokumentacji zdjęciowej pojazdu ani oględziny. 16. Dla każdego pojazdu, gdzie ubezpieczenie AC i OC p.p.m. zawarte jest w różnych terminach, Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wyrównania okresów ubezpieczenia w 12

13 tych ryzykach, przy czym datą przyjmowaną do wyrównania będzie początek okresu ubezpieczenia OC p.p.m. W takim przypadku ubezpieczyciel na wniosek ubezpieczającego dostosuje faktyczny okres ubezpieczenia AC do daty wyrównania i rozliczy składkę pro rata wg tych samych stawek. Założenia ogólne (dotyczy wyłącznie ubezpieczeń majątkowych poza ubezpieczeniami Odpowiedzialności Cywilnej). 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego, każde miejsce związane z prowadzeniem działalności. 2. Przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ryzykach jest m.in. mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (w szczególności na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, testowania, leasingu lub innych podobnych) Zamawiającego, także to mienie, którego własność nabędzie lub, w którego posiadanie wejdzie Zamawiający w okresie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie przewłaszczone (lub które zostanie przewłaszczone w szczególności na bank lub zakład ubezpieczeń), będące w posiadaniu / używaniu Zamawiającego, a także mienie użyczone osobom trzecim. 3. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury. 4. Wybrany ubezpieczyciel Zamawiającego zobowiązuje się stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do doubezpieczenia (również ubezpieczenia nowych składników majątkowych). 5. W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. 6. Wszelkie płatności wynikające z umowy ubezpieczenia, dokonywane będą w systemie pro rata temporis, w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia. 7. Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty Wykonawcy może zmaleć gdy zmniejszy się ilość ubezpieczanych składników majątkowych, lub gdy zmniejszy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. Wówczas Zamawiającemu przysługuje zwrot części składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 8. Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, wypłata odszkodowania z uwzględnieniem należnego podatku VAT. 13

14 A. Klauzule dodatkowe Klauzule dodatkowe mają charakter obligatoryjny, z zastrzeżeniem, że nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zgodnie z OWU w ubezpieczeniu, do którego mają zostać włączone. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią klauzuli w stosunku do OWU dochodzi do zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach, które tej odpowiedzialności nie zawężają i które tę odpowiedzialność rozszerzają. Klauzula reprezentantów strony umowy postanowiły, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez pracowników i współpracowników ubezpieczonego oraz przez inne osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczonego, jeżeli dana szkoda została wyrządzona w związku z pełnieniem funkcji reprezentanta. Za reprezentantów ubezpieczonego uważa się Dyrektora Szpitala. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzula automatycznego pokrycia strony umowy postanowiły, iż ochroną ubezpieczeniową obejmowane będą nowonabyte środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek inwestycji z dniem ich przejścia na ryzyko Ubezpieczającego. Limit odpowiedzialności wynosi nie więcej niż zł dla każdej pozycji mienia. Rozliczenie składki z tytułu zwiększenia odpowiedzialności będzie dokonywane w systemie półrocznym z zastosowaniem systemu pro rata temporis. Ubezpieczający poda wciągu 15 dni od daty zakończenia każdego półrocza różnicę in plus w wartości środków trwałych. W przypadku, gdy sumaryczna wartość ubezpieczonego majątku wzrośnie powyżej 110% pierwotnej sumy ubezpieczenia, fakt ten musi zostać zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni roboczych. 1) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 2) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzula szkód mechanicznych - strony umowy postanowiły, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych: - działaniem człowieka, - wadami produkcyjnymi, - przyczynami eksploatacyjnymi. Za szkody spowodowane: działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 14

15 c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści i) w postaci utraty zysku Limit odpowiedzialności: do PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN Klauzula miejsca ubezpieczenia strony umowy postanowiły, że: 1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy najmu). 2. Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: PLN 3. Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 2 kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. ubezpieczenia stacjonarnego sprzętu elektronicznego, Klauzula likwidacyjna środków trwałych strony umowy postanowiły, iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości lub do wartości odtworzeniowej nowej dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej nowej. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym strony umowy postanowiły iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie wypłacane jest do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu utraconego, z uwzględnieniem kosztów transportu demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zadeklarowana wartość księgowa brutto lub wartość odtworzeniowa w zależności od tego, która została przyjęta do ubezpieczenia (nie wyłącza to wypłaty za koszty dodatkowe pokrywane na warunkach klauzul dodatkowych). ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzula wyłączenia proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto - strony umowy postanowiły, że nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto, zgodnie z ewidencją środków trwałych. - 15

16 Klauzula częściowej rezygnacji ze stosowania zasady proporcji - strony umowy postanowiły, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30 % sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula ograniczenia proporcji strony umowy postanowiły, że podczas likwidacji szkody proporcjonalna redukcja odszkodowania (zasada proporcji) będzie stosowana jeśli niedoubezpieczenie przekroczy 30%. Klauzula ma zastosowanie do następujących ubezpieczeń: ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzula płatności rat strony umowy postanowiły iż w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania lub żądania zapłaty płatności składek jeszcze nie wymagalnych. Dotyczy wszystkich grup ubezpieczeń za wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC Klauzula zbiegu roszczeń - strony umowy postanowiły iż z tytułu umowy ubezpieczenia mienia ubezpieczyciel pokryje szkodę również wtedy, gdy odpowiedzialność za tę szkodę można przypisać osobie trzeciej w szczególności, gdy odszkodowanie przysługuje z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartych przez osoby trzecie. Dotyczy wszystkich grup ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczeń OC Klauzula stempla bankowego/pocztowego - strony umowy postanowiły, że jeżeli zapłata należnej ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek ubezpieczyciela pod warunkiem, iż na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty składki Dotyczy wszystkich grup ubezpieczeń za wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC Klauzula zgłaszania szkód strony umowy postanowiły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków szkody. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula czasu ochrony (dot. art k.c.) - strony umowy postanowiły, iż materialny początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, mimo opłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie późniejszym. Dotyczy wszystkich grup ubezpieczeń za wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC Klauzula płatności składki (dot. art k.c.) strony umowy postanowiły, iż nieopłacenie w terminie składki lub jej pierwszej raty nie powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia i nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 7 dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy Ubezpieczający nie zapłacił składki lub jej pierwszej raty. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umową ubezpieczenia ze skutkiem 16

17 natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres przez który ponosił odpowiedzialności. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula odstąpienia od regresu (dot. art. 828 k.c.) - strony umowy postanowiły, iż Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula 72 godzin - strony umowy postanowiły, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula przepięć - strony umowy postanowiły iż ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym również w wyniku wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych. Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa roszczenia za szkody powstałe ze zdarzeń, które nie są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej na podstawie OWU mienia od wszystkich ryzyk, w szczególności pożar i eksplozja, jeżeli te zdarzenia powodujące szkodę wynikły z przepięcia. Limit odpowiedzialności zł. Klauzula rozliczenia składki - strony umowy postanowiły iż w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia (np. w związku z przeniesieniem własności na inną osobę) Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki w systemie pro rata temporis za każdy dzień bez potrącania kosztów manipulacyjnych. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula różnicy wartości mienia - strony umowy postanowiły, że w przypadku szkody w mieniu przyjętym do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto (wartości początkowej), która znajduje pokrycie ubezpieczeniowe na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokryje również koszty zakupu, odbudowy, naprawy takiego mienia w sytuacji gdy nie zostaną one pokryte w pełni w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia. Klauzula nie wyłącza zastosowania klauzul kosztów dodatkowych i innych rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności dla przedmiotowej klauzuli: zł. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula kradzieży zwykłej strony umowy postanowiły, iż ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy 17

I. Informacje ogólne. Numer REGON: 000288840

I. Informacje ogólne. Numer REGON: 000288840 I. Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zakres działalności: udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Załącznik nr 1 do SIWZ O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Gmina Miejska Tychy - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo