PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK"

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XXXVIII/348/05 z dnia 5 grudnia 2005r. Dział Rozdz. Nazwa /działu, rozdz./ Plan na 2006 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ,00 wsi *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Jesionowej, Sosnowej i Akacjowej w Nędzy Izby rolnicze 3 000,00 *Wydatki bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 3 000, Pozostała działalność 1 000,00 *Wydatki bieżące w tym: 1 000,00 - utylizacja zwłok padłych zwierząt 1 000, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ,00 W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody ,00 *Wydatki bieżące w tym: - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakłdu Wodociągów , ,00 i Usług Komunalnych w Nędzy - dotacja do produkcji wody *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Wydatki inwestycyjne związane z budową studni na terenie ,00 Gminy Nędza - Inwentaryzacja wodociągu gminnego - Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów , ,00 socjalnych na SUW w Nędzy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 *Wydatki bieżące w tym w szczególności: ,00 - Utrzymanie dróg gminnych ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Wydatki inwestycyjne związane z remontem, przebudową ,00 i remontem nawierzchni ulicy Brzozowej w Górkach Śl.

2 ulicy Kwiatów Polnych w Ciechowicach ulic: Poprzecznej, Polnej w Łęgu ulicy Stawowej i Łąkowej w Zawadzie Ks. ul. Piaskowej w Babicach i ul. Jagodowej w Szymocicach ulicy Rolniczej i kładki nad rzeką Suminą w Nędzy - Wydatki inwestycyjne związane z budową chodnika w ,00 Górkach Śl. i w Nędzy Drogi wewnętrzne ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg ,00 dojazdowych do pól gminnych (odcinek drogi łączącej sołectwo Ciechowice ul. Odrzańska i sołectwo Zawada Ks. ul. Ciechowicka) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 *Wydatki bieżące w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Wydatki związane z utrzymaniem budynków ,00 administrowanych przez gminę *Wydatki majątkowe: ,00 - Wydatki inwestycyjne związane z : ,00 - Remontem kapitalnym w bibliotece , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 Wydatki inwestycyjne (wykup gruntów) , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 *Wydatki bieżące w tym: ,00 - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ,00 gminy Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 *Wydatki bieżące , Cmentarze 1 000,00 *Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mogiły wojennej w Górkach Śl , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 *Wydatki bieżące w tym w szczególności: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Pozostałe wydatki ,00

3 75020 Starostwa powiatowe 1 200,00 *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na utrzymanie 1 200,00 biura paszportowego Rady gmin (miast i miast na prawach ,00 powiatu) *Wydatki bieżące w tym: ,00 - Diety dla radnych i członków Komisji Rady Gminy ,00 - Pozostałe wydatki , Urzędy gmin (miast i miast na prawach ,00 powiatu) *Wydatki bieżące w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - Wpłaty na P. F. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych , ,00 - Wdrażanie norm ISO ,00 - Wydatki na odpis na ZFŚS ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 - Promocja jst , Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące w tym w szczególności : ,00 - Diety dla sołtysów ,00 - Wynagrodzenia poborowych ,00 - Współpraca z zagranicą ,00 - Różne wydatki , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 2 400,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 2 400,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa *Wydatki bieżące 2 400,00 - Aktualizacja stałego rejestru wyborców 2 400, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ,00 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Jednostki terenowe Policji 2 000,00 *Wydatki bieżące 2 000, Ochotnicze straże pożarne ,00 *Wydatki bieżące w tym: ,00 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 jednostek ,00

4 Ochotniczych Straży Pożarnych Obrona cywilna ,00 *Wydatki bieżące w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 884,00 - Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych 1 500,00 - Związane z urządzeniem i utrzymaniem magazynu OC ,00 - Gminne Centrum Reagowania , Pozostała działalność 4 000,00 *Wydatki bieżące, w tym: 4 000,00 - Zawody o puchar Wójta lat OSP w Górkach Śl , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 300, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 7 300,00 *Wydatki bieżące, w tym w szczególności: 7 300,00 - Wynagrodzenia wypłacone sołtysom za inkaso podatków 400,00 - Wydatki związane z rozliczeniem podatków 6 900, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 000, Obsługa papierów wartościowych, kredytów 4 000,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego *Wydatki bieżące - odsetki od zaciągniętych pożyczek i 4 000,00 kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowe ,00 *Wydatki bieżące - koszty obsługi bankowej , Rezerwy ogólne i celowe ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Rezerwa ogólna ,00 - Rezerwa celowa na wydatki związane z zabezpieczeniem ,00 przeciwpowodziowym 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Dodatki mieszkaniowe, wiejski ,00

5 - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego ,00 Funduszu Świadczeń Socjalnych - Pozostałe wydatki ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Wydatki inwestycyjne na zadania: ,00 - Rozbudowa SP w Zawadzie Ks. o salę gimnastyczną wraz z zapleczem - Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. w związku z powstaniem zespołu szkolno-przedszkolnego - Modernizacja stałówki przy ZSG w Nędzy - Termoizolacja budynku szkolnego w Zawadzie Ks. - Termomodernizacja obiektu ZSG w Nędzy Przedszkola ,00 *Wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Dodatki mieszkaniowe i wiejski ,00 - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS ,00 - Pozostałe wydatki , Gimnazja ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Dodatki mieszkaniowe i wiejski ,00 - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego ,00 Funduszu Świadczeń Socjalnych - Pozostałe wydatki , Dowożenie uczniów do szkół ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Pozostałe wydatki , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 560,00 - Dodatki mieszkaniowe i wiejski 200,00 - Pozostałe wydatki , Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 500,00 - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS ,00 - Pozostałe wydatki ,00 - Ford Transit , OCHRONA ZDROWIA , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno ,00 opiekuńcze - Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące

6 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 - Wydatki w zakresie finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań ,00 w zakresie ochrony i promocji zdrowia 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 028,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , Ośrodki pomocy społecznej ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy ,00 Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Dożywianie uczniów ,00 - Różne wydatki (jubileusze, "Akcja lato", "Akcja zeszyt") , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW ,00 CZA Świetlice szkolne ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli 4 500,00 - Wydatki związane z ZFŚS 6 300,00 - Pozostałe wydatki ,00

7 85415 Pomoc materialna dla uczniów ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Stypendia dla uczniów ,00 - Inne formy pomocy dla uczniów 300, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 954,00 *Wydatki bieżące obejmujące: 954,00 - Pozostałe wydatki 954, GOSPODARKA KOMUNALNA ,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka odpadami ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wydatki związane z zakupem pojemników ,00 - Wydatki związane z likwidacją nielegalnych wysypisk , Schroniska dla zwierząt ,00 *Wydatki bieżące związane z eliminowaniem zagrożenia ,00 ze strony zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Zakup energii ,00 - Bieżące remonty i konserwacja , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000,00 *Wydatki bieżące, w tym:

8 -Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 3 000,00 produktowych Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów (szkło, ,00 plastik, metal, odpady wielkogabarytowe inne) - Różne wydatki - Wydatki związane z działaniem edukacyjno-informacyjnym 6 000, ,00 - Wydatki związane z wycinką drzew przy ul. Topolowej ,00 Złocistej, Akacjowej i Jesionowej oraz nasadzenia nowych drzew 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,00 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji ,00 Kultury (Dotacja dla świetlic) Biblioteki ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji ,00 Kultury (Dotacja dla bibliotek) Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania z zakresu ,00 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - Wydatki związane z renowacją kapliczek , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie ,00 upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie ,00 upowszechniania kultury fizycznej i sportu - urządzenie festynu majowego - Wydatki związane z finansowaniem energii elektrycznej w ,00 obiektach sportowych - Gminny sport szkolny ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i ,00 wyposażenia OGÓŁEM ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r.

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r.

WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r. Budżet Gminy Łańcut na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXVII/357/14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dn.11/04/2012 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 01010 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok

Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł: I. Podatki i opłaty ogółem: - 4.591.667,00 zł Z tego: - podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo