Podstawy programowania w języku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy programowania w języku"

Transkrypt

1 Podstawy programowania w języku Józef Zieliński

2 o ri t ze ie i ki Recenzent: dr inż. Robert Dąbrowski Korekta: Joanna Kosturek raco anie t o ra iczne: Józef Zieliński Projekt okładki: Andrzej Augustyński ic na da nicza Krak rniejo a te a : i o ic na co e ai : i i o ic na co danie Krak

3 Spis treści Rozdział 1. Elementy języka C++ 7 Rozdział 2. Proste obliczenia Wprowadzenie Ćwiczenia Rozdział 3. Instrukcja warunkowa if Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 4. Instrukcje iteracyjne Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 5. Instrukcja iteracyjna for Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 6. Instrukcja wyboru switch Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 7. Funkcje Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia... 60

4 4 Spis treści Rozdział 8. Tablice Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 9. Funkcje i tablice Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 10. Wskaźniki Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 11. Referencja, tablice znakowe Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 12. Operacje wejścia i wyjścia Wprowadzenie Przykładowe programy Ćwiczenia Rozdział 13. Struktury Wprowadzenie Przykładowe programy Ćwiczenia Rozdział 14. Unie Wprowadzenie Przykładowe programy Rozdział 15. Tablice dwuwymiarowe Wprowadzenie Przykładowe programy Ćwiczenia

5 Spis treści 5 Rozdział 16. Zadania algorytmiczne Algorytmzachłanny Algorytm z powrotami Algorytm dynamiczny Kwiaciarnia Sortowanie przez zliczanie Sortowaniepozycyjne Unikalnaliczba Rozwiązania zadań 161 Bibliografia 191

6

7 Rozdział 1 Elementy języka C++ Translacja programu napisanego w języku wysokiego poziomu (do którego należy też język C++) polega na utworzeniu kodu wynikowego na podstawie kodu źródłowego. Translacja składa się z etapu kompilacji kodu źródłowego oraz etapu konsolidacji, czyli łączenia. Kompilacja polega na tłumaczeniu kodu źródłowego programu na wewnętrzny język język maszynowy i utworzeniu tzw. kodu obiektowego: analizy syntaktycznej (składniowej) polegającej na grupowaniu symboli leksykalnych w wyrażenia gramatyczne, analizy semantycznej polegającej na kontroli poprawności programu źródłowego i zbieraniu informacji do fazy tworzenia kodu wynikowego. Konsolidacja polega na łączeniu kodu obiektowego z dodatkowym kodem startowym, kodem z bibliotek i utworzeniu pliku końcowego z kodem wykonywalnym. W języku C++ wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje jednostek leksykalnych (leksemów)[5]: 1. Identyfikatory, czyli nazwy zmiennych (np. x, x1, alfa), nazwy typów (np. int, double), nazwy funkcji (np. main, NWD, silnia), nazwy klas (np. complex, iostream), nazwy obiektów (np. cin, cout). Identyfikatory w języku C++ składają się tylko z sekwencji liter alfabetu angielskiego, cyfr i znaku podkreślenia _. Identyfikator nie może się rozpoczynać od cyfry. Identyfikatory rozpoczynające się znakiem podkreślenia są często rezerwowane dla bibliotek. Rozróżnia się małe i wielkie litery! 2. Słowa kluczowe zastrzeżone identyfikatory, których można używać tylko w ściśle określonym znaczeniu, np. float, long, if itd.

8 8 Rozdział 1. Elementy języka C++ 3. Operatory: jednoznakowe, np. +, -; dwuznakowe, np. >>, ==, +=; trójznakowe, np. >>=, <<=; operatory dodatkowo pełnią rolę znaków przestankowych. 4. Literały (stałe): całkowite: dziesiętne, np. 13; ósemkowe, np. 015 (rozpoczynają się od 0, zawierają cyfry 0 7); szesnastkowe, np. 0xF, 0Xf (rozpoczynają się od 0x lub 0X i zawierają cyfry oraz litery z przedziałów a f, A F); zmiennopozycyjne: w notacji dziesiętnej z kropką, np. 6.0, 2.,.5, ; w notacji wykładniczej, np. 2.7e10, -75E-20, 10e10; znakowe składają się z jednego lub kilku znaków ujętych w apostrofy, np. x, A, \n ; stałe znakowe mogą zawierać sekwencje specjalne rozpoczynające się od lewego ukośnika \, oznaczające niektóre znaki niegraficzne lub znaki specjalne np. ", \,?, ; dowolne, pojedyncze znaki mogą też być podane za pomocą liczby kodowej tego znaku, przedstawionej w systemie ósemkowym lub szesnastkowym; w tablicy 1.1 na stronie 9 umieszczono sekwencje specjalne, nazywane również sekwencjami ucieczki; łańcuchowe będące ciągiem znaków ujętym w cudzysłów, np. "abcd", "Pole = ", "koniec\n", "c:\\folder\\plik"; separatory np. spacje, tabulacje, znaki nowego wiersza, oraz komentarze, gdzie znaki // oznaczają komentarz do końca wiersza, znaki /* oznaczają początek komentarza, natomiast znaki */ oznaczają koniec komentarza. Wszystkie zmienne występujące w programie muszą być przed wystąpieniem (zastosowaniem) zdefiniowane, co powoduje przydzielenie im miejsca w pamięci. Każda zmienna musi mieć określony typ, który określa zbiór wartości tej zmiennej, sposób kodowania wartości tej zmiennej, ilość bajtów zajmowanej pamięci oraz zbiór możliwych do wykonania operacji na tej zmiennej. W języku C++ wyróżnia się typy zmiennych podstawowe (wbudowane) oraz pochodne (definiowane przez programistę). W obliczeniach stosowane są typy arytmetyczne, w których wyróżnia się typy całkowite i zmiennopozycyjne. W grupie typów całkowitych, ze wzgledu na rozmiar, wyróżnia się cztery typy deklarowane jako short int, int, long int, long long int. Kody

9 Rozdział 1. Elementy języka C++ 9 Nazwa sekwencji Tablica 1.1. Sekwencje ucieczki Nazwa angielska Symbol Sekwencja nowy wiersz new line NL(LF) \n tabulacja pozioma horizontal tab HT \t tabulacja pionowa vertical tab VT \v cofnięcie o jeden znak backspace BS \b powrót karetki carriage return CR \r nowa strona form feed FF \f dzwonek alert BEL \a lewy ukośnik backslash \ \\ znak zapytania question mark? \? apostrof single quote \ cudzysłów double quote " \" zero całkowite integer 0 NUL \0 liczba ósemkowa octal number ooo \ooo liczba szesnastkowa hex number hhh \xhhh Źródło: W. Porębski, Programowanie w języku C++, Warszawa: Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help, liczb typów dłuższych zajmują nie mniej pamięci niż krótszych. Najczęściej zmienne typu short int zajmują dwa bajty, typ int dwa lub cztery bajty, zależnie od kompilatora, typ long int cztery bajty, a typ long long int osiem bajtów. Liczby całkowite bez znaku (dodatnie) są kodowane w naturalnym kodzie dwójkowym. Nazwa typu całkowitego bez znaku poprzedzana jest specyfikatorem unsigned. Stąd nazwy typów: unsigned short int lub krócej: unsigned short; unsigned int lub krócej: unsigned; unsigned long int lub krócej: unsigned long; unsigned long long int lub krócej: unsigned long long. Liczby całkowite bez znaku kodowane są w zakresie od 0 do 2 b 1, gdzie b jest liczbą bitów przeznaczonych do reprezentacji liczby. Przy dwubajtowej reprezentacji maksymalna liczba całkowita to , czyli , przy reprezentacji czterobajtowej to , czyli , przy ośmiobajtowej reprezentacji maksymalna liczba całkowita to

10 10 Rozdział 1. Elementy języka C++ Przykładowo liczba 40000, przy zastosowaniu 2-bajtowego (16-bitowego) typu unsigned short int jest kodowana jako , natomiast przy zastosowaniu typu 4-bajtowego (32-bitowego) unsigned long int jest kodowana jako Gdy występują liczby całkowite ujemne, stosowane są typy całkowite ze znakiem. Liczby ujemne w typie całkowitym ze znakiem są kodowane w kodzie dwójkowym uzupełnieniowym do dwóch. Najstarszy bit ma wartość 0, gdy liczba jest dodatnia, 1 gdy liczba jest ujemna. Nazwa typu całkowitego ze znakiem może być poprzedzona specyfikatorem signed. Zazwyczaj specyfikator ten jest pomijany, gdyż typ całkowity ze znakiem jest domyślnym typem całkowitym. Stąd nazwy tych typów: signed short int lub krócej short, signed int lub krócej int, signed long int lub krócej long, signed long long int lub krócej long long. Liczby całkowite ze znakiem są kodowane w zakresie od 2 b 1 do 2 b 1 1, gdzie b jest liczbą bitów przeznaczoną do reprezentacji liczby. Przy reprezentacji dwubajtowej jest to zakres od 2 15 (-32768) do (32767), przy reprezentacji czterobajtowej od 2 31 ( ) do ( ). Natomiast przy reprezentacji ośmiobajtowej od 2 63 ( ) do ( ). Przykładowo liczba -1 jest kodowana przy zastosowaniu typu 2-bajtowego (16-bitowego), signed short int jako , natomiast przy zastosowaniu typu 4-bajtowego (32-bitowego), signed long int, jest kodowana jako Typy zmiennopozycyjne służą do reprezentacji liczb rzeczywistych wymiernych. Ich kod składa się z trzech części: bitu znaku, cechy i mantysy, kodowanych dwójkowo. Oto identyfikatory typów zmiennopozycyjnych: float, 4-bajtowy, double, 8-bajtowy, long double, 10-bajtowy. Najczęściej używany typ zmiennopozycyjny to 8-bajtowy, 64-bitowy typ double, znaczenie poszczególnych bitów zmiennej tego typu przedstawiono poniżej.

11 Rozdział 1. Elementy języka C bajtów { }} { 1 bit 11 bitów 52 bity {}}{ { }} { { }} { }{{} s c 10 c 9 c 1 c } {{ 0 m } 51 m 50 m 1 m } {{ 0 } znak cecha mantysa Wartość liczby w jest określona następująco: w = ( 1) s 2 (c 1023) (1.m), gdy 0 <c<2047, ( 1) s (0.m), gdy c =0im 0, ( 1) s 0, gdy c =0im =0, ( 1) s INF (przekroczenie zakresu), gdy c = 2047 i m =0, ( 1) s NAN (postać nienumeryczna), gdy c = 2047 i m 0 Obliczenia zmiennopozycyjne wykonywane są za pomocą koprocesora arytmetycznego, IN F oznacza stan koprocesora nieskończoność, a N AN postać zmiennej niearytmetyczna. Przykładowo liczba 0 jest zakodowana w następujący sposób (typ double): , gdzie bit znaku s = 0, c = 0, m = 0, zatem w = 0. Kod binarny liczby całkowitej 1, ale typu double ma postać: W tym przykładzie znak ma kod 0 (liczba dodatnia), to kod cechy, czyli c = 1023, natomiast wartość mantysy to 0, stąd w =( 1) (1, 0) = 1 Kod liczby 0.25 (typ double) jest następujący: , gdzie kod znaku 0, więc liczba dodatnia, cecha ma kod , czyli c = 1021, wartość mantysy 0, stąd w =( 1) (1, 0) = 2 2 = 1 4 = 0, 25 Kod liczby 4, 625 (typ double) zawiera pierwszy bit znaku (1), oznaczający liczbę ujemną, cechę o kodzie , więc c = 10025, natomiast kod mantysy to , co po odkodowaniu daje m = 5 32 =0, 15625, stąd w =( 1) (1, 15625) = 2 2 1, = 4, 625

12 12 Rozdział 1. Elementy języka C++ Kod liczby 0,2 (typ double), składający się z 64 bitów, ma postać: , pierwszy bit (0) będący bitem znaku oznacza liczbę dodatnią, cechę koduje następne 11 bitów, , więc c = 10025, natomiast 52 bity mantysy to Po zamianie ułamka z systemu dziesiętnego 2 10 = 1 5 na ułamek w systemie dwójkowym powstaje ułamek okresowy o okresie (1001) 2. Mantysa zawiera ograniczoną liczbę bitów, stąd jej wartość jest zaokrąglona, z dokładnością do 52 bitów. Ostatnia uwzględniona czwórka bitów ułamka okresowego została zaokrąglona w górę do (1010) 2. Stąd ułamek 0,2 jest zakodowany w sposób przybliżony z zaokrągleniem w górę. Przy obliczeniach zachodzą zaokrąglenia w górę lub w dół, które wzajemnie się kompensują i często są mało zauważalne. W niektórych przypadkach jednak błędy tych zaokrągleń kumulują się. Przykładowo wynik działania ( ), wynoszący 0, wykonany z zastosowaniem typu double daje następujący wynik niezerowy (wynik w postaci zakodowanej): W tym przykładzie s = 1, c = 970, m = 0, stąd w =( 1) , 0, w = 2 53, w = 1, Wskutek zaokrąglenia w górę kodu liczby 0.2 otrzymujemy wartość obliczanego wyrażenia ujemną, bardzo małą, ale jednak różną od 0. Zmienne typu float zajmują 4 bajty pamięci, gdzie kolejno są: 1 bit znaku, 8 bitów cechy, oraz 23 bity mantysy. 4 bajty { }} { 1 bit 8 bitów 23 bity {}}{ { }} { { }} { }{{} s c 7 c 6 c 1 c } {{ 0 m } 22 m 21 m 1 m } {{ 0 } znak cecha mantysa Wartość liczby w jest tu określona następująco: w = ( 1) s 2 (c 127) (1.m), gdy 0 <c<255, ( 1) s (0.m), gdy c =0im = 0, ( 1) s 0, gdy c =0im =0, ( 1) s INF (przekroczenie zakresu), gdy c = 255 i m =0, ( 1) s NAN (postać nienumeryczna), gdy c = 255 i m = 0 Przykładowo kod zmiennej typu float o wartości 7 jest następujący: Zatem s = 0, liczba dodatnia, kod cechy to , c = 129, kod mantysy to , czyli m = =0, 75. Stąd w =( 1) , 75, w =2 2 1, 75, w = 7.

13 Rozdział 1. Elementy języka C++ 13 Zmienne typu long double zajmują 10 bajtów pamięci, gdzie kolejne bity to: 1 bit znaku, 15 bitów cechy, 1 specjalny bit (i) oraz 63 bity mantysy. 10 bajtów { }} { 1 bit 15 bitów 1 bit 63 bity {}}{ { }} { {}}{ { }} { }{{} s c 14 c 13 c 1 c } {{ 0 i } }{{} m 62 m 61 m 1 m } {{ 0 } znak cecha bit specjalny mantysa Wartość liczby w jest tu określona następująco: w = ( 1) s 2 (c 16383) (i.m), gdy 0 <c<32767, ( 1) s 0, gdy c =0im =0, ( 1) s INF (przekroczenie zakresu), gdy c = i m =0, ( 1) s NAN (postać nienumeryczna), gdy c = i m 0 Przykładowy kod zmiennej typu long double o wartości 0, to: Zatem s = 1, czyli jest to liczba ujemna, kod cechy to , czyli c = 16380, bit specjalny i = 1, kod mantysy to: , czyli m =2 2 =0, 25. Stąd w =( 1) , 25, w = 2 3 1, 25, w = 1 8 1, 25, w = 0, Do typów arytmetycznych należy też typ znakowy char, który jest typem całkowitym jednobajtowym, zawierającym numer kodowy znaku w tablicy znaków. Przykładowo wartość 65 zmiennej znakowej odpowiada w tablicy kodu ASCII znakowi A. Typy pochodne są konstruowane z typów podstawowych, jak również z pochodnych. Najważniejsze typy pochodne to: tablice, wskaźniki, referencje, struktury, unie, klasy. Operatory w języku C++ można podzielić na 17 grup, charakteryzujących się poziomem priorytetu i łącznością lewostronną lub prawostronną. Operatory

14 14 Rozdział 1. Elementy języka C++ ze względu na liczbę operandów dzieli się na unarne (np. -, ++, *), binarne (np. -, /, %, *) oraz trynarne (? :). W tablicy 1.2 przedstawiono operatory w języku C++. Wyrażenia w kodzie źródłowym przedstawiają pewne działania i zawierają sekwencje operatorów i operandów (argumentów). Operandami mogą być stałe (literały) lub zmienne reprezentowane przez identyfikatory. Wyrażenia proste składają się najczęściej z jednego binarnego operatora i dwóch operandów, lewego i prawego. W wyrażeniu prostym może występować unarny operator, związany z jednym operandem, lewym lub prawym. Przykłady wyrażeń prostych: b=5, b+=x, b++, --b. Wyrażenia złożone zawierają kilka operatorów. Oto przykłady wyrażeń złożonych: x=(-b-p_delta)/(2*a), a=b=c=0. Operator - (minus) w zależności od liczby operandów ma dwa znaczenia. Z jednym operandem, np. -b=5, oznacza wartość przeciwną zmiennej b, natomiast z dwoma operandami, przykładowo x-y, oznacza odejmowanie. Unarny operator inkrementacji ++ może występować w dwóch wersjach, przedrostkowej, np. ++i, lub przyrostkowej, np. i++. Poziomy priorytetu zapewniają odpowiednią kolejność wykonywania operacji. Przykładowo w wyrażeniu x-y+z występują operatory addytywne z poziomu 12 o łączności lewostronnej, stąd najpierw będzie wykonane odejmowanie, później dodawanie. W wyrażeniu a+3*b najpierw będzie wykonane mnożenie (poziom 13), później dodawanie z poziomu niższego, 12. W wyrażeniu b=5*x będzie najpierw wykonane mnożenie (poziom 13), a poźniej przypisanie (podstawienie) iloczynu do zmiennej b, poziom 2. W wyrażeniu a=b=0 występuje tylko operator przypisania, z poziomu 2, o łączności prawostronnej, stąd pierwsza będzie wykonana operacja od prawej strony, czyli podstawienie za b wartości 0, a później podstawienie za a wartości zmiennej b, czyli zera. Wyrażenia zakończone średnikiem są w języku C++ instrukcjami wyrażeniowymi. Program jest strukturą składającą się z podprogramów, którymi

15 Rozdział 1. Elementy języka C++ 15 Tablica 1.2. Priorytety i łączność operatorów Poziom Operator Łączność Działanie 17 :: L zasięg globalny :: P zasięg klasy () L grupowanie 16. L bezpośredni dostęp do składowej obiektu -> L pośredni dostęp do składowej obiektu [] L indeks tablicy () L wywołanie funkcji () L konstrukcja obiektu sizeof L rozmiar obiektu lub typu 15! P negacja logiczna ~ P negacja bitowa + P unarny plus - P unarny minus (liczba przeciwna) ++ P inkrementacja przedrostkowa ++ P inkrementacja przyrostkowa -- P dekrementacja przedrostkowa -- P dekrementacja przyrostkowa & P adres argumentu (referencja) * P wyłuskanie (wartość pośrednia) new P dynamiczna alokacja obiektu w pamięci new[] P dynamiczna alokacja tablicy w pamięci delete P dynamiczne zwalnianie pamięci dla obiektu delete[] P dynamiczne zwalnianie pamięci dla tablicy () P konwersja typu (rzutowanie) 14.* L wyłuskanie wartości składowej ->* L pośrednie wyłuskanie wartości składowej 13 * L mnożenie / L dzielenie % L modulo (reszta z dzielenia całkowitego) 12 + L dodawanie - L odejmowanie 11 << L bitowe przesuwanie w lewo >> L bitowe przesuwanie w prawo 10 < L mniejsze niż <= L mniejsze lub równe > L wieksze niż >= L większe lub równe

16 16 Rozdział 1. Elementy języka C++ Tablica 1.2. Priorytety i łączność operatorów (cd.) Poziom Operator Łączność Działanie 9 == L równe!= L nierówne 8 & L koniunkcja bitowa 7 ^ L bitowa różnica symetryczna 6 L alternatywa bitowa 5 && L koniunkcja logiczna 4 L alternatywa logiczna 3? : L wyrażenie warunkowe 2 = P przypisanie *= P mnożenie i przypisanie /= P dzielenie i przypisanie %= P reszta z dzielenia i przypisanie += P dodawanie i przypisanie -= P odejmowanie i przypisanie <<= P przesunięcie w lewo i przypisanie >>= P przesunięcie w prawo i przypisanie &= P koniunkcja bitowa i przypisanie ^= P bitowa różnica symetryczna i przypisanie = P alternatywa bitowa i przypisanie 1, L połączenie kilku wyrażeń w jedno wyrażenie Źródło: W. Porębski, Programowanie w języku C++, Warszawa: Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help, są w języku C++ funkcje. Program musi zawierać przynajmniej jedną funkcję, zwaną funkcją główną, main. Bardziej złożony program w programowaniu strukturalnym składa się z szeregu funkcji, które mogą być wzajemnie zagnieżdżone. Niekiedy funkcje mogą wywoływać same siebie, tworząc funkcje rekurencyjne. Poszczególne funkcje mogą się znajdować w jednym pliku lub w kilku plikach dołączanych do pliku wykonywalnego w procesie konsolidacji. Język C++ umożliwia realizację paradygmatu programowania obiektowego, polegającego na tworzeniu nowych typów i definiowaniu operatorów na zmiennych tak utworzonego typu [6]. Tworzenie nowych typów odbywa się za pomocą definiowania klas, co będzie wyjaśnione w kolejnej pracy. W tej pracy korzysta się głównie z gotowych obiektów klas bibliotecznych. Przykładem tych obiektów są cin i cout oraz na nich działające operatory strumieniowe <<, >>.

17 Bibliografia [1] Cormen Th.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Stein C., Introduction to Algorithms. Third Edition, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, [2] Kernighan B.W., Ritchie D., Język ANSI C, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, [3] Kisilewicz J., Język C w środowisku Borland C++, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, [4] Langer A., Kreft K., C++ Biblioteka IOStreams i lokalizacja programów, Gliwice: Helion, [5] Porębski W., Programowanie w języku C++, Warszawa: Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help, [6] Prata S., Szkoła programowania. Język C++, Wrocław: Robomatic, [7] Stroustrup B., Język C++, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, [8] Stroustrup B., Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++, Gliwice: Helion, [9] Sutter H., Alexandrescu A., Język C++. Standardy kodowania. 101 zasad, wytycznych i zalecanych praktyk, Gliwice: Helion, [10] Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, [11] Zieliński J., Programowanie w języku Logo, Kraków: Impuls, [12] I XIV Olimpiada Informatyczna, Warszawa: OEIiZK,

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod wynikowy. Przykłady najprostszych programów. Definiowanie zmiennych. Typy proste. Operatory: arytmetyczne, przypisania, inkrementacji, dekrementacji,

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż 10! ) END. Ważne terminy: Java DevelopRment

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 11. Funkcje

Język C zajęcia nr 11. Funkcje Język C zajęcia nr 11 Funkcje W języku C idea podprogramów realizowana jest wyłącznie poprzez definiowanie i wywołanie funkcji. Każda funkcja musi być przed wywołaniem zadeklarowana. Deklaracja funkcji

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH reprezentacja danych ASK.RD.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK.RD.01 Rok

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

4 Standardy reprezentacji znaków. 5 Przechowywanie danych w pamięci. 6 Literatura

4 Standardy reprezentacji znaków. 5 Przechowywanie danych w pamięci. 6 Literatura ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH reprezentacja danych ASK.RD.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 1 2 Standardy reprezentacji wartości całkowitoliczbowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 3 Liczby w komputerze

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 3 Liczby w komputerze Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Wykład 3 Liczby w komputerze Jednostki informacji Bit (ang. bit) (Shannon, 1948) Najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++

Programowanie w języku C++ INE 2022 JĘZYKI PROGRAMOWANIA 1 INE 0050 WSTĘP DO PROGRAMOWANIA Programowanie w języku C++ ( wykł. dr Marek Piasecki ) Literatura: do wykładu dowolny podręcznik do języka C++ na laboratoriach Borland C++

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania

Języki i paradygmaty programowania Języki i paradygmaty programowania Instytut Teleinformatyki ITI PK Kraków marzec 2012 Spis rzeczy 1 Operatory w C/C++ Operatory Operatory w C/C++ operator - rodzaj funkcji wbudowanej w język; różnica notacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Operatory

ROZDZIAŁ 2. Operatory Bibliografia [1] Jerzy Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków, 1999, [2] Jerzy Grębosz, Pasja C++, Oficyna Kallimach, Kraków, 1999, [3] Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT, Warszawa, 1997, [4]

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wyk ad VI

Pracownia Komputerowa wyk ad VI Pracownia Komputerowa wyk ad VI dr Magdalena Posiada a-zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Przypomnienie 125 (10) =? (2) Liczby ca kowite

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy. Michał Bereta

Java Podstawy. Michał Bereta Prezentacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ 1. Pierwszy program w C++ Przykład 1.1. pierwszy_program.cpp 1: #include //Dołączenie do programu biblioteki 2: using namespace std; //Deklaracja przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java

Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java 1) Typy danych Typy całkowite Typ Rozmiar Zakres przechowywanych danych byte 8 bitów -128 do 127 short 16 bitów -32768 do 32767 int 32 bity -2147483648

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Program w C. wer. 10 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :28:

Program w C. wer. 10 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :28: Program w C wer. 10 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2015-05-02 18:28:29 +0200 Tak wygląda program w języku C 1 / Hello World in C, Ansi s t y l e / 2 #include < s t d i o. h> 3 i n t main ( void

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 1998.

1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 1998. Literatura Język C 1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 1998. 2. Andrzej Zalewski, Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem pakietu Borland C++, Nakom, Poznań

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Reprezentacje liczb. Liczby naturalne, całkowite i rzeczywiste w układzie binarnym

Wstęp do programowania. Reprezentacje liczb. Liczby naturalne, całkowite i rzeczywiste w układzie binarnym Wstęp do programowania Reprezentacje liczb Liczby naturalne, całkowite i rzeczywiste w układzie binarnym System dwójkowy W komputerach stosuje się dwójkowy system pozycyjny do reprezentowania zarówno liczb

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wykład V

Pracownia Komputerowa wykład V Pracownia Komputerowa wykład V dr Magdalena Posiadała-Zezula http://www.fuw.edu.pl/~mposiada/pk16 1 Reprezentacje liczb i znaków! Liczby:! Reprezentacja naturalna nieujemne liczby całkowite naturalny system

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 4 Jan Kazimirski 1 Reprezentacja danych 2 Plan wykładu Systemy liczbowe Zapis dwójkowy liczb całkowitych Działania arytmetyczne Liczby rzeczywiste Znaki i łańcuchy znaków

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (1)

Podstawy programowania (1) Podstawy programowania (1) doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Konsultacje pokój 19 Poniedziałki, godz. 9:45 11:20 e-mail: tadeusz.jeleniewski@neostrada.pl Podstawy programowania (1) - wykład 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat: Systemy zapisu liczb. Cele kształcenia: Zapoznanie z systemami zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy.

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Proponowany termin kolokwium zaliczeniowego ostatni wykład w semestrze letnim

Wykład 1. Proponowany termin kolokwium zaliczeniowego ostatni wykład w semestrze letnim Wykład 1 Dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.edu.pl lub t.jeleniewski@ujw.pl Materiały streszczenia wykładów, zadania, przykłady znajdują się pod adresem: http://tjeleniewski.ujw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE

LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE Liczby zmiennoprzecinkowe są komputerową reprezentacją liczb rzeczywistych zapisanych w formie wykładniczej (naukowej). Aby uprościć arytmetykę na nich, przyjęto ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Cechy programowania strukturalnego Możliwość

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania. Omówienie języków C, C++ i Java

Języki i metody programowania. Omówienie języków C, C++ i Java Języki i metody programowania Omówienie języków C, C++ i Java Język C Język programowania ogólnego przeznaczenia Historia: M. Richards - BCPL - lata 60-te ubiegłego stulecia K. Thompson - B dla UNIX (DEC

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis liczb binarnych ze znakiem Zapis liczb binarnych ze znakiem W tej prezentacji: Zapis Znak-Moduł (ZM) Zapis uzupełnień do 1 (U1) Zapis uzupełnień do 2 (U2) Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak - moduł (w skrócie ZM - ang.

Bardziej szczegółowo

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE 1. Proste typy danych- ciąg dalszy 2. Typy złożone danych : TABLICE Wykład 3 ZMIENNE PROSTE: TYPY WBUDOWANE Typy zmiennoprzecinkowe: float double long double Różne rozmiary bajtowe. W konsekwencji różne

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Reprezentacja danych w systemach komputerowych

Języki i metodyka programowania. Reprezentacja danych w systemach komputerowych Reprezentacja danych w systemach komputerowych Kod (łac. codex - spis), ciąg składników sygnału (kombinacji sygnałów elementarnych, np. kropek i kresek, impulsów prądu, symboli) oraz reguła ich przyporządkowania

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady. Programy: c3_1.c..., c3_6.c. Tomasz Zieliński

WYKŁAD 8. Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady. Programy: c3_1.c..., c3_6.c. Tomasz Zieliński WYKŁAD 8 Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady Programy: c3_1.c..., c3_6.c Tomasz Zieliński METODY REKURENCYJNE (1) - program c3_1 ======================================================================================================

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 Informatyka 1 zajęcia nr 1 Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Organizacja laboratorium przedmiotu 2. Algorytmy i sposoby ich opisu

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka binarna - wykład 6

Arytmetyka binarna - wykład 6 SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 1 Arytmetyka binarna - wykład 6 Adam Szmigielski aszmigie@pjwstk.edu.pl SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 2 Naturalny kod binarny (NKB) pozycja 7 6 5 4 3 2

Bardziej szczegółowo

Naturalny kod binarny (NKB)

Naturalny kod binarny (NKB) SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 1 Naturalny kod binarny (NKB) pozycja 7 6 5 4 3 2 1 0 wartość 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 wartość 128 64 32 16 8 4 2 1 bity b 7 b 6 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 b 0 System

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do architektury komputerów systemy liczbowe, operacje arytmetyczne i logiczne

Wprowadzenie do architektury komputerów systemy liczbowe, operacje arytmetyczne i logiczne Wprowadzenie do architektury komputerów systemy liczbowe, operacje arytmetyczne i logiczne 1. Bit Pozycja rejestru lub komórki pamięci służąca do przedstawiania (pamiętania) cyfry w systemie (liczbowym)

Bardziej szczegółowo

ARYTMETYKA BINARNA. Dziesiątkowy system pozycyjny nie jest jedynym sposobem kodowania liczb z jakim mamy na co dzień do czynienia.

ARYTMETYKA BINARNA. Dziesiątkowy system pozycyjny nie jest jedynym sposobem kodowania liczb z jakim mamy na co dzień do czynienia. ARYTMETYKA BINARNA ROZWINIĘCIE DWÓJKOWE Jednym z najlepiej znanych sposobów kodowania informacji zawartej w liczbach jest kodowanie w dziesiątkowym systemie pozycyjnym, w którym dla przedstawienia liczb

Bardziej szczegółowo

Systemy zapisu liczb.

Systemy zapisu liczb. Systemy zapisu liczb. Cele kształcenia: Zapoznanie z systemami zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy. Zdobycie umiejętności wykonywania działań na liczbach w różnych systemach. Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf 1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf Deklaracja int scanf ( const char *format, wskaźnik, wskaźnik,... ) ; Biblioteka Działanie stdio.h Funkcja scanf wczytuje kolejne pola (ciągi znaków),

Bardziej szczegółowo

Kod IEEE754. IEEE754 (1985) - norma dotycząca zapisu binarnego liczb zmiennopozycyjnych (pojedynczej precyzji) Liczbę binarną o postaci

Kod IEEE754. IEEE754 (1985) - norma dotycząca zapisu binarnego liczb zmiennopozycyjnych (pojedynczej precyzji) Liczbę binarną o postaci Kod IEEE754 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE754 (1985) - norma dotycząca zapisu binarnego liczb zmiennopozycyjnych (pojedynczej precyzji) Liczbę binarną o postaci (-1) s 1.f

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 2 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ sem. zimowy 2016/2017 Liczby Korzystanie z liczn C++ zna różne rodzaje liczb (różne typy liczbowe) i potrafi wykonywać na nich różne operacje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki

Podstawy Informatyki Podstawy Informatyki Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 5 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Podstawy Informatyki Wykład 5 1 / 23 LICZBY RZECZYWISTE - Algorytm Hornera

Bardziej szczegółowo

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = "Ala ma ";

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = Ala ma ; 1 2 Operacje na zmiennych Kolejność operacji: deklaracja, inicjacja bool decyzja; int licznik, lp; double stvat, wartpi; char Znak; string S1, S2 = "Kowalski"; przypisanie wartości podstawienie decyzja

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kodowanie liczb całkowitych w systemach komputerowych

Kodowanie liczb całkowitych w systemach komputerowych Kodowanie liczb całkowitych w systemach komputerowych System pozycyjny Systemy addytywne znaczenie historyczne Systemy pozycyjne r podstawa systemu liczbowego (radix) A wartość liczby a - cyfra i pozycja

Bardziej szczegółowo

Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak

Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz http://pl.wikipedia.org/ System zapisu liczb ze znakiem opisany w poprzednim

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne fałsz i prawda, to działanie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 7. struct Punkt { int x, y; int kolor; };

KURS C/C++ WYKŁAD 7. struct Punkt { int x, y; int kolor; }; Typy pochodne. Referencje Referencja jest inną nazwą zmiennej. KURS C/C++ WYKŁAD 7 Referencje tworzymy przy pomocy unarnego operatora &: int a; int &refer = a; // referencja musi być inicjowana Powyższe

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

1.1. Pozycyjne systemy liczbowe

1.1. Pozycyjne systemy liczbowe 1.1. Pozycyjne systemy liczbowe Systemami liczenia nazywa się sposób tworzenia liczb ze znaków cyfrowych oraz zbiór reguł umożliwiających wykonywanie operacji arytmetycznych na liczbach. Dla dowolnego

Bardziej szczegółowo

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program.

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. PYTHON Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. Aby program napisany w danym języku mógł być wykonany, niezbędne

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 1 Metody numeryczne Dział matematyki Metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład I. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład I I Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Na laboratorium można zdobyć 100 punktów. Do zaliczenia niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia programu:

Proces tworzenia programu: Temat 1 Pojcia: algorytm, program, kompilacja i wykonanie programu. Proste typy danych i deklaracja zmiennych typu prostego. Instrukcja przypisania. Operacje wejcia/wyjcia. Przykłady prostych programów

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY

DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY Do zapisu dowolnej liczby system wykorzystuje dziesięć symboli (cyfr): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dowolną liczbę w systemie dziesiętnym możemy przedstawić jako następująca

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Ćwiczenie 1 Podstawy Wprowadzenie do programowania w języku C Kraków 2010 Twój pierwszy program w C Program w języku C, jak i w wielu innych językach

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

DYDAKTYKA ZAGADNIENIA CYFROWE ZAGADNIENIA CYFROWE

DYDAKTYKA ZAGADNIENIA CYFROWE ZAGADNIENIA CYFROWE ZAGADNIENIA CYFROWE ZAGADNIENIA CYFROWE @KEMOR SPIS TREŚCI. SYSTEMY LICZBOWE...3.. SYSTEM DZIESIĘTNY...3.2. SYSTEM DWÓJKOWY...3.3. SYSTEM SZESNASTKOWY...4 2. PODSTAWOWE OPERACJE NA LICZBACH BINARNYCH...5

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Zestaw 3. - Zapis liczb binarnych ze znakiem 1

Zestaw 3. - Zapis liczb binarnych ze znakiem 1 Zestaw 3. - Zapis liczb binarnych ze znakiem 1 Zapis znak - moduł (ZM) Zapis liczb w systemie Znak - moduł Znak liczby o n bitach zależy od najstarszego bitu b n 1 (tzn. cyfry o najwyższej pozycji): b

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania 1 Wstęp. Plan. Informacje organizacyjne. Bibliografia Literatura Podstawowa. Notatki. Notatki. Notatki.

Podstawy Programowania 1 Wstęp. Plan. Informacje organizacyjne. Bibliografia Literatura Podstawowa. Notatki. Notatki. Notatki. Podstawy Programowania 1 Wstęp Arkadiusz Chrobot Zakład Informatyki 12 października 2016 1 / 41 Plan Informacje organizacyjne Bibliografia Wprowadzenie Algorytm System komputerowy Języki programowania

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Wykład jest przygotowany dla IV semestru kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Studia I stopnia Dr inż. Małgorzata Langer Architektura komputerów Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię

Bardziej szczegółowo

System liczbowy jest zbiorem reguł określających jednolity sposób zapisu i nazewnictwa liczb.

System liczbowy jest zbiorem reguł określających jednolity sposób zapisu i nazewnictwa liczb. 2. Arytmetyka komputera. Systemy zapisu liczb: dziesietny, dwójkowy (binarny), ósemkowy, szesnatskowy. Podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach binarnych. Zapis liczby binarnej ze znakiem. Reprezentacja

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Arytmetyka komputera Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Spis treści 1. Jednostki informacyjne 2. Systemy liczbowe 2.1. System

Bardziej szczegółowo

3.3.1. Metoda znak-moduł (ZM)

3.3.1. Metoda znak-moduł (ZM) 3.3. Zapis liczb binarnych ze znakiem 1 0-1 0 1 : 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 reszta 0 0 0 0 0 0 0 1 3.3. Zapis liczb binarnych ze znakiem W systemie dziesiętnym liczby ujemne opatrzone są specjalnym

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wyk ad V

Pracownia Komputerowa wyk ad V Pracownia Komputerowa wyk ad V dr Magdalena Posiada a-zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Reprezentacje liczb i znaków Liczby: Reprezentacja

Bardziej szczegółowo

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 11 Przyjęta notacja 13 Rozdział 1. Wprowadzenie 15 1.1. Ogólne zasady programowania zorientowanego obiektowo 15 1.2. Historia

Bardziej szczegółowo

2.3. Wyznaczanie wartości wielomianu, pozycyjne systemy liczbowe i reprezentacja danych liczbowych w komputerze

2.3. Wyznaczanie wartości wielomianu, pozycyjne systemy liczbowe i reprezentacja danych liczbowych w komputerze 23 Wyznaczanie wartości wielomianu pozycyjne systemy liczbowe i reprezentacja danych liczbowych w komputerze 231 Systemy liczbowe Definicja Systemem liczbowym nazywamy zbiór zasad określających sposób

Bardziej szczegółowo

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski Typy danych, zmienne i tablice Tomasz Borzyszkowski Silne typy Javy Java jest językiem wyposażonym w silny system typów. Wywodzi się stąd siła i bezpieczeństwo tego języka. Co to znaczy silny system typów?

Bardziej szczegółowo

Dane, informacja, programy. Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna

Dane, informacja, programy. Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna Dane, informacja, programy Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna DANE Uporządkowane, zorganizowane fakty. Główne grupy danych: tekstowe (znaki alfanumeryczne, znaki specjalne) graficzne (ilustracje,

Bardziej szczegółowo

2 Arytmetyka. d r 2 r + d r 1 2 r 1...d d 0 2 0,

2 Arytmetyka. d r 2 r + d r 1 2 r 1...d d 0 2 0, 2 Arytmetyka Niech b = d r d r 1 d 1 d 0 będzie zapisem liczby w systemie dwójkowym Zamiana zapisu liczby b na system dziesiętny odbywa się poprzez wykonanie dodawania d r 2 r + d r 1 2 r 1 d 1 2 1 + d

Bardziej szczegółowo

Język C - podstawowe informacje

Język C - podstawowe informacje Język C - podstawowe informacje Michał Rad AGH Laboratorium Maszyn Elektrycznych 2014-12-05 Outline Program w języku C Funkcje Składnia Instrukcje sterujace Na koniec... Po kolei napisać program (zwykły

Bardziej szczegółowo

Elementy pliku źródłowego w języku C

Elementy pliku źródłowego w języku C Elementy pliku źródłowego w języku C Plik źródłowy ogólnie składa się z: dyrektyw preprocesora, deklaracji, instrukcji, komentarzy. W programie występują deklarowane przez użytkownika nazwy, które mają

Bardziej szczegółowo

. Podstawy Programowania 1. Wstęp. Arkadiusz Chrobot. 15 października 2015

. Podstawy Programowania 1. Wstęp. Arkadiusz Chrobot. 15 października 2015 Podstawy Programowania 1 Wstęp Arkadiusz Chrobot Zakład Informatyki 15 października 2015 1 / 41 Plan 1 Informacje organizacyjne 2 Bibliografia 3 Wprowadzenie 4 Algorytm 5 System komputerowy 6 Języki programowania

Bardziej szczegółowo

Adam Korzeniewski p Katedra Systemów Multimedialnych

Adam Korzeniewski p Katedra Systemów Multimedialnych Adam Korzeniewski adamkorz@sound.eti.pg.gda.pl p. 732 - Katedra Systemów Multimedialnych Sygnały dyskretne są z reguły przetwarzane w komputerach (zwykłych lub wyspecjalizowanych, takich jak procesory

Bardziej szczegółowo