Podstawy programowania w języku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy programowania w języku"

Transkrypt

1 Podstawy programowania w języku Józef Zieliński

2 o ri t ze ie i ki Recenzent: dr inż. Robert Dąbrowski Korekta: Joanna Kosturek raco anie t o ra iczne: Józef Zieliński Projekt okładki: Andrzej Augustyński ic na da nicza Krak rniejo a te a : i o ic na co e ai : i i o ic na co danie Krak

3 Spis treści Rozdział 1. Elementy języka C++ 7 Rozdział 2. Proste obliczenia Wprowadzenie Ćwiczenia Rozdział 3. Instrukcja warunkowa if Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 4. Instrukcje iteracyjne Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 5. Instrukcja iteracyjna for Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 6. Instrukcja wyboru switch Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 7. Funkcje Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia... 60

4 4 Spis treści Rozdział 8. Tablice Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 9. Funkcje i tablice Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 10. Wskaźniki Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 11. Referencja, tablice znakowe Wprowadzenie Przykładoweprogramy Ćwiczenia Rozdział 12. Operacje wejścia i wyjścia Wprowadzenie Przykładowe programy Ćwiczenia Rozdział 13. Struktury Wprowadzenie Przykładowe programy Ćwiczenia Rozdział 14. Unie Wprowadzenie Przykładowe programy Rozdział 15. Tablice dwuwymiarowe Wprowadzenie Przykładowe programy Ćwiczenia

5 Spis treści 5 Rozdział 16. Zadania algorytmiczne Algorytmzachłanny Algorytm z powrotami Algorytm dynamiczny Kwiaciarnia Sortowanie przez zliczanie Sortowaniepozycyjne Unikalnaliczba Rozwiązania zadań 161 Bibliografia 191

6

7 Rozdział 1 Elementy języka C++ Translacja programu napisanego w języku wysokiego poziomu (do którego należy też język C++) polega na utworzeniu kodu wynikowego na podstawie kodu źródłowego. Translacja składa się z etapu kompilacji kodu źródłowego oraz etapu konsolidacji, czyli łączenia. Kompilacja polega na tłumaczeniu kodu źródłowego programu na wewnętrzny język język maszynowy i utworzeniu tzw. kodu obiektowego: analizy syntaktycznej (składniowej) polegającej na grupowaniu symboli leksykalnych w wyrażenia gramatyczne, analizy semantycznej polegającej na kontroli poprawności programu źródłowego i zbieraniu informacji do fazy tworzenia kodu wynikowego. Konsolidacja polega na łączeniu kodu obiektowego z dodatkowym kodem startowym, kodem z bibliotek i utworzeniu pliku końcowego z kodem wykonywalnym. W języku C++ wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje jednostek leksykalnych (leksemów)[5]: 1. Identyfikatory, czyli nazwy zmiennych (np. x, x1, alfa), nazwy typów (np. int, double), nazwy funkcji (np. main, NWD, silnia), nazwy klas (np. complex, iostream), nazwy obiektów (np. cin, cout). Identyfikatory w języku C++ składają się tylko z sekwencji liter alfabetu angielskiego, cyfr i znaku podkreślenia _. Identyfikator nie może się rozpoczynać od cyfry. Identyfikatory rozpoczynające się znakiem podkreślenia są często rezerwowane dla bibliotek. Rozróżnia się małe i wielkie litery! 2. Słowa kluczowe zastrzeżone identyfikatory, których można używać tylko w ściśle określonym znaczeniu, np. float, long, if itd.

8 8 Rozdział 1. Elementy języka C++ 3. Operatory: jednoznakowe, np. +, -; dwuznakowe, np. >>, ==, +=; trójznakowe, np. >>=, <<=; operatory dodatkowo pełnią rolę znaków przestankowych. 4. Literały (stałe): całkowite: dziesiętne, np. 13; ósemkowe, np. 015 (rozpoczynają się od 0, zawierają cyfry 0 7); szesnastkowe, np. 0xF, 0Xf (rozpoczynają się od 0x lub 0X i zawierają cyfry oraz litery z przedziałów a f, A F); zmiennopozycyjne: w notacji dziesiętnej z kropką, np. 6.0, 2.,.5, ; w notacji wykładniczej, np. 2.7e10, -75E-20, 10e10; znakowe składają się z jednego lub kilku znaków ujętych w apostrofy, np. x, A, \n ; stałe znakowe mogą zawierać sekwencje specjalne rozpoczynające się od lewego ukośnika \, oznaczające niektóre znaki niegraficzne lub znaki specjalne np. ", \,?, ; dowolne, pojedyncze znaki mogą też być podane za pomocą liczby kodowej tego znaku, przedstawionej w systemie ósemkowym lub szesnastkowym; w tablicy 1.1 na stronie 9 umieszczono sekwencje specjalne, nazywane również sekwencjami ucieczki; łańcuchowe będące ciągiem znaków ujętym w cudzysłów, np. "abcd", "Pole = ", "koniec\n", "c:\\folder\\plik"; separatory np. spacje, tabulacje, znaki nowego wiersza, oraz komentarze, gdzie znaki // oznaczają komentarz do końca wiersza, znaki /* oznaczają początek komentarza, natomiast znaki */ oznaczają koniec komentarza. Wszystkie zmienne występujące w programie muszą być przed wystąpieniem (zastosowaniem) zdefiniowane, co powoduje przydzielenie im miejsca w pamięci. Każda zmienna musi mieć określony typ, który określa zbiór wartości tej zmiennej, sposób kodowania wartości tej zmiennej, ilość bajtów zajmowanej pamięci oraz zbiór możliwych do wykonania operacji na tej zmiennej. W języku C++ wyróżnia się typy zmiennych podstawowe (wbudowane) oraz pochodne (definiowane przez programistę). W obliczeniach stosowane są typy arytmetyczne, w których wyróżnia się typy całkowite i zmiennopozycyjne. W grupie typów całkowitych, ze wzgledu na rozmiar, wyróżnia się cztery typy deklarowane jako short int, int, long int, long long int. Kody

9 Rozdział 1. Elementy języka C++ 9 Nazwa sekwencji Tablica 1.1. Sekwencje ucieczki Nazwa angielska Symbol Sekwencja nowy wiersz new line NL(LF) \n tabulacja pozioma horizontal tab HT \t tabulacja pionowa vertical tab VT \v cofnięcie o jeden znak backspace BS \b powrót karetki carriage return CR \r nowa strona form feed FF \f dzwonek alert BEL \a lewy ukośnik backslash \ \\ znak zapytania question mark? \? apostrof single quote \ cudzysłów double quote " \" zero całkowite integer 0 NUL \0 liczba ósemkowa octal number ooo \ooo liczba szesnastkowa hex number hhh \xhhh Źródło: W. Porębski, Programowanie w języku C++, Warszawa: Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help, liczb typów dłuższych zajmują nie mniej pamięci niż krótszych. Najczęściej zmienne typu short int zajmują dwa bajty, typ int dwa lub cztery bajty, zależnie od kompilatora, typ long int cztery bajty, a typ long long int osiem bajtów. Liczby całkowite bez znaku (dodatnie) są kodowane w naturalnym kodzie dwójkowym. Nazwa typu całkowitego bez znaku poprzedzana jest specyfikatorem unsigned. Stąd nazwy typów: unsigned short int lub krócej: unsigned short; unsigned int lub krócej: unsigned; unsigned long int lub krócej: unsigned long; unsigned long long int lub krócej: unsigned long long. Liczby całkowite bez znaku kodowane są w zakresie od 0 do 2 b 1, gdzie b jest liczbą bitów przeznaczonych do reprezentacji liczby. Przy dwubajtowej reprezentacji maksymalna liczba całkowita to , czyli , przy reprezentacji czterobajtowej to , czyli , przy ośmiobajtowej reprezentacji maksymalna liczba całkowita to

10 10 Rozdział 1. Elementy języka C++ Przykładowo liczba 40000, przy zastosowaniu 2-bajtowego (16-bitowego) typu unsigned short int jest kodowana jako , natomiast przy zastosowaniu typu 4-bajtowego (32-bitowego) unsigned long int jest kodowana jako Gdy występują liczby całkowite ujemne, stosowane są typy całkowite ze znakiem. Liczby ujemne w typie całkowitym ze znakiem są kodowane w kodzie dwójkowym uzupełnieniowym do dwóch. Najstarszy bit ma wartość 0, gdy liczba jest dodatnia, 1 gdy liczba jest ujemna. Nazwa typu całkowitego ze znakiem może być poprzedzona specyfikatorem signed. Zazwyczaj specyfikator ten jest pomijany, gdyż typ całkowity ze znakiem jest domyślnym typem całkowitym. Stąd nazwy tych typów: signed short int lub krócej short, signed int lub krócej int, signed long int lub krócej long, signed long long int lub krócej long long. Liczby całkowite ze znakiem są kodowane w zakresie od 2 b 1 do 2 b 1 1, gdzie b jest liczbą bitów przeznaczoną do reprezentacji liczby. Przy reprezentacji dwubajtowej jest to zakres od 2 15 (-32768) do (32767), przy reprezentacji czterobajtowej od 2 31 ( ) do ( ). Natomiast przy reprezentacji ośmiobajtowej od 2 63 ( ) do ( ). Przykładowo liczba -1 jest kodowana przy zastosowaniu typu 2-bajtowego (16-bitowego), signed short int jako , natomiast przy zastosowaniu typu 4-bajtowego (32-bitowego), signed long int, jest kodowana jako Typy zmiennopozycyjne służą do reprezentacji liczb rzeczywistych wymiernych. Ich kod składa się z trzech części: bitu znaku, cechy i mantysy, kodowanych dwójkowo. Oto identyfikatory typów zmiennopozycyjnych: float, 4-bajtowy, double, 8-bajtowy, long double, 10-bajtowy. Najczęściej używany typ zmiennopozycyjny to 8-bajtowy, 64-bitowy typ double, znaczenie poszczególnych bitów zmiennej tego typu przedstawiono poniżej.

11 Rozdział 1. Elementy języka C bajtów { }} { 1 bit 11 bitów 52 bity {}}{ { }} { { }} { }{{} s c 10 c 9 c 1 c } {{ 0 m } 51 m 50 m 1 m } {{ 0 } znak cecha mantysa Wartość liczby w jest określona następująco: w = ( 1) s 2 (c 1023) (1.m), gdy 0 <c<2047, ( 1) s (0.m), gdy c =0im 0, ( 1) s 0, gdy c =0im =0, ( 1) s INF (przekroczenie zakresu), gdy c = 2047 i m =0, ( 1) s NAN (postać nienumeryczna), gdy c = 2047 i m 0 Obliczenia zmiennopozycyjne wykonywane są za pomocą koprocesora arytmetycznego, IN F oznacza stan koprocesora nieskończoność, a N AN postać zmiennej niearytmetyczna. Przykładowo liczba 0 jest zakodowana w następujący sposób (typ double): , gdzie bit znaku s = 0, c = 0, m = 0, zatem w = 0. Kod binarny liczby całkowitej 1, ale typu double ma postać: W tym przykładzie znak ma kod 0 (liczba dodatnia), to kod cechy, czyli c = 1023, natomiast wartość mantysy to 0, stąd w =( 1) (1, 0) = 1 Kod liczby 0.25 (typ double) jest następujący: , gdzie kod znaku 0, więc liczba dodatnia, cecha ma kod , czyli c = 1021, wartość mantysy 0, stąd w =( 1) (1, 0) = 2 2 = 1 4 = 0, 25 Kod liczby 4, 625 (typ double) zawiera pierwszy bit znaku (1), oznaczający liczbę ujemną, cechę o kodzie , więc c = 10025, natomiast kod mantysy to , co po odkodowaniu daje m = 5 32 =0, 15625, stąd w =( 1) (1, 15625) = 2 2 1, = 4, 625

12 12 Rozdział 1. Elementy języka C++ Kod liczby 0,2 (typ double), składający się z 64 bitów, ma postać: , pierwszy bit (0) będący bitem znaku oznacza liczbę dodatnią, cechę koduje następne 11 bitów, , więc c = 10025, natomiast 52 bity mantysy to Po zamianie ułamka z systemu dziesiętnego 2 10 = 1 5 na ułamek w systemie dwójkowym powstaje ułamek okresowy o okresie (1001) 2. Mantysa zawiera ograniczoną liczbę bitów, stąd jej wartość jest zaokrąglona, z dokładnością do 52 bitów. Ostatnia uwzględniona czwórka bitów ułamka okresowego została zaokrąglona w górę do (1010) 2. Stąd ułamek 0,2 jest zakodowany w sposób przybliżony z zaokrągleniem w górę. Przy obliczeniach zachodzą zaokrąglenia w górę lub w dół, które wzajemnie się kompensują i często są mało zauważalne. W niektórych przypadkach jednak błędy tych zaokrągleń kumulują się. Przykładowo wynik działania ( ), wynoszący 0, wykonany z zastosowaniem typu double daje następujący wynik niezerowy (wynik w postaci zakodowanej): W tym przykładzie s = 1, c = 970, m = 0, stąd w =( 1) , 0, w = 2 53, w = 1, Wskutek zaokrąglenia w górę kodu liczby 0.2 otrzymujemy wartość obliczanego wyrażenia ujemną, bardzo małą, ale jednak różną od 0. Zmienne typu float zajmują 4 bajty pamięci, gdzie kolejno są: 1 bit znaku, 8 bitów cechy, oraz 23 bity mantysy. 4 bajty { }} { 1 bit 8 bitów 23 bity {}}{ { }} { { }} { }{{} s c 7 c 6 c 1 c } {{ 0 m } 22 m 21 m 1 m } {{ 0 } znak cecha mantysa Wartość liczby w jest tu określona następująco: w = ( 1) s 2 (c 127) (1.m), gdy 0 <c<255, ( 1) s (0.m), gdy c =0im = 0, ( 1) s 0, gdy c =0im =0, ( 1) s INF (przekroczenie zakresu), gdy c = 255 i m =0, ( 1) s NAN (postać nienumeryczna), gdy c = 255 i m = 0 Przykładowo kod zmiennej typu float o wartości 7 jest następujący: Zatem s = 0, liczba dodatnia, kod cechy to , c = 129, kod mantysy to , czyli m = =0, 75. Stąd w =( 1) , 75, w =2 2 1, 75, w = 7.

13 Rozdział 1. Elementy języka C++ 13 Zmienne typu long double zajmują 10 bajtów pamięci, gdzie kolejne bity to: 1 bit znaku, 15 bitów cechy, 1 specjalny bit (i) oraz 63 bity mantysy. 10 bajtów { }} { 1 bit 15 bitów 1 bit 63 bity {}}{ { }} { {}}{ { }} { }{{} s c 14 c 13 c 1 c } {{ 0 i } }{{} m 62 m 61 m 1 m } {{ 0 } znak cecha bit specjalny mantysa Wartość liczby w jest tu określona następująco: w = ( 1) s 2 (c 16383) (i.m), gdy 0 <c<32767, ( 1) s 0, gdy c =0im =0, ( 1) s INF (przekroczenie zakresu), gdy c = i m =0, ( 1) s NAN (postać nienumeryczna), gdy c = i m 0 Przykładowy kod zmiennej typu long double o wartości 0, to: Zatem s = 1, czyli jest to liczba ujemna, kod cechy to , czyli c = 16380, bit specjalny i = 1, kod mantysy to: , czyli m =2 2 =0, 25. Stąd w =( 1) , 25, w = 2 3 1, 25, w = 1 8 1, 25, w = 0, Do typów arytmetycznych należy też typ znakowy char, który jest typem całkowitym jednobajtowym, zawierającym numer kodowy znaku w tablicy znaków. Przykładowo wartość 65 zmiennej znakowej odpowiada w tablicy kodu ASCII znakowi A. Typy pochodne są konstruowane z typów podstawowych, jak również z pochodnych. Najważniejsze typy pochodne to: tablice, wskaźniki, referencje, struktury, unie, klasy. Operatory w języku C++ można podzielić na 17 grup, charakteryzujących się poziomem priorytetu i łącznością lewostronną lub prawostronną. Operatory

14 14 Rozdział 1. Elementy języka C++ ze względu na liczbę operandów dzieli się na unarne (np. -, ++, *), binarne (np. -, /, %, *) oraz trynarne (? :). W tablicy 1.2 przedstawiono operatory w języku C++. Wyrażenia w kodzie źródłowym przedstawiają pewne działania i zawierają sekwencje operatorów i operandów (argumentów). Operandami mogą być stałe (literały) lub zmienne reprezentowane przez identyfikatory. Wyrażenia proste składają się najczęściej z jednego binarnego operatora i dwóch operandów, lewego i prawego. W wyrażeniu prostym może występować unarny operator, związany z jednym operandem, lewym lub prawym. Przykłady wyrażeń prostych: b=5, b+=x, b++, --b. Wyrażenia złożone zawierają kilka operatorów. Oto przykłady wyrażeń złożonych: x=(-b-p_delta)/(2*a), a=b=c=0. Operator - (minus) w zależności od liczby operandów ma dwa znaczenia. Z jednym operandem, np. -b=5, oznacza wartość przeciwną zmiennej b, natomiast z dwoma operandami, przykładowo x-y, oznacza odejmowanie. Unarny operator inkrementacji ++ może występować w dwóch wersjach, przedrostkowej, np. ++i, lub przyrostkowej, np. i++. Poziomy priorytetu zapewniają odpowiednią kolejność wykonywania operacji. Przykładowo w wyrażeniu x-y+z występują operatory addytywne z poziomu 12 o łączności lewostronnej, stąd najpierw będzie wykonane odejmowanie, później dodawanie. W wyrażeniu a+3*b najpierw będzie wykonane mnożenie (poziom 13), później dodawanie z poziomu niższego, 12. W wyrażeniu b=5*x będzie najpierw wykonane mnożenie (poziom 13), a poźniej przypisanie (podstawienie) iloczynu do zmiennej b, poziom 2. W wyrażeniu a=b=0 występuje tylko operator przypisania, z poziomu 2, o łączności prawostronnej, stąd pierwsza będzie wykonana operacja od prawej strony, czyli podstawienie za b wartości 0, a później podstawienie za a wartości zmiennej b, czyli zera. Wyrażenia zakończone średnikiem są w języku C++ instrukcjami wyrażeniowymi. Program jest strukturą składającą się z podprogramów, którymi

15 Rozdział 1. Elementy języka C++ 15 Tablica 1.2. Priorytety i łączność operatorów Poziom Operator Łączność Działanie 17 :: L zasięg globalny :: P zasięg klasy () L grupowanie 16. L bezpośredni dostęp do składowej obiektu -> L pośredni dostęp do składowej obiektu [] L indeks tablicy () L wywołanie funkcji () L konstrukcja obiektu sizeof L rozmiar obiektu lub typu 15! P negacja logiczna ~ P negacja bitowa + P unarny plus - P unarny minus (liczba przeciwna) ++ P inkrementacja przedrostkowa ++ P inkrementacja przyrostkowa -- P dekrementacja przedrostkowa -- P dekrementacja przyrostkowa & P adres argumentu (referencja) * P wyłuskanie (wartość pośrednia) new P dynamiczna alokacja obiektu w pamięci new[] P dynamiczna alokacja tablicy w pamięci delete P dynamiczne zwalnianie pamięci dla obiektu delete[] P dynamiczne zwalnianie pamięci dla tablicy () P konwersja typu (rzutowanie) 14.* L wyłuskanie wartości składowej ->* L pośrednie wyłuskanie wartości składowej 13 * L mnożenie / L dzielenie % L modulo (reszta z dzielenia całkowitego) 12 + L dodawanie - L odejmowanie 11 << L bitowe przesuwanie w lewo >> L bitowe przesuwanie w prawo 10 < L mniejsze niż <= L mniejsze lub równe > L wieksze niż >= L większe lub równe

16 16 Rozdział 1. Elementy języka C++ Tablica 1.2. Priorytety i łączność operatorów (cd.) Poziom Operator Łączność Działanie 9 == L równe!= L nierówne 8 & L koniunkcja bitowa 7 ^ L bitowa różnica symetryczna 6 L alternatywa bitowa 5 && L koniunkcja logiczna 4 L alternatywa logiczna 3? : L wyrażenie warunkowe 2 = P przypisanie *= P mnożenie i przypisanie /= P dzielenie i przypisanie %= P reszta z dzielenia i przypisanie += P dodawanie i przypisanie -= P odejmowanie i przypisanie <<= P przesunięcie w lewo i przypisanie >>= P przesunięcie w prawo i przypisanie &= P koniunkcja bitowa i przypisanie ^= P bitowa różnica symetryczna i przypisanie = P alternatywa bitowa i przypisanie 1, L połączenie kilku wyrażeń w jedno wyrażenie Źródło: W. Porębski, Programowanie w języku C++, Warszawa: Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help, są w języku C++ funkcje. Program musi zawierać przynajmniej jedną funkcję, zwaną funkcją główną, main. Bardziej złożony program w programowaniu strukturalnym składa się z szeregu funkcji, które mogą być wzajemnie zagnieżdżone. Niekiedy funkcje mogą wywoływać same siebie, tworząc funkcje rekurencyjne. Poszczególne funkcje mogą się znajdować w jednym pliku lub w kilku plikach dołączanych do pliku wykonywalnego w procesie konsolidacji. Język C++ umożliwia realizację paradygmatu programowania obiektowego, polegającego na tworzeniu nowych typów i definiowaniu operatorów na zmiennych tak utworzonego typu [6]. Tworzenie nowych typów odbywa się za pomocą definiowania klas, co będzie wyjaśnione w kolejnej pracy. W tej pracy korzysta się głównie z gotowych obiektów klas bibliotecznych. Przykładem tych obiektów są cin i cout oraz na nich działające operatory strumieniowe <<, >>.

17 Bibliografia [1] Cormen Th.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Stein C., Introduction to Algorithms. Third Edition, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, [2] Kernighan B.W., Ritchie D., Język ANSI C, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, [3] Kisilewicz J., Język C w środowisku Borland C++, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, [4] Langer A., Kreft K., C++ Biblioteka IOStreams i lokalizacja programów, Gliwice: Helion, [5] Porębski W., Programowanie w języku C++, Warszawa: Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help, [6] Prata S., Szkoła programowania. Język C++, Wrocław: Robomatic, [7] Stroustrup B., Język C++, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, [8] Stroustrup B., Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++, Gliwice: Helion, [9] Sutter H., Alexandrescu A., Język C++. Standardy kodowania. 101 zasad, wytycznych i zalecanych praktyk, Gliwice: Helion, [10] Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, [11] Zieliński J., Programowanie w języku Logo, Kraków: Impuls, [12] I XIV Olimpiada Informatyczna, Warszawa: OEIiZK,

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ 1. Pierwszy program w C++ Przykład 1.1. pierwszy_program.cpp 1: #include //Dołączenie do programu biblioteki 2: using namespace std; //Deklaracja przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Grzegorz Jabłoński Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. (631) 26-48 gwj@dmcs.p.lodz.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/pp Historia języka C 2 1969 - Ken Thompson projektuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE.

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: ES1C200 009 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzecia Jednostki leksykalne i proste typy danych Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010)

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) Programowanie w języku C Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) 1 Spis treści 1 Wprowadzenie...5 1.1 Informacje od autora...5 1.2 Jak napisana jest ta książka?...5

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV Jerzy Kisilewicz Język w środowisku Borland C++ Wydanie IV Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Opiniodawca Marian ADAMSKI Opracowanie redakcyjne i korekta Hanna BASAROWA Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Konstrukcja kodu

Rozdział 2 Konstrukcja kodu Rozdział 2 Konstrukcja kodu 2.1 Metody konstrukcji kodu programów 2.1.1 Literały 2.1.2 Identyfikatory i słowa kluczowe. 2.1.3 Zmienne 2.1.4 Typy danych 2.1.5 Operatory 2.1.6 Instrukcje sterujące 2.2 Informacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2006-2014

Programowanie 2006-2014 1. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu? Programowanie 2006-2014 a) C/C++ b) PHP c) Turbo Pascal d) Java 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy a) znajdowaniu

Bardziej szczegółowo

Pomoc do MATLAB-a. Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych. Gdańsk, 20013 r.

Pomoc do MATLAB-a. Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych. Gdańsk, 20013 r. Pomoc do MATLAB-a Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych Gdańsk, 20013 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp do MATLAB-a.... 5 1.1 Podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Łagodny start

Podstawy programowania. Łagodny start Podstawy programowania Łagodny start mgr Tomasz Jach WWW: E-mail: Adres: Instytut Informatyki ul. Będzińska 39 41-200 Sosnowiec Pokój 214 Telefon: 32 3689765 Warunki zaliczenia Krótki test na ostatnim

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak

Wstęp. Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak Wstęp Programowanie w C dr inż. Stanisław Wszelak Przeszłość i przyszłość składni programowania w C Ken Thompson Denis Ritchie Bjarne Stoustrup Zespoły programistów B C C++ C# 1969 rok Do SO UNIX 1972

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Wersja. z dnia listopada Copyright - użytkownicy Wikibooks. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY... 3 ROZDZIAŁ 2. PIERWSZE SKRYPTY... 5 ROZDZIAŁ 3. ELEMENTY JĘZYKA JAVASCRIPT...

Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY... 3 ROZDZIAŁ 2. PIERWSZE SKRYPTY... 5 ROZDZIAŁ 3. ELEMENTY JĘZYKA JAVASCRIPT... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY... 3 CZYM JEST JAVASCRIPT?... 3 JAVASCRIPT A JAVA... 3 CO NAM BĘDZIE POTRZEBNE?... 4 ROZDZIAŁ 2. PIERWSZE SKRYPTY... 5 ZNACZNIK ... 5 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro IEC61131 (PN-EN

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Pojęcia bazowe 1. Programowanie Pod terminem "programowanie" będziemy rozumieć napisanie tekstu programu w specjalnym języku, tzw. języku programowania. Piszemy tekst programu w

Bardziej szczegółowo