PROGRAMY szkoleń dla beneficjentów RPO WO/ PO KL/ NSS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY szkoleń dla beneficjentów RPO WO/ PO KL/ NSS"

Transkrypt

1 1. Zarządzanie projektem RPO WO 2. Studium wykonalności projektów RPO WO 3. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach RPO WO (ze szczególnym uwzględnieniem nowych uregulowań prawnych) oraz realizacja polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 4. Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście RPO Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. PROGRAMY szkoleń dla beneficjentów RPO WO/ PO KL/ NSS A. RPO WO Blok I. Przygotowanie projektu w ramach RPO WO podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektem, pojęcie i cechy projektu, cykl projektowy, zarządzanie cyklem projektu: planowanie - analiza i matryca logiczna, identyfikacja, opracowanie/planowanie projektu, finansowanie, wdrożenie, ewaluacja, obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji, zasady prawidłowego oznaczania materiałów informacyjnych i promocyjnych, przykłady oznaczania materiałów informacyjnych i promocyjnych, cele studium wykonalności, etapy prac przygotowawczych, zakres studium wykonalności, analiza efektywności społeczno-ekonomicznej, analiza ekonomiczno-finansowa, analiza wskaźnikowa, luka finansowa, analizy specyficzne (sektorowe), cykl projektów, identyfikacje i cele projektu, logika interwencji, zasady opracowania wniosku w oparciu o sporządzone wcześniej studium, studium przypadków - ćwiczenia praktyczne. pojęcie pomocy publicznej, najważniejsze dokumenty związane z pomocą publiczną, zasady dopuszczalności pomocy publicznej, wyłączenia, warunki udzielania pomocy publicznej, zasady wyliczania pomocy publicznej, pomoc de minimis, regionalna pomoc inwestycyjna, wprowadzenie do zagadnień polityk horyzontalnych UE, źródła, założenia i cele polityk horyzontalnych, przesłanki wprowadzenia wymogu przestrzegania zasad polityk wspólnotowych oraz znaczenie realizacji polityk dla funkcjonowania UE, zrównoważony rozwój społeczeństwo informacyjne: innowacyjność równość szans aktualne zmiany w przepisach, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikacja przedsięwzięć do sporządzenia raportu (przeprowadzenia ooś) wymagania co do raportu

2 WO 5. Analiza finansowa i ekonomiczna projektów RPO WO 6. Prawo budowlane w projektach RPO WO 7. Przygotowanie i realizacja projektów partnerskich (partnerstwa jst oraz partnerstwa publiczno-prawne) w ramach RPO WO 1. Rozliczanie projektów, w tym księgowanie i kwalifikowalność kosztów w projektach RPO WO oraz lista płac osób zatrudnionych w ramach projektu RPO WO OOŚ, pojęcia: screening, scoping, przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych grup przedsięwzięć, zakres i wymogi dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 (najważniejsze zagadnienia proceduralne), omówienie najczęściej popełnianych błędów w procedurze OOŚ w Polsce, zagrożenia i skutki wynikające z niewłaściwie przeprowadzonej procedury OOŚ, zasady tworzenie analizy finansowej, bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe, wskaźniki finansowe, przegląd zmian w ramach zasad tworzenia analiz finansowych w odniesieniu do nowego okresu budżetowego UE, ćwiczenia praktyczne, przepisy ogólne w zakresie prawa budowlanego dotyczące projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków UE, orzecznictwo sądowo-administracyjne w przypadku budowy i remontu budynków ze środków unijnych, regulacje prawa budowlanego istotne przy przygotowaniu wniosku, projekty typu zaprojektuj i wybuduj, pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, prawo budowlane a ochrona środowiska, program funkcjonalno-użytkowy, wprowadzenie do partnerstwa jst oraz PPP, ramy prawne partnerstwa jst oraz PPP formy realizacji zadań publicznych, partnerstwo w projektach RPO WO, budowanie partnerstw, negocjacje i mediacje, zarządzanie projektami partnerskimi, budowanie budżetów projektów partnerskich, umowa partnerska i jej realizacja, dokumenty strategiczne dotyczące partnerstw, PR projektów partnerskich, pielęgnowanie partnerstw, partnerstwo publiczno-prywatne plus dotacja unijna, czyli hybryda omówienie korzyści, Blok II. Rozliczanie i kontrola projektu w ramach RPO WO rodzaje wymaganych dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa, opisywanie dokumentów, opis związku wydatku z projektem, dokumentowanie wydatków wspólnych (administracyjnych np. czynsz, media), dokumentowanie zapłaty, wyodrębniona ewidencja księgowa, harmonogram płatności transz, wniosek beneficjenta o płatność, zasady wypełniania oraz weryfikacja, płatność końcowa, rozliczanie zaliczek, kwalifikowalność kosztów, koszty niekwalifikowane, koszty pośrednie i bezpośrednie, wydatki związane z personelem, amortyzacją, VAT, cross-financing, podstawy prawne z zakresu wynagrodzeń, zasady ustalania: terminu, miejsca, czasu i sposobu wypłaty wynagrodzenia, zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia o pracę, zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia, np. wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS oraz zasady obliczania składek na ubezpieczenia, składki na ubezpieczenie zdrowotne, obowiązki płatnika wobec ZUS i US,

3 2. Zastosowanie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku VAT w kontekście realizacji projektów RPO WO Zamówienia publiczne finansowane ze środków RPO WO inne niż lista płac dokumenty najlepiej pokazujące naliczone wynagrodzenia, w tym trzynastkę, rozliczanie podróży służbowych. omówienie zmian w ustawie o finansach publicznych i metody ich wdrożenia, charakterystyka finansów publicznych, pojęcie dochodów i wydatków budżetowych, podmiotowe a przedmiotowe ujęcie finansów publicznych, gospodarka w zakresie funduszy celowych, nowe limity zadłużenia w sektorze finansów publicznych, zasady gospodarki finansowej w jednostkach państwowych i jednostkach samorządu terytorialnego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, nowe regulacje dotyczące gospodarki pozabudżetowej, budżet zadaniowy - narzędzie efektywnego zarządzania środkami publicznymi, jego założenia oraz etapy wdrażania, zmiany klasyfikacji budżetowej, mierzenie zadań publicznych, alokacja kosztów, dyscyplina finansów publicznych, prawo podatkowe oraz podatek VAT podstawowe informacje, definicja podatku VAT, możliwość odzyskania podatku: odliczenie i zwrot podatku, dokumentacja podatkowa i księgowość, podatek VAT jako koszt kwalifikowany w pespektywie finansowej, kontrola kwalifikowalności podatku VAT, a) Zamówienia publiczne finansowane ze RPO WO wprowadzenie do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy, progi graniczne w ustawie, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, obliczanie wartości zamówienia, przedmiot zamówienia, szacowanie przedmiotu zamówienia, ogłoszenia i specyfika istotnych warunków zamówienia, tryby udzielania zamówień publicznych, rekomendowane tryby postępowania w projektach unijnych, kryteria i zasady oceny i wyboru oferty, dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego cechy szczególne, zawieranie umów, możliwość zmian w umowach, środki i tryby odwoławcze (protest, odwołanie, skarga do sądu), prawa autorskie w zamówieniach publicznych, roboty budowlane w zamówieniach publicznych, b) Zamówienia publiczne na roboty budowlane w ramach RPO WO (nazwa) wprowadzenie do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy, progi graniczne w ustawie, zasady udzielania zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, obliczanie wartości zamówienia, przedmiot zamówienia, szacowanie przedmiotu zamówienia, ogłoszenia i specyfika istotnych warunków zamówienia, tryby udzielania zamówień publicznych, rekomendowane tryby postępowania w projektach unijnych, kryteria i zasady oceny i wyboru oferty, dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego cechy szczególne, zawieranie umów, możliwość zmian w umowach, środki i tryby odwoławcze (protest, odwołanie, skarga do sądu), prawa autorskie w zamówieniach publicznych, roboty budowlane w zamówieniach publicznych: umowy o roboty budowlane, formy wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych oraz prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, sądowa zmiana umowy o roboty budowlane w ramach klauzuli rebus sic stantibus, odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy oraz skutki prawne niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane (wykonanie zastępcze, kary umowne, rozwiązanie umowy), umowa o generalne wykonawstwo, wykonawstwo częściowe oraz umowy o zastępstwo inwestycyjne,

4 4. Promocja projektów unijnych przy wykorzystaniu standardowych i niestandardowych kanałów komunikacji, w tym budowanie relacji z mediami 5. Kontrola oraz audyt projektów, w tym nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach RPO WO oraz monitoring i sprawozdawczość projektu RPO WO 1. Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa w projektach oraz realizacja polityk horyzontalnych w ramach PO KL podstawy prawne prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy strukturalnych, w tym Zintegrowany Plan Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach oraz Vademecum dla beneficjentów RPO WO, T.III, tworzenie koncepcji i budżetu działań informacyjnych i promocyjnych projektu, standardowe i niestandardowe kanały komunikacji, korzyści i zagrożenia, wykorzystanie Internetu w działaniach informacyjnych i promocyjnych, w tym media społecznościowe, ambient media, konferencje prasowe, seminaria, wystawy, imprezy targowe, drzwi otwarte, sponsoring zasady prawidłowego oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych, przykłady oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych, budowanie relacji z mediami, przygotowanie brief ów, notatek prasowych, przygotowanie do wywiadów oraz ich autoryzacja, strona internetowa (zakładka) dla mediów, tworzenie bazy dziennikarzy, zarządzanie kryzysem, jak reagować i bronić się przed plotką, dobre praktyki, przykłady, ćwiczenia w w/w zakresie. podstawy prawne dokonywania kontroli, obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie, zasady kontroli, rodzaje kontroli, instancje kontrolne i ich uprawnienia, weryfikacja wydatków i kontrola projektów, kontrola projektów twardych praktyczne wskazówki, newralgiczne elementy projektu podlegające kontroli, przebieg czynności kontrolnych, zalecenia pokontrolne i weryfikacja ich wdrożenia, metodologia doboru próby projektów do kontroli, unijne i krajowe akty prawne regulujące definiowanie nieprawidłowości, przypadki naruszenia prawa, odzyskiwanie środków oraz postępowanie windykacyjne, obowiązek informowania organów ścigania, system informowania o nieprawidłowościach w nowej perspektywie finansowej, obszary wrażliwe na wystąpienie nieprawidłowości, metody wykrycia, konsekwencje nieprawidłowości, zadania zespołu projektowego w zakresie monitoringu i sprawozdawczości, monitorowanie postępu projektu, narzędzia monitoringu, wykorzystywanie wyników monitoringu w zarządzaniu projektem, obowiązki beneficjentów w zakresie sprawozdawczości, zbieranie danych i przygotowanie do sprawozdawczości, zakres sprawozdawczości, podstawy prawne sprawozdawczości, dokumenty sprawozdawcze, przepływ sprawozdań, terminy sprawozdań, B. PO KL Blok I. Przygotowanie projektu w ramach PO KL definicje innowacji, podstawowe źródła prawa dotyczące innowacji i ich implementacja w PO KL, rodzaje innowacji i ich konstrukcja formalna w standardach prawa unijnego i krajowego oraz w praktyce projektowej, otoczenie instytucjonalne wspierające projekty innowacyjne i ponadnarodowe, Wytyczne MRR w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, rozwiązania europejskie i polska specyfika, przegląd priorytetów w zakresie możliwości realizacji projektów innowacyjnychi ponadnarodowych, zasada innowacyjności w PO KL - wnioski praktyczne, zasada partnerstwa w PO KL - istota relacji partnerskich w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych, zasady współpracy ponadnarodowej regulacje prawne i proceduralne (centralne i regionalne), podstawowe metodyki budowy projektów - przegląd standardów, wprowadzenie do zagadnień polityk horyzontalnych UE, źródła, założenia i cele polityk horyzontalnych, przesłanki wprowadzenia wymogu przestrzegania zasad polityk wspólnotowych oraz znaczenie realizacji polityk dla funkcjonowania UE,

5 1. Kontrola oraz audyt projektów, w tym nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach PO KL 2. Ewaluacja oraz monitoring i sprawozdawczość projektu PO KL zrównoważony rozwój, społeczeństwo informacyjne, innowacyjność, równość szans: Blok II. Rozliczanie i kontrola projektu w ramach PO KL podstawy prawne dokonywania kontroli, obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie, zasady kontroli, rodzaje kontroli, instancje kontrolne i ich uprawnienia, weryfikacja wydatków i kontrola projektów, kontrola projektów twardych praktyczne wskazówki, newralgiczne elementy projektu podlegające kontroli, przebieg czynności kontrolnych, zalecenia pokontrolne i weryfikacja ich wdrożenia, metodologia doboru próby projektów do kontroli, unijne i krajowe akty prawne regulujące definiowanie nieprawidłowości, przypadki naruszenia prawa, odzyskiwanie środków oraz postępowanie windykacyjne, obowiązek informowania organów ścigania, system informowania o nieprawidłowościach w nowej perspektywie finansowej, obszary wrażliwe na wystąpienie nieprawidłowości, metody wykrycia, konsekwencje nieprawidłowości, podstawowe definicje (ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt), rodzaje ewaluacji, projektowanie ewaluacji, przedmiot i cel ewaluacji, dobór kryteriów ewaluacji i metod badawczych, metody i techniki ewaluacji, ewaluacja a monitoring (proces wspierający), zadania zespołu projektowego w zakresie monitoringu i sprawozdawczości, monitorowanie postępu projektu, narzędzia monitoringu, wykorzystywanie wyników monitoringu w zarządzaniu projektem, obowiązki beneficjentów w zakresie sprawozdawczości, zbieranie danych i przygotowanie do sprawozdawczości, zakres sprawozdawczości, podstawy prawne sprawozdawczości, dokumenty sprawozdawcze, przepływ sprawozdań, terminy sprawozdań, C. NSS Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich Blok I. Rozliczanie i kontrola projektu w ramach programów operacyjnych 1. Rozliczanie projektów, w tym księgowanie i kwalifikowalność kosztów w projektach RPO WO, PO KL, PO IG, PO IiŚ rodzaje wymaganych dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa, opisywanie dokumentów, opis związku wydatku z projektem, dokumentowanie wydatków wspólnych (administracyjnych np. czynsz, media), dokumentowanie zapłaty, wyodrębniona ewidencja księgowa, harmonogram płatności transz, wniosek beneficjenta o płatność, zasady wypełniania oraz weryfikacja, płatność końcowa, rozliczanie zaliczek, kwalifikowalność kosztów, koszty niekwalifikowane, koszty pośrednie i bezpośrednie, wydatki związane z personelem, amortyzacją, VAT, cross-financing,

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr 46/4/IV/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wersja

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. dla. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. dla. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/1108/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 marca 2012 r. ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW NA LATA 2007 2013 L.p. Rozdział/podrozdz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z Komisji Europejskiej... 4 1.1.3. Środki na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

ZASADAMI KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

ZASADAMI KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WYTYCZNE PROGRAMOWE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7]

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] Opole, luty 2014 r. 2 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 jest Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo