MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO"

Transkrypt

1 MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3. Rola Komitetu Monitorującego 2 1

2 MONITORING Monitoring jest zasadniczo badaniem osiągniętych wyników w porównaniu do oczekiwań. Monitoring programu słuŝy zagwarantowaniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych określonych w programie oraz pełnej absorpcji alokowanych środków. 3 MONITORING definicja procesu Monitoring jest procesem systematycznego: zbierania raportowania interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu, w celu wspomagania procesu zarządzania środkami z funduszy strukturalnych.. 4 2

3 MONITORING cele (1) System monitoringu ma przede wszystkim na celu: wspomaganie procesu zarządzania programami operacyjnymi; wczesne ostrzeganie o ewentualnych problemach. 5 MONITORING cele (2) System gromadzi: dane nt. fizycznego stanu wdraŝania programu; dane nt. finansowego stanu wdraŝania programu; dane nt. stanu monitorowania proceduralnego projektów; dane niezbędne do prowadzenia działań ewaluacyjnych 6 3

4 MONITORING rodzaje W zaleŝności od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzieli się na: rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdraŝaniu programu oraz umoŝliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w programie, finansowy dostarcza danych, dotyczących finansowych aspektów realizacji programu będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków 7 SPRAWOZDAWCZOŚĆ - definicja System sprawozdawczości to ramy instytucjonalno prawne, tworzące warunki dla prowadzenia sprawozdawczości. 8 4

5 SPRAWOZDAWCZOŚĆ zbieranie informacji dotyczących wdraŝania programu operacyjnego z uwzględnieniem działań/grup operacji, osi priorytetowych, w postaci danych liczbowych, finansowych, wskaźników i innego rodzaju informacji przekazywanie ww. informacji odpowiednim instytucjom w określonej formie i terminach dla potrzeb monitorowania realizacji programu operacyjnego na kaŝdym poziomie jego wdraŝania. 9 OGÓLNE ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI odbywa się cyklicznie i terminowo przez cały okres programowania realizowana na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdraŝania programu oraz przez wszystkich beneficjentów IZ odpowiada za prawidłowy przebieg procesu sprawozdawczości, która deleguje obowiązki na wszystkie podmioty wdraŝające PO 10 5

6 Obowiązujące dokumenty: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z dnia 29 maja 2008 r. (horyzontalne) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości PO RPW z dnia 25 października 2007 r. (będą zmieniane na skutek zmian horyzontalnych wytycznych) 11 Wytyczne określają Podstawowe zasady i formy sprawozdawczości Tryb i terminy sprawozdawczości Wzory sprawozdań i informacji miesięcznych oraz wzór wniosku beneficjenta o płatność 12 6

7 Załączniki do Wytycznych Załącznik I Wzór wniosku beneficjenta o płatność z instrukcją wypełniania Załącznik II Wzór sprawozdania okresowego Instytucji Pośredniczącej z realizacji PO RPW z tabelami finansowymi Załącznik III Wzór sprawozdania rocznego/końcowego Instytucji Pośredniczącej z realizacji PO RPW Załącznik IV Wzór informacji miesięcznej Instytucji Pośredniczącej z realizacji PO RPW 13 Wniosek beneficjenta o płatność zawiera część dotyczącą postępu rzeczowofinansowego projektu powiązanie wniosku o płatność ze sprawozdawczością w ramach projektu skutkuje wyeliminowaniem z systemu sprawozdań z realizacji projektów 14 7

8 Sprawozdawczość PO RPW Informacja miesięczna Sprawozdanie okresowe Sprawozdanie roczne Sprawozdanie końcowe 15 Zakres przedmiotowy sprawozdawczości Informacja miesięczna Postęp finansowy Porozumienia i umowy Instrukcje Schematy pomocy publicznej Nabór projektów 16 8

9 Zakres przedmiotowy sprawozdawczości Sprawozdanie okresowe Postęp rzeczowy Postęp finansowy Problemy we wdraŝaniu i środki zaradcze (analiza jakościowa) Działalność kontrolna DuŜe projekty (EFRR/FS) Promocja i informacja Pomoc techniczna Prognoza realizacji programu 17 Zakres przedmiotowy sprawozdawczości Sprawozdanie roczne Postęp rzeczowy Postęp finansowy Problemy we wdraŝaniu i środki zaradcze Działalność kontrolna Zmiany uwarunkowań wdraŝania Komplementarność pomocy System monitoringu Rezerwa wykonania pomocy Spójność i koncentracja wsparcia (EFS) DuŜe projekty (EFRR/FS) Promocja i informacja Pomoc techniczna Realizacji celów Strategii Lizbońskiej Zgodność z prawem wspólnotowym Ewaluacja 18 9

10 Sprawozdania okresowe i roczne składa się odpowiednio za półrocze i rok kalendarzowy IZ przekazuje do KE wersje sprawozdań rocznych i końcowych zatwierdzone przez Komitet Monitorujący 19 Terminy sprawozdawczości Termin przekazania sprawozdania przez IP PO RPW do IZ PO RPW Termin przekazania przez IZ PO RPW sprawozdania do akceptacji IK NSRO okresowe 35 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego, roczne 70 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego, końcowe do dnia 30 września 2016 roku. informacja miesięczna - w terminie do 7 dnia kalendarzowego kaŝdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja. okresowe nie później niŝ po upływie 60 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego, roczne nie później niŝ po upływie 140 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego, końcowe nie później niŝ do dnia 31 stycznia 2017r. informacja miesięczna - w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja 20 10

11 Obowiązki sprawozdawcze IP PO RPW monitorowanie postępów realizacji wdraŝanych osi priorytetowych monitorowanie postępu rzeczowego w przypadku preumów oraz postępu rzeczowego i finansowego realizacji umów o dofinansowanie. przygotowywanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji osi priorytetowych w oparciu o sprawozdania Beneficjentów PO RPW i przekazywanie ich w formie elektronicznej i papierowej do IZ PO RPW. 21 Obowiązki sprawozdawcze IP PO RPW zbieranie informacji statystycznych i finansowych dotyczących osi priorytetowych, działań i projektów oraz przekazywanie ich na wniosek Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej lub Instytucji Audytowej prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji osi priorytetowych, kompatybilnego z Krajowym Systemem Informatycznym (KSI) wprowadzanie danych przekazywanych przez Beneficjentów do KSI 22 11

12 Obowiązki sprawozdawcze IZ PO RPW weryfikacja sprawozdań i informacji miesięcznych IP przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji PO RPW oraz cyklicznej informacji miesięcznej przedkładanie ww. dokumentów do IK NSRO w formatach określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z dnia 29 maja 2008 r. przekazywanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego do Komisji Europejskiej 23 Przebieg procesu sprawozdawczości w ramach PO RPW schemat 24 12

13 25 Dotychczasowa sprawozdawczość PO RPW 7 informacji miesięcznych (XI-XII 2007 r., I-V 2008 r.) Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2007 r. (tabela nr 6 - Zestawienie prognozowanych wartości płatności) Sprawozdanie roczne z realizacji PO RPW za 2007 rok 26 13

14 WdraŜanie KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W PO RPW (1): WdroŜono I grupę funkcjonalności, co umoŝliwia m.in. ewidencjonowanie i obsługę danych dotyczących: wniosków aplikacyjnych, umów o dofinansowanie, wniosków o płatność, kontroli poszczególnych projektów. 27 WdraŜanie KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W PO RPW (2): Administracja KSI: nadano łącznie (IP + IZ) uprawnienia 34 osobom, z czego przeszkolono z polityki bezpieczeństwa 30 (4 osobom uprawnienia nadano w ostatnim czasie), przeprowadzono równieŝ podstawowe szkolenie dotyczące KSI dla pracowników IZ oraz administratorów merytorycznych w IP PARP

15 KOMITET MONITORUJĄCY to: Podmiot monitorujący skuteczność, wydajność i prawidłowość wykorzystania środków UE oraz środków krajowych podczas realizacji programu działający takŝe na zasadzie partnerstwa 29 PARTNERSTWO: Polega na współpracy z: właściwymi władzami lokalnymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi, innymi odpowiednimi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, partnerami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie równości kobiet i męŝczyzn 30 15

16 Partnerstwo umoŝliwia: weryfikację załoŝeń programowych w kontekście złoŝoności struktury społeczno-gospodarczej z rzeczywistym oddziaływaniem, przejrzyste przedstawianie interesów, promuje terytorialne zakorzenienie programów, dąŝenie do konsensusu i skuteczności interwencji. 31 Rola Komitetu Monitorującego PO RPW Na podstawie Art. 65 Rozp. Rady (WE) 1083/2006 sprawuje pieczę nad efektywnością i jakością wdraŝania PO RPW moŝe powołać Podkomitety Monitorujące, którym deleguje część swoich kompetencji związanych z monitorowaniem określonego obszaru wsparcia / osi priorytetowej analizuje sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji PO RPW, zgłasza uwagi i zapytania dotyczące sprawozdań, a następnie zatwierdza je monitoruje stan realizacji PO RPW 32 16

17 Komitet Monitorujący PO RPW Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej powołany Zarządzeniem nr 27 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r. 33 Sprawozdawczość IZ PO RPW Agnieszka Sobkiewicz tel Monika Piotrowska tel Anna Szymborska tel

18 Monika Piotrowska IZ PO RPW Dziękuję za uwagę 35 18

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/10(5)06/2012 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Dla Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 498/2007)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: Lista skrótów:... 3 Tabele i wykresy:... 4 Schemat zarządzania MF EOG na lata 2009-2014 w Polsce... 4 Schemat procesu

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo