Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia L.p. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczba dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 2. Zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków 1. Zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy 2. Obowiązki wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. 3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna i jej prawne znaczenie 4. Geodezyjne bazy danych 5. Udostępnianie zasobów i ich konsekwencje 6. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi 7. Prawo geodezyjno kartograficzne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych 1. Zagadnienia ogólne oraz podstawowe zasady aktualizacji ewidencji gruntów i budynków Cele prowadzenia ewidencji i obowiązki organu prowadzącego ewidencję Ogólne zasady aktualizacji ewidencji z urzędu lub na wniosek Nowelizacja przepisów wykład 8h 1 czerwiec-wrzesień 2015 wykład 8 h 1 czerwiec-wrzesień

2 2. Postępowanie w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (wszczęcie postępowania, zawiadomienie stron, zbieranie dowodów, wydawanie orzeczenia, zawiadomienie o wprowadzonych zmianach) 3. Źródła danych objętych ewidencją (dokumentacja służąca za podstawę wpisu do ewidencji) 4. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, a przepisy o ochronie danych osobowych 5. Zmiany w treści i formie mapy ewidencyjnej 6. Procedury ustalania przebiegu granic dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków 7. Uszczegółowienie treści i formy sporządzania wyrysów i wypisów z rejestru 8. Rodzaje budynków i lokali, których nie wykazuje się w ewidencji gruntów i budynków 9. Zmiany w zakresie prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości 10. Ewidencja gruntów i budynków orzecznictwo 3. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach wykład 8 h 1 czerwiec-wrzesień 2015 rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz

3 ze zm.) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz.567) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 168 ) wraz z przepisami wykonawczymi 2. Zakres rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3. Zakres szczegółowy Wzory prawidłowych decyzji przyznających świadczenia - kluczowe elementy 3

4 Kompletność wniosków o świadczenia (w tym określenie ram czasowych prawidłowo złożonego wniosku) księgowanie i przekazywanie dotacji w gminie konta dochodowe i konta wydatkowe- czy powinny być wyodrębnione, czy powinny być prowadzone konta analityczne właściwe postępowanie gminy wobec dłużników kluczowe elementy postępowanie kontrolne: jakie dokumenty winny stanowić podstawę ustaleń (ciężar dowodów), sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (ustalanie stopnia nieprawidłowości) dyscyplina finansów publicznych tryb postępowania 4. Kontrola I. Zarządzanie kontrolami w świetle standardów kontroli w administracji rządowej wykład / warsztaty 8 h 2 czerwiec-wrzesień 2015 Cel szkolenia: doskonalenie kompetencji zarządczych w obszarze kontroli, pogłębienie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów związanych z wdrażaniem standardów kontroli w administracji rządowej 1. Zakres stosowania i znaczenie Standardów kontroli 4

5 w administracji rządowej w systemie kontroli instytucjonalnej prowadzonej przez wojewodę (1 h) 2. Standardy kontroli w administracji rządowej a standardy kontroli zarządczej (0,5 h) 3. Definicja jakości kontroli. Zapewnienie jakości kontroli a system zarządzania jakością wg normy ISO i system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (0,5 h) 4. System zapewnienia jakości w komórce do spraw kontroli (6 h): program zapewnienia jakości istota i cele tworzenia programu, zakres stosowania i standaryzacji rozwiązań w obszarze kontroli, korzyści związane z funkcjonowaniem i doskonaleniem Programu, dobre praktyki dotyczące programów zapewnienia jakości działania podejmowane dla zapewnienia jakości - środowisko kontroli - organizacja działalności kontrolnej, zarządzanie zasobami kontroli, wsparcie przestrzegania wartości etycznych oraz zasad podstawowych, doskonalenie kompetencji zawodowych kontrolerów, zarządzanie wiedzą, komunikacja wewnętrzna - wyznaczanie celów i zadań, okresowe planowanie kontroli, mierniki w działalności kontrolnej, zarządzanie ryzykiem w działalności kontrolnej 5

6 - analiza ryzyka na potrzeby planu działalności kontrolnej i w zadaniu kontrolnym - determinanty jakości w programie kontroli: analiza przedkontrolna, cele i kryteria kontroli, metodyka kontroli, mierniki kontroli, sposób dokonywania oceny, założenia organizacyjne - mechanizmy kontrolne w zarządzaniu kontrolami, w tym: procedury, instrukcje, standaryzacja postępowania - istota, formy i sposoby nadzoru nad realizacją procesów kontroli, w tym nad dokumentacją - monitorowanie systemu kontroli - ocena działalności kontrolnej, w szczególności ocena wewnętrzna - metody, narzędzia, źródła informacji do oceny - narzędzia, w tym IT, wspierające zarządzanie kontrolami II. Przygotowanie kontroli w praktyce Cel szkolenia: zwiększenie świadomości dotyczącej roli planowania i przygotowania kontroli, doskonalenie praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem kontroli, w szczególności z: analizami przedkontrolnymi, określaniem mierników, doborem próby do kontroli 6

7 i sposobem oceny działalności kontrolowanej 1. Znaczenie etapu planowania okresowego i etapu przygotowania kontroli dla zapewnienia jakości kontroli (aspekty merytoryczne i organizacyjne) (0,5 h) 2. Standardy w zakresie planowania kontroli, w tym analiza ryzyka przy tworzeniu okresowego planu kontroli (wybór obszarów, jednostek, analiza pod kątem efektywnego wykorzystania zasobów, rola kontrolera w procesie planowania) (0,5 h) 3. Program kontroli w świetle przepisów regulujących tryby prowadzenia kontroli przez wojewodę, standardów międzynarodowych oraz standardów kontroli w administracji rządowej (0,5 h) 4. Dobre praktyki w zakresie przygotowania kontroli, doświadczenia innych organów kontroli, programy kontroli doraźnych (0,5 h) 5. Warsztaty w zakresie przygotowania programu kontroli (6h): przeprowadzenie analizy przedkontrolnej i opisanie jej wyników zakres i źródła informacji do analiz przedkontrolnych w zależności od specyfiki działalności kontrolowanej, analiza ryzyka dotycząca badanej działalności, analiza ryzyka kontroli sformułowanie celu/celów cząstkowych kontroli, 7

8 zakresu i tematyki kontroli w programie kontroli definiowanie kryteriów kontroli kryteria a cele i zakres kontroli określenie metodyki kontroli, w tym dobór: czynności badawczych, metod i narzędzi analitycznych, odpowiednich, wiarygodnych i wystarczających dowodów, narzędzi standaryzujących zakres badania, zasady doboru próby do kontroli ustalenie mierników umożliwiających odniesienie ustaleń kontroli do oceny działalności kontrolowanej określenie progów istotności, zdefiniowanie nieprawidłowości i uchybień opisanie sposobu dokonywania oceny działalności kontrolowanej, w tym oceny dokonywanej na próbie założenia organizacyjne kontroli W ramach warsztatów przewiduje się przygotowanie programu kontroli dla następujących zakresów kontroli: kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne kontrola prawidłowości realizacji wybranych zadań z zakresu administracji rządowej wybrany zakres kontroli, której tryb regulowany odrębnymi przepisami nie określa szczegółowych, 8

9 kompleksowych wymagań co do programu kontroli Szacunkowa liczba uczestników Nr szkolenia Liczba uczestników 1 ok ok ok ok

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 438//05 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 13.10. 2005 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 2 1 WSTĘP 4 1.1 KONTROLA FINANSOWA I AUDYT WEWNĘTRZNY W GMINIE CHRZANÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia Nr 0152 51/07 z dnia 12 października 2007 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16 74 100 Gryfino tel. (0 91) 416 20 11 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Gryfino 2007

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10 UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 1704/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 stycznia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8. UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8. UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8 UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo