ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA"

Transkrypt

1 ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35) 1. Definicje ustawowe (art. 2) Do art. 2 ustawy o VAT wprowadzono w pkt 31 i 32 nowe definicje faktury i faktury elektronicznej 31) faktura rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie; 32) faktura elektroniczna rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. 2. Obowiązek podatkowy (art. 19) Od 2014 r. za standardowy termin powstania obowiązku podatkowego uznaje się chwilę dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi. Dotychczas zasadą generalną było powstanie obowiązku podatkowego z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Za usługę wykonaną uznaje się również usługę wykonaną częściowo, dla której to części określono zapłatę. Jeżeli w związku ze świadczeniem usługi określono następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia usługi. ul. Fabryczna 1a, Kalisz tel.: fax:

2 Moment powstania obowiązku podatkowego porównanie Czynność Do 31 grudnia 2013r. Od 1 stycznia 2014r. Uwagi Zasada ogólna Art. 19 ust. 1 i ust. 4 - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a jeżeli transakcja powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwila wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi Usługi przyjmowane częściowo Usługi ciągłe Art. 19 ust 14 i ust. 13 pkt 2 lit d- jeżeli odbiór usług przyjmowanych częściowo jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczoodbiorczych, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi (z wyjątkiem importu usług art. 19 ust. 19a) Art. 19a ust. 1 - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi Art. 19a ust. 2 - usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę Art. 19a ust. 3 i 4 Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2. Wydanie towarów przez komitenta komisantowi Art. 19 ust. 6a - z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta Art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty 2

3 Czynność Do 31 grudnia 2013r. Od 1 stycznia 2014r. Uwagi Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie Dostawa towarów dokonywana w trybie egzekucji Świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług Świadczenie usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41* Otrzymanie całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1; Usługi budowlane i budowlano-montażowe 3 ust. 3 rozporządzenia MF z r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2011r. nr 73, poz. 392 ze zm.) - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty 3 ust. 2 rozporządzenia MF z r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2011r. nr 73, poz. 392 ze zm.) - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty Art. 19 ust z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika całą kwotą lub zaliczką Art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30.dnia, licząc od dnia wykonania usługi Art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty Art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. c - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty Art. 19a ust. 5 pkt 1 lit d - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty Art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty Art. 19a ust. ust. 5 pkt 2 - z chwilą otrzymania całości lub części dotacji Art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a - z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1 (tj. gdy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę, ponieważ sprzedaż jest dokonywana na rzecz podatnika) Art. 19a ust. 6 - jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 (tj. 30.dnia od dnia wykonania tych usług) Bez zmian Bez zmian 3

4 Czynność Do 31 grudnia 2013r. Od 1 stycznia 2014r. Uwagi Dostawa drukowanych książek oraz usługi drukowania książek (PKWiU ex ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex I PKWiU ex ), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług Dostawa energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej oraz gazu przewodowego Świadczenie usług: -telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych - wymienionych w poz ,174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,** z wyjątkiem usług stanowiących import usług Art. 19 ust. 13 pkt 3 - z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty, lecz przy dostawie książek, gazet, czasopism i magazynów nie później niż 60.dnia licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczna dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw Art. 19 ust. 13 pkt 1 - z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony we właściwej umowie Art. 19 ust. Ust. 13 pkt 1 lit. b i c - z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony we właściwej umowie Art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b - z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1 (tj. gdy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę, ponieważ sprzedaż jest dokonywana na rzecz podatnika) Art. 19a ust. 6 - jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4 (tj. 60 dnia od dnia wydania książek i wydawnictw, a gdy umowa przewiduje ich zwrot dnia od dnia ich pierwszego wydania, a przy usługach drukowania 90 dni od dnia wykonania czynności) Art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności Art. 19a ust. 5 kpt 4 lit. b - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności Najem, dzierżawa, leasing lub usługi o podobnym charakterze, ochrona osób i mienia, stała obsługa prawna i biurowa Art. 19 ust. 14 pkt 4 - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze Art. 19a ust. 5 kpt 4 lit. b - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności Zaliczka, zadatek, rata, przedpłata Art. 19 ust z chwilą otrzymania należności w tej części Art. 19a ust. 8 - z chwilą otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 (tj. przy zaliczkach na media, najem, dzierżawę, leasing, ochronę mienia i osób oraz stałą obsługę biurową i prawną obowiązek podatkowy przy zaliczkach powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności) 4

5 Czynność Do 31 grudnia 2013r. Od 1 stycznia 2014r. Uwagi Wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu Art. 19a ust. 8 z chwilą otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty Import towarów Art. 19 ust z chwilą powstania długu celnego, - przy procedurze uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem, przetwarzania pod kontrolą z chwilą objęcia ta procedurą; - w procedurze kładu celnego i odprawy czasowej z całkowitym Import usług zwolnieniem, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu a od towarów tych nie powstaje dług celny - z chwilą wymagalności tych opłat Art. 19 ust. 19, 19a i 19 b - na zasadach określonych dla poszczególnych usług, - dla usług, do których stosuje się art. 28b (świadczonych na rzecz podatnika, dla którego miejscem świadczenia jest jego siedziba działalności gospodarczej) z chwila wykonania tych usług, z tym że: 1) usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług; 2) usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług Art. 19a ust z chwilą powstania długu celnego; -W przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą. W przypadku objęcia towarów procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat Bez zasadniczych zmian 5

6 Czynność Do 31 grudnia 2013r. Od 1 stycznia 2014r. Uwagi Dostawa lokali i budynków Oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie Dostawy za pośrednictwem automatów Usługi transportowe i spedycyjne Dostawa wysyłkowa dokonywana za zaliczeniem pocztowym Usługi komunikacji miejskiej Pośrednictwo ubezpieczeniowe Art. 19 ust z chwilą zapłaty, nie później niż 30 dnia od dnia wydania Art. 19 ust. 16b - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat, Art. 19 ust z chwilą wyjęcia pieniędzy lub żetonów z automatów Art. 19 ust. 13 pkt 2 - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług, Art. 19 ust. 13 pkt 6 - z chwilą otrzymania zapłaty Art. 19 ust. 13 pkt 7 - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z dniem wystawienia faktury Art. 19 ust.13 pkt 4 - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie * Usługi zwolnione objęte szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego: -usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji; - usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę; - usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę; - usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz -usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług; - usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania 6

7 nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. ** Usługi wymienione w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy: Poz.140 PKWiU Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych Poz. 141 PKWiU Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych Poz. 142 PKWiU ex 37 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków Poz. 143 PKWiU Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu Poz. 144 PKWiU Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu Poz.145 PKWiU Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne Poz. 146 PKWiU Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych Poz. 147 PKWiU Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu Poz. 148 PKWiU Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia Poz. 149 PKWiU Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne Poz. 150 PKWiU Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych Poz. 151 PKWiU ex Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex ) Poz. 152 PKWiU Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem Poz. 153 PKWiU Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń Poz. 174 PKWiU Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu Poz. 175 PKWiU Pozostałe usługi sanitarne 7

8 3. Podstawa opodatkowania (art. 29) Czynność opodatkowana Podstawa opodatkowania do 31 grudnia 2013r. (art. 29) Podstawa opodatkowania od 1 stycznia 2014r. (art. 29a) Zasada ogólna Obrót stanowiący kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku; kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy; obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) dostarczanych towarów lub świadczonych usług wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika Elementy uwzględniane w podstawie opodatkowania Elementy nieuwzględniane w podstawie opodatkowania - podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem podatku, - koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia (art. 31 ust. 2) - udokumentowane, prawnie dopuszczalne i obowiązkowe rabaty (bonifikaty, opusty, uznane reklamacje i skonta) - wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach, zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze - podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, - koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy - kwoty stanowiące obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, - udzielone nabywcy lub usługobiorcy opusty i obniżki cen, uwzględnione w momencie sprzedaży -otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowane przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku - kwoty udzielanych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, -wartość zwróconych towarów i opakowań, - zwrócona nabywcy całość lub część zapłaty otrzymana przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło, -wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze Świadczenia w naturze wartość rynkowa bez podatku brak odpowiednika Przemieszczenie towarów uznawane za WDT Przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego Dostawa budynków i budowli trwale z gruntem związanych brak odpowiednika cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia koszt wytworzenia określony w momencie dostawy wg zasady ogólnej, tj. obrót z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu wg zasady ogólnej, tj. wszystko co stanowi zapłatę z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu 8

9 Czynność opodatkowana Podstawa opodatkowania do 31 grudnia 2013r. (art. 29) Podstawa opodatkowania od 1 stycznia 2014r. (art. 29a) Nieodpłatna dostawa towarów cena nabycia lub koszt wytworzenia towarów, obowiązujące w dniu dokonania dostawy Nieodpłatne świadczenie usług Dostawa towarów w opakowaniu zwrotnym Import towarów Import usług Dostawa towarów opodatkowanych akcyzą Czynności maklerskie, zarządzania funduszami powierniczymi, czynności wynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia Umowy komisu U komisanta kwota należna z dostawy wraz z prowizją, u komitenta kwota należna z dostawy bez prowizji Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli Nabycie złomu i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych od podatnika VAT czynnego Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Przemieszczenie towarów w ramach WNT koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli za opakowanie zwrotne pobrano kaucję lub określono ją w umowie dotyczącej dostawy towarów ( 16 rozporządzenia MF z r. - Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.) wartość celna powiększona o należne cło (z wyjątkami -art. 29 ust )* kwota, jaką usługobiorca jest zobowiązany zapłacić, chyba że kwota ta została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub zwiększa wartość celną importowanego towaru podstawą opodatkowania objęta jest również kwota podatku akcyzowego u wykonującego te czynności - prowizja, u zleceniodawcy kwota należna z tytułu dostawy u komisanta - kwota należna z dostawy wraz z prowizją, u komitenta - kwota należna z dostawy bez prowizji kwota jaką nabywający jest obowiązany zapłacić oraz podatki, cła i opłaty o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów i inne wydatki dodatkowe (transport, ubezpieczenie, prowizje itp.) pobierane przez dostawcę. z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu kwota, która nabywca lub usługobiorca jest zobowiązany zapłacić kwota, którą zapłacić nabywca jest obowiązany kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. cena nabycia, a gdy nie ma ceny nabycia 0 koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia- koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy towarów koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli za opakowanie zwrotne pobrano kaucję lub określono ją w umowie dotyczącej dostawy towarów; w przypadku niezwrócenia opakowania podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania Wartość celna powiększona o należne cło (z wyjątkami określonymi w art. 30b ust. 2-7) Podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nie ustala się, jeżeli kwota ta została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub zwiększa wartość celną importowanego towaru podstawą opodatkowania objęta jest również kwota podatku akcyzowego (art. 30b ust. 1) (dotychczasowy przepis art. 30 uchylony) (dotychczasowy przepis art. 30 uchylony) (dotychczasowy przepis art. 30 uchylony) z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu (art. 29 ust. 18a uchylony) (art. 29 ust. 21 uchylony) Według zasad ogólnych Cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy 9

10 Zasady korekty podstawy opodatkowania in minus Dotychczasowe brzmienie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT przeniesiono do art. 29 a ust. 13, z niewielkimi zmianami: W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1 3 (tj. w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania), obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wy-stawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę to-waru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Ponadto w art. 29a ust. 15 pkt 4 do przypadków, kiedy warunku posiadania potwierdzenia się nie stosuje dodano: gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, natomiast nie zawarto przypadku: pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku. 3. Warunki stosowania stawki 0% w eksporcie (art. 41) Do art. 41 dodano ust. 9a i 9b dotyczące warunków stosowania stawki 0% w eksporcie w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów: 9a. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio. 9b. Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów. 4. Stosowanie przepisów w przypadku zmiany stawek podatkowych (art. 41) Art. 41 ust. 14c Zmiana dotyczy określania stawki podatkowej w przypadku jej zmiany w okresie, kiedy powstał obowiązek podatkowy: Dotychczasowe brzmienie:w przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną: Nowe brzmienie: W przypadku czynności, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną: 1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku; 2) z upływem tego okresu w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku. Art. 41 ust. 14e Zmiana dotyczy zmiany stawki w przypadku dostawy mediów, dla których fakturę wystawiono przed zmianą stawki wydłużono okres, w którym w pierwszej wystawionej fakturze należy uwzględnić korektę stawki z 6-iu do 12-tu miesięcy od dnia zmiany stawki. 10

11 5. Zwolnienia przedmiotowe (art. 43 ustawy o VAT) Do 31 grudnia 2013r. Od 1 stycznia 2014r. dostawa towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Usługi zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów, działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na auto-matach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane: a) w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty, b) przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat; usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: a) spółkach, b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi; ( 13 pkt 27 rozp. MF z r. - t.j. Dz. U. z 2013r., poz 247) dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Usługi zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane a) w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty, b) przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat; usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: a) spółkach, b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi; 6. Prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ustawy o VAT) Zmiany w art. 86 ust. 2, określającym kwoty podatku naliczonego Do 31 grudnia 2013r. Od 1 stycznia 2013r. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: a) z tytułu nabycia towarów i usług, b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: a) nabycia towarów i usług, b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi; 11

12 Do 31 grudnia 2013r. Od 1 stycznia 2013r. w przypadku importu towarów suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5 (tj. w przypadkach o których mowa w art. 33a: procedura uproszczona kwota podatku należnego z tytułu importu towarów) U podatnika, o którym mowa w art. 16 (WDT nowych środków transportu), kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka w przypadku importu towarów kwota podatku: a) wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, b) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a (procedura uproszczona), c) wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b (pojedyncze pozwolenie SASP); u podatnika, o którym mowa w art. 16 (WDT nowych środków transportu), kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka. Termin powstania prawa do odliczenia (art. 86 ust. 10) Zasada ogólna Czynność Do 31 grudnia 2013r. Od 1 stycznia 2014r. Nabycie towarów i usług, dokonanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, import towarów Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2 5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18; W rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od WNT w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy w przypadku nabycia towarów i usług, wpłaty zaliczki, importu towarów prawo do odliczenia powstaje powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny W rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem, że podatnik: a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, Świadczenie usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, przemieszczenie towarów w ramach WNT W rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek w podatku należnym u nabywcy b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek; W rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten poda-tek. 12

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC)

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) W TŁUMACZENIU RENATY GIEDROJĆ I ZESPOŁU VAT FIRMY ERNST & YOUNG Stan prawny: styczeń 2005 r. SZÓSTA DYREKTYWA RADY z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2014 r. Poz. 1215 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo