PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDETYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres FIRMA BUDOWLANA ZEDELSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nr wpisu do KRS Stargard Szczeciński Ul. H.S. Czarnieckiego 3/7 Nr NIP i REGON NIP REGON Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu - Adres strony internetowej dewelopera Strona 1 z 10

2 II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁADY UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres - Data rozpoczęcia - Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie - Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł NIE III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Obr. Geod. 5 w Stargardzie Szczecińskim, działka nr 824/2 ul. Serbska Nr księgi wieczystej Kw nr SZ1T/ /7 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Brak wpisów/obciążeń 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. Strona 2 z 10

3 W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 2 Własność: Firma Budowlana ZEDELSKI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Powierzchnia działki nr 824/2-0,0179 HA Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek 3 Przeznaczenie w planie Dopuszczalna wysokość zabudowy OM.B.6II/6, OM.B.6II/7, 06.KD.G.D OM.B.6II/6: tereny ogólnie mieszkaniowe, zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy wewnątrz kwartału OM.B.6II/7: tereny ogólnie mieszkaniowe, zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy wewnątrz kwartału 06.KD.G.D: tereny komunikacji drogowej OM.B.6II/6 14 m 3 kondygnacje 5 m 1 zab. towarzysząca OM.B.6II/7 14 m 3 kondygnacje 5 m 1 zab. towarzysząca Dopuszczalny procent zabudowy działki Intensywność projektowanej zabudowy określono poprzez wskaźnik intensywności zabudowy IZ = 1,2 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycji komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach. W promieniu 1 km od inwestycji przewidziana jest/istnieje zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz usługowa. W publicznie dostępnych dokumentach nie przewiduje się inwestycji komunalnych, w szczególności budowy oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, wysypisk czy cmentarza. INORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu. Strona 3 z 10

4 Czy jest pozwolenie na budowę Tak Nie Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Tak Nie Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Tak Nie Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Decyzja nr 145/2010 z dnia r. wydana przez Starostę Stargardzkiego Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Rozpoczęcie Zakończenie Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Liczba budynków Rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Jeden budynek mieszkalno usługowy (usługa jako zabudowa towarzysząca) Zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym, zabudowa na granicy nieruchomości przylegająca do zabudowy sąsiadującej. Zgodnie z projektem budowlanym oraz normą PN-ISO 9836: Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Powierzchnie wewnętrzną budynku lub jego części mierzy się na poziomie podłogi kondygnacji (z dokładnością do 0,01m²) w świetle wykończonych powierzchni pionowych przegród zamykających pomieszczenie od zewnątrz i od wewnątrz, bez odliczania od tej powierzchni listew przyściennych i cokolików. Powierzchnie pomieszczeń ze stropem nachylonym, łamanym albo łukowym należy podzielić na część pomocniczą (o wysokości 1,9m, lub mniejsza) i podstawową (powyżej 1,9m): 1. pomiar wykonuje się na poziomie podłogi każdej kondy- Strona 4 z 10

5 Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego gnacji przy czym wymiary wewnętrzne pomieszczeń mierzy się w świetle wykończonych przegród stałych ograniczających pomieszczenia, 2. nie dolicza się do powierzchni przekroju poziomego przegród zewnętrznych i wewnętrznych takich elementów, jak pilastry i półkolumny, ani nie odlicza się od niej otworów drzwiowych, balkonowych, nisz i wnęk wykonanych w grubości tych przegród, (forma posiadanych środków kredyt, środki własne, inne) Środki własne, wpłaty nabywców W następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu) Bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy otwarty Zamknięty Gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy brak stosowania środków ochrony nabywców o których mowa w art.4 ustawy z dnia r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego informacja zgodnie z Art. 38 w/w ustawy rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy. NIE DOTYCZY Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy NIE DOTYCZY Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach 1. Stan surowy otwarty do r. 2. Stan surowy zamknięty do r. 3. Stan wykończeniowy zewnątrz do r. 4. Stan wykończeniowy wewnątrz do r. 5. Instalacje techniczne wewnątrz do r. 6. Zagospodarowanie terenu do r. Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji o wskaźnik wzrostu inflacji (w przypadku wzrostu inflacji powyżej 5% w stosunku rocznym) WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy podać na jakich warun- Zgodnie z Art.29 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dn r., Strona 5 z 10

6 kach można odstąpić od umowy deweloperskiej tj. 1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 1.1 jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22; 1.2 jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2; 1.3 jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; 1.4 jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; 1.5 jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy; 1.6 w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. 4. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. 5. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. INNE INFORMACJE Strona 6 z 10

7 Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: NIE DOTYCZY Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Wszystkie wymienione dokumenty znajdują się w biurze przy ul. Czarnieckiego 3/7 w Stargardzie Szczecińskim, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00. CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Parter zł/m 2 Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Liczba kondygnacji Technologia wykonania Strona 7 z 10 3,5 nadziemne fundamenty żelbetowe ściany piwnic i konstrukcyjne żelbetowe stropy żelbetowe ściany nośne murowane z bloczków silikatowych ściany działowe płyty regipsowe, bloczki silikatowe docieplenie wełną mineralną

8 dach konstrukcja drewniana Elewacja: ocieplona wełną mineralną pokrytą wyprawą mineralną i płytami elewacyjnymi, cynkowe opierzenia oraz system odwodnienia dachu, ocynkowane barierki balkonowe, drewniana podbitka, Standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości Klatka schodowa: ściany malowane farbami emulsyjnymi posadzki - płytki gress Zagospodarowanie terenu: chodnik i dojścia do budynku - z kostki brukowej betonowej teren niezabudowany - wyrównany Liczba lokali w budynku 6 lokali mieszkalnych, 1 lokal usługowy Liczba miejsc garażowych i postojowych Brak miejsc garażowych, projekt przewiduje wykonanie 7 miejsc postojowych - ogólnodostepnych Dostępne media w budynku instalacja c.o. i c.w. ogrzewanie gazowe (piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania) sieć wody z sieci ogólnodostępnej instalacja kanalizacyjna instalacja elektryczna wewnętrzna napięcie sieci 230V i 400V instalacja telefoniczna wewnętrzna instalacja domofonowa instalacja telewizji kablowej Dostęp do drogi publicznej budynek położony bezpośrednio przy drodze publicznej Strona 8 z 10

9 Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Lokal mieszkalny nr 1 - parter L.m. 1 parter, powierzchnia ogółem 42,51 m 2, w tym: 1. korytarz 3,60 m 2 2. pokój z aneksem kuchennym 19,02 m 2 3. pokój 14,92 m 2 4. łazienka 4,98 m 2 UWAGA: powierzchnie poszczególnych pomieszczeń mogą ulec zmianie przy wprowadzeniu indywidualnych zmian do układu ścian działowych Standard prac wykończeniowych w lokalu: Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Instalacje elektryczne: wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych (wyposażona w gniazda, wyłączniki i kostki do przyłączenia opraw), bez opraw i lamp instalacja wewnętrzna telefoniczna, bez osprzętu instalacja TV (kable koncentryczne), bez osprzętu instalacja domofonowa kompletna (domofon przy drzwiach wejściowych do budynku) zasilanie do kuchenki elektrycznej, bez kuchenki elektrycznej nabywca podpisuje indywidualną umowę o sprzedaż energii elektrycznej z dostawcą Instalacje sanitarne: przyłącze kanalizacji sanitarnej przyłącze wody wewnętrzna instalacja wody (bez urządzeń i armatury sanitarnej) wewnętrzna instalacja kanalizacji PCW (bez urządzeń i armatury sanitarnej) wewnętrzna instalacja c.o. - grzejniki z zaworami termostatycznymi Roboty budowlane: ściany nośne - murowane ścianki działowe płyty re gipsowe, murowane z bloczków silikatowych okna jednoramowe PCV, dwuszybowe Strona 9 z 10

10 Uwaga: lokal mieszkalny wyposażony jest w skrzynki nadokienne, umożliwiające montaż rolet okiennych. Cena rolety i jej montażu - za oddzielną opłatą, jako roboty dodatkowe drzwi zewnętrzne do lokalu mieszkalnego otwory drzwiowe wewnętrzne w lokalu bez ościeżnic i skrzydeł drzwiowych parapety wewnętrzne montuje Kupujący na własny koszt w ramach aranżacji wnętrza ściany - tynki wewnętrzne w standardzie minimalnym jak dla tynków kat.iii posadzka betonowa bez podłóg i okładzin poddasze ocieplone wełną mineralną gr. 20 cm, pokryte płytami regipsowymi Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do Jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa.. Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego 2. Wzór umowy deweloperskiej 3. Plan sytuacyjny Strona 10 z 10

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo