PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 05/05/2014 rok PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper JMZ INWESTYCJE S.C. Krzysztof Zdunek, Andrzej Pruchniak, Dariusz Sarzyński nr wpisu do CEiDG 80312G, 11255/04, Adres Lublin ul. Nałęczowska 30 lok. 401 (adres lokalu przedsiębiorstwa) Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA JMZ Inwestycje S.C., powołana została roku w Lublinie. Od udziałowcami spółki są Krzysztof Zdunek, Dariusz Sarzyński, Andrzej Pruchniak. Działa na podstawie Zaświadczeń o Wpisie do Ewidencji Gospodarczej. Spółka w okresie swojej działalności wybudowała dwa budynki mieszkalne z garażami i miejscami parkingowym w Lublinie przy ul. Biernackiego 12 oraz budynek mieszkalny z garażami i miejscami parkingowymi w Lublinie przy ul. Siemiradzkiego 34.. PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Adres Lublin ul. Biernackiego 12 Data rozpoczęcia r r. PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Lublin Biernackiego 12A

2 Data rozpoczęcia r r. OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Lublin ul. Siemiradzkiego 34 Data rozpoczęcia r r. Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Nie są i nie były prowadzone jakiekolwiek postępowania egzekucyjne. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Nr księgi wieczystej ul. Wacława Jawoszka, Łęczna na działkach o nr ewidencyjnych: 2690/14- część o obszarze 1078 m2, 2691/11 część o obszarze 1975 m2, 3178/5 całość o obszarze m2, o łącznym obszarze m2, Etap I LU1S/ /8 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Hipoteka umowna zwykła w kwocie zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Końkowoli W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego 3 przeznaczenie w planie zabudowa wielorodzinna dla sąsiadujących działek dopuszczalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje naziemne Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach dopuszczalny procent zabudowy działki według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęczna nie ma określonych norm Bezpośrednie sąsiedztwo z realizowanym budynkami mieszkaniowymi (Etap I) to domki jednorodzinne z uliczkami wewnątrz osiedlowymi. W odległości 100 m znajduje się bardziej uczęszczana ulica Wyszyńskiego. Etap II planowana jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej z garażem na działkach o nr 2688/18 całość o obszarze 634 m2, 2690/14 część o obszarze 2413 m2, 2691/11 część o obszarze 224 m2, 2705/8 całość o obszarze 227 m2 i 2706/9 - całość o obszarze 986 m2, to jest łącznie o obszarze m2. Ponadto na podstawie dostępnych informacji publicznych w promieniu jednego kilometra nie przewiduje się budowy inwestycji komunalnych, w szczególności oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, wysypisk, cmentarzy. Spółka na dzień sporządzenia prospektu nie posiada żadnych informacji od właściwych służb o planowaniu inwestycji, w szczególności w zakresie budowy lub rozbudowy dróg, linii szynowych, korytarzy powietrznych, które mogłaby znajdować się w promieniu jednego kilometra od realizowanego budynku.

3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę tak Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Pozwolenie nr 682/13 z dnia r. wydana przez Starostę Powiatowego w Łęcznej nie 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację "Brak planu". * Niepotrzebne skreślić. Planowany termin rozpoczęcia i Inwestycja została rozpoczęta dnia 03/2014r. termin zakończenia 31/09/2015 r. zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi 31/12/2015 r. przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego liczba budynków dwa budynki A i B ustawione obok siebie rozmieszczenie ich na nieruchomości Minimalna odległość między budynkami (należy podać minimalny odstęp wynosi 18 m. pomiędzy budynkami) Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Rzeczywista powierzchnia mieszkania zostanie określona przed odbiorem w oparciu o pomiar powykonawczy dokonany na podstawie normy PN ISO (forma posiadanych środków - kredyt, środki własne, inne) 94% - środki własne 6% - kredyt Środki ochrony nabywców w następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu) Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Końskowoli bankowy rachunek powierniczy otwarty* zamknięty* służący gromadzeniu środków nabywcy Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach wypłata środków z rachunku powierniczego zgodnie z postępem robót budowlanych. BANK SPÓŁDZIELCZY w KOŃSKOWOLI Harmonogram dla budynku B ETAP I - zakup gruntu, koszt projektu budowlano-wykonawczego -15 maja % ETAP II - wykonanie ław fundamentowych - 01 lipca 2014 r. - 10% ETAP III - stan zerowy - 1 października 2014 r. - 10% ETAP IV - stan surowy (strop nad I kondygnacją) - 01 listopada % ETAP V - stan surowy (strop nad II kondygnacją) - 01 grudnia % ETAP VI - stan surowy otwarty - 5 stycznia 2015 r. - 10% ETAP VII - stan surowy zamknięty - 02 lutego 2015 r. - 10% ETAP VIII - instalacje wew kwietnia 2015 r % ETAP IX - stan deweloperski (wg standardu w ostatniej części prospektu) - 15 lipca 2015 r. - 10% ETAP X - zagospodarowanie terenu - 10 sierpień 2015 r. - 5 % Harmonogram dla budynku A ETAP I - zakup gruntu, koszt projektu budowlano-wykonawczego -15 maja % ETAP II - wykonanie ław fundamentowych - 16 lipca 2014 r. - 10% ETAP III - stan zerowy - 1 listopada 2014 r. - 10% ETAP IV - stan surowy (strop nad I kondygnacją) - 3 grudnia %

4 ETAP V - stan surowy (strop nad II kondygnacją) - 5 stycznia % ETAP VI - stan surowy otwarty - 5 luty 2015 r. - 10% ETAP VII - stan surowy zamknięty - 15 marzec 2015 r. - 10% ETAP VIII - instalacje wew maj 2015 r % ETAP IX - stan deweloperski (wg standardu w ostatniej części prospektu) - 15 lipca 2015 r. - 10% ETAP X - zagospodarowanie terenu - 10 sierpień 2015 r. - 5 % Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Zmiana ceny dopuszczalna jest w przypadku zmiany wysokości stawki VAT, proporcjonalnie do zmiany jej wysokości z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Nabywcy lokalu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 14 dni od zawiadomienia o zmianie ceny. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: a) opóźnienia Sprzedającego w wykonaniu zobowiązań umownych, jeśli okres opóźnienia przekracza jeden miesiąc. b) nie otrzymania kredytu na zakup lokalu mieszkalnego Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: a) przekraczającego jeden miesiąc opóźnienia Kupującego w płatności kwot wpłacanych na poczet ceny zgodnych z wysokością i terminami określonymi w umowie, b) braku przystąpienia przez Kupującego do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego - na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Spółka ma zgodę Banku Spółdzielczego w Końskowoli na sprzedaż bezobciążeniową - wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata; 5) projektem architektoniczno-budowlanym. Osoba zainteresowana nabyciem lokalu w przedsięwzięciu deweloperskim ma możliwość zapoznania się ze wskazanymi wyżej dokumentami w siedzibie spółki. Spółka udostępni dokumenty na każde żądanie zainteresowanego CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej...zł/m 2 liczba kondygnacji Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. technologia wykonania Fundamenty - ławy i stopy fundamentowe żelbetonowe monolityczne. Ściany piwnic żelbetonowe monolityczne. Ściany kondygnacji nadziemnych bloczki

5 Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku silikatowe i trzpienie żelbetowe monolityczne. Stropy monolityczne. Dach strop betonowy monolityczny, kryty papą termozgrzewalną. Klatka schodowa- biegi i spoczniki żelbetonowe monolityczne wykończone płytkami grysowymi. Balkon płyta żelbetowa monolityczna z warstwami izolacyjnymi. Klatka schodowa biegi, spoczniki i cokoły wyłożone płytkami grysowymi. Drogi, chodniki kostka betonowa. Mała architektura zgodnie z projektem budowlanym. Oświetlenie terenu- zgodnie z projektem. Zieleń trawniki, krzewy i drzewa ozdobne zgodnie z projektem nasadzeń. Zadanie A - 32 lokale mieszkalne, 6 lokali użytkowych oraz część garażu wielostanowiskowego z miejscami parkingowymi i boksami garażowymi. Zadanie B - 45 lokali mieszkalnych Lokal i część garażu wielostanowiskowego z miejscami parkingowymi i boksami garażowymi. liczba miejsc garażowych i postojowych Zadanie A - miejsca parkingowe w garażu podziemnym - 28 szt., boksy garażowe w garażu podziemnym - 24 szt. Zadanie B - miejsca parkingowe w garażu podziemnym - 10 szt., boksy garażowe w garażu podziemnym - 20 szt. Przy zadaniu A i B ("Etap I") będzie znajdować się 49 naziemnych miejsc postojowych dostępne media w budynku dostęp do drogi publicznej Gaz, woda, energia elektryczna, CO z sieci miejskiej, internet, telefon, TV Tak Lokal mieszkalny o numerze M... znajduje się na pierwszym piętrze dokładne usytuowanie lokalu w budynku przedstawia załącznik nr 1 Lokal mieszkalny o powierzchni... m2 składający się z dwóch pokoi, salonu z aneksem kuchennym, łazienki, WC, przedpokoju. Standard prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym (tzw stan developerski): Ścianki działowe bloczki gazobetonowe, Parapety konglomerat marmurowy, Drzwi wejściowe do mieszkań- antywłamaniowe klasy C Podłoża wylewka betonowa instalacje elektryczne z osprzętem. Instalacje wod-kan bez białej armatury, instalacje C.O. z grzejnikami, zaworami termostatycznymi i licznikiem ciepła, instalacja gazowa wykonane podejście do kuchni gazowej, zakończone zaworem (bez kuchenki gazowej). Instalacja teletechniczna rurowanie bez oprze wodowania, instalacja wentylacji mechaniczna niskociśnieniowa firmy AERECO podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego....

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo