Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR -"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - PROSPEKT INFORMACYJNY dla zadania inwestycyjnego Dom Jednorodzinny przy ul. Spokojnej Nr 13 w Prudniku Data sporządzenia prospektu I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS Nr prowadzony przez Sąd Rejonowy w Opolu dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Prudniku ul. Piastowska Nr 42 (adres lokalu przedsiębiorstwa) Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) Nr telefonu / poczty elektronicznej Nr faksu strony internetowej dewelopera / II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA str. 1

2 HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest Spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem i jedynym jej wspólnikiem jest Gmina Prudnik. Siedzibą Spółki jest miasto Prudnik, a obszarem działania teren Rzeczpospolitej Polskiej. Właścicielem Spółki jest Gmina Prudnik posiadająca 100% udziałów. Spółka działa na podstawie: ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1070 z późn. zmianami), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz postanowień aktu założycielskiego z 14 czerwca 2000 r. Akt Notarialny Rep. Nr 3701/2000 z późn. zm. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS Przedmiot działania: Podstawowym celem działalności Prudnickiego TBS Sp. z o.o. zwaną w dalszej części sprawozdania Spółką wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i aktu założycielskiego jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej. Cele te realizowane są poprzez: budowanie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, remonty kapitalne substancji mieszkaniowej i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również: - przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, - prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli, - sprawować na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi i nie mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własność. Struktura kapitałowa: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł. i dzieli się na udziałów o wartości nominalnej każdego udziału wynoszącym 500,00 zł. Zasoby własne: Zasoby mieszkaniowe Spółki tworzą dwa budynki przy ul. Armii Krajowej Nr 8 i Nr 10 składające się z 42 lokali mieszkalnych o powierzchni 1.927,42 m 2. Zasoby użytkowe to 5 garaży o powierzchni 76,15 m 2 (położone jw.). Zrealizowane inwestycje budowlane: BUDOWNICTWO WIELORODZINNE Budynek mieszkalny przy ul. Armii Krajowej Nr 10 w Prudniku (18 mieszkań i 2 garaże): Inwestycja zrealizowana w okresie luty-październik 2005 r. ze środków własnych Spółki i kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego o/wrocław). Koszt inwestycji ogółem: ,00 zł. Budynek mieszkalny przy ul. Armii Krajowej Nr 8 w Prudniku (24 mieszkania i 3 garaże): Inwestycja zrealizowana w okresie listopad 2005 r.- październiku 2006 r. ze środków własnych Spółki i kredytu z KFM (za pośrednictwem BGK o/wrocław). Koszt inwestycji: ,45 zł. Wszystkie lokale mieszkalne i garaże przeznaczone zostały na wynajem. BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE W dniu 19 października 2011 r. przenosząc na nabywcę własność ostatniego domu przy ul. gen. Andersa w Prudniku (w zakresie objętym umową tj. w stanie surowym zamkniętym) Spółka zakończyła realizowany od października 2008 r. I Etap inwestycyjny budowy przy tej ulicy 10 domów jednorodzinnych parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem w zabudowie bliźniaczej. Równolegle z budową domów Spółka wykonała inwestycje im towarzyszące, w szczególności budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej. W związku z faktem, że inwestycje te wyprzedzały Plan Inwestycyjny ZWiK Prudnik, Spółka w zawartej z nim umowie zobowiązała się do wykonania w/w sieci ze środków własnych. Podpisano również stosowne umowy z dostawcami energii elektrycznej i gazowej na budowę przez nich sieci. Po zakończeniu procesu projektowego i uzyskaniu pozwoleń budowlanych Spółka w maju 2011 r. rozpoczęty został kolejny II Etap inwestycyjny na przedłużeniu ul. Cichej w Prudniku. Do marca 2013 r. wybudowano 4 domy (w zakresie objętym umową - stan surowy zamknięty) i rozpoczęto budowę kolejnych dwóch. Szczegóły - w dalszej część Prospektu. str. 2

3 PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) I Etap deweloperskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego budowa domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej Domy przy ul. gen. Andersa w Prudniku Nr Prudnik ul. gen. Andersa Nr Prudnik ul. gen. Andersa Nr Prudnik ul. gen. Andersa Nr Prudnik ul. gen. Andersa Nr 8 Data rozpoczęcia r. Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Brak danych Deweloper wybudował domy w stanie surowym zamkniętym. Przeniesienie własności wybudowanych domów nastąpiło w różnych terminach ostatniego w grudniu 2010 r. Prace wykończeniowe wykonywał już nowy właściciel. PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO cd. przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowa domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej Domy przy ul. gen. Andersa w Prudniku Nr Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Prudnik ul. gen. Andersa Nr Prudnik ul. gen. Andersa Nr Prudnik ul. gen. Andersa Nr Prudnik ul. gen. Andersa Nr Prudnik ul. gen. Andersa Nr Prudnik ul. gen. Andersa Nr lipca 2009 r. Brak danych Deweloper wybudował domy w stanie surowym zamkniętym. Przeniesienie własności wybudowanych domów nastąpiło w różnych terminach ostatniego w grudniu 2011 r. Prace wykończeniowe wykonywał już nowy właściciel. OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE II Etap deweloperskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego budowa domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej ul. Spokojna w Prudniku Nr 1 11 Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie ul. Spokojna Nr 1 działka Nr 1958/172 ul. Spokojna Nr 3 działka Nr 1957/172 ul. Spokojna Nr 5 działka Nr 1956/172 ul. Spokojna Nr 7 działka Nr 1955/172 ul. Spokojna Nr 9 działka Nr 1954/172 ul. Spokojna Nr 11 działka Nr 1953/ r r. Brak danych: Deweloper wybudował domy przy ul. Spokojnej Nr 1, Nr 3, Nr 5 Nr 7, Nr 9 oraz Nr 11 w stanie surowym zamkniętym. Przeniesienie własności wybudowanych domów następowało sukcesywnie w latach Prace wykończeniowe domów wykonują nowi właściciele nieruchomości. Oni też po ich zakończeniu wystąpią do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. str. 3

4 Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł. NIE III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I ZADANIA DEWELOPERSKIEGO - DOM JEDNORODZINNY przy ul. Spokojnej Nr 9 (numer umownie nadany przez Spółkę do czasu wybudowania domu i nadania mu numeru porządkowego przez Urząd Miejski w Prudniku). INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU i nr działki ewidencyjnej 1 ul. Spokojna Nr 15 w Prudniku działka Nr 1952/172 - mapa 6, obręb Prudnik Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Informacja o powierzchni działek i stanie prawnym nieruchomości 2 Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek 3 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU OP1P/ /0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku Wydział V Ksiąg Wieczystych. NIE Dział IV wolny od wpisów działka Nr 1952/172 0,0826 ha Własność: Prudnickie TBS Sp. z o.o. przeznaczenie w planie dopuszczalna wysokość zabudowy Budownictwo jednorodzinne Budownictwo wielorodzinne Jednorodzinne - do 3 kondygnacji Wielorodzinne - do 12 m dopuszczalny % zabudowy działki Jednorodzinne - do 30% Wielorodzinne - nie wyższa niż 40% Przewidywane /planowane/ inwestycje: 1.Budownictwo jednorodzinne (z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej i szeregowej). 2.Budownictwo wielorodzinne: 3.Budowa nowych i rozbudowa istniejących dróg publicznych i dróg wewnętrznych w miarę postępu inwestycji budowlanych. 5.Uzbrojenie terenu w sieci: wodną, kanalizacyjną, elektryczna, gazową, cieplną. Wszystkie inwestycje realizowane w tym terenie muszą być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy jest pozwolenie na budowę Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne TAK* TAK * wszystkie w dniu 26 maja 2011 r. 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu. * Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst). str. 4

5 Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego NIE* Decyzja Nr 147 znak AB-II z dnia 06 maja 2011 r. - Starosta Prudnicki Termin rozpoczęcia: r. (domy Nr 13 i Nr 15) Planowany termin zakończenia: do końca grudnia 2013 r. (domy Nr 13 i Nr 15)* *Uzależniony od terminów podpisania umów przedwstępnych uzależniony od podpisanych umów z zainteresowanymi jego nabyciem planowany termin - grudzień 2014 r. liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) 2 domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej - budynki w zabudowie bliźniaczej połączone ze sobą ścianą garażu - minimalny odstęp pomiędzy budynkami już wybudowanymi i planowanymi do wybudowania budynkami (bliźniakami): ok. 11m. Środki własne przyszłego właściciela w następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu): wolny wybór przyszłego właściciela Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy BRAK inwestycje rozpoczęta przed wejściem w życie ustawy dopuszcza się - lecz tylko na wniosek i koszt nabywcy gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* BRAK z powodów jw. Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego - w etapach wykonywania prac i ich finansowanie BRAK z powodów jw BRAK z powodów jw Harmonogram płatności: 1. Zadatek ,00 zł. - płatny w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 2. I Transza ,00 zł. - płatna po wykonaniu ław fundamentowych 3. II Transza ,00 zł. - płatna po o wykonaniu murów fundamentowych i płyty parteru 4. III Transza ,00 zł. - płatna po o wykonaniu ścian parteru wraz z wieńcem 5. IV Transza ,00 zł. - płatna po o wykonaniu ścian poddasza wraz z kompletną konstrukcją dachu oraz stropu poddasza 6. V Transza ,00 zł. - płatna po o wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej 8. VI Transza ,00 zł. - płatna po wykonaniu wykończenia zewnętrznego RAZEM BRUTTO: ,00 zł.* * podana cena zawiera cenę działki gruntu: 0,0828 ha x 80 zł/m 2 = ,00 zł. Harmonogram płatności stanowić będzie załącznik do umowy o wybudowanie domu jednorodzinnego ze środków finansowych przyszłego właściciela i przeniesienie na niego jego własności W przypadku wcześniejszego wykonania prac budowlanych w budynku przed podpisaniem umowy przedwstępnej kwoty poszczególnych transz podlegają zsumowaniu. str. 5

6 Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji NIE WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej TAK opisane szczegółowo w umowie INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: NIE DOTYCZY Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: W siedzibie Spółki przy ul. Piastowskiej Nr 42 w Prudniku istnieje możliwość zapoznania się przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy ze wszystkimi w/w dokumentami. Na wniosek osoby zainteresowanej po podpisaniu umowy rezerwacyjnej istnieje możliwość otrzymania kserokopii tych dokumentów. CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 2.126,45 zł/ m 2 /bez działki: 1.656,50 zł/m 2 / Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej liczba kondygnacji technologia wykonania standard prac wykończeniowych budynku i terenu wokół niego jedna (1) parter + użytkowe poddasze tradycyjna liczba miejsc garażowych jedno (1) dostępne media w budynku pełne wykończenie zewnętrzne Szczegóły: załącznik Nr 2 do umowy - będący szczegółową Specyfikacją Techniczną. teren nie ogrodzony uporządkowany o wyrównany. Sieć: - instalacji elektrycznej - instalacji gazowej wybudowana wzdłuż nieruchomości (skrzynki w granicy nieruchomości). str. 6

7 Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Oświadczenie dostęp do drogi publicznej Powierzchnia Domu: 140,61 m 2 Parter: powierzchnia - 89,27 m 2 - przedsionek - przedpokój - kuchnia - łazienka z WC - salon - garaż - kotłownia Poddasze użytkowe : 51,34 m 2 - klatka schodowa - przedpokój - łazienka - pokój nr 1 - pokój nr 2 - pokój nr 3 TAK do drogi publicznej ul. Spokojna (wcześniej ustanowiona również przez Gminę Prudnik służebność gruntowa - akt notarialny Rep. A Nr 6270/2011 z r.) Spółka informuje, że realizacja zadanie inwestycyjnego i rozpoczęcie sprzedaży przez Spółkę Domów Jednorodzinnych nastąpiła przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 nr 232 poz. 1377), wobec powyższego nie mają zastosowania środki ochrony, o których mowa w jej art. 4. podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa Mirosław Czupkiewicz Prezes Zarządu Prudnickiego TBS Sp. z o.o Załączniki: 1. Wzór umowy deweloperskiej wraz z załącznikami strona internetowa /www.tbsprudnik.pl/ 2. Rzut kondygnacji 3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik 4. Wypis z księgi wieczystej 5. Pozwolenie na budowę Prezes zarządu 6. Odpis z KRS dla Prudnickiego TBS Sp. z o.o. Prudnickiegi TBS Sp. zo.o. Mirosław czupkiewiocz str. 7

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo