SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 PL PL PL

2 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia KOM(2010)364 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DYREKTYWY RADY 95/50/WE W SPRAWIE UJEDNOLICONYCH PROCEDUR KONTROLI DROGOWEGO TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PL PL

3 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DYREKTYWY RADY 95/50/WE W SPRAWIE UJEDNOLICONYCH PROCEDUR KONTROLI DROGOWEGO TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Wstęp Informacje ogólne Dyrektywa 95/50/WE Sprawozdania państw członkowskich UE i Norwegii Obliczanie danych Rozwój sytuacji w zakresie kontroli i ich wyniki Porównanie danych Częstotliwość kontroli Podział kontroli według miejsca pochodzenia Odsetek jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad Podział jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad według miejsca pochodzenia Częstotliwość unieruchomień jednostek transportowych Podział według kategorii ryzyka Rodzaje kar Wnioski... 9 ZAŁĄCZNIK I Rozwój sytuacji w zakresie liczby kontroli, braku zgodności i naruszeń 1. kategorii ZAŁĄCZNIK II Częstotliwość kontroli na milion tonokilometrów ZAŁĄCZNIK III Podział kontroli według miejsca pochodzenia ZAŁĄCZNIK IV Odsetek jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad ADR ZAŁĄCZNIK V Podział jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad ADR według miejsca pochodzenia PL 2 PL

4 ZAŁĄCZNIK VI Częstotliwość unieruchamiania jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad ADR ZAŁĄCZNIK VII Podział według kategorii ryzyka ZAŁĄCZNIK VIII Rodzaje kar dla jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad ADR ZAŁĄCZNIK IX Roczny transport drogowy towarów niebezpiecznych w milionach tonokilometrów PL 3 PL

5 1. WSTĘP Dyrektywa Rady 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych została przyjęta dnia 6 października 1995 r. 1, a państwa członkowskie musiały wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do osiągnięcia zgodności ze wspomnianą dyrektywą najpóźniej do dnia 1 stycznia 1997 r. Zgodnie z dyrektywą 95/50/WE każde państwo członkowskie przesyła Komisji za każdy rok kalendarzowy, nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia tego roku, sprawozdanie w sprawie stosowania wspomnianej dyrektywy 2. Dyrektywa przewiduje również, że Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, co najmniej raz na trzy lata, sprawozdanie w sprawie stosowania wspomnianej dyrektywy przez państwa członkowskie 3. Sprawozdanie Komisji przygotowywane jest na podstawie sprawozdań rocznych otrzymywanych od państw członkowskich. Niniejsze sprawozdanie jest czwartym sprawozdaniem w sprawie stosowania dyrektywy Rady 95/50/WE w państwach członkowskich i obejmuje lata Pierwsze sprawozdanie 4 obejmowało lata , drugie sprawozdanie 5 lata , a trzecie 6 lata INFORMACJE OGÓLNE Dyrektywa Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych 7 ze zm. 8 wprowadziła zharmonizowane zasady w zakresie transportu towarów niebezpiecznych pomiędzy państwami członkowskimi oraz transportu krajowego na terytoriach państw członkowskich. Treść załączników technicznych do dyrektywy 94/55/WE jest identyczna z treścią załączników technicznych do międzynarodowej umowy ADR 9. W związku z tym dyrektywa 94/55/WE transponuje do prawa wspólnotowego przepisy techniczne ADR, które określają jednolite zasady bezpiecznego międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Wartością dodaną dyrektywy jest rozszerzenie obowiązywania tych zasad na ruch krajowy w celu zharmonizowania w całej Wspólnocie warunków przewozu Dz.U. nr L 249 z , s. 35, ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowującą do postępu technicznego dyrektywę Rady 95/50/WE (Dz.U. L 367 z , s. 23). Artykuł 9 ust. 1 wspomnianej dyrektywy. Artykuł 9 ust. 2 wspomnianej dyrektywy. COM (2000) 517 wersja ostateczna z COM (2005) 430 wersja ostateczna z COM (2007) 795 wersja ostateczna z Dz.U. L 319 z , s. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/111/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowującą do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE (Dz.U. L 365 z , s. 25). Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zawarta w Genewie dnia 30 września 1957 r. ze zm., ostatnia wersja jest wersją z lat PL 4 PL

6 drogowego towarów niebezpiecznych, a zarazem w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego na poziomie krajowym. Załącznik A do dyrektywy 94/55/WE wymienia towary niebezpieczne, które mogą być przewożone w transporcie drogowym, i ustanawia zasady pakowania, oznaczania i opisywania towarów w dokumentach przewozowych. Załącznik B ustanawia zasady, którym podlegają jednostki transportowe i przewozy. Należy zaznaczyć, że dyrektywa 94/55/WE została uchylona z dniem 30 czerwca 2009 r. i zastąpiona dyrektywą 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych 10. Niemniej jednak, jeśli chodzi o uwzględnienie przepisów technicznych umowy ADR, w dyrektywie 2008/68/WE podtrzymano to samo podejście co w dyrektywie 94/55/WE. 3. DYREKTYWA 95/50/WE W kontekście dyrektywy 94/55/WE i w celu dalszej poprawy poziomu bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych oraz aby zapewnić wystarczający poziom kontroli przeprowadzanych w zharmonizowany sposób, Rada przyjęła dnia 6 października 1995 r. dyrektywę 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych. Wspomniana dyrektywa zawiera zharmonizowany wykaz kontrolny stosowany przez państwa członkowskie oraz listę kodów naruszeń. W 2004 r. załączniki do dyrektywy zostały zmienione 11 i w związku z tą zmianą od 2005 r. w ramach systemu oznaczania naruszeń obowiązują trzy kategorie ryzyka. Ujednolicone kontrole obejmują każdą działalność transportową związaną z przewozem towarów niebezpiecznych na terytorium państwa członkowskiego lub wwozem na to terytorium z krajów trzecich, niezależnie od kraju rejestracji jednostki transportowej. Dyrektywa ma na celu zapewnienie losowej kontroli obejmującej reprezentatywną część dostaw towarów niebezpiecznych przewożonych w transporcie drogowym i jednocześnie możliwie dużą część sieci drogowej. Kontrole mogą także odbywać się w przedsiębiorstwach jako działanie prewencyjne lub po stwierdzeniu podczas kontroli drogowej wykroczeń zagrażających bezpieczeństwu 12. Dyrektywa 95/50/WE nie zawiera jednak wymogu składania sprawozdań z tych kontroli. 4. SPRAWOZDANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE I NORWEGII Przygotowując swoje sprawozdania, państwa członkowskie powinny stosować kategorie ryzyka określone w załączniku II do dyrektywy 95/50/WE oraz uwzględnić format sprawozdania określony w załączniku III do tej dyrektywy. Norwegia zawsze składała Dz.U. L 260 z , s Dyrektywa Komisji 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 95/50/WE (Dz.U. L 367 z , s. 23). Szwecja poinformowała, że przeprowadza znaczną liczbę kontroli i audytów w terminalach, przedsiębiorstwach i portach. Niderlandy poinformowały, że dodatkowo składają wizyty w przedsiębiorstwach transportowych w celu dokonywania kontroli, audytów i rozpowszechniania informacji. Belgia poinformowała, że oprócz przeprowadzania inspekcji na terenie przedsiębiorstw doradcy ds. bezpieczeństwa zgłaszają wyniki wykonanych kontroli właściwym organom. PL 5 PL

7 sprawozdanie roczne i zwróciła się o uwzględnienie go w sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Nie wszystkie państwa członkowskie przedłożyły informacje w standardowym formacie. Przykładowo, niektóre z nich użyły kodów z poprzedniego wykazu kontrolnego (załącznik I do dyrektywy przed zmianą z 2004 r.), a niektóre zastosowały własne systemy kategoryzacji naruszeń. Otrzymano sprawozdania wszystkich państw członkowskich zarówno za rok 2006, jak i za rok 2007, jednakże wiele z nich było niekompletnych. Z powodu tych niedociągnięć tabele przedstawione w niniejszym sprawozdaniu zawierają luki. Zaznaczono je znakiem #b.d., co oznacza brak danych. W załącznikach do niniejszego sprawozdania zawarto podsumowanie sprawozdań państw członkowskich. Przy prezentacji i analizie danych należy wziąć pod uwagę, że szablon sprawozdania zmieniono w 2004 r. W załączniku I omówiono ewolucję liczby kontroli zarejestrowanych w każdym z państw członkowskich w latach oraz podano odsetek jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad w latach oraz odsetek naruszeń 1. kategorii ryzyka w latach Analizując rozwój sytuacji przedstawiony w rozdziale 6 oraz dane statystyczne zawarte w punkcie 7.6 Podział według kategorii ryzyka, należy pamiętać, że wskaźnik dla Hiszpanii jest zaniżony ze względu na błędną interpretację liczby jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad ADR. Kilka państw członkowskich przesłało sprawozdania, w których suma naruszeń różni się od liczby jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad ADR. Nie powinno to być możliwe, gdyż państwa członkowskie prosi się o zgłaszanie tylko naruszeń najpoważniejszej kategorii dla każdej jednostki transportowej. 5. OBLICZANIE DANYCH Do państw członkowskich zwrócono się o przedstawienie w swoich sprawozdaniach, w miarę możliwości, szacunkowych danych dotyczących wielkości rocznego transportu towarów niebezpiecznych w tonach lub w tonokilometrach. Tylko pięć państw członkowskich udzieliło takich informacji. Aby umożliwić obiektywne porównanie poszczególnych państw członkowskich, wielkość transportu towarów niebezpiecznych na państwo członkowskie określono na podstawie danych Eurostatu 13. Te informacje wykorzystano do oszacowania częstotliwości kontroli na milion tonokilometrów. Dane statystyczne Eurostatu dla Węgier za 2006 r. oraz dla Malty za lata nie były dostępne. Informacje dotyczące Węgier wyprowadzono z danych za lata W przypadku Malty ilość transportowanych towarów podał właściwy organ maltański. 13 Eurostat, tabela DS : Roczny transport drogowy towarów niebezpiecznych według rodzaju towarów niebezpiecznych i w podziale na rodzaje działalności. PL 6 PL

8 Dane statystyczne Eurostatu przedstawiono w załączniku IX. 6. ROZWÓJ SYTUACJI W ZAKRESIE KONTROLI I ICH WYNIKI Tabela w załączniku I przedstawia rozwój sytuacji na przestrzeni czasu w zakresie kontroli drogowych w każdym z państw członkowskich. W pierwszym wierszu podano liczbę kontroli. W drugim wierszu podano odsetek skontrolowanych jednostek transportowych, w przypadku których stwierdzono co najmniej jedno naruszenie. W trzecim wierszu wskazano odsetek kontroli, w przypadku których najpoważniejsze naruszenie należało do 1. kategorii, tzn. najpoważniejszej kategorii naruszeń. Dane w załączniku I obejmują okres rozpoczynający się od 2006 r., z wyjątkiem liczby kontroli, dla których uwzględniono informacje z poprzedniego sprawozdania. Na końcu tabeli znajdują się średnie dla Unii Europejskiej oraz dane statystyczne z Norwegii. Należy zaznaczyć, że ze względu na brak danych w sprawozdaniach państw członkowskich: - łączna liczba kontroli w latach 2006 i 2007 nie obejmuje Estonii; - odsetek skontrolowanych jednostek transportowych, w przypadku których stwierdzono co najmniej jedno naruszenie w 2006 r. nie obejmuje Niemiec, Estonii i Hiszpanii, natomiast w odniesieniu do roku 2007 nie uwzględniono Estonii i Hiszpanii; - odsetek naruszeń 1. kategorii w 2006 r. nie obejmuje Bułgarii, Niemiec i Portugalii. W odniesieniu do niektórych państw członkowskich dane o naruszeniach 1. kategorii mogą wprowadzać w błąd. Jeśli zgłaszano więcej niż jedno naruszenie na kontrolę, odsetek naruszeń 1. kategorii jest zwykle niższy od prawidłowej wartości. W roku 2006 dotyczyło to Francji, Niderlandów, Polski i Portugalii, natomiast w roku 2007 Bułgarii, Niderlandów, Polski i Portugalii. Niektóre państwa członkowskie zgłosiły liczbę naruszeń mniejszą niż liczba jednostek transportowych, w przypadku których stwierdzono nieprzestrzeganie zasad. Dotyczy to Belgii, Włoch, Węgier, Malty i Szwecji. Nie powinno to wpływać na odsetek w sposób systematyczny. Niekiedy organy ścigania zgłaszają jedynie przypadki stwierdzenia naruszeń, ale nie podają żadnych informacji o samych naruszeniach ani o karach, jakie nałożono w związku z nimi. Tę kwestię omówiono bardziej szczegółowo w punkcie PORÓWNANIE DANYCH Poniższe punkty zawierają bardziej szczegółowe informacje oraz analizę danych przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących przeprowadzonych przez nie kontroli. Załączniki II VIII za pomocą wykresów słupkowych przedstawiają sytuację w każdym z państw członkowskich w latach 2006 i PL 7 PL

9 7.1. Częstotliwość kontroli Załącznik II prezentuje częstotliwość kontroli drogowych w państwach członkowskich w latach 2006 i Częstotliwość jest wyrażona jako współczynnik liczby kontroli na milion tonokilometrów towarów niebezpiecznych przewożonych w każdym państwie członkowskim. W 2006 r. średnia dla UE wynosiła 2,95 kontroli na milion tonokilometrów, natomiast w 2007 r. było to 3,50. Oznacza to wzrost o 18,6 %. Wyjątkowo dużą częstotliwością kontroli odznaczają się Bułgaria i Węgry. Bez danych liczbowych z tych krajów średnia dla UE wyniosłaby 2,33 w 2006 r. i 2,90 w 2007 r., a roczny wzrost wyniósłby 24,5 % Podział kontroli według miejsca pochodzenia Państwa członkowskie są proszone o kategoryzację swoich danych statystycznych według miejsca rejestracji jednostki transportowej. Załącznik III do niniejszego sprawozdania zawiera przegląd kontroli według miejsca pochodzenia jednostki transportowej. Analizując wyniki, należy brać pod uwagę położenie geograficzne każdego z państw członkowskich, np. wyspy zwykle cechują się mniejszym przewozem drogowym towarów. Brakuje danych za rok 2006 z Bułgarii, Niemiec, Estonii, Portugalii i Słowacji, natomiast za rok 2007 z Estonii Odsetek jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad Odsetek skontrolowanych jednostek transportowych, w przypadku których stwierdzono co najmniej jedno naruszenie przedstawiono w załączniku IV. Odsetek jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad różni się znacznie w zależności od państwa członkowskiego, osiągając poziom 80 % w Portugalii, a w wielu państwach członkowskich wynosząc mniej niż 5 %. Brakuje danych za 2006 r. z Niemiec i Estonii, natomiast za 2007 r. z Estonii. Wskaźnik dla Hiszpanii jest zaniżony ze względu na błędną interpretację liczby jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad Podział jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad według miejsca pochodzenia Wykres w załączniku V przedstawia rozkład jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad według miejsca pochodzenia jednostki transportowej. Analizując wyniki, należy brać pod uwagę położenie geograficzne każdego z państw członkowskich. Brakuje danych za 2006 r. z Niemiec i Estonii, natomiast za 2007 r. z Estonii. Słowacja przedstawiła informacje, ale nie zgłosiła żadnych naruszeń w 2006 r Częstotliwość unieruchomień jednostek transportowych Wykres w załączniku VI przedstawia odsetek unieruchomionych pojazdów wśród tych, w przypadku których zgłoszono naruszenie. PL 8 PL

10 Częstotliwość unieruchomień różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich w Bułgarii każdy pojazd, w przypadku którego wykryto naruszenie był w 2006 r. unieruchamiany, natomiast kilka państw członkowskich nie zgłosiło unieruchomienia żadnego pojazdu. Niemcy, Włochy, Portugalia i Słowacja nie zgłosiły danych za rok 2006, a Francja, Włochy i Portugalia za rok W roku 2006 brak unieruchomień zgłosiły Estonia, Hiszpania, Cypr, Litwa i Malta, natomiast w roku 2007 Cypr, Estonia, Hiszpania, Łotwa, Malta i Szwecja Podział według kategorii ryzyka Wykres w załączniku VII przedstawia rozkład wagi naruszeń. Należało zgłaszać tylko naruszenia należące do najwyższej kategorii ryzyka stwierdzone podczas kontroli. Łączna liczba zgłoszonych naruszeń powinna być równa liczbie jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad. Ostatnie słupki w załączniku VII przedstawiają sumę naruszeń podzieloną przez liczbę jednostek nieprzestrzegających zasad. Powinna ona wynieść 100 %, gdyż zgłaszane miały być tylko najpoważniejsze naruszenia. Jeśli suma wynosi mniej niż 100 %, oznacza to, że nie zgłoszono wszystkich naruszeń. Jeśli suma jest wyższa niż 100 %, oznacza to, że zgłaszano kilka naruszeń na kontrolę. Bułgaria, Niemcy i Portugalia nie przedstawiły danych o kategoriach ryzyka za 2006 r. Słowacja nie stwierdziła żadnych naruszeń. Wszystkie państwa członkowskie przekazały wymagane dane za 2007 rok Rodzaje kar Wykres w załączniku VIII przedstawia rozkład kar dla każdego państwa członkowskiego. W państwach członkowskich stosowanych jest wiele różnych systemów nakładania grzywien i ścigania. Niektóre państwa członkowskie zaznaczyły, że na jedną jednostkę transportową zgłoszono więcej niż jedną karę. Dlatego też suma procentów nie musi być równa 100 %. Wyniki dla Hiszpanii są nieprawidłowe ze względu na błędną interpretację całkowitej liczby jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad ADR. Ponadto niektóre państwa członkowskie nie przedstawiły informacji o pewnych typach kar. Nie jest jasne, czy te kary nie zostały zastosowane czy też nie zostały zgłoszone. Bułgaria, Niemcy, Włochy i Portugalia nie zgłosiły kar za 2006 r., za rok 2007 nie zrobiły tego natomiast Włochy i Portugalia. 8. WNIOSKI Wszystkie państwa członkowskie prowadziły kontrole drogowe zgodnie z dyrektywą 95/50/WE. Nastąpiła poprawa pod względem ilości i jakości danych przekazanych Komisji. PL 9 PL

11 Większość państw członkowskich stosuje prawidłowe formaty sprawozdawcze. Kontrole ujawniają w dalszym ciągu naruszanie przepisów w przypadku części pojazdów. Liczba naruszeń na kontrolę wydaje się być stabilna. Między 2006 a 2007 r. liczba kontroli w UE wzrosła o ok. 20 % i wyniosła w 2007 r Naruszenia stwierdzono mniej więcej podczas jednej kontroli na osiem. Około 40 % z tych naruszeń było najpoważniejszego rodzaju. W rezultacie w wyniku kontroli unieruchomiono prawie pojazdów. To jasno dowodzi, że praktyczne egzekwowanie przepisów dotyczących transportu na drogach jest przydatne i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Komisja rozważy przygotowanie zaleceń dotyczących dalszej harmonizacji interpretacji i treści informacji przedstawianych przez państwa członkowskie w sprawozdaniach rocznych. PL 10 PL

12 ZAŁĄCZNIK I Rozwój sytuacji w zakresie liczby kontroli, braku zgodności i naruszeń 1. kategorii Dodatkowe informacje odnoszące się do poniższej tabeli zawarto w punkcie 6 niniejszego sprawozdania. KRAJ/ROK Liczba kontroli AT % niezgodności 36,49 % 36,00 % % 1. kat. ryzyka 24,62 % 24,55 % Liczba kontroli BE % niezgodności 38,52 % 39,90 % % 1. kat. ryzyka 47,36 % 30,47 % Liczba kontroli BG % niezgodności 2,49 % 1,24 % % 1. kat. ryzyka #b.d. 23,15 % Liczba kontroli CY % niezgodności 1,33 % 0,55 % % 1. kat. ryzyka 100,00 % 0,00 % Liczba kontroli CZ % niezgodności 5,83 % 5,60 % % 1. kat. ryzyka 26,46 % 17,87 % Liczba kontroli DE % niezgodności #b.d. 20,18 % % 1. kat. ryzyka #b.d. 47,00 % Liczba kontroli DK % niezgodności 55,46 % 52,79 % % 1. kat. ryzyka 34,08 % 40,76 % Liczba kontroli #b.d. #b.d. EE % niezgodności #b.d. #b.d. % 1. kat. ryzyka 20,41 % 37,50 % Liczba kontroli EL % niezgodności 13,36 % 16,89 % % 1. kat. ryzyka 52,44 % 64,94 % Liczba kontroli ES % niezgodności 0,25 % 0,19 % % 1. kat. ryzyka 67,90 % 66,69 % Liczba kontroli FI % niezgodności 36,56 % 33,92 % % 1. kat. ryzyka 31,35 % 18,62 % Liczba kontroli FR % niezgodności 10,28 % 22,70 % % 1. kat. ryzyka 26,60 % 22,07 % Liczba kontroli HU % niezgodności 1,63 % 4,30 % % 1. kat. ryzyka 23,10 % 27,03 % Liczba kontroli IE % niezgodności 32,54 % 44,60 % PL 11 PL

13 % 1. kat. ryzyka 34,15 % 24,54 % Liczba kontroli IT % niezgodności 32,35 % 34,55 % % 1. kat. ryzyka 72,82 % 69,90 % Liczba kontroli LT % niezgodności 29,58 % 16,95 % % 1. kat. ryzyka 23,91 % 15,49 % Liczba kontroli LU % niezgodności 64,21 % 68,13 % % 1. kat. ryzyka 15,75 % 49,19 % Liczba kontroli LV % niezgodności 11,42 % 10,19 % % 1. kat. ryzyka 25,53 % 29,27 % Liczba kontroli MT % niezgodności 51,52 % 76,00 % % 1. kat. ryzyka 23,53 % 34,09 % Liczba kontroli NL % niezgodności 26,65 % 14,69 % % 1. kat. ryzyka 57,82 % 57,16 % Liczba kontroli PL % niezgodności 11,14 % 2,96 % % 1. kat. ryzyka 27,19 % 15,52 % Liczba kontroli PT % niezgodności 76,17 % 73,72 % % 1. kat. ryzyka #b.d. 42,50 % Liczba kontroli RO % niezgodności 9,37 % 5,58 % % 1. kat. ryzyka 69,60 % 64,77 % Liczba kontroli SE % niezgodności 29,60 % 20,27 % % 1. kat. ryzyka 22,08 % 24,04 % Liczba kontroli SI % niezgodności 17,89 % 19,50 % % 1. kat. ryzyka 42,76 % 39,41 % Liczba kontroli SK % niezgodności 0,00 % 0,67 % % 1. kat. ryzyka #b.d. 0,00 % Liczba kontroli UK % niezgodności 13,69 % 30,76 % % 1. kat. ryzyka 19,13 % 30,01 % Liczba kontroli UE % niezgodności 12,11 % 14,44 % % 1. kat. ryzyka 40,57 % 41,06 % Liczba kontroli NO % niezgodności 34,65 % 34,53 % PL 12 PL

14 % 1. kat. ryzyka 21,27 % 15,97 % PL 13 PL

15 ZAŁĄCZNIK II Częstotliwość kontroli na milion tonokilometrów Dodatkowe informacje odnoszące się do poniższego wykresu zawarto w punkcie 7.1 niniejszego sprawozdania ,85 32, ,32 6,11 5,34 3,57 4,85 3,15 1,81 2,40 2,84 2,95 0,45 0,95 #N/A 0,20 1,09 0,59 0,47 0,38 0,67 0,43 1,18 1,15 0,68 0,11 1,14 0,48 0,64 EU , ,36 9,93 7,19 8,30 5,59 6,72 1,89 3,38 0,81 1,04 #N/A 0,20 1,64 2,68 3,50 0,65 0,57 0,40 0,91 2,20 2,99 3,50 0,39 0,29 1,65 0,07 0,53 1,05 EU PL 14 PL

16 ZAŁĄCZNIK III Podział kontroli według miejsca pochodzenia Dodatkowe informacje odnoszące się do poniższego wykresu zawarto w punkcie 7.2 niniejszego sprawozdania % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% National EU Non EU % 80% 60% 40% 20% 0% National EU Non EU PL 15 PL

17 ZAŁĄCZNIK IV Odsetek jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad ADR Dodatkowe informacje odnoszące się do poniższego wykresu zawarto w punkcie 7.3 niniejszego sprawozdania ,8 76,17% 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 64,21% 55,46% 51,52% 36,49% 38,52% 36,56% 34,65% 32,54%32,35% 29,58% 26,65% 13,36% 10,28% 11,42% 11,14% 5,83% 2,49% 1,33% #N/A #N/A 0,25% 1,63% 29,60% 17,89% 13,69% 9,37% 0,00% ,8 0,7 68,13% 76,00% 73,72% 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 39,90% 36,00% 5,60% 1,24% 0,55% 20,18% 52,79% #N/A 16,89% 0,19% 33,92% 22,70% 4,30% 44,60% 34,55% 16,95% 10,19% 14,69% 34,53% 2,96% 5,58% 20,27%19,50% 0,67% 30,76% PL 16 PL

18 ZAŁĄCZNIK V Podział jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad ADR według miejsca pochodzenia Dodatkowe informacje odnoszące się do poniższego wykresu zawarto w punkcie 7.4 niniejszego sprawozdania National EU Non EU 2007 National EU Non EU PL 17 PL

19 ZAŁĄCZNIK VI Częstotliwość unieruchamiania jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad ADR Dodatkowe dane odnoszące się do poniższego wykresu zawarto w punkcie 7.5 niniejszego sprawozdania % 100% 100,00% 95,18% 80% 67,21% 67,12% 60% 40% 20% 0% 41,79% 9,79% 0,00% 8,97% #N/A 34,08% 0,00% 17,07% 0,00% 10,92% 43,71% 12,59% 4,39% #N/A 0,00% 25,53% 0,00% 22,37% 2,89% #N/A 15,38% 0,16% 42,76% #N/A % 50% 55,55% 52,78% 40% 30% 20% 10% 0% 40,76% 39,41% 36,29% 33,81% 34,24% 30,75% 22,45% 16,67% 17,46% 12,99% 9,70% 9,12% 6,49% 0,00% 0,00% 0,00% #N/A 0,31% #N/A 1,41% 2,08% 0,00% 0,00% #N/A 0,00% 0,00% PL 18 PL

20 ZAŁĄCZNIK VII Podział według kategorii ryzyka Dodatkowe dane odnoszące się do poniższego wykresu zawarto w punkcie 7.6 niniejszego sprawozdania % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Risk 1 Risk 2 Risk 3 Total % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Risk 1 Risk 2 Risk 3 Total PL 19 PL

21 ZAŁĄCZNIK VIII Rodzaje kar dla jednostek transportowych nieprzestrzegających zasad ADR Dodatkowe dane odnoszące się do poniższego wykresu zawarto w punkcie 7.7 niniejszego sprawozdania % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Cautions Fines Other penalties % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Cautions Fines Other PL 20 PL

22 ZAŁĄCZNIK IX Roczny transport drogowy towarów niebezpiecznych w milionach tonokilometrów Dodatkowe dane odnoszące się do poniższej tabeli zawarto w punkcie 5 niniejszego sprawozdania PC/rok AT BE BG : : : : : : : CY : : : CZ : DE DK EE : : : : EL : : : : ES FI FR HU : : : : : : : IE IT : LT : : : : LU LV : : : MT NL PL : : : : : PT RO : : : : : : : SE : SI : : SK : : : : UK : NO PL 21 PL

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Promocja Nauki Polskiej w Brukseli Bruksela, 14.12.21 r. Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Andrzej Siemaszko Andrzej Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.3.2011 KOM(2011) 113 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Jakość benzyny i oleju napędowego stosowanych w transporcie

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.11.2014 r. COM(2014) 709 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wykonania w 2011-2012 r. rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 32/2005 18 sierpnia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r. SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Perspektywa europejska rynku energii Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Rynek Energii w Polsce 13.4.211 r. Warszawa Społeczna Rada NPRE Struktura

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie IP Translator v 1.2, 20 lutego 2014 r.

Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie IP Translator v 1.2, 20 lutego 2014 r. Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie IP Translator v 1.2, 20 lutego 2014 r. 1 Dnia 19.06.2012 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie C-307/10 IP Translator, udzielając następujących odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA L 329/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.11.2004 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.2.2017 r. COM(2017) 99 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie stosowania przez państwa członkowskie dyrektywy 2000/30/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 4/006

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 483

Warszawa, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 483 Warszawa, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 483 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu

Bardziej szczegółowo

Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej v 1.2,

Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej v 1.2, Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej v 1.2, 28 października 2015 r. 1 Dnia 19.06.2012 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie C-307/10 IP Translator,

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Zwalczanie opóźnień w płatnościach handlowych 26 czerwca 2013 roku PREZENTACJA Title of the

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 stycznia 2017 r. (OR. en) 5275/17 ADD 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 stycznia 2017 r. Do: EF 5 MI 29 COMPET 20 ECOFIN 17 ENFOPOL 24 Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.5.2014 r. COM(2014) 277 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO na mocy art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 158 9300 Poz. 941 941 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 w sprawie jednolitych procedur kontroli transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 w sprawie jednolitych procedur kontroli transportu drogowego towarów niebezpiecznych Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 w sprawie jednolitych procedur kontroli transportu drogowego towarów niebezpiecznych RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 153/28 16.6.2017 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1013 z dnia 30 marca 2017 r. ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 2 T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2012 R. (okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r.

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii innowacji w zakresie badań i innowacji Streszczenie Wersja PL DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Streszczenie Tablica wyników Unii

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Zatrudnienie w UE: kobiety a mężczyźni Zatrudnienie kobiet rosło przy spadających wskaźnikach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Aleksandra Matuszewska-Janica

Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Aleksandra Matuszewska-Janica Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Aleksandra Matuszewska-Janica Statystyczna analiza nierówności w płacach kobiet i mężczyzn w Polsce na tle Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r. 14.12.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 367/23 DYREKTYWA KOMISJI 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski

Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa i gospodarki

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO Liczba stron (łąćznie z niniejszą) Ostatnia aktualizacja: 07.2013 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU Numer referencyjny wnioskodawcy lub

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0085 (NLE) 7295/16 ADD 1 TRANS 88 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 marca 2016 r. Do: Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej sytuacja w dniu 1 lipca 27 roku Komisji Europejskiej Społeczeństwo Informacyjne i Media Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE październik Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.3.2010 KOM(2010)64 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące doświadczeń zgromadzonych w związku ze stosowaniem rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet

EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 27/10/2009 EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE czerwiec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Treść prezentacji Wybór danych statystycznych:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo