I. METAPROGRAMY JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI I WSTĘP DO SKUTECZNEJ PERSWAZJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. METAPROGRAMY JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI I WSTĘP DO SKUTECZNEJ PERSWAZJI"

Transkrypt

1 I. METAPROGRAMY JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI I WSTĘP DO SKUTECZNEJ PERSWAZJI Szkolenie ma na celu uświadomienie korzyści płynących ze znajomości metaprogramów. : poznają pojęcie metaprogramów; nauczą się rozpoznawać kilka z nich; korzystając z metaprogramów, poznają zasady skuteczniejszej komunikacji oraz kilka prostych zastosowań będących pierwszym krokiem do efektywnej perswazji. Szkolenie, mimo Ŝe bazowało będzie na przekazaniu w formie krótkich, interaktywnych miniwykładów - niezbędnej wiedzy merytorycznej, w duŝej mierze równieŝ opierało się będzie na dyskusji i praktycznym wykorzystaniu zdobytych w czasie zajęć wiadomości. Szkolenie będzie przydatne, zwłaszcza dla osób wiąŝących swą przyszłość ze sprzedaŝą czy handlem w ogóle, ale i dla tych, którzy podnoszenie swych umiejętności komunikacyjnych (takŝe w Ŝyciu prywatnym) uwaŝają za bardzo istotne. W czasie spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia: metaprogram od/do jako najczęściej występujący filtr rzeczywistości. Jak go rozpoznawać i jak korzystać z tej wiedzy; metaprogram wewnętrzny i zewnętrzny - czyja opinia jest dla klienta najwaŝniejsza i co dla nas z tego wynika; podobieństwa i róŝnice - innowacje czy sprawdzone rozwiązania; metaprogramy ja/inni czy ogólny/szczegółowy. Termin ; 13:00-16:15 Liczba uczestników 8-14 Rafał Kempski Absolwent wydziału zarządzania GWSH w Katowicach oraz Turystyki na AWF w Krakowie. Od 15 lat związany z transportem lotniczym, a w głównej mierze z jego handlowymi aspektami. Obecnie zajmuje stanowisko Szefa SłuŜby SprzedaŜy w PLL LOT. Kieruje zespołem 50 pracowników, jest odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji handlowych, zarządzanie kierownikami sprzedaŝy oraz pracą zespołu handlowego (wyznaczanie celów, motywowanie, współpraca zespołowa). Posiada takŝe kilkunastoletnie doświadczenia menedŝerskie i handlowe nabyte w czasie pracy w liniach lotniczych i biurach podróŝy.

2 II. ZDOBYCIE ZAUFANIA JAKO KLUCZ DO SUKCESU W KOMUNIKACJI szkolenia: dowiedzą się, co wpływa na wiarygodność przekazu; - poznają czynniki, które odgrywają duŝą rolę w zdobyciu zaufania widowni; - dowiedzą się, dlaczego pozyskanie zaufania widowni/ odbiorców jest takie waŝne. Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem następujących metod: miniwykłady; dyskusje; praca w grupach. Szkolenie skierowane jest do osób, którym zaleŝy na poznaniu elementów efektywnej komunikacji w biznesie i w Ŝyciu codziennym, komunikacji opartej na zaufaniu i wiarygodności. W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: kto budzi nasze zaufanie i dlaczego; przemówienie (kontakt wzrokowy, gestykulacja...); co wpływa na wiarygodność przekazu; spójność komunikatu jego komponenty i kluczowe czynniki. Termin ; 17:00-20:15 Liczba uczestników Olimpia Ajakaiye-Dębiec Urodziła się w Krakowie, gdzie ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Projektowania Wnętrz i Mebli. Obecnie współpracuje z telewizją TVN. Jest takŝe zatrudniona w firmie Artefe, w której zajmuje się projektowaniem form uŝytkowych, nadzorem nad pracą młodych projektantów i promocją. Więcej informacji na stronie internetowej:

3 III. MARKETING ZAANGAśOWANY SPOŁECZNIE CZYLI STRATEGIA INTELIGENTNEJ KONSUMPCJI Uczestnik szkolenia: dowie się, czym jest marketing zaangaŝowany społecznie i jakie są podstawowe rodzaje tego narzędzia; będzie potrafił projektować programy marketingu zaangaŝowanego społecznie; pozna kluczowe czynniki sukcesu programów marketingu zaangaŝowanego społecznie; dowie się, jakich błędów naleŝy unikać oraz na jakie aspekty trzeba zwrócić uwagę na etapie komunikacji. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej z wykorzystaniem takich metod jak: miniwykład; ćwiczenia indywidualne i grupowe; dyskusje moderowane; materiały filmowe; analiza case study. Szkolenie skierowane jest do: przedstawicieli firm, którzy planują lub są w trakcie wdraŝania programów marketingu zaangaŝowanego społecznie; przedstawicieli organizacji non-profit, które chcą wykorzystać to narzędzie do pozyskiwania środków finansowych i zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie wybranych problemów społecznych i ekologicznych; konsumentów, którzy chcą dokonywać świadomych i optymalnych wyborów. W czasie spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia: ogólne załoŝenia marketingu zaangaŝowanego społecznie; podstawowe rodzaje programów marketingu zaangaŝowanego społecznie; marketing zaangaŝowany społecznie a społeczna odpowiedzialność biznesu; marketing zaangaŝowany społecznie jako narzędzie budowy wizerunku firmy; scenariusz tworzenia programów marketingu zaangaŝowanego społecznie; scenariusz wdraŝania marketingu zaangaŝowanego społecznie; ewaluacja programów marketingu zaangaŝowanego społecznie. Termin ; 9:00-12:15 Liczba uczestników 12-15

4 Justyna Berniak-Woźny Absolwentka studiów MBA w WyŜszej Szkole Zarządzania/Polish Open University, wykładowca w Instytucie Reklamy i Marketingu POU. Obecnie doktorantka Leeds Metropolitan University w Wielkiej Brytanii. Posiada doświadczenie w budowaniu i wdraŝaniu strategii marketingowych polskich i międzynarodowych firm. Specjalizuje się w obszarze CSR. IV. PRACOWNIK WIZYTÓWKĄ INSTYTUCJI, CZYLI ETYKIETA BIZNESU W SKRÓCIE Uczestnik szkolenia będzie potrafił swym zachowaniem budować wiarygodny wizerunek instytucji; pozna zasady postępowania i reguły właściwego zachowania, przez co nabierze pewności siebie; uzyska informacje na temat zasad dobrej komunikacji, w tym aktywnego słuchanie, kontaktu wzrokowego, komunikacji pozawerbalnej; zapozna się z podstawowymi zasadami budowy wizerunku własnego i jego spójności z wizerunkiem instytucji; dowie się, jakich błędów nie popełniać i na co zwracać uwagę, organizując spotkania, konferencje czy prowadząc prezentacje; zapozna się z technikami zachowania w trudnych sytuacjach; będzie znał sposoby radzenia sobie z popełnionym faux-pax. Szkolenie będzie realizowane metodami aktywizującymi, zamkniętymi w cyklu Kolba. Na zajęciach zostaną wykorzystane: praca w dwójkach, scenki, prezentacja, film video, quizy wiedzy i umiejętności, case study. Szkolenie skierowane jest do: pracowników instytucji ze średniego i wyŝszego stopnia kadry menedŝerskiej; pracowników reprezentujących firmę, utrzymujących kontakty z klientami - zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Szkolenie będzie obejmować m.in. takie problemy, jak: przedstawianie się, wymiana wizytówek, uściski dłoni, tytułowanie; korespondencja urzędowa, zasady korespondencji elektronicznej, zaproszenia, prowadzenie rozmów telefonicznych; ubiór słuŝbowy, ubiór odpowiedni do okazji; zachowanie przy stole, przyjęcia na stojąco, zaproszenia do restauracji; seminaria, konferencje, miejsce przy stole; radzenie sobie z nieuprzejmością, obrona przed brudnymi chwytami w negocjacjach. Termin ; 13:00-16:15

5 Liczba uczestników 12 Marta Murzańska-Potasińska Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z wykształcenia pedagog kulturalno-oświatowy, animator kultury oraz specjalista ds. Public Relations. Właścicielka firmy Laboratorium Dobrych Manier. Autorka szkoleń z zakresu etykiety w biznesie, trener i konsultant w dziedzinie Public Relations, przez lata pracująca jako specjalista ds. marketingu i PR, obecnie jest ekspertem od savoir-vivre u na portalu Organizatorka międzynarodowych spotkań biznesowych i wyjazdów integracyjnych, dziś ich uczestniczka i bywalczyni. W teatrach, na balach czy wernisaŝach, premierach lub koktajlach czująca się jak ryba w wodzie. Prywatnie Ŝona generała. Autorka wesołych opowiadań i dowcipnych felietonów przedstawiających rzeczywistość z kobiecego punktu widzenia. Kolekcjonerka rzeczy ładnych, wielbicielka kapeluszy, oryginalnej biŝuterii, starych mebli i butów na wysokim obcasie. Miłośniczka aktywnego trybu Ŝycia, jeŝdŝąca z komputerem w koszyku, na białym rowerze, w szpilkach. Z dobrych manier egzamin zdaje codziennie, wiedzę z tego zakresu zdobywa całe Ŝycie, dobry ton, smak i wyczucie posiada i chętnie się tą wiedzą dzieli. V. DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA JAKO GŁÓWNY ELEMENT UDANEJ TRANSAKCJI HANDLOWEJ dowiedzą się: czym jest proces sprzedaŝy; na czym polega właściwa diagnoza potrzeb klienta. Szkolenie będzie miało głównie formę ćwiczeń, prac w podgrupach, oraz kilku elementów miniwykładu. Głównie dzięki ćwiczeniom kaŝdy z uczestników będzie mógł w praktyce zastosować nabytą wiedzę. Szkolenie jest skierowane do wszystkich, którzy chcą rozpocząć lub juŝ rozpoczęli swoją przygodę z handlem. Zajęcia przeznaczone są dla tych, dla których waŝne jest nabywanie nowych umiejętności handlowych, jak i równieŝ podnoszenie swoich kwalifikacji. By wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba mieć doświadczenia w handlu. Zasady właściwej diagnozy potrzeb klienta; Rodzaje pytań i kolejność ich zadawania; Obszary przyciągania; Zasady właściwej diagnozy potrzeb klienta.

6 Termin ; 17:00-20:15 Liczba uczestników 12 Janusz Mikołajski Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1996 roku związany ze sprzedaŝą nowych samochodów (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Hyundai). Kilkakrotnie nagradzany tytułem najlepszego sprzedawcy samochodów w Viamot S.A. Od 2001 roku pracuje nadal blisko sprzedaŝy, ale juŝ na stanowiskach menedŝerskich. Obecnie pełni rolę Szefa SprzedaŜy Samochodów Osobowych w firmie VIAMOT S.A. Jest odpowiedzialny za pracę zespołów handlowych (realizację celów handlowych oraz standardów obsługi). VI. 5 MINUT KLUCZEM DO KARIERY, CZYLI SIŁA PIERWSZEGO WRAśENIA PODCZAS ROZMOWY REKRUTACYJNEJ Uświadomienie uczestnikom siły pierwszego wraŝenia podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz poznanie i nazwanie czynników mających wpływ na pierwsze wraŝenie. Przygotowanie uczestników do rozmów kwalifikacyjnych. Szkolenie będzie miało formę warsztatu w postaci ćwiczeń w małych grupach i scenek z rozpisanymi rolami. Studenci i osoby planujące aktywne poszukiwanie pracy Pierwsze wraŝenie podczas rozmowy rekrutacyjnej; Czynniki mające wpływ na pierwsze wraŝenie; Błędy popełnianie przez kandydatów na początku rozmowy; Zweryfikowanie własnego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Termin ; 09:00-12:15 Liczba uczestników 10-15

7 Małgorzata Gabriel Absolwentka AE w Krakowie i Zarządzania Zasobami Ludzkimi na AGH oraz Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ. MenedŜer, którego doświadczenie zawodowe związane jest z dwoma obszarami - sprzedaŝą i rekrutacją. Jako Kierownik Zespołu Personalnego odpowiedzialna była za politykę personalną firmy, w tym m.in. za selekcję i rekrutację pracowników, tworzenie profili kompetencyjnych oraz opisów stanowisk. VII. ELEMENTY PLANOWANIA BIZNESU Uczestnik szkolenia: pozna elementy planowania biznesu; nabędzie umiejętności przewidywania niepowodzeń w nowo powstałej firmie; dowie się, kiedy naleŝy rozpocząć działalność gospodarczą; zdobedzie przekonanie o konieczności planowaniu działań przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Metody Szkolenie będzie realizowane przy aktywnym udziale uczestników m.in. poprzez burzę mózgów oraz pracę w grupach. Grupą docelową szkolenia są osoby, które planują otworzyć własną działalność gospodarczą. Powody zamknięcia działalności gospodarczej w pierwszym roku działalności; Sposoby na uniknięcie zamknięcia firmy; Planowanie swojego biznesu. Termin ; 13:00-16:15 Liczba uczestników Piotr Kłusek Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej europim.pl. Od 2006 roku zajmuje się zawodowo dotacjami unijnymi w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje dla nowo powstających oraz juŝ istniejących firm. Realizuje projekt szkoleniowy dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą. Prowadzi szkolenia w dziedzinie planowania i rozwoju biznesu. Doradza w zakresie konstrukcji biznesplanu i realności przedsięwzięć.

8 VIII. PALCEM PO KLAWIATURZE, czyli język mówiony i pisany w ach i sms-ach, brakujących ogniwach pomiędzy tradycyjnym listem i rozmową telefoniczną Podczas szkolenia uczestnik: dowie się, jaka jest róŝnica pomiędzy językiem mówionym i pisanym oraz pozna obowiązujące kryteria poprawności językowej; przećwiczy uŝywanie obu form języka adekwatnie do sytuacji; uświadomi sobie praktyczne korzyści wynikające dla niego z dobierania odpowiednich form języka do róŝnych form porozumiewania się. burza mózgów; dyskusja; praca w grupach; miniwykład; ćwiczenia w pisaniu. Szkolenie skierowane jest do osób studiujących lub pracujących, zainteresowanych poprawnym i skutecznym stosowaniem nietradycyjnych środków komunikacji, jakimi są i sms, szczególnie w kontaktach formalnych słuŝbowych, urzędowych, administracyjnych. W trakcie szkolenia: zebrane zostaną i podsumowane dotychczasowe wieloletnie doświadczenia uczestników w posługiwaniu się ami i sms-ami; uczestnicy będą mieli moŝliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności pisania i oraz sms-ów (uŝywanie telefonów komórkowych podczas szkolenia wyjątkowo mile widziane!!!); uczestnikom przedstawione zostaną obowiązujące kryteria poprawności w komunikacji owej i sms-owej, zarówno od strony językowej, jak i zwyczajowej, w tym tzw. netykiety; uczestnicy spróbują ocenić przykładowe e i sms-y pod kątem poprawności, adekwatności do sytuacji oraz wygody i skuteczności; uczestnicy sformułują zestaw zasad, które uznają za warte przestrzegania w komunikacji owej i sms-owej Termin ; 17:00-20:15 (po 45 minut) Liczba uczestników Piotr Słomian Od kilkunastu lat pracuje w branŝy wydawniczej (od tłumaczeń i składu po korektę i redakcję tekstu). Posiada równolegle

9 kilkunastoletnie doświadczenie w uczeniu języka polskiego jako obcego (zarówno studentów, jak i osób pracujących w Polsce). IX. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŹRÓDŁEM WIEDZY O KONTRAHENCIE Uczestnik szkolenia: dowie się, co to jest sprawozdanie finansowe, kto jest zobowiązany do jego sporządzania, jak je pozyskać i jakie informacje moŝna z niego czerpać; nabędzie praktycznych umiejętności wyszukiwania konkretnych informacji w sprawozdaniu finansowym oraz dokonywania na ich podstawie wstępnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa; uświadomi sobie znaczenie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym dla oceny potencjału kontrahenta. Szkolenie będzie realizowane w formie ćwiczeń, wspieranych miniwykładami uzupełniającymi wiedzę teoretyczną niezbędną dla ich realizacji. Ponadto przewidziane są dyskusje i praca w grupach w oparciu o rzeczywiste dokumenty finansowe Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, dla których jest lub moŝe być przydatna wiedza na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa kontrahenta i źródła jej pochodzenia (sprawozdanie finansowe). Dla chcących nabyć umiejętności wyszukiwania, czytania i interpretowania podstawowych danych w nim zawartych. NaleŜą do nich obecni i przyszli menadŝerowie róŝnych szczebli i obszarów zarządzania nawiązujący w ramach swoich obowiązków relacje z innymi podmiotami, ceniący sobie pewność, solidność i stabilność relacji biznesowych. : Podstawowe pojęcia związane z finansami, które pomogą zrozumieć istotę informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym: przychody wpływy, koszty wydatki, aktywa pasywa; Budowa i struktura sprawozdania finansowego i jego głównych pozycji; Istotne elementy sprawozdania finansowego pozwalające na dokonanie wstępnej oceny pozycji kontrahenta. Termin , 09:00 12:15 Liczba uczestników 12

10 Wojciech Gawroński Biegły rewident, menedŝer finansowy, doradca i konsultant. Od blisko piętnastu lat zajmuje się finansami przedsiębiorstw. Pracował jako oficer kredytowy, dyrektor finansowy i audytor. Praktyk, potrafiący dzięki swoim doświadczeniom spoglądać na finanse z punktu widzenia róŝnych interesariuszy. Absolwent WyŜszej Szkoły Morskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w obszarze doradztwa finansowego i audytu. X. MOTYWOWANIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW ROLA ROZMOWY OCENIAJĄCEJ. JAK CHWALIĆ I UDZIELAĆ KRYTYKI PODWŁADNYM? Uczestnik tego szkolenia: udoskonali swoje zdolności komunikacyjne; wypracuje umiejętności konstruktywnego formułowania celów, krytyki i pochwały; wykształci umiejętności budowania konstruktywnych relacji z pracownikiem ocenianym w kontekście informacji zwrotnej; uświadomi sobie własny wpływ w interakcji personalnej; wypracuje umiejętności aktywnego słuchania i zadawania pytań. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów z zastosowaniem m.in. dyskusji, pracy w grupach, prezentacji, scenek. Szkolenie jest adresowane do pracowników, kadry kierowniczej, studentów, osób zainteresowanych tematyką motywowania i prowadzenia rozmów z pracownikami. Znaczenie rozmowy oceniającej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi; Przygotowanie do rozmowy oceniającej; Struktura rozmowy; Efektywna komunikacja w trakcie rozmowy oceniającej; Udzielanie informacji zwrotnej pochwała, nagana; Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmowy; Błędy występujące podczas rozmowy oceniającej. Termin ; 13:00-16:15 (po 45 minut) Liczba uczestników 12

11 Alicja Mrówczyńska Z wykształcenia ekonomista, ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Zarządzanie. Absolwentka podyplomowych studiów Zarządzanie Zasobami Społecznymi na WyŜszej Szkole Prawa i Handlu w Warszawie oraz uczestniczka Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. MenedŜer działów HR w koncernach międzynarodowych, z duŝym doświadczeniem zawodowym w zakresie rozwoju i motywowania pracowników. XI. PRZEKAZYWANIE TRUDNYCH DECYZJI Uczestnik: uświadomi sobie, jak waŝny jest sam proces przekazywania decyzji; pozna asetywne techniki ( zdarta płyta ; jiu-jitsu ); pozna algorytm przekazywania trudnych decyzji; dowie się, jak panować nad emocjami w kontekście trudnych decyzji; dowie się, jak rozmawiać w oparciu o interesy a nie stanowiska. Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową z niewielkim udziałem miniwykładu, w trakcie przewidziana jest dyskusja problemowa a takŝe scenka w grupach. Daje to moŝliwość wyciągania wniosków oraz dzielenia się spostrzeŝeniami i doświadczeniami pomiędzy sobą. Przyszli lub obecni kierownicy, osoby chcące realizować się w handlu, a takŝe osoby chcące nauczyć się komunikować trudne decyzje w Ŝyciu codziennym. Program szczegółowy Na szkoleniu poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: jak zwiększyć pracownikowi zakres obowiązków bez podnoszenia pensji?; jak zwolnić w sposób ludzki pracownika? jak koncentrować się na interesach a nie na stanowiskach? Termin ; 09:00-12:15 Liczba uczestników 8-14 Tomasz Psonka Obecnie Dyrektor ds. Kluczowych Klientów i SprzedaŜy Centralnej, menedŝer z ponad 6-letnim doświadczeniem w międzynarodowej korporacji. Obszary, za które jest odpowiedzialny, to: rekrutacja, prowadzenie negocjacji, zarządzanie kierownikami sprzedaŝy oraz

12 pracą zespołów handlowych (wyznaczanie celów, motywowanie, coaching, współpraca zespołowa, rozwój indywidualny), zarządzanie projektami. Zainteresowania: zarządzanie ze szczególnym uwzględnieniem przywództwa, psychologia, film, taniec towarzyski. XII. SWOT W ANALIZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat zjawisk i procesów, które wpływają na powodzenie określonych przedsięwzięć; Zdobycie umiejętności sporządzania analizy SWOT jako metody rozróŝniania zasobów przyszłej firmy, poszukiwania moŝliwości sprzyjających jej rozwojowi, dostrzegania zagroŝenia dla rozwoju, określanie aktualnej sytuacji firmy na rynku; Opracowanie strategii działania na podstawie analizy SWOT planowanej działalności gospodarczej; Właściwe zastosowanie analizy SWOT w rozwiązywaniu problemów w róŝnych dziedzinach. Metody W trakcie szkolenia dominujące będą metody interaktywne i aktywizujące, pozwalające uczestnikom ćwiczenie nowych umiejętności oraz umoŝliwiające wykorzystanie własnych doświadczeń w procesie uczenia się. Szkolenie jest skierowane do młodych ludzi planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Program szczegółowy Analiza SWOT definicja; Identyfikacja i analiza rynkowych atutów i słabości przedsiębiorstwa; Identyfikacja i analiza szans i zagroŝeń; Wykorzystania analizy SWOT; Uzasadnienie potrzeby stosowania analizy SWOT. Termin ; 13:00-16:15 Liczba uczestników Justyna Barska Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Posiada doświadczenie zawodowe, zarówno jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, jak i pracownik Publicznych SłuŜb Zatrudnienia. Pracując na stanowisku specjalisty ds. aktywizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy, zajmowała się kompleksową obsługą klientów osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

A może samo zatrudnienie?

A może samo zatrudnienie? A może samo zatrudnienie? Kurs adresowany jest do osób, które pragną dokonać analizy własnych predyspozycji w zakresie przedsiębiorczości i samo zatrudnienia oraz odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy NASZE SZKOLENIA MOTYWUJĄ,

Bardziej szczegółowo

Siła marketingu. Marketing ma znaczenie. Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Siła marketingu. Marketing ma znaczenie. Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 2 sierpień 2012 Siła marketingu Marketing ma znaczenie Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Człowiek

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University Northampton University 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DODATKOWE CERTYFIKATY BRANŻOWE CERTYFIKOWANE KURSY

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os. SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.; Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ; Wybór jednego kursu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zdobądź wiedzę rozwiń firmę

Zdobądź wiedzę rozwiń firmę Szanowni Państwo! Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Projekcie Zdobądź wiedzę rozwiń firmę WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI W BIZNESIE Na pewno nie raz zadawali sobie Państwo pytanie, dlaczego

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI ZESPÓŁ EKSPERTÓW: prof. dr hab. Andrzej Rabczenko dr Anna Jeznach dr Tomasz Tomaszewicz dr Konrad Maj Anna Kurowska ElŜbieta Cała Małgorzata Szymaniuk-Kruk Alicja Chróściel SPIS TREŚCI STRONA - 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo