OP-IV MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 OP-IV MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej oraz Departamentu Promocji i Turystyki w ramach projektu Marketing gospodarczy województwa lubelskiego, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata , Działanie 2.4 Marketing Gospodarczy, oraz Budżetu Państwa. W celu zdynamizowania działań wspierających przedsiębiorców, a co za tym idzie podnoszenia gospodarczej konkurencyjności Województwa Lubelskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego WL muszą stale podnosić swoje kwalifikacje oraz kompetencje w zakresie obsługi biznesu, w tym przyciągania inwestycji. Cześć wspólna dla: Szkolenia nr 1 ABC prawa zamówień publicznych / Przygotowanie dobrej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień Szkolenia nr 2 Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne Szkolenia nr 3 Zasady protokołu dyplomatycznego Szkolenia nr 4 Social Media Marketing Nowoczesny Marketing Szkolenia nr 5 Sprawozdawczość, monitoring i kontrola projektów promocyjnych współfinansowanych ze środków UE Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności: I. Usługę szkoleniową 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje na temat kwalifikacji zawodowych osób realizujących szkolenia, ich wykształcenia i doświadczenia, które są niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 1. W przypadku uzasadnionej nieobecności wskazanego trenera do przeprowadzenia szkolenia w danym dniu szkoleniowym, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności innego trenera, który posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same jak trener, który został wskazany w ofercie, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem każdego szkolenia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w wersji elektronicznej szczegółowego programu szkolenia oraz skonsultowania go z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji. 3. Wykonawca będzie miał możliwość konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego szczegółowych treści szkoleń. Strona 1 z 6

2 4. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenia w oparciu o zaakceptowane przez Zmawiającego materiały. Plan szkoleń powinien prezentować zagadnienia, które będą dopasowane tematycznie do uczestników szkoleń. Sposób przekazywania zagadnień przez trenerów w trakcie szkoleń powinien być dopasowany do docelowego odbiorcy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania prezentacji multimedialnej na każde szkolenie i prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem metod aktywnych oraz warsztatowych, takich jak: ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, symulacje, aktywne dyskusje, case studies. 6. Szkolenia, będące przedmiotem zamówienia, odbywają się w różnych terminach i miejscach. Informacje na temat terminów, liczby godzin i miejsc poszczególnych szkoleń zostaną ustalone indywidualnie i wskazane przez Zamawiającego w części B opisu przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca usługi jest zobowiązany do przeprowadzenia warsztatów w dniach i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 8. Szkolenia rozpoczną się nie wcześniej niż o godzinie 7:30, a zakończą nie później niż o godzinie 15: Zapewnienie i zakres usługi cateringowej określa szczegółowo część B opisu przedmiotu zamówienia. II. Przygotowanie i wydruk materiałów szkoleniowych: 1. Wykonawca usługi jest zobowiązany do przygotowania i wydruku materiałów informacyjno-szkoleniowych oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , działanie 2.4 Marketing gospodarczy. Materiały te powinny zawierać opis najważniejszych zagadnień omawianych podczas szkolenia oraz wskazówki i porady tematyczne dla uczestników. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wydania certyfikatu ukończenia danego szkolenia każdemu z jego uczestników, opatrzonego informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , działanie 2.4 Marketing gospodarczy. 3. Warunkiem uzyskania certyfikatu, o którym mowa w pkt. 2, będzie obecność w trakcie całego szkolenia, potwierdzona podpisem uczestnika na liście obecności. 4. W dniu szkoleń Zamawiający dostarczy imienne listy obecności uczestników szkolenia trenerom. Przed zakończeniem zajęć trener zobowiązany jest zadbać, by Strona 2 z 6

3 uczestnicy szkolenia, które będzie prowadził, złożyli podpisy na liście obecności, a tym samym potwierdzili swoją obecność na zajęciach. Po przeprowadzeniu zajęć trener zobowiązany jest do oddania listy obecności uczestników szkolenia Zamawiającemu. 5. Po zakończeniu szkolenia trener jest zobowiązany przygotować i rozdać uczestnikom szkolenia ankiety ewaluacyjne (zatwierdzone przez Zamawiającego) oraz zadbać, by uczestnicy szkolenia wypełnili ankiety ewaluacyjne, a następnie oddać Zamawiającemu wraz z listą obecności, o której mowa w pkt. 4. Ankiety będą anonimowe (1 osoba = 1 ankieta) i będą zawierały ocenę szkolenia z uwzględnieniem następujących elementów: - ocena umiejętności i znajomości zagadnień w zakresie prezentowanym na szkoleniu przez każdego z uczestników; - ocena szkolenia pod względem jego przydatności dla uczestników; - ocena programu szkolenia; - ocena metod szkoleniowych; - miejsce na sugestie uczestników. Cześć oddzielna dla: Szkolenia nr 1 ABC prawa zamówień publicznych / Przygotowanie dobrej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień 1. Nazwa szkolenia: ABC prawa zamówień publicznych / Przygotowanie dobrej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień 2. Termin szkolenia: zaproponowany termin powinien być jak najbardziej dogodny do 5. Wymiar czasowy: szkolenie 1-dniowe, 7 godzin zegarowych kompleksowej usługi szkoleniowej sprzętu technicznego (rzutnik, komputer, biała tablica 8. Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z regulacjami prawnymi oraz zasadami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, przegląd trybów zamówienia publicznego oraz omówienie problemów odnoszących się do umów w zamówieniach publicznych. 9.Ramowy program szkolenia: zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, Strona 3 z 6

4 przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tryby postępowania, ich zastosowanie w różnych przypadkach, poszczególne etapy realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie i składanie ofert, umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenia nr 2 Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne 1. Nazwa szkolenia: Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne 2. Termin szkolenia: zaproponowany termin powinien być jak najbardziej dogodny do 5. Wymiar czasowy: szkolenie 1-dniowe, 6 godzin zegarowych 8. Cel szkolenia: nauczenie uczestników świadomego budowania i efektywnego zarządzania swoim wizerunkiem w kontaktach zawodowych, przygotowanie do wystąpień i prezentacji biznesowych. 9.Ramowy program szkolenia: konstruowanie efektywnych i efektownych prezentacji oraz wystąpień publicznych taktyki autoprezentacyjne, zasady prezentowania siebie i tematu, kontakt z odbiorcą podstawowe zasady używania głosu w wystąpieniach publicznych, pozawerbalne sposoby wzbudzania sympatii i pozyskiwania uwagi publiczności; sposoby radzenia sobie z tremą i zdenerwowaniem. Szkolenia nr 3 Zasady protokołu dyplomatycznego 1. Nazwa szkolenia: Zasady protokołu dyplomatycznego Strona 4 z 6

5 2. Termin szkolenia: zaproponowany termin powinien być jak najbardziej dogodny do 5. Wymiar czasowy: szkolenie 1-dniowe, 4 godziny zegarowe 8.Cel szkolenia: zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat źródeł i zasad protokołu dyplomatycznego 9.Ramowy program szkolenia: różnice kulturowe w protokole dyplomatycznym, etykieta: formy grzecznościowe, dress code, savoir vivre (przy stole, powitania, wymiana wizytówek) zasada precedencji, organizacja i uczestniczenie w przyjęciach, spotkaniach i konferencjach o charakterze lokalnym i międzynarodowym, tworzenie profesjonalnej korespondencji i netykieta. Szkolenia nr 4 Social Media Marketing - nowoczesny marketing 1. Nazwa szkolenia: Social Media Marketing - nowoczesny marketing 2.Termin szkolenia: zaproponowany termin powinien być jak najbardziej dogodny do 5. Wymiar czasowy: szkolenie 1-dniowe, 4 godziny zegarowe 8. Cel szkolenia: zdobycie przez uczestników wiedzy na temat praktycznego wykorzystania mediów społecznościowych i podstaw praktycznych do rozpoczęcia działań Strona 5 z 6

6 komunikacyjnych marki/instytucji w social mediach. Przygotowanie do zarządzania obecnością marki/instytucji w przestrzeni social media w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę. 9. Ramowy program szkolenia: podstawy psychologii reklamy, umiejętność stworzenia strategii obecności marki w social mediach i kształtowania reputacji marki online, wiedza na temat możliwości platform społecznościowych w zakresie promocji, niekonwencjonalne sposoby dotarcia do odbiorcy, case studies. Szkolenia nr 5 Sprawozdawczość, monitoring i kontrola projektów promocyjnych współfinansowanych ze środków UE 1. Nazwa szkolenia: Sprawozdawczość, monitoring i kontrola projektów promocyjnych współfinansowanych ze środków UE 2.Termin szkolenia: zaproponowany termin powinien być jak najbardziej dogodny do 5. Wymiar czasowy: szkolenie 1- lub 2- dniowe (do ustalenia między Zamawiającym a Wykonawcą), łącznie 8 godzin zegarowych 8. Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z zasadami sprawozdawczości, monitoringu i kontroli projektów dofinansowanych z UE oraz nabycie umiejętności skutecznego wykorzystania poznanych narzędzi w zarządzaniu realizowanymi projektami. 9. Ramowy program szkolenia: obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie, monitoring i ewaluacja projektów dofinansowanych z UE, zmiany w projekcie zasady ogólne, praktyka, podstawy prawne, rodzaje i tryby kontroli w ramach projektów, audyt projektu. Strona 6 z 6

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Sztabin, dn. 13.04.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty W związku z realizacją projektu Twój czas Twoje miejsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest blok szkoleniowy Profesjonalna Obsługa Klienta dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach ww. bloku zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest:

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest: ZPK.042.8.19.2012.2013 Kowala, dn. 14.08.2013r. Gmina Kowala z związku z realizacją projektu e-kowala nowoczesna gmina współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: BZP.243.3.2015.GK Załącznik nr 7 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl 1 z 8 2012-02-29 14:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl Gdańsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych kursów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data zamieszczenia: 15.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data zamieszczenia: 15.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Krynica-Zdrój: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Krynica Zdrój Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo