EURONEWS NR 32. Warszawa, 14 maja 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EURONEWS NR 32. Warszawa, 14 maja 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW"

Transkrypt

1 Warszawa, 14 maja 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zdrowia zawodowego i ochrony pracy wydanie 32. EURONEWS NR 32 BIULETYN INFORMACYJNY KOMISJI EUROPEJSKIEJ Prognoza dla rynku pracy Unii Europejskiej na rok 2020 W ciągu najbliŝszej dekady, w związku z obecnym kryzysem gospodarczym, rynek pracy UE moŝe zmniejszyć się nawet o 10 milionów miejsc, chociaŝ do roku 2020 wskaźnik zatrudnienia ma stopniowo rosnąć i wrócić do poziomu z roku To tylko niektóre z ustaleń opublikowanego niedawno raportu Europejskiego Centrum ds. Organizacji Szkoleń Zawodowych (CEDEFOP), w którym próbuje się przewidzieć tendencje w obszarze rynku pracy Unii Europejskiej w okresie od 2010 do 2020 roku. Autorzy raportu prognozują, Ŝe w ciągu najbliŝszej dekady we wszystkich 27 państwach członkowskich utworzonych zostanie około 77 milionów nowych miejsc pracy, z których większość będzie miała na celu zapełnienie luki po 70 milionach pracowników, którzy przejdą w tym czasie na emeryturę. Raport potwierdza, Ŝe w gospodarce unijnej coraz większy udział będą miały usługi i przewiduje utworzenie niemal 7 milionów nowych miejsc pracy, głównie w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy bądź umiejętności, jak np. stanowiska kierownicze wysokiego szczebla lub zawody techniczne. Ponadto oczekuje się zmniejszenia liczby zawodów "rutynowych" np. zniknie około 4 milionów miejsc pracy fizycznej i około 2 miliony miejsc pracy biurowej. W roku 2020, podobnie jak w chwili obecnej, nieco ponad połowa wszystkich miejsc pracy zajmowana będzie przez osoby o średnich kwalifikacjach, ale udział pracowników wysoko wyspecjalizowanych wzrośnie z 29 do 35 procent, kosztem niewykwalifikowanej siły roboczej. Tendencje dotyczące przechodzenia na emeryturę będą odzwierciedlały podaŝ na kwalifikacje razem z wchodzeniem na rynek pracy młodych wykwalifikowanych pokoleń i odchodzeniem na emeryturę osób o niŝszych kwalifikacjach zawodowych. Raport wskazuje jednak na moŝliwość zaistnienia pewnej nierównowagi na rynku pracy i związanej z tym konieczności współpracy decydentów politycznych i pracodawców w celu wypracowania właściwych strategii rozwoju kwalifikacji zawodowych. 1

2 15 kwietnia - Dzień Równej Płacy w Estonii Estonia ma największą w całej Unii Europejskiej dysproporcję w wysokości wynagrodzeń kobiet i męŝczyzn sięgającą ponad 30 procent. W celu zwrócenia uwagi na ten problem, w Dniu Równej Płacy, wiele restauracji i kawiarni w całym kraju oferowało taki sam posiłek w dwóch róŝnych cenach. Gra słów równieŝ pomagała wzmocnić przekaz w humorystyczny sposób. Wiele lokali gastronomicznych serwowało kanapki, sałatki i zupy z łososia, poniewaŝ słowo "lõhe" w języku estońskim oznacza zarówno łososia, jak i lukę. Ponadto, poniewaŝ w Estonii łososia podaje się zwykle z koperkiem, potrawy z tym przybraniem serwowane były męŝczyznom a kobietom podawano je bez kopru. Miało to symbolizować fakt, Ŝe kobiety muszą radzić sobie bez takiego samego wynagrodzenia, jakie otrzymują ich koledzy zajmujący podobne stanowiska. Organizatorem Dnia Równej Płacy jest Estońska organizacja kobiet "Business and Professional Women". Unia Europejska pozywa cztery państwa członkowskie przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie warunków pracy pracowników kolejnictwa 5 maja 2010 r. Komisja Europejska skierowała do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozew przeciwko czterem państwom członkowskim za nieprzekazanie informacji na temat ustawodawstwa wewnętrznego transponującego przepisy unijne dotyczące warunków pracy w sektorze międzynarodowego transportu kolejowego. Przepisy wewnętrzne państw członkowskich muszą uwzględniać minimalne standardy w zakresie warunków pracy, czasu jazdy pociągów, przerw w pracy oraz dobowych i tygodniowych okresów odpoczynku. Cztery państwa członkowskie, o których mowa to: Estonia, Włochy, Luksemburg i Portugalia. Pozew jest skutkiem braku odpowiedzi na ostateczne ostrzeŝenie przekazane wymienionym państwom w czerwcu 2009 roku. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące warunków pracy pracowników mobilnych skierowanych do wykonywania interoperacyjnych usług transgranicznych (Dyrektywa 2005/47/WE) odzwierciedlają porozumienie europejskich związków zawodowych i pracodawców. Ich celem jest zapewnienie zadowalających warunków pracy dla osób zatrudnionych w międzynarodowym transporcie kolejowym. Państwa członkowskie zobowiązane były do przyjęcia własnych przepisów w tym zakresie najpóźniej do 27 lipca 2008 roku po konsultacjach z partnerami społecznymi. 2

3 Komisja Europejska pozywa Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie legislacji dotyczącej równości rasowej 5 maja 2010 r. Komisja Europejska skierowała do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o ukaranie Polski za niewłaściwą implementację przepisów unijnych zakazujących dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne. Decyzja ta spowodowana jest niepoprawną transpozycją legislacji uzgodnionej na poziomie Unii Europejskiej do ustawodawstwa polskiego. Kierując wniosek do sądu Komisja Europejska wskazała, Ŝe: "Polska nie transponowała Dyrektywy poza obszarem zatrudnienia. W ustawodawstwie krajowym nie ma przepisów wyraźnie zakazujących dyskryminacji na tle rasowym lub pochodzenia etnicznego w odniesieniu do opieki socjalnej oraz praw socjalnych, dostępu do towarów i usług, w tym równieŝ mieszkalnictwa i członkowstwa w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i stowarzyszeniach zawodowych oraz dostępu do oświaty. RównieŜ polskie przepisy krajowe dotyczące ochrony przed wiktymizacją obejmują jedynie obszar zatrudnienia, nie zaś wszystkie wymienione w Dyrektywie. Międzynarodowa Organizacja Pracy Godziwe warunki pracy dla pomocy domowych Praca za wynagrodzeniem polegająca na prowadzeniu domu itd. jest jednym z najwaŝniejszych zajęć zarobkowych dla milionów pracowników na całym świecie, głównie kobiet. Jak wynika z raportu MOP przygotowanego na sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy w czerwcu 2010 r., pracę w domach prywatnych wykonuje znacząca część populacji zawodowo czynnej, tzn. 5-9% całkowitej liczby zatrudnionych w krajach rozwijających się oraz do 2,5% w krajach uprzemysłowionych. Do zadań pomocy domowych naleŝy: gotowanie, sprzątanie, opieka nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a nawet nad zwierzętami domowymi. ChociaŜ w przewaŝającym stopniu prace te wykonują kobiety, często imigrantki, męŝczyźni takŝe mogą być zatrudniani jako ogrodnicy, ochroniarze w prywatnych rezydencjach lub kierowcy. Osoby takie mogą pracować dla jednego lub kilku pracodawców, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Mogą to być osoby pracujące na własny rachunek, mające pewną kontrolę nad swoimi warunkami zatrudnienia, albo świadczące usługi w domach prywatnych za wynagrodzeniem wypłacanym przez licencjonowane agencje. Część takich pracowników, szczególnie imigrantów zatrudnionych w pełnym wymiarze, mieszka w domach swoich pracodawców. Mimo rosnącego społecznego i ekonomicznego znaczenia pracy pomocy domowych, zawsze była i jest ona nadal jedną z najbardziej niepewnych, niskopłatnych i niechronionych form zatrudnienia. Często, szczególnie wobec dzieci i imigrantów, stosuje się naduŝycia i wyzysk. Ze względu na młody wiek lub narodowość oraz fakt zamieszkiwania w domu pracodawcy, osoby takie są szczególnie naraŝone na przemoc werbalną i fizyczną, w najgorszych przypadkach prowadzącą do samobójstw lub zabójstw, o czym informują czasami mass media. Brak godziwych warunków pracy to powaŝny problem, dotykający pracujących w domach z powodu ich niekorzystnej pozycji prawnej i społecznej. Pomoce 3

4 domowe, zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się, są wykluczone formalnie albo faktycznie ze skutecznej ochrony na podstawie krajowych przepisów prawa pracy oraz systemów ubezpieczeń społecznych. Przykładowo, pracownice domowe mają ograniczony dostęp do ochrony w okresie ciąŝy i połogu, do środków na utrzymanie w okresie urlopu macierzyńskiego oraz ograniczone prawo do powrotu do pracy. ChociaŜ w większości krajów zwalnianie kobiet w ciąŝy jest zabronione, to jednak znane są takie przypadki, częściej dotykające pracownic domowych niŝ innych grup pracownic. Kolejny fakt to wyłączenie w większości krajów pomocy domowych z zakresu obowiązywania prawodawstwa bhp, poniewaŝ gospodarstwa domowe są błędnie uwaŝane za bezpieczne i nie stwarzające zagroŝeń. Dostęp do zasiłków społecznych jest zapewniany w ramach ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych, powszechnego i uniwersalnego prawa do opieki zdrowotnej i emerytur, natomiast ubezpieczenia na wypadek bezrobocia obejmują pomoce domowe w bardzo niewielu krajach. Praca w domu róŝni się od innych rodzajów prac pod wieloma względami: nie jest objęta konwencjonalnymi mechanizmami kontroli np. przez inspekcje pracy, poniewaŝ kontrolowanie prywatnych domów napotyka na przeszkody prawne i administracyjne. Fizyczna bliskość z pracodawcą i jego rodziną, a takŝe relacje emocjonalne z racji opieki np. nad dzieckiem, moŝe być źródłem zaufania, ale takŝe moŝe rozmywać granice relacji zatrudnienia, prowadząc do arbitralnego traktowania. Praca pomocy domowych jest niejako odbiciem obowiązków wykonywanych tradycyjnie przez kobiety bez wynagrodzenia, dlatego jest uwaŝana za pracę bez wartości i nieproduktywną. To wyjaśnia, dlaczego pomoce domowe zwykle zarabiają niewiele, a często otrzymują wynagrodzenie nieregularnie lub nawet wcale. Pomoce domowe to najczęściej kobiety mające mniejsze szanse i krótszy okres zdobywania wykształcenia, co pozwala pracodawcom na utrzymywanie niskiego poziomu ich wynagrodzeń. Ponadto, pomoce domowe mają mniejszą siłę negocjacyjną, poniewaŝ są niewidzialne i odizolowane, nie mają skąd uzyskać wsparcia i porad na temat tego np. co stanowi rozsądne Ŝądanie w pracy a co jest niedopuszczalnym traktowaniem. Jeszcze większa izolacja dotyczy pracowników migrujących, nie znających (dostatecznie dobrze) języka, pozbawionych pomocy rodziny itd. Wszystko to, wraz z niskimi dochodami i nieprzewidywalnymi wymaganiami w pracy, utrudnia pomocom domowym organizowanie się, aby walczyć o lepsze warunki pracy. Tradycyjne metody działania związków zawodowych okazują się nieadekwatne w sytuacji, gdy miejscem pracy są domy prywatne. Poza tym, krajowe przepisy mogą utrudniać zorganizowanym grupom pomocy domowych zawieranie układów zbiorowych, poniewaŝ ich pracodawców nie moŝna uwaŝać za przedsiębiorstwa, a praca pomocy domowych jest niekomercyjna i nieproduktywna. Wszystkie wspomniane aspekty przyczyniają się do dalszej deprecjacji i lekcewaŝenia pracy pomocy domowych. Niemniej jednak, w niektórych krajach podejmowano pozytywne kroki legislacyjne. W Belgii i Francji wprowadzono łatwiejsze i mniej kosztowne formalności dla pracodawców, uproszczone procedury płatności i zachęty podatkowe, aby dać szansę tej grupie pracowników na otrzymywanie minimalnego wynagrodzenia i lepszy dostęp do ubezpieczeń społecznych. Międzynarodowe standardy pracy nie dają pomocom domowym odpowiedniej ochrony, poniewaŝ albo pomijają konkretne uwarunkowania wykonywania takiej pracy, albo wyraźnie ją wykluczają z zakresu swojego obowiązywania. Dlatego Rada Administracyjna MOP zadecydowała o włączeniu do programu 99. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w 2010 r. prac nad ustaleniem standardów godziwej pracy dla pomocy domowych. Zaplanowano procedurę podwójnej dyskusji, tzn. podczas MKP w roku bieŝącym omówiona 4

5 zostanie konieczność przyjęcia międzynarodowego instrumentu i jego ewentualna forma, a ostateczna decyzja zapadnie w czerwcu 2011 r. BELGIA Odszkodowanie kryzysowe W maju weszły w Ŝycie przepisy dotyczące tzw. odszkodowania kryzysowego. Dotyczą one pracowników objętych porozumieniami zbiorowymi i komisjami parytetowymi, którzy w okresie od do zostali, bądź zostaną zwolnieni przez pracodawcę. Osoby te otrzymają świadczenie (w/w premię) w wysokości 1666 euro. Wyjątek stanowią pracownicy zwolnieni z własnej winy, bądź zatrudnieni na okres próbny, a takŝe ci, którzy zakończyli stosunek pracy za porozumieniem stron. Świadczenie wypłacane jest w całości przez ONEM (belgijski urząd ds. zatrudnienia), bądź teŝ przy udziale pracodawcy (555 euro). Przepisy określają przypadki, w których premia wypłacana jest pracownikowi wyłącznie przez ONEM. W celu ułatwienia pracownikom składania wniosków o przyznanie odszkodowania, belgijskie Ministerstwo Pracy zamieszcza na swojej stronie gotowy formularz do pobrania, a takŝe odsyła do właściwych stron urzędu pracy ONEM. Belgia wdroŝyła dyrektywę 2006/25/WE Dekretem Królewskim z dnia 22 kwietnia 2010 Belgia przyjęła do krajowego ustawodawstwa dyrektywę 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących naraŝenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). Zgodnie z dyrektywą pracodawca, w przypadku pracowników naraŝonych na promieniowanie optyczne emitowane przez sztuczne źródła, ocenia i, jeŝeli to konieczne, dokonuje pomiaru lub obliczeń poziomów ekspozycji na promieniowanie optyczne, na jakie mogą być naraŝeni pracownicy tak, aby środki niezbędne do ograniczenia ekspozycji do mających zastosowanie poziomów mogły zostać określone i wprowadzone w Ŝycie. &nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte 5

6 Przepisy dotyczące siły wyŝszej W związku z ostatnimi utrudnieniami w ruchu lotniczym, spowodowanymi pyłem wulkanicznym, belgijskie Ministerstwo Pracy przypomina na swojej stronie internetowej przepisy dotyczące siły wyŝszej, a takŝe wskazówki dla pracowników i pracodawców, którzy z przyczyn od nich niezaleŝnych nie mogą kontynuować świadczenia pracy lub realizować swojej działalności. W przypadku pracowników, podstawowym obowiązkiem jest poinformowanie pracodawcy o zaistniałej sytuacji, tzn. o sile wyŝszej. Przez siłę wyŝszą rozumie się nagłe, nieprzewidziane i niezaleŝne od pracownika wydarzenie, które czasowo uniemoŝliwia częściowe lub całkowite świadczenie pracy. W uzasadnionych przypadkach pracownik moŝe skorzystać z odszkodowania wypłacanego przez urząd ds. zatrudnienia (ONEM) z tytułu czasowego pozostawania bez pracy spowodowanego siłą wyŝszą. Wniosek o odszkodowanie składa pracodawca do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności (a nie siedzibę pracodawcy). W przypadku siły wyŝszej (np. zamknięcia przestrzeni powietrznej), uniemoŝliwiającej zapewnienie pracy pracownikom (np. linii lotniczych, firm dostawczych, czy wszelkich innych wykorzystujących w swojej działalności ten środek transportu), pracodawca moŝe równieŝ wnioskować do ONEM o odszkodowanie z tytułu czasowego bezrobocia personelu. FRANCJA Azbest precedensowa decyzja sądu W wyniku decyzji podjętej przez Sąd Kasacyjny we Francji, pracownicy skaŝeni azbestem zyskują moŝliwość występowania do pracodawców o wypłatę odszkodowania z tytułu Ŝycia w ciągłym stresie w związku z moŝliwością wystąpienia w kaŝdym momencie choroby spowodowanej kontaktem z azbestem. W swojej decyzji sąd nawiązuje do artykułu 41 Ustawy o finansowaniu zabezpieczenia socjalnego z 1999r., zgodnie z którym kaŝde 3 lata pracy z azbestem powodują skrócenie długości Ŝycia pracownika o 1 rok w wyniku nie tylko zachorowań na choroby azbesto-pochodne, ale takŝe, w przypadku pracowników zdrowych, na skutek stale im towarzyszącej obawy przed zachorowaniem. Polityka rządu w zakresie zdrowia zawodowego Eric Woerth, Minister Pracy, Solidarności i Funkcji Publicznej w rządzie Nicolasa Sarkozy ego przedstawił w zarysie główne załoŝenia rządowej polityki dot. zdrowia zawodowego. Omówiony przez niego podczas wystąpienia Plan Działań w zakresie zdrowia zawodowego na lata zakłada zwiększenie działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, zmniejszenie ekspozycji na ryzyko wystąpienia takich wypadków lub chorób, zmniejszenie liczby wypadków o 25% i zatrzymanie obserwowanego od 10 lat systematycznego wzrostu liczby chorób zawodowych. 6

7 Aby osiągnąć powyŝsze cele rząd zamierza rozwijać badania naukowe, prowadzić działania na rzecz wiedzy, rozszerzać działania w zakresie zapobiegania ryzyku zawodowemu, w szczególności ryzyku psychospołecznemu, ryzyku chemicznemu i zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym, jak równieŝ zwiększyć wsparcie dla przedsiębiorstw realizujących akcje prewencyjne, zwłaszcza dla tych, które zatrudniają mniej niŝ 50 pracowników. Plan przewiduje równieŝ częstszą koordynację działań partnerów oraz ich mobilizację. GRECJA Rząd podejmuje nadzwyczajne środki antykryzysowe Światowy kryzys ekonomiczny najbardziej uderzył w Grecję na początku 2010 r., gdy okazało się, Ŝe kraj ten znajduje się na krawędzi bankructwa. W związku z tym rząd podjął nadzwyczajne środki mające na celu zmniejszenie deficytu budŝetowego i długu. Nowe przepisy miały bezpośredni wpływ na sytuację pracowników greckiego sektora publicznego, co rozzłościło związki zawodowe i wywołało falę strajków i demonstracji. HISZPANIA Marsz po wcześniejsze emerytury Krajowa Federacja ds. Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (Fecoma-CCOO) zorganizowała 60-kilometrowy marsz szlakiem Camino de Santiago, domagając się w ten sposób prawa do emerytury dla sześćdziesięciolatków - pracowników z sektora budowlanego. Pochód rozpoczął się w poniedziałek 10 maja i zakończył 2 dni później w Santiago de Compostela, gdzie przedstawiciele Federacji spotkali się z burmistrzem miasta. Marsz, w którym uczestniczyło w sumie 60 związkowców, miał na celu uświadomienie społeczeństwu i pracownikom potrzeby wspierania nowego postulatu. Krajowa Federacja ds. Budownictwa i Przemysłu Drzewnego uwaŝa, Ŝe nadszedł najwyŝszy czas, aby przedstawiciele tak trudnego i niebezpiecznego sektora jakim jest budownictwo zaczęli domagać się swego rodzaju sprawiedliwości społecznej. Podczas inauguracji przemarszu, Sekretarz Generalny Fecoma-CCOO, Fernando Serrano, oznajmił, Ŝe związkowy postulat nie jest Ŝadnym wymysłem, bowiem o obniŝeniu wieku emerytalnego dla specjalnych grup zawodowych traktuje Ustawa o Ubezpieczeniach Społecznych, stanowiąca według Serrano - dowód na to, Ŝe zarówno Minister Pracy, jak i Rząd nie przestrzegają przepisów. Trzyetapowy marsz zakończył się konferencją prasową zorganizowaną na Placu Obradoiro w Santiago de Compostela. 7

8 Bilbao Posiedzenie Komitetu WyŜszych Inspektorów Pracy (SLIC) Podsekretarz Stanu ds. Pracy i Imigracji, Leandro Gonzalez oraz Dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Jukka Takala, przewodniczyli 58. spotkaniu WyŜszych Inspektorów Pracy, które odbyło się w dniach 6-7 maja br. w Bilbao. Pierwszy dzień spotkania, zorganizowanego w ramach hiszpańskiej Prezydencji w Radzie UE, upłynął pod hasłem Dnia Tematycznego zatytułowanego Realizacja działań kontrolnych w kontekście narastającej globalizacji, w którym oprócz najwaŝniesjzych przedstawicieli europejskich inspekcji pracy - uczestniczyli eksperci i obserwatorzy z róŝnych instytucji międzynarodowych. Drugi dzień konferencji, odbywającej się w Pałacu Euskalduna w Bilbao, to tradycyjne Posiedzenie Plenarne Komitetu SLIC, podczas którego poruszono, między innymi, następujące kwestie: - definicja wspólnych zasad kontroli w zakresie bhp oraz opracowanie metod oceny krajowych systemów inspekcyjnych; - rozwój wymiany doświadczeń pomiędzy krajowymi słuŝbami inspekcji pracy w odniesieniu do egzekwowania prawa wspólnotowego z zakresu bhp; - promocja wymiany inspektorów pracy pomiędzy krajowymi organami administracji i opracowanie programów szkoleniowych rozwój wiarygodnego i skutecznego systemu; - rozwój wiarygodnego i skutecznego systemu szybkiej wymiany informacji pomiędzy inspekcjami pracy w odniesieniu do kontroli przestrzegania przepisów wspólnotowych z zakresu bhp. HOLANDIA Upadek rządu opóźnia wprowadzenie pakietu antykryzysowego i reformę emerytalną Upadek holenderskiego rządu w lutym 2010 r. opóźnia rozwiązanie najwaŝniejszych, w oczach partnerów społecznych, problemów. Na szczycie listy najwaŝniejszych potrzeb jest łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego oraz środków stymulujących rozwój sektora prywatnego i rynku pracy. Ponadto, duŝym zmartwieniem organizacji pracodawców jest kwestia podniesienia wieku emerytalnego. W tym zakresie jednak duŝą ulgę ze względu na odłoŝenie zmian na czas nieokreślony odczuły związki zawodowe. Nowe wybory zaplanowano w Holandii na 9 czerwca 2010 r. ISLANDIA Ubywa imigrantów Według najnowszych danych z Urzędu Statystycznego Islandii, w 2009 roku około osób wyjechało z tego kraju, natomiast z zagranicy napłynęło zaledwie osób przewagi wśród wyjeŝdŝających nad przyjeŝdŝającymi to największa zaobserwowana jak dotąd fala powrotów emigracyjnych z Islandii w jednym roku. Podobne dane dotyczą jedynie roku 1887, kiedy masowa emigracja do Stanów Zjednoczonych i Kanady osiągnęła poziom szczytowy. W tamtym czasie liczba opuszczających wyspę była wyŝsza o niŝ przyjeŝdŝających (za raportem ruv.is). Jednocześnie jak dotąd, napływ imigrantów do Islandii jedynie w roku

9 i 2008 był większy niŝ w roku ubiegłym. Większość zeszłorocznych emigrantów wyjechało do krajów skandynawskich (około 4.000), natomiast 1/4 wszystkich opuszczających Islandię wyjechała do Polski. Większość emigrantów było w wieku lat, a imigrantów w wieku lat. Z kraju wyjechało więcej męŝczyzn niŝ kobiet. Migracja wewnętrzna/krajowa nie była niŝsza niŝ od roku W zeszłym roku, Urząd Statystyczny Islandii otrzymał wniosków potwierdzających przeniesienie do innego miejsca zamieszkania w kraju. W 2007 roku było to odpowiednio osób. Bezrobocie na Islandii osiągnęło szczyt tej zimy Szef Islandzkiej Dyrekcji Pracy ogłosił, Ŝe pojawiły się pierwsze pozytywne oznaki na rynku pracy oraz, Ŝe stopień bezrobocia nie osiągnie juŝ tak niskiego poziomu jak miało to miejsce w zimie. Przyznaje takŝe, Ŝe bezrobocie na Islandii dotknęło najmocniej ludzi młodych. 4 maja 2010 r. opublikowano statystyki dotyczące zatrudnienia w kilku ostatnich latach. Liczby pokazują, Ŝe średnio 13,000 osób (co stanowi 7,2% wszystkich osób pracujących) pozostawało bez pracy w róŝnych okresach zeszłego roku. LITWA Tworzenie dwustronnej instytucji dialogu społecznego Sektorowy dialog społeczny tradycyjnie miał na Litwie marginalną rolę, a kluczowymi instytucjami było krajowe forum trójstronne i dialog społeczny na szczeblu przedsiębiorstwa. W ostatnim okresie zaczęło jednak przybywać dwustronnych rad i komisji. 8 marca 2010 r. osiągnięto porozumienie w sprawie utworzenia dwustronnej rady w sektorze tekstylnym. Na ostatniej prostej wydaje się być takŝe tworzenie dwustronnej komisji słuŝby publicznej, której spotkanie konsultacyjne przewidziano na 18 marca br. LUKSEMBURG Zmiany w zawodzie pielęgniarskim Międzynarodowy Dzień Pielęgniarstwa pozwolił dostrzec problemy związane z tym często niedocenianym zawodem. Księstwo Luksemburga jest przykładem kraju, w którym zwraca się uwagę na istotę szkolenia teoretycznego i praktycznego w tym zawodzie. Reforma kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy rusza na początku roku akademickiego 2010 r. (tuŝ po wakacjach). Celem nowego typu kształcenia pielęgniarzy i pielęgniarek jest zwiększanie ich umiejętności. Jak do tej pory większość Luksemburczyków, którzy wymagają opieki musi liczyć na pomoc i opiekę opiekunek z innych krajów (między innymi z Polski). 9

10 NORWEGIA Jak informuje norweskie Ministerstwo Pracy, w dniach września 2010 r. w Oslo odbędzie się forum polityczne wysokiego szczebla pt. Praca dla młodych: podejmowanie wyzwań politycznych w krajach OECD, organizowane wspólnie przez norweskie Ministerstwo Pracy i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która w 2006 roku rozpoczęła akcję Praca dla młodych. Tematem spotkania z udziałem ministrów pracy z krajów OECD będą bariery w znajdowaniu zatrudnienia przez ludzi młodych oraz propozycje skutecznych strategii wspierania zatrudnienia młodych. Bezrobocie wśród osób młodych jest statystycznie wyŝsze niŝ wśród dorosłych. Wspomniana grupa mocniej odczuła teŝ skutki kryzysu gospodarczego. W pierwszym dniu forum wypowiadać się będą przedstawiciele rządów, organizacji młodzieŝowych i partnerów społecznych, dzień drugi zarezerwowany jest dla ministrów i urzędników najwyŝszego szczebla. PORTUGALIA Pracodawcy i związki zawodowe sektora bankowego negocjują podwyŝki Federacja Związków Zawodowych Sektora Finansowego (FEBASE) została wybrana do reprezentowania pracowników w negocjowaniu podwyŝek płac w 2010 r. Jej propozycje przedstawione zostały negocjatorowi Grupy Instytucji Kredytowych w listopadzie 2009 r., który w grudniu zgodził się na podniesienie płac o 0,5%, na co nie zgodziła się strona pracowników. Jednak z początkiem 2010 r. FEBASE zaczęła ograniczać Ŝądania najpierw wysokość podwyŝek zmniejszono do 2,1% w styczniu br., 1,5% w marcu i ostatecznie 1,3% w kwietniu. Według ostatniej propozycji pracodawców, pracownicy mogliby liczyć na podwyŝki rzędu 0,9%. WIELKA BRYTANIA 75 tys. funtów kary dla firmy z Telford po cięŝkim wypadku pracownika 10 maja br., w sprawie wszczętej na wniosek HSE, zapadł wyrok o ukaraniu zakładów cukierniczych Magna Specialist Confectioners Ltd. grzywną w wysokości 75 tys. funtów. Sąd Koronny w Shrewsbury nakazał równieŝ zwrot kosztów na sumę 37,5 tys. funtów. Wcześniej, w lutym 2008 r. wspomniana firma została ukarana 25 tys. funtów grzywny za naruszenia przepisów Rozporządzenia o uŝytkowaniu sprzętu roboczego z 1998 r. W lutym 2007 r. w zakładzie firmy w Telford robotnik próbował zetrzeć płyn chłodzący wyciekający pomiędzy drzwi zabezpieczające zainstalowane przy maszynie wchodzącej w skład linii produkcyjnej. Kiedy wsunął głowę za drzwi, w kierunku maszyny, część maszyny z napędem mechanicznym przesunęła się z duŝą siłą w jedną stronę, na odległość zaledwie 5 cm od nieruchomej części maszyny. Uderzenie w przód głowy o sile jednej tony wyrzuciło robotnika z maszyny, dzięki czemu nie został uwięziony między częściami maszyny i uniknął śmierci. Poszkodowany przez 2 tygodnie był w stanie śpiączki, a powaŝne urazy głowy 10

11 spowodowały niemal całkowitą utratę wzroku i słuchu, zmysłów smaku i zapachu oraz zmiany osobowości. Prowadzący dochodzenie inspektor HSE powiedział: Pracownicy mają podstawowe prawo oczekiwać odpowiednich warunków do bezpiecznego wykonywania pracy. Ocena ryzyka i wdroŝenie środków kontroli często wymaga jedynie podjęcia prostych i opłacalnych ekonomicznie działań. Robotnik nie powinien mieć moŝliwości dostania się do niebezpiecznych części maszyny, która pracowała z pełną prędkością produkcyjną. Kiedy drzwi blokujące były otwarte, linia produkcyjna powinna być zatrzymana. Poszkodowany ma zaledwie trzydzieści kilka lat, a trwały i tak cięŝki ubytek na zdrowiu, jakiego doznał, bardzo ogranicza mu moŝliwości zatrudnienia i szanse na przyszłość. Poszkodowany ma Ŝonę i małą córkę, która urodziła się kilka miesięcy po wypadku. Sąd Koronny, zasądzając karę, uwzględnił fakt, Ŝe juŝ w przeszłości w firmie istniały błędy systemowe dotyczące stosowania zabezpieczeń na maszynach. Brakowało równieŝ oceny ryzyka, co skutkowało naraŝeniem pracowników na zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia. Kluczowe znaczenie bezpiecznych systemów pracy W lutym 2007 r. w elektrowni Aberthaw w Glamorgan, zarządzanej przez koncern RWE Npower, kontrahent miał wykonać prace przy systemie spręŝonego powietrza. Kiedy uruchomił system, siła wydostającego się spręŝonego powietrza spowodowała u niego urazy dłoni i ręki. Pracownik miał zezwolenie na wykonanie pracy przy systemie, który jednak nie został odizolowany. Firmę RWE Npower z siedzibą w Swindon uznano winną naruszenia artykułu 3.1 Ustawy o bhp z 1974 r. i ukarano grzywną w wysokości 8 tys. funtów oraz nakazano zwrot kosztów na sumę 14 tys. funtów. Zdaniem inspektora HSE: to firma RWE Npower odpowiadała za zapewnienie, aby obszary uznane za bezpieczne do wykonywania pracy faktycznie były bezpieczne. Ciśnienie w tego typu systemach moŝe osiągnąć poziom ok. 80 psi (funtów na cal 2 ). Wykonawca prowadzący prace otrzymał zezwolenie potwierdzające, Ŝe obszar został odizolowany od spręŝonego powietrza. Doznane przez niego obraŝenia pokazują jednak wyraźnie, Ŝe było inaczej. SpręŜone powietrze moŝe być bardzo niebezpieczne, dlatego tak waŝne jest stosowanie bezpiecznego systemu pracy. Szkolić i informować trzeba ciągle Brytyjska inspekcja pracy (HSE) informuje na swojej stronie internetowej, Ŝe 22 czerwca 2010 r. RoSPA organizuje w Birmingham spotkanie nt. zasad bhp w gospodarowaniu odpadami. Będzie to trzecie z serii spotkań nt. bhp w tej branŝy, zorganizowane przy wsparciu Instytutu Gospodarowania Odpadami oraz Rady Szkoleniowo-Doradczej ds. Gospodarki Odpadami. Liczba wypadków śmiertelnych podczas prac przy gospodarowaniu odpadami dziesięciokrotnie przewyŝsza średnią krajową, a wskaźnik częstości wszystkich wypadków jest cztery razy wyŝszy od średniej krajowej. Prelegentami na spotkaniu będą m.in. przedstawiciele HSE i RoSPA (Królewskiego Towarzystwa Zapobiegania Wypadkom). Zaplanowano omówienie szeregu tematów m.in.: zamawianie usług usuwania odpadów, poślizgnięcia, potknięcia i upadki, środki ochrony indywidualnej, zarządzanie ryzykiem zawodowym w ruchu drogowym, transport zmechanizowany w miejscu pracy, strategie 11

12 ochrony zdrowia zawodowego, wyciąganie wniosków z błędów i wypadków, forum nt. bhp w branŝy gospodarowania odpadami. 12

UZASADNIENIE. Stan prawny

UZASADNIENIE. Stan prawny UZASADNIENIE Stan prawny Zasady funkcjonowania systemu prewencji wypadkowej w ramach systemu ubezpieczeń społecznych reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy?

Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy? Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy? dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych 20 maja 2010 r., Rawa Mazowiecka Rynek pracy wyzwania na przyszłość Starzenie się ludności

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKI ZAWODOWE DZIAŁAJĄCE SOLIDARNIE NA RZECZ WARUNKÓW PRACY W DOBIE KRYSYSU

ZWIĄZKI ZAWODOWE DZIAŁAJĄCE SOLIDARNIE NA RZECZ WARUNKÓW PRACY W DOBIE KRYSYSU Konferencja projektowa: Londyn, 13-14 maja 2013 r. Podczas konferencji odbyły się dyskusje na temat obecnej sytuacji nauczycieli, ich kondycji zdrowotnej oraz warunków pracy. Przedstawiono wstępne wyniki

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ y Zakres i cel koordynacji świadczeń Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w bieŝący roku dysponuje kwotą 552 000 zł Priorytet

Bardziej szczegółowo

Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl

Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl W ubiegłym roku na jedno dziecko przypadło z budŝetu 5,5 tysiąca złotych. Z analizy Money.pl wynika, Ŝe w tym roku kwota ta wzrośnie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Zadania programu wieloletniego Poprawa bezpiecze stwa i warunków pracy dotycz opracowania innowacyjnych rozwi

Uzasadnienie Zadania programu wieloletniego Poprawa bezpiecze stwa i warunków pracy dotycz opracowania innowacyjnych rozwi Uzasadnienie Zadania programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy dotyczą opracowania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Co to jest przedsięwzięcie?

Co to jest przedsięwzięcie? Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko Krzysztof Mielniczuk r. Co to jest przedsięwzięcie? Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Warszawa, dnia 16 marca 2009 r. Rada Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej ul. Łucka 15/2101 00-842 Warszawa Do Prokuratora Rejonowego w Lublinie ul. Chmielna 10 20-950 Lublin Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Prawo pracy 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Korzystanie z niniejszej prezentacji nie daje prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec autorów Definicja prawa pracy Prawo

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

1. Nie przewiduje się przedłużenia okresu funkcjonowania przepisów art. 88 Karty Nauczyciela

1. Nie przewiduje się przedłużenia okresu funkcjonowania przepisów art. 88 Karty Nauczyciela Warszawa, 10 czerwca 2008 r. Stanowisko strony rządowej w odpowiedzi na pytania zadane w czasie spotkania przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z przedstawicielami rządu w Ministerstwie Edukacji

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 1 sierpnia 2000 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie patentu wspólnotowego 1.

1. W dniu 1 sierpnia 2000 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie patentu wspólnotowego 1. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 marca 2011 r. (04.03) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0384 (NLE) 6524/11 PI 10 NOTA Od: Prezydencja Do: Rada Nr poprz. dok.: 6520/11 PI 9 + ADD

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2007 r. Projekt 21.05.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

EURONEWS NR 29. Warszawa, 2 kwietnia 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW

EURONEWS NR 29. Warszawa, 2 kwietnia 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Warszawa, 2 kwietnia 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Struktura Europejskiej Karty Praw Społecznych

Spis treści. Część I. Struktura Europejskiej Karty Praw Społecznych Literatura... Wykaz skrótów... XIII Wprowadzenie... 1 Część I. Struktura Europejskiej Karty Praw Społecznych Rozdział I. Europejska Karta Społeczna z 1961 r.... 11 Rozdział II. Protokoły Dodatkowe... 31

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny dr Agnieszka Gajek Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy HISTORIA Dyrektywa Seveso I Dyrektywa Seveso II Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

16.10.2013 A7-0303/133

16.10.2013 A7-0303/133 16.10.2013 A7-0303/133 133 Artykuł 1 ustęp 1 1. Niniejsza dyrektywa ustanawia podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia pracowników, ogółu społeczeństwa, pacjentów i innych osób naraŝonych

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA Pomoc Osobom Niesamodzielnym Prezentacja Projektu Ustawy Senat RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 14 maja 2013 Zofia Czepulis-Rutkowska Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowana przez p. Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowana przez p. Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy SKRÓT POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI POMIĘDZY PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A INSPEKCJĄ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W HISZPANII Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704)

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) Na podstawie art. 237 11 5 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Prace Interwencyjne Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII Co to są zamówienia publiczne? Zamówienia publiczne są terminem określającym zakup robót budowlanych, dostaw oraz usług przez krajowe i lokalne podmioty z sektora

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U. Nr 254, poz. 1700 Ustawa implementuje dyrektywy: dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ 1. Konwencja Nr 2 dotycząca bezrobocia, z 1919 r. (Dz.U. z 1925 r., Nr 54, poz. 364). 2. Konwencja Nr 5 dotycząca określenia najniższego wieku dopuszczania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/07/2009 ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Eurobarometr ( 71 PE/Komisja) Badanie standardowe: Styczeń - luty 2009 r. Pierwsze wyniki: Średnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0194/2013, którą złożył D. G. (Niemcy), w sprawie niejednorodności szkoleń dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

N A DO D US U T S A T WY

N A DO D US U T S A T WY ZAŁOśENIA DO USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DIAGNOZA Problem pogodzenia Ŝycia zawodowego z rodzinnym z jednej strony obniŝa poziom zatrudnienia, a z drugiej negatywnie wpływa na dzietność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1460 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Ramy prawne. Dyrektywa 92/13/EEC. S.I. Nr 104 z Dyrektywa. S.I. Nr 292 z /36/EEC. Dyrektywa. S.I. Nr 293 z /37/EEC.

1. Ramy prawne. Dyrektywa 92/13/EEC. S.I. Nr 104 z Dyrektywa. S.I. Nr 292 z /36/EEC. Dyrektywa. S.I. Nr 293 z /37/EEC. 1. Ramy prawne Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych stanowią fundament krajowego prawa o zamówieniach publicznych. Dyrektywy nabierają mocy prawnej poprzez statutowe instrumenty ustanowione przez

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44 Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii 2015-06-15 17:24:44 2 Dostęp obywateli polskich do szwajcarskiego rynku pracy jest regulowany przez roczne kontyngenty ściśle limitujące liczbę pracowników. W Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 6.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 262/33 DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 76/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany załącznika VI (Zabezpieczenia społeczne) oraz Protokołu 37 do Porozumienia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi. Praca na Islandii Praca na Islandii Prawo obcokrajowców do pracy na Islandii Pracownicy pochodzący z krajów należących do ESB i EFTA (Unia Europejska) mają prawo do zatrudnienia się na Islandii bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR3/III/

P R O T O K Ó Ł NR3/III/ P R O T O K Ó Ł NR3/III/2005 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia jakie odbyło się w dniu 14 września 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

str. 3 2. StaŜ/praktyka zawodowa trwa nie krócej niŝ 3 miesiące i nie dłuŝej niŝ 6 miesięcy kalendarzowych.

str. 3 2. StaŜ/praktyka zawodowa trwa nie krócej niŝ 3 miesiące i nie dłuŝej niŝ 6 miesięcy kalendarzowych. Załącznik nr 11 Podstawowe warunki odbywania staŝy, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 Podstawowe warunki odbywania staŝy,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) Art. 237 2 Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Co przeszkadza zagranicznym inwestorom? Raport z badania PAIiIZ

Co przeszkadza zagranicznym inwestorom? Raport z badania PAIiIZ POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Co przeszkadza zagranicznym inwestorom? Raport z badania PAIiIZ Marek Szostak Zastępca Dyrektora Departament Inwestycji Zagranicznych Warszawa, 13 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują,

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, CEL STRATEGICZNY PROGRAMU NA ROK 2014: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje pracowników socjalnych

Kwalifikacje pracowników socjalnych Kwalifikacje pracowników socjalnych wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Rodzicielstwo Zastępcze

Rodzicielstwo Zastępcze Rodzicielstwo Zastępcze Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. Powinna ona być pierwszą i podstawową szkołą miłości. Dorastanie poza środowiskiem rodzinnym moŝe skutkować w przyszłości róŝnorodnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

EURONEWS NR 36. Warszawa, 9 lipca 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW

EURONEWS NR 36. Warszawa, 9 lipca 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Warszawa, 9 lipca 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 7, semestr 2. Jednolity Rynek Europejski.

Wspólne Polityki wykład 7, semestr 2. Jednolity Rynek Europejski. Wspólne Polityki wykład 7, semestr 2 Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Swoboda przepływu osób Jeden z kluczowych

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów bhp na placach budów oraz przy budowie i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów) Warszawa, kwiecień 2009 r.

Przestrzeganie przepisów bhp na placach budów oraz przy budowie i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów) Warszawa, kwiecień 2009 r. Przestrzeganie przepisów bhp na placach budów oraz przy budowie i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów) Warszawa, kwiecień 2009 r. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2005-2008

Bardziej szczegółowo

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ INFORMACJA PRASOWA WARSZAWA, 21. WRZEŚNIA 2009 Serwis rekrutacyjny Szybkopraca.pl przeprowadził ankietę, aby zbadać kto w Polsce boi się utraty swoich miejsc pracy. Kobiety, mieszkańcy małych miast i wsi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Zatrudnienie w UE: kobiety a mężczyźni Zatrudnienie kobiet rosło przy spadających wskaźnikach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW

EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Warszawa, 14 czerwca 2012 EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany. dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP)

Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany. dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP) Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP) Umowy terminowe w UE Państwo Okres Wzrost Przyrost Hiszpania 1985 1995 z 15 do 35% ok. 133% Portugalia 1992 2002 z 11 do

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE Moduł III Kobiety wiejskie na rynku pracy Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy Prof. dr hab. ElŜbieta Psyk - Piotrowska Plan Cel badań, zakres

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo