WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93"

Transkrypt

1 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

2 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa się zdarzenie: nagłe; wywołane przyczyną zewnętrzną; powodujące uraz lub śmierć; które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełoŝonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 94

3 Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy to wypadki zaistniałe: w czasie podróŝy słuŝbowej w okolicznościach innych niŝ w przypadkach zwykłych wypadków przy pracy, chyba Ŝe wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 95

4 Elementy wypadku przy pracy Elementy wypadku przy pracy: uraz cielesny, związek z pracą, nagłość przyczyny, przyczyna zewnętrzna. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 96

5 Uraz O urazie mówimy, jeŝeli skutkiem wypadku jest uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka w wyniku działania czynnika zewnętrznego. Oznacza to, Ŝe brak doznania urazu pozbawia prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 97

6 Związek z pracą Związek z pracą w sytuacji wypadku przy pracy naleŝy rozpatrywać w kategoriach jedności miejsca i czasu wykonywania pracy oraz zaistniałego zdarzenia wypadkowego. A zatem wypadek ma związek z pracą, gdy zdarzył się: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełoŝonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 98

7 Brak związku z pracą Związek z pracą zostaje zerwany wówczas, gdy pracownik: bez usprawiedliwienia nie wykonuje pracy w czasie i w miejscu, w których pracę powinien wykonywać (nie dotyczy to jednak krótkotrwałych przerw pozostających w związku z wykonywanymi normalnie czynnościami), opuścił miejsce pracy w godzinach pracy w celu załatwienia jego prywatnych spraw, a wypadek nastąpił po opuszczeniu przez pracownika miejsca pracy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 99

8 Nagłość zdarzenia wypadkowego Nagłość zdarzenia musi być wywołana krótkotrwałą przyczyną zewnętrzną. Przesłanki nagłości zdarzenia to: krótkie, jednorazowe momentalne, Gwałtowne, zdarzenie zaistniałe w powiązaniu z co najmniej jedną przyczyną zewnętrzną. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 100

9 Przyczyna zewnętrzna O zewnętrzności przyczyny moŝna mówić wtedy, gdy jej źródło leŝy poza poszkodowanym zdarzenie wypadkowe nastąpiło na skutek działania czynników zewnętrznych. Miejcie na uwadze, Ŝe przyczynę zewnętrzną naleŝy odróŝnić od przyczyny wewnętrznej tkwiącej w organizmie poszkodowanego, która równieŝ moŝe skutkować zaistnieniem urazu, a nawet śmiercią. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 101

10 Rodzaje wypadków przy pracy Ustawa wypadkowa definiuje 3 szczególne rodzaje wypadków przy pracy: śmiertelny (wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku) zbiorowy (wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby) cięŝki (wypadek, w wyniku którego nastąpiło cięŝkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu, a takŝe choroba nieuleczalna lub zagraŝająca Ŝyciu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 102

11 Postępowanie w razie wypadku JeŜeli jesteś świadkiem wypadku, pamiętaj o 4 podstawowych krokach:! 1. JeŜeli sytuacja na to pozwala, niezwłocznie zawiadom przełoŝonego o zauwaŝonym w zakładzie pracy wypadku albo zagroŝeniu Ŝycia lub zdrowia ludzkiego. 2. OstrzeŜ współpracowników, a takŝe inne osoby znajdujące się w rejonie zagroŝenia o groŝącym im niebezpieczeństwie. 3. Przystąp do udzielania pomocy osobom poszkodowanym, działając spokojnie, szybko i sprawnie. 4. Wezwij, jak najszybciej, na miejsce wypadku wykwalifikowane słuŝby ratownicze.! Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 103

12 Obowiązki pracodawcy w razie wypadku W razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek: podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagroŝenia, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, systematycznie analizować przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości, niezwłocznie zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora, jeŝeli wypadek przy pracy był śmiertelny, cięŝki lub zbiorowy bądź jeŝeli nastąpił inny wypadek o powyŝszych skutkach, mający związek z pracą, jeŝeli moŝe być uznany za wypadek przy pracy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 104

13 Zabezpieczenie miejsca wypadku Obowiązkiem pracodawcy (lub osoby działającej w jego imieniu) jest równieŝ zabezpieczenie miejsca wypadku do czasu ustalenia jego okoliczności i przyczyn. Zabezpieczenie to musi wykluczać: dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych, uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, których praca w związku z wypadkiem została wstrzymana, dokonywanie zmian w połoŝeniu maszyn i innych urządzeń technicznych, jak równieŝ zmian w połoŝeniu innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 105

14 Zespółu powypadkowy Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w którego skład wchodzą: pracownik słuŝby bhp, społeczny inspektor pracy. JeŜeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia słuŝby bhp (gdy zatrudnia mniej niŝ 100 pracowników), zamiast pracownika słuŝby bhp, w skład takiego zespołu mogś wchodzić: pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań słuŝby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 106

15 Obowiązki zespołu powypadkowego Obowiązki zespołu powypadkowego to w szczególności: dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym narzędzi pracy, sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku (jeŝeli jest to konieczne), wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego (jeŝeli stan jego zdrowia na to pozwala), zbieranie informacji o zaistniałym zdarzeniu od świadków wypadku, zasięgnięcie opinii lekarza, w szczególności lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz innych specjalistów (w razie potrzeby), zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia wypadkowego w zakresie jego rodzaju i skutków, określenie wniosków i środków profilaktycznych, w celu zapobieŝenia zaistnieniu podobnych wypadków w przyszłości. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 107

16 Protokół powypadkowy Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy. Powinien on być sporządzony nie później niŝ w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku, według wzoru określonego przepisami prawa. Do protokołu powypadkowego dołącza się: zapis wyjaśnień poszkodowanego dotyczący zaistniałego zdarzenia wypadkowego; informacje zebrane od świadków zdarzenia; inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku: pisemną opinię lekarza lub innego specjalisty, szkice lub fotografie miejsca wypadku, odrębne zdanie złoŝone przez członka zespołu powypadkowego, uwagi i zastrzeŝenia poszkodowanego lub członków jego rodziny, jeŝeli zostały zgłoszone. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 108

17 Obowiązki zespołu powypadkowego w zakresie protokołu powypadkowego Zespół powypadkowy po sporządzeniu protokołu powypadkowego musi: zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem, zapoznać z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika oraz pouczyć ich o prawie do zgłoszenia uwag i zastrzeŝeń do ustaleń w nim zawartych, ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń mających wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, przekazać pracodawcy protokół powypadkowy do zatwierdzenia. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 109

18 Obowiązki pracodawcy w zakresie protokołu powypadkowego Pracodawca nie później niŝ w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia protokołu musi: zatwierdzić go albo zwrócić niezatwierdzony zespołowi powypadkowemu, w celu jego uzupełnienia i wyjaśnienia. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego członkom rodziny uprawnionym do zapoznania z treścią protokołu powypadkowego. W sytuacji wypadków: śmiertelnych, cięŝkich i zbiorowych pracodawca musi równieŝ niezwłocznie dostarczyć protokół powypadkowy właściwemu inspektorowi pracy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 110

19 Rejestr wypadków Pracodawca musi prowadzić takŝe rejestr wypadków na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Pracodawca, u którego w zakładzie nie wystąpiły wypadki przy pracy, nie ma protokołów powypadkowych, nie ma więc obowiązku prowadzenia rejestru wypadków. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 111

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Nowe procedury prowadzenia postępowań powypadkowych z udziałem funkcjonariuszy Policji

Nowe procedury prowadzenia postępowań powypadkowych z udziałem funkcjonariuszy Policji Nowe procedury prowadzenia postępowań powypadkowych z udziałem funkcjonariuszy Policji Idzie NOWE 01 lipca 2014 roku weszła w Ŝycie Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 roku o świadczeniach odszkodowawczych

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr 10 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1 Zasady ogólne...4 5.2 Zdarzenia wypadkowe...4 5.2.1 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWA. Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek

BEZPIECZEŃSTWA. Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek w krajach UE: co 3,5 minuty ktoś umiera w związku z pracą w Polsce: 9 osób ginie kaŝdego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r. Dz.U.2003.175.1707 2012.02.03 zm. Dz.U.2012.72 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

wypa p dk d i pr p zy prac a y Warszawa w,,listop o ad 2012

wypa p dk d i pr p zy prac a y Warszawa w,,listop o ad 2012 wypadki przy pracy Warszawa, listopad 2012 Spis treści Kiedy w zakładzie pracy zdarzy się wypadek... 3 Cywilna odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy... 5 Ubezpieczenie OC pracodawcy...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp:

Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp: . Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp: Aklimatyzacja jest efektem procesu fizjologicznego adaptacji, który powoduje zwiększenie tolerancji osoby eksponowanej na dane środowisko w ciągu dostatecznie

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Ubezpieczenie wypadkowe 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów Autor: Kazimierz Sieroń Wypadki uczniów 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI Marzena Walczewska inspektor ds. bhp Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP Z dniem 30 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616 Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616 Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo