N A DO D US U T S A T WY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N A DO D US U T S A T WY"

Transkrypt

1 ZAŁOśENIA DO USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

2 DIAGNOZA Problem pogodzenia Ŝycia zawodowego z rodzinnym z jednej strony obniŝa poziom zatrudnienia, a z drugiej negatywnie wpływa na dzietność i pogłębia problem starzenia się ludności Wykres 1. Współczynnik dzietności w latach ,50 3,00 2,50 2,91 2,28 2,58 2,00 1,50 1,00 1,93 1,99 1,65 1,72 1,53 1,41 1,45 1,37 1,39 1,27 1,31 1,20 1,30 1,18 1, na wsi w mieście ogółem

3 DIAGNOZA W Polsce w latach systematycznie zmniejszała się liczba Ŝłobków i oddziałów Ŝłobkowych miejsca/dzieci (tys.) rok 400 miejsca (w tys.) dzieci - stan na 31XII (w tys.) dzieci w ciągu roku (w tys.) Ŝłobki w skaźnik : dzieci przebyw ające w Ŝłobkach na 1000 dzieci w w ieku <0;3> dzieci przebyw ające w Ŝłobkach na 1000 dzieci w w ieku <0;3)

4 DIAGNOZA W Polsce dostęp do usług opieki nad dziećmi jest istotnie zróŝnicowany regionalnie

5 DIAGNOZA W załoŝeniach Europejskiej Strategii Zatrudnienia zapisano, Ŝe do 2010 r. instytucjonalną opieką pozarodzinną powinno być objętych 33% dzieci w wieku 0-3 lata i 90% dzieci w wieku od 3 lat do osiągnięcia wieku obowiązku szkolnego obecnie w Polsce opieką instytucjonalną objęte jest ok. 2% dzieci w wieku 0-3 lata

6 OBOWIĄZUJĄCY STAN PRAWNY W obecnie obowiązującym stanie prawnym formy, w jakich moŝe być organizowana opieka nad dziećmi w wieku 0-3 lata to: Ŝłobki, działające jako zakłady opieki zdrowotnej, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej; opiekunki, wykonujące tą działalność jako zarejestrowaną działalność gospodarczą lub - co znacznie częściej ma miejsce - wykonujące ten zawód bez rejestrowania; działalność gospodarcza, w przypadku, gdy świadczona jest dla większej grupy dzieci.

7 CELE PROJEKTOWANEJ REGULACJI 1. poprawa dostępu do wczesnej edukacji 2. wsparcie wczesnej edukacji dziecka 3. promocja równości rodzinnej i zawodowej między kobietą i męŝczyzną 4. poprawa dostępu do wczesnej edukacji znacząco podwyŝszy jakość kapitału ludzkiego, co przełoŝy się w przyszłości na wyŝszą stopę wzrostu gospodarczego 5. zapewnienie opieki większej liczbie dzieci przełoŝy się na szybszy powrót kobiet na rynek pracy, co przyczyni się do wzrostu wskaźnika aktywności zawodowej 6. wyŝsze wskaźniki zatrudnienia kobiet przekładają się na lepszą sytuację dochodową ich gospodarstw domowych

8 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTOWANEJ REGULACJI Projektowana ustawa określi: nową definicję Ŝłobka oraz innych instytucji opieki jak: klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania, zasady tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, standardy usług świadczonych w instytucjach opieki, zadania samorządu terytorialnego w zakresie projektowanej regulacji, zadania ministra do spraw rodziny w zakresie przedmiotowej regulacji, kwalifikacje osób zatrudnionych w Ŝłobkach i innych instytucjach opieki nad dziećmi oraz zasady dopuszczania do wykonywania opieki w poszczególnych instytucjach zasady szkolenia, zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz dopuszczenia do pracy w nowo tworzonych instytucjach dla osób zainteresowanych, zasady sprawowania nadzoru nad Ŝłobkami i innymi instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

9 INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU 0-3 LATA Instytucje opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lata: Ŝłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania. Wszystkie instytucje powinny wypełniać następujące funkcje: opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną.

10 śłobek instytucja opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjna, sprawująca opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia Ŝycia do 3 lat (wyjątkowo, w przypadkach wskazanych w ustawie do 4 lat). Opieka sprawowana jest przez wykwalifikowany personel, w pomieszczeniach specjalnie do tego celu przystosowanych Ŝłobki mogą być tworzone przez: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w tym organizacje poŝytku publicznego w Ŝłobku odbywa się całodzienna opieka nad dzieckiem, w wymiarze do 10 godzin dziennie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 11 godzin dziennie jeden opiekun w Ŝłobku moŝe opiekować się maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie jest dziecko, które nie przekroczyło 1 roku Ŝycia lub jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie 5 dzieci kaŝdy podmiot, prowadzący Ŝłobek jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom odpowiedniego standardu zarówno w sprawach opieki, wychowania i edukacji jak i warunków bytowych zbliŝonych do warunków domowych.

11 KLUB DZIECIĘCY placówka opiekuńczo wychowawczo-edukacyjna dla dzieci w wieku od roku do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach, do 4 lat) prowadzona przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe kluby mogą być tworzone przez: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w tym organizacje poŝytku publicznego w klubie dziecięcym dzieci przebywają nie dłuŝej niŝ 5 godzin dziennie jeden w pełni wykwalifikowany opiekun sprawuje opiekę nad 8 dzieci a w przypadku, gdy w grupie jest dziecko niepełnosprawne i wymaga szczególnej uwagi, moŝe maksymalnie zajmować się 5 dzieci kaŝdy podmiot, prowadzący Ŝłobek jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom odpowiedniego standardu zarówno w sprawach opieki, wychowania i edukacji jak i warunków bytowych zbliŝonych do warunków domowych.

12 DZIENNY OPIEKUN opieka nad dziećmi od 20 tygodnia Ŝycia do 3 lat (wyjątkowo przypadkach wskazanych w ustawie, do 4 lat), sprawowana przez osobę fizyczną w jej domu lub mieszkaniu lub lokalu udostępnionym w tym celu przez gminę. Osoba musi posiadać odpowiednie kwalifikacje dzienny opiekun zatrudniany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na umowę zlecenie i przez nich kontrolowany rada gminy ustali, w drodze uchwały, zasady ustalania opłat wnoszonych przez rodziców. Opłaty te stanowić będą dochód własny gminy. Od wypłacanego dziennemu opiekunowi wynagrodzenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe oraz obligatoryjnie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dzienny opiekun, w zaleŝności od moŝliwości lokalowych, moŝe sprawować opiekę maksymalnie nad 5 dzieci, przypadku gdy choć jedno dziecko pozostające pod opieką nie przekroczyło pierwszego roku Ŝycia lub jest niepełnosprawne i wymaga szczególnej uwagi 3 dzieci do podstawowych zadań dziennego opiekuna naleŝy: zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliŝonych do warunków domowych, w tym zapewnienie higienicznych warunków spoŝywania posiłków, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, a takŝe prowadzenie zajęć metodyczno dydaktycznych zapewniających właściwy do wieku dziecka rozwój psychomotoryczny.

13 NIANIA opieka indywidualna, sprawowana przez osobę fizyczną nad dziećmi od 20 tygodnia Ŝycia do 3 lat (wyjątkowo w przypadkach wskazanych w ustawie, do lat 4) przez osobę świadczącą pracę na podstawie umowy uaktywniającej za nianię opłacana będzie przez zakład ubezpieczeń społecznych, z budŝetu państwa, składka na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty najniŝszego wynagrodzenia za pracę rodzice zobowiązani będą do informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o kaŝdej zmianie mającej wpływ na opłacanie składek za nianię rodzina, która podpisała z nianią umowę uaktywniającą i opłacane są, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za nianie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, nie moŝe korzystać z innych form opieki nad danym dzieckiem, wymienionych w projekcie ustawy nie przewiduje się moŝliwości jednoczesnego korzystania z dwóch mechanizmów pomocy. Osoby, które nadal korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, a będą chciały skorzystać z projektowanego rozwiązania, będą mogły wybrać rozwiązanie korzystniejsze.

14 SKUTKI FINANSOWE Wydatki na Ŝłobki w 2008 r. wyniosły 319,3 mln zł, to jest 885 zł przeciętnie na jedno dziecko przebywające w Ŝłobku Projektowane rozwiązania będą powodować wpływy do budŝetu państwa z tytułu: wzrostu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń osób, które powrócą na rynek pracy, wzrostu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń osób, zatrudnionych w jednej z proponowanych instytucji opieki, a takŝe ograniczenie wydatków budŝetu państwa z tytułu: opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych, korzystania ze świadczeń rodzinnych i świadczeń pomocy społecznej. Wzrost kosztów budŝetu państwa związanych: z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za nianie, ze spadkiem dochodów budŝetu państwa z tytułu podatków opłacanych przez przedsiębiorców będących konsekwencją zwiększenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu organizacji Ŝłobka lub klubu dziecięcego. Przedstawiona skala dodatnich efektów dla budŝetu państwa, zrekompensuje wzrost kosztów. Wejście w Ŝycie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, będzie miało pozytywny wpływ na budŝet państwa.

15 dziękuję za uwagę

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK Opracowano: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Spis treści I. WSTĘP... 1 II. ŻŁOBEK I KLUB DZIECIĘCY... 3 II.1. KTO I GDZIE MOŻE ZAŁOŻYĆ

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016 Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 5 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Polityka prorodzinna rządu jest priorytetem, o którym premier w expose powiedział:

U Z A S A D N I E N I E. Polityka prorodzinna rządu jest priorytetem, o którym premier w expose powiedział: U Z A S A D N I E N I E Polityka prorodzinna rządu jest priorytetem, o którym premier w expose powiedział: Ważne dla przyszłości Polski jest uniknięcie zagrożeń demograficznych. Oznacza to potrzebę rozwoju

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA

BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA Opracowała dla Bank DnB NORD Polska S.A. Magdalena Głowacka SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA Artykuł 28 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo