Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy"

Transkrypt

1 Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy Warszawa, październik 2012 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

2 Plan prezentacji Średniookresowa ocena Strategii UE na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata Założenia do przyszłej Strategii UE na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata

3 Średniookresowa ocena wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata : Scoreboard 2009 Kwestionariusz Komisji Europejskiej skierowany do państw członkowskich w 2010 r

4 CEL OGÓLNY WSPÓLNOTOWEJ STRATEGII NA LATA Stałe zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych Zmniejszenie w UE-27 wskaźnika wypadków przy pracy o 25 %

5 Cele szczegółowe Strategii Doskonalenie, uproszczenie i lepsze wdrażanie prawa UE oraz jego dostosowywanie do zmian w miejscu pracy Rozwój strategii i programów krajowych Promowanie kultury bezpieczeństwa Rozwój metod identyfikacji nowopowstających czynników i oceny ryzyka zawodowego Rozwój narzędzi do monitorowania postępu Rozwój współpracy na poziomie międzynarodowym

6 Kryteria Oceny Strategii: Wskaźniki o charakterze ilościowym, wyznaczane na podstawie danych statystycznych: Cele odnoszące się do osiąganych wyników: wskaźniki wypadków przy pracy, wskaźniki chorób związanych z pracą Wskaźniki o charakterze jakościowym: Cele skierowane na doskonalenie systemów, struktur i procesów (np. lepsze prawo, skuteczniejsze informowanie, lepszy nadzór nad warunkami pracy) Źródło: Commission Staff Working Paper, Mid-term Review of the European Strategy on Health and Safety at Work, Bruksela 2011

7 Informacji na temat osiąganego postępu dostarczają badania prowadzone na poziomie UE przez: Eurostat Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Europejską Agencję na rzecz poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

8 Zmiany wskaźników wypadków przy pracy w krajach UE Jak zmieniał się wskaźnik częstości wypadków przy pracy w ciągu ostatnich 3 lat? Jak zmieniał się wskaźnik częstości wypadków przy pracy w ciągu ostatnich 10 lat? Jak zmieniał się wskaźnik częstości śmiertelnych wypadków przy pracy w ciągu ostatnich 3 lat? Jak zmieniał się wskaźnik częstości śmiertelnych wypadków przy pracy w ciągu ostatnich 10 lat? Liczba krajów UE rośnie maleje pozostaje na tym samym poziomie brak informacji Określenie, o ile procent zmniejszyły się wskaźniki wypadków przy pracy w UE-27 w latach będzie możliwe w roku 2014 Źródło: Commission Staff Working Paper, Mid-term Review of the European Strategy on Health and Safety at Work, Bruksela 2011

9 Liczba wypadków przy pracy w Polsce (w tys.) 0 Źródło danych: GUS ,37 7,84 7,6 8,15 8,07 7,99 8,83 8,82 8,96 7,47 8,15 8,35 7 Wskaźnik wypadków przy pracy w Polsce na 1000 pracujących

10 Wskaźnik wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych w wybranych krajach UE i w Polsce w 2009 r. Irlandia Austria Rumunia Polska Portugalia Litwa Malta Włochy Łotwa Węgry Bułgaria Słowenia Hiszpania Estonia Cypr Holandia Belgia Czechy Szwajcaria Słowacja Szwecja Dania Luksemburg Finlandia Wielka Brytania Niemcy 3,41 3,38 3,2 3,18 3,09 2,86 2,81 2,64 2,36 2,3 2,28 1,92 1,88 1,77 1,71 1,54 1,39 4,02 3,98 4,49 5,93 5,66 5,6 5,39 6,47 6,88 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Źródło: Eurostat

11 Krajowe strategie w dziedzinie BHP Czy ustanowiono formalną krajową strategię w BHPdziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy? Jeżeli NIE, czy istnieje inny program w dziedzinie BHP? 5 7 Liczba krajów UE Tak Nie Czy w krajowej strategii/planie działań ustalono mierzalne cele w dziedzinie BHP? 5 20 Czy istnieje formalna procedura oceny krajowej strategii/planu? 4 21 Źródło: Scoreboard 2009

12 Główny instrument realizacji Strategii UE w zakresie BHP w Polsce PROGRAM WIELOLETNI POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II ETAP:

13 Program wieloletni Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy II etap, okres realizacji: lata Cel główny programu Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój: zasobów ludzkich, nowych wyrobów i technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do: znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

14 Priorytety proponowane przez Komisję Europejską na podstawie oceny średniookresowej do strategii : Uproszczenie i uaktualnienie istniejącego prawa, przez sfinalizowanie podjętych inicjatyw, po konsultacjach z partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami; Przyjmowanie instrumentów niewiążących (rekomendacji) zwłaszcza w odniesieniu do podwykonawców. samozatrudniających się, służb ochrony i zapobiegania oraz włączenia tematów dotyczących bhp do edukacji; Dalszy rozwój i integracja działań na poziomie krajowym; Rozwój narzędzi służących monitorowaniu postępu w obszarze bhp, z uwzględnieniem Scoreboard u 2009; Zwiększenie spójności między podejmowanymi inicjatywami a strategią.

15 Założenia do przyszłej Strategii UE na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata

16 Założenia opracowano na wniosek Komisji Europejskiej w ramach prac ACSH - Komitet Doradczy przy Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (przedstawiciele pracodawców, pracowników i rządów z 27 państw UE) Projekt założeń w formie opinii opracowano w trybie trójstronnym przez Grupę Roboczą ACSH ds. Strategii Wspólnoty i Planu Działań Komitetu Doradczego Opinię ACSH w sprawie nowej Strategii UE w zakresie BHP przyjęto na posiedzeniu plenarnym ACSH w dniu 1 grudnia 2011 r.

17 Podstawowe dokumenty odniesienia do nowej Strategii UE w zakresie BHP EUROPA Strategia UE na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie (Komunikat KE, COM(2010) 682 final) Komunikat KE nt. Inteligentne regulacje w Unii Europejskiej (COM(2010) 543 final)

18 EUROPA Strategia UE na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu WYTYCZNE DOTYCZĄCE POLITYKI ZATRUDNIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wytyczna 7: Zwiększenie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy, ograniczanie bezrobocia strukturalnego i promowanie jakości zatrudnienia : Należy rozwiązać problem jakości miejsc pracy i warunków zatrudnienia. Państwa członkowskie powinny w szczególności propagować bezpieczeństwo i higienę pracy.

19 Ogólne cele przyszłej Strategii UE Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych Naczelne zasady: prewencja przed rehabilitacją rehabilitacja przed wykluczeniem z rynku pracy Cele ilościowe w zakresie redukcji wypadków przy pracy i chorób zawodowych powinny być ustalane na poziomie krajowym, tam gdzie to jest uzasadnione

20 Szczegółowe cele przyszłej Strategii UE Osiągnąć taki sam poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników we wszystkich krajach UE, zgodny z wymaganiami Dyrektywy Ramowej 89/391/EWG Zapewnić ciągłą poprawę zdrowia pracujących w UE W działaniach na rzecz BHP uwzględnić specyficzne uwarunkowania ze względu na płeć oraz zapewnić, aby kobiety i mężczyźni byli jednakowo chronieni na wszystkich stanowiskach pracy Poprawić jakość miejsc pracy

21 Podstawowe kierunki działań Redukcja zagrożeń mięśniowo-szkieletowych i związanych z nimi chorób zawodowych Zapobieganie zagrożeniom psychospołecznym i ograniczanie skutków szkodliwego stresu w pracy Zapobieganie zagrożeniom czynnikami rakotwórczymi (ew. nowelizacja dyrektyw UE pod kątem wprowadzenia nowych wartości dopuszczalnego narażenia na szkodliwe substancje chemiczne) Identyfikacja i zapobieganie nowym i narastającym czynnikom ryzyka zawodowego (np. nanomateriały)

22 Narzędzia do osiągnięcia celów nowej strategii Krajowe strategie lub programy działań długoterminowych Działania prewencyjne na poziomie przedsiębiorstw, w tym rozwój partycypacji pracowniczej w działaniach na rzecz BHP oraz wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i pracowników Nadzór nad warunkami pracy Doskonalenie obowiązujących przepisów prawa Dialog społeczny i porozumienia partnerów społecznych

23 Narzędzia do osiągnięcia celów nowej strategii Badania naukowe w celu: wykrywania i analizy nowych zagrożeń związanych z nowymi technologiami (n. recykling, nanotechnologie, biotechnologie itd.) opracowania metod zapobiegania zagrożeniom związanym ze zmianami w świecie pracy (zmiany demograficzne, nowe formy wykonywania pracy, zdrowie psychiczne w pracy itp.) Promowanie kultury prewencji wypadków i chorób zawodowych: integrowanie zarządzania BHP z ogólnym zarządzaniem przedsiębiorstwem informowanie i kształtowanie świadomości w zakresie BHP współudział pracowników w zarządzaniu BHP w przedsiębiorstwach Edukacja i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

24 Wdrażanie i monitoring realizacji Strategii UE Komisja Europejska opracuje i przyjmie plan wdrażania nowej Strategii Istotną rolę we wdrażaniu nowej Strategii UE będzie pełnił dialog społeczny, w tym porozumienia sektorowe w zakresie BHP zawierane na poziomie europejskim Realizacja krajowych działań skierowanych na realizację strategii będzie monitorowana okresowo przez Komisję Europejską metodą Scoreboard

25 Podsumowanie Stan BHP w Polsce poprawia się, ale jest jeszcze daleki od poziomu wiodących krajów w UE. Szczególnie niepokoi wysoki wskaźnik wypadków śmiertelnych. Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy stanowi ważny instrument realizacji w Polsce Strategii UE w zakresie BHP Przeniesienie strategii UE na poziom krajowy w celu zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, chorób związanych z pracą oraz ograniczania zagrożeń zawodowych wymaga integracji działań planowanych w tym celu zarówno przez organy administracji państwowej, jak i przez partnerów społecznych

26 Bardzo dziękuję za uwagę.

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019 Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2005 2007 2013 GAMBIT 2005 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2005 r. Warszawa kwiecień

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2014 r. COM(2014) 584 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU.

Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU. Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU. Projekt okładki: Tuula Solasaari-Pekki, Fiński Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA PN-N-18002. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

POLSKA NORMA PN-N-18002. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego POLSKA NORMA ICS 03.100.01; 13.100 PN-N-18002 kwiecień 2011 Zastępuje PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego Wypis z normy do użytku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia

Przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia dr Anna Starzewska-Sikorska mgr inż. Wanda Jarosz Przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia Wstęp Rozwój naukowo-techniczny ostatnich dekad wywołał pojawienie się zagrożenia przez wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szkoleniowy na temat dyskryminacji

Podręcznik szkoleniowy na temat dyskryminacji Podręcznik szkoleniowy na temat dyskryminacji Seminaria podnoszące świadomość w zakresie niedyskryminacji i równości skierowane do organizacji społeczeństwa - VT/2010/007 - Łukasz Bojarski, Isabelle Chopin,

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS

EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS EUROPEJSKI DIALOG SPOŁECZNY: MIĘDZYSEKTOROWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I NĘKANIU ZE STRONY OSÓB TRZECICH W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRACĄ EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE,

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY KIEROWNICZEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ANALIZA WYBRANYCH WYNIKÓW BADAŃ

ROLA KADRY KIEROWNICZEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ANALIZA WYBRANYCH WYNIKÓW BADAŃ Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1145 ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE, z. 50 2013 KATARZYNA BOCZKOWSKA Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechnika Łódzka KONRAD

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-618 Kancelaria Senatu Luty 2013 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA ZALECENIE RADY z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAUKOWA UNII EUROPEJSKIEJ. Hasła encyklopedyczne. Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju

POLITYKA NAUKOWA UNII EUROPEJSKIEJ. Hasła encyklopedyczne. Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju POLITYKA NAUKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju UNIA EUROPEJSKA [European Union]... 2 EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAWCZA... 4 STRATEGIA EUROPA 2020...

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 13/2013 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. PROGRAM

Załącznik do uchwały nr 13/2013 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. PROGRAM Załącznik do uchwały nr 13/2013 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE 2015 Spis treści 1. Definicje i wyjaśnienia użytych w dokumencie terminów... 3 2. Wprowadzenie... 4 3.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. SEK(2010) 964 wersja ostateczna DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANYCH

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANYCH OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANYCH Jerzy OBOLEWICZ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok Streszczenie:

Bardziej szczegółowo