z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.03.2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego."

Transkrypt

1 Protokół Nr XLI/10 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego. Stan osobowy rady...15 osób Obecnych wg za. Listy obecności...12 osób Spoza rady w sesji uczestniczyli: 1.Wójt Gminy...Pan L. Zduńczyk 2.Skarbnik Gminy...Pani J. Gęsicka 3.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej...Pan J Nieścior 4.Sołtysi wsi...23 osoby Pkt.1 Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski otwierając obrady powitał Radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Następnie zwrócił się do zebranych o uczczenie minutą ciszy piątej rocznicy śmierci jednego z największych Polaków w całych dziejach naszego narodu człowieka, który wprowadził Polskę i Kościół katolicki na świecie w XXI wiek. Po uczczeniu minutą ciszy 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad do którego na wniosek Wójta Gminy Pana L Zduńczyka jednomyślnie /12 głosów za/ wniesiono pkt. 5/5 dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego i pkt.5/6 dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Koziczyn. Po przyjęciu wniosku Wójta Radni jednomyślnie /12 głosów za/ przyjęli porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami. 5. Rozpatrzenie projektów i podjecie uchwał: 1/w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2/w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 3/w sprawie funduszu sołeckiego 4/w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie projektu systemowego Postaw na Swoją Przyszłość współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 5/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego 6/w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Koziczyn 6.Przedłożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za 2009 r. 6. Wolne wnioski i zapytania. 7. Zamknięcie obrad. Pkt.2 1

2 Do protokołu z XL sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie / 12 głosów za / Pkt.3 Pan Wójt L Zduńczyk przedstawiając informacje o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach: 1.Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie inwestycji budowa wodociągu w m. Szulmierz na odcinku ok mb. Do Urzędu Gminy wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą okazała się oferta firmy ZUWK i CO P. Kuczalskiego z Mławy. Zaoferował on realizację zadania za kwotę zł. Z wyłonionym wykonawcą została podpisana umowa, w której termin zakończenia zadania określono na r. 2.Rozstrzygnięty został przetarg na zadanie inwestycyjne zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina, którego realizacja została dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich we wstępnej wysokości zł. Do Urzędu Gminy wpłynęło 9 ofert z których najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Budo Land z Ciechanowa. Firma zaoferowała wykonanie zadania za kwotę , 41 zł. W dniu 9 marca podpisana została umowa z wykonawcą w której zapisano, że 15 czerwiec jest datą zakończenia całości inwestycji. 3.Ogłoszony został przetarg na realizację wymiany sieci wodociągowej na odcinku Regimin Lekowo o dług. ok. 780 m. termin składania ofert minął w dniu br. Do Urzędu Gminy złożono 3 oferty, przy czym najniższą cenę zaoferował Zakład Usług Wodnych z Mławy. Ostateczne rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w przyszłym tygodniu, gdyż cena najniższej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na to zadanie w budżecie gminy / 125 tyś zł/. 4.Po przygotowaniu stosownej dokumentacji ogłoszony został przetarg na realizację dwóch zadań inwestycyjnych związanych z wymianami pokrycia dachowego na budynkach świetlic wiejskich w m. Kozdroje i Trzcianka. Termin składania dokumentacji ofertowej upłynął w dniu 29 marca i w związku z tym do Urzędu wpłynęły 4 oferty. Najniższą z nich złożyła firma ZPUH Piotr Sosnowski z Ciechanowa. Wymiana dachu w Trzciance wyceniona została na kwotę zł., zaś w Kozdrojach na kwotę zł. Po rozstrzygnięciu przetargu zostaną podpisane stosowne umowy na realizacje tych zadań. 5.Przygotowany został i złożony do Sejmiku Mazowieckiego wniosek o dofinansowanie inwestycji budowy gminnej drogi transportu rolnego Jarluty Małe Żmijewo Kuce na odcinku ok m. Wniosek dotyczy dofinansowania zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 6.Przygotowana została dokumentacja geodezyjna niezbędna do wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej do przebudowy drogi gminnej Grzybowo Targonie na dług. ok. 700 m. 7.Przygotowana została dokumentacja geodezyjna na zadanie przebudowy drogi gminnej w m. Jarluty Duże na odcinku 300 m. 8.Wykonana została dokumentacja techniczno kosztorysowa niezbędna do realizacji zadania przebudowy drogi gminnej w m. Szulmierz / potrójne utwardzenie emulsją i grysem/ na odcinku 90 m. 9.Wykonana została dokumentacja kosztorysowo projektowa dotycząca realizacji zadania przebudowy drogi gminnej w m. Czeruchy /170 m/ poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem. 10. Wykonana została dokumentacja kosztorysowo techniczna niezbędna do realizacji przebudowy drogi gminnej w m. Targonie poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem. 11.Zlecone zostało wykonanie dokumentacji techniczno kosztorysowej niezbędnej do wykonania zadania przebudowy drogi gminnej w m. Jarluty Duże na odcinku 300 m poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej. 12.Przygotowana została dokumentacja techniczno kosztorysowa na realizację zadania związanego z przebudową strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn. 2

3 13.W związku z zatwierdzeniem powyższej dokumentacji zostało przygotowane i złożone w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie zgłoszenie zamiaru realizacji powyższego zadania. 14. Na podstawie dokumentacji, o której mowa była wyżej, przygotowany został wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznawanych w ramach Fundacji Ciuchcia Krasińskich. Wniosek ten zostanie złożony do Fundacji w terminie do 6 kwietnia 2010 r. 15.W związku z problemami technicznymi dotyczącymi sposobu wykonania sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie Urząd Gminy zwrócił się do ZUW Mława o opinię techniczną w tej sprawie. Wynika z niej, że budowa sieci w tej miejscowości nie może być realizowana ze względu na brak dostatecznego ciśnienia 16.Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania budowy drogi gminnej Karniewo Targonie o długości ok m. 17.Zakończona została trwająca ok. 2 miesiące kompleksowa kontrola finansów Gminy Regimin przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Sporządzony został protokół, zaś w ciągu najbliższych tygodni przedstawione zostaną zalecenia pokontrolne. 18.Przez Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadzona została kontrola Organizacji egzaminu gimnazjalnego. Kontrola wypadła bardzo pozytywnie, żadnych zaleceń pokontrolnych nie wydano. 19.W Gminnym Zespole Szkół w Regiminie odbyły się także dwie kontrole zewnętrzne, przeprowadzone przez pracowników Akademii Podlaskiej w Siedlcach, dotyczące realizacji programu edukacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej połączone z przeprowadzeniem egzaminu z kompetencji matematyczno przyrodniczo technicznych. Prace GZS oceniono na poziomie bardzo wysokim, zaś wyniki testu wykazały, że umiejętności uczniów wzrosły o ok. 30%. 20.Przeprowadzona została interwencyjna kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska związana ze zgłoszeniem nielegalnego odprowadzania ścieków w m. Regimin. 21.Przygotowany został i w dniu jutrzejszym zostanie złożony w Warszawie kolejny wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą Wiedza kapitał na przyszłość dotyczący organizacji zajęć dodatkowych w szkołach na terenie gminy Regimin. Złożony on zostanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Kosztorys wniosku zamknięty jest kwotą zł. 22.Zakończona została niezwykle uciążliwa w tym roku akcja zimowego utrzymania dróg. Łączne koszty prowadzonych działań zamknęły się kwotą ok. 57 tys. 23.Zakończony został remont ostatniego pomieszczenia sanitarnego /łazienki/ w budynku Urzędu Gminy. 24.Zakończyły się walne zebrania sprawozdawcze w siedmiu istniejących na terenie gminy jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. 25.Jednostki OSP z Lekowa i Szulmierza brały udział w dwudniowej akcji związanej z zagrożeniem podtopieniami, jakie miały miejsce w m. Grzybowo, Szulmierz, Kliczki i Lekowo. Przeprowadzone działania pozwoliły na likwidacje zaistniałych zagrożeń. 26.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Regimin o dofinansowanie programu likwidacji zagrożenia azbestem na terenie naszej gminy. Wstępnie na realizację tego programu przyznana została nam kwota zł, która musi być wykorzystana w 2010 r. 27.W związku z decyzją WFOŚiGW Urząd Gminy ogłosił nabór chętnych do otrzymania dofinansowania zdjęcia i utylizacji pokryć azbestowych. Do urzędu złożonych zostało 26 wniosków o dofinansowanie. Przygotowana jest dokumentacja przetargowa związana z wyłonieniem firmy, która wykona czynności związane ze zdjęciem i utylizacją azbestu na terenie naszej gminy. 3

4 28.Po przeszkoleniu dwóch stażystek zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ARiMR w Ciechanowie uruchomiony został w Urzędzie punkt pomocy przy wypełnianiu wniosków o bezpośrednie dopłaty obszarowe. 29.Kolejny, bardzo znaczący sukces odnieśli młodzi zawodnicy reprezentujący MUKS Czarni Regimin. Drużyna piłki ręcznej dzieci /rocznik 1994 i młodsi/ zakwalifikowała się do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej. Sukces jest tym większy, iż w pokonanym polu zostały m. in. trzy drużyny z Płocka i cztery z Warszawy. Jest raczej przesądzone, że organizatorem rozgrywek ćwierćfinałowych zostanie wybrany Regimin osobowa grupa nauczycielek z Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie uczestniczyła w kolejnym po Szwecji, spotkaniu związanym z wdrażaniem Programu Międzynarodowej Wymiany Dzieci Commenius Sokrates. Spotkanie to odbyło się tym razem w Rumunii. Kolejnym etapem są wyjazdy do Anglii i Hiszpanii. Całość kosztów programu sfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, który przekazał Gminie Regimin kwotę Euro /ok.58,5 tyś zł./ 31.We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem z Ciechanowa przygotowana została akcja pomocy przedświątecznej dla wielodzietnych rodzin z terenu gminy Regimin. Do 50 z nich trafiła żywność w postaci cukru, kaszy mannej oraz konserw. W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia: 1. w sprawie powołania zespołu koordynującego projekt pn. Kierunek na wykształcenie, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2010 r. 3w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości i herbaty dla pracowników. 5.w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust..8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Kierunek na wykształcenie - szkolenie komputerowe. 6.w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. 7. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina. 8. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. 9. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Wymiana pokryć dachowych na budynkach świetlic wiejskich z podziałem na zadania. 10.w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lekowo. Przedstawione sprawozdanie przyjęto bez uwag. Pkt.4 Przewodniczący Komisji informując o pracach Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach: 4

5 1/Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciw Pożarowej pani Urszula Kuc poinformowała, że Komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia, które dotyczyły:analizy projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 i analizy funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy Regimin. Spotkanie z Zarządem Gminnym OSP. Następnie odczytała protokoły z posiedzeń, które stanowią zał. nr 3 i 4 do prot. R.G 2/Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani Barbara Derewicz poinformowała, że Komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia, które dotyczyły: Analizy działalności GOPS i zaopiniowania zmian w budżecie gminy na 2010 r. następnie odczytała protokoły z posiedzeń, które stanowią zał. nr 5 i 6 do protokołu. 3/Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Stępska poinformowała, że Komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie, które dotyczyło kontroli realizacji wybranych inwestycji za 2009 r. następnie odczytała protokół, który stanowi zał. Nr 7 do prot. R.G. Nad przedstawionymi informacjami nie było dyskusji. Pkt.5/1 Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. po czym zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienie. Wójt Pan Lech Zduńczyk uzasadniając niniejszą uchwałę, przedstawił następujące zestawienie: Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę zł, w tym: 1. w dziale Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, o kwotę zł, tytułem wpłat dobrowolnych na remonty dróg gminnych, 2. w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę zł, tytułem wpłaconych odsetek od należności podatkowych oraz w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, o kwotę zł, z tytułu opłat za koncesje i licencje, 3. w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł. Zwiększenia subwencji dokonano w oparciu o załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10, który określa ostateczne kwoty subwencji na 2010 rok, 4. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł. Środki zabezpieczą realizację projektu Postaw na swoją przyszłość realizowanego przy współudziale środków unijnych i zostały wprowadzone jako korekta wydatków majątkowych przyjętych Uchwałą Rady Gminy nr XL/191/10 z dnia r, 5. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85213, 85214, i zgodnie z planem dotacji przekazanym dnia 03 marca br, przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki o kwotę zł, 6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, w tym: 1) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę zł, z przeznaczeniem na unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Regimin (pismo BTC /10/336 a dnia r), 2) środki przeniesione w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł. 5

6 Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmian dokonuje się na podstawie planu dotacji przekazanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność, w związku z przeniesieniem do dochodów bieżących na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach programu realizowanego przy współudziale środków unijnych. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę zł, w tym: 1. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę 4 zł, i w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 47 zł. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS dla pracowników administracji, 2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Obrona cywilna o kwotę 300 zł. na wniosek inspektora ds. zarządzania kryzysowego, 3. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80103, i o kwotę zł, w związku z naliczeniem i wypłatą tzw. 13 t-ki za 2009 rok dla pracowników gminnych jednostek oświatowych, 4. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł, w związku ze zmianą planu dotacji przekazanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 5. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Świetlice szkolne o kwotę zł, w związku z naliczeniem 13 t-ki wraz z pochodnymi dla pracowników świetlicy szkolnej w Regiminie, Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę zł, w tym: 1. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł, w rozdziałach: 1) Drogi publiczne gminne o kwotę zł, z przeznaczeniem na czyszczenie i pogłębianie rowów przy drogach gminnych, 2) Pozostała działalność o kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup środków bhp i odzieży roboczej dla pracowników skierowanych przez PUP w Ciechanowie (1.200 zł,) oraz naliczenie odpisu na ZFŚS zł, 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł, w tym: 1) na zakup usług remontowych na potrzeby budynku komunalnego w Lekowie zł, 2) na realizację komunalizacji gruntów i nieruchomości gminnych - kwota zł, 3. w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę zł, - uzupełnienie środków na przygotowanie dokumentacji, 4. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia dla pracownika USC, 5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Obrona cywilna o kwotę 300 zł. Wydatki będą sfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie, 6. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł, w tym: 1) w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 877 zł, dla GZS w Regiminie - uzupełnienie środków na wypłatę 13 t-ki dla nauczycieli, 2) w rozdziale Przedszkola o kwotę zł, - refundacja kosztów związanych z 6

7 3) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, - naliczenie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli na 2010 rok, 7. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85213, 85214, i o kwotę zł, wydatki ustalono zgodnie z planem dotacji przekazanym dnia 03 marca br, przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz w rozdziale Dodatki mieszkaniowe o kwotę 500 zł, jako uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń dla 2 osób zgodnie z decyzjami. 8. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, w tym: 1) w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za korzystanie ze środowiska, 2) w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi o kwotę zł, z przeznaczeniem na zlecenie wykonania unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy, 3) w rozdziałach i o kwotę zł, ( wprowadzenie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zadania przeniesione do budżetu w związku z likwidacją GFOŚiGW zł, oraz rozbiórkę budynku komunalnego w m. Regimin zł), 9. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Biblioteki zwiększa się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu o kwotę zł, na wniosek Kierownika biblioteki. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę zł, w tym: 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około m, 2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę zł, w związku wykreśleniem z planu wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zadania Dostosowanie budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn do pełnienia funkcji Domu Ludowego 3. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, w tym zadania: 1) rezygnuje się z realizacji zadania Renowacja zabytkowego obiektu komunalnego w m. Zeńbok kwota zł, 2) zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina o kwotę zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie tego zadania. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę zł, w tym: 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę zł, zwiększono środki niezbędne dla realizacji zadania Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lekowo, 2. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł, tytułem pomocy dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Regimin, w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę zł, na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zgodnie z załącznikami 4 i 5 do uchwały oraz w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup zniszczonego przystanku w m. Szulmierz, 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Lekowo, 4. w dziale 750 Administracja publiczna, o kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego z drukarką dla USC zł, oraz realizację zadania 7

8 5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę zł, na realizację zadania Odbudowa budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn i zł na realizację zadania Zakup szamba plastikowego 4M wraz z montażem dla strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn 6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, na realizację zadania Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo na potrzeby społeczności lokalnej W związku z powyższymi zmianami planowany deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę zł, i wynosi zł. Do przedstawionych zmian nie wniesiono żadnych uwag. Radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 12 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XLI/197/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. Pkt.5/2 Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. Po odczytaniu projektu uchwały zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia. Pan Wójt poinformował, że potrzeba zmiany w/w uchwały wynika przede wszystkim ze zmiany art. 49 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela, który upoważnia organy prowadzące szkoły do ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Nowelizacja tego upoważnienia nakłada na organy prowadzące szkoły obowiązek uwzględnienia wśród dotychczasowych kryteriów osiągnięcia nauczycieli w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 11 głosów za, na sali obrad obecnych 11 radnych, nieobecny Radny G Jackowski/ podjęli uchwałę Nr XLI/198/10 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. Pkt.5/3 Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. Po odczytaniu projektu uchwały zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia. Pan Wójt poinformował, że Rada Gminy do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. W otwartej przez Przewodniczącego dyskusji głos zabrał sołtys Pan Włodzimierz Szmigielski, który stwierdził, że tworzenie funduszu jest zbędne ponieważ drobne sprawy które zgłaszają sołtysi do Urzędu Gminy są i tak uwzględniane przez Wójta. W związku z tym składa wniosek aby Rada nie wyrażała zgody na tworzenie tego funduszu. Zgłoszony wniosek Rada przyjęła jednomyślnie / 11 głosów za na sali obrad w czasie głosowania obecnych 11 radnych, nieobecny Radny P Nałęcz/ Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania projektu uchwały z przyjętym wnioskiem. Radni jednomyślnie /12 głosów za/ podjęli uchwałę nr XLI/199/10 w sprawie funduszu sołeckiego. Pkt.5/4 Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku 8

9 obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie projektu systemowego Postaw na Swoją Przyszłość współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Po odczytaniu projektu uchwały zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia. Pan Wójt poinformował, że projekt będzie miał na celu integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej. Ukierunkowany jest na udzielenie grupie docelowej wielostronnego wsparcia. Narzędziem realizacji projektu systemowego przez GOPS w Regiminie będzie kontrakt socjalny. Realizacja projektu będzie trwała od 01 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 12 głosów za/podjęli uchwałę nr XLI/200/10 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie projektu systemowego Postaw na Swoją Przyszłość współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Pkt.5/5 Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego. Po odczytaniu projektu uchwały zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia. Wójt Pan Lech Zduńczyk zwrócił uwagę, że Rada Gminy Uchwałami Nr XXXIX/184/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. oraz XLI/197/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Regimin na 2010 r. przeznaczyła środki finansowe w kwocie zł na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Grzybowo Regimin Szulmierz na odcinku Karniewo Włosty oraz przebudowie drogi powiatowej Ciechanów Ropele Karniewo Jarluty Regimin przejście przez m. Zeńbok. Obecna sytuacja na planowanych do przebudowy odcinkach dróg stwarza poważne zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych. Wykonanie planowanych prac wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców Zeńboka i gminy korzystających z planowanych do modernizacji dróg. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zadeklarowało wykonanie powyższych zadań z pomocą finansową gminy Regimin, która wynosi 50% wartości zadań. W związku z tym, że udzielenie pomocy finansowej musi być poparte odpowiednią umową zawartą między gminą a powiatem, określającą udział finansowy obu stron porozumienia, zasady przekazania oraz sposób rozliczenia pomocy, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie /12 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XLI/201 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego. Pkt.5/6 Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Koziczyn. Po odczytaniu projektu uchwały zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia. Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że plan odnowy miejscowości jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o finansowe środki zewnętrzne. Jednym z takich źródeł jest dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

10 Wnioski o dofinansowanie planowanych inwestycji składane są do Zarządu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich do której gmina Regimin zgłosiła także swój akces. Wnioski rozpatrywane są w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW i muszą odpowiadać warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Bazą wyjściową do sporządzenia Planu były dane własne Urzędu Gminy, jak też konsultacje społeczne i ankietyzacja przeprowadzone w okresie styczeń marzec 2010 r wśród mieszkańców miejscowości Koziczyn. Plan Odnowy Miejscowości Koziczyn został przyjęty do realizacji uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 16 marca 2010 r. Uchwała Rady Gminy w Regiminie zatwierdzająca przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego Plan Odnowy Miejscowości Koziczyn na lata stanowić będzie jeden z podstawowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Dokument ten przygotowany został zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi w zakresie jego sporządzania. Zawiera analizę stanu aktualnego, wskazuje potrzeby mieszkańców, diagnozuje problemy wsi i ukazuje sposoby ich rozwiązania poprzez określone działania priorytetowe oraz pozostałe działania przewidziane do realizacji w okresie Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie /12 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XLI/202/10 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Koziczyn. Pkt.6 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za 2009 r. przedstawił Wójt Pan Lech Zduńczyk. Sprawozdanie stanowi zał. nr 14 do protokołu R.G. Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było. Pkt.6 W wolnych wnioskach głos zabrali: 1/Wójt Gminy Pan Lech Zduńczyk, który poinformował: o spotkaniu z Panem Starostą i Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg na którym wstępnie ustalono, że w 2010 r Starostwo Powiatowe wykona dokumentację techniczną i projektową na drogę Jarluty Małe Klice. Realizacja tego zadania będzie w dalszych latach, ponieważ jest to inwestycja duża bo licząca około 2 km. Priorytetem jest również droga między Radomką a Szczepankami oraz stan rowu przy drodze Lekowo Czeruchy. -o interwencyjnej kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z doniesieniem o odprowadzaniu ścieków do rzeki Łydyni. W czasie kontroli wystąpiły bardzo poważne niejasności ponieważ określono że w Regiminie jest kolektor sanitarny a przecież takiego kolektora nie ma. Jest kolektor przeznaczony do odprowadzania wód popłucznych z hydroforni w Regiminie. Natomiast to że część osób jest podłączona technicznie nie świadczy o tym, że osoby te odprowadzają tam ścieki. Z tego co wie z tych 16 wymienionych instytucji czy też osób większa część bo 9 posiada szamba. Kiedyś w perspektywie iluś tam lat wyrażono na to zgodę żeby z tych szamb jakąś rurę przeprowadzić do kanalizacji tz. ściekowej ale faktycznie rzecz biorąc te przyłącza nie funkcjonują Są dowody w postaci faktur na wywóz tych nieczystości. Ewenementem jest fakt, że zarzucono nam jedną rzecz a mianowicie że próbki tych ścieków są za czyste co jest bardzo podejrzane. Wyjaśnia jednak, że ścieki bytowe odprowadzane do rzeki Łydyni dwa razy do roku są badane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie dla potrzeb składania informacji w zakresie korzystania ze środowiska o odprowadzaniu ścieków bez pozwolenia wodno prawnego. Próbki do badania pobierane są nie przy wylocie kolektora do rzeki ale z ostatniej studzienki położonej ok. 30 m przed wylotem kolektora do rzeki. Pobór próbek odbywa się po wystawieniu zlecenia w terminie nie uzgadnianym wcześniej z Urzędem Gminy. -o I edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologi w rolnictwie dla rolników i sołtysów 10

11 -o przesłanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Ciechanowie harmonogramu przeglądu wiosennego stanu technicznego cieków i kanałów wraz z budowlami. Harmonogram ten jest do wglądu w Urzędzie dla zainteresowanych osób. -/zapoznał zebranych z protokołem z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy / protokół stanowi zał. nr 15 do prot. R.G. Następnie Wójt odnosząc się do lokalnej plotki, że Wójt Gminy Regimin został zatrzymany przez regimińską policję, która zabrała mu prawo jazdy ponieważ spowodował wypadek samochodowy, że policja posadziła Wójta na tzw. dołek, że wykupił prawo jazdy za 10 tyś zł, że Wójt dogadał się z Wojewodą Mazowieckim i ten łaskawie zgodził się zostawić Zduńczyka na wójtostwie do końca kadencji. Jeden warunek nie wolno mi startować do końca kadencji. Jednak wystartuję. Ten długi łańcuszek pomówień rozpoczął się z chwilą, gdy w okresie dużych mrozów zostawił samochód służbowy w garażu, zaś do pracy dojeżdżał samochodem prywatnym lub korzystał z uprzejmości pracowników UG dojeżdżających z Ciechanowa. Może zrozumieć, że zbliżają się wybory samorządowe, że pojawiają się kandydaci na radnych, Wójta, ale metody walki, jakie w tym przypadku zastosowano nie wpisują się w kanon żadnych zasad. Kilku kłamców i i obłudników próbuje w bezczelny sposób obrzucić Wójta błotem, wymyślając i puszczając w obieg niewiarygodne bzdury. Perfidnie i bezczelnie okłamują mieszkańców gminy traktując ich jak tępych i bezmyślnych idiotów, którzy uwierzą w każde kłamstwo. Jest przekonany, że jest zupełnie inaczej, zaś mieszkańcy wyciągną wnioski z całej tej sytuacji. 2/ Sołtysi zgłosili uszkodzenie nawierzchni drogowych w m. Lipa, Trzcianka, Lekówiec, Zeńbok, z Lekówca do Pawłowa, droga Czeruchy Lekowo, Kalisz - Kozdroje 3/Sołtys m. Kliczki zwróciła się z prośba o naprawę przepustu pod drogą do Kliczek, ponieważ mieszkańcy nie są w stanie sami tego naprawić. 4/Sołtys m. Pawłowo zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie bardzo zanieczyszczonej posesji w środku m. Pawłowo 5/sołtys m. Lipa zwrócił się z prośbą o przykrycie rowu przy świetlicy wiejskiej oraz o budowę przystanku Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi poinformował, że w sprawie naprawy dróg gdzie inwestorem był Powiat, będą wystosowane pisma do Starostwa Powiatowego aby Starostwo wystąpiło do wykonawcy o ich naprawę. Naprawa dróg gdzie inwestorem była Gmina i gdzie jest okres gwarancji z Urzędu Gminy będzie wystąpienie do wykonawcy o naprawę. Natomiast pozostałe drogi gminne będą naprawiane w ramach bieżącego utrzymania dróg. W związku z tym prośba do zebranych aby do Urzędu Gminy na piśmie składać zaistniałe uszkodzenia nawierzchni drogowych. Jeżeli chodzi o bałagan na posesji w m. Pawłowo to jeżeli nie ma zagrożenia epidemiologicznego, nie można nic zrobić, ponieważ przepisy na to nie pozwalają. Po wyczerpaniu dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski, który przypomniał radnym o złożeniu do końca kwietnia oświadczeń majątkowych oraz zwrócił uwagę, że następne oświadczenia należy złożyć na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji. Następnie po złożeniu wraz z Panem Wójtem Lechem Zduńczykiem życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych i zaproszeniu zebranych na świąteczny poczęstunek zamknął obrady XLI sesji Rady Gminy. 11

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Stan osobowy Rady...15 osób Obecnych wg zał. listy obecności...10 Radnych

Stan osobowy Rady...15 osób Obecnych wg zał. listy obecności...10 Radnych Protokół Nr XXXVII/09 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 30.11.2009 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Tomasza Zabiegałowskiego. Stan osobowy Rady...15 osób Obecnych wg zał.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 09.09.2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 09.09.2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego. Protokół XLV/10 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 09.09.2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego. Stan osobowy Rady...15 osób Obecnych wg załączone listy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Projekt nr 16 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2010 Nr XXXIX/184/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2009r.

Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2010 Nr XXXIX/184/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin Nr XXXIX/184/09 Rady Gminy w z dnia 29 grudnia 2009r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.01.2011 r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pani Ewy Pielech.

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.01.2011 r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pani Ewy Pielech. Protokół Nr V/11 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.01.2011 r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pani Ewy Pielech. Stan osobowy Rady...14 Radnych Obecnych wg załączonej listy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r.

Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 1314 UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo