z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.03.2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego."

Transkrypt

1 Protokół Nr XLI/10 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego. Stan osobowy rady...15 osób Obecnych wg za. Listy obecności...12 osób Spoza rady w sesji uczestniczyli: 1.Wójt Gminy...Pan L. Zduńczyk 2.Skarbnik Gminy...Pani J. Gęsicka 3.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej...Pan J Nieścior 4.Sołtysi wsi...23 osoby Pkt.1 Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski otwierając obrady powitał Radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Następnie zwrócił się do zebranych o uczczenie minutą ciszy piątej rocznicy śmierci jednego z największych Polaków w całych dziejach naszego narodu człowieka, który wprowadził Polskę i Kościół katolicki na świecie w XXI wiek. Po uczczeniu minutą ciszy 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad do którego na wniosek Wójta Gminy Pana L Zduńczyka jednomyślnie /12 głosów za/ wniesiono pkt. 5/5 dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego i pkt.5/6 dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Koziczyn. Po przyjęciu wniosku Wójta Radni jednomyślnie /12 głosów za/ przyjęli porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami. 5. Rozpatrzenie projektów i podjecie uchwał: 1/w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2/w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 3/w sprawie funduszu sołeckiego 4/w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie projektu systemowego Postaw na Swoją Przyszłość współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 5/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego 6/w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Koziczyn 6.Przedłożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za 2009 r. 6. Wolne wnioski i zapytania. 7. Zamknięcie obrad. Pkt.2 1

2 Do protokołu z XL sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie / 12 głosów za / Pkt.3 Pan Wójt L Zduńczyk przedstawiając informacje o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach: 1.Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie inwestycji budowa wodociągu w m. Szulmierz na odcinku ok mb. Do Urzędu Gminy wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą okazała się oferta firmy ZUWK i CO P. Kuczalskiego z Mławy. Zaoferował on realizację zadania za kwotę zł. Z wyłonionym wykonawcą została podpisana umowa, w której termin zakończenia zadania określono na r. 2.Rozstrzygnięty został przetarg na zadanie inwestycyjne zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina, którego realizacja została dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich we wstępnej wysokości zł. Do Urzędu Gminy wpłynęło 9 ofert z których najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Budo Land z Ciechanowa. Firma zaoferowała wykonanie zadania za kwotę , 41 zł. W dniu 9 marca podpisana została umowa z wykonawcą w której zapisano, że 15 czerwiec jest datą zakończenia całości inwestycji. 3.Ogłoszony został przetarg na realizację wymiany sieci wodociągowej na odcinku Regimin Lekowo o dług. ok. 780 m. termin składania ofert minął w dniu br. Do Urzędu Gminy złożono 3 oferty, przy czym najniższą cenę zaoferował Zakład Usług Wodnych z Mławy. Ostateczne rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w przyszłym tygodniu, gdyż cena najniższej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na to zadanie w budżecie gminy / 125 tyś zł/. 4.Po przygotowaniu stosownej dokumentacji ogłoszony został przetarg na realizację dwóch zadań inwestycyjnych związanych z wymianami pokrycia dachowego na budynkach świetlic wiejskich w m. Kozdroje i Trzcianka. Termin składania dokumentacji ofertowej upłynął w dniu 29 marca i w związku z tym do Urzędu wpłynęły 4 oferty. Najniższą z nich złożyła firma ZPUH Piotr Sosnowski z Ciechanowa. Wymiana dachu w Trzciance wyceniona została na kwotę zł., zaś w Kozdrojach na kwotę zł. Po rozstrzygnięciu przetargu zostaną podpisane stosowne umowy na realizacje tych zadań. 5.Przygotowany został i złożony do Sejmiku Mazowieckiego wniosek o dofinansowanie inwestycji budowy gminnej drogi transportu rolnego Jarluty Małe Żmijewo Kuce na odcinku ok m. Wniosek dotyczy dofinansowania zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 6.Przygotowana została dokumentacja geodezyjna niezbędna do wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej do przebudowy drogi gminnej Grzybowo Targonie na dług. ok. 700 m. 7.Przygotowana została dokumentacja geodezyjna na zadanie przebudowy drogi gminnej w m. Jarluty Duże na odcinku 300 m. 8.Wykonana została dokumentacja techniczno kosztorysowa niezbędna do realizacji zadania przebudowy drogi gminnej w m. Szulmierz / potrójne utwardzenie emulsją i grysem/ na odcinku 90 m. 9.Wykonana została dokumentacja kosztorysowo projektowa dotycząca realizacji zadania przebudowy drogi gminnej w m. Czeruchy /170 m/ poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem. 10. Wykonana została dokumentacja kosztorysowo techniczna niezbędna do realizacji przebudowy drogi gminnej w m. Targonie poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem. 11.Zlecone zostało wykonanie dokumentacji techniczno kosztorysowej niezbędnej do wykonania zadania przebudowy drogi gminnej w m. Jarluty Duże na odcinku 300 m poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej. 12.Przygotowana została dokumentacja techniczno kosztorysowa na realizację zadania związanego z przebudową strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn. 2

3 13.W związku z zatwierdzeniem powyższej dokumentacji zostało przygotowane i złożone w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie zgłoszenie zamiaru realizacji powyższego zadania. 14. Na podstawie dokumentacji, o której mowa była wyżej, przygotowany został wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznawanych w ramach Fundacji Ciuchcia Krasińskich. Wniosek ten zostanie złożony do Fundacji w terminie do 6 kwietnia 2010 r. 15.W związku z problemami technicznymi dotyczącymi sposobu wykonania sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie Urząd Gminy zwrócił się do ZUW Mława o opinię techniczną w tej sprawie. Wynika z niej, że budowa sieci w tej miejscowości nie może być realizowana ze względu na brak dostatecznego ciśnienia 16.Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania budowy drogi gminnej Karniewo Targonie o długości ok m. 17.Zakończona została trwająca ok. 2 miesiące kompleksowa kontrola finansów Gminy Regimin przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Sporządzony został protokół, zaś w ciągu najbliższych tygodni przedstawione zostaną zalecenia pokontrolne. 18.Przez Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadzona została kontrola Organizacji egzaminu gimnazjalnego. Kontrola wypadła bardzo pozytywnie, żadnych zaleceń pokontrolnych nie wydano. 19.W Gminnym Zespole Szkół w Regiminie odbyły się także dwie kontrole zewnętrzne, przeprowadzone przez pracowników Akademii Podlaskiej w Siedlcach, dotyczące realizacji programu edukacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej połączone z przeprowadzeniem egzaminu z kompetencji matematyczno przyrodniczo technicznych. Prace GZS oceniono na poziomie bardzo wysokim, zaś wyniki testu wykazały, że umiejętności uczniów wzrosły o ok. 30%. 20.Przeprowadzona została interwencyjna kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska związana ze zgłoszeniem nielegalnego odprowadzania ścieków w m. Regimin. 21.Przygotowany został i w dniu jutrzejszym zostanie złożony w Warszawie kolejny wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą Wiedza kapitał na przyszłość dotyczący organizacji zajęć dodatkowych w szkołach na terenie gminy Regimin. Złożony on zostanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Kosztorys wniosku zamknięty jest kwotą zł. 22.Zakończona została niezwykle uciążliwa w tym roku akcja zimowego utrzymania dróg. Łączne koszty prowadzonych działań zamknęły się kwotą ok. 57 tys. 23.Zakończony został remont ostatniego pomieszczenia sanitarnego /łazienki/ w budynku Urzędu Gminy. 24.Zakończyły się walne zebrania sprawozdawcze w siedmiu istniejących na terenie gminy jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. 25.Jednostki OSP z Lekowa i Szulmierza brały udział w dwudniowej akcji związanej z zagrożeniem podtopieniami, jakie miały miejsce w m. Grzybowo, Szulmierz, Kliczki i Lekowo. Przeprowadzone działania pozwoliły na likwidacje zaistniałych zagrożeń. 26.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Regimin o dofinansowanie programu likwidacji zagrożenia azbestem na terenie naszej gminy. Wstępnie na realizację tego programu przyznana została nam kwota zł, która musi być wykorzystana w 2010 r. 27.W związku z decyzją WFOŚiGW Urząd Gminy ogłosił nabór chętnych do otrzymania dofinansowania zdjęcia i utylizacji pokryć azbestowych. Do urzędu złożonych zostało 26 wniosków o dofinansowanie. Przygotowana jest dokumentacja przetargowa związana z wyłonieniem firmy, która wykona czynności związane ze zdjęciem i utylizacją azbestu na terenie naszej gminy. 3

4 28.Po przeszkoleniu dwóch stażystek zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ARiMR w Ciechanowie uruchomiony został w Urzędzie punkt pomocy przy wypełnianiu wniosków o bezpośrednie dopłaty obszarowe. 29.Kolejny, bardzo znaczący sukces odnieśli młodzi zawodnicy reprezentujący MUKS Czarni Regimin. Drużyna piłki ręcznej dzieci /rocznik 1994 i młodsi/ zakwalifikowała się do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej. Sukces jest tym większy, iż w pokonanym polu zostały m. in. trzy drużyny z Płocka i cztery z Warszawy. Jest raczej przesądzone, że organizatorem rozgrywek ćwierćfinałowych zostanie wybrany Regimin osobowa grupa nauczycielek z Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie uczestniczyła w kolejnym po Szwecji, spotkaniu związanym z wdrażaniem Programu Międzynarodowej Wymiany Dzieci Commenius Sokrates. Spotkanie to odbyło się tym razem w Rumunii. Kolejnym etapem są wyjazdy do Anglii i Hiszpanii. Całość kosztów programu sfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, który przekazał Gminie Regimin kwotę Euro /ok.58,5 tyś zł./ 31.We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem z Ciechanowa przygotowana została akcja pomocy przedświątecznej dla wielodzietnych rodzin z terenu gminy Regimin. Do 50 z nich trafiła żywność w postaci cukru, kaszy mannej oraz konserw. W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia: 1. w sprawie powołania zespołu koordynującego projekt pn. Kierunek na wykształcenie, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2010 r. 3w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości i herbaty dla pracowników. 5.w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust..8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Kierunek na wykształcenie - szkolenie komputerowe. 6.w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. 7. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina. 8. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. 9. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Wymiana pokryć dachowych na budynkach świetlic wiejskich z podziałem na zadania. 10.w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lekowo. Przedstawione sprawozdanie przyjęto bez uwag. Pkt.4 Przewodniczący Komisji informując o pracach Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach: 4

5 1/Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciw Pożarowej pani Urszula Kuc poinformowała, że Komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia, które dotyczyły:analizy projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 i analizy funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy Regimin. Spotkanie z Zarządem Gminnym OSP. Następnie odczytała protokoły z posiedzeń, które stanowią zał. nr 3 i 4 do prot. R.G 2/Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani Barbara Derewicz poinformowała, że Komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia, które dotyczyły: Analizy działalności GOPS i zaopiniowania zmian w budżecie gminy na 2010 r. następnie odczytała protokoły z posiedzeń, które stanowią zał. nr 5 i 6 do protokołu. 3/Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Stępska poinformowała, że Komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie, które dotyczyło kontroli realizacji wybranych inwestycji za 2009 r. następnie odczytała protokół, który stanowi zał. Nr 7 do prot. R.G. Nad przedstawionymi informacjami nie było dyskusji. Pkt.5/1 Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. po czym zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienie. Wójt Pan Lech Zduńczyk uzasadniając niniejszą uchwałę, przedstawił następujące zestawienie: Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę zł, w tym: 1. w dziale Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, o kwotę zł, tytułem wpłat dobrowolnych na remonty dróg gminnych, 2. w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę zł, tytułem wpłaconych odsetek od należności podatkowych oraz w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, o kwotę zł, z tytułu opłat za koncesje i licencje, 3. w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł. Zwiększenia subwencji dokonano w oparciu o załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10, który określa ostateczne kwoty subwencji na 2010 rok, 4. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł. Środki zabezpieczą realizację projektu Postaw na swoją przyszłość realizowanego przy współudziale środków unijnych i zostały wprowadzone jako korekta wydatków majątkowych przyjętych Uchwałą Rady Gminy nr XL/191/10 z dnia r, 5. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85213, 85214, i zgodnie z planem dotacji przekazanym dnia 03 marca br, przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki o kwotę zł, 6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, w tym: 1) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę zł, z przeznaczeniem na unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Regimin (pismo BTC /10/336 a dnia r), 2) środki przeniesione w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł. 5

6 Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmian dokonuje się na podstawie planu dotacji przekazanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność, w związku z przeniesieniem do dochodów bieżących na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach programu realizowanego przy współudziale środków unijnych. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę zł, w tym: 1. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę 4 zł, i w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 47 zł. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS dla pracowników administracji, 2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Obrona cywilna o kwotę 300 zł. na wniosek inspektora ds. zarządzania kryzysowego, 3. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80103, i o kwotę zł, w związku z naliczeniem i wypłatą tzw. 13 t-ki za 2009 rok dla pracowników gminnych jednostek oświatowych, 4. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł, w związku ze zmianą planu dotacji przekazanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 5. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Świetlice szkolne o kwotę zł, w związku z naliczeniem 13 t-ki wraz z pochodnymi dla pracowników świetlicy szkolnej w Regiminie, Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę zł, w tym: 1. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł, w rozdziałach: 1) Drogi publiczne gminne o kwotę zł, z przeznaczeniem na czyszczenie i pogłębianie rowów przy drogach gminnych, 2) Pozostała działalność o kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup środków bhp i odzieży roboczej dla pracowników skierowanych przez PUP w Ciechanowie (1.200 zł,) oraz naliczenie odpisu na ZFŚS zł, 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł, w tym: 1) na zakup usług remontowych na potrzeby budynku komunalnego w Lekowie zł, 2) na realizację komunalizacji gruntów i nieruchomości gminnych - kwota zł, 3. w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę zł, - uzupełnienie środków na przygotowanie dokumentacji, 4. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia dla pracownika USC, 5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Obrona cywilna o kwotę 300 zł. Wydatki będą sfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie, 6. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł, w tym: 1) w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 877 zł, dla GZS w Regiminie - uzupełnienie środków na wypłatę 13 t-ki dla nauczycieli, 2) w rozdziale Przedszkola o kwotę zł, - refundacja kosztów związanych z 6

7 3) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, - naliczenie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli na 2010 rok, 7. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85213, 85214, i o kwotę zł, wydatki ustalono zgodnie z planem dotacji przekazanym dnia 03 marca br, przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz w rozdziale Dodatki mieszkaniowe o kwotę 500 zł, jako uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń dla 2 osób zgodnie z decyzjami. 8. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, w tym: 1) w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za korzystanie ze środowiska, 2) w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi o kwotę zł, z przeznaczeniem na zlecenie wykonania unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy, 3) w rozdziałach i o kwotę zł, ( wprowadzenie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zadania przeniesione do budżetu w związku z likwidacją GFOŚiGW zł, oraz rozbiórkę budynku komunalnego w m. Regimin zł), 9. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Biblioteki zwiększa się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu o kwotę zł, na wniosek Kierownika biblioteki. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę zł, w tym: 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około m, 2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę zł, w związku wykreśleniem z planu wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zadania Dostosowanie budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn do pełnienia funkcji Domu Ludowego 3. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, w tym zadania: 1) rezygnuje się z realizacji zadania Renowacja zabytkowego obiektu komunalnego w m. Zeńbok kwota zł, 2) zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina o kwotę zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie tego zadania. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę zł, w tym: 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę zł, zwiększono środki niezbędne dla realizacji zadania Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lekowo, 2. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł, tytułem pomocy dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Regimin, w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę zł, na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zgodnie z załącznikami 4 i 5 do uchwały oraz w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup zniszczonego przystanku w m. Szulmierz, 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Lekowo, 4. w dziale 750 Administracja publiczna, o kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego z drukarką dla USC zł, oraz realizację zadania 7

8 5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę zł, na realizację zadania Odbudowa budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn i zł na realizację zadania Zakup szamba plastikowego 4M wraz z montażem dla strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn 6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, na realizację zadania Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo na potrzeby społeczności lokalnej W związku z powyższymi zmianami planowany deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę zł, i wynosi zł. Do przedstawionych zmian nie wniesiono żadnych uwag. Radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 12 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XLI/197/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. Pkt.5/2 Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. Po odczytaniu projektu uchwały zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia. Pan Wójt poinformował, że potrzeba zmiany w/w uchwały wynika przede wszystkim ze zmiany art. 49 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela, który upoważnia organy prowadzące szkoły do ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Nowelizacja tego upoważnienia nakłada na organy prowadzące szkoły obowiązek uwzględnienia wśród dotychczasowych kryteriów osiągnięcia nauczycieli w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 11 głosów za, na sali obrad obecnych 11 radnych, nieobecny Radny G Jackowski/ podjęli uchwałę Nr XLI/198/10 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. Pkt.5/3 Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. Po odczytaniu projektu uchwały zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia. Pan Wójt poinformował, że Rada Gminy do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. W otwartej przez Przewodniczącego dyskusji głos zabrał sołtys Pan Włodzimierz Szmigielski, który stwierdził, że tworzenie funduszu jest zbędne ponieważ drobne sprawy które zgłaszają sołtysi do Urzędu Gminy są i tak uwzględniane przez Wójta. W związku z tym składa wniosek aby Rada nie wyrażała zgody na tworzenie tego funduszu. Zgłoszony wniosek Rada przyjęła jednomyślnie / 11 głosów za na sali obrad w czasie głosowania obecnych 11 radnych, nieobecny Radny P Nałęcz/ Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania projektu uchwały z przyjętym wnioskiem. Radni jednomyślnie /12 głosów za/ podjęli uchwałę nr XLI/199/10 w sprawie funduszu sołeckiego. Pkt.5/4 Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku 8

9 obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie projektu systemowego Postaw na Swoją Przyszłość współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Po odczytaniu projektu uchwały zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia. Pan Wójt poinformował, że projekt będzie miał na celu integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej. Ukierunkowany jest na udzielenie grupie docelowej wielostronnego wsparcia. Narzędziem realizacji projektu systemowego przez GOPS w Regiminie będzie kontrakt socjalny. Realizacja projektu będzie trwała od 01 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 12 głosów za/podjęli uchwałę nr XLI/200/10 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie projektu systemowego Postaw na Swoją Przyszłość współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Pkt.5/5 Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego. Po odczytaniu projektu uchwały zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia. Wójt Pan Lech Zduńczyk zwrócił uwagę, że Rada Gminy Uchwałami Nr XXXIX/184/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. oraz XLI/197/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Regimin na 2010 r. przeznaczyła środki finansowe w kwocie zł na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Grzybowo Regimin Szulmierz na odcinku Karniewo Włosty oraz przebudowie drogi powiatowej Ciechanów Ropele Karniewo Jarluty Regimin przejście przez m. Zeńbok. Obecna sytuacja na planowanych do przebudowy odcinkach dróg stwarza poważne zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych. Wykonanie planowanych prac wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców Zeńboka i gminy korzystających z planowanych do modernizacji dróg. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zadeklarowało wykonanie powyższych zadań z pomocą finansową gminy Regimin, która wynosi 50% wartości zadań. W związku z tym, że udzielenie pomocy finansowej musi być poparte odpowiednią umową zawartą między gminą a powiatem, określającą udział finansowy obu stron porozumienia, zasady przekazania oraz sposób rozliczenia pomocy, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie /12 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XLI/201 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego. Pkt.5/6 Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Koziczyn. Po odczytaniu projektu uchwały zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia. Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że plan odnowy miejscowości jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o finansowe środki zewnętrzne. Jednym z takich źródeł jest dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

10 Wnioski o dofinansowanie planowanych inwestycji składane są do Zarządu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich do której gmina Regimin zgłosiła także swój akces. Wnioski rozpatrywane są w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW i muszą odpowiadać warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Bazą wyjściową do sporządzenia Planu były dane własne Urzędu Gminy, jak też konsultacje społeczne i ankietyzacja przeprowadzone w okresie styczeń marzec 2010 r wśród mieszkańców miejscowości Koziczyn. Plan Odnowy Miejscowości Koziczyn został przyjęty do realizacji uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 16 marca 2010 r. Uchwała Rady Gminy w Regiminie zatwierdzająca przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego Plan Odnowy Miejscowości Koziczyn na lata stanowić będzie jeden z podstawowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Dokument ten przygotowany został zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi w zakresie jego sporządzania. Zawiera analizę stanu aktualnego, wskazuje potrzeby mieszkańców, diagnozuje problemy wsi i ukazuje sposoby ich rozwiązania poprzez określone działania priorytetowe oraz pozostałe działania przewidziane do realizacji w okresie Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie /12 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XLI/202/10 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Koziczyn. Pkt.6 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za 2009 r. przedstawił Wójt Pan Lech Zduńczyk. Sprawozdanie stanowi zał. nr 14 do protokołu R.G. Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było. Pkt.6 W wolnych wnioskach głos zabrali: 1/Wójt Gminy Pan Lech Zduńczyk, który poinformował: o spotkaniu z Panem Starostą i Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg na którym wstępnie ustalono, że w 2010 r Starostwo Powiatowe wykona dokumentację techniczną i projektową na drogę Jarluty Małe Klice. Realizacja tego zadania będzie w dalszych latach, ponieważ jest to inwestycja duża bo licząca około 2 km. Priorytetem jest również droga między Radomką a Szczepankami oraz stan rowu przy drodze Lekowo Czeruchy. -o interwencyjnej kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z doniesieniem o odprowadzaniu ścieków do rzeki Łydyni. W czasie kontroli wystąpiły bardzo poważne niejasności ponieważ określono że w Regiminie jest kolektor sanitarny a przecież takiego kolektora nie ma. Jest kolektor przeznaczony do odprowadzania wód popłucznych z hydroforni w Regiminie. Natomiast to że część osób jest podłączona technicznie nie świadczy o tym, że osoby te odprowadzają tam ścieki. Z tego co wie z tych 16 wymienionych instytucji czy też osób większa część bo 9 posiada szamba. Kiedyś w perspektywie iluś tam lat wyrażono na to zgodę żeby z tych szamb jakąś rurę przeprowadzić do kanalizacji tz. ściekowej ale faktycznie rzecz biorąc te przyłącza nie funkcjonują Są dowody w postaci faktur na wywóz tych nieczystości. Ewenementem jest fakt, że zarzucono nam jedną rzecz a mianowicie że próbki tych ścieków są za czyste co jest bardzo podejrzane. Wyjaśnia jednak, że ścieki bytowe odprowadzane do rzeki Łydyni dwa razy do roku są badane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie dla potrzeb składania informacji w zakresie korzystania ze środowiska o odprowadzaniu ścieków bez pozwolenia wodno prawnego. Próbki do badania pobierane są nie przy wylocie kolektora do rzeki ale z ostatniej studzienki położonej ok. 30 m przed wylotem kolektora do rzeki. Pobór próbek odbywa się po wystawieniu zlecenia w terminie nie uzgadnianym wcześniej z Urzędem Gminy. -o I edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologi w rolnictwie dla rolników i sołtysów 10

11 -o przesłanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Ciechanowie harmonogramu przeglądu wiosennego stanu technicznego cieków i kanałów wraz z budowlami. Harmonogram ten jest do wglądu w Urzędzie dla zainteresowanych osób. -/zapoznał zebranych z protokołem z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy / protokół stanowi zał. nr 15 do prot. R.G. Następnie Wójt odnosząc się do lokalnej plotki, że Wójt Gminy Regimin został zatrzymany przez regimińską policję, która zabrała mu prawo jazdy ponieważ spowodował wypadek samochodowy, że policja posadziła Wójta na tzw. dołek, że wykupił prawo jazdy za 10 tyś zł, że Wójt dogadał się z Wojewodą Mazowieckim i ten łaskawie zgodził się zostawić Zduńczyka na wójtostwie do końca kadencji. Jeden warunek nie wolno mi startować do końca kadencji. Jednak wystartuję. Ten długi łańcuszek pomówień rozpoczął się z chwilą, gdy w okresie dużych mrozów zostawił samochód służbowy w garażu, zaś do pracy dojeżdżał samochodem prywatnym lub korzystał z uprzejmości pracowników UG dojeżdżających z Ciechanowa. Może zrozumieć, że zbliżają się wybory samorządowe, że pojawiają się kandydaci na radnych, Wójta, ale metody walki, jakie w tym przypadku zastosowano nie wpisują się w kanon żadnych zasad. Kilku kłamców i i obłudników próbuje w bezczelny sposób obrzucić Wójta błotem, wymyślając i puszczając w obieg niewiarygodne bzdury. Perfidnie i bezczelnie okłamują mieszkańców gminy traktując ich jak tępych i bezmyślnych idiotów, którzy uwierzą w każde kłamstwo. Jest przekonany, że jest zupełnie inaczej, zaś mieszkańcy wyciągną wnioski z całej tej sytuacji. 2/ Sołtysi zgłosili uszkodzenie nawierzchni drogowych w m. Lipa, Trzcianka, Lekówiec, Zeńbok, z Lekówca do Pawłowa, droga Czeruchy Lekowo, Kalisz - Kozdroje 3/Sołtys m. Kliczki zwróciła się z prośba o naprawę przepustu pod drogą do Kliczek, ponieważ mieszkańcy nie są w stanie sami tego naprawić. 4/Sołtys m. Pawłowo zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie bardzo zanieczyszczonej posesji w środku m. Pawłowo 5/sołtys m. Lipa zwrócił się z prośbą o przykrycie rowu przy świetlicy wiejskiej oraz o budowę przystanku Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi poinformował, że w sprawie naprawy dróg gdzie inwestorem był Powiat, będą wystosowane pisma do Starostwa Powiatowego aby Starostwo wystąpiło do wykonawcy o ich naprawę. Naprawa dróg gdzie inwestorem była Gmina i gdzie jest okres gwarancji z Urzędu Gminy będzie wystąpienie do wykonawcy o naprawę. Natomiast pozostałe drogi gminne będą naprawiane w ramach bieżącego utrzymania dróg. W związku z tym prośba do zebranych aby do Urzędu Gminy na piśmie składać zaistniałe uszkodzenia nawierzchni drogowych. Jeżeli chodzi o bałagan na posesji w m. Pawłowo to jeżeli nie ma zagrożenia epidemiologicznego, nie można nic zrobić, ponieważ przepisy na to nie pozwalają. Po wyczerpaniu dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski, który przypomniał radnym o złożeniu do końca kwietnia oświadczeń majątkowych oraz zwrócił uwagę, że następne oświadczenia należy złożyć na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji. Następnie po złożeniu wraz z Panem Wójtem Lechem Zduńczykiem życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych i zaproszeniu zebranych na świąteczny poczęstunek zamknął obrady XLI sesji Rady Gminy. 11

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok

NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY Budżet Gminy na rok W numerze 2 Twój podatek dla gminy Wkrótce projekt regulaminu w sprawie czystości XV Powiatowy Konkurs Muzyczny Stare Babice Zwrot

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo