Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiodący operator alternatywny w Polsce"

Transkrypt

1 Wiodący operator alternatywny w Polsce Maj 29

2 Spis treści Podsumowanie 3 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku 14 Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych 26 Segmenty klientów biznesowych generują środki pienięŝne 37 Silna baza aktywów i pełne finansowanie strategii 4 Wyniki finansowe i prognoza 43 ZastrzeŜenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz wiąŝą się z ryzykiem i brakiem pewności realizacji tych prognoz. Z uwagi na wystąpienie szeregu czynników faktyczne wyniki osiągnięte przez Netię mogą róŝnić się w istotnym zakresie od wyników przedstawionych w informacjach prognostycznych. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Netii znajduje się w najnowszym raporcie okresowym Netii. Netia niniejszym oświadcza, Ŝe nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz. 2

3 Podsumowanie Propozycja inwestycyjna Netii Największy operator alternatywny w Polsce Największy operator alternatywny w Polsce, odnotowany w I kw. 29 r. wzrost przychodów o 64% r-d-r 1 Wzrost poprzez pozyskiwanie klientów w sposób organiczny oraz akwizycje nowych spółek Transakcja nabycia Tele2 Polska zamknięta w dn. 15 września 28 r. Cena nabycia: 2,8 x EBITDA prognozowana na 28 r. w wysokości 4 mln PLN Projekty integracyjne w toku: podtrzymana prognoza rocznych efektów synergii powyŝej 3 mln PLN Nabycie 22 sieci operatorów ethernetowych zlokalizowanych na terenie całego kraju w okresie r. Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych i pozyskanie 1 mln klientów do końca 212 r. Wzrost bazy klientów usług szerokopasmowych do 441 tys. w I kw. 29 r. z 6 tys. w IV kw. 26 r. Wzrost ogólnego udziału w rynku usług szerokopasmowych z 1,5% w IV kw. 26 r. do 7,9% w I kw. 29 r. 23% udział w rynku przyłączeń netto dla usług szerokopasmowych w okresie I kw. 27 r. - I kw. 29 r. 95% udział wśród operatorów alternatywnych w rynku usług szerokopasmowych opartych na dostępie regulowanym (BSA) Ponad 43% klientów usług szerokopasmowych obsługiwanych przez własną sieć Netii Wykorzystanie skali i zasięgu własnej sieci Ponad 1,1 mln klientów usług głowowych pozyskanych do końca I kw. 29 r. Około 4 tys. klientów usług głosowych obsługiwanych we własnej sieci Netii Ponad 7 tys. klientów usług głosowych obsługiwanych w ramach umów na dostęp hurtowy z TP (WLR) Potencjał dosprzedaŝy usług szerokopasmowych dotychczasowym klientom (koncentracja na sprzedaŝy dwóch usług w pakiecie (2Play) Około 5 tys. km sieci szkieletowej oraz 4,5 tys. km sieci miejskich zlokalizowanych na terenie całego kraju Netia liderem rynku w uwalnianiu węzłów LLU, z moŝliwością migracji klientów BSA/ WLR do profilu LLU na terenie całego kraju Przewagi konkurencyjne Przewaga konkurencyjna w postaci ogólnokrajowej sieci szkieletowej oraz znajomości rynku klientów indywidualnych Atrakcyjny potencjał wzrostu rynku i sprzyjające środowisko regulacyjne Operator alternatywny z największą bazą klientów biznesowych, generującą szeroki strumień środków pienięŝnych Silny bilans i pełne finansowanie dla realizacji strategii wzrostu spółki Doświadczony zespół zarządzający, plan motywacyjny skorelowany z budową wartości spółki dla akcjonariuszy 1 Przychody z działalności kontynuowanej 3

4 Podsumowanie Podstawowe dane finansowe i operacyjne Silna baza aktywów Wzrost przychodów i EBITDA mln PLN P Przychody ,121 1,52 Zmiana (rdr%) -5.2% -2.8% 33.8% 35.6% Skorygowana EBITDA MarŜa (%) 25.6% 2.4% 15.3% 19.1% EBITDA MarŜa (%) -8.% 2.4% 15.3% 17.4% Nakłady inwestycyjne (bez przejęć) Nakłady inwestycyjne na przejęcia nd Łączne nakłady inwestycyjne nd Przychody ze sprzedaŝy P4 i grupy aktywów IVT na na 46 nd Aktywa razem 2,155 2,71 2,282 na Zobowiązania na Kapitał własny 1,945 1,728 1,928 na Środki pienięŝne netto na Dostępne linie kredytowe na mln PLN % 25% 25 14,2% 14,6% 16,2% 15,6% 19,% 2% % ` 1% % % I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 Przychody Skorygow ana EBITDA MarŜa Skorygow anej EBITDA Klienci usług szerokopasmowych i głosowych 2 Wartość przedsiębiorstwa 1,173 Kapitalizacja rynkowa (na dzień 9 kwietnia 29) 1,365 Liczba akcji (mln szt.) ,2 1, Sieć szkieletowa (km) 5,2 5,2 5,2 5,2 Sieci lokalne (km) 4,68 4,452 4,452 Uwolnione węzły LLU na na Klienci usług szerokopasmowych (k) Klienci usług głosowych (własna sieć + WLR) (k) ,65 1,15 ' ,33 1, ,15 Źródło: Netia - I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 Klienci usług szerokopasmow ych Klienci usług głosow ych (w łasna sieć + WLR) 1 Zysk EBITDA za 26 r. bez odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz umorzenia zobowiązań koncesyjnych El-Netu. Zysk EBITDA za 29 r. bez jednorazowych kosztów restrukturyzacji w ramach programu redukcji kosztów (projekt Profit). 2 Klienci we własnej sieci + WLR (usługi świadczone od IV kw. 27 r.) 3 Bez nabytych aktywów (spółki ethernetowe) 4

5 Podsumowanie Główne segmenty klientów Klienci indywidualni SOHO/SME % 13.9% 2% % 35% 16 15% 1% % 22.4% 24.% 3% 25% mln PLN % % -1.9% I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 5% % -5% -1% -15% mln PLN % I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 2% 15% 1% 5% % Przychody MarŜa EBITDA % Przychody MarŜa EBITDA % Klienci biznesowi Carrier 2 mln PLN % 49.1% 5.2% 43.8% 49.2% 6% 5% 4% 3% 2% mln PLN % 31.5% 35.3% 39.9% 44.8% 5% 4% 3% 2% % % I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 % I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 % Przychody MarŜa EBITDA % Przychody MarŜa EBITDA % 1 SOHO = klienci rezydencjalni, SME = małe i średnie przedsiębiorstwa 2 usługi dla innych operatorów Źródło: Wewnętrzne raporty zarządcze Netii Nota: Kwartalny zysk EBITDA i przychody dla prezentowanych segmentów nie sumują się do łącznego zysku EBITDA i przychodów prezentowanych w kwartalnych sprawozdaniach finansowych (szczegółowe informacje w notach do sprawozdania finansowego) 5

6 Podsumowanie Wiodący alternatywny dostawca usług szerokopasmowych Klienci usług głosowych wg technologii, na dzień 31 grudnia 28 r. Udział operatorów alternatywnych w rynku usług BSA, na dzień 31 marca 29 r. Porty szeokopasmowe (') % % ` Cel 29 sieć miedziana, TVK i LLU sieć Ethernet Wimax Internet BSA 1% 95% 8% 6% 4% 2% 4% 1% % Łącznie Dialog Inni Porty szerokopasmowe, na dzień 31 marca 29 r. 441 tys. klientów szerokopasmowych obsługiwanych na dzień 31 marca 29 r. Wzrost ogólnego udziału w rynku usług szerokopasmowych z 2,4% w I kw. 27 r. do 7,9% w I kw. 29 r. Udział w rynku przyłączeń netto dla usług szerokopasmowych wyniósł 23% pomiędzy I kw. 27 r. a I kw. 29 r. 43% klientów szerokopasmowych obsługiwanych bezpośrednio we własnych sieciach dostępowych Netii Do końca 29 r. Netia zamierza pozyskać w ramach wzrostu organicznego łącznie ponad 525 tys. klientów szerokopasmowych (własna sieć + BSA + LLU), nie uwzględniając dalszych potencjalnych przejęć spółek ethernetowych Źródło: Netia, informacje publicznie dostępne Grupa TP Netia Dialog 6

7 Podsumowanie Wiodący alternatywny dostawca usług głosowych Klienci usług głosowych wg technologii, na dzień 31 grudnia 28 r. Udział w rynku WLR 1 na dzień 31 marca 29 r ,65 + 8% 1% 1 8% Linie głosowe (') % % 4% 2% % 69% 18% 13% Łącznie Dialog Pozostali Cel 29 Bezpośrednie usługi głosow e LLU & VoIP WiMAX głos WLR Łączna liczba klientów usług głosowych, na dzień 31 marca 29 r. Ponad 1.15 tys. klientów głosowych obsługiwanych na dzień 31 marca 29 r. Ponad 5 tys. klientów pozyskanych w ramach nabycia Tele2 Polska 15 36% klientów głosowych obsługiwanych bezpośrednio poprzez sieci dostępowe Netii 69% udział w rynku WLR wśród operatorów alternatywnych Do końca 29 r. Netia zamierza pozyskać w ramach wzrostu organicznego łącznie ponad 1.15 tys. klientów szerokopasmowych (własna sieć + BSA + LLU) (') Grupa TP Netia Dialog Inni 1,6% udział w rynku usług głosowych Źródło: Netia, informacje publicznie dostępne 1 Hurtowy dostęp do abonamentu 7

8 Podsumowanie Zasięg sieci Netii Około 5. km światłowodowej sieci szkieletowej Około 4.5 km światłowodowych sieci miejskich Około 3.2 km kanalizacji teletechnicznej Standardowa przepustowość 72j Miejska infrastruktura światłowodowa w 44 największych miastach Polski Ponad 4 lokalizacji C/DWDM w największych miastach Sieć SDH zbudowana w oparciu o systemy Alcatel (15+ węzłów SDH STM -16 i STM -64) Dwie niezaleŝne sieci obsługujące cały ruch pakietowy Carrier Ethernet i Metro Ethernet dla usług L2 3 węzłów ethernetowych z szybkością transferu 1Gb 15 węzłów ethernetowych z szybkością transferu 1Gb 55+ węzłów ADSL z szybkością transferu 1Gb Sieć IP dla usług L3 15 węzłów IP z szybkością transferu 1Gb 4 punkty styku z międzynarodowymi operatorami sieci IP 5 centrów kolokacyjnych (klasy Tier III) Międzynarodowy punkt styku w Cieszynie (połączenie do Pragi i Frankfurtu) Spójny system zarządzania z moŝliwością zautomatyzowanego kreowania usług (end-to-end) Szczecin Stargard Sczeciński Own FO LL FO Koszalin Piła Wrocław Słupsk Poznań Bydgoszcz Brzeg Kalisz Sieradz Opole Konin Kępno Gdynia Gdańsk Starogard Gdański Toruń Rybnik Cieszyn Tczew Grudziądz Włocławek Płock Tychy Łódź Tarnowskie Góry Katowice Bielsko-Biała Kraków Modlin Warszawa Radom Puławy Lublin Starachowice Ostrowiec Kielce Świętokrzyski Źródło: Netia 8

9 Podsumowanie Sprzyjające zmiany regulacyjne Sytuacja rynkowa przed wprowadzeniem dostępu regulowanego w 26 r. Operatorzy alternatywni konkurują z operatorem zasiedziałym (TP) poprzez własne sieci miejskie, rynek dostępny dla tych operatorów ogranicza się do ich własnych sieci (dla Netii do 398 tys. linii), brak moŝliwości konkurencji o zasięgu ogólnokrajowym Sytuacja rynkowa po wprowadzeniu dostępu regulowanego WLR/ BSA w 27 r. Regulowany dostęp z wykorzystaniem sieci TP umoŝliwia operatorom alternatywnym odsprzedaŝ usług głosowych i szerokopasmowych w oparciu o umowy z TP o dostępie hurtowym (WLR/ BSA) Zmiany regulacyjne pozwalają Netii dotrzeć z ofertą do ponad 1 mln gospodarstw domowych i klientów biznesowych przyłączonych do sieci lokalnych TP Sieć szkieletowa o ogólnokrajowym zasięgu, funkcje wspierające, marka oraz procesy biznesowe są obecnie wykorzystywane na całym rynku telekomunikacyjnym Sytuacja rynkowa po wprowadzeniu dostępu regulowanego LLU w 27 r. Regulacje prawne w zakresie LLU obowiązują w Polsce od 23 r., jednakŝe efektywny proces uwalniania węzłów LLU rozpoczął się w 27 r., stawki za dostęp LLU zostały znacząco obniŝone od 29 r., dzięki czemu klienci LLU stali się bardziej atrakcyjni dla operatorów alternatywnych Sieć TP obejmuje ~5 tys. węzłów ze średnio ~2 tys. linii na węzeł (w sumie ~1 mln linii) Netia jest jedynym prawdziwie skutecznym operatorem w Polsce na dzień 31 marca 29 r. uwolniono 137 węzłów, planowane jest uwolnienie 5+ węzłów do końca 212 r. (średnio ~1 tys. linii na węzeł) zapewniających dostęp łącznie do około 5% linii TP Dostęp w 26 r. przed zmianami regulacyjnymi Dostęp w 28 r. po zmianach regulacyjnych Gosp. dom. (14.2 mln) SOHO/SME (1.2 mln) Corpo (3 tys.) TP 1.1 mln Netia 398 tys. Pozostali 1. mln Gosp. dom. (14.2 mln) SOHO/SME (1.2 mln) Corpo (3 tys.) TP mln Netia 711 tys.wlr, 248 tys. BSA, 3.8 tys. LLU Pozostali 315 tys. WLR, 13 tys. BSA Netia 394 tys tys. Ethernet Pozostali 1.3 mln Rynek dostępny dla Netii obecnie: 8,7 mln linii TP 394 tys. linii we własnej sieci Netii (55 tys. linii zainstalowanej pojemności) Ogólnokrajowa licencja WiMax Zakupy sieci osiedlowych Ethernet (obecnie 34 tys. gosp. dom. w zasięgu) 1 Linie TP na rynku detalicznym (bez dostępu hurtowego dla operatorów alternatywnych) Źródło: Netia, TP, UKE, komunikaty prasowe 9

10 Podsumowanie Akcjonariat i wartość akcji Netii Struktura akcjonariatu Kurs akcji od momentu wdroŝenia strategii wzrostu poprzez rozwoj bazy klientów szerokopasmowych (kwiecień 27 r.) Third Avenue Management 24,1% 14% 12% Obrót publiczny GPW 47,6% SISU Capital 1,% ING OFE 9,5% Pioneer Pekao 8,8% 1% 8% 6% 4% 2% Na dzień 31 marca 29 r. Ackjonariusz Liczba akcji % Kapitału % Głosów na WZA Third Avenue Management 93,72, % 24.1% SISU Capital 39,43,6 1.% 1.% ING OFE 36,95, % 9.5% Pioneer Pekao 34,364, % 8.8% Obrót publiczny GPW 185,197, % 47.6% Łącznie 389,277,294 1.% 1.% Źródło: Netia % kw i 7 lip 7 paź 7 sty 8 kw i 8 lip 8 paź 8 sty 9 kw i 9 Netia mw IG PLN mln EUR mln Wartość firmy (na dzień ) 1, Kapitalizacja rynkowa (na dzień ) 1, ZadłuŜenie (na dzień ) Środki pienięŝne netto (na dzień ) Akcje w obrocie (mln) Cena akcji (na dzień ) Średni dzienny wolumen (akcji) (3M narastająco) 924, ,238 Kurs PLN EUR z dnia śródło: Netia W dniu 6 marca 29 r. Novator Telecom Poland II S.a.r.l. zbył pakiet 3.33% udziałów Netii ponad 2 polskim funduszom inwestycyjnym i emerytalnym 1

11 Podsumowanie Zespół zarządzający Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu, lat 42, dołączył do Netii w 27 r. Przed podjęciem współpracy z Netią pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Opoczno SA (w 26 r.) i w Dec Sp. z o.o., spółce zaleŝnej GATX (w latach 23-25). Jeszcze wcześniej pracował w Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Generalnego (w latach 2-23) i Dyrektora SprzedaŜy (w latach ). W latach pracował w PepsiCo Trading Sp. z o.o. na róŝnych stanowiskach menedŝerskich oraz w Polskim Biurze Badań Marketingowych Sp. z o.o. jako Retail Audit Manager. Pan Mirosław Godlewski ukończył Politechnikę Warszawską uzyskując dyplom magistra inŝyniera w zarządzaniu przemysłem. Posiada takŝe tytuł MBA uzyskany w Ashridge Management College, Wielka Brytania. Aktywny członek Young Presidents Organisation. W dniu 25 marca 29 r. został powołany na Członka Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na następną kadencję. Jon Eastick, Główny Dyrektor Finansowy, lat 42, dołączył do Netii w kwietniu 26 r. Wcześniej pełnił przez okres 5 lat funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego w spółce PTC Sp. z o.o. Jeszcze wcześniej pracował w Lucent Technologies Poland SA na stanowisku członka zarządu i dyrektora finansowego (w latach ); w PTK Centertel Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora ds. planowania strategicznego i finansowego ( w latach ); w firmie audytorskiej Arthur Andersen, pracując w londyńskim, a następnie warszawskim biurze tej firmy (w latach ). Jon Eastick ukończył studia w LSE (London School of Economics) i jest biegłym rewidentem certyfikowanym w Wielkiej Brytanii. Piotr Nesterowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Technologii, 38 lat, został powołany na stanowisko członka zarządu Netii z dniem 15 września 28 r. Od 24 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Tele2 Polska Sp. z o.o. W latach pracował w firmie McKinsey & Company kolejno na stanowiskach konsultanta, managera projektu i młodszego partnera. W tym czasie pracował przede wszystkim na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, energetycznego i bankowego. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w firmie Procter & Gamble. Pan Piotr Nesterowicz ukończył studia i obronił pracę doktorską na wydziale Zarządzania i Organizacji Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tom Ruhan, Główny Dyrektor ds. Prawnych i Akwizycji, lat 45, został powołany na stanowisko członka zarządu Netii S.A. w kwietniu 26 r. Od marca 26 r. pełnił funkcję Głównego Dyrektora ds. Prawnych Netii. Wcześniej, w latach , pracował w kancelarii Wardryński i Wspólnicy na róŝnych stanowiskach, doradzając w licznych procesach prywatyzacyjnych, między innymi Telekomunikacji Polskiej S.A., jak równieŝ w restrukturyzacji finansowej Netii S.A., a w okresie bezpośrednio poprzedzającym zatrudnienie w Netii, pełniąc funkcję doradcy (Of counsel). Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii. Z dniem 1 stycznia 29 r. został powołany w skład zarządu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA). Pełni takŝe funkcję wiceprzewodniczącego SOT (Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych) w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). 11

12 Podsumowanie Plan motywacyjny Netii dla zarządu i kluczowych pracowników Cena realizacji: PLN PLN 5.5 PLN 7. PLN 8.25 Pozostałe Uczestnicy: Razem Członkowie zarządu 8,333,5 11,2, 8,4, 8,4, 271,814 36,65,314 Pracownicy 2 i byli członkowie zarządu 4,335,25 5,324, 4,121, 3, 432,59 14,512,39 Razem 12,668,75 16,524, 12,521, 8,7, 73,873 51,117,623 Termin realizacji opcji: do 2 grudnia 212 r. Maksymalna liczba akcji wyemitowanych w ramach Planu: 18,373,785 z czego liczba akcji wyemitowanych dotychczas: 5,54,52 W przypadku, kiedy opcje są wykonywane po cenie rynkowej przewyŝszającej cenę realizacji, uczestnik otrzymuje akcje w ilości wynikającej z róŝnicy między tymi wartościami. 1 Cena realizacji jest uzaleŝniona od kursu akcji na dzień objęcia uczestnika planem motywacyjnym, jednakŝe nie nie moŝe być niŝsza niŝ 3,5 PLN 2 Zarząd jest upowaŝniony do przyznania kadrze zarządzającej wyŝszego szczebla do,6 mln opcji po cenie realizacji 3,5 PLN oraz 3,2 mln opcji po wyŝszych cenach realizacji Źródło: Netia 12

13 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku

14 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Netia na rynku stacjonarnym Na dzień 31 grudnia 28 r. udział Netii w całkowitej wartości rynku stacjonarnego wynosił 8% Całkowita wartość rynku: 14,8 mld PLN 5,2 4,5 2,5,5 2,2 Udział przychodów w % Pozostali 1 Netia i Tele2 pro-forma 1 Stacjonarne usługi głosowe (klienci indywidualni) Źródło: PMR (październik 28 r.), Audytel, TP, Netia 1 Pro-forma tj. zakładając, Ŝe Netia & Tele2 byłyby jedną spółką przez cały 28 r. 2 Łącznie z transmisją danych i dzierŝawą linii Stacjonarne usługi głosowe (klienci biznesowi) Usługi szerokopasmowe (klienci indywidualni) Transmisja danych i usługi hurtowe (klienci biznesowi) 2 Usługi szerokopasmowe (klienci biznesowi) 14

15 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku MoŜliwość dotarcia do 38 mln klientów Stacjonarne linie głosowe i penetracja Stacjonarne linie głosowe klienci indywidualni i biznesowi % 33% 31% 3% 28% 27% 26% 26% 25% 25% 35% 3% 25% % % 1% 5% P21P211P212P % P 21P 211P 212P Linie ogółem (w mln ) Gęstość telefoniczna Klienci indyw idualni Klienci biznesow i Klienci stacjonarnych usług szerokopasmowych i penetracja 1 Klienci stacjonarnych usług szerokopasmowych w podziale na technologie % 46.9%49.1%5.5% 39.4% % 34.8% % P 21P 211P 212P Klienci indyw idualni Penetracja gosp. dom. Klienci biznesow i 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Źródło: raport PMR, październik 28 r. 1 Łączna baza klientów indywidualnych i biznesowych 2 DzierŜawa linii, ETTH, dostęp radiowy, satelitarny, PLC, etc. 1% 2% 7% 33% 27% 24% 2% 14% 24% 42% 26 24% 26% 28% 3% 49% 5% 5% 5% 27 28P 29P xdsl TVK Inne 2 WiMAX 212P 15

16 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Niska penetracja szerokopasmowego internetu Dostęp szerokopasmowy do internetu (gosp. domowe) Szacowany wzrost dostępu szerokopasmowego do końca 21 r. (gosp. domowe) 1,2 37.3% 3.9% 34.5% 42.% 81.% 89.% 68.2% 82.% 65.8% 77.% 65.5% 85.% 71.6% 74.% 6.2% 83.% 81.8% 89.% 68.5% 72.% 58.9% 66.8% 56.4% 63.% 57.6% 64.% 5.9% 67.2% 48.5% 6.% 52.% 51.9% 59.9% 71.% 18.% 5.9% 4.% 5.3% 27.3% 12.% 8.1% 5.7% 7.7% 4.4% 14.7% 14.5% 1.% 7.9% 13.2% 12.6% 7.% 11.8% 8.% 16.3% 1.8% 6.% 1.6% 6.% 7.% 17.2% 2.% 7.7% 7.% 3.% 2.% 3.% 3.% 2.% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4, 3, Potencjał do przyłączenia ok. 66 tys. nowych klientów usług szerokopasmowych rocznie w latach Dania Szwajcaria W. Brytania Szwecja Norwegia Finlandia Holandia Francja Belgia Hiszpania Niemcy Austria Włochy Grecja Polska Portugalia Europa 3,748 2, 2,68 3,363 1, ,57 1,319 1, Niemcy Francja Hiszpania W. Brytania Polska Włochy Grecja Holandia Szwajcaria Belgia Austria Norwegia Portugalia Szwecja Dania Finlandia Penetracja usł. szerokopasm. w III kw. 8 Przyrost penetracji usług szerokopasmowych (pp) do końca 21P Penetracja PC w III kw. 8 Przyrost penetracji PC (pp) do końca 21P Szacowana liczba gosp. domowych w Polsce: 14,2 mln w 28 14,3 mln w 21 Źródło: Merrill Lynch Broadband Matrix za wyjątkiem Polski, szacunki Netii Nota: Szacunki dot. krajów Europy Zachodniej oparte o dane po III kw. 28 r. za Merrill Lynch Broadband Matrix Q4 28 r.; dane dla Polski oszacowane przez Netię w oparciu o dane po III kw. 28 r. 1. Bez uwzględnienia sieci osiedlowych (ethernet) 2. Obliczony jako róŝnica liczby gosp. dom. z dostępem szerokopasmowym w 21 r. (szac.) i 28 r. (szac.) 16

17 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Rynek szerokopasmowy jest rozdrobniony UŜytkownicy usług szerokopasmowych 1,2 Szanse wzrostu dla Netii Łącznie (klientów) : ~ 5,4 mln Pozostali 7% Ethernet 18% TVK 27% Netia 8% Grupa TP 4% Penetracja gosp. domowych usługami szerokopasmowymi wynosi 39% Własna sieć miedziana/światłowodowa Netii Kontynuacja rozwoju ADSL wśród bazy klientów we własnej sieci (ok. 2 tys. linii mieszkaniowych i 17 tys. linii biznesowych) Dostęp do sieci TP otwarty decyzjami Regulatora Internet w oparciu o Bitstream Access DosprzedaŜ usług głosowych VoIP i hurtowy dostęp do abonamentu (WLR) Przejście do profilu LLU DosprzedaŜ usług IPTV i sprzedaŝ krzyŝowa usług komórkowych Sieci osiedlowe (Ethernet) Potencjał do małych przejęć zamykających (Bolt-on acquisitions) Sieci lokalne o wysokiej przepływności DosprzedaŜ usług głosowych i 2Play Proces integracji TV kablowa Oferta Netii 3Play konkurencyjna dla ofert typu multi-play 1 Stan na 31 grudnia 28 r. 2 Netia szacuje łączną liczbę klientów usług szerokopasmowych na dzień 31 marca 29 r. na 5,6 mln (wg danych TP liczba ta wynosi 5,7 mln) Źródło: Netia, PMR, informacje dostępne publicznie 17

18 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Regulowany dostęp kluczowy dla rozwoju Netia (Polska) Klienci usług szerokopasmowych Wzrost bazy usług szerokopasmowych europejskich operatorów alternatywnych Udział w rynku % 2% Forthnet 2.% Iliad 18.4% (' ) P3 21P 212P 15% 1% 5% % Kw Kw 2 Kw 4 Kw 6 Kw 8 Netia 7.6% Kw 1 Kw 12 Kw 14 Kw 16 Kw 18 Kw 2 Fastweb 12.1% Kw 22 Kw 24 Kw 26 Własna sieć LLU/BSA Sieci ethernetow e Iliad Fastw eb Netia Forthnet Forthnet (Grecja) Iliad (Francja) Fastweb (Włochy) nd. nd. nd. WdroŜenie LLU w IV kw. 26.2%.4%.6%.8% 1.2% 1.8% 2.3% 2.8% 4.1% 5.9% 7.7% 9.8% 12.8% 16.2% 19.5% 23.4% 26.3% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1.% 1.4% 1.7% 2.5% 3.2% WdroŜenie LLU w % 4.6% 6.9% 8.5% 9.6% 11.5% 15.3% 18.% 2.3% 22.6% 26.8% 3.2% 31.9% 34.4% 38.3% 42.4% 44.9% 47.2% 51.3% 55.3% 57.6% 6.9% 62.% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1,6 1,4 1,2 1, % 1.1% 1.5% 2.% 2.4% 2.8% Ogłoszenie strategii LLU styczeń % 5.% 6.3% 8.% 8.9% 11.2% 13.7% 15.8% 17.5% 22.7% 25.3% 26.5% 27.8% 32.% 33.6% 35.5% 36.8% 39.4% 42.3% 44.3% 46.7% 48.% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21 Rok 1 22 Rok 2 23 Rok 3 24 Rok 4 25 Rok 5 26 Rok 6 27 Rok 7 21 Rok 1 22 Rok 2 23 Rok 3 24 Rok 4 25 Rok 5 26 Rok 6 27 Rok 7 Rok Rok 2 23 Rok 3 24 Rok 4 25 Rok 5 26 Rok 6 27 Rok 7 Liczba klientów ( ) Dostęp do usług szerokopasmowych w gosp. dom. (%) Źródło: Merrill Lynch Research, Informa, sprawozdania finansowe spółek 1. Ogólnokrajowy udział w rynku. Sieć światłowodowa Fastweb obejmowała jedynie ok. 4 mln gospodarstw domowych do momentu rozpoczęcia ogólnokrajowego projektu LLU w styczniu 25 r. 2. Dane faktyczne do III kw. 27 r. włącznie; szacunki za IV kw. 27 r. wg Merrill Lynch grudzień 27 Broadband Matrix 3. Do końca 29 r. Netia zamierza pozyskać w ramach wzrostu organicznego łącznie ponad 525tys. klientów szerokopasmowych z wyłączeniem kolejnych potencjalnych przejęć spółek ethernetowych 18

19 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Środowisko regulacyjne w Europie Prędkość transmisji vs. penetracja usługami TVK i LLU Punktacja za działania Regulatora Średnia prędkość Prędkość szerokopasmowego Internetu a penetracja usługami TVK i LLU 8 16% 7 14% 6 12% 5 1% 4 8% 3 6% 2 4% 1 2% % Polska Słowenia Irlandia Finlandia Węgry Włochy Grecja Czechy Dania Hiszpania Niemcy Szwecja Portugalia Belgia W. Brytania Śr. waŝona prędk. transmisji Penetracja LLU i TVK Liniowy (Penetracja LLU i TVK) Pomiar efektywności środowiska regulacyjnego Korelacja między punktacją za działania regulatora i warunkami rynkowymi Punktacja za warunki rynkowe Penetracja usług TVK i LLU Wnioski na podst. raportu ECTA Regulatory Scorecard 28 Dostęp na konkurencyjnych warunkach poprzez LLU i TVK stymuluje ogólny wzrost rynku usług szerokopasmowych Korelacja z ogólną penetracją usługami szerokopasmowymi: LLU =.63 TVK =.4 Skuteczne działania regulacyjne podnoszą konkurencyjność rynków Konkurencyjne rynki promują inwestycje w infrastrukturę, dzięki czemu wzrasta średnia prędkość transmisji i penetracja usługami szerokopasmowymi na terenie całego kraju Atrakcyjne ceny dostępu poprzez profil LLU i WLR/ BSA są wykorzystane przez Regulatora do stymulacji konkurencji rynkowej Demonopolizacja rynku dostępowego jest kluczowa dla rozwoju usług szerokopasmowych Źródło: Raport ECTA Regulatory Scorecard 28 19

20 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Środowisko regulacyjne w Polsce Koszt odsprzedaŝy abonamentu (WLR) 2 PLN ( formuła cena detaliczna minus ) Ceny hurtowe dla bitstreamu (BSA) PLN ( formuła cena detaliczna minus ) Koszt pełnego dostępu LLU (opłaty miesięczne) 22 PLN Koszt współdzielonego dostępu LLU (opłaty miesięczne) 5,81 PLN Źródło: Netia W dn. 1 grudnia 28 r. UKE (regulator) ogłosił nową ofertę ramową o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej, która obniŝa opłaty miesięczne za dostęp LLU z 36 PLN do 22 PLN (dla dostępu pełnego) oraz z 13 PLN do 5,81 PLN (dla dostępu współdzielonego) 2

21 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Skuteczny model usług hurtowych Netia PSTN (sieć telefoniczna) WLR Centrala TP DSLAM TP BSA Model biznesowy TP oferuje usługę głosową wraz z Internetem za ~ 11 PLN Netia pobiera od klienta za usługę głosową i Internet ~ 9 PLN Netia płaci do TP 49% ceny detalicznej TP za Internet i 47% opłaty miesięcznej za WLR RAZEM ~ PLN 49 PLN Sieć IP NETII - dostęp do internetu Netia nie inwestuje w sprzęt DSLAM Netia moŝe jedynie odsprzedawać usługi oferowane przez TP, np. przepływności Strategia dla usług hurtowych na sieci TP DosprzedaŜ usług klientom 1play (korzystającym z jednej usługi) MoŜliwość przeniesienia klientów BSA/WLR do generującego wyŝsze marŝe LLU od II kw. 29 r. (testy migracji zakończone pomyślnie ) Netia planuje zmigrować do końca 29 r. ponad 2 tys. klientów BSA i WLR na LLU Źródło: Netia 21

22 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Model LLU oferuje większe moŝliwości Centrala TP DSLAM TP DSLAM NETIA LLU Sieć IP Netii - Dostęp do Internetu - VoIP wysokiej jakości Model biznesowy Projekt LLU Netia pobiera od klienta 2 Play ~ 9 PLN Netia płaci TP 22 PLN miesięcznie za dzierŝawę linii RAZEM ~ 22 PLN Netia musi zainwestować we własny sprzęt DSLAM (~ 2tys. PLN / węzeł) NETIA kontroluje usługi oferowane po DSLAM - prędkość transmisji - usługi dodane, np. IPTV, VoD (wideo na Ŝyczenie) Cel uzyskania dostępu do 5 mln linii TP dzięki zainstalowaniu DSLAM w 5 węzłach w latach Atrakcyjny potencjał dostępu do pętli abonenckiej TP dostęp do ~1% infrastruktury TP dostęp do ~5% rynku telekomunikacyjnego 1 Cel uwolnienia 3 węzłów do końca 29 r. 137 węzłów TP uwolnionych na dzień 31 marca 29 r. 5 tys. klientów LLU pozyskanych na dzień 7 maja 29 r. Migracja klientów BSA/WLR do LLU planowana od II kw. 29 r. W grudniu 28 r. nastąpiła obniŝka miesięcznej opłaty dla TP za pełen dostęp LLU z poziomu 36 PLN do 22 PLN Koszt dostępu współdzielonego został obniŝony w grudniu 28 r. z 13 PLN do 5,81 PLN (gdy klient zatrzymuje usługę głosową TP) Jednorazowa opłata instalacyjna LLU została obniŝona ze 182 PLN (pełen dostęp do LLU) i 24 PLN (współdzielony dostęp) i wynosi obecnie 55,51 PLN Źródło: Netia 1 Celem Netii są węzły ze średnią liczbą linii +1 tys. na węzeł (średnia liczba linii na węzeł wynosi w Polsce ~2 tys.) 22

23 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Spółki ethernetowe Model biznesowy Switch ethernetowy Netii Ruter IP Netii Światłowód lub radio Osiedlowy switch ethernetowy Netii Światłowód lub miedź Budynkowy switch ethernetowy Netii Netia kontroluje wszystkie elementy sieci dostępowej = brak opłat dostępowych na rzecz innych operatorów Średni przychód z klienta internetowego wynosi ~ 43 PLN WdroŜenie usług w oparciu o VoIP umoŝliwi wzrost ARPU Synergie z nabytych sieci osiedlowych (skala, infrastruktura, organizacja) prowadzą do poprawy wyników po akwizycji Sieć IP Netii - Dostęp do Internetu - VoIP wysokiej jakości Szybka obsługa klienta podłączenie i utrzymanie Internetu MarŜa zysku brutto ~ 65% Strategia dla osiedlowych sieci internetowych (ethernet) DosprzedaŜ usług głosowych (2Play) obecnym klientom internetowym (1Play) Rozwój organiczny poprzez zwiększoną penetrację usług w gospodarstwach domowych w zasięgu nabytych sieci osiedlowych (ponad 34 tys.) Nakłady inwestycyjne na sieć i zwiększenie zasięgu Obecnie standardowa oferta Netii w ramach sieci dostępowej ETTH to prędkość transmisji Internetu do 4Mbp/s i usługi głosowe VoIP, podczas gdy zazwyczaj istnieje techniczna moŝliwość dostępu z prędkością do 1 Mb/s w ramach tej sieci dostępowej Usługi IPTV i Internetu o wyŝszej prędkości transmisji zwykle wymagają rozbudowy pojemności pomiędzy siecią dostępową ETTH a siecią szkieletową Netii Cel pozyskania 2 tys. klientów ethernetowych do końca 212 r. (organicznie i w ramach kolejnych akwizycji) Źródło: Netia 23

24 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Telekomunikacja stabilnym sektorem rynku Okres obniŝonych wydatków w danym sektorze % spadku rzeczywistych wydatków konsumentów % -5% -1% -15% -2% -25% -3% Kw OdzieŜ Edukacja Sprzęt audio-video t KsiąŜki Napoje niealkoholowe Gry, zabawki, hobby Telekomunikacja Hotele Obuwie Usługi kulturalne śywność Prasa Meble Zdrowie Wycieczki nielotnicze PodróŜe lotnicze Opłaty mieszkaniowe i media Alkohole Restauracje i kawiarnie SprzedaŜ samochodów Paliwa i oleje Usługi rekreacja i sport BiŜuteria, zegarki Większe urządzenia domowe Recesja lat 9tych w Wielkiej Brytanii wykazała, Ŝe telekomunikacja to jeden z najbardziej odpornych na spowolnienie gospodarcze sektorów... generujący stabilne przychody z miesięcznych opłat abonamentowych za usługi szerokopasmowe i głosowe oraz z wykonanych połączeń telefonicznych. Badania wyraźnie pokazują, Ŝe telekomunikacja jest najmniej naraŝona na spadek przychodów w czasach niepewności gospodarczej... a respondenci wymieniają wydatki na usługi telekomunikacyjne jako jeden z ostatnich punktów na liście domowych oszczędności. Rozmiar: GBP 5 mld rocznych wydatków konsumentów przed recesją Nieelastyczne Częściowo elastyczne Elastyczne Źródło: PricewaterhouseCoopers, ONS, McKinsey, Auditel 24

25 Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych

26 Strategia... Netia ma unikalną pozycję na polskim rynku telekomunikacyjnym Lider wśród operatorów alternatywnych Ogólnopolski zasięg Obecna działalność wspiera wzrost Partnerstwo biznesowe 441 tys. klientów szerokopasmowych oraz ponad 1,1 mln klientów usług głosowych czyni Netię liderem wśród polskich dostawców alternatywnych Netia pierwsza wykorzystała szanse związane z liberalizacją rynku w I kw. 29 r. udział w rynku wyniósł 95% dla usług BSA i 69% dla usług WLR Netia pierwsza uruchomiła usługi z wykorzystaniem dostępu do pętli abonenckiej TP (137 uwolnione węzły LLU i dostęp do ponad 1,37 mln linii na dzień 31 marca 29 r., 3 węzłów z dostępem do 2,7 mln linii prognozowane na koniec 29 r.) Marka rozpoznawalna na terenie całego kraju w segmencie konsumenckim i biznesowym Ogólnopolska sieć dystrybucji Ogólnopolska sieć szkieletowa zapewnia pojemność i łącza od punktów styku Utrzymanie i zarządzanie siecią realizowane na terenie całego kraju poprzez umowę serwisową z firmą Ericsson Segment biznesowy generuje środki pienięŝne, pozwala osiągnąć wysoką marŝę i daje moŝliwości wzrostu Proces optymalizacji kosztów w toku Pełne finansowanie dla realizowanej strategii, ze znaczącą poduszką finansową w postaci dostępnych linii kredytowych Współpraca z telewizją cyfrową n w celu zaoferowania w 29 r. usług pakietowych 3play Dostęp z ofertą do 5 sklepów Play Germanos WdroŜona we współpracy z Play oferta usług komórkowych i konwergentnych (komplementarna oferta dla klientów biznesowych) Usługi hostingowe m.in. dla Google Zarządzanie DuŜe doświadczenie zespołu zarządzającego i znajomość polskiego rynku telekomunikacyjnego Udowodnione umiejętności z zakresu fuzji i przejęć oraz obszarów regulacyjnych Plany motywacyjne skorelowane z wartością dla akcjonariuszy 26

27 Strategia... Wizja i misja Netii MISJA Być najczęściej wybieranym dostawcą usług szerokopasmowych WIZJA Być najszybciej rosnącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce dzięki: Zaspokajaniu potrzeb klientów na pełen zakres wysokiej jakości usług szerokopasmowego dostępu do Internetu Zwiększaniu wartości firmy poprzez dynamiczny wzrost bazy klientów Zapewnianiu inspirującego, ukierunkowanego na realizację celów i przedsiębiorczego środowiska pracy ZrównowaŜony wzrost bazy klientów szerokopasmowych, aby utrzymać pozycję wiodącego alternatywnego operatora telekomunikacyjnego Wzrost wartości klienta poprzez zwiększoną penetrację usługami pakietowymi (3Play), komórkowymi i konwergentnymi Optymalizacja silnej pozycji i rentowności w segmencie klientów biznesowych i hurtowych Redukcja kosztów, optymalizacja nakładów inwestycyjnych i poprawa efektywności 1. mln linii szerokopasmowych do końca 212 r. (koncentracja na klientach indywidualnych i z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) Większość klientów usług szerokopasmowych w 212 r. będzie pozyskana w ramach dostępu do własnej sieci i LLU Klienci posiadający dwie usługi - głos i Internet - będą w 212 r. stanowili znaczącą część bazy wszystkich abonentów DosprzedaŜ usług komórkowych i konwergentnych klientom biznesowym WdroŜenie usługi IPTV w 29 r. Wzrost rentowności segmentu klientów biznesowych i hurtowych oraz osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu marŝy EBITDA Znacząca redukcja kosztów i korzyści z efektu skali Optymalizacja nakładów inwestycyjnych na IT i sieć (istniejące sieci i rozbudowa przepływności) Utrzymanie kultury organizacyjnej wspierającej strategię zorientowaną na wzrost wartości Umacnianie wśród pracowników podstawowych wartości: ukierunkowania na potrzeby klienta i realizację celów, przedsiębiorczości oraz zaufania Osiągnięcie satysfakcjonującej marŝy FCF do końca 212 r. Roczny wzrost przychodów (CAGR) w latach na poziomie 5%-1% MarŜa skorygowanej EBITDA na poziomie 19% w 29 r., 23%+ w 21 r. i 28%+ w 212 r. Proporcja nakładów inwestycyjnych do przychodów na poziomie 15% w 211 r. 27

28 Strategia... Elementy strategii wzrostu Netii Wzrost liczby klientów 27 Rozwój sieci dystrybucji i funkcji wsparcia w celu obsługi klientów indywidualnych w całym kraju Agresywne pozyskanie klientów usług szerokopasmowych w oparciu o geo-marketing Wiodąca pozycja w bitstreamie Optymalizacja inwestycji w WiMax Selektywne pozyskanie wysokiej jakości lokalnych sieci dostępowych (sieci Ethernet) DosprzedaŜ usług WLR klientom bitstreamu i pośrednich usług głosowych (CPS) Rozszerzenie portfela usług 28 Szybkie wejście i rozwój LLU w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach Internetowe usługi dodatkowe i kontentowe zwiększają ARPU i lojalność klientów Usługi mobilne i konwergentne poprzez partnerstwo z Play Dalszy rentowny wzrost segmentów klientów korporacyjnych i hurtowych 28

29 Strategia... Elementy strategii wzrostu Netii (cd.) Wzrost wartości klienta dla osiągnięcia rentowności 29 Wzrost dostępności LLU i migracja do LLU klientów usług Bitstream/WLR Koncentracja na sprzedaŝy krzyŝowej usług pakietowych (multy-play) Skalowalne i pozbawione ryzyka wdroŝenie oferty 3Play oferta IPTV we współpracy z telewizją n Utrzymanie wysokiej marŝy EBITDA w sektorach klientów korporacyjnych i hurtowych Integracja Tele2 Polska oraz dalsze pozyskiwanie i integracja lokalnych sieci internetowych (Ethernet) Realizacja inicjatyw dot. obniŝania kosztów i wzrost efektywności poprzez ekonomię skali Zysk netto i dodatni FCF, aby tworzyć wartość dla akcjonariuszy 21 Dalsza redukcja kosztów i koncentracja na wzroście efektywności Koncentracja na dostępie opartym na infrastrukturze oraz klientach kupujących 2 lub 3 usługi w pakiecie Wzrost przychodów od duŝej bazy klientów szerokopasmowych dzięki wprowadzenie usług kontentowych i e-handlu MoŜliwa dalsza konsolidacja rynku oraz świadczenie usług mobilnych klientom indywidualnym 29

30 Strategia... Znaczne przyspieszenie ekspansji usług szerokopasmowych Porty szerokopasmowe Zmiana przychodów z usług transmisji danych 6 (') I kw.7 II kw.7 III kw.7 IV I kw.8 II kw.8 III kw. IV kw. I kw. 9 kw sieć miedziana, TVK i LLU sieć Ethernet WiMAX BSA 525 Cel na 29 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 61% 46% 1% 57% 57% 5% 52% 12% 51% 13% 8% 38% 15% 8% 9% 16% 27% 11% I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 zmiana r-d-r zmiana k-d-k Przyłączenia usług szerokopasmowych netto Średnie ARPU z usług szerokopasmowych (PLN) Przyłączenia organiczne netto (tys.) Udział w rynku z przyłączeń organicznych netto Przyłączenia M&A netto (tys.) Łączny dział w rynku przyłączeń netto I kw % - 16% II kw % 22 15% III kw % 1 28% IV kw % 12 19% I kw % 4 18% II kw % 8 26% III kw % 28 42% IV kw % 4 45% I kw % - 18% I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 Łączny udział w rynku 2.4% 3.% 3.8% 4.5% 5.1% 5.7% 6.6% 7.6% 7.9% Średnie ARPU (internet szerokopasmow y) Źródło: Netia, TP, dane historyczne Netii uwzględniają akwizycje 3

31 Strategia... połączone z rozwojem bazy klientów usług głosowych WLR 1 Linie głosowe Zmiana przychodów z usług głosowych 14 (') ,33 1,65 1, ` I kw.7 II kw.7 III kw.7 IV kw.7 I kw.8 II kw.8 III kw.8 IV kw. I kw. 9 8 Własna sieć WLR 115 Cel na % 18% 88% 68% 48% 28% 8% -12% I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9-5% -3% -11% -1% -9% -11% -1% Nabycie Tele2 Polska we wrześniu 28 r. -1% -5% zmiana r-d-r 4% 1% 25% 2% zmiana k-d-k 21% 111% 66% 99% -2% Przyłączenia usług głosowych netto ARPU dla usług głosowych Przyłączenia usług głosowych netto (tys.) Łączny udział w rynku I kw. 7 (4) 3.5% II kw. 7 (2) 3.5% III kw. 7 (2) 3.6% IV kw % I kw % II kw % III kw % IV kw % I kw % (PLN) I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 Średnie Własna sieć WLR Źródło: Netia, TP, historyczne dane Netii do II kw. 28 r. bez Tele2 Polska 1 Hurtowy dostęp do abonamentu 31

32 Strategia... fuzjami i przejęciami na rynku usług głosowych Netia przejmuje spółkę Tele2 Polska we wrześniu 28 r. Przełomowa zmiana pozycji rynkowej Netii Atrakcyjna cena Netia staje się prawie trzykrotnie większa pod względem przychodów niŝ drugi co do wielkości operator alternatywny Wzrost przychodów o ponad 4% przy pozytywnej przyrostowej EBITDA Znaczny potencjał dosprzedaŝy usług szerokopasmowych, usług dodanych i kontentowych Wartość przedsiębiorstwa Tele2 Polska wynosi 114 mln PLN 2,8 x EBITDA prognozowana na 28 w wysokości 4 mln PLN Cena za klienta w wysokości 156 PLN (37 euro) porównywalna z całkowitym kosztem pozyskania nowego klienta Spodziewane roczne synergie na poziomie +3 mln PLN (PLN'mln) Podstawowe dane finansowe Tele2 Polska 8,2% 15,6% 8,% 5,8% ,6%,% 1,2% I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 Przychody IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 MarŜa EBITDA 2% 2,4% IV kw. 8 15% 1% 5% % Baza klientów Tele2 Polska Znaczące i szybkie efekty synergii 2 mln PLN oszczędności rocznie na kosztach sieci 1 mln PLN oszczędności rocznie na budŝetach promocyjnych (zakończenie promocji usług pod marką Tele2 w ciągu pierwszych 6-8 miesięcy) Zwiększenie marŝy w związku z przeniesieniem do 1% klientów na własne łącza Netii Oszczędności wynikające z efektów skali: niŝsze koszty outsourcingu, przejęcie pracowników, optymalizacja kosztów obsługi IT i sprzedaŝy (') I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 Klienci usług szerokopasmow ych Klienci usług głosow ych (WLR) III kw. 8 5 IV kw. 8 1 Wyniki jednostkowe Tele2 Polska za okresy sprzed IV kw. 28 r. 2 Kalkulacja obejmuje wyłącznie linie WLR Tele2 Polska 32

33 Strategia... oraz aktywną konsolidacją rynku usług szerokopasmowych Netia konsoliduje polski rynek ethernetowy poprzez liczne akwizycje Nabycia spółek w II kw IIII kw. 28 r.: Następne kroki: Przejęta spółka (miasto) Cena za abonenta (PLN) Liczba abonentów Integracja na platformy Netii oraz zapewnienie łączności poprzez linie Netii 1. Lanet (Wrocław) 2. Komnet (Wrocław) 3. Magma (Wrocław) 4. Akron (Wrocław) 1,225 1,298 1, ,233 7,254 6,328 1,151 DosprzedaŜ usług głosowych i kontentowych Netii Zwiększenie penetracji wśród gosp. dom. w zasięgu obecnie 27% ze 34 tys. 5. Netis (Jastrzębie) 6. 3VNet (Brzeg) 7. Zielona Burza (Trzebnica) 8. Inet (Brzeg) 9. Verizone (Wrocław) 1. Ozimek Net (Ozimek) 11. Ikatel (Wrocław) 12. Interbit (Tczew) 13. Punkt (Opole) 14. Cybertech (Białystok) 15. Connect (Białystok) ,59 1,174 1, , ,257 1, ,246 4,367 3,535 4,63 Nabycia spółek w IV kw. 28 r.: Przejęta spółka (miasto) 16. Seal-Net (Kluczbork) 17. Netster (ŁomŜa) 18. Ticom (Tarnowskie Góry) 19. Air Bites (14 miast) 2. Easy Com (Góra) Przejęcia aktywów (x2) Wzrost organiczny Cena za abonenta (PLN) Średnia : 85 Liczba abonentów 937 1, ,486 6,261 3,2 36,771 7,59 Średnia : 1,1 Nota: Cena za abonenta w transakcjach historycznych uwzględnia gotówkę netto w przejmowanym podmiocie 47,826 Łączna liczba abonentów na dzień Nota: Cena za abonenta w transakcjach w 4 kw. 28 r. nie uwzględnia gotówki netto w przejmowanym podmiocie 91,656 1 Średnie proste Źródło: Netia 33

34 Strategia... WdroŜenie programu redukcji kosztów Kompleksowa analiza kosztów operacyjnych została przeprowadzona w IV kw. 28 r. i I kw. 29 r. Projekt Profit Wszystkie podlegające kompresji obszary kosztów zostały poddane analizie: Operacje sieciowe i IT (wewnętrzne i outsourcing) Obsługa klienta Marketing i SprzedaŜ Funkcje wsparcia Zakupy (koszty operacyjne) Szczegółowy plan i harmonogram wdroŝenia opracowane, projekt w trakcie implementacji od I kw. 29 r. Celem projektu jest redukcja począwszy od 21 r. kosztów operacyjnych o 1 mln PLN w skali roku Około 2 mln PLN oszczędności w 29 r. Oszczędności osiągnięte dzięki projektowi Profit będą realizowane w uzupełnieniu do wcześniej zapowiedzianych synergii z tytułu integracji Tele2 Polska z Grupą Netia (szacowanych na poziomie ponad 3 mln PLN w skali roku) Pozytywny wpływ na marŝę EBITDA wzrost o +3pp na koniec 21 r. odzwierciedlony w prognozie średnioterminowej Netii (szczegóły na kolejnych slajdach) Źródło: Netia 34

35 Strategia... Oszczędności we wszystkich obszarach działalności Potencjał 1 Obszary funkcyjne Łącznie 1 mln PLN Liczba inicjatyw Przykładowe inicjatywy Zakres bazy kosztów 165 A Operacje sieciowe i IT - outsourcing 41 Dostosowanie SLA do standardów rynkowych, redukcja utrzymania prewencyjnego, podwyŝszenie efektywności aktywacji BSA B Operacje sieciowe i IT wewnętrzne 17 Standaryzacja procesów, eliminacja zbędnych prac, poprawa i standaryzacja praktyk pracy C Obsługa klienta 28 Uproszczenie procedury identyfikacji klienta, wzrost udziału One Call Solution (OCS), szybka ścieŝka obsługi reklamacji, podwyŝszenie wydajności i jakości pracy D Marketing i SprzedaŜ 15 WydłuŜenie czasu przeznaczonego na sprzedaŝ, centralizacja funkcji wsparcia, szerszy coaching dla nowo zatrudnionych E Funkcje wsparcia 12 Inicjatywa porównawcza kosztów ogólnych, przegląd i dostosowanie procesów, spłaszczenie struktury F Zakupy OPEX 52 Konsolidacja dostawców energii, podniesienie minimalnej kwoty rachunku do zapłaty, przeniesienie szkoleń na e-platformę Zlecenia zmian IT 1 Dla celów ilustracyjnych rozmiar słupków nie musi odpowiadać przewidywanym przez Spółkę oszczędnościom w poszczególnych obszarach Źródło: Netia 35

36 Segmenty klientów biznesowych generują środki pienięŝne

37 Segmenty... Klienci biznesowi są waŝni dla Spółki Segment korporacyjny Segment małych i średnich firm Segment carrier (usługi dla innych operatorów) Przychody kwartalne w wysokości +85 mln PLN ~31% przychodów ogółem za 28 r. Kwartalny zysk EBITDA w wysokości +37 mln PLN ~6% zysku EBITDA za 28 r. 1 Przychody kwartalne w wysokości +3 mln PLN ~12% przychodów ogółem za 28 r. Kwartalny zysk EBITDA w wysokości +5 mln PLN ~1% zysku EBITDA za 28 r. 1 Przychody kwartalne w wysokości +5 mln PLN ~19% przychodów ogółem za 28 r. Kwartalny zysk EBITDA w wysokości +16 mln PLN ~27% zysku EBITDA za 28 r. 1 Większa koncentracja na wysokiej wewnętrznej stopie zwrotu z projektów Cel osiągania stabilnych przychodów Ścisła kontrola kosztów i zmniejszenie relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów aby podwyŝszyć poziom FCF Oferta usług komórkowych i konwergentnych Netii Dynamiczny wzrost liczby klientów w tym sektorze w 28 r. o 23% r-d-r do 97 tys. OneOffice jako podstawowa, standardowa usługa dla klientów SOHO/SME Oferta usług komórkowych i konwergentnych Netii Wykorzystanie moŝliwości świadczenia usług większej liczbie klientów w oparciu o dostęp regulowany Oportunistyczne podejście aby podwyŝszyć poziom wykorzystania aktywów i pojemności Projekt teletransmisji dla P4 Realizacja projektów o wysokiej EBITDA i niskich nakładach inwestycyjnych 1 Łączny kwartalny zysk EBITDA i przychody prezentowanych segmentów nie sumują się na łączny zysk EBITDA i przychody prezentowane w kwartalnych sprawozdaniach finansowych (szczegółowe informacje znajdują się w notach do sprawozdania finansowego) 37

38 Segmenty... Wszystkie główne segmenty klientów generują środki pienięŝne Segment klientów indywidualnych Segment małych i średnich firm (mln PLN') (mln PLN') ,8 32,4 34, 35,8 36, I kw. 28 II kw. 28 III kw. 28 IV kw. 28 I kw. 29 Przychody EBITDA FCF I kw. 28 II kw. 28 III kw. 28 IV kw. 28 I kw. 29 Przychody EBITDA FCF Przepływy gotówkowe w segmentach małych i średnich firm oraz klientów rezydencjalnych gwałtownie rosną wraz ze wzrostem bazy tych klientów Segment korporacyjny Segment carrier (usługi dla innych operatorów) (mln PLN') (mln PLN') 8 87,8 85,4 87,2 84,5 88,3 6 5,9 52,5 52,6 56, 56, I kw. 28 II kw. 28 III kw. 28 IV kw. 28 I kw. 29 I kw. 28 II kw. 28 III kw. 28 IV kw. 28 I kw. 29 Przychody EBITDA FCF Przychody EBITDA FCF Segmenty korporacyjny i klientów hurtowych generują wysokie środki pienięŝne Nota: Ze względu na brak alokacji pewnej części kosztów zyski EBITDA dla powyŝszych segmentów przekraczają łączny zysk EBITDA prezentowany w kwartalnych sprawozdaniach finansowych (szczegółowe informacje w notach do sprawozdania finansowego) Udział niealokowanych nakładów inwestycyjnych zmniejszył się z 13% łącznych nakładów inwestycyjnych w I kw. 28 r. do 9% w I kw. 29 r. 38

39 Silna baza aktywów i pełne finansowanie strategii

40 Silna baza aktywów... Netia posiada pełne finansowanie swojej działalności mln PLN Koncesje telekomunikacyjne, netto I kw Poziom cash burn lub powrót do dodatniego FCF zaleŝy od decyzji dot. tempa wzrostu Zezwolenia WiMAX, netto Inwestycja w P4 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto Rzeczowe aktywa trwałe, netto ,896 1, ,28 1, ,123 1, ,186 1,424 Nierozpoznane aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości +196 mln PLN Inne aktywa trwałe Środki pienięŝne i bony skarbowe Inne aktywa obrotowe Przeznaczona do sprzedaŝy siedziba Spółki wyceniona na poziomie 5-7 mln PLN Aktywa razem 2,155 2,71 2,282 2,264 Zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów) Kredyt Inne zobowiązania długoterminowe Kapitał 1,945 1,728 1,928 1,928 Dostępne linie kredytowe Źródło: Netia 4

41 Silna baza aktywów... Netia kontynuuje inwestycje w rozwój Spółki 2% 29% 22% 19% 17% % przychodów (PLN'm ln) , 2, , 1, 7 5,, I kw P Sieć i IT P4 Usł. szerkopasmow e (z WiMax) Łączne nakłady inwestycyjne w 28 r. utrzymane na poziomie nakładów inwestycyjnych w 27 r. Wzrost nakładów na systemy informatyczne, spowodowany rozwojem nowych usług, był przyczyną relatywnie stabilnej dynamiki nakładów na istniejącą sieć oraz IT w kolejnych latach Utrzymanie dotychczasowego poziomu nakładów na sieci szerokopasmowe odzwierciedla spadek nakładów na technologię WiMAX oraz rosnące wykorzystanie pojemności infrastruktury wybudowanej na potrzeby transmisji danych, z uwzględnieniem nakładów poniesionych w pierwszym roku rozwoju LLU Projekt P4 zbliŝa się ku końcowi (nakłady na sieć) Źródło: Netia 41

Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wiodący operator alternatywny w Polsce Wiodący operator alternatywny w Polsce Lipiec 29 Spis treści Podsumowanie 3 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku 14 Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych 26 Segmenty klientów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości kwiecień 28 www.inwestor.netia.pl 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te

Bardziej szczegółowo

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Marzec 2014

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Marzec 2014 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Marzec 2014 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce. Czerwiec 2015

Wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce. Czerwiec 2015 Wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce Czerwiec 2015 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią gwarancji

Bardziej szczegółowo

Netia SA ogłasza wyniki za IV kwartał i rok obrotowy 2012

Netia SA ogłasza wyniki za IV kwartał i rok obrotowy 2012 Kontakt: Andrzej Kondracki (Investor Relations) T +48 22 352 4060 andrzej_kondracki@netia.pl Małgorzata Babik (Public Relations) T +48 22 352 2520 malgorzata_babik@netia.pl Netia SA ogłasza wyniki za IV

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2014 r. Aktualizacja Strategii 2020. Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2014 r. Aktualizacja Strategii 2020. Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 214 r. Aktualizacja Strategii 22 Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 214 r. Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Spis treści: podstawowe informacje o Orange osiągnięcia i 0 historyczne dane list Prezesa Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zawierający: www.inwestor.netia.pl

Zawierający: www.inwestor.netia.pl Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał 2015

Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał 2015 Kontakt: Anna Kuchnio (Investor Relations) T +48 22 352 2061 anna.kuchnio@netia.pl Lidia Marcinkowska (Public Relations) T + 48 22 848 4612 l.marcinkowska@neuron.pl Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowany raport roczny Skonsolidowany raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego W trakcie 0 roku skoncentrowaliśmy się na realizacji naszej strategii średniookresowej.

Bardziej szczegółowo

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 12 lutego 2015 Niniejsze Sprawozdanie z działalności Orange Polska S.A. ( Orange Polska, Spółka )

Bardziej szczegółowo

HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012

HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012 HAWE S.A. Raport analityczny HAWE S.A. to przedsiębiorstwo realizujące wieloletni program inwestycyjny w sektorze telekomunikacji. Swoją drogę rozpoczęło w lutym 27 roku, lecz po dwóch latach znalazło

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Osiągamy cele i mierzymy wyżej. Raport Roczny Grupy TP za 2011 rok

Osiągamy cele i mierzymy wyżej. Raport Roczny Grupy TP za 2011 rok Osiągamy cele i mierzymy wyżej Raport Roczny Grupy TP za 2011 rok Nasza wizja Celem Grupy TP jest osiągnięcie silnej, wiodącej pozycji we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Źródłem sukcesu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PIERWSZE PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2014 24 lipca 2014 Niniejsze Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska ( Grupa,

Bardziej szczegółowo

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży. Analiza Spółki Netia przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach grupy analityczno-inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Warunkowa transakcja nabycia Metelem Holdings Limited pośrednio kontrolującej Polkomtel Sp. z o.o.

Warunkowa transakcja nabycia Metelem Holdings Limited pośrednio kontrolującej Polkomtel Sp. z o.o. Warunkowa transakcja nabycia Metelem Holdings Limited pośrednio kontrolującej Polkomtel Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 16 stycznia 2014 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDIATEL S.A. ORAZ SPÓŁKI MEDIATEL S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDIATEL S.A. ORAZ SPÓŁKI MEDIATEL S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDIATEL S.A. ORAZ SPÓŁKI MEDIATEL S.A. ZA ROK 2014 Warszawa,16 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zawierający: www.inwestor.netia.pl

Zawierający: www.inwestor.netia.pl Zawierający: Wybrane dane finansowe Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres dziewięciu Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe na dzień i za okres dziewięciu Komentarz

Bardziej szczegółowo

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT 0 Investor Day Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Warszawa, 4 lutego 2013r. Program spotkania 1 Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Temat Godz. Prezentujący:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku Spis Treści: 1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej... 4 2. Zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce

Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce Orange Polska Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce Październik 2012 Podsumowanie Scenariusze rozwoju rynku zostały zdefiniowane w oparciu o wyniki analizy trzech obszarów

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Warszawa, maj 2012 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Warszawa, październik 2007 Spis treści (indeks GRI) Wizja i strategia........................................................... 5 Wizja

Bardziej szczegółowo