Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiodący operator alternatywny w Polsce"

Transkrypt

1 Wiodący operator alternatywny w Polsce Lipiec 29

2 Spis treści Podsumowanie 3 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku 14 Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych 26 Segmenty klientów biznesowych generują środki pienięŝne 37 Silna baza aktywów i pełne finansowanie strategii 4 Wyniki finansowe i prognoza 43 ZastrzeŜenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz wiąŝą się z ryzykiem i brakiem pewności realizacji tych prognoz. Z uwagi na wystąpienie szeregu czynników faktyczne wyniki osiągnięte przez Netię mogą róŝnić się w istotnym zakresie od wyników przedstawionych w informacjach prognostycznych. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Netii znajduje się w najnowszym raporcie okresowym Netii. Netia niniejszym oświadcza, Ŝe nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz. 2

3 Podsumowanie Propozycja inwestycyjna Netii Największy operator alternatywny w Polsce Największy operator alternatywny w Polsce, odnotowany w I kw. 29 r. wzrost przychodów o 64% r-d-r 1 Wzrost poprzez pozyskiwanie klientów w sposób organiczny oraz akwizycje nowych spółek Transakcja nabycia Tele2 Polska zamknięta w dn. 15 września 28 r. Cena nabycia: 2,8 x EBITDA prognozowana na 28 r. w wysokości 4 mln PLN Projekty integracyjne w toku: podtrzymana prognoza rocznych efektów synergii powyŝej 3 mln PLN Nabycie 22 sieci operatorów ethernetowych zlokalizowanych na terenie całego kraju w okresie r. Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych i pozyskanie 1 mln klientów do końca 212 r. Wzrost bazy klientów usług szerokopasmowych do 441 tys. w I kw. 29 r. z 6 tys. w IV kw. 26 r. Wzrost ogólnego udziału w rynku usług szerokopasmowych z 1,5% w IV kw. 26 r. do 7,9% w I kw. 29 r. 23% udział w rynku przyłączeń netto dla usług szerokopasmowych w okresie I kw. 27 r. - I kw. 29 r. 95% udział wśród operatorów alternatywnych w rynku usług szerokopasmowych opartych na dostępie regulowanym (BSA) Ponad 43% klientów usług szerokopasmowych obsługiwanych przez własną sieć Netii Wykorzystanie skali i zasięgu własnej sieci Ponad 1,1 mln klientów usług głowowych pozyskanych do końca I kw. 29 r. Około 4 tys. klientów usług głosowych obsługiwanych we własnej sieci Netii Ponad 7 tys. klientów usług głosowych obsługiwanych w ramach umów na dostęp hurtowy z TP (WLR) Potencjał dosprzedaŝy usług szerokopasmowych dotychczasowym klientom (koncentracja na sprzedaŝy dwóch usług w pakiecie (2Play) Około 5 tys. km sieci szkieletowej oraz 4,5 tys. km sieci miejskich zlokalizowanych na terenie całego kraju Netia liderem rynku w uwalnianiu węzłów LLU, z moŝliwością migracji klientów BSA/ WLR do profilu LLU na terenie całego kraju Przewagi konkurencyjne Przewaga konkurencyjna w postaci ogólnokrajowej sieci szkieletowej oraz znajomości rynku klientów indywidualnych Atrakcyjny potencjał wzrostu rynku i sprzyjające środowisko regulacyjne Operator alternatywny z największą bazą klientów biznesowych, generującą szeroki strumień środków pienięŝnych Silny bilans i pełne finansowanie dla realizacji strategii wzrostu spółki Doświadczony zespół zarządzający, plan motywacyjny skorelowany z budową wartości spółki dla akcjonariuszy 1 Przychody z działalności kontynuowanej 3

4 Podsumowanie Podstawowe dane finansowe i operacyjne Silna baza aktywów Wzrost przychodów i EBITDA mln PLN P Przychody ,121 1,52 Zmiana (rdr%) -5.2% -2.8% 33.8% 35.6% Skorygowana EBITDA MarŜa (%) 25.6% 2.4% 15.3% 19.1% EBITDA MarŜa (%) -8.% 2.4% 15.3% 17.4% Nakłady inwestycyjne (bez przejęć) Nakłady inwestycyjne na przejęcia nd Łączne nakłady inwestycyjne nd Przychody ze sprzedaŝy P4 i grupy aktywów IVT na na 46 nd Aktywa razem 2,155 2,71 2,282 na Zobowiązania na Kapitał własny 1,945 1,728 1,928 na Środki pienięŝne netto na Dostępne linie kredytowe na mln PLN % 25% 25 14,2% 14,6% 16,2% 15,6% 19,% 2% % ` 1% % % I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 Przychody Skorygow ana EBITDA MarŜa Skorygow anej EBITDA Klienci usług szerokopasmowych i głosowych 2 Wartość przedsiębiorstwa 1,173 Kapitalizacja rynkowa (na dzień 9 kwietnia 29) 1,365 Liczba akcji (mln szt.) ,2 1, Sieć szkieletowa (km) 5,2 5,2 5,2 5,2 Sieci lokalne (km) 4,68 4,452 4,452 Uwolnione węzły LLU na na Klienci usług szerokopasmowych (k) Klienci usług głosowych (własna sieć + WLR) (k) ,65 1,15 ' ,33 1, ,15 Źródło: Netia - I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 Klienci usług szerokopasmow ych Klienci usług głosow ych (w łasna sieć + WLR) 1 Zysk EBITDA za 26 r. bez odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz umorzenia zobowiązań koncesyjnych El-Netu. Zysk EBITDA za 29 r. bez jednorazowych kosztów restrukturyzacji w ramach programu redukcji kosztów (projekt Profit). 2 Klienci we własnej sieci + WLR (usługi świadczone od IV kw. 27 r.) 3 Bez nabytych aktywów (spółki ethernetowe) 4

5 Podsumowanie Główne segmenty klientów Klienci indywidualni SOHO/SME % 13.9% 2% % 35% 16 15% 1% % 22.4% 24.% 3% 25% mln PLN % % -1.9% I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 5% % -5% -1% -15% mln PLN % I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 2% 15% 1% 5% % Przychody MarŜa EBITDA % Przychody MarŜa EBITDA % Klienci biznesowi Carrier 2 mln PLN % 49.1% 5.2% 43.8% 49.2% 6% 5% 4% 3% 2% mln PLN % 31.5% 35.3% 39.9% 44.8% 5% 4% 3% 2% % % I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 % I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 % Przychody MarŜa EBITDA % Przychody MarŜa EBITDA % 1 SOHO = klienci rezydencjalni, SME = małe i średnie przedsiębiorstwa 2 usługi dla innych operatorów Źródło: Wewnętrzne raporty zarządcze Netii Nota: Kwartalny zysk EBITDA i przychody dla prezentowanych segmentów nie sumują się do łącznego zysku EBITDA i przychodów prezentowanych w kwartalnych sprawozdaniach finansowych (szczegółowe informacje w notach do sprawozdania finansowego) 5

6 Podsumowanie Wiodący alternatywny dostawca usług szerokopasmowych Klienci usług szerokopasmowych wg technologii, na dzień 31 grudnia 28 r. Udział operatorów alternatywnych w rynku usług BSA, na dzień 31 marca 29 r. Porty szeokopasmowe (') % % ` Cel 29 sieć miedziana, TVK i LLU sieć Ethernet Wimax Internet BSA 1% 95% 8% 6% 4% 2% 4% 1% % Łącznie Dialog Inni Porty szerokopasmowe, na dzień 31 marca 29 r. 441 tys. klientów szerokopasmowych obsługiwanych na dzień 31 marca 29 r. Wzrost ogólnego udziału w rynku usług szerokopasmowych z 2,4% w I kw. 27 r. do 7,9% w I kw. 29 r. Udział w rynku przyłączeń netto dla usług szerokopasmowych wyniósł 23% pomiędzy I kw. 27 r. a I kw. 29 r. 43% klientów szerokopasmowych obsługiwanych bezpośrednio we własnych sieciach dostępowych Netii Do końca 29 r. Netia zamierza pozyskać w ramach wzrostu organicznego łącznie ponad 525 tys. klientów szerokopasmowych (własna sieć + BSA + LLU), nie uwzględniając dalszych potencjalnych przejęć spółek ethernetowych Źródło: Netia, informacje publicznie dostępne Grupa TP Netia Dialog 6

7 Podsumowanie Wiodący alternatywny dostawca usług głosowych Klienci usług głosowych wg technologii, na dzień 31 grudnia 28 r. Udział w rynku WLR 1 na dzień 31 marca 29 r ,65 + 8% 1% 1 8% Linie głosowe (') % % 4% 2% % 69% 18% 13% Łącznie Dialog Pozostali Cel 29 Bezpośrednie usługi głosow e LLU & VoIP WiMAX głos WLR Łączna liczba klientów usług głosowych, na dzień 31 marca 29 r. Ponad 1.15 tys. klientów głosowych obsługiwanych na dzień 31 marca 29 r. Ponad 5 tys. klientów pozyskanych w ramach nabycia Tele2 Polska 15 36% klientów głosowych obsługiwanych bezpośrednio poprzez sieci dostępowe Netii 69% udział w rynku WLR wśród operatorów alternatywnych Do końca 29 r. Netia zamierza pozyskać w ramach wzrostu organicznego łącznie ponad 1.15 tys. klientów głosowych (własna sieć + BSA + LLU) (') Grupa TP Netia Dialog Inni 1,6% udział w rynku usług głosowych Źródło: Netia, informacje publicznie dostępne 1 Hurtowy dostęp do abonamentu 7

8 Podsumowanie Zasięg sieci Netii Około 5. km światłowodowej sieci szkieletowej Około 4.5 km światłowodowych sieci miejskich Około 3.2 km kanalizacji teletechnicznej Standardowa przepustowość 72j Miejska infrastruktura światłowodowa w 44 największych miastach Polski Ponad 4 lokalizacji C/DWDM w największych miastach Sieć SDH zbudowana w oparciu o systemy Alcatel (15+ węzłów SDH STM -16 i STM -64) Dwie niezaleŝne sieci obsługujące cały ruch pakietowy Carrier Ethernet i Metro Ethernet dla usług L2 3 węzłów ethernetowych z szybkością transferu 1Gb 15 węzłów ethernetowych z szybkością transferu 1Gb 55+ węzłów ADSL z szybkością transferu 1Gb Sieć IP dla usług L3 15 węzłów IP z szybkością transferu 1Gb 4 punkty styku z międzynarodowymi operatorami sieci IP 5 centrów kolokacyjnych (klasy Tier III) Międzynarodowy punkt styku w Cieszynie (połączenie do Pragi i Frankfurtu) Spójny system zarządzania z moŝliwością zautomatyzowanego kreowania usług (end-to-end) Szczecin Stargard Sczeciński Own FO LL FO Koszalin Piła Wrocław Słupsk Poznań Bydgoszcz Brzeg Kalisz Sieradz Opole Konin Kępno Gdynia Gdańsk Starogard Gdański Toruń Rybnik Cieszyn Tczew Grudziądz Włocławek Płock Tychy Łódź Tarnowskie Góry Katowice Bielsko-Biała Kraków Modlin Warszawa Radom Puławy Lublin Starachowice Ostrowiec Kielce Świętokrzyski Źródło: Netia 8

9 Podsumowanie Sprzyjające zmiany regulacyjne Sytuacja rynkowa przed wprowadzeniem dostępu regulowanego w 26 r. Operatorzy alternatywni konkurują z operatorem zasiedziałym (TP) poprzez własne sieci miejskie, rynek dostępny dla tych operatorów ogranicza się do ich własnych sieci (dla Netii do 398 tys. linii), brak moŝliwości konkurencji o zasięgu ogólnokrajowym Sytuacja rynkowa po wprowadzeniu dostępu regulowanego WLR/ BSA w 27 r. Regulowany dostęp z wykorzystaniem sieci TP umoŝliwia operatorom alternatywnym odsprzedaŝ usług głosowych i szerokopasmowych w oparciu o umowy z TP o dostępie hurtowym (WLR/ BSA) Zmiany regulacyjne pozwalają Netii dotrzeć z ofertą do ponad 1 mln gospodarstw domowych i klientów biznesowych przyłączonych do sieci lokalnych TP Sieć szkieletowa o ogólnokrajowym zasięgu, funkcje wspierające, marka oraz procesy biznesowe są obecnie wykorzystywane na całym rynku telekomunikacyjnym Sytuacja rynkowa po wprowadzeniu dostępu regulowanego LLU w 27 r. Regulacje prawne w zakresie LLU obowiązują w Polsce od 23 r., jednakŝe efektywny proces uwalniania węzłów LLU rozpoczął się w 27 r., stawki za dostęp LLU zostały znacząco obniŝone od 29 r., dzięki czemu klienci LLU stali się bardziej atrakcyjni dla operatorów alternatywnych Sieć TP obejmuje ~5 tys. węzłów ze średnio ~2 tys. linii na węzeł (w sumie ~1 mln linii) Netia jest jedynym prawdziwie skutecznym operatorem w Polsce na dzień 31 marca 29 r. uwolniono 137 węzłów, planowane jest uwolnienie 5+ węzłów do końca 212 r. (średnio ~1 tys. linii na węzeł) zapewniających dostęp łącznie do około 5% linii TP Dostęp w 26 r. przed zmianami regulacyjnymi Dostęp w 28 r. po zmianach regulacyjnych Gosp. dom. (14.2 mln) SOHO/SME (1.2 mln) Corpo (3 tys.) TP 1.1 mln Netia 398 tys. Pozostali 1. mln Gosp. dom. (14.2 mln) SOHO/SME (1.2 mln) Corpo (3 tys.) TP mln Netia 711 tys.wlr, 248 tys. BSA, 3.8 tys. LLU Pozostali 315 tys. WLR, 13 tys. BSA Netia 394 tys tys. Ethernet Pozostali 1.3 mln Rynek dostępny dla Netii obecnie: 8,7 mln linii TP 394 tys. linii we własnej sieci Netii (55 tys. linii zainstalowanej pojemności) Ogólnokrajowa licencja WiMax Zakupy sieci osiedlowych Ethernet (obecnie 34 tys. gosp. dom. w zasięgu) 1 Linie TP na rynku detalicznym (bez dostępu hurtowego dla operatorów alternatywnych) Źródło: Netia, TP, UKE, komunikaty prasowe 9

10 Podsumowanie Akcjonariat i wartość akcji Netii Struktura akcjonariatu Kurs akcji od momentu wdroŝenia strategii wzrostu poprzez rozwój bazy klientów szerokopasmowych (kwiecień 27 r.) 14% Obrót publiczny GPW 46,4% Third Avenue Management 24,1% SISU Capital 1,% ING OFE 9,5% Pioneer Pekao 1,% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % kw i 7 lip 7 paź 7 sty 8 kw i 8 lip 8 paź 8 sty 9 kw i 9 lip 9 Netia mwig Na dzień 3 czerwca 29 r. Ackjonariusz Liczba akcji % Kapitału % Głosów na WZA Third Avenue Management ,1% 24,1% SISU Capital ,% 1,% ING OFE ,5% 9,5% Pioneer Pekao ,% 1,% Obrót publiczny GPW ,4% 46,4% Łącznie ,% 1,% Źródło: Netia PLN mln EUR mln Wartość firmy (na dzień ) 1, Kapitalizacja rynkowa (na dzień ) 1, ZadłuŜenie (na dzień ) Środki pienięŝne netto (na dzień ) Akcje w obrocie (mln) Cena akcji (na dzień ) Średni dzienny wolumen (akcji) (6M narastająco) 77,938 77,938 Kurs PLN EUR z dnia śródło: Netia W dniu 6 marca 29 r. Novator Telecom Poland II S.a.r.l. zbył pakiet 3.33% udziałów Netii ponad 2 polskim funduszom inwestycyjnym i emerytalnym 1

11 Podsumowanie Zespół zarządzający Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu, lat 42, dołączył do Netii w 27 r. Przed podjęciem współpracy z Netią pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Opoczno SA (w 26 r.) i w Dec Sp. z o.o., spółce zaleŝnej GATX (w latach 23-25). Jeszcze wcześniej pracował w Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Generalnego (w latach 2-23) i Dyrektora SprzedaŜy (w latach ). W latach pracował w PepsiCo Trading Sp. z o.o. na róŝnych stanowiskach menedŝerskich oraz w Polskim Biurze Badań Marketingowych Sp. z o.o. jako Retail Audit Manager. Pan Mirosław Godlewski ukończył Politechnikę Warszawską uzyskując dyplom magistra inŝyniera w zarządzaniu przemysłem. Posiada takŝe tytuł MBA uzyskany w Ashridge Management College, Wielka Brytania. Aktywny członek Young Presidents Organisation. W dniu 25 marca 29 r. został powołany na Członka Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na następną kadencję. Jon Eastick, Główny Dyrektor Finansowy, lat 42, dołączył do Netii w kwietniu 26 r. Wcześniej pełnił przez okres 5 lat funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego w spółce PTC Sp. z o.o. Jeszcze wcześniej pracował w Lucent Technologies Poland SA na stanowisku członka zarządu i dyrektora finansowego (w latach ); w PTK Centertel Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora ds. planowania strategicznego i finansowego ( w latach ); w firmie audytorskiej Arthur Andersen, pracując w londyńskim, a następnie warszawskim biurze tej firmy (w latach ). Jon Eastick ukończył studia w LSE (London School of Economics) i jest biegłym rewidentem certyfikowanym w Wielkiej Brytanii. Piotr Nesterowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Technologii, 38 lat, został powołany na stanowisko członka zarządu Netii z dniem 15 września 28 r. Od 24 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Tele2 Polska Sp. z o.o. W latach pracował w firmie McKinsey & Company kolejno na stanowiskach konsultanta, managera projektu i młodszego partnera. W tym czasie pracował przede wszystkim na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, energetycznego i bankowego. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w firmie Procter & Gamble. Pan Piotr Nesterowicz ukończył studia i obronił pracę doktorską na wydziale Zarządzania i Organizacji Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tom Ruhan, Główny Dyrektor ds. Prawnych i Akwizycji, lat 45, został powołany na stanowisko członka zarządu Netii S.A. w kwietniu 26 r. Od marca 26 r. pełnił funkcję Głównego Dyrektora ds. Prawnych Netii. Wcześniej, w latach , pracował w kancelarii Wardryński i Wspólnicy na róŝnych stanowiskach, doradzając w licznych procesach prywatyzacyjnych, między innymi Telekomunikacji Polskiej S.A., jak równieŝ w restrukturyzacji finansowej Netii S.A., a w okresie bezpośrednio poprzedzającym zatrudnienie w Netii, pełniąc funkcję doradcy (Of counsel). Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii. Z dniem 1 stycznia 29 r. został powołany w skład zarządu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA). Pełni takŝe funkcję wiceprzewodniczącego SOT (Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych) w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). 11

12 Podsumowanie Plan motywacyjny Netii dla zarządu i kluczowych pracowników Cena realizacji: PLN PLN 5.5 PLN 7. PLN 8.25 Pozostałe Uczestnicy: Razem Członkowie zarządu 8,333,5 11,2, 8,4, 8,4, 271,814 36,65,314 Pracownicy 2 i byli członkowie zarządu 4,335,25 5,324, 4,121, 3, 432,59 14,512,39 Razem 12,668,75 16,524, 12,521, 8,7, 73,873 51,117,623 Termin realizacji opcji: do 2 grudnia 212 r. Maksymalna liczba akcji wyemitowanych w ramach Planu: 18,373,785 z czego liczba akcji wyemitowanych dotychczas: 5,54,52 W przypadku, kiedy opcje są wykonywane po cenie rynkowej przewyŝszającej cenę realizacji, uczestnik otrzymuje akcje w ilości wynikającej z róŝnicy między tymi wartościami. 1 Cena realizacji jest uzaleŝniona od kursu akcji na dzień objęcia uczestnika planem motywacyjnym, jednakŝe nie nie moŝe być niŝsza niŝ 3,5 PLN 2 Zarząd jest upowaŝniony do przyznania kadrze zarządzającej wyŝszego szczebla do,6 mln opcji po cenie realizacji 3,5 PLN oraz 3,2 mln opcji po wyŝszych cenach realizacji Źródło: Netia 12

13 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku

14 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Netia na rynku stacjonarnym Na dzień 31 grudnia 28 r. udział Netii w całkowitej wartości rynku stacjonarnego wynosił 8% Całkowita wartość rynku: 14,8 mld PLN 5,2 4,5 2,5,5 2,2 Udział przychodów w % Pozostali 1 Netia i Tele2 pro-forma 1 Stacjonarne usługi głosowe (klienci indywidualni) Źródło: PMR (październik 28 r.), Audytel, TP, Netia 1 Pro-forma tj. zakładając, Ŝe Netia & Tele2 byłyby jedną spółką przez cały 28 r. 2 Łącznie z transmisją danych i dzierŝawą linii Stacjonarne usługi głosowe (klienci biznesowi) Usługi szerokopasmowe (klienci indywidualni) Transmisja danych i usługi hurtowe (klienci biznesowi) 2 Usługi szerokopasmowe (klienci biznesowi) 14

15 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku MoŜliwość dotarcia do 38 mln klientów Stacjonarne linie głosowe i penetracja Stacjonarne linie głosowe klienci indywidualni i biznesowi % 33% 31% 3% 28% 27% 26% 26% 25% 25% 35% 3% 25% % % 1% 5% P21P211P212P % P 21P 211P 212P Linie ogółem (w mln ) Gęstość telefoniczna Klienci indyw idualni Klienci biznesow i Klienci stacjonarnych usług szerokopasmowych i penetracja 1 Klienci stacjonarnych usług szerokopasmowych w podziale na technologie % 46.9%49.1%5.5% 39.4% % 34.8% % P 21P 211P 212P Klienci indyw idualni Penetracja gosp. dom. Klienci biznesow i 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Źródło: raport PMR, październik 28 r. 1 Łączna baza klientów indywidualnych i biznesowych 2 DzierŜawa linii, ETTH, dostęp radiowy, satelitarny, PLC, etc. 1% 2% 7% 33% 27% 24% 2% 14% 24% 42% 26 24% 26% 28% 3% 49% 5% 5% 5% 27 28P 29P xdsl TVK Inne 2 WiMAX 212P 15

16 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Niska penetracja szerokopasmowego internetu Dostęp szerokopasmowy do internetu (gosp. domowe) Szacowany wzrost dostępu szerokopasmowego do końca 21 r. (gosp. domowe) 1,2 37.3% 3.9% 34.5% 42.% 81.% 89.% 68.2% 82.% 65.8% 77.% 65.5% 85.% 71.6% 74.% 6.2% 83.% 81.8% 89.% 68.5% 72.% 58.9% 66.8% 56.4% 63.% 57.6% 64.% 5.9% 67.2% 48.5% 6.% 52.% 51.9% 59.9% 71.% 18.% 5.9% 4.% 5.3% 27.3% 12.% 8.1% 5.7% 7.7% 4.4% 14.7% 14.5% 1.% 7.9% 13.2% 12.6% 7.% 11.8% 8.% 16.3% 1.8% 6.% 1.6% 6.% 7.% 17.2% 2.% 7.7% 7.% 3.% 2.% 3.% 3.% 2.% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4, 3, Potencjał do przyłączenia ok. 66 tys. nowych klientów usług szerokopasmowych rocznie w latach Dania Szwajcaria W. Brytania Szwecja Norwegia Finlandia Holandia Francja Belgia Hiszpania Niemcy Austria Włochy Grecja Polska Portugalia Europa 3,748 2, 2,68 3,363 1, ,57 1,319 1, Niemcy Francja Hiszpania W. Brytania Polska Włochy Grecja Holandia Szwajcaria Belgia Austria Norwegia Portugalia Szwecja Dania Finlandia Penetracja usł. szerokopasm. w III kw. 8 Przyrost penetracji usług szerokopasmowych (pp) do końca 21P Penetracja PC w III kw. 8 Przyrost penetracji PC (pp) do końca 21P Szacowana liczba gosp. domowych w Polsce: 14,2 mln w 28 14,3 mln w 21 Źródło: Merrill Lynch Broadband Matrix za wyjątkiem Polski, szacunki Netii Nota: Szacunki dot. krajów Europy Zachodniej oparte o dane po III kw. 28 r. za Merrill Lynch Broadband Matrix Q4 28 r.; dane dla Polski oszacowane przez Netię w oparciu o dane po III kw. 28 r. 1. Bez uwzględnienia sieci osiedlowych (ethernet) 2. Obliczony jako róŝnica liczby gosp. dom. z dostępem szerokopasmowym w 21 r. (szac.) i 28 r. (szac.) 16

17 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Rynek szerokopasmowy jest rozdrobniony UŜytkownicy usług szerokopasmowych 1,2 Szanse wzrostu dla Netii Łącznie (klientów) : ~ 5,4 mln Pozostali 7% Ethernet 18% TVK 27% Netia 8% Grupa TP 4% Penetracja gosp. domowych usługami szerokopasmowymi wynosi 39% Własna sieć miedziana/światłowodowa Netii Kontynuacja rozwoju ADSL wśród bazy klientów we własnej sieci (ok. 2 tys. linii mieszkaniowych i 17 tys. linii biznesowych) Dostęp do sieci TP otwarty decyzjami Regulatora Internet w oparciu o Bitstream Access DosprzedaŜ usług głosowych VoIP i hurtowy dostęp do abonamentu (WLR) Przejście do profilu LLU DosprzedaŜ usług IPTV i sprzedaŝ krzyŝowa usług komórkowych Sieci osiedlowe (Ethernet) Potencjał do małych przejęć zamykających (Bolt-on acquisitions) Sieci lokalne o wysokiej przepływności DosprzedaŜ usług głosowych i 2Play Proces integracji TV kablowa Oferta Netii 3Play konkurencyjna dla ofert typu multi-play 1 Stan na 31 grudnia 28 r. 2 Netia szacuje łączną liczbę klientów usług szerokopasmowych na dzień 31 marca 29 r. na 5,6 mln (wg danych TP liczba ta wynosi 5,7 mln) Źródło: Netia, PMR, informacje dostępne publicznie 17

18 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Regulowany dostęp kluczowy dla rozwoju Netia (Polska) Klienci usług szerokopasmowych Wzrost bazy usług szerokopasmowych europejskich operatorów alternatywnych Udział w rynku % 2% Forthnet 2.% Iliad 18.4% (' ) P3 21P 212P 15% 1% 5% % Kw Kw 2 Kw 4 Kw 6 Kw 8 Netia 7.6% Kw 1 Kw 12 Kw 14 Kw 16 Kw 18 Kw 2 Fastweb 12.1% Kw 22 Kw 24 Kw 26 Własna sieć LLU/BSA Sieci ethernetow e Iliad Fastw eb Netia Forthnet Forthnet (Grecja) Iliad (Francja) Fastweb (Włochy) nd. nd. nd. WdroŜenie LLU w IV kw. 26.2%.4%.6%.8% 1.2% 1.8% 2.3% 2.8% 4.1% 5.9% 7.7% 9.8% 12.8% 16.2% 19.5% 23.4% 26.3% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1.% 1.4% 1.7% 2.5% 3.2% WdroŜenie LLU w % 4.6% 6.9% 8.5% 9.6% 11.5% 15.3% 18.% 2.3% 22.6% 26.8% 3.2% 31.9% 34.4% 38.3% 42.4% 44.9% 47.2% 51.3% 55.3% 57.6% 6.9% 62.% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1,6 1,4 1,2 1, % 1.1% 1.5% 2.% 2.4% 2.8% Ogłoszenie strategii LLU styczeń % 5.% 6.3% 8.% 8.9% 11.2% 13.7% 15.8% 17.5% 22.7% 25.3% 26.5% 27.8% 32.% 33.6% 35.5% 36.8% 39.4% 42.3% 44.3% 46.7% 48.% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21 Rok 1 22 Rok 2 23 Rok 3 24 Rok 4 25 Rok 5 26 Rok 6 27 Rok 7 21 Rok 1 22 Rok 2 23 Rok 3 24 Rok 4 25 Rok 5 26 Rok 6 27 Rok 7 Rok Rok 2 23 Rok 3 24 Rok 4 25 Rok 5 26 Rok 6 27 Rok 7 Liczba klientów ( ) Dostęp do usług szerokopasmowych w gosp. dom. (%) Źródło: Merrill Lynch Research, Informa, sprawozdania finansowe spółek 1. Ogólnokrajowy udział w rynku. Sieć światłowodowa Fastweb obejmowała jedynie ok. 4 mln gospodarstw domowych do momentu rozpoczęcia ogólnokrajowego projektu LLU w styczniu 25 r. 2. Dane faktyczne do III kw. 27 r. włącznie; szacunki za IV kw. 27 r. wg Merrill Lynch grudzień 27 Broadband Matrix 3. Do końca 29 r. Netia zamierza pozyskać w ramach wzrostu organicznego łącznie ponad 525tys. klientów szerokopasmowych z wyłączeniem kolejnych potencjalnych przejęć spółek ethernetowych 18

19 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Środowisko regulacyjne w Europie Prędkość transmisji vs. penetracja usługami TVK i LLU Punktacja za działania Regulatora Średnia prędkość Prędkość szerokopasmowego Internetu a penetracja usługami TVK i LLU 8 16% 7 14% 6 12% 5 1% 4 8% 3 6% 2 4% 1 2% % Polska Słowenia Irlandia Finlandia Węgry Włochy Grecja Czechy Dania Hiszpania Niemcy Szwecja Portugalia Belgia W. Brytania Śr. waŝona prędk. transmisji Penetracja LLU i TVK Liniowy (Penetracja LLU i TVK) Pomiar efektywności środowiska regulacyjnego Korelacja między punktacją za działania regulatora i warunkami rynkowymi Punktacja za warunki rynkowe Penetracja usług TVK i LLU Wnioski na podst. raportu ECTA Regulatory Scorecard 28 Dostęp na konkurencyjnych warunkach poprzez LLU i TVK stymuluje ogólny wzrost rynku usług szerokopasmowych Korelacja z ogólną penetracją usługami szerokopasmowymi: LLU =.63 TVK =.4 Skuteczne działania regulacyjne podnoszą konkurencyjność rynków Konkurencyjne rynki promują inwestycje w infrastrukturę, dzięki czemu wzrasta średnia prędkość transmisji i penetracja usługami szerokopasmowymi na terenie całego kraju Atrakcyjne ceny dostępu poprzez profil LLU i WLR/ BSA są wykorzystane przez Regulatora do stymulacji konkurencji rynkowej Demonopolizacja rynku dostępowego jest kluczowa dla rozwoju usług szerokopasmowych Źródło: Raport ECTA Regulatory Scorecard 28 19

20 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Środowisko regulacyjne w Polsce Koszt odsprzedaŝy abonamentu (WLR) 2 PLN ( formuła cena detaliczna minus ) Ceny hurtowe dla bitstreamu (BSA) PLN ( formuła cena detaliczna minus ) Koszt pełnego dostępu LLU (opłaty miesięczne) 22 PLN Koszt współdzielonego dostępu LLU (opłaty miesięczne) 5,81 PLN Źródło: Netia W dn. 1 grudnia 28 r. UKE (regulator) ogłosił nową ofertę ramową o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej, która obniŝa opłaty miesięczne za dostęp LLU z 36 PLN do 22 PLN (dla dostępu pełnego) oraz z 13 PLN do 5,81 PLN (dla dostępu współdzielonego) 2

21 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Skuteczny model usług hurtowych Netia PSTN (sieć telefoniczna) WLR Centrala TP DSLAM TP BSA Sieć IP NETII - dostęp do internetu Model biznesowy TP oferuje usługę głosową wraz z Internetem za ~ 11 PLN Netia pobiera od klienta za usługę głosową i Internet ~ 9 PLN Netia płaci do TP 49% ceny detalicznej TP za Internet i 47% opłaty miesięcznej za WLR RAZEM ~ PLN 49 PLN MarŜa brutto 45% Netia nie inwestuje w sprzęt DSLAM Netia moŝe jedynie odsprzedawać usługi oferowane przez TP, np. przepływności Strategia dla usług hurtowych na sieci TP DosprzedaŜ usług klientom 1play (korzystającym z jednej usługi) MoŜliwość przeniesienia klientów BSA/WLR do generującego wyŝsze marŝe LLU od II kw. 29 r. (testy migracji zakończone pomyślnie ) Netia planuje zmigrować do końca 29 r. ponad 2 tys. klientów BSA i WLR na LLU Źródło: Netia 21

22 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Model LLU oferuje większe moŝliwości Centrala TP DSLAM TP DSLAM NETIA LLU Sieć IP Netii - Dostęp do Internetu - VoIP wysokiej jakości Model biznesowy Projekt LLU Netia pobiera od klienta 2 Play ~ 9 PLN Netia płaci TP 22 PLN miesięcznie za dzierŝawę linii RAZEM ~ 22 PLN MarŜa brutto 75% Netia musi zainwestować we własny sprzęt DSLAM (~ 2tys. PLN / węzeł) NETIA kontroluje usługi oferowane po DSLAM - prędkość transmisji - usługi dodane, np. IPTV, VoD (wideo na Ŝyczenie) Cel uzyskania dostępu do 5 mln linii TP dzięki zainstalowaniu DSLAM w 5 węzłach w latach Atrakcyjny potencjał dostępu do pętli abonenckiej TP dostęp do ~1% infrastruktury TP dostęp do ~5% rynku telekomunikacyjnego 1 Cel uwolnienia 3 węzłów do końca 29 r. 137 węzłów TP uwolnionych na dzień 31 marca 29 r. 5 tys. klientów LLU pozyskanych na dzień 7 maja 29 r. Migracja klientów BSA/WLR do LLU planowana od II kw. 29 r. W grudniu 28 r. nastąpiła obniŝka miesięcznej opłaty dla TP za pełen dostęp LLU z poziomu 36 PLN do 22 PLN Koszt dostępu współdzielonego został obniŝony w grudniu 28 r. z 13 PLN do 5,81 PLN (gdy klient zatrzymuje usługę głosową TP) Jednorazowa opłata instalacyjna LLU została obniŝona ze 182 PLN (pełen dostęp do LLU) i 24 PLN (współdzielony dostęp) i wynosi obecnie 55,51 PLN Źródło: Netia 1 Celem Netii są węzły ze średnią liczbą linii +1 tys. na węzeł (średnia liczba linii na węzeł wynosi w Polsce ~2 tys.) 22

23 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku Spółki ethernetowe Model biznesowy Switch ethernetowy Netii Ruter IP Netii Światłowód lub radio Osiedlowy switch ethernetowy Netii Światłowód lub miedź Budynkowy switch ethernetowy Netii Netia kontroluje wszystkie elementy sieci dostępowej = brak opłat dostępowych na rzecz innych operatorów Średni przychód z klienta internetowego wynosi ~ 43 PLN WdroŜenie usług w oparciu o VoIP umoŝliwi wzrost ARPU Synergie z nabytych sieci osiedlowych (skala, infrastruktura, organizacja) prowadzą do poprawy wyników po akwizycji Sieć IP Netii - Dostęp do Internetu - VoIP wysokiej jakości Szybka obsługa klienta podłączenie i utrzymanie Internetu MarŜa zysku brutto ~ 65% Strategia dla osiedlowych sieci internetowych (ethernet) DosprzedaŜ usług głosowych (2Play) obecnym klientom internetowym (1Play) Rozwój organiczny poprzez zwiększoną penetrację usług w gospodarstwach domowych w zasięgu nabytych sieci osiedlowych (ponad 34 tys.) Nakłady inwestycyjne na sieć i zwiększenie zasięgu Obecnie standardowa oferta Netii w ramach sieci dostępowej ETTH to prędkość transmisji Internetu do 4Mbp/s i usługi głosowe VoIP, podczas gdy zazwyczaj istnieje techniczna moŝliwość dostępu z prędkością do 1 Mb/s w ramach tej sieci dostępowej Usługi IPTV i Internetu o wyŝszej prędkości transmisji zwykle wymagają rozbudowy pojemności pomiędzy siecią dostępową ETTH a siecią szkieletową Netii Cel pozyskania 2 tys. klientów ethernetowych do końca 212 r. (organicznie i w ramach kolejnych akwizycji) Źródło: Netia 23

Wyniki finansowe za I kw. 2009 roku

Wyniki finansowe za I kw. 2009 roku Wyniki finansowe za I kw. 29 roku Telekonferencja dla inwestorów i konferencja prasowa 7 maja 29 r. www.inwestor.netia.pl Kluczowe osiągnięcia w I kw. 29 r. Dynamiczny wzrost przychodów i zysku EBITDA

Bardziej szczegółowo

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Nowa Netia Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I III kw r.

Wyniki finansowe za I III kw r. Wyniki finansowe za I III kw. 28 r. Telekonferencja dla inwestorów / Konferencja prasowa 13 listopada 28 r. www.inwestor.netia.pl Kluczowe osiągnięcia Transakcja nabycia Tele2 Polska zamknięta wcześniej

Bardziej szczegółowo

Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wiodący operator alternatywny w Polsce Wiodący operator alternatywny w Polsce Maj 29 Spis treści Podsumowanie 3 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku 14 Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych 26 Segmenty klientów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r. www.investor.netia.pl 1 Agenda Wprowadzenie Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Wyniki operacyjne za rok 2006 Paweł Karłowski,

Bardziej szczegółowo

Netia SA Wiodący operator alternatywny w Polsce

Netia SA Wiodący operator alternatywny w Polsce Netia SA Wiodący w Polsce marzec 29 www.inwestor.netia.pl Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią gwarancji przyszłych

Bardziej szczegółowo

Netia SA Wiodący operator alternatywny w Polsce

Netia SA Wiodący operator alternatywny w Polsce Netia SA Wiodący w Polsce luty 29 www.inwestor.netia.pl Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią gwarancji przyszłych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kw. 2010

Wyniki finansowe za I kw. 2010 Wyniki finansowe za I kw. 21 Telekonferencja dla inwestorów 6 maja 21 r. Podsumowanie Kluczowe osiągnięcia w I kw. 21 r. Szybszy wzrost bazy klientów 63 tys. klientów usług szerokopasmowych (+37% r-d-r,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 27 r. Konferencja prasowa 14 listopada 27 r. 1 Prognoza na 27 NETIA (w mln zł o ile nie podano inaczej) Wyniki I-III kw. 27 27 prognoza dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych. 18 kwietnia 2007 r.

Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych. 18 kwietnia 2007 r. Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych 18 kwietnia 2007 r. 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie

Bardziej szczegółowo

Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wiodący operator alternatywny w Polsce Wiodący operator alternatywny w Polsce Maj 2010 Podsumowanie Propozycja inwestycyjna Netii Największy operator alternatywny w Polsce Największy operator alternatywny w Polsce z przychodami za 2009 r. na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze i II kw. 2010

Wyniki finansowe za I półrocze i II kw. 2010 Wyniki finansowe za I półrocze i II kw. 21 Konferencja prasowa 5 sierpnia 21 r. Podsumowanie Kluczowe osiągnięcia w I półroczu i II kw. 21 r. Przychody wyniosły 78,7 mln PLN w I półroczu 21 r. (+4% r-d-r)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2015 r. 25 lutego b.r.

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2015 r. 25 lutego b.r. Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 215 r. 25 lutego b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia w IV kwartale oraz całym 215 roku Przychody za 215 rok wyniosły PLN 1.572 mln (-6% r-d-r) i PLN 43 mln w IV

Bardziej szczegółowo

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości wrzesień 2007 www.inwestor.netia.pl 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy

Bardziej szczegółowo

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości kwiecień 28 www.inwestor.netia.pl 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa Warszawa, 27 lutego 2009 Informacja Prasowa Dynamiczny rozwój PTC w 2008 roku Rosnące przychody Spółki Wzrost liczby klientów abonamentowych o 17 % w porównaniu do roku 2007 Ponad 12% wzrost wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał oraz 9 miesięcy 2010 r.

Wyniki finansowe za III kwartał oraz 9 miesięcy 2010 r. Wyniki finansowe za III kwartał oraz 9 miesięcy 21 r. Telekonferencja z inwestorami 4 Listopad 21 Podsumowanie Kluczowe osiągnięcia w III kwartale i 9 miesiącach b.r. Przychody wyniosły PLN 1,175m za 9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2008 rok obrotowy

Wyniki finansowe za 2008 rok obrotowy Wyniki finansowe za 28 rok obrotowy Telekonferencja dla inwestorów i konferencja prasowa 24 lutego 29 r. www.inwestor.netia.pl Netia zrealizowała podwyŝszoną prognozę na 28 r. Wykonanie Zaktualizowana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze i II kw. 2010

Wyniki finansowe za I półrocze i II kw. 2010 Wyniki finansowe za I półrocze i II kw. 21 Telekonferencja dla inwestorów 5 sierpnia 21 r. Podsumowanie Kluczowe osiągnięcia w I półroczu i II kw. 21 r. Przychody wyniosły 78,7 mln PLN w I półroczu 21

Bardziej szczegółowo

2 Sytuacja finansowa Grupy Netia

2 Sytuacja finansowa Grupy Netia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2 Sytuacja finansowa Grupy Netia 2.1 Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe Grupy Netia Podstawowe dane finansowe badane badane I Przychody... 1.572.181 1.674.039

Bardziej szczegółowo

Netia kupuje spółki Dialog i Crowley. Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011

Netia kupuje spółki Dialog i Crowley. Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011 Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011 Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Podsumowanie W dniu dzisiejszym Netia podpisała dwie przełomowe umowy akwizycyjne

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Strategia Netii do 2020 roku

Strategia Netii do 2020 roku Strategia Netii do 2020 roku Celem strategicznym Netii od 2007 r. to być najszybciej rosnącym dostawcą usług telekomunikacyjnych i najczęściej wybieranym przez klientów dostawcą usług szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Konferencja XX-lecie UOKiK 13 wrzesień 2010 www.netia.pl Netia sukcesywnie powiększa swój udział w rynku internetu szerokopasmowego wiodący operator

Bardziej szczegółowo

Crowley Dialog Netia. Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011

Crowley Dialog Netia. Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011 Crowley Dialog Netia Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011 Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Podsumowanie W dniu dzisiejszym Netia podpisała dwie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

1. Akcjonariusze Netii S.A. posiadający ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (nie w tysiącach)

1. Akcjonariusze Netii S.A. posiadający ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (nie w tysiącach) za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca Komentarz zawiera skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. ( Grupa Netia ) oraz jednostkowe dane finansowe Spółki Netia S.A. 1. Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 Zawierający: Wybrane dane finansowe Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r.

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Opis Grupy Grupa składa się z 3 spółek operacyjnych: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Telekonferencja z inwestorami, 14 maja b.r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Telekonferencja z inwestorami, 14 maja b.r. Wyniki finansowe za I kwartał 215 r. Telekonferencja z inwestorami, 14 maja b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia w I kwartale 215 roku Przychody za I kw. 215 roku wyniosły PLN 389 mln (-4% k-d-k oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kw. 2011 Telekonferencja z inwestorami 5 maja 2011

Wyniki finansowe za I kw. 2011 Telekonferencja z inwestorami 5 maja 2011 Wyniki finansowe za I kw. 2 Telekonferencja z inwestorami 5 maja 2 Podsumowanie Wzrost rentowności i potwierdzona prognoza I kw. 2 Zmiana r-d-r Prognoza 2 Przychody () 4,2 +3,7%.6+ Skorygowana EBITDA (),5

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2014 r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2014 r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał 214 r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 214 r. Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wiodący operator alternatywny w Polsce Wiodący operator alternatywny w Polsce Listopad 29 Spis treści Podsumowanie 3 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku 14 Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych 26 Segmenty klientów biznesowych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO, FINALIZACJA INTEGRACJI Warszawa, 8 Maja 2008 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 R. 1Q 2008 1Q 2007 Zmiana Zysk netto (PLN mln) 1 138

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za I kw Warszawa, 15 maja 2008

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za I kw Warszawa, 15 maja 2008 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za I kw. 2008 Warszawa, 15 maja 2008 Agenda Wyniki finansowe Asseco Poland Nowe przedsięwzięcia M&A Podsumowanie 2 Wyniki skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

1. Akcjonariusze Netii S.A. posiadający ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (nie w tysiącach)

1. Akcjonariusze Netii S.A. posiadający ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (nie w tysiącach) za okres dziewięciu zakończony 30 września Komentarz zawiera skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. ( Grupa Netia ) uwzględniające nabytą w III kwartale Spółkę TK Telekom wraz z jej

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki IV kwartału 2008 roku Komentarz do działalności w 2008 26 lutego 2009 r. Skonsolidowane wyniki finansowe Dwukrotny wzrost zysku operacyjnego w tys. PLN 2007 2008 Przychody

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A. KONFERENCJA PRASOWA

TELEFONIA DIALOG S.A. KONFERENCJA PRASOWA TELEFONIA DIALOG S.A. KONFERENCJA PRASOWA 2 października 2006 STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. WOBEC TELEFONII DIALOG S.A. Lubin, wrzesień 2006r. Warianty dla Telefonii DIALOG S.A. Dla KGHM celem jest

Bardziej szczegółowo

5 LAT DBAM O ZDROWIE!

5 LAT DBAM O ZDROWIE! 5 LAT DBAM O ZDROWIE! Warszawa, 16 listopada 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 PGF etapy rozwoju 1990 1997 1998 2001 2005 2006 Powstanie Medicines Rozwój w rejonie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2013 rok. Telekonferencja z inwestorami 20 lutego 2014 r.

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2013 rok. Telekonferencja z inwestorami 20 lutego 2014 r. Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 213 rok Telekonferencja z inwestorami 2 lutego 214 r. Wykonanie za cały 213 r. Wskaźniki finansowe zgodne ze skorygowaną prognozą Wykonanie pełnorocznej skorygowanej

Bardziej szczegółowo

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe możliwości

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe możliwości Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe możliwości marzec 28 www.inwestor.netia.pl 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ FUNKCJONALNY LUB STRUKTURALNY OPERATORA O ZNACZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ. Warszawa 2007

PODZIAŁ FUNKCJONALNY LUB STRUKTURALNY OPERATORA O ZNACZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ. Warszawa 2007 PODZIAŁ FUNKCJONALNY LUB STRUKTURALNY OPERATORA O ZNACZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ Warszawa 2007 Definicje Podział funkcjonalny wydzielenie organizacyjne w ramach spółki, jednostki odpowiedzialnej za niektóre

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA CZWARTY KWARTAŁ I CAŁY ROK 2010 1. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA CZWARTY KWARTAŁ I CAŁY ROK 2010 1. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Kontakt: Andrzej Kondracki (Relacje Inwestorskie) +48-22-352-4060 andrzej.kondracki@netia.pl Małgorzata Babik (Public Relations) +48-22-352-2520 malgorzata.babik@netia.pl NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA CZWARTY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 20 26 lutego 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 20.02 Rzeczpospolita: Komórkowi giganci nie sięgnęli po unijne miliardy na internet Autor: Urszula

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Wyniki za II kw. i. 26 sierpnia 2010 r.

Wyniki za II kw. i. 26 sierpnia 2010 r. Wyniki za II kw. i Ipółrocze 2010 r. 26 sierpnia 2010 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności,

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU. 1. NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU. 1. NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA Kontakt: Andrzej Kondracki (Relacje Inwestorskie) +48-22-352-46 andrzej.kondracki@netia.pl Małgorzata Babik (Public Relations) +48-22-352-252 malgorzata.babik@netia.pl NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu 19 września 2011

Prezentacja Zarządu 19 września 2011 Prezentacja Zarządu 19 września 2011 Podsumowanie Strategii Celem NFI Midas jest utworzenie najnowocześniejszego Operatora LTE o wiodącej pozycji rynkowej. Uczyni to poprzez: Zakup aktywów telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA Eric Hampel Andrea Moneta (pominięto) 2 PROGRAM Scenariusz, pozycjonowanie i cele Strategiczne filary planu trzyletniego Inicjatywy ponadnarodowe Pomyślne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2012r. Telekonferencja z inwestorami 8 listopada 2011r.

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2012r. Telekonferencja z inwestorami 8 listopada 2011r. Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 212r. Telekonferencja z inwestorami 8 listopada 211r. Kluczowe wydarzenia 9 miesięcy oraz III kwartał 212r. Przychody za 9M 212r. wyniosły PLN 1.62 mln (+34%

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

COGNOR SA. Prezentacja działalności spółki i wyników po III kwartale 2009. Listopad 2009

COGNOR SA. Prezentacja działalności spółki i wyników po III kwartale 2009. Listopad 2009 COGNOR SA Prezentacja działalności spółki i wyników po III kwartale 29 Listopad 29 Spis treści Restrukturyzacja Działalność operacyjna Wyniki finansowe po III kwartale 29r. NajbliŜsze plany 2 Aktualny

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008 Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 28 r. 14 maja 28 1 Najważniejsze wydarzenia I kwartał 28 r. Dominik Libicki, Prezes Zarządu 2 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 25 lutego 2016 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2014 r. Aktualizacja Strategii 2020. Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2014 r. Aktualizacja Strategii 2020. Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 214 r. Aktualizacja Strategii 22 Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 214 r. Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Informacja prasowa Warszawa, 6 listopada 2008 PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Wzrost przychodów o 6,6% Wzrost EBITDY

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. Konsekwentny wzrost kredytów dzięki sile kapitału Warszawa, 12 maja 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wzrost kredytów i depozytów Inicjatywy Siła kapitału Załącznik

Bardziej szczegółowo

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r.

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV transmisja kontentu TV w w sieci IP MPLS EXATEL KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV - ANALIZA RYNKU Sytuacja rynkowa. TVK ISP ISP & TVK Abonent końcowy Cloud TV - ANALIZA RYNKU Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie nadania raportu Raport Kwartalny.

Potwierdzenie nadania raportu Raport Kwartalny. Serwisy Giełdowe GPW https://www2.gpw.com.pl/u=nr-0721/s=gpfezmfvj4maag7xyzeaaabv/nr/? Strona 1 z 1 2011-11-14 NewConnect - Rynek Akcji GPW Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Connectionpoint.eu Marcin Jabłoński Prezes Zarządu Connectionpoint

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA IV KWARTAŁ I ROK 2007

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA IV KWARTAŁ I ROK 2007 Kontakt: Anna Kuchnio (IR) +48-22-330-2061 Jolanta Ciesielska (Media) +48-22-330-2407 Netia - lub - Emilia Whitbread Taylor Rafferty, Londyn +44-(0)20-7614-2900 Reema Parikh Taylor Rafferty, Nowy Jork

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Zarząd Quercus TFI S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A.

Bardziej szczegółowo