Koncepcja Systemu 112

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja Systemu 112"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Koncepcja Systemu 112 Warszawa, wrzesień 2007 r.

2 Treść 1. WSTĘP DEFINICJE POJĘĆ REALIZACJA INWESTYCJI ZASADY FINANSOWANIA SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU ELIMINACJA WYWOŁAŃ ZŁOŚLIWYCH I FAŁSZYWYCH WERYFIKACJA WIELOKROTNYCH ZGŁOSZEŃ TEGO SAMEGO ZDARZENIA WIZUALIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ W JĘZYKACH OBCYCH SKRÓCENIE CZASU OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI Z SYSTEMAMI ECALL ARCHITEKTURA SYSTEMU PLATFORMA INFORMATYCZNA OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO...19 Wykazy zdarzeń, rozmów oraz operatorów 112 w ramach Systemu APLIKACJA GŁÓWNA MONITORING I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE - PODSYSTEM MODUŁÓW INTEGRACYJNYCH Moduł integracyjny aplikacji głównej z łącznością przewodową Moduł integracyjny aplikacji głównej z cyfrową rejestracją rozmów Moduł integracyjny aplikacji głównej z bazą danych teleadresowych Moduł integracyjny aplikacji głównej z mapą numeryczną Moduł integracyjny aplikacji głównej z aplikacjami stosowanymi na stanowiskach kierowania służb ratowniczych ROZWIĄZANIE TECHNICZNE KONCEPCJA ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO GOTOWOŚĆ TECHNICZNA OBIEKTÓW CPR o rozszerzonej funkcjonalności informatycznej CPR standardowy TRANSMISJA DANYCH CPR o rozszerzonej funkcjonalności informatycznej sieć LAN CPR o rozszerzonej funkcjonalności informatycznej sieć WAN CPR o rozszerzonej funkcjonalności informatycznej sieć SAN Połączenie z innymi podmiotami CPR (standardowy) sieć LAN CPR sieć WAN CPR o rozszerzonej funkcjonalności informatycznej BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU WSPARCIE TECHNICZNE DOKUMENTACJA TECHNICZNA SZKOLENIE SPRZĘT TECHNICZNY CPR o rozszerzonej funkcjonalności informatycznej (część serwerowa architektury klientserwer) CPR (część kliencka architektury klient-serwer) Centrum Szkoleniowe Centrum Nadzoru i Monitoringu Technicznego SYNCHRONIZACJA CZASU HARMONOGRAM BUDOWY SYSTEMU

3 1. WSTĘP Celem niniejszego dokumentu jest określenie jednolitej praktycznej koncepcji realizacji przepisów dotyczących numeru alarmowego 112 oraz centrum powiadamiania ratunkowego. Koncepcja systemu 112 w Polsce, jak i rozporządzenia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr 178, poz. 1263) stanowią dwa główne elementy umożliwiające optymalną realizację wdrażania systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce na numer alarmowy 112. Koncepcja jest zdeterminowana realizacją podstawowego zadania jakim jest stworzenie skutecznego krajowego systemu przeznaczonego do odbioru i obsługi zgłoszeń na numer alarmowy 112 uwzględniającego aktualny stan prawny. Uwzględnia ona również regulacje wspólnotowe, a w szczególności przepisy zawarte w dyrektywach i dokumentach pozalegislacyjnych UE odnoszących się do kwestii świadczenia usług ecall i E-112. Zakres opracowania: Koncepcja w swoim zakresie obejmuje: - Zasady finansowania budowy i organizacji systemu 112; - Przyjęte definicje; - Przyjęte założenia i rozwiązania techniczne. 3

4 2. DEFINICJE POJĘĆ Niniejsza koncepcja została oparta o rozwiązania przyjęte w obowiązującym w Polsce porządku prawnym ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191 poz z późn. zm.) oraz zawartej w art. 25 ust.3 delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia z dnia 17 września 2007r. w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. Nr 178 poz. 1263), ustawy z 16 lipca 2004r.- Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz z późn. zm) i ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 589 z późn. zm.). W związku z powyższym, zastosowana terminologia jest zgodna z terminologią tych aktów prawnych. Ponadto, niniejsze opracowanie wprowadza nowe terminy związane ściśle z zaproponowaną koncepcją realizacji systemu, które nie występują w ustawie lub stanowią uogólnienie pojęć ustawy. Wskazane tu definicje powinny zostać uwzględnione w rozporządzeniu szczegółowo określającym liczbę, rozmieszczenie i organizację centrów powiadamiania ratunkowego. Definicje wszystkich pojęć używanych w niniejszym dokumencie przedstawiono poniżej. System 112 Poprzez pojęcie system 112 rozumie się jednolity krajowy system odbioru zgłoszeń na numer alarmowy 112. System ten obejmuje sieć Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR), których celem jest przyjmowanie, przetwarzanie i obsługa zgłoszeń na numer alarmowy 112, w szczególności przekazywanie szczegółowych informacji o zdarzeniu do właściwych terytorialnie stanowisk kierowania służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy w celu umożliwienia podjęcia interwencji, a w razie potrzeby utrzymanie ciągłego połączenia osoby zgłaszającej zdarzenie oraz przekierowanie zgłoszenia do dyspozytora medycznego. Z systemem współdziałają w szczególności służby Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, a także inne podmioty ratownicze, do których przekierowywane są zgłoszenia alarmowe, i które zwrotnie potwierdzają podjęcie akcji ratowniczej lub innej interwencji. Ponadto z systemem współpracują operatorzy publicznych sieci telefonicznych oraz dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) Centrum Powiadamiania Ratunkowego to punkt przyjmowania zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 112. CPR funkcjonują w urzędach wojewódzkich, w ramach komórki organizacyjnej właściwej ds. zarządzania kryzysowego. CPR przyjmują zgłoszenia z numeru alarmowego 112 i przekierowują zgłoszenia do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego. Stanowiska przyjmowania zgłoszeń z numeru alarmowego 112 organizuje się w sposób zapewniający bieżące współdziałanie z jednostkami systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.² ) ) oraz podmiotami, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.³ ) ), polegające w szczególności na wymianie informacji o sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska. 4

5 Usługa 112 Pod pojęciem usługa 112 rozumie się bezpłatny, ciągły dostęp do numeru alarmowego 112 dla wszystkich obywateli polskich oraz obcokrajowców znajdujących się na terenie RP. Do zapewnienia tej usługi korzystającym z aparatów publicznych zobligowani są wszyscy dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Operator 112 Pracownik CPR przyjmujący zgłoszenia kierowane na numer alarmowy 112 i przekierowujący je do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Operator 112 jest przygotowany do realizacji ustalonych procedur, a także jest przygotowany do obsługi zgłoszeń w językach obcych (wybór języków obcych będzie należał do wyłącznej kompetencji wojewody). Dyspozytor Poprzez dyspozytora rozumie się osobę dysponującą siłami i środkami na stanowiskach kierowania Policji, PSP oraz pogotowia ratunkowego (dyspozytora medycznego). Dyspozytor medyczny osoba, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410; z 2007r. Nr 89, poz. 590). Osoba zgłaszająca Osoba dokonująca zgłoszenia na numer alarmowy 112. Platforma Lokalizacyjno - Informacyjna (PLI) Jest to miejsce, do którego operatorzy stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych dostarczają informacje o lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112, zaś dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekazują dane, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1-3 dotyczące abonenta lub zarejestrowanego użytkownika pre-paid. Procedura przyjęcia zgłoszenia na numer alarmowy 112 Jest to zbiór jednolitych dla całego systemu 112 czynności, które musi wykonać operator 112 podczas obsługi zgłoszenia, opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Ministerstwem Zdrowia. Procedury muszą określać jakie informacje operator 112 musi uzyskać od osoby zgłaszającej, jakie uzyskuje automatycznie i jakie działania musi podjąć w określonej sytuacji wynikającej z przedstawionych informacji. Mapy cyfrowe (GIS) Wektorowe mapy umożliwiające wizualne zlokalizowanie zakończenia sieci telekomunikacyjnej stacjonarnej lub ruchomej, z którego jest realizowane zgłoszenie na numer alarmowy 112. Centrum Nadzoru i Monitoringu Technicznego (CNiMT) 5

6 Miejsce technicznie przygotowane i odpowiednio wyposażone do przechowywania danych ze wszystkich CPR o zwiększonej funkcjonalności informatycznej. Jest to również miejsce dla wprowadzenia zmian i modyfikacji danych wspólnych dla całego Systemu 112. Wspólne dane Systemu 112 stanowią informacje wykorzystywane w obliczeniach statystycznych (dane topograficzne, podkłady mapowe, różnego rodzaju wykazy) albo dane dotyczące czynności CPR (zdarzenia, stany zdarzeń, kontrola transmisji). CNiMT współpracuje ponadto z Platformą Lokalizacyjno Informacyjną. Centrum Szkoleniowe (CSz) Obiekt przeznaczony dla przeprowadzania szkoleń i treningów przyszłych operatorów i pracowników Systemu 112. CPR o rozszerzonej funkcjonalności informatycznej (CPR RFI) Ma tę samą właściwość funkcjonalną jak standardowy CPR, jednak różnić się będzie od niego wyposażeniem technicznym. Wyposażony będzie w kompletny zestaw serwerów, baz danych i innych urządzeń technicznych pozwalający obsługiwać większą liczbę stanowisk operatorów 112. Dzięki takiemu rozwiązaniu ilość urządzeń technicznych w całym systemie 112 będzie można zminimalizować zachowując odpowiedni stan niezawodności systemu 112. Również ilość niezbędnego personelu technicznego będzie w ten sposób ograniczona. 6

7 3. REALIZACJA INWESTYCJI Inwestycja będzie realizowana etapowo: ETAP 0 Opracowanie niezbędnych dokumentów w postaci koncepcji, projektów aktów prawnych, dokumentacji przetargowych (SIWZ) oraz wyznaczenie budynków na obiekty systemu 112, a w szczególności: Opracowanie i uzgodnienie przez zespół międzyresortowy koncepcji budowy systemu 112; Opracowanie przez zespół międzyresortowy wymagań w stosunku do pomieszczeń i budynków przeznaczonych na potrzeby CPR-ów; Opracowanie przez zespół międzyresortowy dokumentacji przetargowej związanej z opracowaniem projektu wykonania technicznego systemu 112 w skali całego kraju; Opracowanie przez zespół międzyresortowy dokumentacji przetargowej związanej z budową Platformy lokalizacyjno - Informacyjnej Opracowanie przez wojewodów dokumentacji przetargowej związanej z opracowaniem projektu adaptacji wytypowanych pomieszczeń lub budynków na potrzeby centrów powiadamiania ratunkowego (we wszystkich województwach, a w szczególności w pięciu województwach wskazanych do realizacji w I etapie); Opracowanie przez ministra właściwego ds. wewnętrznych dokumentacji projektu adaptacji pomieszczeń i budynków dedykowanych na potrzeby Centrum nadzoru i monitoringu technicznego (CNiMT) oraz Centrum szkoleniowego (CSz); Przeprowadzenie analizy w kwestii dostawcy sieci szkieletowej lub podjęcie decyzji co do wykorzystania sieci teletransmisyjnej służb resortu spraw wewnętrznych i administracji; Uruchomienie ww. postępowań przetargowych, wyłonienie poszczególnych wykonawców, odebranie przedmiotu zamówienia. Ustalenie przez MSWiA w porozumieniu z MG oraz zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi daty, od której będzie obowiązywał wymóg instalowania w nowych pojazdach drogowych aparatury umożliwiającej automatyczne wysyłanie sygnałów alarmowych w ramach systemu ecall. ETAP 1 Opracowanie przez wojewodów SIWZ i ogłoszenie zamówień publicznych adaptacji pomieszczeń i budynków na potrzeby CPR-ów według opracowanych w ETAPIE O dokumentów projektowych. Opracowanie przez właściwe komórki organizacyjne obsługujące ministra właściwego ds. wewnętrznych SIWZ i ogłoszenie zamówień publicznych na budowę CNiMT i CSz oraz sieci szkieletowej (element projektu budowy krajowego systemu 112 niezbędny do funkcjonowania 5 CPR-ów) według opracowanych w ETAPIE O dokumentów projektowych. Budowa przez wyłonionych w drodze zamówienia publicznego wykonawców pięciu CPR-ów w województwach: dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. 7

8 Budowa/dostawa usług przez wyłonionych w drodze zamówienia publicznego wykonawców sieci szkieletowej w skali niezbędnej do funkcjonowania 5 CPR-ów oraz CNiMT i CSz. Budowa systemów dostępowych w poszczególnych CPR-ach do dyspozytorów służb Policji, PSP i dyspozytorów medycznych. Budowa Platformy Lokalizacyjno - Informacyjnej ETAP 2 Rozbudowa systemu 112 o pozostałe CPR i pełna budowa sieci szkieletowej. ETAP 3 Integracja i optymalizacja systemu 112. Dostosowanie do potrzeb e-call. 3.1 Zasady finansowania Koszty budowy systemu 112 będą finansowane z budżetu państwa z części 83 Rezerwy celowe, przeznaczonej na Ratownictwo Medyczne przekazywanej wojewodom oraz ze środków unijnych przewidzianych na projekt Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach Rozwój systemu ratownictwa medycznego Osi priorytetowej Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (na zasadzie refundacji do 85 % wydatków kwalifikowanych, ale nie więcej niż 20 mln EURO). Kwoty te zostały ujęte w Załączniku nr XVI do projektu ustawy budżetowej na 2008r. W ramach ww. projektu zgłoszone zostały następujące inwestycje, które będą realizowane z udziałem środków POIŚ: wykonanie projektu adaptacyjnego budynków, adaptacja obiektów przeznaczonych na centra powiadamiania ratunkowego oraz wyposażenie centrów powiadamiania ratunkowego w sprzęt niezbędny do ich prawidłowego funkcjonowania. Środki, którymi będą dysponować wojewodowie na budowę CPR mają uwzględniać partycypację w kosztach zamówienia centralnego jak i realizację zadań własnych pojmowanych jako adaptację i przystosowanie budynków na potrzeby CPR. Finansowanie utrzymania CNiMT i CSz realizowane będzie przez beneficjentów systemu w ramach porozumienia. Przedsięwzięcie będzie realizowane jako program rządowy realizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów. Prezes UKE będzie zarządzał Platformą Lokalizacyjno - Informacyjna, której funkcjonowanie będzie finansowane z budżetu państwa. Przewiduje się zorganizowanie centralnego zamówienia publicznego w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca zadania, oraz 16 przetargów wojewódzkich związanych z adaptacją budynków. W celu przygotowania SIWZ w zakresie funkcjonowania systemu nie wyklucza się możliwości zaangażowania firmy konsultingowej. W przyszłości można rozważyć również możliwość dofinansowania niektórych elementów składowych systemu przy skorzystaniu z rozwiązań ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420). W ustawie budżetowej na 2007 rok w części 83poz. 9 Ratownictwo medyczne na budowę i wyposażenie CPR pozostała do rozdysponowania kwota w wysokości zł. Zaś na 8

9 2008 r. środki na ten cel zostały ujęte wstępnie w rezerwie celowej (w wersji projektu budżetu skierowanego do Sejmu), w wysokości tys. zł, jednakże w trakcie prac parlamentarnych nad projektem budżetu na 2008r. zostaną podjęte działania w kierunku przeniesienia tych środków z rezerwy celowej i włączenia ich do budżetów wojewodów. Zatem na finansowanie CPR-ów w latach zostały pozostawione do dyspozycji środki w wysokości zł. W tym roku planuje się pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji adaptacji pomieszczeń CPR-ów w kwocie zł. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania 600 tys. zł. W sumie na rok 2007 planuje się wydanie środków w wysokości zł. 3.2 Szacunkowe Koszty Wykonanie projektu adaptacyjnego budynków 3 mln. zł Adaptacja obiektów 38 mln. zł Sieci szkieletowe wybór rozwiązania (dzierżawa lub kupno łączy szkieletowych) 29 mln zł rocznie lub wykorzystanie sieci teletransmisyjnej służb resortu spraw wewnętrznych i administracji dla obniżenia kosztów utrzymania. Aplikacja 112 (zakup aplikacji głównej, koszty obejmują licencję na wszystkie stanowiska systemu i szkolenie) 29 mln. zł Oprogramowanie pomocnicze (zakup licencji na bazy danych) 4 mln. zł Przygotowanie map cyfrowych geograficznego systemu identyfikacji na potrzeby aplikacji systemu tys. zł Sprzęt teleinformatyczny tys. zł Wydatki na sprzęt techniczny 20 mln. zł Doposażenie w sprzęt stanowisk dyspozytorskich służb w powiatach tys. zł Wyposażenie biurowe tys. zł Opracowanie procedur operatorskich tys. zł Koszty funkcjonowania obiektów w skali roku (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, podatek od nieruchomości) tys. zł Utworzenie Platformy Lokalizacyjno - Informacyjnej ok. 15 mln. zł (zostanie sfinansowane z budżetu państwa, z części przewidzianej dla Prezesa UKE oraz środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) Koszty osobowe rocznie ogółem (z pochodnymi) około 57 mln zł (po uruchomieniu całego systemu) 1. Koszty ogółem (bez kosztów budowy i utrzymania Platformy Lokalizacyjno - Informacyjnej)- 234 mln. zł Koszty osobowe i koszty związane z utrzymaniem systemu zostały podane w ujęciu rocznym. Koszty sprzętu i oprogramowania podano na podstawie cen katalogowych firm oferowanych w internecie. Koszty adaptacji budynków podano na przykładzie adaptacji budynku w Poznaniu oraz szacunkowych danych nadesłanych przez wojewodów przy wskazaniu budynków z przeznaczeniem na lokalizację centrum powiadamiania ratunkowego. 1 ogólną liczbę etatów szacuje się na około 1470, w tym - w etapie I od dnia 1 lipca 2008 roku przewiduje się zatrudnienie ok. 644 osób koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi ok. 12,6 mln. zł; wynagrodzenie pracowników centrum mieści się w ramach kwoty tys. zł. przeznaczonych na CPR-y w 2008r.; pracownicy centrum będą zatrudniani na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 45, poz. 290 z późn. zm.) 9

10 4. FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU Wraz z podjęciem wywołania alarmowego operator 112, w oparciu o informacje automatycznie uzyskane z Platformy Lokalizacyjno - Informacyjnej, uzyskuje w czasie rzeczywistym następujące informacje: a) w przypadku wywołania z urządzenia końcowego użytkownika stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (urządzenie końcowe zarejestrowane na osobę fizyczną): numer zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie; imię i nazwisko osoby, która podpisała umowę o świadczenie usługi telekomunikacyjnej z numeru zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie; adres zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie; b) w przypadku wywołania z urządzenia końcowego użytkownika stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (urządzenie końcowe zarejestrowane na podmiot gospodarczy): numer zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie; nazwę podmiotu gospodarczego, który podpisał umowę o świadczenie usługi telekomunikacyjnej z numeru zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie; adres zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie (bez wskazania pomieszczenia lub numeru wewnętrznego); c) w przypadku wywołania z ogólnie dostępnego aparatu publicznego ; numer zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie; lokalizację zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie (adres, pod którym znajduje się aparat); d) w przypadku wywołania z urządzenia końcowego abonenta ruchomej publicznej sieci telefonicznej lub urządzenia końcowego zarejestrowanego użytkownika usługi przedpłaconej ruchomej publicznej sieci telefonicznej; numer zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie; imię i nazwisko osoby (podmiotu), która podpisała umowę o świadczenie usługi telekomunikacyjnej z numeru zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie; lokalizację geograficzną aparatu komórkowego, z którego następuje wywołanie, zgodnie ze standardem ETSI ; e) w przypadku wywołania z urządzenia końcowego niezarejestrowanego użytkownika ruchomej publicznej sieci telefonicznej (typu pre paid - na tzw. kartę) numer zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie; lokalizacja geograficzna aparatu komórkowego, z którego następuje wywołanie, zgodnie ze standardem ETSI ; f) w przypadku wywołania z urządzenia końcowego nierozpoznanego lub bez karty SIM: - IMEI lub numer techniczny operatora sieci inicjującej wywołanie, - Lokalizacja geograficzna aparatu komórkowego, z którego następuje wywołanie, zgodnie ze standardem ETSI W przypadku zaistnienia wywołania alarmowego operator telekomunikacyjny przekierowuje połączenie do właściwego CPR a jednocześnie informacje teleadresową o abonencie dzwoniącym uzupełnioną o dane lokalizacyjne kieruje do Platformy Lokalizacyjno - 10

11 Informacyjnej. Informacje znajdujące się w PLI są przesyłane za pośrednictwem CNiMT do właściwego dla wywołania alarmowego CPR. Powiadamianie za pomocą wiadomości tekstowych SMS, , fax będzie możliwe w późniejszym etapie, po opracowaniu jednolitych europejskich standardów w tym zakresie. Operator 112 podejmuje działania w celu uzupełnienia niezbędnych informacji, które nie zostały ujawnione w formie automatycznej, w rozmowie z osobą zgłaszającą według stosownych procedur. Przetworzona informacja uzupełniona o dane jest przekazywana do właściwych terytorialnie lub połączenie jest przekierowywane do właściwych dyspozytorów lub dyspozytorów medycznych, umożliwiając podjęcie skutecznych działań. Do dyspozytorów trafia także zapis treści rozmowy z osobą zgłaszającą, jak i wszelkie dane identyfikujące osobę zgłaszającą ujawnione przez operatora automatycznie i w wyniku rozmowy. Możliwa jest także komutacja rozmowy osoby zgłaszającej do dyspozytora lub dyspozytora medycznego. Zapis aktywności CPR-u podlega archiwizacji dla celów weryfikacyjnych. Przyjęte zgłoszenie może być skierowane tylko do jednego dyspozytora, jak i do kilku w tym samym czasie - co upraszcza działanie w sytuacjach szczególnych. 4.1 Eliminacja wywołań złośliwych i fałszywych Statystyki obsługi numerów alarmowych pokazują, że znaczna część wywołań alarmowych na numer alarmowy 112 to połączenia złośliwe, nie związane z żadnym zdarzeniem. Do zadań systemu należy m.in. weryfikacja zbieranych danych i wykrycie fałszywego zgłoszenia oraz przekazywanie do dyspozytorów służb tylko prawdziwych zgłoszeń. Odciąża to w sposób znaczący dyspozytorów podmiotów ratowniczych zwykle znacznie bardziej zaangażowanych (na dłuższy czas) w obsługę zdarzeń. System pozwala na późniejsze dokonywanie raportów i statystyk wywołań fałszywych lub złośliwych w sposób umożliwiający ściganie karne osób dokonujących nagminnych zgłoszeń złośliwych lub fałszywych. Dostępna w systemie informacja o lokalizacji abonenta wywołującego zgłoszenie na numer alarmowy 112 pomaga eliminować zgłoszenia fałszywe. 4.2 Weryfikacja wielokrotnych zgłoszeń tego samego zdarzenia System umożliwi także wychwycenie przez operatora zgłoszeń powtórnych (takich, na podstawie których zostały już podjęte działania ratownicze) i rejestrowanie ich jako jednego zdarzenia. 4.3 Wizualizacja miejsca zdarzenia Operator 112, wykorzystując dane z Platformy Lokalizacyjno - Informacyjnej, i/lub z rozmowy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy na numer alarmowy 112, wykorzystując mapy cyfrowe, lokalizuje miejsce zdarzenia i, w postaci graficznej, zgodnie z protokołem np. GML, przekazuje tę informację do właściwego dyspozytora w ramach kierowanej standaryzowanej formatki. Warunkiem poprawnego działania tej funkcjonalności jest posiadanie stosownych aplikacji wykonawczych w zakresie map wektorowych na stanowiskach dyspozytorów. Powyższe zadania System 112 realizuje automatycznie. 11

12 4.4 Obsługa zgłoszeń w językach obcych System zapewnia odebranie wywołań kierowanych w obcych językach. Operator 112 przyjmujący zgłoszenie ma możliwość przekierowania zgłoszenia do innego zalogowanego operatora władającego danym językiem obcym, bez względu na lokalizację CPR-u lub w przypadku braku operatora 112 ze znajomością obsługi takiego języka obcego, dokonanie połączenia konferencyjnego z tłumaczem spoza CPR. Dyspozytor, w razie konieczności bezpośredniej rozmowy z obcokrajowcem, może skorzystać z pomocy operatora 112 jako tłumacza. 4.5 Skrócenie czasu obsługi zgłoszeń System ze strony technicznej umożliwia optymalizację w zakresie obsługi wywołania alarmowego. Cel ten będzie osiągnięty poprzez efektywne wykorzystanie operatorów 112, którzy nie są ograniczani właściwością miejscową w ramach danego województwa. Średnia liczba stanowisk operatorów 112 wynika z algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców w obsługiwanym przez CPR rejonie (1 stanowisko operatora 112 na 150 tys. mieszkańców). Liczba przygotowanych rezerwowych stanowisk komputerowych dla operatorów 112 powinna być większa o co najmniej 25% od średniej liczby stanowisk operatorów na najliczniejszej zmianie. Liczba operatorów 112 na dyżurze powinna być elastyczna, dopasowana do rozkładu liczby zgłoszeń wynikającej ze statystyki obsługiwanych wywołań na numer alarmowy 112, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zdarzeń masowych, na podstawie analiz ryzyka opracowanych w Planach Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 4.6 Możliwość integracji z systemami ecall Przyjęte rozwiązania winny umożliwiać integrację z systemem ecall. Zaproponowane rozwiązanie zakłada automatyczne zareagowanie systemu, poprzez uruchomienie przez operatora 112 wcześniej opracowanych procedur działania, na powiadomienie o wypadku wysłane przez urządzenie zamontowane w samochodach. Proponowany mechanizm dostępu do automatycznego udzielania informacji o lokalizacji abonenta umożliwi w przyszłości wdrożenie systemu ecall. Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez UE, centra powiadamiania ratunkowego (odpowiednik europejskiego PSAP Public Safety Answering Point) powinny być gotowe i do odbierania zgłoszeń w systemie ecall do sierpnia 2009 roku. System ecall powinien sprawnie działać od 2010 roku. Biorąc pod uwagę powyższe oraz konieczność powiązania systemu numeru alarmowego 112 z systemem ecall (poprzez rozszerzenie lokalizacyjne E112), Polska będzie gotowa do podpisania Memorandum of Understanding w sprawie budowy systemu ecall dopiero po zakończeniu budowy systemu 112, jako systemu zintegrowanego i jednolitego (krajowego). 12

13 5 ARCHITEKTURA SYSTEMU 112 Koncepcja zakłada oparcie systemu 112 na 16 wojewódzkich Centrach Powiadamiania Ratunkowego. CPR-y będą zlokalizowane w obiektach wyznaczonych przez wojewodów. Minister właściwy ds. wewnętrznych utworzy CNiMT nad systemem 112 jak i CSz na potrzeby systemu. CNiMT pełni funkcję punktu styku z Platformą Lokalizacyjno - Informacyjną. Reasumując system 112 składa się z następujących elementów organizacyjnych: 16 Wojewódzkich CPR, w tym 6 ma charakter o rozszerzonej funkcjonalności informatycznej (w dalszej części tego opracowania nazywanych CPR-RFI), Centrum Nadzoru i Monitoringu Technicznego (CNiMT), Centrum Szkoleniowe (CSz). CPR o rozszerzonej funkcjonalności informatycznej ma tę samą właściwość funkcjonalną jak standardowy CPR, jednak różnić się będzie od niego wyposażeniem technicznym. Wyposażony będzie w kompletny zestaw serwerów, baz danych i innych urządzeń technicznych pozwalający obsługiwać większą liczbę stanowisk operatorów 112. Dzięki takiemu rozwiązaniu liczbę urządzeń technicznych w całym systemie 112 będzie można zminimalizować zachowując odpowiedni stan niezawodności systemu 112. Również liczebność niezbędnego personelu technicznego będzie w ten sposób ograniczona. Sprzęt techniczny, w który wyposażony jest CPR RFI pozwoli na wykorzystywanie danych lokalizacyjnych w określonym czasie po połączeniu na potrzeby systemu (np.: kilka godzin lub kilka dni po połączeniu). System współpracuje z Platformą Lokalizacyjno - Informacyjną będącą w gestii UKE. W systemie wyróżnić należy krajową sieć szkieletową tworzoną centralnie, nadzorowaną przez CNiMT. W województwach istnieje sieć dostępowa pomiędzy CPR a dyspozytorami Policji, PSP i dyspozytorami medycznymi. Sieć ta zapewnia kierowanie zgłoszeń zarówno w sposób komutacyjny, jak i poprzez transmisję danych. Do podmiotów ratowniczych innych niż Policja, PSP i dyspozytorzy medyczni, kierowanie zgłoszeń z założenia będzie realizowane w sposób komutacyjny, chyba że istniejące lub nowe możliwości techniczne pozwolą na inną formę przekierowań. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zobowiązani będą zgodnie ze zmianami projektowanymi w ustawie o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - do przekierowywania zgłoszeń na numer alarmowy 112 do właściwego terytorialnie CPR. Odbiór wezwań alarmowych w CPR będzie spełniał co najmniej następujące funkcje: równomierne przydzielanie wezwań alarmowych wszystkim operatorom 112, wizualizacja i nadzór systemu nad długością kolejki zgłoszeń oczekujących, szybkie automatyczne odpytanie Platformy Lokalizacyjno - Informacyjnej o dane identyfikujące abonenta, jaki i dane lokalizacyjne; 13

14 w przypadku zgłoszenia fałszywego lub złośliwego, prezentacja historii zgłoszeń z danego numeru; prezentacja historii zgłoszeń z zakończenia abonenckiego dokonującego zgłoszenie; wskazanie za pomocą ogólnie rozpoznawanych znaków lub symboli kraju, w którym zarejestrowany jest abonent (w przypadku aparatów ruchomych cudzoziemców); System 112 zawiera aktualny przegląd o zalogowanych operatorach 112w Systemie 112 i ich znajomości języków obcych. W sytuacji, kiedy operator 112 odbierze obcojęzyczne wezwanie i zanim rozpocznie obsługę, może zadecydować o: przekierowaniu rozmowy w ramach jednego CPR innemu operatorowi 112, który biegle włada językiem dzwoniącego obcokrajowca, utworzeniu rozmowę konferencyjną z operatorem 112 innego CPR. utworzeniu rozmowę konferencyjną z tłumaczem spoza CPR. System 112 umożliwi w razie potrzeby, przekierowanie rozmowy lub ewentualnie utworzenie rozmowy konferencyjnej pomiędzy CPR lub dyspozytorem medycznym, dyspozytorem Policji, PSP a osobą zgłaszającą zdarzenie. System 112 będzie oparty na standardowych technologiach informatycznych i będzie możliwa komunikacja z innymi systemami zewnętrznymi poprzez wymianę dokumentów w sieci LAN/WAN za pomocą europejskich standardów wymiany danych. Wszystkie rozmowy w ramach Systemu 112 będą rejestrowane. System również będzie dawał możliwość wyszukiwania i odtwarzania zarejestrowanych rozmów. Wszystkie informacje powstające podczas odbioru i obsługi zdarzenia są zapisywane dla potrzeb kontroli, oceny działania operatorów 112 lub danych statystycznych. System 112 umożliwia automatyczne lub manualne podpięcie (powiązanie) rozmów do zdarzeń, podpięcie kilku rozmów do jednego zdarzenia, wyświetlenie na mapie powiązań miejsca zdarzenia z miejscem dzwoniącej osoby. Wezwania alarmowe można przekazywać w czasie rzeczywistym do dyspozytorów Policji, PSP i dyspozytora medycznego. Komunikacja głosowa oraz danych będzie w sposób niezależny replikowana na zapasowych nośnikach. 14

15 Rysunek 1: Propozycja rozmieszczenia centrów powiadamiania ratunkowego (łącznie 16 CPR, 1 CNiMT, 1 CSz) Wyposażenie elementów organizacyjnych Systemu 112: a) CPR o zwiększonej funkcjonalności informatycznej Radom, Poznań, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin: a.1 urządzenia transmisji danych sieci szkieletowej; a.2 urządzenia transmisji danych sieci dostępowej; 15

16 a.3 redundantne serwery baz danych potrzebne dla pracy Systemu 112: a.3.1. dane topograficzne dla całego obszaru Polski a.3.2. dane GIS, podkłady mapowe itd. dla całego obszaru Polski a.3.3. wszystkie zapisy (danych i głosu) dotyczące obsługiwanych i zakończonych zdarzeń dotyczy własnego CPR jak i CPR podporządkowanych informatycznie a.4. centrala telefoniczna/serwer telekomunikacyjny wraz z urządzeniami nagrywającymi rozmowy z funkcjonalnością Call Center; a.5. stanowiska operatorów 112 w liczbie niezbędnej do realizacji zadań 1 na mieszkańców z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń na terenie danego województwa i lokalnych zagrożeń. b) CPR standardowy b.1 urządzenia transmisji danych sieci szkieletowej; b.2 urządzenia transmisji danych sieci dostępowej; b.3 stanowiska operatorów 112 w liczbie niezbędnej do realizacji zadań 1 na mieszkańców. c) Centrum Nadzoru i Monitoringu Technicznego (CNiMT) c.1 urządzenia transmisji danych sieci szkieletowej; c.2 redundantne serwery baz danych potrzebne dla pracy Systemu 112; c.3 wszystkie zapisy (danych i głosu) dotyczące obsługiwanych i zakończonych zdarzeń dotyczące całego systemu; c.4 centrala telefoniczna zapewniająca komutację poprzez sieć szkieletową z administratorami w CPR-ach; c.5 stanowiska administratorów w liczbie niezbędnej do realizacji zadań co najmniej 2 całodobowo; c.6 urządzenia do współpracy z PLI i obsługi przekazywania danych o wzywającym pomocy, jego numerze i lokalizacji. CNiMT będzie przeznaczone do przechowywania danych ze wszystkich CPR o zwiększonej funkcjonalności informatycznej. Jest to również miejsce dla wprowadzenia zmian i modyfikacji danych wspólnych w ramach Systemu 112. Wspólne dane Systemu 112 stanowią informacje wykorzystywane w obliczeniach statystycznych (dane topograficzne, podkłady mapowe, różnego rodzaju wykazy) albo dane dotyczące czynności CPR (zdarzenia, stany zdarzeń, kontrola transmisji). Celem utworzenia CNiMT jest: 1. zlokalizowanie w jednym punkcie danych wspólnych dla całego Systemu 112 oraz zagwarantowanie jednolitej administracji tych danych z jednoczesną dystrybucją konkretnych informacji na poszczególne lokalne bazy danych w CPR-ach 2.ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń, 3. przeprowadzanie aktualizacji zdalnej oprogramowania aplikacyjnego. Zadania CNiMT obejmują także nadzór nad: - stanem urządzeń Systemu 112 w poszczególnych CPR-ach, które są zarządzane przez administratorów IT w CPR w trybie całodobowym (centrale telefoniczne, rejestratory, serwery, stacje robocze, UPS, itd.); 16

17 - stanem komunikacji w ramach sieci szkieletowej; - stanem elementów sieciowych i zabezpieczenia; - stanem oprogramowania (systemowego, bazodanowego, aplikacyjnego) oraz - usuwaniem awarii oprogramowania przez zdalny dostęp (90% awarii powinno byś usuwanych przez zdalny dostęp); - symulowaniem problemów lub awarii w oprogramowaniu aplikacyjnym - testowaniem nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego d) Centrum Szkoleniowe (CSz) d.1 stanowisko trenera, d.2 stanowisko szkoleniowe operatora 112, d.3 centrala telefoniczna/serwer telekomunikacyjny wraz z urządzeniami nagrywającymi rozmowy o funkcjonalności Call Center; d.4 serwery baz danych wraz z danymi topograficznymi całego kraju, d.5 urządzenia i aplikacje informatyczne symulujące dostęp i korzystanie z sieci szkieletowej i dostępowej. CSz będzie przeznaczone do przeprowadzania szkoleń i treningów przyszłych operatorów Systemu 112 w zakresie: pracy z aplikacją Systemu 112 możliwości symulacji nadchodzących wezwań alarmowych przy wykorzystaniu zgłoszeń nagranych na rejestratorze nagrań (również zgłoszenia w językach obcych) albo przy wykorzystaniu zgłoszeń nadawanych przez wyszkolonych pracowników wraz z symulacją przekazywania i potwierdzania odbioru zdarzeń przez dyspozytorów. treningów komunikacji pomiędzy operatorem Centrum 112 i dyspozytorami - treningi w zakresie przekazywania informacji, reakcji i potwierdzenia odbioru oraz obsługi zdarzenia. centrum szkoleniowe będzie wyposażone w urządzenie multimedialne dla wyświetlania informacji na dużym ekranie, w rejestrator nagrań. platforma informatyczna będzie zawierać odpowiednie dane GIS, dane topograficzne oraz połączenie z bazą danych teleadresowych tak, by była możliwa współpraca aplikacji głównej z GIS. 5.1 Platforma informatyczna Dla Systemu 112 proponowane jest zastosowanie architektury klient serwer, uzupełnionej o funkcję odświeżania - zapewniająca w dowolnym momencie tylko aktualne dane. Oprogramowanie Systemu 112 będzie podzielone na część serwerową i kliencką. Przy czym instalacja jest oparta na następujących zasadach: Część serwerowa CPR o zwiększonej funkcjonalności informatycznej wyposażony powinien być w zestawy serwerów, w skład jednego zestawu serwerowego będą wchodzić : a) serwer bazy danych b) serwer aplikacji i komunikacji c) serwer GIS 17

18 Część kliencka Jednakowa część kliencka będzie zainstalowana na wszystkich stacjach roboczych w poszczególnych CPR-ach (ogółem będzie ich 16). Wszystkie funkcje Systemu 112 będą dostępne ze wszystkich stacji roboczych. Funkcje będą udostępniane na podstawie praw użytkownika zalogowanego do Systemu

19 6 OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE 6.1 Ogólna charakterystyka oprogramowania aplikacyjnego System będzie posiadać architekturę klient-serwer (architektura trójwarstwowa). Językiem obsługi Systemu 112 będzie język polski, co będzie dotyczyło: wszystkich informacji wprowadzonych do Systemu 112, wszystkich informacji wyświetlanych na wszystkich formatkach, wszystkich komunikatów Systemu 112, w tym komunikatów o błędach (nie dotyczy komunikatów generowanych przez system operacyjny stacji roboczej lub serwera). Automatyczne odświeżanie wszystkich informacji na wszystkich stanowiskach pracy podłączonych do Systemu 112 w zakresie: prezentacji na mapie numerycznej danych o zdarzeniach, zgłoszeniach, prezentacji informacji na listach zgłoszeń, listach zdarzeń. Odświeżanie będzie realizowane tylko w sytuacji zmiany danych. Wygląd formatek Wygląd formularzy (ekranów) użytkownika powinien być identyczny dla wszystkich użytkowników. Należy jednak rozważyć ewentualność, że każdy użytkownik będzie mieć możliwość zdefiniowania i zachowania własnego ustawienia konkretnego formularza (ustawienie kryterium sortowania, kolejności i wielkości kolumn w formularzu itd.). Jeżeli użytkownik zdefiniuje własny wygląd formularza, to będzie mieć również możliwość powrotu do pierwotnego, przedefiniowanego w Systemie 112 wyglądu formularza. Skróty klawiszowe System 112 musi mieć możliwość sterowania funkcjami za pomocą skrótów klawiszowych. Sterowanie funkcjami Systemu 112 za pomocą skrótów klawiszowych będzie zgodne ze standardem skrótów klawiszowych systemu Windows. Kontrola dostępu do danych W oparciu o dane podawane w czasie logowania, system aplikacji głównej Systemu 112 zapewni kontrolę i dostęp do danych na podstawie praw dostępu zdefiniowanych w administratorskiej części Systemu 112. Obsługa wielu zdarzeń Oprogramowanie aplikacyjne musi zapewnić obsługę jednocześnie wielu zdarzeń przez operatorów 112 Zasygnalizowanie nadchodzącej rozmowy Rozmowa nadchodząca powinna być sygnalizowana optycznie, ewentualnie akustycznie jak na aparacie telefonicznym tak w oprogramowaniu aplikacyjnym operatora 112. Połączenie operatora 112 z osobą zgłaszającą nastąpi poprzez podniesienie słuchawki aparatu telefonicznego albo poprzez przycisk w oprogramowaniu aplikacyjnym lub przy włączeniu 19

20 funkcji centrali telefonicznej autoanswer, automatycznie połączona z wolnym operatorem 112. Przyporządkowanie zgłoszenia do zdarzenia System 112 musi mieć możliwość automatycznego związania zgłoszenia telefonicznego z nowym zdarzeniem na podstawie konfigurowanych parametrów, w przypadku nowego zdarzenia bez powiązania ze zgłoszeniem, będzie możliwość przyporządkowania do tego zdarzenia dowolnego zgłoszenia telefonicznego. Dystrybucja informacji o nowych zdarzeniach oraz wprowadzonych zmianach Aplikacja główna Systemu 112 musi zapewnić możliwość automatycznego wysyłania powiadomień o nowych zdarzeniach oraz zmianach wprowadzonych w zakresie danych dotyczących obsługi zgłoszeń i zdarzeń do wszystkich operatorów 112, do których zostanie przekazana obsługa danego zdarzenia. Operator 112, który przekazał zdarzenie do obsługi, będzie miał możliwość sprawdzenia aktualnego statusu obsługi zdarzenia przez danego dyspozytora (obowiązkowo Policja, PSP i pogotowie ratunkowe), do którego to zdarzenie przekazał. Automatyczne wprowadzanie danych Podczas przyjmowania zgłoszenia w Systemie 112 poniższe dane muszą być wprowadzane do systemu automatycznie, bez udziału operatora 112: Numer telefonu abonenta dzwoniącego. Data i godzina odebrania zgłoszenia. Adres abonenta dzwoniącego, adres aparatu publicznego (na podstawie numeru abonenta dzwoniącego) w przypadku dostępu do baz danych teleadresowych operatorów telekomunikacyjnych. Niepowtarzalny dla każdego zdarzenia, numer identyfikacyjny. Identyfikacja operatora. Automatyczne uzupełnianie danych System 112 powinien umożliwić operatorowi 112 wprowadzanie danych ręcznie lub poprzez podsystem danych słownikowych zapewniając: możliwość wprowadzania danych z klawiatury i/lub poprzez wybór z rozwijanej listy, podpowiadanie oraz sortowanie nazw na podstawie dowolnego ciągu znaków odpowiadającemu początkowi nazwy jednoczłonowej lub początkowi dowolnego członu nazwy wieloczłonowej, automatyczne przyporządkowanie miejsca zdarzenia do dyspozytora, który jest właściwy terytorialnie dla miejsca zdarzenia, obsługę tych samych nazw ulic oraz numeracji dla różnych dzielnic, wprowadzania nazwy potocznej odpowiadającej danej ulicy. Dla każdej ulicy będzie dostępna lista nazw zwyczajowych, które ją opisują. Po wpisaniu nazwy potocznej System 112 automatycznie zmieni na odpowiednią poprawną nazwę ulicy. wybór miejsca zdarzenia z poziomu mapy numerycznej poprzez zaznaczenie myszą. Wówczas System 112 zapisze miejsce zdarzenia ze współrzędnymi geograficznymi. Lokalizacja miejsca zdarzenia Jeżeli miejsce zdarzenia jest identyczne z miejscem osoby zgłaszającej, System 112 powinien umożliwić identyfikację miejsca osoby zgłaszającej i wprowadzenie tych danych w polach określających miejsce zdarzenia. 20

21 Wykrywanie zgłoszeń złośliwych System 112 winien umożliwić ewidencję zgłoszeń złośliwych wpisanie na listę zgłoszeń złośliwych. Na podstawie porównania numeru zgłaszającego z listą zgłoszeń złośliwych System 112 będzie ostrzegać operatora 112 o ewentualnej możliwości nadchodzącego zgłoszenia złośliwego. Obsługa zgłoszeń Odebranie i obsługa zgłoszenia winna zawierać 4 podstawowe zakresy: wyświetlanie w aplikacji operatora 112 numeru osoby zgłaszającej oraz prezentację na mapie miejsca, z którego dokonano zgłoszenia z telefonu komórkowego lub wyświetlanie w aplikacji operatorskiej numeru zgłaszającego oraz dokładny adres zgłaszającej osoby (przy założeniu, że numer zgłaszającego znajduje się w bazie danych teleadresowych), identyfikację miejsca zdarzenia, klasyfikację zdarzenia zgodnie z potrzebami podmiotów ratowniczych, wprowadzenie informacji uzupełniających uzyskanych podczas rozmowy ze zgłaszającym. Wsparcie obsługi zgłoszeń modułem mapowym Czynność operatorów Systemu 112 musi być wspierana przez Geograficzny System Informacyjny (GIS) działający na osobnym monitorze z automatyczną prezentacją: miejsca zgłoszenia z sieci stacjonarnej dokładnego albo prawdopodobnego miejsca zgłoszenia z sieci komórkowej, miejsca zdarzenia. Wykazy zdarzeń, rozmów oraz operatorów 112 w ramach Systemu 112 Podstawowa formatka operatora winna zawierać funkcje do szybkiego pozyskiwania informacji o zdarzeniach, rozmowach i operatorach 112, tzn. będzie posiadać dostęp do następujących wykazów: Zdarzenia obsługiwane - wyświetlanie zdarzeń, które zostały wpisane do Systemu 112 i aktualnie nie są zakończone/zamknięte. Zakończenie zdarzenia automatycznie usunie zdarzenie z wykazu, Ostatnie zdarzenia - wyświetlanie wszystkich zdarzeń, które zostały zapisane w Systemie 112, tzn. nawet tych, które są już zakończone lub zostały anulowane, Ostatnie zgłoszenia wyświetlanie wszystkich rozmów telefonicznych w określonym przedziale czasowym (interwał), nadchodzących/odchodzących lub filtrowanych według stanowiska pracy (operatora 112). Wykaz powinien zawierać funkcje, za pomocą których będzie można: odtwarzać rozmowy, podpinać je do zdarzeń, wyświetlać powiązanie zgłoszeń ze zdarzeniami, zaznaczać jako złośliwe, filtrować itd. Operatorzy wyświetlenie aktualnie zalogowanych operatorów 112 do Systemu 112 i ich aktualny stan. 21

22 Kontrola ponownego zgłoszenia Podsystem aplikacji głównej Systemu 112 powinien zapewnić kontrolę ponownego zgłoszenia tego samego zdarzenia według kryterium miejsca zdarzenia (adresu) oraz numeru telefonu abonenta zgłaszającego. W przypadku potwierdzenia, iż informacja dotyczy tej samej sprawy, system winien umożliwić operatorowi 112 powiązanie zgłoszenia do istniejącego już zdarzenia (uniknięcie dublowania zgłoszeń dotyczących tego samego zdarzenia/sprawy). Moduły podsystemu aplikacji głównej Systemu 112 Podsystem aplikacji głównej Systemu 112 winien posiadać następujące moduły funkcjonalne: Moduł obsługi zgłoszeń. Moduł obsługi zdarzeń. Moduł statystyczny i raportów. Moduł obsługi bazy danych mapy wektorowej. Moduł administrowania Systemem 112. Warunki obsługi numeru 112 wsparcie językowe System 112 musi być przeznaczony do obsługi zgłoszeń obcokrajowców na numer alarmowy 112. System musi zawierać aktualny przegląd o zalogowanych do Systemu 112 operatorach 112 łącznie z informacją o ich możliwościach językowych. W sytuacji odbioru obcojęzycznego zgłoszenia operator 112 będzie miał możliwość: przekierować zgłoszenie w ramach Systemu 112 do innego operatora 112, który biegle włada językiem zgłaszającego się obcokrajowca, utworzyć rozmowę konferencyjną z operatorem 112 biegle władającym danym językiem obcym, operator 112 będzie wspierany podczas rozmowy z obcokrajowcem systemem podpowiedzi, tzn. wyświetlaniem systemu pytań w języku obcym i polskim. Baza danych pytań zostanie przygotowana przez użytkownika Systemu 112, utworzyć rozmowę konferencyjną z tłumaczem spoza CPR. 6.2 Aplikacja główna Aplikacja główna Systemu 112 musi realizować wszystkie funkcje użytkowe związane z przyjmowaniem zgłoszeń na numer alarmowy 112, jak również niektóre inne funkcje wspierające czynności pomocnicze CPR. Aplikacja główna Systemu 112 musi również utrzymywać w aktualnym stanie wszystkie wykazy, listy i bazy danych. Aplikacja główna Systemu 112 powinna obsługiwać następujące procesy: przyjmowanie zgłoszeń alarmowych, klasyfikację zdarzenia, przekazanie zdarzenia na stanowisko kierowania (telefonicznie i /lub transmisja danych, wsparcie w językach obcych, pozostałe czynności i usługi operatorskie, administrację danych (część administratorska Systemu). Przyjmowanie zgłoszeń alarmowych Automatyczna identyfikacja numeru zgłaszającego i czasu nadejścia zgłoszenia Automatyczna lokalizacja miejsca osoby zgłaszającej 22

23 Wprowadzenie adresu zdarzenia: System 112 powinien zapewnić przeniesienie adresu osoby zgłaszającej na adres miejsca zdarzenia w przypadku zgodności danych miejsca zgłoszenia z miejscem zdarzenia, System 112 powinien sprawnie i szybko rozwiązywać kolizję, gdy adres osoby zgłaszającej jest inny niż adres miejsca zdarzenia (będzie wspierać algorytmami do szybszego wprowadzania adresu). Klasyfikacja zdarzenia Klasyfikacja jest charakterystyką danego zdarzenia. W Systemie 112 powinna być zagwarantowana możliwość: wprowadzenia (definiowania) klasyfikacji dla poszczególnych podmiotów ratowniczych - w szczególności PSP, Policji i pogotowia ratunkowego, w części administratorskiej Systemu, klasyfikacji zdarzenia poprzez wybór z listy lub przy pomocy podsystemu podpowiedzi. Przekazanie zdarzenia do jednostki operacyjnej (telefonicznie, w postaci danych) Przekazanie musi być możliwe przy użyciu aparatu telefonicznego oraz powinno być możliwe przy użyciu telefonii komputerowej w aplikacji dyspozytorskiej, jak również poprzez transmisję danych. Wsparcie języków obcych Wsparcie pracy operatora 112 w zakresie języków obcych powinno polegać na wyświetlaniu przez aplikację Systemu 112: zadawanych pytań w wybranym języku obcym wyjaśnienia, w jakim celu operator 112 zadaje pytanie informacji, jaką operator 112 może udzielić zgłaszającemu Pozostałe czynności i usługi Dla pracy operatora 112 powinny być dostępne następujące funkcje: Wykazy: zdarzeń obsługiwanych, ostatnich zdarzeń, ostatnich zgłoszeń, operatorów 112 zalogowanych w Systemie 112, Druki operator 112 powinien mieć możliwość administracji zleceń dotyczących drukowania, tzn. będzie mieć dostęp do listy zleceń przekazanych do druku wraz z informacją o aktualnym stanie drukowanych dokumentów. Administracja Systemem 112 (część administratorska Systemu 112) Funkcjonalność administracji Systemem 112 powinna obejmować co najmniej następujące elementy administracji danych: administracja rolami możliwość definicji dowolnej roli, selektywny wybór funkcji Systemu 112 oraz przyporządkowanie tego wyboru funkcji do określonej roli. administracja osobami wprowadzanie danych dotyczących osób (również dla osób nie mających dostęp do Systemu 112). administracja użytkownikami definicja praw dostępu dla użytkowników Systemu 112, przyporządkowanie użytkowników do osób i ról. administracja stanowiska pracy definicja nazwy i hasła stanowiska pracy, konfiguracja stanowiska. 23

24 6.3 Monitoring i bezpieczeństwo Systemu 112 Proces weryfikacji i autoryzacji Logowanie do Systemu 112 będzie następowało poprzez wprowadzenie unikalnej nazwy i hasła użytkownika. W ramach autoryzacji System 112 musi sprawdzać profil i uprawnienia użytkownika dostępu do Systemu 112. Zamienność stanowisk komputerowych Ze wszystkich stanowisk roboczych Systemu 112 musi istnieć identyczny dostęp do Systemu 112. Ze wszystkich stanowisk roboczych muszą być dostępne wszystkie funkcje Systemu 112. Dostępność poszczególnych użytkowników do funkcji Systemu 112 będzie określona przez profil użytkownika. Przyporządkowanie profilu użytkownika, tzn. przyporządkowanie poszczególnym użytkownikom (i grupom użytkowników) uprawnień, będzie realizowane z poziomu modułu administrowania Systemem 112. Kryterium bezpieczeństwa podczas eksploatacji Systemu 112 System 112 musi spełniać kryterium szyfrowania informacji tzn. musi być zapewnione szyfrowanie (transformacja) zawartości w przekazywanych komunikatach. Algorytm szyfrowania powinien transformować otwarty tekst (otwarte dane) na tekst zaszyfrowany (dane zaszyfrowane) i odwrotnie. 6.4 Oprogramowanie aplikacyjne - podsystem modułów integracyjnych Moduł integracyjny aplikacji głównej z łącznością przewodową Podstawowe funkcje System 112 powinien zapewnić z poziomu aplikacji głównej obsługę następujących funkcji: automatyczną identyfikację numeru osoby zgłaszającej i automatyczne uzupełnienie formularza zgłoszenia tym numerem, możliwość odbierania oraz nawiązywania połączeń abonent-abonent oraz połączeń konferencyjnych z poziomu aplikacji głównej Systemu 112, bez podnoszenia słuchawki aparatu telefonicznego, z aplikacji głównej Systemu 112 będzie można sterować aparatem telefonicznym przy pomocy myszy i klawiatury (telefonia komputerowa IP). Podstawowe funkcje telefonii komputerowej IP Podstawowymi funkcjami telefonii komputerowej IP są: wyświetlanie numeru telefonicznego, możliwość zaznaczenia zgłoszenia (nr telefonicznego) jako złośliwego jeżeli dyspozytor stwierdzi, że chodzi o złośliwe wezwanie, może go w prosty sposób zaznaczyć. Istnieje możliwość odwrotnej funkcji skasowanie zaznaczenia zgłoszenia (nr telefonicznego) złośliwego, wywołanie numeru telefonicznego, redial wywołanie ostatnio wybieranego numeru telefonicznego, przekierowanie rozmowy na inny numer telefoniczny, 24

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Departament Infrastruktury Teleinformatycznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Durbajło Dyrektor Okrągły Stół 112 w Polsce - 2008 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) Agenda Zakres projektu Harmonogram wdrożenia Wspólne zadania i ograniczenia cmp Matryca Produktów SYSTEM

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) - nowoczesność rozwiązań technicznych i technologicznych Agenda obecny stan organizacji Systemu Powiadamiania Ratunkowego ramy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU... WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU... WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU... WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO PODSTAWA PRAWNA: OBOWIĄZEK WDROŻENIA W POLSCE ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres wdrożenia. Produkty dostarczane przez CPI MSWiA. Harmonogram wdrożenia

Agenda. Zakres wdrożenia. Produkty dostarczane przez CPI MSWiA. Harmonogram wdrożenia Budowa systemu dla Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) Wdrożenie WCPR 18+ Agenda Zakres wdrożenia Produkty dostarczane przez CPI MSWiA Harmonogram wdrożenia Otoczenie SI PR a WCPR 18+

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Projekt

MINISTERSTWO TRANSPORTU URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Projekt MINISTERSTWO TRANSPORTU URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Projekt Implementacja numeru alarmowego 112 w Polsce, w tym w szczególności dostęp dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy do informacji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Numer 112 jest jednolitym europejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Podstawy prawne funkcjonowania Systemu

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

PLICBD to dwie główne g funkcjonalności:

PLICBD to dwie główne g funkcjonalności: CPD 1 CPD 2 PLICBD to dwie główne g funkcjonalności: ci: -Funkcjonalność lokalizacyjna - udostępnianie służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy, na ich żądanie, informacji o lokalizacji abonenta

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI numer akt kontroli: ZK-VI.431.1.2013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

USTAWA. z dnia 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego Projekt z dnia 18 czerwca 2013 r. USTAWA z dnia 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego Art. 1. Ustawa określa organy właściwe w sprawach powiadamiania ratunkowego oraz ich zadania i zasady działania,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1635 U S T A W A. z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1635 U S T A W A. z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1635 U S T A W A z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POLSCE. ZAŁOŻENIA I PRAKTYKA

SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POLSCE. ZAŁOŻENIA I PRAKTYKA Security, Economy & Law Nr 1/2016 (X), (187 195) SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POLSCE. ZAŁOŻENIA I PRAKTYKA EMERGENCY SYSTEM IN POLAND. TERMS OF REFERENCE AND PRACTICE Tomasz Wałek Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA SYSTEMU ECALL W POLSCE

KONCEPCJA WDROŻENIA SYSTEMU ECALL W POLSCE Polski Kongres ITS Tomasz KAMIŃSKI * Izabella MITRASZEWSKA ** Michał NIEZGODA *** Rafał GRZESZCZYK **** Rafał NISKI ***** KONCEPCJA WDROŻENIA SYSTEMU ECALL W POLSCE 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy Danych sierpień 2006 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie pierwotne (od 2011-01-12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 29 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 29 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1050 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie numerów telefonicznych, które

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

SWD PRM. Prezentacja podstawowych modułów systemu. Warszawa, 21 sierpnia 2014

SWD PRM. Prezentacja podstawowych modułów systemu. Warszawa, 21 sierpnia 2014 SWD PRM Prezentacja podstawowych modułów systemu Warszawa, 21 sierpnia 2014 Agenda 1. Zakres wdrażanego rozwiązania 2. Wybrane moduły systemu: 1. Moduł Dyspozytora 2. Moduł ZRM 3. Moduł Administratora

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

- o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-141-07 Druk nr 56 Warszawa, 10 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR

Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR Przemysław Hofman Kierownik projektu Zdiagnozowane potrzeby i cele stawiane przed OST 112 1 Brak jednolitej i niezawodnej sieci teletransmisji na potrzeby 112 dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie kradzieży i dewastacji infrastruktury

Przeciwdziałanie kradzieży i dewastacji infrastruktury XV Konferencja KIKE Przeciwdziałanie kradzieży i dewastacji infrastruktury Serock 18-19.11.2014 Przeciwdziałanie kradzieży i dewastacji infrastruktury Efektywne zarządzanie informacją o incydentach Standardy

Bardziej szczegółowo

System KD. (Kontrola Dostępu) Materiały informacyjne. POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu

System KD. (Kontrola Dostępu) Materiały informacyjne. POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. tel./fax (071) 783-78-92 54-405 Wrocław, ul. Francuska 92 rcp@polsystem.pl www.polsystem.pl System KD (Kontrola Dostępu)

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Opracowanie: WZK Miejskie Centrum Ratownictwa Katowice, 24.08.2015r. 1 1. Stan osobowy oraz rozmieszczenie elementów

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r.

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego zdnia 2013r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 2) podmiotach ratowniczych alarmowym; centra. szczegółowych procedur;

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania:

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania: UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obsługi innych numerów przez system powiadamiania ratunkowego wykonuje upoważnienie zawarte w art. 5 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY Status obszaru: Jeszcze nie edytowany (otwarty) Opracowano 0 z 55

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY Status obszaru: Jeszcze nie edytowany (otwarty) Opracowano 0 z 55 Aby uzyskać szczegółowe instrukcje do opracowania dokumentu należy otworzyć poniższe hiperłącze: 400 - B.V Środowisko komputerowych systemów informatycznych.pdf 1. Czy chcesz przeprowadzić pełny czy skrócony

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64 ZARZĄDZENIE NR 20 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających

Bardziej szczegółowo

WYWOŁANIA NA PODSTAWOWE NUMERY ALARMOWE W POLSCE (2008r.)

WYWOŁANIA NA PODSTAWOWE NUMERY ALARMOWE W POLSCE (2008r.) MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Analiz i Nadzoru Wydział Nadzoru nad Ratownictwem i Ochroną Ludności WYWOŁANIA NA PODSTAWOWE NUMERY ALARMOWE W POLSCE (28r.) Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

II. Podstawowe zasady funkcjonowania Usługi Wsparcia Technicznego

II. Podstawowe zasady funkcjonowania Usługi Wsparcia Technicznego I. Skróty REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO z dnia 1 października 2013 roku 1. Regulamin Regulamin Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego obejmujący zbiór zasad prowadzenie Usługi Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 1 Agenda 1. Miasto-Gospodarz - Warszawa 2. System Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 2 Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE. 3

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) Adam Łoniewski starszy specjalista Departament Informacji o Nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna. www.sprint.pl

System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna. www.sprint.pl System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dzienik.Ustaw.2012.391 Przejęcie obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012 Dominik Kopczewski Premier RP Min. Administracji Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji i Cyfryzacji Min. Obrony Narodowej Główny Geodeta Kraju Instytut Geodezji i Kartografii P2 Zarząd Analiz Wywiadowczych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112.

EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112. EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112. CO TO JEST "112"? Numer alarmowy 112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Ogólnoeuropejski

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... (poz. ) RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Małgorzata Popławska Kraków, 19.10.2011 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

Integracja rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM.

Integracja rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM. Integracja rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM. Dzięki integracji rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM, Twoja firma zyskuje między innymi lepszą komunikację z otoczeniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są:

GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są: OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT: Wdrożenie innowacyjnych technologii sposobem na wprowadzenie nowych usług w zakresie rozwoju zawodowego i oceny wiarygodności pracodawców. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r. Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 stycznia 2013 r. USTAWA. zdnia 2013r. o systemie powiadamiania ratunkowego

Projekt z dnia 25 stycznia 2013 r. USTAWA. zdnia 2013r. o systemie powiadamiania ratunkowego należy należy należy należy Projekt z dnia 25 stycznia 2013 r. USTAWA zdnia 2013r. o systemie powiadamiania ratunkowego Art. 1. Ustawa określa organy właściwe w sprawach powiadamiania ratunkowego oraz

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Centralka Firmy

Regulamin usługi Centralka Firmy Regulamin usługi Centralka Firmy ( Regulamin ) wersja z dnia 24.04.2017 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa Centralka Firmy ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PWPW S.A. Strona 1 z 5 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wdrożenie centralnego systemu Call Center w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo