Wykład 5 Negocjacje płacowe i związki zawodowe na rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 5 Negocjacje płacowe i związki zawodowe na rynku pracy"

Transkrypt

1 Wykład 5 Negocjacje płacowe i związki zawodowe na rynku pracy Leszek Wincenciak Uniwersytet Warszawski

2 2/39 Plan wykładu: Wprowadzenie Modele zachowań związków zawodowych Wprowadzenie Model monopolistycznego związku Model negocjacji efektywnych Centralizacja negocjacji (corporatism) Podsumowanie Następny wykład

3 Wprowadzenie 3/39 Wprowadzenie Związki zawodowe często oskarża się o to, że ich działania powodują nadmierne bezrobocie. Czy jest to pogląd uzasadniony? Wpływ związków na bezrobocie zależy od wielu czynników: siły przetargowej (negocjacyjnej) ilości pracowników objętych zbiorowymi negocjacjami (collective bargaining) stopnia centralizacji negocjacji

4 Wprowadzenie 4/39 Wprowadzenie Tabela 1. Skala uzwiązkowienia porównanie międzynarodowe Kraj Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Odsetek pracowników wsektorzerynkowym należących do związków zawodowych Centralizacja Koordynacja Australia Austria Belgia Dania Finlandia Francja Niemcy Szwecja UK USA Centralizacja: 1 negocjacje na poziomie firmy; 5 negocjacje na szczeblu ogólnokrajowym Koordynacja: 1 brak koordynacji negocjacji; 5 koordynacja przez konfederacje ZZ na szczeblu krajowym

5 Modele zachowań związków zawodowych 5/39 Wprowadzenie Funkcja celu związku zawodowego Przypuśćmy, że reprezentatywny związek zawodowy posiada funkcję użyteczności V (w, L) o następującej postaci: V (w, L) = L [ N u(w)+ 1 L ] u(b), (1) N gdzie N jest (stałą) liczbą członków związku, L jest liczbą członków związku, którzy są zatrudnieni (L N), w jest płacą realną, B jest wartością bezrobocia, np. mierzoną zasiłkami oraz u( ) jest pośrednią funkcją użyteczności. Dwie możliwe interpretacje: probabilistyczna i utylitarna.

6 Modele zachowań związków zawodowych 6/39 Firmy Wprowadzenie Zakłada się, że funkcja produkcji dla reprezentatywnej firmy dana wpostaciy = AF (L, K), z ustalonym zasobem kapitału K posiada stałe przychody skali oraz malejącą produktywność krańcową (F L > 0,F LL < 0). Krótkookresowa funkcja (realnego) zysku zdefiniowana jest następująco: π(w, L) =AF (L, K) wl. (2) Aby przedstawić graficznie rozwiązania analizowanych modeli należy wyprowadzić kilka zależności. Krzywa popytu na pracę dana jest jako wszystkie kombinacje (w, L), dla których zysk jest zmaksymalizowany dla danego wyboru L. Formalnie mamy: π L = AF L (L, K) w =0 L D = L D (w, A, K), (3) gdzie L D w < 0,L D A > 0 i LD K > 0.

7 Modele zachowań związków zawodowych 7/39 Wprowadzenie Firmy Drugie narzędzie graficzne to krzywa izo-zysku. Reprezentuje ona wszystkie kombinacje w i L, dla których zysk firmy osiąga pewien stały poziom. Można interpretować tę linię jako krzywą obojętności firmy. Nachylenie krzywej izo-zysku wyznaczamy ustalając dπ =0: π w dw + π L dl =0 ( ) dw dl dπ=0 = π L π w. (4) Wiemy z równania (2), że π w = L <0, zatem nachylenie krzywej izo-zysku zależy od znaku π L.Aleπ L = AF L w oraz F LL < 0, zatem π L jest dodatnie, gdy zatrudnienie jest mniejsze niż optymalne, wynosi zero, gdy zatrudnienie jest optymalne oraz jest ujemne, gdy zatrudnienie przekracza poziom optymalny.

8 Modele zachowań związków zawodowych 8/39 Wprowadzenie Firmy Rysunek 1. Krzywe izo-zysku i krzywa popytu na pracę

9 Modele zachowań związków zawodowych 9/39 Wprowadzenie Funkcja celu związku zawodowego Funkcja celu związku zawodowego może być również przedstawiona graficznie w postaci krzywych obojętności związku. Jasne jest, że związek nie dostarczy żadnej podaży pracy, gdy płace są poniżej wartości stanu bezrobocia. Zatem w kategoriach rysunku 2, ograniczenie w B przekłada się na poziomą linię BC (benefit curve). Z drugiej strony, związek nie jest w stanie dostarczyć większej podaży pracy niż liczba członków, których posiada. Zatem dodatkowe ograniczenie L N, które przekłada się na linię pełnego zatrudnienia FE na rys. 2. Wewnątrz dopuszczalnych wartości (w B and L N), nachylenie krzywej obojętności wyznaczamy poprzez dv = V w dw + V L dl =0: L N u wdw + 1 [u(w) u(b)]dl =0 ( ) N dw u(w) u(b) = < 0. (5) dl Lu w dv =0

10 Modele zachowań związków zawodowych 10/39 Wprowadzenie Funkcja celu związku zawodowego Rysunek 2. Krzywe obojętności związku zawodowego

11 Modele zachowań związków zawodowych 11/39 Wprowadzenie Trzy główne modele zachowań związków zawodowych Model monopolistycznego związku [Dunlop (1944)]: związek wykorzystuje siłę monopolistyczną na swoim rynku pracy [Leontief (1946)]: związek i firma prowadzą negocjacje płacowe. Firma ustala poziom zatrudnienia Model negocjacji efektywnych [McDonald, Solow (1981)]: związek i firma negocjują zarówno płace, jak i zatrudnienie jednocześnie

12 Modele zachowań związków zawodowych 12/39 Model monopolistycznego związku Model monopolistycznego związku

13 Modele zachowań związków zawodowych 13/39 Model monopolistycznego związku Model monopolistycznego związku Jest to najstarszy model związku zawodowego, zaproponowany przez Dunlopa (1944). Zakłada się w nim, że związek zachowuje się jak monopolistyczny sprzedawca pracy. Ograniczony jest popytem firmy na pracę, zdefiniowanym pośrednio przez (3) i ustala płacę taką, że jego użyteczność (1) jest zmaksymalizowana. Problem monopolistycznego związku przyjmuje postać: max V (w, L) p. w. π L(w, A, K) =0, (6) w gdzie ograniczenie π L =0zapewnia wybór na krzywej popytu na pracę. Innymi słowy, popyt na pracę działa tu jako ograniczenie budżetowe związku.

14 Modele zachowań związków zawodowych 14/39 Model monopolistycznego związku Model monopolistycznego związku Podstawiając popyt na pracę do funkcji użyteczności związku, problem optymalizacyjny staje się prosty: max V ( w, L D (w, A, K) ). (7) w Warunek pierwszego rzędu: dv dw =0: V w + V L L D w =0, (8) Implikuje to, że V w /V L = L D w, co oznacza, że w optimum nachylenie krzywej obojętności związku musi się zrównać z nachyleniem krzywej popytu na pracę. Rozwiązanie przedstawia graficznie rys. 3.

15 Modele zachowań związków zawodowych 15/39 Model monopolistycznego związku Model monopolistycznego związku Rysunek 3. Ustalanie płac przez monopolistyczny związek zawodowy

16 Modele zachowań związków zawodowych 16/39 Model monopolistycznego związku Model monopolistycznego związku W jaki sposób płaca realna reaguje na szok produktywności w tym modelu? W rozwiązaniu konkurencyjnym, płaca realna pozostanie stała, chyba, że szok jest dostatecznie duży. Aby ustalić wpływ szoku na płace w tym modelu lepiej jest przedstawić warunek (8) w następującej postaci: V w + V L L D w = L N u w + 1 N [u(w) u(b)]ld w =0 = L [ ] wu w +[u(w) u(b)] wld w =0 wn L u(w) u(b) = 1, (9) wu w ε D gdzie ε D wl D w /L jest absolutną wartością elastyczności popytu na pracę.

17 Modele zachowań związków zawodowych 17/39 Model monopolistycznego związku Model monopolistycznego związku Jeśli elastyczność ta jest stała, wówczas wstrząs produktywnościowy nie wpływa na płacę realną, a wyłącznie na zatrudnienie. Może to zatem tłumaczyć sztywność płacy realnej. Gdyby wszyscy członkowie związku byli zatrudnieni (L = N), wówczas funkcja celu związku upraszcza się do V (w, L) =u(w) i nie zależy od L. Związek byłby wtedy zainteresowany ustaleniem najwyższej możliwej płacy, zatem jest ona wyznaczona przez w = AF L (N,K). Jest to punkt przecięcia krzywej popytu na pracę i linii FE. Wtedy jakikolwiek dodatni szok produktywnościowy spowoduje jedynie dalszy wzrost płac.

18 Modele zachowań związków zawodowych 18/39

19 Modele zachowań związków zawodowych 19/39 Negocjacje Związek (prawie) nigdy nie dostaje wszystkiego, czego chce. Wynik zależy od negocjacji W bardziej realistycznym ujęciu, firmy i związki negocjują płace. Co wpływa na wynik tych negocjacji? Kluczowy element możliwość wstrzymania produkcji przez obie strony Firmy mogą zwalniać pracowników Związek może podjąć decyzję o strajku Koszty przyjęć i zwolnień oraz specyficzny dla firmy kapitał ludzki mogą dać związkom znaczącą siłę przetargową Obie strony mają motywację do ugody (firmy tracą zyski, pracownicy wynagrodzenia)

20 Modele zachowań związków zawodowych 20/39 Negocjacje Problem negocjacji płacowych jest analogiczny do problemu znanego z teorii gier o podziale pewnej nadwyżki między dwie strony Jeśli strony nie osiągną porozumienia, nikt nie dostaje żadnej części owej nadwyżki Z teorii gier wiemy, że prowadzi to do osiągnięcia następującego podziału: gdy strony różnią się stopami dyskontowymi, to strona z wyższą stopą (bardziej niecierpliwa) będzie mniej skłonna tolerować przedłużające się negocjacje i zgodzi się na mniejszy udział w podziale gdy któraś ze stron uzyskuje dodatkowy dochód zewnętrzny w przypadku braku porozumienia (np. zasiłek od bezrobocia), będzie skłonna tolerować przedłużające się negocjacje i będzie dążyć do uzyskania większego udziału w podziale. Mówimy, że strona ta ma większy dochód alternatywny ( fallback )

21 Modele zachowań związków zawodowych 21/39 Negocjacje Jeśli w każdym okresie Y i jest częścią nadwyżki otrzymywaną przez daną stronę, r i stopą dyskontową oraz Y i odpowiednim dochodem alternatywnym, wówczas nadwyżka Y zostanie podzielona między strony w taki sposób, że wynik podziału maksymalizuje tzw. iloczyn Nasha: (Y 1 Y 1 ) 1/r 1 (Y 2 Y 2 ) 1/r 2 p. w. Y 1 + Y 2 = Y.

22 Modele zachowań związków zawodowych 22/39 Negocjacje Jeśli zastosujemy ten wynik do problemu negocjacji między firmą i związkiem zawodowym, wówczas wynik negocjacji maksymalizuje: (V V ) β (π π) 1 β p. w. odpowiednich ograniczeń, gdzie V jest funkcją celu związku, π jest zyskiem firmy oraz V, π są odpowiednimi wartościami w przypadku braku porozumienia. W tym kontekście,β może być interpretowana jako miara siły przetragowej związku. β jest po prostu względną stopą dyskontową firmy, zatem β rośnie gdy stopa dyskontowa firmy rośnie (sprawia to, że związek jest względnie bardziej cierpliwy).

23 Modele zachowań związków zawodowych 23/39 Zakładasię,żefirmamożewybraćswobodniewielkość zatrudnienia (stąd nazwa modelu) ale musi negocjować wielkość płacy ze związkiem. W tego typu modelach wygodniej jest używać iloczynu Nasha (Ω) w formie zlogarytmowanej. Pozycja związku przy braku ugody to V = u(b), podczasgdy firma otrzymuje wtedy π>0. ln Ω = β ln(v (w, L) V )+(1 β)ln(π(w, L) π).

24 Modele zachowań związków zawodowych 24/39 Problem negocjacji możemy zapisać jako: max ln Ω p. w. π L(w, A, K) =0, (10) w Gdy podstawimy popyt na pracę (3) do (10), otrzymujemy: max β ln ( V (w, L D (w, A, K)) V ) +(1 β)ln ( π(w, L D (w, A, K)) π ) w (11) F.O.C.: d ln Ω dw = β V w + V L L D w V V +(1 β) π w + π L L D w π π =0. (12)

25 Modele zachowań związków zawodowych 25/39 Licznik V w + V L L D w możemy zapisać (używając (9)) jako: V w + V L L D w = L wn [wu w ε D [u(w) u(b)]]. (13) Z twierdzenia o obwiedni mamy: π w + π L L D w = π w = L, (14) gdzie π L =0, ponieważ rozwiązanie leży na krzywej popytu na pracę.

26 Modele zachowań związków zawodowych 26/39 Podstawiając (13) i (14) do (12), otrzymujemy: β [ Vw + V L L D ] 1 β w = V V π π π w L wn [wu (1 β)(v V ) w ε D [u(w) u(b)]] = L β(π π) (1 β)wl wu w ε D [u(w) u(b)] = [u(w) u(b)], β(y wl π) (15) gdzie V V =(L/N)[u(w) u(b)].

27 Modele zachowań związków zawodowych 27/39 I ostatecznie, upraszczając mamy: u(w) u(b) wu w = 1 ε D + φ, φ (1 β)γ L 0, (16) β(1 γ L γ π ) gdzie γ L = wl/y jest udziałem dochodu z pracy w całkowitym dochodzie oraz γ π = π/y jest udziałem minimalnego zysku w całkowitym dochodzie. Z równania (16) widzimy, że marża płacowa jest niższa niż w modelu monopolistycznego związku. Jasne jest, że model monopolistyczny jest szczególnym przypadkiemmodelurtm,gdy β =1oraz φ =0. Inną skrajnością jest rozwiązanie konkurencyjne, gdy β =0.

28 Modele zachowań związków zawodowych 28/39 Rysunek 4. Ustalanie płac w modelu right-to-manage

29 Modele zachowań związków zawodowych 29/39 Wnioski W modelu right-to-manage zwiększenie siły przetargowej związku powoduje spadek zatrudnienia, zatem zwiększa to przymusowe bezrobocie W obu modelach, para (w, L) jest jednak nieefektywna w sensie Pareto. Możliwe jest uzyskanie lepszego wyniku przynajmniej dla jednej ze stron, bez pogarszania pozycji drugiej Modele te są zatem traktowane przez ekonomistów ostrożnie z powodu nieefektywnego rozwiązania Jednoczesne negocjacje o poziom płac i zatrudnienie mogą prowadzić do efektywnych w sensie Pareto kontraktów

30 Modele zachowań związków zawodowych 30/39 Model negocjacji efektywnych Model negocjacji efektywnych

31 Modele zachowań związków zawodowych 31/39 Model negocjacji efektywnych Model negocjacji efektywnych Model zaproponowany przez McDonalda i Solowa (1981) zakłada, że firmy i związki zawodowe negocjują jednocześnie poziom wynagrodzeń i zatrudnienia. Jak poprzednio, problem negocjacji może być rozwiązany poprzez maksymalizację iloczynu Nasha względem w i L: max w,l F.O.C.: ln Ω β ln(v (w, L) V )+(1 β)ln(π(w, L) π). (17) ln Ω w = β V V V w + 1 β π π π w =0, (18) ln Ω L = β V V V L + 1 β π π π L =0. (19)

32 Modele zachowań związków zawodowych 32/39 Model negocjacji efektywnych Model negocjacji efektywnych Łącząc oba warunki pierwszego rzędu otrzymuje tzw. krzywą kontraktową, która reprezentuje wszystkie kombinacje (w, L), dla których otrzymujemy efektywny wynik negocjacji. Na krzywej kontraktowej znajdują się tylko takie punkty (w, L), żepoprawa pozycji jednej strony oznacza pogorszenie drugiej. Postać krzywej kontraktowej możemy otrzymać następująco: V L = π L. (20) V w π w W kategoriach rysunku, krzywa kontraktowa łączy wszystkie punkty styczności krzywych izo-zysku firm oraz krzywych obojętności związku.

33 Modele zachowań związków zawodowych 33/39 Model negocjacji efektywnych Model negocjacji efektywnych Z równania (20) widzimy, że π L = V L π w /V w jest jednoznacznie ujemne, ponieważ V w > 0, V L > 0 i π w < 0. Oznacza to, że na krzywej kontraktowej płace przewyższają krańcową produktywność pracy (π L < 0), zatem wyniki efektywnych negocjacji będą leżały poza krzywą popytu na pracę (za wyjątkiem rozwiązania konkurencyjnego). Efektywne kontrakty nie będą zatem efektywne w sensie produkcyjnym. Równanie (20) możemy przedstawić następująco: w F L (L, K) = u(w) u(b) u w. (21)

34 Modele zachowań związków zawodowych 34/39 Model negocjacji efektywnych Model negocjacji efektywnych Licząc różniczkę zupełną (21) znajdujemy nachylenie krzywej kontraktowej: dw dl = AF LL(L, K)u w u ww [w F L (L, K)]. Ponieważ F LL (L, K) < 0 oraz u w > 0 to o nachyleniu krzywej kontraktowej decyduje znak u ww. Jeśli pracownicy mają awersję względem ryzyka, wówczas nachylenie krzywej kontraktowej jest dodatnie. Neutralność względem ryzyka daje pionową krzywą kontraktową, zaś zamiłowanie do ryzyka powodowałoby, że zatrudnienie maleje wraz ze wzrostem siły przetargowej związku.

35 Modele zachowań związków zawodowych 35/39 Model negocjacji efektywnych Model negocjacji efektywnych Rysunek 5. Płace i zatrudnienie w modelu negocjacji efektywnych

36 Centralizacja negocjacji (corporatism) 36/39 Centralizacja negocjacji (corporatism) Zasadnicza idea (Calmfors, Driffill): z punktu widzenia stopy bezrobocia najlepiej jest, gdy związki są mało liczne i słabe (np. jak w USA, Japonii czy Kanadzie) lub gdy jest kilka wielkich i silnych (jak np. w Szwecji czy Austrii). Należy unikać rozwiązań pośrednich. Dlaczego? Słabe związki nie wyrządzają wielu szkód Silne związki internalizują efekty zewnętrzne wysokich żądań płacowych [wysokie płace wysokie bezrobocie (w państwie welfare state) wysokie zasiłki wysokie obciążenia opodatkowaniem pracujących niskie płace netto dla pracujących] Przypadek pośredni: związki na tyle silne by wyrządzić szkody, lecz nie na tyle duże by internalizować rządowe ograniczenie budżetowe

37 Centralizacja negocjacji (corporatism) 37/39 Centralizacja negocjacji (corporatism) Rysunek 6. Bezrobocie, płace realne i centralizacja negocjacji

38 Podsumowanie 38/39 Podsumowanie Związki zawodowe i firmy negocjują na ogół stawki płac, ale w bardziej realistycznym ujęciu również inne atrybuty kontraktu, np. warunki pracy, liczbę godzin pracy, wielkość odpraw itd. Zazwyczaj, wzrost siły przetargowej związków prowadzi do spadku zatrudnienia, gdy negocjacje dotyczą płac W modelu negocjacji efektywnych, gdy pracownicy mają awersję do ryzyka, wzrost siły przetargowej związków może prowadzić do wzrostu zatrudnienia Dla wyników rynku pracy ważny jest również stopień centralizacji negocjacji płacowych

39 Następny wykład 39/39 Następny wykład Teoria poszukiwań i połączeń

Modele wzrostu gospodarczego

Modele wzrostu gospodarczego Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II Szkoła Główna Handlowa w Warszawie E-mail: mproch@sgh.waw.pl Modele wzrostu gospodarczego Materiał do zajęć z przedmiotu Teoria wzrostu . Wprowadzenie Poniższe opracowanie

Bardziej szczegółowo

Skąd się bierze bezrobocie?

Skąd się bierze bezrobocie? Skąd się bierze bezrobocie? Wiktor Wojciechowski Zeszyt 2 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy

Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy pod redakcją Macieja Bukowskiego i Juliana Zawistowskiego Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Raport opracowano

Bardziej szczegółowo

Czy warto przyjąć euro w Polsce?

Czy warto przyjąć euro w Polsce? Czy warto przyjąć euro w Polsce? Jakub Borowski Zeszyt 4 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000-2006

Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000-2006 Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000-2006 Izabela Marcinkowska, Anna Ruzik, Paweł Strawiński, Mateusz Walewski Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GOSPODARSTW DOMOWYCH W KAPITAŁ LUDZKI NA RYNKU USŁUG EDUKACYJNYCH

INWESTYCJE GOSPODARSTW DOMOWYCH W KAPITAŁ LUDZKI NA RYNKU USŁUG EDUKACYJNYCH 3 Paweł Drobny INWESTYCJE GOSPODARSTW DOMOWYCH W KAPITAŁ LUDZKI NA RYNKU USŁUG EDUKACYJNYCH 3.1. Wp r o wa d z e n i e W pracach poświęconych konkurencyjności przedsiębiorstw autorzy definiują otoczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu. Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk

Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu. Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk Departament Integracji ze Strefą Euro NBP Warszawa 211 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

UWAGI O ZŁOTEJ REGULE AKUMULACJI KAPITAŁU RZECZOWEGO I LUDZKIEGO W KONTEKŚCIE ZAGADNIENIA MAKSYMALIZACJI DOBROBYTU

UWAGI O ZŁOTEJ REGULE AKUMULACJI KAPITAŁU RZECZOWEGO I LUDZKIEGO W KONTEKŚCIE ZAGADNIENIA MAKSYMALIZACJI DOBROBYTU RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 PIOTR PIETRASZEWSKI UWAGI O ZŁOTEJ REGULE AKUMULACJI KAPITAŁU RZECZOWEGO I LUDZKIEGO W KONTEKŚCIE ZAGADNIENIA MAKSYMALIZACJI DOBROBYTU

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie reguły maksymalizacji zysku - krytyka

Praktyczne zastosowanie reguły maksymalizacji zysku - krytyka ALTERNATYWNE KONCEPCJE FIRMY Tradycyjne pojęcie celu działalności przedsiębiorstwa, czyli założenie dążenia do maksymalizacji zysku jest często poddawane krytyce jako mało realistyczne i pomijające wiele

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO

KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO Krzysztof Cicy * KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO Wprowadzenie Jednym z najistotniejszyc pytań zadawanyc przez ekonomistów jest pytanie o przyczyny zróżnicowania bogactwa narodów.

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii Podstawy mikro- i makroekonomii Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Bogusław Ślusarczyk Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 6. Struktura systemu podatkowego a wzrost gospodarczy. Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec. 1.Wprowadzenie

Zeszyty naukowe nr 6. Struktura systemu podatkowego a wzrost gospodarczy. Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec. 1.Wprowadzenie Zeszyty naukowe nr 6 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2007 Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec Struktura systemu podatkowego a wzrost gospodarczy 1.Wprowadzenie W zakresie wpływu poziomu fiskalizmu,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników

Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników Tomasz Wasiluk Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników Spis treści Wstęp 1. Istota motywacji 2. Funkcja motywacyjna a pozostałe funkcje wynagrodzeń 3. Determinanty motywowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Rynek wyrobów tytoniowych a polityka fiskalna państwa

RAPORT. Rynek wyrobów tytoniowych a polityka fiskalna państwa 1 RAPORT Rynek wyrobów tytoniowych a polityka fiskalna państwa Centrum im. Adama Smitha Warszawa, wrzesień 2013 www.smith.org.pl Opracował zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Roberta Gwiazdowskiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ

Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ ROZDZIAŁ 22 Sprawdź, czy zrozumiałeś 22.1 1.a. Jest to pytanie mikroekonomiczne, ponieważ dotyczy decyzji podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010 Copyright by Małgorzata Fic

Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010 Copyright by Małgorzata Fic Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie Autor: Małgorzata Fic Artykuł opublikowany w Annales. Etyka w życiu gospodarczym 010, vol. 13, nr 1, s. 01-11 Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie Stable URL: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/010/010_01_fic_01_11.pdf

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce

Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Teorii Systemu Rynkowego (stacjonarne studia doktoranckie) Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

Ewolucyjny model rozwoju przemysłu perspektywy badawcze i dydaktyczne

Ewolucyjny model rozwoju przemysłu perspektywy badawcze i dydaktyczne Ewolucyjny model rozwoju przemysłu perspektywy badawcze i dydaktyczne Witold Kwaśnicki Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Wrocławski e-mail: kwasnicki@ci.pwr.wroc.pl Streszczenie Przedstawiono opis

Bardziej szczegółowo

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3 Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewaluacji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

CZY PŁACE SĄ LEPKIE? MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY

CZY PŁACE SĄ LEPKIE? MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY Wykład: CZY PŁACE SĄ LEPKIE? MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY Ile godzin bylibyśmy skłonni przepracować w tygodniu przy różnych stawkach płacy? Stawka płacy (w zł za godz.) 5 Liczba godzin pracy (w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE GRUP INTERESU NA RYNKU PRACY. ZWIĄZKI ZAWODOWE W POLSCE

DZIAŁANIE GRUP INTERESU NA RYNKU PRACY. ZWIĄZKI ZAWODOWE W POLSCE STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 7 (268) Beata Woźniak-Jęchorek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej b.wozniak@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe rynku pracy. Instytut Ekonomiczny

Badanie ankietowe rynku pracy. Instytut Ekonomiczny Raport 2013 Badanie ankietowe rynku pracy Instytut Ekonomiczny Raport został przygotowany w Instytucie Ekonomicznym we współpracy z szesnastoma oddziałami okręgowymi, na potrzeby organów NBP. Raport wyraża

Bardziej szczegółowo