UMOWA NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH. zawarta we Wrocławiu w dniu pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH. zawarta we Wrocławiu w dniu pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych UMOWA NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta we Wrocławiu w dniu pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu której występuje Centrum Integracji Społecznej, ul. Strzegomska 49, Wrocław, zwanym dalej Realizatorem, reprezentowanym przez: Jadwigę Góralewicz, Dyrektora Centrum Integracji Społecznej a Panem/ Panią., zamieszkałym(ą) ul...., PESEL., zwanym dalej Uczestnikiem projektu. Umowę niniejszą zawarto w związku z realizacją projektu partnerskiego Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL / Projekt realizowanego jest przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu w imieniu Gminy Wrocław oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, na podstawie Umowy partnerskiej z dnia r., pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu (filia we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, Wrocław) zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą.

2 Strony uzgodniły, co następuje: 1 Przedmiot i okres trwania umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Realizatora wsparcia w formie nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień związanych z nowymi metodami komunikacji z osobami starszymi metodą coachingu i wywiadu motywującego. 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest w okresie od. do 3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do harmonogramu, o którym mowa w ust. 2., o czym poinformuje Uczestników Projektu, w terminie 3 dni roboczych od daty obowiązywania zmian, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej projektu oraz tablicy informacyjnej Biura Projektu. 2 Rodzaj udzielanego wsparcia szkoleniowo-doradczego 1. W ramach oferowanego programu szkoleniowo doradczego każdy Uczestnik projektu zostaje objęty wsparciem, na które składają się warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne oraz sesje warsztatowe i indywidualne. 2. Program wsparcia szkoleniowo doradczego obejmuje: a) Seminarium z zakresu gerontologii 5 godzin b) Warsztat z zakresu coachingu 60 godzin c) Wywiad motywujący 16 godzin d) Coaching indywidualny 1 godzina e) Samodzielne sesje coachingu 2 godziny f) Indywidualne omówienie samodzielnych sesji coachingu 1 godzina g) Grupowe omówienie samodzielnych sesji coachingu 3 godziny h) Spotkanie superwizyjne (zaliczenie kursu) 1 godzina i) Przeciw wypaleniu zawodowemu 16 godzin j) Gotowość do zmian 16 godzin k) Planowanie kariery 16 godzin l) Indywidualne konsultacje związane z tematyką warsztatów 4 godziny. 3. Wsparcie o którym mowa w ust. 2 pkt. a h udzielane jest w ramach kursu zawodowych

3 kompetencji komunikacyjnych. 4. Wsparcie o którym mowa w ust. 2 pkt. i - l udzielane jest w ramach kursu kompetencji związanych z motywacją i planowaniem kariery. 5. Wsparcie zostanie udzielone w ramach 12 zjazdów szkoleniowych oraz indywidualnych spotkań z Uczestnikami Projektu. 3 Zasady udzielania wsparcia 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze nie jest objęte regułami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. 2. Uczestnik projektu dobrowolnie i w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji w czasie wolnym od pracy, korzysta ze wsparcia oferowanego przez Realizatora i zawartego w programie, o którym mowa w 2, ust Realizator zobowiązuje się do: a) dbałości o jak najwyższy poziom merytoryczny kursów i regularnego ewaluowania działań podejmowanych w ramach świadczonej usługi szkoleniowo-doradczej; b) zapewnienia Uczestnikom projektu możliwości bezpłatnego korzystania z zorganizowanych w ramach Projektu kursów, zgodnie z obowiązującym programem i harmonogramem; c) udostępnienia Uczestnikom projektu szczegółowego programu i harmonogramu kursów realizowanych w ramach Projektu; d) przygotowania i przekazania Uczestnikom Projektu bezpłatnych pakietów startowych oraz materiałów szkoleniowych i edukacyjnych; e) udostępnienia w Biurze Projektu literatury oraz materiałów dydaktycznych związanych tematycznie z zakresem kursów oraz umożliwiających utrwalenie zdobytej wiedzy; f) zapewnienie cateringu podczas poszczególnych zjazdów o których mowa w 2 ust. 5, g) dofinansowanie kosztów dojazdu dla Uczestników projektu, zgodnie z przyjętymi założeniami opisanymi w Warunkach i zasadach dofinansowania kosztów noclegów i dojazdów;

4 h) dofinansowanie kosztów noclegów podczas poszczególnych zjazdów dla Uczestników projektu, zgodnie z przyjętymi założeniami opisanymi w Warunkach i zasadach dofinansowania kosztów noclegów i dojazdów; i) wystawienia Certyfikatów i Zaświadczenia o ukończeniu projektu na warunkach określonych w ust Wystawienie Zaświadczenia o ukończeniu projektu jest uwarunkowane spełnieniem następujących warunków: a) obecnością na co najmniej 80% warsztatów grupowych których mowa w ust. 2 pkt. l i co najmniej 80% konsultacji indywidualnych, o których mowa w ust. 2 pkt. i k oraz b) obecnością na co najmniej 80% sesji warsztatów grupowych, o których mowa w ust. 2 pkt. a-c oraz pkt. g, i co najmniej 80% sesji indywidualnych, o których mowa w ust. 2 pkt. d-f, zgodnie z programem obowiązującym w edycji projektu, do której został zakwalifikowany Uczestnik Projektu oraz c) udziałem w indywidualnym, jednogodzinnym spotkaniu superwizyjnym, o którym mowa w ust. 2 pkt. h. 6. Spełnienie warunków o których mowa w ust. 5 pkt. a uprawnia Uczestnika projektu do otrzymania Certyfikatu ukończenia kursu kompetencji związanego z motywacją i planowaniem kariery. 7. Spełnienie warunków o których mowa w ust. 5 pkt. b-c uprawnia Uczestnika projektu do otrzymania Certyfikatu ukończenia kursu zawodowych kompetencji komunikacyjnych. 4 Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 5 Rozwiązanie umowy

5 1. Realizator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie Uczestnika projektu z udziału w projekcie, w przypadkach kiedy Uczestnik projektu: a) opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowo-doradczych określonych w programie bloku szkoleniowo-doradczego, o którym mowa w 3 2 ust. 4 pkt. a-b; b) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w okresie 7 dni stosownych wyjaśnień; c) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowo-doradczego. 2. Uczestnik projektu, który nie ukończy kursu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, zobowiązany jest do zwrotu kosztów świadczenia usług szkoleniowo-doradczych uznanych przez Instytucję Zarządzającą (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), Instytucję Pośredniczącą I Stopnia (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) lub Instytucję Pośredniczącą II Stopnia (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy), za koszty niekwalifikowane w wyniku rozwiązania umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych. 3. Realizator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /11-00 projektu z dnia r. 6 Prawo właściwe i właściwość sądów 1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. 2. Wszelkie spory między Realizatorem, a Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Realizatora. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Realizatora oraz jednym dla Uczestnika. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.

6 7 Korespondencja Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: do Realizatora: Centrum Integracji Społecznej, ul. Strzegomska 49, Wrocław do uczestnika projektu:. <nazwa i adres uczestnika projektu> 8 Załączniki Załącznik 1. Oświadczenie Uczestnika projektu o spełnianiu kryteriów formalnych Załącznik 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku Załącznik 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.. (miejscowość i data) (podpis Dyrektora Centrum Integracji Społecznej). (miejscowość i data) (podpis Uczestnika projektu)

7 Załącznik nr 1 Oświadczenia Uczestnika projektu o spełnianiu kryteriów formalnych Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Oświadczenie Uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów formalnych W związku z chęcią przystąpienia do Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami Poddziałanie PO KL oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia jestem osobą: 1. pracującą 1, 2. mieszkającą (w myśl przepisów KC) lub pracującą na terenie województwa dolnośląskiego, 3. w wieku lata, 4. posiadającą wykształcenie średnie lub wyższe, 5. zatrudnioną i/lub deklarującą chęć zatrudnienia w zawodzie lub placówkach Białego Sektora Ukierunkowanego na Osoby Starsze 2. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.... (data i czytelny podpis kandydata) 1 przez osobę pracującą rozumie się osobę zatrudnioną w oparciu o kodeks pracy (na podstawie umowę o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę) lub na podstawie umowy cywilno-prawnej 2 przez Biały Sektor Ukierunkowany na Osoby Starsze rozumie się osoby pracujące w branży ochrony zdrowia związanej z opieką nad osobami w wieku starszym i potrzebami osób starszych, w szczególności osoby pracujące w następujących placówkach: ZOL, ZOP, DPS, ZOZ, szpital, hospicjum i/lub zawodach: psycholog, pedagog, pracownik socjalny, pielęgniarka/pielęgniarz, rehabilitant/ka, fizjoterapeuta/ka, opiekun/ka, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekun osoby niepełnosprawnej, specjalista promocji zdrowia

8 Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W związku z przystąpieniem do Projektu Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa. 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art.23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926, ze zm.) - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia)/ Instytucji Pośredniczącej- Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, Wrocław, beneficjentowi realizującemu projekt- Gminie Wrocław w imieniu, której projekt realizuje Centrum Integracji Społecznej, ul. Strzegomska 49, Wrocław oraz Towarzystwu Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, Wrocław oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu (nie dotyczy). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia)/instytucji Pośredniczącej Lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej

9 POKL, instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia)/instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.. MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

10 Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie* nr projektu: pt.: Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 PESEL 4 Nazwa instytucji (w przypadku gdy uczestnikami projektu są pracownicy instytucji) Dane uczestnika 5 6 Wykształcenie (Zgodnie ze słownikiem zawartym w Podręczniku Użytkownika Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL) Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną (w przypadku projektów skierowanych do instytucji nie wymaga się zbierania od ich pracowników danych dotyczących opieki nad dzieckiem do lat 7 lub inną osobą zależną) 7 Ulica Dane kontaktowe adres kontaktowy (korespondencyjny) 8 Nr domu 9 Nr lokalu 10 Miejscowość

11 Obszar 11 (Należy wskazać czy miejscowość wymieniona w punkcie 11 leży na obszarze miejskim czy obszarze wiejskim, zgodnie ze słownikiem zawartym w Podręczniku Użytkownika Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL) 12 Kod pocztowy 13 Województwo 14 Powiat 15 Telefon stacjonarny Telefon komórkowy 16 Adres poczty elektronicznej ( ) 17 Dane dodatkowe 18 Zatrudniony w (w przypadku gdy uczestnikami projektu są pracownicy instytucji) Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 1. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 3. Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.: 3 3 (Zgodnie aktualnymi wymogami zawartymi w dokumentach programowych. Proszę wypisać kryteria rekrutowania uczestników projektu w sposób jasny i przejrzysty, tak aby uczestnik projektu wiedział czy jest osobą kwalifikującą się do udziału w projekcie. ) *Deklaracja uczestnictwa w projekcie w imieniu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia podpisywana jest przez przedstawiciela ustawowego

12 4. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 5. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie i oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podpis uczestnika projektu: Data podpisania deklaracji:...

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu pomiędzy: Forecast Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 13/32, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr..

UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. w ramach realizacji projektu nr POKL. 09.06.02-14-279/14 pt. Akademia Kompetencji Językowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych : współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Numer: Data i godzina wpływu: Formularz rekrutacyjny Podpis os. przyjmującej: Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc.... rok.... w...... Nr PESEL... Nr NIP... Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo) Strona1 DATA WPŁYWU Numer projektu Tytuł projektu Prioryetet Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA POKL.08.01.01-06-189/11 Certyfikowany Menedżer

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo