Regulamin projektu partnerskiego. Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin projektu partnerskiego. Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami"

Transkrypt

1 Regulamin projektu partnerskiego Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie projektu partnerskiego jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami, będący przedmiotem umowy o dofinansowanie. 2. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin projektu partnerskiego Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami. 3. Realizatorach projektu należy przez to rozumieć Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu, realizującego projekt w imieniu Gminy Wrocław Lidera projektu oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu Partnera projektu. 4. Liderze należy przez to rozumieć Centrum Integracji Społecznej z siedzibą we Wrocławiu (53-611) ul. Strzegomska Partnerze należy przez to rozumieć Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Wagonowa Umowie o dofinansowanie należy prze to rozumieć umowę o dofinansowanie projektu numer UDA-POKL /11-00 z dnia 20 lipca 2012 roku, zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy 7. Wniosku o dofinansowanie należy prze to rozumieć wniosek o dofinansowanie projektu numer WND-POKL / Biurze Projektu należy przez to rozumieć biuro projektu Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami mieszczące się w Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49, Wrocław, I piętro, pokój Usłudze szkoleniowo-doradczej należy przez to rozumieć kurs zawodowych kompetencji komunikacyjnych i kurs kompetencji związanym z motywacją i planowaniem kariery. 10. Kursie należy przez to rozumieć zajęcia mające na celu uzupełnienie, podniesienie lub zmianę umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które zwiększą szansę

2 uczestnika szkolenia na podniesienie gotowości do przedłużenia aktywności zawodowej. 11. Uczestniku projektu należy przez to rozumieć osobę, która zaakceptowała i podpisała umowę o świadczenie usług szkoleniowych-doradczych oraz przystąpiła do kursów oferowanych w ramach projektu. 12. Kryteriach formalnych ilekroć w Regulaminie jest mowa o kryteriach formalnych, należy przez to rozumieć spełnienie następujących warunków: wiek lat, wykształcenie średnie lub wyższe, miejsce zamieszkania (definiowane zgodnie z kodeksem cywilnym) lub pracy na terenie województwa dolnośląskiego oraz zatrudnienie w placówce Białego Sektora Ukierunkowanego na Osoby Starsze i/lub praca na stanowisku związanych z osobami starszymi i/lub deklarację chęci podjęcia pracy w takiej placówce bądź zawodzie. 13. Białym Sektorze Ukierunkowanym na Osoby Starsze przez Biały Sektor Ukierunkowany na Osoby Starsze rozumie się osoby pracujące w branży ochrony zdrowia związanej z opieką nad osobami w wieku starszym i potrzebami osób starszych, w szczególności osoby pracujące w następujących placówkach: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Opieki Zdrowotnej, szpital, hospicjum i/lub zawodach: psycholog, pedagog, pracownik socjalny, pielęgniarka/pielęgniarz, rehabilitant/ka, fizjoterapeuta/ka, opiekun/ka, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekun osoby niepełnosprawnej, specjalista promocji zdrowia. 14. Stronie internetowej ilekroć w Regulaminie jest mowa o stronie internetowej należy przez to rozumieć stronę internetową projektu dostępną pod adresem 2 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami. 2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- POKL /11-00, zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. Realizatorami projektu Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami są Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu w imieniu Gminy Wrocław i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu. 3. Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku lub zgodnie z aktualnie obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie projektu. W ramach Projektu zostaną zorganizowane III edycje: a. I edycja w terminie od 1 grudnia 2012 roku do 31 maja 2013 roku; b. II edycja w terminie od 1 marca 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku;

3 c. III edycja w terminie od 1 czerwca do 30 listopada 2013 roku. 4. Celem głównym projektu jest podniesienie gotowości do przedłużenia aktywności zawodowej u 90 osób pracujących w wieku lata, posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, pracujących lub mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego, wiążących karierę zawodową z pracą w Białym Sektorze Ukierunkowanym na Osoby Starsze, poprzez wzmocnienie ich kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy z osobami starszymi. 5. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust Uczestnik projektu, który nie ukończy kursu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, zobowiązany jest do zwrotu kosztów świadczenia usług szkoleniowodoradczych uznanych przez Instytucję Zarządzającą (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), Instytucję Pośredniczącą I Stopnia (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) lub Instytucję Pośredniczącą II Stopnia (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy), za koszty niekwalifikowane w wyniku rozwiązania umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych. 3 KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I ZASADY REKRUTACJI 1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie, o którym mowa w 4 ust.1, spełnia kryteria formalne oraz z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, poza godzinami pracy. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej edycji projektu, o której mowa w 2 ust Rekrutacja Uczestników projektu prowadzona jest w okresie od 1 października 2012 roku do 31 maja 2013 roku, lub zgodnie z obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie, w ramach trzech zamkniętych naborów poprzedzających poszczególne edycje projektu, o których mowa 2 ust. 3. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i warunków rekrutacji do poszczególnych edycji projektu dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura Projektu. 3. Do każdej edycji Projektu zostanie zrekrutowanych 30 Uczestników projektu. 4. Proces rekrutacyjny Uczestników projektu składa się z II Etapów: a. I Etap weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 3 ust. 5, złożonych przez osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie; b. II Etap przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w Projekcie, które spełniają kryteria formalne oraz złożyły dokumentację zgodnie z wymaganiami określonymi w 3 ust I Etap procesu rekrutacyjnego wymaga złożenia Formularza rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, w terminie określonym w 3 ust. 2.

4 Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie internetowej i w siedzibie Biura Projektu. 6. Dokument, o których mowa w 3 ust. 5, należy złożyć w formie papierowej. Dokument powinny zostać opatrzony własnoręcznym podpisem oraz złożony osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną. W przypadku przesłania formularza drogą elektroniczną wymagane jest przesłanie skanu podpisanego dokumentu. Za datę złożenia dokumentu uważa się datę jego wpłynięcia. 7. W wyniku zakończenia II Etapu procesu rekrutacyjnego, zostanie każdorazowo przygotowana lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie spełniająca kryteria formalne oraz warunki opisane w ust. 8. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie i jednocześnie spełniające kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową. 8. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do ustalenia listy Uczestników projektu z zachowaniem następujących proporcji: a. 95% pracujących kobiet, b. 5% pracujących mężczyzn, c. ilość Uczestników pracujących u tego samego pracodawcy nie może stanowić więcej niż 20% Uczestników danej edycji projektu, o której mowa w 2 ust. 3. zgodnie z obowiązującymi zapisami umowy o dofinansowanie. 9. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną o tym poinformowane telefonicznie i/lub drogą elektroniczną przez pracowników Projektu w terminie co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem edycji, o której mowa w 2 ust. 3. Lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona również na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Biura Projektu. 10. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie na etapie rekrutacji, Kandydat zobowiązany/a jest do poinformowania o tym fakcie Lidera Projektu w formie pisemnej. 11. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie będą zobowiązane do osobistego zgłoszenia się w terminie wskazanym przez Realizatorów Projektu w celu podpisania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie. Nie stawienie się w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z udziału w Projekcie. 12. W przypadku dużej liczby zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w projekcie, Realizatorzy projektu zastrzegają sobie możliwość skrócenia lub zawieszenia procesu rekrutacji, o czym poinformują na stronie internetowej i w Biurze Projektu. Wstrzymanie procesu rekrutacyjnego nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania informacji.

5 4 OKRES I ZAKRES UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 1. Za dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie, przyjmuje się dzień podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 2. Wsparcie udzielone Uczestnikowi projektu obejmuje dostęp do świadczonych bezpłatnie usług szkoleniowo doradczych, a w szczególności do: a. udziału w kursie kompetencji związanym z motywacją i planowaniem kariery, którego organizatorem jest Lider, w zakresie warsztatów grupowych oraz indywidualnych konsultacji o tematyce Gotowość do zmian, Przeciw wypaleniu zawodowemu i Planowaniu kariery ; b. udziału w kursie zawodowych kompetencji komunikacyjnych, którego organizatorem jest Partner, w zakresie sesji warsztatowych i indywidualnych o następującej tematyce: seminarium z zakresu gerontologii, warsztat z zakresu coachingu, wywiad motywujący, coaching indywidualny, samodzielne sesje coachingu, indywidualne omówienie samodzielnych sesji coachingu, grupowe omówienie samodzielnych sesji coachingu, spotkanie superwizyjne. 3. Wsparcie zostanie udzielone w ramach 12 zjazdów szkoleniowych oraz indywidualnych spotkań z Uczestnikami Projektu. Szczegółowy program oraz harmonogram zjazdów zostanie przekazany Uczestnikom Projektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie, o którym mowa w 4ust. 1, opublikowany na stronie internetowej oraz zamieszczony na tablicy informacyjnej Biura Projektu. Realizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do harmonogramu, o czym poinformują Uczestników projektu w terminie 3 dni roboczych od daty obowiązywania zmian, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Biura Projektu 4. Ukończenie projektu jest tożsame z: a. obecnością na co najmniej 80% warsztatów grupowych i co najmniej 80% konsultacji indywidualnych, o których mowa w ust. 2 pkt a, zgodnie z programem i harmonogramem obowiązującym w edycji projektu, do której został zakwalifikowany Uczestnik Projektu oraz b. obecnością na co najmniej 80% sesji warsztatów grupowych i co najmniej 80% sesji indywidualnych, o których mowa w ust. 2 pkt b, zgodnie z programem obowiązującym w edycji projektu, do której został zakwalifikowany Uczestnik Projektu oraz c. udziałem w indywidualnym, jednogodzinnym spotkaniu superwizyjnym. 5. Spełnienie warunków o których mowa w 4 ust. 4a uprawnia Uczestnika projektu do otrzymania Certyfikatu ukończenia kursu kompetencji związanego z motywacją i planowaniem kariery.

6 6. Spełnienie warunków o których mowa w 4 ust. 4b-c uprawnia Uczestnika projektu do otrzymania Certyfikatu ukończenia kursu zawodowych kompetencji komunikacyjnych. 7. Każdy Uczestnik Projektu, po spełnieniu warunków określonych w 4 ust.4 uzyskuje Zaświadczenie o ukończeniu projektu. 8. Uczestnik Projektu może ubiegać się o dofinansowanie kosztów dojazdów oraz noclegów podczas poszczególnych zjazdów. Szczegółowe warunki i zasady udzielania wsparcia zostaną określone w Warunkach i zasadach dofinansowania kosztów noclegów i dojazdów oraz opublikowane na stronie internetowej oraz zamieszczone na tablicy informacyjnej Biura Projektu. Opublikowanie nastąpi w terminie co najmniej 2 dni, przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu danej edycji, o której mowa w 2 ust Realizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Warunków i zasad dofinansowania kosztów noclegów i dojazdów, o czym każdorazowo poinformują Uczestników projektu w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zjazdu od którego będą obowiązywać zmian, poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji dokumentu na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Biura Projektu. 5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 1. Uczestnik projektu ma prawo do: a. bezpłatnego udziału w zorganizowanych kursach w ramach Projektu, o których mowa w 4 ust. 2; b. zapoznania się ze szczegółowym programem i harmonogramem kursów realizowanych w ramach Projektu, o których mowa w 4 ust. 2 ; c. otrzymania bezpłatnych pakietów startowych (oraz materiałów szkoleniowych i edukacyjnych; d. korzystania z literatury oraz materiałów dydaktycznych związanych tematycznie z zakresem kursów oraz umożliwiających utrwalenie zdobytej wiedzy, udostępnianych w Biurze Projektu; e. skorzystania z cateringu podczas poszczególnych zjazdów, o których mowa w 4 ust. 3; f. ubiegania się o dofinansowanie kosztów dojazdu na szkolenia do kwoty 100zł/1 dojazd, zgodnie z zapisami 4 ust. 9 ; g. ubiegania się o dofinansowanie kosztów noclegów podczas zjazdów do kwoty 200zł/ 1 nocleg, zgodnie z zapisami 4 ust. 9 ; h. informacji o możliwości wykorzystywania jego wizerunku i wypowiedzi na potrzeby Realizatorów projektu, a w szczególności na potrzeby działań promocyjnych oraz sprawozdawczości. Wizerunek i wypowiedzi Uczestnika projektu mogą zostać wykorzystane przez Realizatorów projektu za pisemną

7 zgodą Uczestnika projektu; i. wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych organizatorowi szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 2. Uczestnik projektu zobowiązuje się w szczególności do: a. uczestnictwa w kursach o których mowa w 4 ust. 2, zgodnie z programem i harmonogramem zajęć; b. przystępowania do badań ewaluacyjnych; c. każdorazowego, własnoręcznego potwierdzania, na specjalnie przygotowanym druku, swojej obecności na zajęciach, odbioru materiałów o których mowa w 5 ust. 1c oraz poczęstunku, o którym mowa w 5 ust. 1e ; d. każdorazowego poinformowania prowadzącego zajęcia o opuszczeniu zajęć w trakcie ich trwania i/lub spóźnieniu dłuższym niż 15 min.; e. uczestnictwa w zajęciach w stanie całkowitej trzeźwości, tj. wykluczającej stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających; f. przestrzegania zasad pracy w grupie oraz wszelkich innych zasad, ustalonych z prowadzącymi zajęcia w ramach kursów o których mowa w 4 ust. 2; g. zachowania się zgodne z zasadami współżycia społecznego, szczególnie wobec innych uczestników oraz kadry Realizatorów; h. przekazania Liderowi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Realizatorów z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji współfinansującej projekt; i. bieżącego informowania Lidera o wszystkich okolicznościach mogących zakłócić dalszy udział Uczestnika projektu w Projekcie; 3. Realizatorzy projektu mają prawo do: a. zrekrutowania Uczestników projektu zgodnie z Regulaminem; b. uzyskania od Uczestnika projektu wszelkich oświadczeń oraz dokumentów niezbędnych do właściwej realizacji umowy o dofinansowanie; c. zmiany terminów zaplanowanych zjazdów w przypadku sytuacji losowych bądź siły wyższej, o czym poinformują Uczestników projektu co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Biura Projektu; d. konsultacji z radcą prawnym Lidera, który sporządzi opinię w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących spełniania kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie oraz wystąpienia sytuacji konfliktowych. 4. Realizatorzy projektu zobowiązują się do: a. dbałości o jak najwyższy poziom merytoryczny kursów i regularnego ewaluowania działań podejmowanych w ramach świadczonej usługi szkoleniowo-doradczej;

8 b. zapewnienia Uczestnikom projektu możliwości bezpłatnego korzystania z zorganizowanych w ramach Projektu kursów, zgodnie z obowiązującym programem i harmonogramem; c. udostępnienia Uczestnikom projektu szczegółowego programu i harmonogramu kursów realizowanych w ramach Projektu, o których mowa w 4 ust. 2; d. przygotowania i przekazania Uczestnikom Projektu bezpłatnych pakietów startowych oraz materiałów szkoleniowych i edukacyjnych; e. udostępnienia w Biurze Projektu literatury oraz materiałów dydaktycznych związanych tematycznie z zakresem kursów oraz umożliwiających utrwalenie zdobytej wiedzy; f. zapewnienie cateringu podczas poszczególnych zjazdów o których mowa w 4 ust. 3, g. dofinansowanie kosztów dojazdu dla Uczestników projektu, zgodnie z przyjętymi założeniami opisanymi w Warunkach i zasadach dofinansowania kosztów noclegów i dojazdów oraz zapisami 4 ust. 9; h. dofinansowanie kosztów noclegów podczas poszczególnych zjazdów dla Uczestników projektu, zgodnie z przyjętymi założeniami opisanymi w Warunkach i zasadach dofinansowania kosztów noclegów i dojazdów oraz zapisami 4 ust POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu. 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników projektu poprzez informację na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej Biura Projektu. 3. Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu może skutkować skreśleniem z listy Uczestników projektu. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SENIOR W DOBRYM TOWARZYSTWIE MIĘDZYPOKOLENIOWY ZAWRÓT GŁOWY. 1 Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SENIOR W DOBRYM TOWARZYSTWIE MIĘDZYPOKOLENIOWY ZAWRÓT GŁOWY. 1 Definicje REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SENIOR W DOBRYM TOWARZYSTWIE MIĘDZYPOKOLENIOWY ZAWRÓT GŁOWY 1 Definicje Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH. zawarta we Wrocławiu w dniu pomiędzy:

UMOWA NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH. zawarta we Wrocławiu w dniu pomiędzy: Załącznik nr 2 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych UMOWA NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta we Wrocławiu w dniu pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu której występuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH. zawarta we Wrocławiu w dniu pomiędzy:

UMOWA NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH. zawarta we Wrocławiu w dniu pomiędzy: Załącznik nr 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo doradczych UMOWA NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta we Wrocławiu w dniu pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu której występuje Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. do projektu. Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. do projektu. Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu. Gmina Stegna- rozwój usług społecznych

Regulamin projektu. Gmina Stegna- rozwój usług społecznych Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regulamin projektu Gmina Stegna- rozwój usług społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kontynenty Wrocławia Twój bilet na rynek pracy współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kontynenty Wrocławia Twój bilet na rynek pracy współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Regulamin obowiązuje od 11.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Kontynenty Wrocławia Twój bilet na rynek pracy współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Część: szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA RYNKU PRACY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

REGULAMIN PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA RYNKU PRACY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO REGULAMIN PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA RYNKU PRACY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych,

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w Projekcie Z robotem na Ty. 2. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO 1 Aktualizacja z dnia 09.04.2013 REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacji kształcenie zawodowego w Małopolskiego na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Uczyć się każdy chce - nowe kompetencje kadry zarządzającej oraz nauczycieli z terenów wiejskich gmin: Łomża, Piątnica oraz Miastkowo o nr WND-POKL.09.05.00-20-D33/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Bądź aktywny dziś i jutro 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata Regulamin Rekrutacji uczestników projektu Klucz do Cyfrowego Świata realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez TECHPAL Sp. z o.o. Opracował Kamil Skóra

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Słowniczek

REGULAMIN. 1. Słowniczek REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mój zielony DOM współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków Gminy Wrocław Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/RK/2011 Zarządu Stowarzyszenia z dn. 1.10.2011 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.00-20-B86/13 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Akademia równych szans- certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Certyfikat doradcy ds. funduszy unijnych szansą na sukces zawodowy realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Główny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Fundraising prosto do celu realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA

FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA Załącznik nr 5 UMOWA UCZESTNICTWA w projekcie: EURO-medycyna Nr projektu: WND-POKL.08.01.02-24-016/11 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KOMPETENCJI IT- OTWARTE SZKOLENIA IT DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 na doradców zawodowych Projektu pn.: Nowa perspektywa doradztwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej «1 Informacje ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UCZYĆ I ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD Numer Projektu: POKL.09.05.00-06-050/08 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD realizowany

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestniczek i uczestników w projekcie Współpracujemy profesjonalnie!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestniczek i uczestników w projekcie Współpracujemy profesjonalnie! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestniczek i uczestników w projekcie Współpracujemy profesjonalnie! Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt Współpracujemy profesjonalnie! - projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZAPROGRAMUJ SWÓJ SUKCES

REGULAMIN PROJEKTU ZAPROGRAMUJ SWÓJ SUKCES REGULAMIN PROJEKTU ZAPROGRAMUJ SWÓJ SUKCES Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V. - Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4. - Kompetencje zawodowe i rozwój kadr medycznych Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLE LIDERÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH nr.../slks/uu/5.4.2_10/2013

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLE LIDERÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH nr.../slks/uu/5.4.2_10/2013 UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLE LIDERÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH nr.../slks/uu/5.4.2_10/2013 zawarta w dniu... w... pomiędzy Liderem projektu Koszalińskim Centrum Wspierana Inicjatyw Społecznych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo