BD1 1. Podstawow cech bazy danych jest zapamitywanie informacji w sposób: a) szybki, b) trwały, c) efektywny, d) zakodowany.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BD1 1. Podstawow cech bazy danych jest zapamitywanie informacji w sposób: a) szybki, b) trwały, c) efektywny, d) zakodowany."

Transkrypt

1 ADL 1. Segmentacja w sieciach lokalnych: a. pozwala na zmniejszenie liczby domen kolizyjnych b. pozwala na zwikszenie liczby domen kolizyjnych c. zmniejsza dostpn przepływno d. opiera si na adresach IP 2. Rol protokołu ARP (Address Resolution Protocol) jest: a. dynamiczny przydział adresów sieciowych b. tłumaczenie adresów fizycznych na sieciowe c. tłumaczenie adresów sieciowych na fizyczne d. routing dynamiczny 3. Przewag modelu peer-to-peer nad modelem klient-serwer jest: a. wyszy poziom bezpieczestwa b. łatwiejsze zarzdzanie c. niszy koszt implementacji d. wysza wydajno AFR 1. Główn funkcj warstwy AAL jest: a) wykrywanie granic komórek i sprawdzanie poprawnoci ich nagłówka b) multipleksacja i komutacja komórek c) podział pakietów na komórki i ich składanie d) sprawdzanie poprawnoci nagłówka i komutacja komórek 2. Funkcja UPC polega na: a) monitorowaniu połcze b) przyjmowaniu bd odrzucaniu połcze c) wykrywaniu przecienia sieci d) znajdowaniu drogi połczenia w sieci 3. Do przekazu mowy z wykorzystaniem usługi CES (Circuit Emulation Service) stosowana jest usługa sieciowa ATM: a) CBR b) rt-vbr lub nrt-vbr c) ABR d) UBR BD1 1. Podstawow cech bazy danych jest zapamitywanie informacji w sposób: a) szybki, b) trwały, c) efektywny, d) zakodowany. 2. Jzyk DDL w bazach danych pozwala na: a) odczyt danych, b) integracj z jzykami programowania,

2 c) definiowanie struktur danych, d) operowanie na danych. 3. Jzyk DML w bazach danych pozwala na: a) wykonywanie operacji manipulacji danymi, b) definiowanie danych, c) uywanie bazy danych w jzykach obiektowych, d) monitorowanie wykorzystania bazy danych. BD2 1.Co to jest schemat relacji? a) Nazwany zbiór atrybutów z okrelonymi dziedzinami. b) Szablon słucy do wypełniania wartoci w relacyjnej bazie danych. c) Standardowy sposób tworzenia zwizków pomidzy poszczególnymi tabelami w bazie relacyjnej. d) Zbiór tabel wraz z ograniczeniami integralnociowymi. 2. Operacj pozwalajc na tworzenie zapyta pobierajcych dane z wielu relacji jest: a) Projekcja. b) Selekcja. c) Złczenie. d) Suma. 3. Co wystpuje w frazie WHERE zdania SELECT w jzyku SQL? a) Warunki złcze tabel. b) Warunki selekcji wierszy. c) Warunki okrelajce selekcj wierszy oraz złczenia tabel. d) Nazwy tabel wystpujcych w zapytaniu. DRT 1. Która z wymienionych usług jest typow usług hybrydow SPIRITS? a) ISDN CLIP b) Internet Call Waiting c) połczenie bezpłatne d) teległosowanie 2. Jak maksymaln przepływno zapewnia technika VDSL? a) 384 kbit/s b) 2 Mbit/s c) 8 Mbit/s d) ok. 52 Mbit/s 3. Softswitch jest w modelu NGN elementem płaszczyzny a) usług i aplikacji b) sterowania i sygnalizacji c) zarzdzania d) transportowej

3 INT1 1. FTP słuy do: a) komunikacji z serwererm WWW b) transferu plików c) czytania poczty d) zdalnej pracy 2. Przegldarka WWW: a) nie jest klientem FTP b) nie jest klientem HTTP c) nie jest klientem SMNP d) nie jest klientem NIS 3. Newsy to: a) nowe przesyłki pocztowe b) nowe wiadomoci z WWW c) grupy dyskusyjne USENET d) zamknite grupy na IRC PIN 1. Czy HTTP to: a) typ serwera WWW b) usługa w sieci Internet c) protokół obsługujcy WWW d) poprzednik HTML 2. Typ MIME jest rozpoznawany po: a) pocztku nazwy pliku b) pocztku pliku c) kocówce nazwy pliku d) kocówce pliku 3. Intranet to a) szybki Internet b) "wewntrzny"" Internet" c) sie serwerów WWW d) wewntrzny serwer WWW LAN 1. Model ISO-OSI definiuje nastpujce warstwy: a) dostpu do sieci, midzysieciow, transportow, aplikacji; b) fizyczn, łcza danych, sieciow, transportow, sesji, prezentacji, aplikacji; c) fizyczn, sterowania łczem danych, nadzoru nad ciek połczeniow, sterowania transmisj danych, synchronizacji, prezentacji, aplikacji; d) fizyczn, łcza danych, sieciow, transportow, nadzoru nad sesj, aplikacji. 2. Warstwa sieciowa w modelu ISO-OSI realizuje nastpujce funkcje (wska jedn odpowied)

4 a) usługi transportowe dla warstwy wyszej, wybór trasy, segmentacj/resegmentacj pakietów, przeciwdziałanie przecieniom, multipleksacj połcze; b) usługi transportowe dla warstwy wyszej, tworzenie ramek, sterowanie przepływem pakietów, wybór trasy; c) usługi transportowe dla warstwy wyszej, sterowanie przepływem danych midzy stacjami kocowymi, wybór trasy, segmentacj/resegmentacj, synchronizacj sesji połczeniowych; d) usługi transportowe dla warstwy wyszej, kompresj danych, wybór trasy, sterowanie przepływem danych midzy stacjami kocowymi, przeciwdziałanie przecieniom. 3. Wród sieci LAN najpopularniejszym rozwizaniem jest: a) Token Ring. b) FDDI. c) Ethernet/CSMA/CD. d) Token BUS. MSX 1.Gdzie i do czego stosowany jest protokół ARP? a)w sieci rozległej do ustalenia adresu MAC dowolnego komputera o znanym adresie IP. b)w sieci lokalnej do ustalenia adresu IP komputera o znanym adresie MAC. c)w sieci rozległej do ustalenia adresu IP dowolnego komputera o znanym adresie MAC. d)w sieci lokalnej do ustalenia adresu MAC komputera o znanym adresie IP. 2.Co reprezentuje liczba zawarta w polu ACK nagłówka TCP? a)numer pierwszego jeszcze nie otrzymanego bajtu danych. b)liczb otrzymantch bajtów danych. c)numer pierwszego bajtu danych w ostatnio otrzymanym pakiecie. d)liczb bajtów danych, które mona wysła nie czekajc na potwierdzenie. e)dopuszczaln szybko transmisji w bajtach na sekund. 3.Który adres naley do klasy A? a) b) c) d) PSK 1. Przyczyn krótkotrwałych zaników sygnału obserwowanych w czasie przemieszczania si odbiornika s przede wszystkim: a) zmiany czstotliwoci odbieranego sygnału (efekt Dopplera), b) zjawiska nakładania si fal docierajcych do anteny rónymi drogami, c) zakłócenia ssiedniokanałowe, d) zjawisko zmniejszania si mocy fali elektromagnetycznej wraz ze wzrostem odległoci.

5 2. Głównym czynnikiem ograniczajcym przepływnoci uzyskiwane w systemie HSCSD (do ok. 56kbit/s) jest: a) liczba moliwych do wykorzystania szczelin czasowych, b) przepływno kanałów na magistrali Abis (BSC-BTS), c) przepływno kanałów w interfejsie radiowym, d) przepływno kanałów na magistrali A (BSC-MSC). 3. Wiksza szybko transmisji informacji w systemie EDGE wynika z: a) transmisji sygnału w szerszym pamie (obejmujcym 5 kanałów GSM), b) stosowania nowego rodzaju modulacji i nowych rodzajów kodowania, c) stosowania efektywnych algorytmów kompresji informacji, d) nowoczesnej transmisji w wielu kanałach radiowych. PTW 1. rednica rdzenia typowego wiatłowodu wielomodowego moe wynosi: a) 500 m b) 62,5 m c) 8 do 10 m d) 125 m 2. Pasmo modowe jest parametrem wiatłowodu: a) jednomodowego b) wielomodowego c) jedno - i wielomodowego d) adnego z nich (jest parametrem lasera) 3.Pasma przepustowe wiatłowodu jedno- i wielomodowego o równych długociach s: a) porównywalne b) pasmo wiatłowodu jednomodowego jest znacznie wiksze c) pasmo wiatłowodu wielomodowego jest znacznie wiksze d) tych pasm nie mona porówna SDH 1.Które z wymienionych cigów przepływnoci odpowiada hierarchii PDH uywanej w Polsce? a) 2,048 Mbit/s, 8,100 Mbit/s, 34,368 Mbit/s, 139,264 Mbit/s b) 2,048 Mbit/s, 8,448 Mbit/s, 34,368 Mbit/s, 139,264 Mbit/s c) 2,048 Mbit/s, 8,264 Mbit/s, 34,368 Mbit/s, 139,264 Mbit/s d) 2,048 Mbit/s, 8,448 Mbit/s, 34,268 Mbit/s, 139,264 Mbit/s 2.Jaka jest krotno systemów PDH w Polsce?

6 a) zawsze 4 b) 2,4,16 c) zaley od poziomu d) 30 lub 32 3.Czy synchronizacja zegarów w sieciach PDH a) wyłcza całkowicie procedury dopełniania bitowego? b) wyłcza procedury dopełniania bitowego jeeli sygnał jest pozbawiony fluktuacji fazy? c) nie eliminuje całkowicie dopełniania bitowego? d) wyłcza całkowicie procedury dopełniania bitowego jeeli stosowany jest sprzt jednego producenta? SIN 1. NP (Private Numbering Plan - Prywatny Plan Numeracji) jest zasadnicz funkcj usługow usługi: a. połczenia bezpłatnego - FPH b. połczenia kredytowanego - VCC c. teległosowania - VOT d. wirtualnej sieci wydzielonej - VPN 2. W jakiej z wymienionych usług IN niezbdna jest interakcja z uytkownikiem? a. połczenia bezpłatnego - FPH b. połczenia kredytowanego - VCC c. numeru uniwersalnego - UAN d. połczenia z podziałem opłaty SPL 3. Protokół INAP stosowany jest na styku: a. SSP SSP b. SCP SCP c. SSP SCP d SSP IP TIP 1. Który z wymienionych przypadków definiuje akceptowaln jako mowy przekazywanej z uyciem techniki VoIP?: a) opónienie < 150 ms; < 5% gubionych pakietów b) opónienie < 50 ms; < 25% gubionych pakietów c) opónienie > 400 ms; > 5% gubionych pakietów d) opónienie ms; > 5% gubionych pakietów 2. Która z wymienionych usług jest usług hybrydow typu PINT?: a) zunifikowana obsługa wiadomoci b) click-to-call c) powiadamianie o połczeniu oczekujcym w podczas nawigowania w Internecie d) poczta głosowa 3. Protokół SIP słuy do:

7 a) obsługi poczty elektronicznej nowej generacji b) ustanawiania, modyfikacji i koczenia sesji multimedialnych c) szybkiego transferu plików ochrony informacji w sieciach IP SSX1 1. Wybierz zlecenie tworzenia katalogu w systemie unix a) mkkat b) mkdir c) rmdir d) cddir 2. Aby przej do katalogu macierzystego, podstawowego (w którym rozpoczynamy prac w systemie unix) naley wykona zlecenie: a) cd HOME b) cd login c) cd d) go login 3. Wybierz najwłaciwszy opis zlecenia ls: a) zmienia katalog b) tworzy katalog c) wywietla informacje o zawartoci katalogu d) usuwa katalog JDP 1. Architektura swing jest oparta na koncepcji MVC.W których komponentach mona wyróni ten model: a) JTree, JList b) Object, Integer c) Vector, HashTable d) Button 2. Która z poniszych komend naley wykona, aby do okna JFrame doda komponent: a) add(komponent) b) getcontentpane().add(komponent) c) setcomponent(komponent) d) adna z powyszych 3. W którym z poniszych rozkładów mona okreli ilo kolumn i wierszy, w jakich maj by umieszczane komponenty: a) FlowLayout b) BorderLayout c) GridLayout d) BoxLayout

8 RPT (według stanu prawnego do koca maja 2004 r.) 1) Eksploatacja publicznej sieci telefonii ruchomej wymaga: a) uzyskania zezwolenia telekomunikacyjnego b) posiadania koncesji c) zgłoszenia działalnoci Prezesowi URTiP 2) Abonent tym si róni od uytkownika kocowego, e: a) nie ma prawa do zmiany operatora b) musi mie umow o wiadczenie usług zawart na pimie c) moe by wyłcznie osob fizyczn d) moe korzysta wyłcznie z usług telefonicznych 3) Posiadacz karty "pre-paid" w sieci telefonii ruchomej jest: a) uytkownikiem kocowym b) abonentem c) dostawc usług d) operatorem TPO 1.Model wodospadowy cyklu ycia oprogramowania składa si z kolejnych faz: a) specyfikacji wymaga, projektowania oprogramowania, implementacji, testowania, uytkowania i pielgnowania b) specyfikacji wymaga, implementacji, projektowania oprogramowania, testowania, uytkowania i pielgnowania c) projektowania oprogramowania, specyfikacji wymaga, implementacji, testowania, uytkowania i pielgnowania d) specyfikacji wymaga, projektowania oprogramowania, testowania, implementacji, uytkowania i pielgnowania 2. Realizacja przyrostowa oprogramowania to: a) okrelenie wymaga, projekt ogólny, projekt szczegółowy a nastpnie w iteracjach cig czynnoci takich jak: wybór funkcji, implementacja, testowanie, dostarczenie systemu b) okrelenie wymaga, projekt ogólny a nastpnie w iteracjach cig czynnoci takich jak: wybór funkcji, implementacja, testowanie, dostarczenie systemu c) okrelenie wymaga, projekt ogólny, a nastpnie w iteracjach cig czynnoci takich jak: wybór funkcji, projekt szczegółowy, implementacja, testowanie, dostarczenie systemu d) okrelenie wymaga, projekt ogólny, implementacja a nastpnie w iteracjach cig czynnoci takich jak: wybór funkcji, testowanie, dostarczenie systemu 3. Analiza zorientowana obiektowo zawiera kolejno fazy: a) identyfikacja obiektów, opis interakcji, definiowanie operacji, organizowanie obiektów, definiowanie wntrza obiektów b) identyfikacja obiektów, organizowanie obiektów, opis interakcji, definiowanie operacji, definiowanie wntrza obiektów c) identyfikacja obiektów, definiowanie operacji, organizowanie obiektów, opis interakcji, definiowanie wntrza obiektów d) identyfikacja obiektów, organizowanie obiektów, opis interakcji, definiowanie wntrza obiektów, definiowanie operacji

9 VOI 1. Właciwy dla telefonii internetowej stos protokołów to: a) UDP, RTP, IP b) IP, RTP, UDP c) IP, UDP, RTP d) RTP, IP, UDP 2. Synchronizacja (timestamping) w protokole RTP umoliwia: a) odtworzenie informacji przenoszonej w pakietach we właciwej kolejnoci b) odtworzenie zalenoci czasowej midzy przesyłanymi próbkami sygnału c) sterowanie przepływem pakietów d) wzajemn synchronizacj czasow dwóch przesyłanych sygnałów 3. RSVP jest protokołem, który zapewnia: a) rezerwacj zasobów dla strumieni end-to-end w sieci z protokołem IP b) obsług transmisji multimedialnej typu klient-serwer c) komunikacj midzy terminalami a gatekeeperem w architekturze H.323 d) realizacj połcze konferencyjnych w trybie multicast ORC 1.Co to jest instancja Oracle? a) Zestaw plików danych wraz z mechanizmem dostpu. b) Zestaw procesów systemowych obsługiwanych przez Oracle. c) Okrelenie pakietu systemu Oracle po zainstalowaniu. d) Zbiór procesów obsługujcych baz danych wraz z globaln struktur danych w pamici operacyjnej. 2. Z czego składa si baza danych Oracle? a) Z plików danych, dziennika i sterujcych. b) Z plików danych i dziennika. c) Z plików danych, indeksów i dziennika. d) Z plików danych i sterujcych. 3. Jaka jest funkcja procesu DBWR w systemie Oracle? a) Zapis danych z plików danych do buforów w pamici. b) Kontrola danych w bazie danych. c) Zapis danych z buforów w pamici operacyjnej do plików danych. d) Zapis pozycji dziennika z buforów w pamici operacyjnej do plików dziennika. AFR 1. Sie Frame Relay (FR) jest: a) sieci z komutacj pakietów zorientowan połczeniowo b) sieci z komutacj pakietów zorientowan bezpołczeniowo

10 c) sieci z komutacj kanałów d) sieci z komutacj komórek 2. Sie Frame Relay głównie słuy do przekazu: a) wyłcznie mowy b) wyłcznie danych c) danych i mowy d) danych, mowy, video 3. Zalecana długo ramki w sieci Frame Relay wynosi: a) 1200 bajtów b) 1400 bajtów c) 1600 bajtów d) 1800 bajtów BSO 1. Czym jest wirus Hoax? a) makrowirusem b) wiadomoci przesyłan poczt elektroniczn c) wirusem infekujcym pliki *.exe d) wirusem rozprzestrzeniajcym si pomidzy komputerami klasy mainframe 2. Na czym polegaj testy penetracyjne? a) wyszukiwanie słabych punktów w systemie informatycznym umoliwiajcych przeprowadzenie ataku b) analiza kodu ródłowego systemu operacyjnego c) przeprowadzanie ankiet wród pracowników, w celu stwierdzenia poziomu ich wiedzy w zakresie bezpieczestwa IT d) instalacja oprogramowania pozwalajcego na przechwytywanie wiadomoci przesyłanych za porednictwem poczty elektronicznej 3. Błd typu I w systemach biometrycznych to a) niewłaciwe oprogramowanie obsługujce urzdzenie do pomiarów biometrycznych b) niewłaciwe przyłczenie czytnika c) procentowa ilo błdnych odrzuce uytkowników w procesie uwierzytelnienia d) brak moliwoci przeprowadzenia pomiarów biometrycznych TIM 1. Termin IST a) obejmuje swym zakresem znaczeniowym termin IS b) dotyczy rodków instytucjonalnych GII c) jest ogólniejszy ni termin NII d) ani a) ani b) ani c) 2. Konwergencja (w kontekcie GII) a) powoduje ujednolicania funkcji graczy na rynku b) dotyczy zarówno sfery usługowej jak i technicznej c) nie dotyczy sfery instytucjonalnej

11 d) ani a) ani b) ani c) 3. Z STM-4 zwizany jest strumie cyfrowy o przepływnoci a) ok. 150 Mbit/s b) ok. 600 Mbit/s c) ok. 2.5 Gbit/s e) ani a) ani b) ani c) TMN 1. Zarzdzany obiekt (Managed Object) to: a) zasób (fizyczny/logiczny) podlegajcy zarzdzaniu b) proces agenta c) reprezentacja zasobu w systemie zarzdzania d) jednostka protokołu zarzdzania 2. Mechanizm dziedziczenia to: a) sposób specyfikacji/generalizacji definicji klas zarzdzanych obiektów b) współdzielona wiedza zarzdzania (w modelu Zarzdca/Agent) c) sposób informowania zarzdcy o zdarzeniach zachodzcych w zasobach d) mechanizm ustawiania wartoci atrybutom tworzonego obiektu 3. CMISE to: a) zarzdzany obiekt (sterujcy mechanizmem raportowania zdarze) b) proces zarzdcy c) element usługowy warstwy aplikacji d) protokół zarzdzania PSK 1.Które systemy (standardy) komórkowe nale do drugiej generacji? a) AMPS, b) TACS, NMT c) GSM, TETRA, IS-136 d) IMT-2000, UMTS, cdmaone 2. Jaka jest maksymalna szybko transmisji danych w systemie GSM/GPRS? a) 9600 b/s b) 64 kb/s c) 171,2 kb/s d) 2 Mb/s 3. Jak szybko transmisji danych oferuje GSM (faza2)? a) 9600 b/s b) 2400 b/s c) 64 kb/s d) 115 kb/s

12 JPP 1. Co to jest komentarz blokowy? a) komentarz zaczynajcy si od znaków /* b) komentarz zawarty w bloku metody. c) Komentarz zaczynajcy si od znaków //. d) instrukcja nigdy nie wykonywana. 2. Co to jest hermetyzacja? a) specjalna metoda która wywoływana jest automatycznie. b) uniemoliwienie niekontrolowanego dostpu do elementów obiektu. c) metoda rozpoczynajca si od specyfikatorów static void. d) adna z wyej wymienionych 3. Gdzie jest dostpne pole zadeklarowane bez specyfikatora ochrony? a) wszdzie. b) w pakiecie. c) w ciele funkcji globalnej. d) nigdzie BEL 1.Co nazywamy systemami PC bankingu? a) systemy bankowoci elektronicznej wykorzystujce komputery PC b) systemy bankowoci elektronicznej działajce w trybie modemowym c) systemy bankowoci elektronicznej wykorzystujce dostp przez Internet d) systemy bankowoci elektronicznej wykorzystujce dostp przez Internet 2. Czy systemy bankowoci on-line (internetowe) s zasadniczo dla: a) duych firm b) rednich firm c) małych firm i klientów indywidualnych d) wielkich korporacji 3. Security First Network Bank pierwszy bank internetowy powstał w roku: a) 1985 b) 1995 c) 1998 d) 2000 IDN1 1. Ile fizycznych urzdze kocowych mona jednoczenie dołczy do szyny biernej na styku BA ISDN: a) jedno b) dwa c) osiem d) zaley od instalacji

13 2. Jak wiadomo, w dostpie BA ISDN abonent ma do dyspozycji dwa rozmówne kanały B. Ile rozmów telefonicznych mona jednoczenie prowadzi za pomoc urzdze kocowych dołczonych do takiego styku? a) jedno (kady kanał B przesyła informacje rozmówne w jedn stron) b) dwie (kada rozmowa w oddzielnym kanale B) c) osiem, z tego sze wewntrznych (pomidzy urzdzeniami jednego styku) d) praktycznie dowoln ilo 3. Identyfikator terminala TEI słuy do: a) wewntrznej identyfikacji terminala na danym styku (aby rozróni strumienie sygnalizacji DSS1) b) "prywatnego" rozszerzenia przestrzeni numeracyjnej przez uytkownika (np. alternatywnie do usługi subadresowania SUB) c) identyfikacji terminala wywołujcego na ekranie terminala wywoływanego d) kojarzenia konkretnego terminala wywołujcego z konkretnym terminalem wywoływanym w relacji end-to-end BJU 1. Które ze sformułowa jest prawdziwe? a) badaniu jakoci na mocy prawa podlegaj wszystkie usługi telekomunikacyjne b) badaniu jakoci na mocy prawa podlegaj tylko usługi wybrane przez operatora c) badaniu jakoci na mocy prawa podlegaj tylko usługi powszechne d) badaniu jakoci podlegaj tylko te usługi, dla których okrelone s midzynarodowe normy jakociowe 2. Które sformułowanie jest prawdziwe? a) metody obiektywne oceny jakoci mowy i obrazów s dokładniejsze od metod subiektywnych b) metody obiektywne oceny jakoci mowy i obrazów s mniej dokładne od metod subiektywnych c) dokładno metod obiektywnych i subiektywnych jest jednakowa d) dokładno metod subiektywnych i obiektywnych zaley od tego, czy sygnał podlega kompresji 2. Dlaczego połczenia telefoniczne z wykorzystaniem sieci IP ogólnie cechuj si gorsz jakoci ni połczenia w sieci PSTN? a) ze wzgldu na zakłócenia w sieci b) ze wzgldu na due i trudne do przewidzenia opónienia c) ze wzgldu na błdy transmisyjne d) ze wzgldu na zmienn długo datagramu IP IPO 1. Protokół PPP (Point-to-Point Protocol a) jest protokołem warstwy sieciowej b) jest protokołem do realizacji warstwy łcza danych na asynchronicznych łczach punkt-punkt c) jest protokołem do realizacji warstwy łcza danych d) jest konieczny w przypadku wykorzystania techniki MPLS

14 2. Adresy w sieciach IP a) w sieciach prywatnych musz by tłumaczone na adresy globalne b) mog by przydzielone przez dostawc usług internetowych lub przez organizacj koordynujc przydział adresów c) s przydzielane lokalnie przez administratora podsieci d) s przydzielane automatycznie przez sie 3. Multiprotocol Label Switching a) jest konieczny do realizacji styków midzyoperatorskich (Carrier's Carrier) b) umoliwia wymian informacji routingowej c) nie umoliwia inynierii ruchu d) ułatwia implementacj usług VPN PPO C++ 1. Klasa składa sie z: a) funkcji b) konstruktora i funkcji c) destruktora i funkcji d) konstruktora, destruktora i funkcji 2. Które z poniszych wywoła jest prawidłowe: b) c) d) wszystkie s poprawne 3. Zarzdzanie pamici polega na: a) wykorzystaniu operatora delete podczas usuwania zmiennych ze specyfikatorem const b) wykorzystaniu operatorów new i delete w celu rezerwacji i zwolnienia pamici c) wykorzystaniu operatora ++ przy inkrementacji zmiennych d) definiowania własnych operacji na wypadek zakoczenia programu PPS C/C++ 1. Parametr funkcji s kojarzone: a) przez warto b) przez odniesienie c) przez - wskazanie d) w aden z wymienionych sposobów 2. Które z poniszych operacji mona wykona na wskaniku: a) ++ b) -= c) = d) wszystkie z powyszych 3. Do czego słu wskaniki i odnoniki:

15 SSX2 a) do tworzenia zmiennych b) do tworzenia tablic c) do identyfikowania innych zmiennych d) w adnym z wymienionych celów 1. Zlecenie fc w systemie unix a) liczy plik b) liczy słowa w plikach c) pozwala na wykonywanie i poprawianie zlece wczeniej wykonanych d) wyszukuje pliki o okrelonych własnociach 2. Znak & jako ostatni znak w linii zlecenia w systemie unix oznacza: a) e proces bdzie wykonywany w tle b) e proces bdzie wykonywany jako proces interakcyjny c) przekierowanie strumienia wejciowego d) przekierowanie strumienia wyjciowego 3. Zlecenie read w systemie unix pozwala na : a) czytanie plików b) ustawianie wartoci zmiennych z klawiatury c) czytanie katalogów d) czytanie listy osób pracujcych w systemie BST 1) Czym jest wirus Hoax? a) makrowirusem b) wiadomoci przesyłan poczt elektroniczn c) wirusem infekujcym pliki *.exe d) wirusem rozprzestrzeniajcym si pomidzy komputerami klasy mainframe 2) Mechanizm zamków-kluczy jest sposobem zapisu a) systemów kontroli przepływu b) infrastruktury klucza publicznego c) macierzy dostpu d) klucza w algorytmie szyfrujcym asymetrycznym 3) W modelu Bell-LaPadula zapis danych jest moliwy a) kiedy poziom ochrony danych jest wyszy lub równy biecemu poziomowi ochrony uytkownika b) kiedy poziom ochrony danych jest niszy lub równy od biecego poziomu ochrony uytkownika c) tylko wtedy gdy poziom ochrony danych jest równy biecemu poziomowi ochrony uytkownika d) tylko wtedy gdy poziom ochrony danych jest niszy od biecego poziomu ochrony uytkownika NGN 1) Jakie jest główne zadanie urzdzenia Signaling Gateway (Brama sygnalizacyjna)? a) Przekazywanie lub odrzucanie sygnalizacji

16 b) Konwersja sygnalizacji sieciowej c) Konwersja sygnału mowy na posta cyfrow d) Konwersja sygnału mowy na posta pakietow 2) Wzły sieci IP s z reguły tasze od wzłów sieci telefonicznej, gdy a) technologia IP pozwala lepiej wykorzysta zasoby b) ruch IP jest wikszy, co pozwala wykorzysta efekt skali c) funkcjonalno wzłów IP jest znacznie prostsza d) rynek IP nie jest tak zmonopolizowany 3) Sumaryczna przepływno strumieni komutowanych przez typow central PSTN jest rzdu a) 3 Mb/s b) 30 Mb/s c) 300 Mb/s d) 3 Gb/s

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe Tomasz Grbski Sieci komputerowe Kranik 2002 Sieci komputerowe 2 Od Autora: Przedstawiony przeze mnie referat stanowi ródło wiedzy dotyczcej zagadnie zwizanych z sieciami komputerowymi. Moim zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej PASTWOWA WYSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNO: INFORMATYKA STOSOWANA Dzienne studia inynierskie Łukasz Emanuel Tatys Nr albumu 12935 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych 1 Spis treci Praca semestralna Podstawy systemów operacyjnych 1. Wprowadzenie 1. Architektura współczesnych komputerów - maszyna von Neumanna 2. Definicja systemu operacyjnego 3. Struktura systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki...

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki... Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZ DZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI

SYSTEMY ZARZ DZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI SYSTEMY ZARZDZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI LILIANA BYCZKOWSKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej JANUSZ LIPISKI, PIOTR MACHOWSKI Wysza Szkoła Informatyki Streszczenie W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS

Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS Marcin urakowski, Przemysław Kazienko Zakład Systemów Informacyjnych, Wydział Informatyki i Zarzdzania, Politechnika Wrocławska mzurakowski@esolution.pl,

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Rafał Cichocki rafi@am.gdynia.pl Akademia Morska w Gdyni 1. Wstp Sieci bezprzewodowe posiadaj niezaprzeczalne zalety zwizane

Bardziej szczegółowo

Architektura i działanie systemu GSM

Architektura i działanie systemu GSM Architektura i działanie systemu GSM Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Historia powstania Analogowa telefonia komórkowa Utworzenie w 1982 roku zespołu Groupe Spéciale Mobile Wybór pasma 900 MHz Pierwszy

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic

ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic Instrukcja obsługi Nowoci, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ

W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ Paweł NASKRT 1 Waldemar BOJANOWSKI 2 Krzysztof PAWLAK 3 1. Wstp. Automatyka cigle podlega zmianom i innowacjom. Nie tak dawno zmiany te odnosiły si tylko do obszaru samej produkcji w zakładzie. Dzi zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo