Testy z Trend Multipro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Testy z Trend Multipro"

Transkrypt

1 Noty aplikacyjne Testy z Trend Multipro

2 Wstp Trend Multipro jest umoliwia wykonywanie testów ptli abonenckiej wykrywajc w ten sposób błdne konfiguracje urzdze DSLAM lub wykorzystywanych modemów/routerów, uszkodzonego okablownia, przesłuchów czy zewntrznych interferencji radiowych. Szumy Przesłuchy Uszkodzenia Okablowania Błdy w konfiguracji Przygotowanie do testu 1. Podłcz tester bezporednio do ptli abonenckiej za pomoc konektora WAN 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ustawienia trybu pomiaru. 3. Wybierz i nacinij aby zatwierdzi wybór. 4. Wybierz z ekranu aplikacji aby wywietli ustawienia danych. 5. Wybierz aby wywietli ekran testu synchronizacji ADSL, ADSL2 oraz ADSL2+ 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia i uruchamianie testu ADSL2+ 1. Z ekranu testowego ADSL2 wybierz zakładk Config. 2. Sprawd czy konieczna bdzie konfiguracja protokołu przez wykonaniem testu FTP.

3 3. Wybierz zakładk ADSL2 Setup aby wywietli konfiguracj testu ADSL2 4. Dokonaj ustawie pomiarowych (wybór typu modemu lub standard) 5. Ustaw czas pomiaru (cigły lub okres pomiarowy) 6. Wybierz Auto Retraining jeeli chcesz dokona testu stabilnoci połczenia z DSLAM-em 7. Za pomoc strzałek wywietl menu Setup3 8. Wprowad wartoci maksymalne i minimalne dla parametrów: prdko transmisji, margines szumów, tłumienie oraz moc wyjciowa. 9. Aby uruchomi pomiar nacinij przycisk 10. Wybierz zakładk Status aby sprawdzi status testu połczenia. Status jest od- wieany w trybie rzeczywistym. Current Mode wywietla wybrany tryb pracy Current State obecny stan synchronizacji Drops liczba strat synchronizacji Duration czas testu bez strat połczenia z DSLAM-em Trained Rates wywietla przepływnoci uplink i downlink Moise Margin wywietla szeroko pasma dla uplink i downlink niezbdnego do minimalizacji szumów. Dostawca łcza DSL moe wybra pomidzy dwoma konfiguracjami dla ptli lokalnej: 1. Fixe data rate Pasmo transmisyjne pomidzy uytkownikiem a punktem dostpowym jest stałe. SNR moe by zmienne dla rónych uytkowników, lub zmienia si z czasem dla wskazanego uytkownika kocowego. 2. Fixe SNR Współczynnik sygnału do szumu jest stały. Pasmo transmisyjne moe by zmienne dla rónych uytkowników, lub zmienia si z czasem dla wskazanego uytkownika kocowego. Margines szumów pokazuje i klasyfikuje testowane łcze abonenckie. W normalnych warunkach minimalna warto SNR wynosi poniej 6dB. Dla trybu fixed SNR ten współczynnik wynosi około 6dB.

4 Wstp Podczas synchronizacji modem/ router uytkownika oraz DSLAM uzgadniaj szybko transmisji dla uplinku i downlinku. Mimo tego aktualna prdko transmisji danych moe by mniejsza w stosunku do gwarantowanej przez sie. Aby uzyska informacje o rzeczywistej transmisji w trybie end-to-end, naley wygenerowa ruch cigły i przez wyznaczony okres czasu dokonywa pomiaru redniej prdkoci danych. Przesłuchy QoS Protokół PFT jest wykorzystywany do wysyłania i otrzymywania plików do lub z serwera. Prdko przesyłania danych za pomoc klienta FTP zaley od ptli lokalnej, warunków transmisyjnych całej sieci oraz cieki pomidzy klientem ftp i serwerem. Test FTP dostarcza informacji o pojedynczej ciece w sieci. W celu uzyskania informacji o innych ciekach naley wybra inny serwer FTP. Przygotowanie do testu FTP Aby uruchomi test badania prdkoci transmisji dla upliku i downlinku naley: 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: a. Od strony sieci LAN klienta, konfigurujc Trend Multipro w trybie CPE i podłczajc do sieci przez styk Ethernet b. Od strony ptli lokalnej, konfigurujc Trend Multipro w trybie CPE i podłczy do sieci stykiem WAN.

5 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ustawienia trybu pomiaru. 3. Wybierz i nacinij aby zatwierdzi wybór. 4. Wybierz z ekranu aplikacji aby wywietli ustawienia danych. 5. Wybierz aby wywietli ekran testu FTP 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia testu FTP Aby dokona ustawie testu FTP naley: 1. Z ekranu testowego FTP wybierz zakładk config 2. Nacinij zakładk FTP setup aby wywietli okno konfiguracji nr 1 (FTP Setup 1) 3. Wprowad nazw zdalnego serwera DNS lub adres IP 4. Wprowad nazw uytkownika i hasło i wybierz tryb połczenia: Active, Passive 5. Wybierz Log on aby zalogowa si do serwera. 6. Wybierz opcj GET (pobieranie plików z serwera) lub PUT (opcja wysyłania plików z serwera). 7. Wybierz plik z dysku lokalnego który ma zosta przesłany na serwer 8. Przejd do ekranu konfiguracji nr 2 (FTP Setup 2) 9. Wybierz Repetition i ustaw ile razy klient ma wysła i odebra plik z serwera 10. Aby uruchomi test naley nacisn przycisk. 11. Nacinij przycisk Status aby wywietli status testu i połczenia. Transfer time czas przesyłu pliku do lub z serwera Byte cout liczba przesłanych bitów Avg,Rate rednia prdko transmisji

6 Wstp Test połczenia (Ping) moe zosta uyty to sprawdzenia poprawnoci komunikacji dwóch urzdze sieciowych. Dodatkowo test Ping dostarcza podstawowych statystyk takich jak RTD (Round Trip Delay) czy opónienia pakietów. Wikszo hostów w sieci IP (routery, serwery, firewalle) s programowane tak aby odpowiadały na komend ping (pakiety ICMP) ze zdalnego hosta. Przygotowanie do testu Ping Aby uruchomi test badania prdkoci transmisji dla upliku i downlinku naley: 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: c. Od strony sieci LAN klienta podłczajc do sieci przez styk Ethernet d. Od strony ptli lokalnej podłczy do sieci stykiem WAN. 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ustawienia trybu pomiaru. 3. Wybierz i nacinij aby zatwierdzi wybór. 4. Wybierz z ekranu aplikacji aby wywietli ustawienia danych. 5. Wybierz aby wywietli ekran testu Ping

7 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia testu Ping Aby dokona ustawie testu FTP naley: 12. Z ekranu testowego Ping wybierz zakładk Layer 13. Nacinij zakładk Ping setup aby wywietli okno konfiguracji 14. Wprowad docelowy adres IP (Destination IP) 15. Wybierz Continuous aby włczy cigłe wysyłanie pakietów 16. Aby uruchomi test naley nacisn przycisk. 17. Nacinij przycisk Status aby wywietli status testu i połczenia. Test Status (pass/fail) Docelowy adres IP (Destination IP adress) Wysyłane i odbierane pakiety Pakiety otrzymane po przekroczeniu czasu granicznego Procent gubionych pakietów Statystyki opónie Dodatkowe testy IP Ping Błdy transmisji Przeładowanie Błdy transmisji Błdy transmisji Gubiona pakiety Opónienia pakietów

8 Wstp Usługi IPTV mog zosta poprawnie sprawdzone poprzez testy QoE (Quality of Experience). Ten test podsumowuje róne ródła degradacji i przedstawia wyniki w formie Pass/Fail. Test QoE jest testem relatywnym do testów QoS (Quality of Sernice) w sieciach rozległych. Testy QoE daj moliwo testowania wikszoci usług internetowych. Poprzez testy QoE moliwe jest uzyskanie nastpujcych informacji o kanale TV: Opónienie kanału włczajcego (Chanel Join Latency) opónienie w przypadku podłczenia uytkownika do kanału IPTV Błdy strumienia transportowego (TS Continuity Errors) błdy lub straty pakietów Błdy Jittera (TS Interarrival Jitter and PCR Jitter). Przygotowanie do testu QoE Aby uruchomi test QoE naley: 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: e. Od strony sieci LAN klienta podłczajc do sieci przez styk Ethernet f. Od strony ptli lokalnej podłczy do sieci stykiem WAN. 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ustawienia trybu pomiaru. 3. Wybierz i nacinij aby zatwierdzi wybór.

9 4. Wybierz z ekranu aplikacji aby wywietli sekcj testów video 5. Wybierz aby wywietli ekran testu IPTVQoE 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia testu IPTV QoE Aby dokona ustawie testu IPTV QoE naley: 18. Z ekranu testowego QoE wybierz zakładk Layers 19. Nacinij zakładk QoE setup aby wywietli okno konfiguracji 20. Z zakładki QoE Setup wybierz aby wywietli List kanałów multikastowych. 21. Wybierz kanał który ma zosta przetestowany i nacinij aby zatwierdzi wybór. 22. Wybierz aby zatwierdzi swój wybór i powróci do okna ustawie 23. Wprowad graniczne wartoci dla opónienia włczajcych si kanałów, jittera i strat pakietów. 24. Aby uruchomi test naley nacisn przycisk. 25. Nacinij przycisk Status aby wywietli status testu i połczenia. Po zakoczeniu testu uzyskuje si wynik w postaci Pass/Fail. W przypadku negatywnego wyniku testu QoE moliwe jest wykonanie dodatkowych testów: Test Video Player - badanie struktury sygnału Chanel Zap - badanie protokołu IGMP kiedy uytkownik zmienia kanał DSL Sync raportowanie uszkodze ptli abonenckiej

10 Wstp!" # SIP (Session Initiation Protocol) jest protokołem warstwy aplikacyjnej, wykorzystywanym do zestawiania i modyfikowania połcze telefonicznych w sieciach IP. Dodatkowo SIP lokalizuje i identyfikuje uytkowników URI (Uniform Resource Identifier). Weryfikacja protokołu SIP 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: g. Od strony sieci LAN klienta podłczajc do sieci przez styk Ethernet h. Od strony ptli lokalnej podłczy do sieci stykiem WAN. Tren Multipro umoliwia wykonywanie testów SIP z poziomu sieci LAN klienta. W przypadku stosowania firewalla z NAT (Network Adress Translator) konieczna bdzie zmiana konfiguracji warstwy IP.

11 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ustawienia trybu pomiaru. 3. Wybierz i nacinij aby zatwierdzi wybór. 4. Wybierz aby wywietli ekran testów telefonii VoIP 5. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz zakładk Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia testu menadera połcze 1. Z ekranu testowego Call Manager wybierz zakładk Layers 2. Wybierz VIP Call Setup aby wywietli okno ustawie nr 1 3. W oknie ustawie nr 1 wybierz Display Name i wprowad nazw DNS. 4. Wybierz User Name i wprowad poprawn nazw. 5. Wprowad nazw domeny lub adres IP serwera Proxy, który bdzie zestawiał połczenia. 6. Wprowad login i hasło dla serwera Proxy (tryb manualny, automatyczny logowania do serwera) 7. Ustal czas rejestracji w serwerze Proxy, po którym sesja próby zestawienia sesji zostan zakoczone. Wykonywanie połcze VoIP Trend Multipro umoliwia wykorzystanie dwóch linii. Zielona dioda wskazuje aktywne połczenie. Jeeli dwie linie s w stanie aktywnym, wybierz lub aby aktywowa połczenie. Szara dioda informuje, e linia jest w stanie nieaktywnym. Wybierz aby j aktywowa. Podczas wykonywania połczenia moliwe jest zestawienie drugiego połczenia poprzez nacinicie szarej diody. 26. Wybierz zakładk VoIP Call Status. 27. Aby wykona połczenie do zdalnego telefonu niezbdna jest rejestracja w sieci dostawcy VoIP. Jeeli nie jeste jeszcze zarejestrowany nacinij Wybierz lub aby aktywowa lini.

12 4. Wybierz pole <T> lub przycisk i wprowad docelowy URL. 5. Wybierz aby zestawi połczenie. 6. Aby zakoczy połczenie nacinij. Odbierania połcze VoIP 1. Wybierz zakładk VoIP Call Status. 2. Aby wykona połczenie do zdalnego telefonu niezbdna jest rejestracja w sieci dostawcy VoIP. Jeeli nie jeste jeszcze zarejestrowany nacinij. 3. Jeeli usłyszysz dwik nadchodzcego połczenia a status na ekranie LCD bdzie podwietlany nacinij aby odebra połczenie lub aby odrzuci połczenie Przegldanie historii połcze 1. Jeeli zakładka VoIP Call Status nie jest zaznaczona-zaznacz j. 2. Nacinij aby wywietli histori połcze. Historia połcze dostarcza informacji o połczeniach odebranych, przychodzcych, wychodzcych i odrzuconych.

13 Wstp!"$ % Sygnały video s transportowane w sieci za pomoc ramkowanych strumieni transportowych (TS Transport Stream). TS składa si z pakietów o pojemnoci 188 bajtów z czego 4 bajty rezerwowane s na nagłówek. Rone programy z rónych kanałów TV mog by multipleksowane w tym samych strumieniu transportowym. Kady program moe zosta skomponowany z rónych strumieni (np. video, audio w rónych jzykach i jeden strumieni na dane teletekstowe). Wszystkie z tych elementarnych strumieni (ES) s organizowane w pakietowe strumienie elementarne (PES Packetized Elementary Stream). Pakiety PES s zazwyczaj długimi pakietami o rónej długoci. Nastpnie pakiety PES s mapowane w pakiety strumieni transportowych. Kady pakiet TS jest identyfikowany poprzez programowany nagłówek (PID Programme Identifier). Pakiety TS niosce te same dane posiadaj taki sam PID. Aby wybra programy musisz wiedzie jak przybiera struktur strumie transportowy. Jest to robione poprzez wstawianie specjalnych pakietów TS, których charakterystyczn cech jest PID 0x0000 i które zawieraj programow tabele asocjacyjn (PAT - Programme Association Table). PAT jest z kolei struktur map (PMT Programme Map Tables). PMT jest zawiera znaczniki do wszystkich strumieni składajcych si na program.

14 Trend Multipro umoliwia przeprowadzanie analiz PAT i PMT w celu okrelenia struktury strumienia transportowego. Przygotowanie do testu Odtwarzacza Video 1. Aby rozpocz podgld nacinij przycisk. Na ekranie pojawi si sygnał video 2. Nacinij aby wywietli ekran struktury TS. TS jest ukazany w strukturze drzewa a zawarto kadego PID zostaje wywietlona. Te informacje s szczególnie przydatne w przypadku okrelania specyficznych problemów w przesyłanym sygnale, gdy np. nie pojawia si dwik. 3. Nacinij aby wywietli ekran błdów TS. Ilo błdów dla kadego PID zostaje wywietlona. Błdy cigłoci pojawiaj si w przypadku utraty, retransmisji pakietu lub zamiany ich kolejnoci. 4. Nacinij aby wywietli statystyki TS. Wywietlona jest szeroko pasma (maksymalna, minimalna, rednia i aktualna) dla kadego PID. Strumienie wideo bd wykorzystywa zazwyczaj wiksze pasmo ni audio a strumie audio bd wykorzystywa wiksze pasmo ni strumienie danych. Dodatkowo wywietlone zostanie pasmo skojarzone z całym TS. 5. Nacinij aby wywietli zegar referencyjny TS. Wywietlone s maksymalne i aktualne wartoci jittera dla kadego PCR. 6. Aby zatrzyma test nacinij..

15 &'( Wstp Trend Multipro umoliwia podgld transmitowanego sygnału IPTV co w łatwy i szybki sposób umoliwia dokonanie subiektywnej oceny jakoci obrazu. Jest to szczególnie przydatna funkcja podczas uruchamiania usługi. Podgld obrazu wideo 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: i. Od strony sieci LAN klienta podłczajc do sieci przez styk Ethernet j. Od strony ptli lokalnej podłczy do sieci stykiem WAN. Podłczenie do sieci WAN umoliwia wykonywanie testów sieci dostawcy usługi, ale nie sieci klienta. Podłczenie do sieci LAN daje szeroki wachlarz testów sieci dostawcy usług jak i sieci lokalnej uytkownika. Podłczajc tester do sieci LAN moliwe jest take wykonanie testów modemu/routera i sprawdzenie wpływu firewalla i funkcji NAT na dostarczan usług IPTV. 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ekran ustawie 3. Jeeli chcesz monitorowa dostarczany sygnał bez ingerencji wybierz tryb Monitor. W tym trybie istnieje moliwo monitorowania sygnału wideo z poziomu sieci LAN jak i sieci WAN (w zalenoci od tego jak podłczony jest tester). Aby monitorowa sygnał z poziomu sieci WAN naley podczas konfiguracji trybu pomiarowego zaznaczy w opcjach PIM.

16 Jeeli chcesz prowadzi interakcj z przesyłanym sygnałem i dla przykładu zmienia kanały, wybierz tryb emulacji (CPE Emulator Mode). W trybie emulacji (CPE) tak samo jak w trybie monitora istniej dwa sposoby podłczenia testera: poprzez sie LAN klienta lub sie WAN dostawcy usługi. Aby dokonywa testu z poziomu sieci WAN naley podczas konfiguracji trybu pomiarowego zaznaczy w opcjach PIM. 4. Wybierz z ekranu aplikacji aby wywietli sekcj testów video 5. Wybierz aby wywietli ekran odtwarzacza video 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia odtwarzacza wideo 1. Z ekranu testowego odtwarzacza wideo wybierz zakładk layers. 2. Wybierz zakładk Ustawie odtwarzacza (Video Player Setup). Wywietlone zostan detale dotyczce kanałów 3. Przejd do zakładki status 4. Aby uruchomi podgld obrazu nacinij przycisk. Nacinij przycisk aby uruchomi tryb pełnoekranowy. 5. Aby zakoczy podgld obrazu nacinij przycisk.

17 Wstp!") Najprostsz metod badania poprawnoci działania dostpu do sieci Internet jest załadowanie dowolnej strony WWW. Jest to zazwyczaj pierwszy test po wykonaniu instalacji sieci dostpowej. Trend Multipro umoliwia definiowanie zapyta http, które zazwyczaj kierowane s do portów TCP (80). Przegldanie stron Internetowych 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: k. Od strony sieci LAN klienta podłczajc do sieci przez styk Ethernet l. Od strony ptli lokalnej podłczy do sieci stykiem WAN. 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ekran ustawie 3. Wybierz i nacinij aby zatwierdzi wybór. 4. Z menu aplikacji wybierz aby wywietli test danych 5. Wybierz aby wywietli ekran testu przegldania stron Internetowych. 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz zakładk Setup aby wprowadzi własn konfiguracj.

18 Ustawienia przegldarki internetowej 1. Z ekranu testowego Web Browser, wybierz zakładk layers 2. Wybierz zakładk ustawie przegldarki Web Browser Setup 3. Wprowad adres URL i nacinij aby zatwierdzi konfiguracj Uruchamianie przegldarki internetowej 1. Aby uruchomi test nacinij przycisk lub z poziomu zakładki status 2. Upewnij si, e strona jest renderowana poprawnie. W przypadku pojawienia si jakichkolwiek problemów uruchom kolejno testy: a. Synchronizacji DSL b. Testu FTP c. Testu Ping

19 Wstp *& " *+% Test przełczania kanałów jest wykorzystywany do sprawdzania protokołu IGMP (Internet Group Management Protocol) odpowiadajcego za przełczanie kanałów. Za pomoc tego testu uzyskuje si informacje o opónieniach podczas przełczania kanałów. Kanały TV transmitowane s przez sie IP za pomoc strumieni multikastowych. Aby obejrze kanał IPTV widz podłcza si do grupy multikastowej i kiedy zmienia kanał opuszcza jedn grup i łczy si z now. Rozłczanie si z grup multikastow i podłczanie do nowej z IGMP moe zaj nieokrelon chwil. Trend Multipro umoliwia analiz opónie zwizanych z przełczaniem kanałów. Pomiar opónie przełczania kanałów 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: m. Od strony sieci LAN klienta podłczajc do sieci przez styk Ethernet n. Od strony ptli lokalnej podłczy do sieci stykiem WAN. 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ekran ustawie 3. Wybierz. 4. Wybierz z ekranu aplikacji aby wywietli ekran testów wideo

20 5. Wybierz aby uruchomi test pomiaru opónie przełczania kanałów. 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz zakładk Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia testu pomiaru opónie przełczania 1. Z ekranu testowego Chanel Zap wybierz zakładk layers 2. Wybierz zakładk ustawie testu Chanel Zap Setup 3. Wybierz sekwencj kanałów z dostpnej listy 4. Wybierz opcj automatic i wprowad jak długo ma by przeprowadzany test. Po tym czasie test zostanie zatrzymany automatycznie. Dostpna jest take opcja manual, która umoliwia uruchamianie i zatrzymywanie testu w dowolnym momencie. Uruchamianie testu 1. Przejd do zakładki Status. 2. Aby uruchomi test nacinij przycisk lub z poziomu zakładki status. Po wykonaniu testu uzyskuje si informacje zwrotn w postaci pass/fail.

Platforma testowa dla sieci konwergentnych

Platforma testowa dla sieci konwergentnych Platforma testowa dla sieci konwergentnych Wszystko na jednej platformie Interfejsy: 2x USB, Ethernet, CF, RS-232 Port USB (WiFi lub inne) Duy ekran dotykowy Wymienne baterie Li-Ion Diody LED Instalacja

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP.

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-1PRO 1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-1PRO jest przypisanie adresu IP, poniewa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi routera VI-3223u

instrukcja obsługi routera VI-3223u instrukcja obsługi routera VI-3223u Wersja A2.03.0, 25 Kwiecień 2013 261099-00211 strona 1 z 90 Wstęp Instrukcja ta zawiera informacje o instalacji i działaniu urządzenia. Aby w pełni skorzystać z instrukcji

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !"! " #$%& $$'()*+'$%,)-#! #$!$ $!!%&" -$$!.$$&%$! /0 /10!2$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci pogrubiona Podaje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2005-01-23. Paweł Janusz

Rzeszów 2005-01-23. Paweł Janusz Rzeszów 2005-01-23 Paweł Janusz ShoutCAST to technika stworzona przez firm Nullsoft. Jest to technika kompresji i dostarczania dwiku strumieniowo. Technika ta bardzo dobrze współdziała z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo