Szybki Start. Informacje o module

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szybki Start. Informacje o module"

Transkrypt

1 Szybki Start Informacje o module Opis modułu W tym rozdziale utworzysz pierwsza aplikację Silverlight. Poznasz zasady pracy z Silverlight w środowisku Visual Studio Zobaczysz jak wygląda proces dystrybucji oraz osadzenia na stronie WWW aplikacji Silverlight. Poznasz sposoby przekazywania parametrów. Cel modułu Celem modułu jest wprowadzenie do budowy i dystrybucji aplikacji Silverlight z użyciem Visual Studio. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu modułu będziesz: wiedział czym jest aplikacja Silverlight oraz na czym polega oddzielenie interfejsu użytkownika od logiki Twojej aplikacji, potrafił stworzyd i umieścid na własnej stronie obiekt Silverlight, Wymagania wstępne Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem powinieneś: znad podstawy języka HTML oraz XML rozumied zasady uruchamiania obiektów zewnętrznych przez przeglądarki pamiętad zasady pracy w środowisku Visual Studio

2 Przygotowanie teoretyczne Przykładowy problem Decydując się na pracę z nową technologią powinieneś znad nie tylko środowisko programistyczne (w naszym przypadku Visual Studio 2010) ale dodatkowo powinieneś poznad strukturę nowej technologii. W swojej podstawowej postaci Silverlight służy do budowy aplikacji działających po stronie przeglądarki. Dodatkowo Twoje aplikacje mogą posiadad opcje instalowania na komputerze użytkownika. Podstawy teoretyczne Załóżmy, że posiadasz zainstalowane Visual Studio 2010, aby rozpocząd pracę z technologią Silverlight 4 powinieneś zainstalowad Microsoft Silverlight 4 Tools for Visual Studio Zestaw narzędzi możesz znaleźd pod adresem Pakiet ten zainstaluje między innymi: Środowisko uruchomieniowe, Silverlight 4 SDK, WCF (ang. Windows Communication Foundation) dla Silverlight 4. Poprawne zainstalowanie powyższych narzędzi pozwala rozpocząc przygodę z technologią Silverlight. Przyjrzyjmy się strukturze projektu Silverlight. Rozpoczynając nowy projekt mamy do dyspozycji pięc możliwości: Pusta aplikacja Silverlight podstawowy projekt, Biblioteka Silverlight może zbierad dane potrzebne w Twoich aplikacjach, Szkielet aplikacji Biznesowej, Szkielet aplikacji z wzorcem nawigacyjnym, Szkielet biblioteki obudowującej usługi zewnętrzne. Rys. 1 Zainstalowane rodzaje typów projektów Załóżmy, dla prostoty, że wybierzemy prostą (pustą) aplikację Silverlight. Następnie musimy zdecydowad, czy chcemy używad dołączonego do VStudio serwera IIS z wygenerowanym szkieletem strony w ASP. Odznaczmy tę opcję (czyli zdecydujemy się wyłącznie na szkielet aplikacji Silverlight).

3 łowo kluczowe partial oznacza że definicja tej klasy moze byd zawarta w wielu plikach Rys. 2 Uruchomienie bez utrzymywania na stronie HTML Po zaakceptowaniu wyboru, Visual Studio wygeneruje namiastkę kodu twojego projektu. Przyjrzyjmy się jego strukturze. Rys. 3 Struktura projektu Okno Solution Explorer poza standardowymi elementami (czyli Properties i References) zawiera dwa dodatkowe elementy: Plik App.xaml wraz ze stowarzyszonym plikiem App.xaml.cs, Plik MainPage.xaml wraz ze stowarzyszonym plikiem MainPage.xaml.cs. Pliki z rozszerzeniem xaml zawierają w szczególności definicje elementów części wizualnej komponentów Twojej aplikacji a pliki z rozszerzeniem cs zawierają odpowiadającą jej cześd logiki stworzoną w języku C#. Analizę struktury aplikacji Silverlight rozpocznijmy od pliku App.xaml. Plik ten powie nied posiadad postad zbliżoną do następującej: <Application xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" x:class="silverlightapplicatio1.app"> <Application.Resources> </Application.Resources> </Application> Język XAML pozwala w sposób deklaratywny opisad strukturę komponentów, które obudowane zostaną na etapie uruchomieniowym w odpowiednie klasy. Z punktu widzenia tego rozdziału możesz traktowad go jak zwykły XML z semantyką którą będziesz poznawał w kolejnych rozdziałach. Główny znacznik Application odpowiada klasie Application z przestrzeni nazw System.Windows. Klasa aplikacji jest podstawową jednostką uruchomieniową Silverlight i w szczególności zapewnia ona wyświetlanie zaprojektowanej aplikacji w przeglądarce. Środowisko uruchomieniowe Silverlight (dystrybuowane jako np. plugin przeglądarkowy) najpierw zbuduje instancję tej klasy. Klasa aplikacji definiuje w szczególności zdarzenia:

4 Startup wyzwalane gdy poprawnie zainicjalizowano instancję obiektu, Exit gdy aplikacja przestaje działad (np. zamknięto stronę w przeglądarce), UnhandledException gdy pojawił się niezamaskowany wyjątek na etapie uruchomienia. Bogatsi o tę wiedzę przyjrzyjmy się strukturze pliku App.xaml.cs. Zawiera ona szkielet kodu inicjalizującego Twoją aplikację. Znajduje się tam deklaracja typu App dziedziczącego z bazowego typu Application, mianowicie: public partial class App : Application // Słowo kluczowe partial oznacza że definicja tej klasy może byd zawarta w wielu plikach. Przyjrzyjmy się konstruktorowi klasy App, powinien posiadad postad zbliżoną do następującej: public App() this.startup += this.application_startup; this.exit += this.application_exit; this.unhandledexception += this.application_unhandledexception; InitializeComponent(); Najpierw dodawane są metody obsługujące podstawowe zdarzenia zachodzące w trakcie uruchomienia aplikacji a następnie wywoływana jest metoda inicjalizująca ten komponent. Obsługa zdarzenia Startup jest postaci: private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e) this.rootvisual = new MainPage(); Czyli poprawnie zainicjalizowana klasa App buduje nową instancję klasy MainPage (opisaną w plikach MainPage.xaml oraz MainPage.xaml.cs) i przypisuje własności RootVisual. Własnośd ta może byd ustawiona tylko raz na etapie działania aplikacji i zawiera główny komponent wizualny aplikacji Silverlight (dokładniej definiuje komponent zarządzający warstwą aplikacji Silverlight). Kolejną ważną metodę poznamy nawigując do definicji metody InitializeComponent(), nie znajduje się ona w pliku App.xaml.cs ale w generowanym automatycznie pliku App.g.i.cs, ma postad: public void InitializeComponent() if (_contentloaded) return; _contentloaded = true; System.Windows.Application.LoadComponent(this, new System.Uri("/SilverlightApplicatio1;component/App.xaml", System.UriKind.Relative));

5 Metoda LoadComponent klasy Application pozwala załadowad stowarzyszoną zawartośd pliku xaml i zbudowad na jego podstawie obiekt zadanego jako pierwszy argument pliku. Podsumowując instancja aplikacji Silverlight uruchamiana jest następująco: 1. Konstruktor pozwala zainicjalizowad obiekt mapując na niego przekształconą postad opisu zawartego w pliku xaml, 2. Wyzwolenie zdarzenia Startup pozwala dołączyd cześd wizualną projektu (klasa MainPage). Przyjrzyjmy się teraz plikom MainPage.xaml oraz MainPage.xaml.cs. Oba pliki opisują klasę MainPage dziedziczącą z klasy UserControl. Klasa UserControl reprezentuje kontrolkę użytkownika (o maksymalnej dopuszczalnej wielkości) która zbierała będzie elementy interfejsu użytkownika. Pracując z plikiem XAML ekran powinien byd przedzielony na dwie części. Jedna umożliwia rozkładanie komponentów przy pomocy kursora myszy. Druga cześd edycyjna to reprezentacja interfejsu przy pomocy kodu XAML. Gdy upuścimy komponent typu przycisk na płaszczyźnie MainPage, odpowiadający kod XAML może wyglądad tak: <UserControl x:class="silverlightapplicatio1.mainpage" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" mc:ignorable="d" d:designheight="300" d:designwidth="400"> <Grid x:name="layoutroot" Background="White"> </Grid> </UserControl> <Button Content="Button" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="90,104,0,0" Name="button1" VerticalAlignment="Top" Width="75" /> Innymi słowy opis ten nakazuje budowę komponentu UserControl. Bezpośrednio na nim znajduje się komponent Grid na którym z kolei znajduje się kontrolka Button. Więcej na temat samych komponentów dowiesz się w następnym module, teraz odnotujmy deklaratywną naturę języka XAML. Podobnie jak w przypadku klasy App łączenie kodu XAML z kodem C# następuje w metodzie InitializeComponent(). Klasa MainPage stanowi kontrolkę wizualną która nie posiada żadnego wizualnego rodzica (wszak osadzona jest jako RootVisual w klasie App). Jej kontrolki-dzieci (oraz dzieci ich dzieci, itd.) strukturalnie stanowią drzewo komponentów wizualnych (ang. Visual Tree). Uruchomienie tak stworzonej aplikacji zaowocuje uruchomieniem przeglądarki oraz wyświetleniem następującej treści: Rys. 4 Przygoda z przyciskiem

6 Oczywiście, mimo że jest przycisk jego naciśnięcie nie powoduje dokładnie żadnej reakcji. Niemniej ważna częśd zadania została właśnie wykonana przez kompilator. Mianowicie zostały stworzone wszystkie dodatkowe pliki (podkatalog obj w lokacji którą wybrałeś do zapisania projektu). Projekt został zbudowany i umieszczony w katalogu Bin->Debug. Najważniejsze pliki uruchomieniowe to: SilverLightApplication1.xap pakiet uruchamiany przez środowisko uruchomieniowe Silverlight (plugin). Zawiera kod, opis xaml oraz ewentualnie dodatkowe zasoby (jak ikony, dźwięki, obrazki), SilverlightApplication1TestPage.html automatycznie wygenerowana strona HTML z osadzonym w niej obiektem Silverlight. Zanurzenie samego obiektu Silverlight na stronie HTML okazuje się byd bardzo proste mianowicie: <object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" width="100%" height="100%"> <param name="source" value="silverlightapplicatio1.xap"/> <param name="background" value="white" /> <param name="minruntimeversion" value=" " /> <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149156&v= " style="text-decoration:none"> </a> <img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=161376" alt="get Microsoft Silverlight" style="border-style:none"/> </object> Używany jest znacznik object który jak typ aplikacji przewiduje obiekt Silverlight (gdy brak możliwości uruchomienia, zostaje wyświetlony odnośnik do pobrania maszyny uruchomieniowej). Maszyna uruchomieniowa Silverlight uzyskuje zbiór argumentów opisujących nazwę pliku do załadowania, domyślny kolor tła, minimalną wersję itp. Warto zauważyd, że z punktu widzenia maszyny uruchomieniowej lokacja samego źródła aplikacji (pliku z rozszerzeniem xap) to lokacja samej strony. Oznacza to, że zasoby (ładowne np. przy pomocy metody LoadComponent) muszą byd umieszczone albo w pliku xap, albo w xap (ewentualnie w bibliotece również umieszczonej w tej samej lokacji). Aplikacja Silverlight może uzyskad dostęp do niektórych zasobów użytkownika ale tylko wtedy gdy wyrazi on na to zgodę (patrz moduły: Zasoby i wiązanie danych oraz Odtwarzanie audio i wideo). Tworząc aplikację Silverlight zanurzoną w stronie ASP, czyli wybierając: Rys. 5 Automatyczne generowanie strony ASP dla aplikacji Silverlight

7 Procedura uruchomieniowa aplikacji jest bardzo podobna. Teraz strona uruchomieniowa tworzona jest jawnie w dołączonym projekcie ASP. Procedura uruchamiania aplikacji Silverlight jest niewiele różna od omawianej wcześniej, mianowicie: Visual Studio uruchomi najpierw serwer IIS który przetrzymywał będzie stronę ASP wraz z wszystkim potrzebnymi jej elementami (jak aplikacja w pliku xap), Przeglądarka połączy się z serwerem (czyli np. localhost) pobierze stronę i uruchomi aplikację. Pozostałe rodzaje projektów Silverlight wyjaśnione zostaną w kolejnych modułach. Powyższe rozważania prowadzą do naturalnych pytao: Czy kod który tworzymy może uzyskad dostęp do parametrów uruchomieniowych środowiska? Pozwalałby to sterowad aplikacją przy pomocy wygenerowanych przez serwer parametrów. Czy proces dostępu do danych w pliku xap można obrócid w proces instalacji aplikacji Silverlight na maszynie użytkownika? - Proces lokalnego zapisu aplikacji nie wymaga nawet praw administracyjnych bo strona uruchomieniowa to tylko dane. Kolejne podrozdziały tego modułu stanowią odpowiedź na te pytania. Przekazywanie parametrów aplikacji Silverlight Zdarzenie Startup klasy Application pozwala uzyskad dostęp do wartości typu StartupEventArgs. Typ ten eksponuje własnośd InitParams która umożliwia dostęp do zdefiniowanych w kodzie HTML (względnie wygenerowanych w ASP argumentów). Argumenty takie definiujemy znacznikiem param następująco: <param name= initparams value= Imie=Tomasz,Nazwisko=Gdala /> Innymi słowy z poziomu HTML jest to łaocuch w którym pary Nazwa=Wartośd rozdzielone są średnikami. Własnośd InitParams to słownik w którym tak klucz jak i wartośd są typu string, do zasobów aplikacji można dodad je następująco: foreach (var para in e.initparams) Resources.Add(para.Key, para.value); Wtedy stają się dostępne dla każdego komponentu Twojej aplikacji. Zasoby to nic innego jak słownik. Aby z dowolnego miejsca kodu odwoład się wyłączni do zasobów aplikacji, możemy użyd własności Current klasy Application, np.: void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) App a = Application.Current as App; if (a.resources.contains("kolorczarny")) LayoutRoot.Background = new SolidColorBrush(Colors.Black); Kod ten zmieni kolor tła kontrolki Grid na czarny ale tylko tedy gdy przekazano argument o nazwie KolorCzarny.

8 Aplikacje Silverlight uruchamiane poza przeglądarką Wybierając właściwości projektu aplikacji SIlverlight, mamy możliwośd opcjonalnego zainstalowania aplikacji poza przeglądarką użytkownika, tj.: Rys. 6 Opcje instalacji poza przeglądarką Powinniśmy określid nazwę aplikacji wyświetlaną na pasku okna w chwili uruchomienia. Podstawową szerokośd i wysokośd okna (ewentualnie jego początkowe położenie), Dodatkowo powinna zostad podana nazwa skrótu oraz opis aplikacji. Możemy załadowad cztery wielkości ikon zostanie z nich wybrana najlepiej pasująca do systemu operacyjnego i sposobu prezentowania (skrót w menu, na pulpicie czy wreszcie pasku szybkiego dostępu). Zaznaczenie flagi Show install menu da użytkownikom możliwośd zapisania bezpośredniego odwołania procesu instalacji Twojej aplikacji. Po uruchomieniu aplikacji użytkownik ma możliwośd rozwinięcia menu (prawy przycisk myszy) w którym znajduje się teraz dodatkowa opcja instalacja aplikacji. Rys. 7 Instalacja z punktu widzenia użytkownika Przez proces instalacji prowadzony jest użytkownik który musi podad co najmniej lokację docelową (np. Menu Start). Technicznie rzecz ujmując aplikacja działająca poza przeglądarką posiada dodatkowy plik o nazwie OutOfBrowserSettings.xml. Plik ten przechowywany jest, tak jak manifest Twojego kodu, we własnościach projektu, plik ten może mied następująca postad: <OutOfBrowserSettings ShortName="moja aplikacja" EnableGPUAcceleration="True" ShowInstallMenuItem="True" >

9 <OutOfBrowserSettings.Blurb> Używaj gdzie tylko chcesz, i kiedy tylko chcesz </OutOfBrowserSettings.Blurb> <OutOfBrowserSettings.WindowSettings> <WindowSettings Title="Moja aplikacja zapisana lokalnie" Height="800" Width="800" /> </OutOfBrowserSettings.WindowSettings> <OutOfBrowserSettings.Icons /> </OutOfBrowserSettings> Niestety w chwili obecnej nie istnieje prosta metoda pozwalająca zachowad argumenty (typu initparams omawianego wcześniej) do wykorzystania ich w aplikacjach poza przeglądarkowych. Przykładowe rozwiązanie Zaprojektujmy prosty zegarek wyświetlający bieżący czas. Najpierw należy rozmieścid potrzebne kontrolki. W celu wyświetlania tekstu wykorzystamy kontrolkę TextBlock, która posiada własnośd Text. Własnośd tę zmieniali będziemy w czasie. Kontrolki rozdzielamy wyświetlając znak dwukropka :, jak pokazano na rysunku: Rys. 8 Rozmieszczenie kontrolek tekstowych Pierwsza kontrolka wyświetlała będzie godziny nadajmy jej więc nazwę godziny, kolejne nazwijmy odpowiednio minuty oraz sekundy. Kontrolki winny wyrównywad wyświetlany tekst do strony prawej. Odpowiadający im opis XAML powinien wyglądad podobnie do następującego: <TextBlock FontSize="40" Name="godziny" TextAlignment="Right" /> <TextBlock FontSize="40" Text=":" /> <TextBlock FontSize="40" Name="minuty" TextAlignment="Right"/> <TextBlock FontSize="40" Text=":" /> <TextBlock FontSize="40" Name="sekundy" TextAlignment="Right" /> Strona wizualna została już przygotowana. Przejdźmy do zaprojektowania mechanizmu który będzie zmieniał stan wyświetlanego czasu. W konstruktorze MainPage należy dodad obsługę zdarzenia Loaded. Jest ono wyzwalane gdy komponent został poprawnie zbudowany. Może to wyglądad np. tak: public MainPage() InitializeComponent(); Loaded += new RoutedEventHandler(MainPage_Loaded);

10 W celu wyzwalania kodu odczytującego stan zegara w ustalonych momentach czasu wykorzystamy klasę DispatcherTimer. Klasa ta posiada własnośd Interval która reprezentuje odstęp w czasie pomiędzy którym wyzwalany będzie kod oddelegowany jako Tick, np.: void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) DispatcherTimer d = new DispatcherTimer(); d.interval = new TimeSpan(0, 0, 0, 1, 0); d.tick += new EventHandler(d_Tick); d.start(); Kod wyzwalany będzie co jedną sekundę. Metoda Start() powoduje uruchomienie procesu wyzwalania kodu. Pozostaje w odpowiedzi na wyzwolenie Tick zaimplementowad metodę d_tick, np.: void d_tick(object sender, EventArgs e) godziny.text = DateTime.Now.Hour.ToString(); minuty.text = DateTime.Now.Minute.ToString(); sekundy.text = DateTime.Now.Second.ToString(); Zauważmy, że nazwy nadane blokom tekstu dostępne są z punktu widzenia kodu w C#. daje nam to możliwośd przepisania bieżącego czasu w odpowiednie miejsca. Porady praktyczne Jeśli chcesz śledzid kod możesz napotkad problem nie prawidłowej współpracy przeglądarki ze środowiskiem programistycznym, upewnij się że zaznaczone jest tryb Debug dla Silverlight 4 w części Web własności projektu. Może się zdarzyd, że zawartośd serwera IIS nie zostanie odświeżona, upewnij się że ustawiono opcję deploy albo zrestartuj serwer. Po instalacji aplikacji może się zdarzyd, że nie będziesz miał dostępu do zasobów które pozostały na serwerze jeśli pracujesz offline. Uwagi dla studenta Jesteś przygotowany do realizacji laboratorium jeśli: Rozumiesz strukturę aplikacji Silverlight, Rozumiesz pojęcie lokalnego zapisu pliku xap, Potrafisz skonfigurowad aplikację Silverlight do lokalnego zapisu, Potrafisz zmienid konfigurację wersje działającej poza przeglądarką na podstawie manifestu, Umiesz wymusid minimalną wersję masyzny uruchomieniowej Silverlight, Potrafisz przekazywad parametry aplikacji Silverlight z poziomu kodu HTML, Potrafisz odczytad i interpretowad parametry inicjalizacyjne, Wiesz jaka jest kolejnośd inicjalizacji składowych Twojej aplikacji. Pamiętaj o zapoznaniu się z uwagami i poradami zawartymi w tym module. Upewnij się, że rozumiesz omawiane w nich zagadnienia. Jeśli masz trudności ze zrozumieniem tematu zawartego w uwagach, przeczytaj ponownie informacje z tego rozdziału i zajrzyj do notatek z wykładów.

11 Dodatkowe informacje Szybki wgląd w możliwości Silverlight (tak wersja Windows jak i Mac) możesz znaleźd tu: Informacje o uruchomieniowych różnicach pomiędzy Silverlight w wersji 3 i 4 możesz znaleźd pod adresem:

12 Laboratorium podstawowe Zadanie 1 (czas realizacji 20 minut) Stwórz aplikację która odlicza czas do najbliższego sylwestra. Daj użytkownikom możliwośd zainstalowania tej wspaniałej funkcjonalności.

13 Zadanie 2 (czas realizacji 25 minut) Stwórz aplikację która na podstawie przekazanych doo parametrów (kolorów) wygeneruje taką samą liczbę przycisków (dynamicznie). Po naciśnięciu przycisku tło aplikacji winno się zmienid na zadany kolor.

14 Laboratorium rozszerzone Zadanie 1 (czas realizacji 40 minut) Zaprojektuj kalkulator w wersji przeglądarkowej. Zadanie 2 (czas realizacji 45 minut) Zaprojektuj prosty edytor pozwalający sklejad zawartośd tekstów o różnych rozmiarach czcionek. Wskazówka. Wykorzystaj w tym celu klasę RichTextBox. Zadanie 3 (czas realizacji 90 minut) Napisz aplikację w Silverlight która wyświetli zawartośd dokumentu HTML Wskazówka. Wykorzystaj komponent WebBrowser. Zadanie 4 (czas realizacji 90 minut) Zaimplementuj grę w kółko i krzyżyk w wersji możliwej do instalacji poza przeglądarką.

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Zadaniem poniższego opisu jest pokazanie, jak stworzyć aplikację z dostępnym interfejsem. Sama aplikacja nie ma konkretnego zastosowania i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.3

Instrukcja laboratoryjna cz.3 Programowanie aplikacji internetowych 2014/2015 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Technologia Silverlight cz.1 Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.1 I. Szablon aplikacji oparty o platformę nawigacyjną. Cel:

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVICES

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Praca z projektemi w MS VB.NET Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Praca z projektami w MS VB.NET. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicje podstawowych pojęć związanych

Bardziej szczegółowo

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c.

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c. <ContentControl prism:regionmanager.regionname=mainregion /> 1 Tworzenie Shella a. W pierwszej kolejności tworzymy nowy projekt: WPF Application. Name: Shell SolutionName: PrismApp b. Dodajemy bibliotekę PRISM za pomocą NuGet Managera (dla.net Framework 4.5 Prism

Bardziej szczegółowo

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2 Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2 Piotr M. Szczypiński Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej http://www.eletel.p.lodz.pl/pms/ piotr.szczypinski@p.lodz.pl Budynek B9, II piętro, pokój

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy

1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy 1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy 1.1 Jeśli mamy komputer z Windows 8.1 Prof. lub nowszy W takim przypadku potrzebne nam będą tylko aktualne aktualizacje no i oczywiście środowisko pracy.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C++ 2008 mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Tworzenie aplikacji konsolowych 2 3 Tworzenie nowego projektu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 1 Wprowadzenie do programowania zdarzeniowego

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 1 Wprowadzenie do programowania zdarzeniowego Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 1 Wprowadzenie do programowania zdarzeniowego 1/34 Wymagania wstępne: Znajomość podstaw programowania. Efekty kształcenia: Umiejętność tworzenia prostych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.3

Instrukcja laboratoryjna cz.3 Języki programowania na platformie.net cz.2 2015/16 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Język C++/CLI Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 2.0 I. Utworzenie projektu C++/CLI z interfejsem graficznym WPF 1 Cel:

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje,

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 9 (Więcej Aktywności, w Androidzie)

Laboratorium 9 (Więcej Aktywności, w Androidzie) Dr Mirosław Łątka Informatyka dla medycyny Jesień 2012 Laboratorium 9 (Więcej Aktywności, w Androidzie) Aplikacje systemu Android składają się z luźnego zbioru aktywności (ang. activities), z których każda

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja)

Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja) Dr Mirosław Łątka Informatyka dla medycyny Jesień 2012 Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja) Naszym celem jest stworzenie aplikacji, która wyświetla zdjęcie Alberta Einsteina. Jeden z przycisków

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Wprowadzenie Hierarcha klas dla aplikacji typu Silverlight tworzonej przez Visual Studio jest następująca: Obsługa ekranu W urządzeniach z Windows Phone 7

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z technologią ASP.NET Web Forms. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Część 1. Definiowanie nowego projektu 1. Uruchom narzędzie TIBCO Business Studio. 2. Z menu wybierz File -> New -> Project... 3. W oknie dialogowym New Project

Bardziej szczegółowo

Windows Workflow Foundation (wprowadzenie - prosty przykład Sequential Workflow):

Windows Workflow Foundation (wprowadzenie - prosty przykład Sequential Workflow): Windows Workflow Foundation (wprowadzenie - prosty przykład Sequential Workflow): 1. Utworzenie projektu - Sequential Workflow. File - New Project - Visual C# -Workflow- Sequential Workflow Console Application

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Obiekty, własności, metody i zdarzenia

Obiekty, własności, metody i zdarzenia Każda podróż zaczyna się w jakimś miejscu. Autor ma nadzieję, prezentowany cykl sześciu artykułów pozwoli każdemu z czytelników (niezależnie od posiadanej wiedzy na temat programowania), rozpocząć podróż

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Krok 1. Zainstaluj aplikację VHOPE Przed rozpoczęciem korzystania z materiałów prezentacyjnych znajdujących się na tym dysku USB należy zainstalować na komputerze

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? 00 News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? Instrukcja dla pracowników urzędu Stowarzyszenie PEMI 00-05-4 Spis treści. Opis... 3. Zastosowanie... 3.. Wymagania dotyczące źródeł

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 ITA-104 do programowania Informacje o kursie Zakres tematyczny kursu Opis kursu Kurs przeznaczony jest do prowadzenia przedmiotu do programowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska Visual Studio cz. 2 (ćwiczenie wykonywane zdalnie) Wykorzystanie Wirtualnego portu COM

Wprowadzenie do środowiska Visual Studio cz. 2 (ćwiczenie wykonywane zdalnie) Wykorzystanie Wirtualnego portu COM Wprowadzenie do środowiska Visual Studio cz. 2 (ćwiczenie wykonywane zdalnie) Wykorzystanie Wirtualnego portu COM 1.1 Cel ćwiczenia: Celem dwiczenia jest zaznajomienie studenta z tematyka tworzenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC.

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC. 1. Wprowadzenie Aplikacje webowe są aplikacjami typu klient-serwer, czyli w uproszczeniu w odległym miejscu ustawiony został serwer podłączony do sieci internet. Serwer ten ma nadany unikatowy adres sieciowy,

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Continuous Integration z ClickOnce

Continuous Integration z ClickOnce Continuous Integration z ClickOnce To, że Continuous Integration (z ang. ciągła integracja) to proces polegający na stałym, możliwie częstym konsolidowaniu (kompilacji, testowaniu, publikacji) wyników

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Programowanie zaawansowane

Programowanie zaawansowane Programowanie zaawansowane Ćwiczenie 6 Komunikacja silnie typowana I. Utwórz aplikację okienkową realizującą proste obliczenia arytmetyczne. Obsługa zdarzeń w aplikacji typu Windows Form Application odbywa

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

CMS- kontakty (mapa)

CMS- kontakty (mapa) CMS- kontakty (mapa) Rozpatrzy inny rodzaj kontaktu mapa sytuacyjna. W naszej kategorii kontaktów dodamy teraz multimedialną mapę dojazdową. W tym celu potrzebny nam będzie moduł HTML 1.0. Będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.6

Instrukcja laboratoryjna cz.6 Programowanie aplikacji internetowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.6 Technologia Silverlight cz.2 Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.0 I. Model danych (tworzenie bazy na podstawie modelu). Cel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna nr.4

Instrukcja laboratoryjna nr.4 Języki programowania na platformie.net cz.2 2016/17 Instrukcja laboratoryjna nr.4 Język Visual Basic for.net Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.1 I. Współpraca Visual Basic z C# Cel: Wykorzystanie w kodzie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1 Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5 Programowanie komponentowe 1 Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Kontrolka ActiveX Internet Explorer w aplikacji wizualizacyjnej InTouch

Kontrolka ActiveX Internet Explorer w aplikacji wizualizacyjnej InTouch Informator Techniczny nr 55 01-10-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Kontrolka ActiveX Internet Explorer w aplikacji wizualizacyjnej InTouch Program Internet Explorer, poza moŝliwością przeglądania

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom:

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom: 1. QT creator, pierwsze kroki. Qt Creator wieloplatformowe środowisko programistyczne dla języków C++, JavaScript oraz QML, będące częścią SDK dla biblioteki Qt. Zawiera w sobie graficzny interfejs dla

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Domyślnie dostępne konta i ich właściwości - zadanie 1 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy. Michał Bereta www.michalbereta.pl mbereta@pk.edu.pl

Java Podstawy. Michał Bereta www.michalbereta.pl mbereta@pk.edu.pl Prezentacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA

KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA Ten przewodnik pomoże ci krok po kroku skonfigurować komputer na Sali Królestwa w celu odtwarzania multimediów. Ten dokument został opracowany z myślą o komputerach

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Delphi

Wprowadzenie do systemu Delphi 50 Rozdział 4 Wprowadzenie do systemu Delphi W niniejszym rozdziale zilustrujemy na prostych przykładach proces programowania wizualno-obiektowego w systemie Delphi. 4.1 Znajdowanie elementu maksymalnego

Bardziej szczegółowo

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (3/3) [1]

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (3/3) [1] JAVA wprowadzenie do programowania (3/3) [1] Czym jest aplikacja Java Web Start? Aplikacje JAWS są formą pośrednią pomiędzy apletami a aplikacjami Javy. Nie wymagają do pracy przeglądarki WWW, jednak mogą

Bardziej szczegółowo

PROTEKTOR Instrukcja Obsługi

PROTEKTOR Instrukcja Obsługi PROTEKTOR Instrukcja Obsługi Uniwersalna Aplikacja Do Składania i Weryfikacji Podpis Elektronicznego W formacie XADES Wszystkich Dostawców Certyfikatów Wersja 1.0.0.1 Instrukcja użytkownika: 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800.

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Wraz z niniejszym tutorialem, dołączone są 4 pliki (krok0, krok1, itd). Nie należy ich

Bardziej szczegółowo