Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu."

Transkrypt

1 Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz

2 Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby tworzenia apletu: 1. W ramach projetu typu Java Application o charakterze Java WebStart i deskryptora apletu (applet descriptor) wyspecyfikowanego w pliku JNLP. 2. W ramach typu projektu Java Class Library, który jest biblioteką projektu typu Web Application. 2

3 Pierwszy sposób tworzenia apletów 1. Wybierz File > New Project. Z okienka Categories wybierz Java. Z okienka Projects, wybierz Java Application. Dokończ projekt (podaj nazwę projektu np..apletpliki1 i katalog). 2. W oknie Projects kliknij prawym klawiszem na nazwę projektu i wybierz New > Other. Z okienka Categories, wybierz Swing GUI Forms. Z okienka File Types, wybierz JApplet Form. Kliknij na Next. 3. W polu Class Name należy podać nazwę apletu (np. ApletPliki1 ). W polu Package należy wybrać pakiet, do którego należy aplet, lub zdefiniować nazwę nowego pakietu (np. apletpliki1). 4. Naciśnij przycisk Finish. Projekt zawiera aplet w podanym pakiecie. Plik apletu staruje w oknie edytora. 5. Zaprojektuj aplet za pomocą GUI Builder w trybie Design i kod w trybie Source. 6. Dodaj podobnie plik typu Java Class (np. Testpliki.java) i napisz kod źródłowy programu. 7. Kliknij prawym klawiszem na nazwę pliku w widoku Projects i wybierz pozycje Properties, a następnie wybierz panel Web Start. 8. Zaznacz przycisk Enable Web typu checkbox. 9. Wybierz przycisk Applet Descriptor typu radio i upewnij się, czy tworzony aplet jest wybrany w liście Applet Class typu combo box. 10. Zamknij formularz Properties projektu. 11. Kliknij prawym klawiszem i wybierz pozycję Build z wyskakującego menu. 12. Kliknij prawym klawiszem na plik typu applet (tutaj ApletPliki1) i wybierz pozycję Run File z wyskakującego menu. 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Plik do dostarczania danych do apletu przez znacznik param dokonano również zmiany nazwy projektu na ApletPliki1 12

13 Plik html, wygenerowany automatycznie, do uruchamiania apletu 13

14 Okno Properties projektu z wybraną opcją Web Start 14

15 VM Option argumenty linii polecenia dla appletviewer 15

16 16

17 Projekt apletu za pomocą GUI BUILDER 17

18 Wygenerowany kod za pomocą Gui Builder 18

19 Obsługa zdarzeń typu Action (np. po wybraniu przycisku typu Button w trybie Design lewym klawiszem myszy należy kliknąć prawym klawiszem i z wyskakującego menu wybrać kolejno Event/Action/ actionperformed[jbutton1actionperformed]) i napisać stosowny kod 19

20 Edycja kodu pliku typu Java Class wstawionego do projektu (1) 20

21 Kod źródłowy klasy uniwersalnej do zapisu pliku (2) import java.io.*; public class Testpliki { public void Zapiszplik2(String dane1) { String dane[] = dane1.split(" "); try { FileOutputStream plik = new FileOutputStream("c:\\Testplik.dat"); BufferedOutputStream bufor = new BufferedOutputStream(plik); int size = dane.length; for (int i = 0; i < size; i++) { int dane2 = Byte.parseByte(dane[i]); if (dane2!= -1) { bufor.write(dane2); } } bufor.close(); } catch (Exception e) { System.out.println("Blad zapisu pliku bajtowego" + e); } } 21

22 Edycja kodu pliku typu Java Class wstawionego do projektu (3) 22

23 } Kod źródłowy klasy uniwersalnej do zapisu pliku (4) public String Odczytajplik2() { int dane = 0; String pom = ""; try { FileInputStream plik = new FileInputStream("c:\\Testplik.dat"); BufferedInputStream bufor = new BufferedInputStream(plik); dane = plik.read(); while (dane!= -1) { pom += " " + dane; dane = bufor.read(); } bufor.close(); } catch (Exception e) { System.out.println("Blad odczytu pliku bajtowego" + e); } return pom; } 23

24 Uruchomienie apletu (Run File) za pomocą programu AppletViewer 24

25 Drugi sposób tworzenia apletu 1. Wybierz z menu File\ New Project. Na formularzu New Project wybierz w oknie Categories kategorię projektu Java. W oknie Projects, wybierz typ projektu Java Class Library. Po naciśnięciu klawisza Next dokończ tworzenie pliku na kolejnym formularzu podaj nazwę (np. ApletPliki2) i położenie projektu. 2. Kliknij prawym klawiszem na nazwę projektu w oknie Projects. Z wyskakującego menu wybierz New\Other. Na ukazanym formularzu w oknie Categories, wybierz kategorię pliku Swing GUI Forms. W oknie Files Types wybierz JApplet Form. Naciśnij klawisz Next. 3. Podaj nazwę apletu w polu Class Name (np. apletpliki2). W polu Package podaj nazwę nowego pakietu, do którego będzie należał aplet (np. apletpliki2). 4. Naciśnij przycisk Finish. Projekt zawiera aplet w podanym pakiecie. Plik apletu staruje w oknie edytora. 5. Zaprojektuj aplet za pomocą GUI Builder w trybie Design i kod w trybie Source. 6. Dodaj podobnie plik typu Java Class (np. Testpliki.java) i napisz kod źródłowy programu. 7. Kliknij prawym klawiszem i wybierz pozycję Build z wyskakującego menu. 8. Kliknij prawym klawiszem na plik typu applet (tutaj ApletPliki2) i wybierz pozycję Run File z wyskakującego menu. 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 VM Option argumenty linii polecenia dla appletviewer 30

31 Uruchomienie apletu (Run File) za pomocą programu AppletViewer 31

32 Zabezpieczenia przed działaniem apletu Sposób 1 Zabezpieczenie przed działaniem apletu za pomocą pliku typu policy (przez wskazanie adresu url apletu za pomocą atrybutu CodeBase oraz zdefiniowanie ograniczeń dla działań apletu na komputerze użytkownika za pomocą atrybutu permission) Wykład: Bezpieczeństwo_apletów1

33 Sposoby uruchamiania apletów 1) przy wykorzystaniu appletviewer w środowisku NetBeans - domyślnie aplet posiada pełne prawa wykonania wszystkich operacji 2) przy wykorzystaniu przeglądarki niezaleznie od środowiska NetBeansdomyślnie aplet posiada minimalne uprawnienia do wykonania operacji np. plikowych 33

34 Ad1. Appletviewer (maksymalne uprawnienia) Plik applet.policy w katalogu głównym projektu jego domyślna zawartość 34

35 Edycja pliku applet.policy za pomocą narzędzia PolicyTool 35

36 Tworzenie lub edycja pliku zawierającego ograniczenia dla uruchamianego apletu w CodeBase ustawiono protokół typu file dla apletu uruchamianego bez pośrednictwa serwera www. Dla protokołu http używanego do pobrania apletu za pośrednictwem serwera www przykładowy CodeBase: 36

37 37

38 38

39 a) Plik applet.policy w katalogu głównym projektu jego domyślna zawartość 39

40 Plik applet.policy w katalogu głównym projektu używany przez appletviewer 40

41 Uruchomienie apletu (Run File) za pomocą programu Applet Viewer 41

42 b) Brak dostępu do operacji plikowych aplet zapisuje plik c:\testplik.dat, natomiast plik java.policy zezwala na zapis c:\testplik 42

43 Ad. 2. Przeglądarka Internet Explorer (minimalne uprawnienia) Zawartość katalogu jre1.6.0_05\lib\security oprogramowania Javy używanego przez przeglądarkę do uruchamiania apletów. Domyślnie aplet nie może zapisywać ani odczytywać plików - na podstawie plików definiujących zabezpieczenia programów Javy działających w sieci 43

44 a) Uruchomienie apletu dla domyślnych zabezpieczeń przewidzianych dla apletów nie można wywołać operacji plikowych 44

45 Zmiany w plikach katalogu jre1.6.0_05\lib\security oprogramowania używanego przez przeglądarkę do uruchamiania apletów dodanie pliku mojapolisa (odpowiednik pliku applet.policy) z definicją zabezpieczeń dla wybranych apletów, których położenie i rodzaj protokołu określono za pomocą CodeBase 45

46 Wpisanie do pliku java.security z definicją zabezpieczeń dla programów Javy informacji o pliku mojapolisa z definicją zabezpieczeń dla wybranej grupy apletów 46

47 b) Poprawne wywołanie operacji plikowych dla wybranych apletów 47

48 c) Po wprowadzeniu do polisy mojapolisa błędu w nazwie tworzonych plików operacje plikowe zostały zablokowane 48

49 Zabezpieczenia przed działaniem apletu Sposób 2 Zabezpieczenie przed działaniem apletu za pomocą podpisu cyfrowego (za pomocą parametru keystore w pliku typu polisa ) Wykład: Bezpieczeństwo_apletów2

50 Podpisywanie kodu aplikacji przez programistę, uruchamianej przez program java 50

51 Uwierzytelnianie kodu aplikacji przez użytkownika, uruchamianej przez program java 51

52 a) Utworzony certyfikat kluczfirma jest już przeterminowany b) Tworzenie nowego certyfikatu kluczfirma i pary kluczy: prywatnego i publicznego c) Podpisanie apletu ApletPliki2 jako pcapletpliki2 52

53 53

54 d) Export certyfikatu przez programistę oraz jego import przez użytkownika 54

55 Sposoby uruchamiania apletów 1) przy wykorzystaniu appletviewer w środowisku NetBeans - domyślnie aplet posiada pełne prawa wykonania wszystkich operacji 2) przy wykorzystaniu przeglądarki niezaleznie od środowiska NetBeansdomyślnie aplet posiada minimalne uprawnienia do wykonania operacji np. plikowych 55

56 Ad1. Appletviewer Plik applet.policy w katalogu głównym projektu jego zawartość po pierwszym kroku zabezpieczania 56

57 Uzupełnienie pliku applet.policy o informacje związane z podpisem cyfrowym za pomocą narzędzia PolicyTool 57

58 58

59 a) Rozpoznanie podpisanego apletu spakowanego w pliku pcapletpliki2.jar - można wykonywać operacje plikowe 59

60 b) Nie można rozpoznać podpisanego apletu (pomyłka w wartości atrybutu archive=apletpliki2.jar) - nie można wykonywać operacji plikowych 60

61 Ad. 2. Przeglądarka Internet Explorer Modyfikacja systemowego pliku typu java.security Uzupełnienie pliku mojapolisa (odpowiednik pliku applet.policy) 61

62 a) Nie można rozpoznać podpisanego apletu (pomyłka w wartości atrybutu archive=apletpliki2.jar) - nie można wykonywać operacji plikowych 62

63 Z powodu błędu w nazwie pliku typu jar w pliku typu html nie można wykonać operacji plikowych, ponieważ wskazany plik nie jest podpisany teraz można wykonać tylko aplet podpisany w podanej lokalizacji 63

64 b) Można rozpoznać podpisany aplet (poprawna wartości atrybutu archive=pcapletpliki2.jar) - można wykonywać operacje plikowe 64

65 65

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Zaawansowane systemy decyzyjne. Laboratorium. prowadzący:andrzejczajkowski 1

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Zaawansowane systemy decyzyjne. Laboratorium. prowadzący:andrzejczajkowski 1 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Zaawansowane systemy decyzyjne Laboratorium prowadzący:andrzejczajkowski 1 Hybrydowe systemy decyzyjne 1 Celćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Web Services (część 2). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji prezentującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services). Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA programowanie obiektowe KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny języka java. Pierwsza nazwa Oak (dąb). KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny

Bardziej szczegółowo

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w relacji jeden do wiele do tabeli PURCHASE_ORDER oraz

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA Naszym mózgom. Za to, że zawsze są na swoim miejscu. W mniejszym lub większym stopniu WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA podstawowe informacje: zarys historii, zasadnicze cechy i pojęcia Javy, wirtualna maszyna

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.2

Instrukcja laboratoryjna cz.2 Synteza aplikacji biznesowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.2 Administracja serwisów Microsoft SharePoint Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.1 I. Diagnostyka przy użyciu mechanizmu Developer Dashboard.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura CORBA.

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura CORBA. Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura CORBA. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji wykorzystującej architekturę CORBA. Aplikacja składa się z usługodawcy (serwera)

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First)

Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First) Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First) Do realizacji ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. Celem ćwiczeń jest konfrontacja

Bardziej szczegółowo

Java techniki programowania

Java techniki programowania 1 Java techniki programowania Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2005/2006 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl konsultacje: poniedziałki 13-15 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Informacje o dokumencie Data dokumentu: 02-2014 Autor: Kamil Gromadzki (RETEK) Wersja dokumentu: 1.1 Wersja systemu: 1.1 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl JAVA Tomasz Grzywacz t.grzywacz@iel.waw.pl Literatura B. Eckel "Thinking in Java", Helion, 2001 Laurence Vanhelsuwe [i in.], Programujemy w Java, t.1-2, EXIT, Warszawa 1997 Kris Jamsa, Java, MIKOM, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej

Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej Wersja systemu: def3000/ceb: 2.35.002C, def2500/reb: 3.41.004C Data

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy JUST JAVA 28.03.2007. Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej

Java Podstawy JUST JAVA 28.03.2007. Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Java Podstawy JUST JAVA 28.03.2007 Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej beretam@torus.uck.pk.edu.pl http://torus.uck.pk.edu.pl/~beretam Hello

Bardziej szczegółowo

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykłady 1, 2 Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz 1 Zagadnienia 1. Podstawowe pojęcia 2. Tworzenie aplikacji w Windows Forms 3. Zawartość projektu 4. Podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie

4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie 4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie Tworzona od modułu 4 aplikacja bankowa posiada menu nawigacyjne, dynamicznie reagujące na rolę zalogowanego użytkownika. Niestety, mimo ukrycia niedostępnych

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo