Korzystanie z Sybase IQ jako silnika wyszukiwania tekstu dla serwera ASE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korzystanie z Sybase IQ jako silnika wyszukiwania tekstu dla serwera ASE"

Transkrypt

1 Dokument Techniczny Korzystanie z Sybase IQ jako silnika wyszukiwania tekstu dla serwera ASE

2 STRESZCZENIE Jednym z problemów występujących w większości systemów baz danych jest wyszukiwanie łańcuchów tekstowych, które przebiega niezwykle wolno. Z drugiej strony natomiast silniki wyszukiwania tekstu nie dysponują większością funkcji, których oczekuje się od bazy danych. W opublikowanej niedawno wersji 15.2 serwer Sybase IQ został wyposażony w możliwość o wiele wydajniejszego wyszukiwania tekstu. A gdyby tak wykorzystać funkcję wyszukiwania pełnotekstowego Sybase IQ do przyspieszenia wyszukiwania tekstu na serwerze Adaptive Server Enterprise (ASE)? Niniejszy dokument techniczny opisuje odpowiednią metodę, przedstawiając siedem prostych kroków niezbędnych do skonfigurowania systemu, a także pokazuje zapytania i wyniki uzyskane w przykładowym wdrożeniu. OKREŚLENIE PROBLEMU Aczkolwiek serwer ASE dysponuje dużymi możliwościami znajdowania danych za pośrednictwem indeksów, znacznie gorzej radzi sobie z wyszukiwaniem łańcuchów znaków. Wyszukiwanie łańcucha znaków powoduje zwykle przeskanowanie całej tabeli, co oznacza bardzo niską wydajność dla każdej tabeli o niebłahej wielkości. Problem pogarszają kolumny tekstowe, gdyż dane tekstowe nie są przechowywane jako część danych wiersza z uwagi na ich potencjalnie duży rozmiar. Zapytanie takie więc nie tylko jest powolne, lecz może również zająć cały bufor danych i wpłynąć na inne zapytania. W najnowszej wersji oprogramowania Sybase IQ (15.2) dodano funkcję wyszukiwania pełnotekstowego, która znacząco zwiększa wydajność zapytań zawierających wyszukiwanie tekstu. Sybase IQ potrafi teraz stworzyć indeks tekstowy, co przekłada się na o wiele lepszą wydajność i mniejsze wykorzystanie zasobów. A gdyby udało się zaprząc Sybase IQ do wyszukiwania tekstu w ramach zapytania serwera ASE? W niniejszym dokumencie technicznym przedstawiono właśnie taką metodę. WYSZUKIWANIE PEŁNOTEKSTOWE W SYBASE IQ Funkcja wyszukiwania pełnotekstowego w Sybase IQ stanowi część modułu analizy danych nieuporządkowanych i jest dostępna w wersjach 15.2 i późniejszych. Wyszukiwanie pełnotekstowe jest w stanie szybko znaleźć wszystkie wystąpienia danego terminu (słowa) w bazie danych bez konieczności skanowania wierszy tabeli. Wyszukiwanie pełnotekstowe opiera się na indeksach tekstowych, które należy najpierw utworzyć. W indeksie tekstowym przechowywane są dokładne informacje o położeniu wszystkich wystąpień każdego terminu w każdej indeksowanej kolumnie. Po utworzeniu indeksu tekstowego można z niego korzystać za pomocą predykatu CONTAINS. Predykat CONTAINS może przyjmować jako parametr jedno słowo (jak w poniższym przykładzie) lub całą frazę wyszukiwania pełnotekstowego. Fraza wyszukiwania może określać jedno lub więcej słów, które należy znaleźć, a także jedno lub więcej słów, które należy pominąć. Obsługuje ona wyszukiwanie słów w pobliżu (NEAR) i wielu terminów. Sybase IQ może również podawać dla każdego zwróconego wiersza wynik określający względny ranking dokładności dopasowania danego wiersza do frazy wyszukiwania. Korzystanie z indeksu tekstowego do znajdywania wierszy, które zawierają dany termin, może być szybsze niż skanowanie wszystkich wierszy w tabeli, podobnie jak korzystanie ze zwykłego indeksu przyspiesza zwykle znajdywanie wierszy zawierających daną wartość. Informacje na temat tworzenia indeksu tekstowego i korzystania z niego zawarto w przykładowym wdrożeniu opisanym szczegółowo poniżej. PRZYKŁADOWE WDROŻENIE W tym przykładzie jako ilustrację wykorzystano bazę danych QTS (Quality Tracking System), używaną wewnątrz firmy do śledzenia żądań zmian w produktach Sybase. Baza ta zajmuje obecnie na serwerze ASE około 30 GB i zawiera informacje o ponad pół milionie żądań zmiany (CR). Przy wyszukiwaniu określonych CR lub wszystkich CR, których właścicielem jest dany serwisant, zapytania wykonywane są, zgodnie z oczekiwaniami, dość szybko (sekunda lub mniej). Jednakże przy wyszukiwaniu słowa zawartego w opisie CR czas zwracania wyników jest znacznie dłuższy. Na przykład wykonanie poniższego zapytania zajęło aż 6 minut: SELECT COUNT(*) FROM bugs WHERE long_desc like %corruption% Zapytanie to jest raczej trywialne, jednak całkiem dobrze ilustruje nasz problem. Scenariusz ten jest nieskomplikowany, gdyż nie występują żadne inne warunki ograniczające liczbę wierszy, które należy przeszukać. Jedynym sposobem wykonania zapytania jest przeskanowanie tabeli i wszystkich wartości tekstowych w polu long_desc. Słaby czas reakcji systemu jest skutkiem nie tylko oczekiwania na zakończenie operacji we/wy, lecz także zajętości procesora niezbędnej do przeskanowania po kolei każdej wartości tekstowej w polach long_desc w poszukiwaniu dopasowania. 2

3 Tymczasem po utworzeniu indeksu tekstowego w Sybase IQ i przerobieniu zapytania tak, aby korzystało z tego indeksu do zidentyfikowania pasujących wierszy czas potrzebny na wykonanie zapytania skrócił się do zaledwie sekundy! A przecież trzeba weń wliczyć czas potrzebny na wysłanie części zapytania z Sybase IQ do innego komputera i zwrócenia wyników z powrotem do bazy danych serwera ASE. Nowe zapytanie wygląda następująco: SELECT COUNT(*) FROM bugs, prx_bugs_text WHERE bugs.bug_id = prx_bugs_text. bug_id AND prx_bugs_text._search = corruption Tabela prx_bugs_text jest tabelą pomocniczą, wskazującą pośrednio na właściwą tabelę (bugs_text) w Sybase IQ, która z kolei zawiera opis błędu i jego identyfikator. Kolumna _search jest kolumną specjalną, Zapytania bugs ASE bug_id... prx...bugs...text bug_id... create_dt _search... long_desc... Warstwa CIS bugs...text bug_id... IQ long_desc... Rys. 1: Wyszukiwanie pełnotekstowe w ASE wykorzystujące IQ jako miejsce przechowywania tekstu używaną do przekazywania łańcucha wyszukiwania do procedury wbudowanej w IQ. Część zapytania dotycząca tabeli prx_bugs_text jest wyodrębniana z całości i przesyłana do Sybase IQ za pomocą dostępnej w ASE funkcji Component Integration Services (CIS). Sybase IQ zwraca wartość bug_id dla wszystkich wierszy pasujących do kryteriów wyszukiwania. Wartość ta jest używana do wybierania wierszy z właściwej tabeli bugs. KONFIGURACJA PRZYKŁADOWEGO WDROŻENIA Pierwszym krokiem przy wdrażaniu Sybase IQ jako silnika wyszukiwania tekstu dla serwera ASE jest, jak można się spodziewać, analiza posiadanych danych i aplikacji w celu określenia, które dane tekstowe są przyczyną zatorów i z tego powodu posiadają największy potencjał ulepszeń. Należy przy tym zrozumieć, że nie dochodzi do przenoszenia danych; do Sybase IQ trafia ich kopia. Podejmowanie działania nie będą więc miały wpływu na istniejące zapytania. Aby czerpać korzyści z tego rozwiązania, należy zapytanie napisać od nowa, tak aby wykorzystywało indeks tekstowy. Oznacza to jednak również, że nie ma ryzyka, że zmiana zapytania wprowadzi do aktualnego środowiska regresję. Podstawowe kroki procesu to: 1. Konfiguracja połączenia między serwerami ASE i Sybase IQ. 2. Utworzenie w Sybase IQ nowej tabeli dla każdej tabeli zawierającej dane tekstowe do poindeksowania. 3. Utworzenie indeksu tekstowego dla każdej kolumny tekstu do poindeksowania. 4. Załadowanie danych do Sybase IQ. 5. Utworzenie w Sybase IQ procedury wbudowanej dla każdego indeksu tekstowego. 6. Utworzenie tabeli pomocniczej w ASE dla każdego indeksu tekstowego. 7. Modyfikacja zapytania tak, aby wykorzystywało indeks tekstowy. Po wykonaniu powyższych kroków można zmodyfikować zapytania opisane powyżej tak, aby korzystały z indeksów tekstowych. 3

4 Kolejnym krokiem jest decyzja co do sposobu aktualizacji indeksu danymi z ASE. Kwestia ta zostanie omówiona w dalszym punkcie. 1. Konfiguracja połączenia między serwerami ASE i Sybase IQ Konfiguracja połączenia ASE z Sybase IQ obejmuje zaledwie dwa kroki. 1. Dodanie serwera Sybase IQ do ASE. 2. Dodanie mapowania loginów między ASE i Sybase IQ. Dodanie serwera Sybase IQ do ASE następuje poprzez dodanie wpisu w pliku interfejsu ASE i wykonaniu procedury wbudowanejj sp_addserver. Zakładając, że wpis dla Sybase IQ w pliku interfejsów używa nazwy iq_remote, następujące polecenie doda serwer Sybase IQ do listy serwerów znanych dla ASE: EXEC sp_addserver iq_remote, ASIQ, iq_remote Drugim krokiem jest stworzenie mapowania loginów ASE na loginy Sybase IQ. Można to osiągnąć za pomocą procedury sp_addexternlogin. Ta procedura wbudowana mapuje lokalny login ASE na nazwę użytkownika i hasło dla serwera zdalnego. Przy dostępie do tabeli pomocniczej mapowanej na tabelę zdalną w Sybase IQ, ASE będzie korzystać z nazwy użytkownika i hasła w celu zalogowania się do Sybase IQ jako lokalny użytkownik. EXEC sp_addexternlogin iq_remote, ASEuser1, IQuser1, mypassword Konfiguracja połączenia między Sybase IQ a ASE może być nieco bardziej skomplikowana, gdyż należy wybrać protokół komunikacji (ODBC i JDBC) i dokonać wpisu w pliku interfejsów Sybase IQ. Protokół ODBC zapewnia o wiele lepszą wydajność, jednak JDBC jest nieco łatwiej skonfigurować. W tym przykładzie wykorzystaliśmy JDBC, jednak w rzeczywistych warunkach produkcyjnych należy skorzystać z ODBC. Przy korzystaniu z JDBC konfiguracja Sybase IQ jest dość podobna do konfiguracji ASE. Należy poinformować Sybase IQ o istnieniu serwera ASE, a następnie dodać mapowanie użytkowników Sybase IQ na loginy ASE. Zakładając, że wpis ASE w pliku interfejsów Sybase IQ nosi nazwę ase_remote, następujące polecenie informuje Sybase IQ o istnieniu serwera ASE: CREATE SERVER ase_remote CLASS asejdbc using ase_remote Następujące polecenie dodaje mapowanie loginów Sybase IQ na odpowiadające im loginy ASE CREATE EXTERNLOGIN IQuser1 TO ase_remote REMOTE LOGIN ASEuser1 IDENTIFIED BY mypassword Po skonfigurowaniu mapowania Sybase IQ powinno być w stanie łączyć się z ASE. Można to sprawdzić, wydając polecenie FORWARD TO, na przykład FORWARD TO ase_remote { select } 4

5 2. Utworzenie w Sybase IQ tabeli przechowującej dane do poindeksowania Dla każdej tabeli w ASE, której dane mają zostać poindeksowane, trzeba utworzyć jedną tabelę w Sybase IQ. Indeks może obejmować wiele kolumn z jednej tabeli ASE. Przy tworzeniu tabeli w Sybase IQ należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: w każdej tabeli musi istnieć kolumna pełniąca funkcję klucza głównego tabeli; w tabeli w Sybase IQ tworzone są tylko: kolumna klucza głównego i kolumny indeksowane. W powyższym przykładzie w Sybase IQ utworzono tabelę o nazwie bugs_text za pomocą następującego polecenia: CREATE TABLE bugs_text (Bug_id int, long_desc text NULL) 3. Utworzenie indeksu tekstowego dla każdej kolumny do poindeksowania Każda kolumna do poindeksowania musi posiadać swój własny indeks tekstowy. W powyższym przykładzie w Sybase IQ utworzono indeks o nazwie bugs_text_index za pomocą następującego polecenia: CREATE TEXT INDEX bugs_text_index ON bugs_text(long_desc) Aby osiągnąć lepszą wydajność, indeks tekstowy powinien zostać utworzony przed załadowaniem danych. W przypadku gdy trzeba poindeksować wiele kolumn, należy wykonać wiele poleceń CREATE TEXT INDEX.. 4. Załadowanie danych do Sybase IQ Istnieje wiele sposobów wydobycia danych z ASE i załadowanie ich do Sybase IQ. Część z nich wykorzystuje pliki zewnętrzne. Jedną z prostych metod, która nie wykorzystuje pliku zewnętrznego i jest nadzwyczaj szybka, jest polecenie INSERT... LOCATION. Polecenie to zostało pokazane poniżej. W naszym przykładzie ładuje ono tabelę bugs_text i tworzy indeks tekstowy w czasie poniżej 7 minut. INSERT INTO bugs_test(bug_id, long_desc) LOCATION QTS.qts_db { select bug_ id, long_desc from bugs } Jest to typowe polecenie INSERT... SELECT z niewielką modyfikacją (klauzula LOCATION). Klauzula ta określa serwer zdalny przechowujący dane, które mają zostać wstawione do tabeli Sybase IQ. Jedynym dodatkowym warunkiem przy korzystaniu z takiego polecenia INSERT jest zdefiniowanie serwera zdalnego w pliku interfejsów widzianym przez serwer SYBASE IQ. Polecenie select zawarte w nawiasach klamrowych zostanie wysłane do serwera ASE w celu wybrania danych do wstawienia. Jest to zwykłe polecenie select, mogące zawierać w sobie inne polecenia. Normalnie użytkownik chce wybrać z tabeli wszystkie wiersze i tylko niewielki podzbiór kolumn potrzebnych do utworzenia indeksu tekstowego. 5

6 5. Utworzenie w Sybase IQ procedury wbudowanej dla każdego indeksu Dostęp do indeksu tekstowego w Sybase IQ uzyskuje się za pomocą predykatu CONTAINS, który nie jest prawidłowym słowem kluczowym w ASE. Dlatego też ASE nie potrafi korzystać z indeksu tekstowego bezpośrednio. Aby obejść to ograniczenie, wykorzystywana jest procedura wbudowana, która uzyskuje dostęp do indeksu i zwraca wyniki do ASE. Następnie w ASE dokonywane jest mapowanie tabeli pomocniczej na wynik procedury wbudowanej. Poniżej przykład procedury wbudowanejj uzyskującej dostęp do indeksu bugs_text_index tabeli bugs_text. CREATE PROCEDURE bugs_text_proc varchar(255)) AS SELECT bug_id FROM bugs_text Procedura zapisana przyjmuje jeden parametr który będzie łańcuchem wyszukiwania. Zwracana jest wartość bug_id dla wszystkich wierszy, w których znaleziono dopasowanie do łańcucha wyszukiwania. 6. Utworzenie w ASE tabeli pomocniczej dla indeksu tekstowego Ostatnim krokiem przy konfigurowaniu indeksu tekstowego jest utworzenie w ASE tabeli pomocniczej mapowanej na procedurę wbudowaną w Sybase IQ. Używane jest przy tym polecenie CREATE EXISTING TABLE z dodatkową klauzulą EXTERNAL PROCEDURE. Polecenie to ma następującą postać: CREATE EXISTING TABLE prx_bugs_text (bug_id int, _search varchar(255) NULL) EXTERNAL PROCEDURE AT iq_remote bugs_text_proc Ponieważ tabela pomocnicza jest mapowana na procedurę wbudowaną, a nie na zwykłą tabelę, ASE nie może wysłaćzapytania o metadane do zdalnego serwera. W tym przypadku zdalna procedura wbudowana zwraca jedną kolumnę (bug_id). Druga kolumna jest kolumną specjalną (na co wskazuje poprzedzenie jej nazwy znakiem podkreślenia). Znak ten informuje ASE, że kolumna jest w rzeczywistości parametrem procedury wbudowanej. Ta specjalna kolumna może pojawić się w klauzuli WHERE, lecz nie będzie występować na liście polecenia SELECT, jeśli takowe zostanie użyte. Użycie kolumny _search zostanie opisane później w związku z poleceniem SELECT. 7. Modyfikacja zapytania tak, aby wykorzystywało indeks tekstowy Aby zapytanie faktycznie wykorzystywało indeks tekstowy w Sybase IQ, należy je lekko zmodyfikować. Modyfikacja jest dość prosta i polega na dodaniu do klauzuli FROM tabeli pomocniczej, a następnie skorzystania w tej tabeli z łańcucha wyszukiwania. Tak więc wychodząc od wcześniejszego zapytania: SELECT COUNT(*) FROM bugs WHERE long_desc like %corruption% Wprowadzamy tabelę pomocniczą (prx_bugs_text), używamy łańcucha wyszukiwania jako warunku dla parametru wejściowego _search i dokonujemy złączenia tabeli z tabelą pomocniczą według kolumny klucza bug_id. Wynikiem jest następujące zapytanie: SELECT COUNT(*) FROM bugs, prx_bugs_text WHERE bugs.bug_id = prx_bugs_text. bug_id AND prx_bugs_text._search = corruption ASE wyodrębni polecenia SQL związane z tabelą pomocniczą i wyśle zapytanie do serwera Sybase IQ. Zapytanie to będzie miało postać zbliżoną do: SELECT bug_id FROM prx_bugs_text WHERE _search= %corruption% W efekcie w Sybase IQ zostanie wykonana procedura zapisana bugs_text, wywołująca następujące zapytanie: SELECT bug_id FROM bugs_text CONTAINS(long_desc, %corruption% ) 6

7 Zapytanie zwróci do ASE wartość kolumny bug_id dla wszystkich pasujących wierszy. Należy zauważyć, że zdalne zapytanie nie zwraca danych tekstowych, dzięki czemu wielkość przesyłanych z powrotem danych będzie niewielka. Zbiór wartości kolumny bug_id zwracany z indeksu tekstowego złączany jest z pierwotną tabelą bugs, dzięki czemu można ostatecznie wybrać wiersze zakwalifikowane do zapytania. W omawianym przypadku wynikiem końcowym będzie liczba pasujących wierszy, jednak zapytanie mogłoby również zwrócić dowolną liczbę kolumn z tablicy bugs lub też stanowić część o wiele większego zapytania. AKTUALIZACJA INDEKSU Już wkrótce po utworzeniu i zapełnieniu indeksu tekstowego bardzo prawdopodobne jest, że dane w nim zawarte nie będą odpowiadały danym w tabelach ASE. Synchronizację danych można osiągnąć na kilka sposobów, z których każdy ma swoje wady i zalety. Ich cechą wspólną jest jednak okresowe przenoszenie danych z ASE i wstawianie ich do odpowiednich tabel w Sybase IQ. Decyzją kluczową jest tu ocena tolerancji posiadanych aplikacji na nieaktualne dane. Należy przy tym pamiętać, że aktualizacja indeksu tekstowego w czasie rzeczywistym jest niemożliwa. Próba zapewnienia pełnej synchronizacji indeksu z danymi w ASE miałaby bardzo duży wpływ na wydajność aplikacji. Nie oznacza to, że indeks musi być zawsze aktualny, gdyż w przeciwnym razie będzie nieprzydatny. Korzystanie z niego jest bowiem opcjonalne. Można go utworzyć dla określonego zbioru tabel i wykorzystywać w niektórych aplikacjach z pominięciem pozostałych. Indeks tekstowy jest szczególnie przydatny dla programów raportujących lub wspierających podejmowanie decyzji, które uzyskują dostęp do danych w trybie tylko do odczytu, bądź też innych zapytań, których wykonanie zajmuje dużo czasu, dla których rzeczą zrozumiałą jest to, że zwracane wyniki mogą nie obejmować danych, które zostały dodane przed chwilą. Na wybór metody aktualizacji indeksu duży wpływ ma konieczność zapewnienia aktualnych danych. W przypadkach gdy dane z dnia bieżącego są nieistotne, można po prostu usuwać indeks i odtwarzać go co noc. Jest to metoda najprostsza, sprawdzająca się w sytuacji gdy nowych danych nie da się w prosty sposób zidentyfikować. Jeśli rozmiar danych tekstowych sprawia, że takie podejście jest niepraktyczne, można przenosićdo Sybase IQ, co noc, tylko nowe dane za pomocą polecenia INSERT... LOCATION lub polecenia LOAD, Drugie polecenie możemy wykorzystać dopiero po uprzednim eksporcie danych do plików tekstowych. Wymagana jest jednak możliwość zidentyfikowania nowych danych. Osiąga się to zwykle dodając do wiersza jakiegoś rodzaju znacznik czasu. Jeszcze jedna możliwość to przechwytywanie zmian danych poindeksowanych i zapisywanie wartości klucza każdego zmienianego wiersza w tabeli pomocniczej w ASE. Zmiany przechwytywane są za pomocą wyzwalaczy tabel ASE, które następnie wstawiają wartości klucza wiersza do tabeli pomocniczej razem z polem stanu, określającym czy dany wiersz został wstawiony, zaktualizowany czy usunięty. Kolejny etap to uruchamianie z wymaganą częstotliwością aplikacji lub procedury wbudowanej, która pobiera wartości kluczy i przenosi kolumny danego wiersza objęte indeksem tekstowym do Sybase IQ. Wstawianie danych jest proste, ale aplikacja musi również odpowiednio obsłużyć ich aktualizację i usuwanie. Należy szczególnie uważać przy aktualizacji kolumn tekstowych poleceniem WRITETEXT, gdyż nie powoduje ono wywołania wyzwalacza. Najprostszym sposobem uniknięcia takiej sytuacji jest aktualizacja po poleceniu WRITETEXT jeszcze jakieś kolumny. Wreszcie jeśli użytkownik nie chce tworzyć własnych zapytań, może skorzystać z Sybase Replication Server lub Sybase ETL do przeniesienia lub replikacji zmian danych z Sybase IQ do Sybase ASE. Replication Server potrafi poradzić sobie ze wszystkimi problemami wymienionymi powyżej. 7

8 PODSUMOWANIE Użytkownicy znający ETFS (Enhanced Full-Text Search) mogą mieć wrażenie déjà vu. To prawda powyższe rozwiązanie jest bardzo podobne do ETFS. Klienci, którzy korzystają już z ETFS do czegoś więcej niż prostych zapytań tekstowych powinni raczej pozostać przy tym oprogramowaniu. Wyszukiwanie pełnotekstowe Sybase IQ nie posiada wielu zaawansowanych funkcji występujących w EFTS. Niemniej jednak te zaawansowane funkcje mają swoją cenę, gdyż za EFTS trzeba osobno zapłacić. Wszyscy klienci korzystający z ASE, którzy posiadają również Sybase IQ z licencją na moduł analizy danych nieuporządkowanych, mogą zaopatrzyć się w prostą funkcję wyszukiwania tekstu działającą znacznie szybciej niż w przypadku wyszukiwania tekstu nasamodzielnym serwerze ASE. To, czy korzystanie z Sybase IQ do przyspieszenia wyszukiwania tekstu na serwerze ASE się opłaca, zależy w dużej mierze od sytuacji konkretnego klienta jak dużym problemem jest dla niego wyszukiwanie tekstu oraz czy korzysta On z aplikacji lub nawet określonych zapytań, które można by przyspieszyć, aby uzyskać zasadny zwrot z inwestycji. Jednym z atrakcyjnych aspektów tego rozwiązania jest możliwość jego wypróbowania bez narażania się na ryzyko, gdyż indeks tekstowy funkcjonuje odrębnie od aplikacji i danych w bazie. Dzięki temu o wiele łatwiej można przeprowadzić prosty eksperyment wykazujący potencjalne korzyści. Sybase, Inc. Worldwide Headquarters One Sybase Drive Dublin, CA U.S.A sybase Sybase Products Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 133, suite Warszawa Copyright 2010 Sybase, an SAP Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieopublikowane prawa zastrzeżone na podstawie amerykańskich przepisów o prawach autorskich. Sybase i logo Sybase są znakami towarowymi Sybase, Inc. lub jego spółek zależnych. wskazuje na rejestrację w Stanach Zjednoczonych Ameryki. SAP i logo SAP są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi SAP AG w Niemczech oraz w kilku innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli. 09/10

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase Adaptive Server Enterprise Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Nowości w wersji 15.7 www.sybase.com.pl I II WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się skokowy przyrost ilości danych przetwarzanych przez organizacje.

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych Andrzej Ptasznik Mechanizmy wewnętrzne baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Mechanizmy wewnętrzne baz danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń

Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Dokument techniczny Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Informacje na temat podstawowych koncepcji i korzyści, jakie można osiągnąć,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Bazy danych Optymalizacja zapytań SQL. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Popołudniowa: Bazy danych Optymalizacja zapytań SQL. Andrzej Ptasznik Wszechnica Popołudniowa: Bazy danych Optymalizacja zapytań SQL Andrzej Ptasznik Optymalizacja zapytań SQL Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Optymalizacja zapytań SQL Autor: mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase Adaptive Server Enterprise Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Wydajność i niezawodność w systemach o kluczowym znaczeniu dla działalności firm www.sybase.com.pl I EDYCJE SYBASE ASE Edycja Enterprise (Enterprise

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Semeniuk Nr albumu: 214707 Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Ziółkowski Nr albumu: 209442 Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Sybase zapewniające ciągłość działania

Rozwiązania Sybase zapewniające ciągłość działania DOKUMENT TECHNICZNY Rozwiązania Sybase zapewniające ciągłość działania www.sybase.com.pl WSTĘP Ciągłość działania, definiowana zwykle jako prowadzenie działalności w sposób nieprzerwany z jednoczesną ochroną

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Płacę czy przepłacam? Oracle BI Publisher na tle bezpłatnych narzędzi do raportowania

Płacę czy przepłacam? Oracle BI Publisher na tle bezpłatnych narzędzi do raportowania XIV Konferencja PLOUG Szczyrk Październik 2008 Płacę czy przepłacam? Oracle BI Publisher na tle bezpłatnych narzędzi do raportowania Barbara Reimschussel-Wąs Asseco Poland SA e mail: barbara.was@asseco.pl

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści

Spis treści 5. Spis treści PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV Autor: Kevin Yank T³umaczenie: Daniel Kaczmarek ISBN: 978-83-246-2580-2 Tytu³ orygina³u: Build Your Own Database Driven Web Site Using PHP &

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo