ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika"

Transkrypt

1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0

2 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno właściciel, współwłaściciel, jak i pracownik startupu. Dostępne są trzy sposoby wejścia w funkcjonalność dodania pracownika: a) Bezpośrednio z poziomu ekranu startowego można przejść do ekranu dodawania nowego pracownika za pomocą przycisku: Pracownik - Dodaj pracownika. b) Z menu głównego można wybrać pozycję Akcje Dodaj pracownika

3 Z menu głównego można wybrać pozycję Pracownicy pojawia się lista pracowników Dodaj pracownika 1.3 Dodanie danych pracownika Po wyborze przycisku Dodaj pracownika pojawia się formatka podzielona na sekcje:

4 a) Dane szczegółowe: Id identyfikator pracownika, numer nadawany automatycznie, pole nieedytowalne Użytkownik Nazwisko i imię pracownika, a w nawiasach okrągłych nazwa startupu, z którym jest powiązany. W polu Użytkownik są jedynie pracownicy z danego Startupu. Status lista rozwijana zawierająca statusy danego pracownika. Domyślny status pracownika to Nowy. Aby pracownik został zaakceptowany przez Dyrektora, a następnie przez kadry, należy z listy rozwijanej wybrać status Do akceptacji. Statusy opisane zostały w rozdziale V. Imię / Drugie imię / Nazwisko / Nazwisko rodowe Płeć lista rozwijana zawierająca wartości Kobieta i Mężczyzna. Podpowiadana automatycznie na podstawie wypełnionego nr PESEL. Imię ojca/imię matki Data urodzenia (podpowiada się po wpisaniu nr PESEL)/Miejsce urodzenia PESEL pole tekstowe, walidacja numeru, możliwe podanie wyłącznie poprawnego lub pozostawianie pola pustego. Jeżeli pole NIP nie jest wypełnione, wówczas pole PESEL jest wymagane. Dokument tożsamości/seria i nr dok. tożsamości NIP pole tekstowe, walidacja poprawności NIP (przykłady poprawnych nr: lub ) Narodowość Domyślnie polska. Nr telefonu / Nr rachunku bankowego/ Nazwa banku podpowiada się po wprowadzeniu rachunku bankowego. Jeżeli rachunek jest poprawny, a nazwa banku się nie pojawia, należy ją wpisać. b) Dane adresowe: (w tym adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres zameldowania) W przypadku, gdy adres zameldowania, adres korespondencyjny jest taki sam jak adres zamieszkania, wypełniamy jedynie pola Adres zamieszkania. Domyślnie zaznaczone w programie. W przypadku gdy adres zameldowania czy korespondencyjny jest inny od adresu zamieszkania, należy odznaczyć pole przy Adres zameldowania lub Adres korespondencyjny i wypełnić wymagane dane. Adres zamieszkania ma być zgodny z podleganiem pod Urząd Skarbowy. Jeżeli US ma być zgodny z miejscem zameldowania, a nie miejscem zamieszkania, wtedy adres zameldowania podajemy jako adres zamieszkania, a adres zamieszkania jako adres korespondencyjny. Nie podajemy adresu zameldowania (jest on w tym przypadku tożsamy z adresem zamieszkania) c) Urząd skarbowy i NFZ Urząd Skarbowy lista rozwijana urzędów skarbowych. Można wpisać miasto i z listy rozwijanej wybrać US właściwy dla swojego miejsca zamieszkania (Podatnicy sprawy związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych załatwiają co do zasady w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Zeznanie o wysokości

5 osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu składa się w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Stanowi tak art. 45 ust. 1b ustawy o pdof.). Id. podatkowy w deklaracjach lista rozwijana zawierająca wartości: PESEL domyślnie wybrany/nip. NIP czy PESEL w rozliczeniach PIT? PESEL - osoby fizyczne, objęte rejestrem PESEL, nie prowadzące działalności gospodarczej. NIP - osoby prowadzące w danym roku podatkowym działalność gospodarczą, będące zarejestrowanymi podatnikami VAT. NFZ lista rozwijana (Narodowy Fundusz Zdrowia - tak jak województwo) d) Pozostałe dane (informacje potrzebne do właściwego określenia zobowiązań wobec ZUS i US). Nie dotyczy pracowników rozliczających się wyłącznie na podstawie umów o dzieło oraz umów o dzieło prawa autorskie

6 Zatrudnienie na umowę zlecenie zaznacza osoba dodająca umowę zlecenie (jeżeli pole nie zostanie zaznaczone, wówczas pozostałe pola w tej ramce będą nieaktywne). Prowadzi działalność gospodarczą zaznacza osoba, która zawiera umowę cywilnoprawną (zlecenie, dzieło) jako osoba fizyczna i w tym samym czasie prowadzi działalność gospodarczą.

7 Pracownik będący jednocześnie przedsiębiorcą wykonuje w ramach umowy czynności, które wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej - AIP jest zwolnione z obowiązku potrącenia zaliczki na podatek dochodowy, pracownik podatek od tej należności rozlicza samodzielnie. Ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie AIP. Pracownik będący jednocześnie przedsiębiorcą - wykonuje w ramach umowy czynności, które nie wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej - AIP ma obowiązek związane z obliczenia, pobrania i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Zatrudnienie poza AIP zaznacza osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie (obowiązkowa składka emerytalna i rentowa poza AIP). Jeżeli pracownik zaznaczy pole Zatrudnienie poza AIP, uzupełnia pozostałe pola: Nazwa zakładu pracy/ Rodzaj umowy lista rozwijana/ Na czas lista rozwijana/ Od pole daty, musi być mniejsza lub równa od daty w polu Do /Do pole daty, musi być większa lub równa od daty w polu Od /Brutto => Płaca minimalna (wynagrodzenie brutto równe lub większe od minimalnego wynagrodzenia) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r zł. brutto minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r zł. brutto

8 UWAGA! Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innej firmie, wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tytułu umowy zlecenia zawartej z AIP odprowadza obowiązkowo składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne i rentowe. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innej firmie, wynagrodzenie brutto równe lub większe od minimalnego wynagrodzenia( = ), z tytułu umowy zlecenia zawartej z AIP odprowadza obowiązkowo jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w innej firmie. Inny niż AIP Zleceniodawca odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne i rentowe. Z tytułu umowy zlecenia zawartej z AIP odprowadza obowiązkowo jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Osoba będąca jednocześnie przedsiębiorcą, wykonująca w ramach umowy zlecenia z AIP czynności, które nie wchodzą w zakres prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, odprowadzająca z tytułu działalności gospodarczej obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne i rentowe z tytułu umowy zlecenia zawartej z AIP odprowadza obowiązkowo jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Student / uczeń do 26 roku życia zaznacza osoba, która posiada status studenta/ucznia. Status ucznia dla ZUS-u do 31 sierpnia mają osoby, które: ukończyły szkoły i nie kontynuują nauki, kontynuują naukę w tej samej szkole lub skończyły szkołę i rozpoczynają naukę w następnej, w której rok szkolny zaczyna się 1 września,

9 kontynuują naukę na studiach zainteresowany powinien okazać zaświadczenie o przyjęciu na studia, wtedy status ucznia będzie obowiązywał go do 30 września. Kto jest studentem? Studentem jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię posiadającą stosowne uprawnienia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego: licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Student traci swój status z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Zleceniobiorca obowiązkowo dołącza aktualną legitymację lub zaświadczenie ze szkoły oraz wypełnia pola: Nazwa szkoły/ Data rozpoczęcia nauki /Data zakończenia nauki UWAGA! Posiadanie legitymacji studenckiej nie jest jednoznaczne ze statusem studenta. Umowa zlecenie zawierana z uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studentami (do ukończenia przez nich 26 roku życia) zwolniona jest ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zleceniobiorcę należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy zlecenia: od następnego dnia po obronie pracy dyplomowej (lub po odbyciu ostatniego egzaminu albo ostatniej praktyki przewidzianych w planie studiów); nawet jeżeli student nie ukończył jeszcze 26 roku życia, od następnego dnia po wykreśleniu z listy studentów, od dnia ukończenia 26 - ego roku życia (od dnia urodzin) Emeryt / rencista zaznacza osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty (obowiązek dołączenia decyzji o przyznaniu świadczenia emerytury/renty - ksero).

10 Stopień niezdolności do pracy (stopień niepełnosprawności) - obowiązek wypełnienia pól: Nr decyzji/ Data przyznania stopnia/ Nr świadczenia/ Data przyznania świadczenia i dołączenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (ksero). e) Pracownik - akcje na stronie: Zapisz powoduje zapisanie danych znajdujących się na ekranie i przejście do listy pracowników. Powinien pojawić się komunikat: Poprawnie zapisano dane. Anuluj powoduje przejście do listy pracowników bez zapisania danych znajdujących się na ekranie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) ZUS Rp-2 WNIOSE O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) I. Dane pracodawcy Pieczątka pracodawcy Numer NIP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Poczta. ... Miejscowość. Numer domu. 2. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały) Poczta

Poczta. ... Miejscowość. Numer domu. 2. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały) Poczta I. Dane pracodawcy WNIOSEK O EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY* (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) ZUS

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE 1. Czy jeżeli moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne ale nie osiągają z niego dochodu, to czy muszę załączyć do wniosku zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo