Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika"

Transkrypt

1 Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

2 Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania w systemie certyfikatów, które należy pobrać ze strony firmy Currenda Sp. z o.o. dostępnej w sekcji POBIERANIE pod adresem - Certyfikaty dla systemu OGNIVO. 1. CERTYFIKATY Spakowany plik zawierający certyfikaty użytkownik powinien zapisać na dysku i rozpakować, a następnie przystąpić do procesu ich instalacji. Kolejność instalacji certyfikatów nie ma znaczenia dla działania modułu. INSTALACJA CERTYFIKATU ROOT_CA.CER W celu instalacji certyfikatu należy kliknąć na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszy lub z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrac opcję Zainstaluj certyfikat, co spowoduje uruchomienie okna instalacji certyfikatu (RYSUNEK 1. INSTALACJA CERTYFIKATU). Rysunek 1. Instalacja certyfikatu W oknie należy nacisnąć przycisk Zainstaluj certyfikat co uruchomi pierwsze okno kreatora ułatwiającego instalację certyfikatu, na którym użytkownik powinien nacisnąć przycisk Dalej (RYSUNEK 2. INSTALACJA CERTYFIKATU CD.), co spowoduje przejście do drugiego okna kreatora (RYSUNEK 3. INSTALACJA CERTYFIKATU - WYBÓR MAGAZYNU CERTYFIKATÓW). W oknie tym należy wskazać magazyn certyfikatów, w którym zostanie on zainstalowany. Po wybraniu opcji Umieść wszystkie certyfiakty w następującym magazynie należy

3 nacisnąć przycisk Przeglądaj i w oknie Wybieranie magazynu certyfikatów proszę wskazać Zaufane główne urzędy certyfiakcji oraz zatwierdzić wybór przyciskiem OK i kolejno przycisk Dalej. Na następnym oknie potwierdzenia importu certyfikatów należy nacisnąć przycisk Zakończ co spowoduje dodanie certyfikatu co wskazanego magazynu certyfikatów. Potwierdzenie operacji komunikowane jest stosownym komunikatem (RYSUNEK 4. KOMUNIKAT O POMYŚLNYM IMPORCIE CERTYFIKATU). Rysunek 2. Instalacja certyfikatu cd. Rysunek 3. Instalacja certyfikatu - wybór magazynu certyfikatów

4 Rysunek 4. Komunikat o pomyślnym imporcie certyfikatu INSTALACJA CERTYFIKATU TRUSTED_CA.CER Instalacja certyfikatu trusted_ca.cer przebiega analogicznie do instalacji certyfikatu root_ca.cer opisanego w INSTALACJA CERTYFIKATU ROOT_CA.CER. 2. Konfiguracja aplikacji Kancelaria Komornika Aplikacja Kancelaria Komornika wymaga konfiguracji w celu zapewnienia możliwości wysyłania zapytań do systemu OGNIVO oraz odbierania odpowiedzi. W pierwszej kolejności w zakładce Dane dodatkowe w menu Konfiguracja -> Kancelaria należy wprowadzić Nr OGNIVO (GUID), który udostepnia Izba Komornicza właściwa dla kancelarii (RYSUNEK 5. POLE "NR OGNIVO (GUID)" W ZAKŁADCE "DANE DODATKOWE"). Rysunek 5. Pole "Nr OGNIVO (GUID)" w zakładce "Dane dodatkowe" Kolejnym niezbędnym krokiem przy konfiguracji jest dodanie bibliotek do systemu Windows. W tym celu należy przejść do zakładki Konfiguracja > Konfiguracja programu -> Dane uwierzytelniające i nacisnąć przycisk Podpisz biblioteki co po zakończeniu procesu dodawania spowoduje zaznaczenie flagi czy podpisane biblioteki (RYSUNEK 6. SEKCJA "BIBLIOTEKI DLA SYSTEMU 'OGNIVO'"). Rysunek 6. Sekcja "Biblioteki dla systemu 'OGNIVO'"

5 3. Oddziały bankowe Ostatnim etapem przygotowania przed wysyłką próbnego zapytania jest konfiguracja numerów identyfikujących banki w systemie OGNIVO. Oddziały bankowe to miejsce w aplikacji, gdzie użytkownik administruje informacjami dotyczącymi banków i ich adresów (RYSUNEK 7 FILTR W MODULE ODDZIAŁY BANKOWE ). Istnieje możliwość wprowadzenia pięciu typów banków: K - Bank komercyjne, S Bank spółdzielcze, P Przedstawicielstwa, W Własne - ten typ pozwala użytkownikowi zabezpieczyć bank przed jego modyfikacjami (poprawą danych, usunięciem) przy aktualizacji listy banków, Z Centrale do zajęć ten typ pozwala na zdefiniowane central bankowych do zajęć generowanych w sprawach, Przycisk Aktualizuj listę banków umożliwia dokonanie aktualizacji danych banków znajdujących się na liście. Wyświetlone zostanie okno z pytaniem czy usunąć dotychczasową listę banków (pomijane są banki z typem Własne oraz banki z wprowadzonymi numerami dla systemu OGNIVO ). Usunięcie może spowodować konieczność ponownego utworzenia zestawów kont bankowych o ile zawierały one banki z nieprzypisanymi numerem systemu OGNIVO. Kolejno wyświetlone zostanie okno aktualizacji ze zweryfikowanymi adresami. Użytkownik zostanie poinformowany jakie różnice występują w bazie np. Inny adres/nazwa. Pozycje które mają informacje różne od informacji z baz banków widoczne będą w kolorze czerwonym. W kolumnie Akcja umieszczono listę zadań odpowiednio można dodać nową pozycję z innym adresem, nadpisać istniejącą lub pominąć. Przy aktualizacji nie są dodawane numery systemu OGNIVO. Opcja Nadpisz nie usuwa danych dotyczących systemu OGNIVO (numer i kwota opłaty). Przycisk Import banków do zajęć służy do importu central banków do zajęć z pliku.xml udostępnionego z jedną z aktualizacji programu Kancelaria Komornika, natomiast przycisk Eksport banków do zajęć służy do eksportu danych o centralach do pliku.xml. Dodanie nowej pozycji banku odbywa się za pomocą klawisza Insert bądź kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybrania opcji Dodaj nową pozycję (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Rysunek 7 Filtr w module Oddziały bankowe

6 Rysunek 8 Okno Konfiguracja listy banków" 4. Opcja KIR - zapytania o konta bankowe (eksport/import) Elektroniczną wysyłkę i odbiór odpowiedzi z systemu OGNIVO użytkownik przeprowadza z poziomu modułu Biurowość -> KIR - zapytanie o konta bankowe (eksport/import). Aby skorzystać z opcji zapytań do KIR należy w zakładce Biurowość wybrać pozycję KIR zapytania o konta dłużnika (RYSUNEK 9 BIUROWOŚĆ - KIR).

7 Rysunek 9 Biurowość - KIR Zapytania do systemu OGNIVO w postępowaniach egzekucyjnych użytkownik generuje bezpośrednio w oknie wprowadzania danych dłużnika bądź poprzez dodanie zapytania z poziomu opisywanego modułu poprzez naciśnięcie klawisza Insert (RYSUNEK 10 OKNO ZAPYTANIE KIR"). Użytkownik ma również możliwość zdefiniowania zestawów banków dla systemu OGNIVO. W oknie generacji zapytania do KIR użytkownik może wskazać zdefiniowany zestaw banków (przycisk Zestaw ) lub pojedynczy bank (przycisk Pojedynczy ) i z listy wybrać bank z wprowadzonym numerem KIR. Wprowadzenie sygnatury sprawy w polu Typ i nr sprawy spowoduje uzupełnienie listy dłużników (lista rozwijana Nazwa ) i wskazanie na niej dłużnika spowoduje uzupełnienie pozostałych danych dla zapytania. Po uzupełnieniu danych użytkownik naciska przycisk Zapisz dodając w ten sposób czynność w sprawie (opcjonalnie) i przygotowując zapytania do wysyłki do systemu OGNIVO (RYSUNEK 11 FILTR W MODULE KIR - ZAPYTANIA O KONTA BANKOWE"). Rozbudowane opcje filtrowania danych pozwalają użytkownikowi na precyzyjne określenie parametrów wyszukiwania i maksymalne zawężenie wyników filtrowania.

8 Rysunek 10 Okno Zapytanie KIR"

9 Rysunek 11 Filtr w module KIR - zapytania o konta bankowe" Eksport zapytań Aby pojawiło się okno do wpisania danych dłużnika o którym informację chcemy uzyskać, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na liście, a następnie wybrać opcję Dodaj pozycję, lub nacisnąć przycisk Insert (RYSUNEK 12 DODAWANIE ZAPYTANIA). Rysunek 12 Dodawanie zapytania Pojawia się okno wprowadzania danych o dłużniku. Z rozwijanej listy należy wybrać typ sprawy, a następnie wpisać interesujący nas numer. Wprowadzone zostanie imię i nazwisko dłużnika. W celu przepisania pozostałych danych klikamy lewym przyciskiem myszy na pustych polach Danych do zapytania KIR (RYSUNEK 13 WYBÓR SPRAWY).

10 Rysunek 13 Wybór sprawy Aby wybrać bank do którego chcemy wysłać zapytanie należy wybrać przycisk Pojedynczy, z listy banków można wybrać jeden lub kilka interesujących nas banków (RYSUNEK 14 DODAWANIE BANKU). Rysunek 14 Dodawanie banku

11 Aby skorzystać z gotowego zestawu banków wybieramy przycisk Zestaw (RYSUNEK 15 DODAWANIE ZESTAWU). Rysunek 15 Dodawanie zestawu Po wprowadzeniu wszystkich danych należy wybrać przycisk Zapisz, następnie pojawi się komunikat w którym należy potwierdzić dodanie zapytania do listy czynności w sprawie (RYSUNEK 16 DODAWANIE CZYNNOŚCI).

12 Rysunek 16 Dodawanie czynności Na liście zapytań do KIR widoczny jest pojedynczo każdy oddział banku do którego kierowane jest zapytanie. Po wyfiltrowaniu i weryfikacji danych w zapytaniach przygotowanych do wysłania do systemu OGNIVO użytkownik powinien zaznaczyć je za pomocą klawisza Spacji i nacisnąć przycisk Wyślij zapytania. Uruchomiony zostanie proces wysyłki zapytań do systemu OGNIVO. W pierwszej kolejności konieczne jest wskazanie na liście certyfikatów certyfikatu niekwalifikowanego (RYSUNEK 18 OKNO WYBÓR CERTYFIKATU" - CERTYFIKAT NIEKWALIFIKOWANY) a następnie wprowadzenie numeru PIN dla wybranego wcześniej ( RYSUNEK 17 OKNO WPROWADZANIA NUMERU PIN - CERTYFIKAT NIEKWALIFIKOWANY).W kolejnym oknie użytkownik powinien wskazać certyfikat kwalifikowany i wprowadzić numer PIN dla niego (RYSUNEK 19 OKNO WPROWADZANIA NUMERU PIN - CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY). Aplikacja Kancelaria Komornika informuje o pozytywnym zakończeniu wysyłki stosownym komunikatem (RYSUNEK 20 KOMUNIKAT O ZAKOŃCZENIU WYSYŁKI DO SYSTEMU OGNIVO").

13 Rysunek 17 Okno wprowadzania numeru PIN - certyfikat niekwalifikowany Rysunek 18 Okno Wybór certyfikatu" - certyfikat niekwalifikowany

14 Rysunek 19 Okno wprowadzania numeru PIN - certyfikat kwalifikowany Rysunek 20 Komunikat o zakończeniu wysyłki do systemu OGNIVO"

15 Import odpowiedzi Import odpowiedzi z systemu OGNIVO następuje z poziomu modułu Biurowość -> KIR zapytania o konta bankowe (eksport/import) poprzez naciśnięcie przycisku Pobierz odpowiedzi. Funkcjonalność weryfikuje udostępnione przez system OGNIVO odpowiedzi i pobiera wszystkie dostępne. Przed pobieraniem konieczna jest weryfikacja użytkownika poprzez wskazanie certyfikatów i wprowadzenie numerów PIN analogicznie jak dla wysyłki zapytań. Efektem pobrania odpowiedzi jest komunikat z ilości pobranych odpowiedzi z systemu OGNIVO (RYSUNEK 21 KOMUNIKAT O ZAKOŃCZENIU POBIERANIA ODPOWIEDZI Z SYSTEMU OGNIVO). Rysunek 21 Komunikat o zakończeniu pobierania odpowiedzi z systemu OGNIVO Możliwy błąd Gdy certyfikat nie zostanie zainstalowany lub wskazany zostanie niewłaściwy pojawi się komunikat informujący, że nie można ustanowić połączenia dla bezpiecznego kanału (RYSUNEK 22 BŁĄD NIEZAINSTALOWANY CERTYFIKAT). Rysunek 22 Błąd niezainstalowany certyfikat

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji m a j 2 0 1 1 K o m o r n i k S Q L 79 Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji Wstęp Niniejszy artykuł rozpoczyna serię opracowań dotyczących zmian wprowadzanych do aplikacji Komornik SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu Konfiguracja programu Komornik SQL Do poprawnej współpracy aplikacji Komornik SQL z portalem e-sądu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu inord Business

Podręcznik użytkownika systemu inord Business Podręcznik użytkownika systemu inord Business Szanowni Państwo, Dziękujemy za skorzystanie z systemu inord Business. Dla Państwa wygody udostępniliśmy Podręcznik użytkownika inord Business, który pozwoli

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Mechanizm importu wyposażenia do programu Comarch ERP Optima....3 2.1. Konfiguracja funkcji specjalnej...3

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo