Co to jest SODiR? System Obsługi Dofinansowań i Refundacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest SODiR? System Obsługi Dofinansowań i Refundacji"

Transkrypt

1 SODiR.

2 Co to jest SODiR? System Obsługi Dofinansowań i Refundacji To system w wersji online lub offline służący Beneficjentom zarejestrowanym w PFRON wypełnianiu i wysyłaniu dokumentów związanych z dofinansowaniem lub refundacją, a także przygotowywanie i przekazywanie do Funduszu informacji o zatrudnieniu, uzyskanym wynagrodzeniu i opłaconych składkach drogą elektroniczną.

3 Beneficjenci SODiR Beneficjent to podmiot, któremu przysługuje dofinansowanie lub refundacja. Zalicza się do nich: pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, niepełnosprawny rolnik lub jego niepełnosprawny domownik, któremu rolnik opłaca obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

4 Proces rejestracji do PFRON 1. Składanie wniosku WN-D i INF-D-P osobiście lub pocztą. 2. Składanie wniosku elektronicznie. PFRON generuje jednorazowy identyfikator i hasło do SODiRu poprzez który wysyłany jest pierwszy wniosek WN-D.

5 SODiR Online To aplikacja internetowa dostępna poprzez przeglądarkę www. Zawiera wszystkie funkcje systemu pozwalające Beneficjentowi na przygotowywanie dokumentów, ich wysyłanie do Funduszu, śledzenie stanu dokumentów (w procesie dofinansowania lub uzyskania refundacji) oraz komunikowanie się z Funduszem.

6 SODiR Offline Umożliwia ona korzystanie z aplikacji bez stałego dostępu do internetu. Korzystanie z SODiR OffLine nie różni się znacznie od korzystania z SODiR OnLine. Służy do wypełniania i zapisywania lokalnie dokumentów na komputerze wnioskodawcy bez połączenia z internetem. Z kolei SODiR OnLine umożliwia śledzenie stanów dokumentów składanych przez Beneficjenta oraz obsługuje komunikację między Funduszem a Beneficjentem.

7 Podstawy prawne: Dofinansowania do wynagrodzeń 1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rozporządzenia: a. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, b. Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011r zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

8 Wysokość dofinansowań cz. 1 Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej kwota dofinansowania stanowi: 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

9 Wysokość dofinansowań cz. 2 Dla pracodawców z otwartego rynku pracy kwoty dofinansowania stanowią: 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej, 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych. Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę, przy ww. wyliczeniach, to kwota z grudnia roku poprzedniego (tj. grudnia 2012 r.) i wynosi 1500 zł.

10 Jak zgłosić się po dofinansowanie? Aby otrzymywać dofinansowanie należy zarejestrować się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fundusz) oraz przekazywać w terminie wynikające z Rozporządzeń dokumenty: wnioski wraz z informacjami o zatrudnionych niepełnosprawnych i otrzymanej pomocy publicznej. W Systemie SODiR, w oparciu o wprowadzone wnioski i informacje, wykonywane są procesy weryfikacji dokumentów i przyznawania dofinansowania, które, po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, kończą się wykonaniem przelewu na rachunek wnioskującego Beneficjenta

11 Najczęściej składane wnioski 1. Wniosek WN-D wniosek o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 2. Załączniki INF-D-P dokumenty zawierające miesięczne informacje o wynagrodzeniu, zatrudnianiu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych 3. INF OPP informacja o otrzymanej pomocy publicznej Wszystkie wnioski są wysyłane poprzez podpisanie ich certyfikatem PFRON lub certyfikatem kwalifikowanym (np. wydanym przez Certum). W SODiR Online trzeba zautoryzować certyfikatem każdy tworzony dokument, natomiast w SODiR Offline wnioskodawca musi zautoryzować całą paczkę dokumentów certyfikatem.

12 1. Weryfikacja formalna Przebieg procesu dofinansowania - autentyczność certyfikatu, - zgodnośc okresów sprawozdawczych, - poprawny rodzaj Beneficjenta. II. Weryfikacja merytoryczna - czy dołączono i poprawnie wypełniono wszystkie załączniki? - czy wpisano odpowiednie kwoty dofinansowania? - czy zgadza się stopień niepełnosprawności z kartoteką PZON?

13 Naliczenie dofinansowania cz.1 System dalej weryfikuje informacje: 1.czy dla Beneficjenta zatrudniającego co najmniej 25 pracowników zachowany jest 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 2.czy dla okresów od 2004 r. do 2009 r. Beneficjent rozliczył rok 2008, 3.czy dla okresów od stycznia 2009 r. Beneficjent nie posiada zaległości wobec Funduszu powyżej 100 zł.

14 Naliczenie dofinansowania cz. 2 I. Gdy saldo jest zgodne, następuje wypłata na wskazane we wniosku WN-D konto. II.Gdy saldo jest niezgodne, Beneficjent otrzymuje od PFRON w formie papierowej informację o wysokości przyznanego dofinansowania i przelewana jest ustalona kwota. Beneficjent w ciągu 14 dni od jej otrzymania na konto ma prawo się od tej decyzji odwołać wysyłając Wniosek o ustalenie wysokości dofinansowania. Na podstawie otrzymanego wniosku, Fundusz odsyła Decyzję o wysokości dofinansowania.

15 Wypłata dofinansowania Kwota dofinansowania zostaje przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie przewidzianym przepisami prawa, obecnie płatności realizowane są w terminie 25 dni od daty złożenia poprawnego wniosku. Pomiędzy złożeniem poprawnego wniosku a wypłatą dofinansowania Beneficjent może uzyskać informację o wysokości przyznanego dofinansowania przeglądając w Systemie dokument zwany SPD. Zakończenie procesu dofinansowania w SODiR prezentowane jest poprzez zmianę stanu wniosku Wn-D na Zakończony proces decyzyjny dofinansowanie wypłacone

16 Wysokość dofinansowań cz. 3

17 Refundacje Podstawy prawne: 1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2.Rozporządzenia: a.ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 22 lutego 2011, b.rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

18 Co i komu refundujemy? 1. osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. 2. niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składki na ubezpieczenia społeczne rolników: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, emerytalno-rentowe.

19 Podstawowe dokumenty Za okresy od I kwartału 2009 r. Beneficjent rodzaju rolnik, ubiegający się o refundację składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych jest uprawniony do składania co kwartał wniosku Wn-U-A o refundację, który jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Za okresy od stycznia 2009 r. Beneficjent rodzaju niepełnosprawny prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający się o refundację składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, jest uprawniony do składania co miesiąc wniosku Wn-U-G o refundację, który jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

20 Dodatkowe dokumenty 1. Orzeczenie o niepełnosprawności. Wysyłane do PFRONu w celu bieżącej aktualizacji. 2. Zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis. Wysyłane w celu sprawdzenia czy limit de minimis nie został przekroczony zwane INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR (rolnictwo i rybołówstwo)

21 Przebieg procesu refundacji 1. Weryfikacja formalna - autentyczność certyfikatu, - zgodnośc okresów sprawozdawczych, - poprawny rodzaj Beneficjenta II. Weryfikacja merytoryczna - czy dołączono i poprawnie wypełniono wszystkie załączniki? - czy wpisano odpowiednie kwoty refundacji? - czy zgadza się stopień niepełnosprawności z kartoteką PZON?

22 Naliczenie refundacji cz.1 System dalej weryfikuje informacje: 1. czy Beneficjent nie posiada zaległości wobec Funduszu powyżej 100 PLN, 2. czy Beneficjent nie przekroczył obowiązującej dla niego kwoty limitu pomocy de minimis (200 tys. EURO w ciągu 3 lat). 3. na podstawie ostatniego złożonego załącznika INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR sytuację ekonomiczną Beneficjenta, (jeżeli Beneficjent przesyła kilka wniosków do badania sytuacji brany jest załącznik, który wpłynął do Funduszu jako ostatni). W przypadku ustalenia złej sytuacji ekonomicznej SODiR wstrzymuje refundację.

23 Naliczenie refundacji cz Gdy saldo jest zgodne, następuje wypłata na wskazane we wniosku WN-U-G konto, II. Gdy saldo jest niezgodne, Beneficjent otrzymuje od PFRON w formie papierowej informację o wysokości przyznanej refundacji i przelewa ustaloną kwotę. Beneficjent w ciągu 14 dni od jej otrzymania na konto ma prawo się od tej decyzji odwołać wysyłając Wniosek o ustalenie wysokości refundacji. Na podstawie otrzymanego wniosku, Fundusz odsyła Decyzję o wysokości refundacji.

24 Wypłata refundacji Kwota refundacji zostaje przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie przewidzianym przepisami prawa, obecnie płatności realizowane są w terminie 14 dni od daty złożenia poprawnego wniosku. Pomiędzy złożeniem poprawnego wniosku a wypłatą dofinansowania Beneficjent może uzyskać informację o wysokości przyznanej refundacji przeglądając w Systemie dokument zwany SPUG. Zakończenie procesu dofinansowania w SODiR prezentowane jest poprzez zmianę stanu wniosku Wn-D na Zakończony proces decyzyjny refundacja wypłacona.

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych Kto moŝe ubiegać się o pomoc Osoba niepełnosprawna moŝe, jak wszyscy inni, prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu systemowego pt. Wsparcie osób z autyzmem II w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON

Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH ul. Gałczyńskiego 4 00-953 Warszawa 37 skr. 42 tel 022 828 46 96 tel/fax 022 827 86 80 e-mail kzrsiisn@poczta.onet.pl TRÓJKĄT POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych Uprawnienia osób niepełnosprawnych Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz się dowiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Krótka definicja Kim jest osoba niepełnosprawna?

Bardziej szczegółowo

W tym numerze: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do

W tym numerze: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do W tym numerze: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do wynagrodzeń - strona 5 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN Zmiany zasad prowadzenia zbiórek

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWA BAZA PORAD PRAWNYCH zagadnienia podejmowane podczas konsultacji indywidualnych z prawnikiem

INTERNETOWA BAZA PORAD PRAWNYCH zagadnienia podejmowane podczas konsultacji indywidualnych z prawnikiem INTERNETOWA BAZA PORAD PRAWNYCH zagadnienia podejmowane podczas konsultacji indywidualnych z prawnikiem Specyfika pracy przy pilnowaniu mienia-ochronie Podstawa wymiaru czasu pracy jest określona w kodeksie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla osób niepełnosprawnych

INFORMATOR. dla osób niepełnosprawnych INFORMATOR dla osób niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego Leszno 2014 Opracowanie: Urząd Miasta Leszna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI I. Niepełnosprawność....4

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. R E G U L A M I N dotyczący warunków i zasad dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/IiŚ/3(5)/12/14 Minister Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ZATWIERDZAM)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.1. Uwagi ogólne 5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.2. Obowiązki i szczególne uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 5.3. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1 sierpnia 2014 nr 15(255)

1 sierpnia 2014 nr 15(255) dwutygodnik 1 sierpnia 2014 nr 15(255) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl spis treści: Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy Warszawa, maj 2014 r. Opracował: Departament Rynku Pracy, MPiPS _ Strona 2 z 25 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL.06.02.00-30-147/12 Projekt

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRACODAWCOM W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB BEZROBOTNYCH

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRACODAWCOM W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB BEZROBOTNYCH UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRACODAWCOM W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB BEZROBOTNYCH (podstawa prawna ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo