Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA"

Transkrypt

1 Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego, na który ma być realizowana wypłata świadczenia, możemy wprowadzać w systemie: podczas modyfikacji/dodawania danych osoby - z poziomu listy osób (bezpośrednio w danych osoby ubiegającej się o świadczenie), podczas rejestracji wniosku o świadczenie (w danych wnioskodawcy), podczas opracowania decyzji przyznającej świadczenie (modyfikując domyślne dane realizacji świadczenia lub poszczególnej wypłaty w planie wypłat). Uwaga! Nowe numery kont bankowych dla osoby możemy dodawać lub modyfikować bezpośrednio w danych osoby (z poziomu z listy osób) oraz w danych wnioskodawcy (z poziomu wniosku). Usunąć numer konta bankowego dla osoby można jedynie bezpośrednio z danych osoby (od strony listy osób). Podczas opracowania decyzji istnieje możliwość tylko wyboru - istniejącego numeru konta bankowego, na które mają być realizowane świadczenia. 1. Uzupełnianie numeru konta bankowego w danych osoby Dane dotyczące realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego, na które mają być realizowane wypłaty świadczenia, możemy wprowadzić w danych osoby będącej wnioskodawcą, tj. w oknie Dane osoby wywołanego z poziomu listy osób na zakładce Dane dotyczące wypłat. Jeżeli dana osoba ubiega się o świadczenie w ramach kilku obszarów występuje w kilku modułach, np. SR, SW, FA, to dane dotyczące realizacji wypłat możemy wprowadzić wspólne dla wszystkich modułów (SR, SW, FA) lub oddzielnie dla każdego z modułów. Na zakładce Dane dotyczące wypłat prezentowana jest lista modułów, dla których zdefiniowane są dane realizacji (wspólne lub oddzielne dla poszczególnych modułów). Domyślnie lista zawiera jedną pozycję wszystkie (moduły, w których występuje osoba), która prezentuje dane dotyczące realizacji dla wszystkich modułów, w których występuje osoba, w nawiasie dla tej pozycji prezentowane są wszystkie moduły, w których występuje osoba. 1

2 Uwaga! Możliwość modyfikacji, dodawania i usuwania danych realizacji jest dostępna tylko dla tych modułów, do których użytkownik posiada uprawnienia. Informacja o tym, że nie można modyfikować danych realizacji, z powodu braku uprawnień do modułu prezentowana jest w formie komunikatu: Aby wprowadzić dane dotyczące realizacji wypłat: wspólne dla wszystkich modułów, w których występuje osoba, wykonujemy następujące czynności: 1. Zaznaczamy na liście modułów pozycję wszystkie (moduły, w których występuje osoba). 2. W polu Sposób realizacji wskazujemy sposób realizacji świadczeń dla wszystkich modułów np. konto bankowe. 3. W przypadku wybrania sposobu realizacji konto bankowe dodajemy Numer konta, na które będą realizowane wszystkie świadczenia przyznane w ramach wszystkich modułów. 4. Określamy Dzień planowanej wypłaty w miesiącu obowiązujący dla wszystkich modułów. oddzielne dla każdego z modułów, wykonujemy następujące czynności: 1. Na liście modułów wybieramy ikonę Dodaj. 2. W oknie "Dane realizacji" wybieramy nazwę modułu, dla którego chcemy wprowadzić dane realizacji np. moduł SR. 3. Po akceptacji wyboru modułu na liście modułów zostanie dodana kolejna pozycja przypisana do wybranego modułu, dla której możemy wprowadzić dane realizacji dedykowane dla tego modułu. Uwaga! Dodanie nowej pozycji na liście modułów spowoduje, że domyślna pozycja "wszystkie (moduły, w których występuje osoba)" zostanie zmieniona na "pozostałe (pozostałe moduły osoby)", np. dla osoby występującej w modułach SW, FA, SR domyślna pozycja to wszystkie (SW, FA, SR), po dodaniu pozycji dla modułu SR, pozycja domyśla zostanie zmieniona na "pozostałe (SW, FA)". 4. Aby wprowadzić dane realizacji dla dodanego modułu, należy zaznaczyć na liście pozycję dedykowaną dla tego modułu i następnie: W polu Sposób realizacji wskazujemy sposób realizacji wypłaty świadczeń osobie w ramach wybranego modułu, np. konto bankowe. W przypadku wybrania sposobu realizacji konto bankowe dodajemy Numer konta, na które będą realizowane świadczenia przyznane w ramach wybranego modułu. Określamy Dzień planowanej wypłaty w miesiącu obowiązujący dla wybranego modułu. Uwaga! Dane wprowadzone dla pozycji są automatycznie zapisywane po przejściu na inną pozycję na liście modułów. 5. Analogicznie definiujemy dane dotyczące realizacji wypłat dla pozostałych modułów. Uwaga! Wprowadzenie danych realizacji wypłat pozycji pozostałe (moduły, w których występuje osoba) oznacza, że dane wprowadzone dla tej pozycji będą wykorzystywane we wszystkich modułach, w których dana osoba występuje, z pominięciem modułu dla którego zostały wprowadzone indywidualne (oddzielne) dane. Wprowadzenie danych realizacji wypłat dla danego modułu, np. dla SR (dla pozycji oznaczonej w kolumnie Moduł SR ) - oznacza, że wprowadzone dane realizacji będą wykorzystywane wyłączenie we wskazanym module, np. module SR. W pierwszej kolejności system pobiera dane dotyczące realizacji wypłaty zdefiniowane dla danego modułu (np. dla świadczeń rodzinnych dane wprowadzone dla pozycji oznaczonej w kolumnie Moduł jako SR ), a jeżeli osoba nie posiada danych zdefiniowanych dla danego modułu, to pobiera dane zdefiniowane jako wspólne dla wszystkich modułów wprowadzone dla pozycji pozostałe lub wszystkie (moduły, w których występuje osoba). Uwaga! Jeżeli dla wszystkich modułów, w których dana osoba występuje zostaną zdefiniowane oddzielne dane dotyczące realizacji świadczeń, to domyślna pozycja "wszystkie (moduły, w których występuje osoba) " zostanie zmieniona na "pozostałe (brak)". Oznacza to, że pozycja nie jest przypisana do żadnego modułu i nie jest brana pod uwagę przez system podczas pobierana danych dotyczących realizacji dla wniosków, decyzji, list wypłat. Domyślnej pozycji z danymi realizacji nie można usunąć z listy modułów, nawet wówczas gdy nie ma przypisanych żadnych modułów "pozostałe (brak)". Jeżeli jakaś pozycja dotycząca jednego modułu, zostanie usunięta z listy modułów, to domyślna pozycja z danymi realizacji zostanie zmieniona na "pozostałe (usunięty moduł)" i dane realizacji dla tego modułu będą pobierane z danych wprowadzonych dla tej pozycji. 2

3 PRZYKŁADY: Przykład 1: Osoba występuje w ramach trzech modułów: SR, SW, FA, osoba podała jedno konto bankowe dla wszystkich trzech modułów. Chcemy wprowadzić wspólny numer konta bankowego dla wszystkich modułów (SR, SW, FA), na który będą realizowane świadczenia ze wszystkich modułów. W tym celu w oknie Dane osoby na zakładce Dane dotyczące wypłat należy: Na liście modułów zaznaczyć pozycję wszystkie (SW, FA, SR). W polu Sposób realizacji wybrać wartość konto bankowe. W polu Nr konta wskazać/dodać konto bankowe, na które mają być przekazywane wypłaty świadczeń w ramach wszystkich modułów. Zaakceptować zmiany wprowadzone w oknie Dane osoby. Uwaga! Jeżeli osoba wcześniej miała uzupełnione konto bankowe dla konkretnego modułu (np. dla pozycji SR ), to należy usunąć pozycję danych dotyczących realizacji wypłat dla tego modułu (ikona Usuń). Przykład 2: Osoba występuje w ramach dwóch modułów: SR, SW, osoba podała dwa różne konta bankowe do realizacji świadczeń w ramach tych dwóch modułów. Chcemy wprowadzić osobne numery kont bankowych dla dwóch modułów SR i SW. W tym celu w oknie Dane osoby na zakładce Dane dotyczące wypłat należy: Na liście modułów wybrać ikonę Dodaj; W oknie "Dane realizacji" wybrać moduł SR i zaakceptować okno; Zaznaczyć dodaną pozycję na liście modułów; W polu Sposób realizacji wybrać wartość konto bankowe ; W polu Nr konta wprowadzić konto bankowe na które mają być przekazywane wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach modułu SR; W polu Dzień plan. wypłaty wskazać dzień miesiąca, w którym mają być przekazywane wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach modułu SR; Na liście modułów wybrać pozycję "pozostałe (SW)" lub ikonę Dodaj; Jeżeli wybraliśmy ikonę dodawania, to w oknie "Dane realizacji" wybrać moduł SR i zaakceptować okno i zaznaczyć dodaną pozycję na liście modułów; W polu Sposób realizacji wybrać wartość konto bankowe ; W polu Nr konta wprowadzić konto bankowe na które mają być przekazywane wypłaty świadczeń wychowawczych, realizowane w ramach modułu SW; 3

4 W polu Dzień plan. wypłaty wskazać dzień miesiąca, w którym mają być przekazywane wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach modułu SW; Zaakceptować zmiany wprowadzone w oknie Dane osoby. Przykład 3: Osoba występuje w ramach trzech modułów: SR, SW, FA. Osoba podała dwa różne konta bankowe: pierwsze konto bankowe - na które mają być wypłacane świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne, realizowane w ramach modułów SR i FA, drugie konto bankowe - na które mają być wypłacane świadczenia wychowawcze, realizowane w ramach modułu SW. Chcemy wprowadzić osobny numer konta bankowego dla jednego z modułów (SW) oraz wspólne konto bankowe dla pozostałych modułów (SR, FA). W tym celu w oknie Dane osoby na zakładce Dane dotyczące wypłat należy: Na liście modułów zaznaczyć pozycję wszystkie (SR, FA, SW). W polu Sposób realizacji wybrać wartość konto bankowe. W polu Nr konta wskazać/dodać konto bankowe, na które mają być przekazywane wypłaty świadczeń w ramach modułów (SR, FA). Na liście modułów wybrać ikonę Dodaj; W oknie "Dane realizacji" wybrać moduł SW i zaakceptować okno; Zaznaczyć dodaną pozycję na liście modułów; W polu Sposób realizacji wybrać wartość konto bankowe ; W polu Nr konta wprowadzić konto bankowe na które mają być przekazywane wypłaty świadczeń wychowawczych, realizowane w ramach modułu SW; W polu Dzień plan. wypłaty wskazać dzień miesiąca, w którym mają być przekazywane wypłaty świadczeń wychowawczych, realizowane w ramach modułu SW; Zaakceptować zmiany wprowadzone w oknie Dane osoby 4

5 Uwaga! W przypadku, gdy w danych osoby zostaną zmienione dane dot. sposobu realizacji wypłat, w tym zostanie zmieniony sposób realizacji, zmieniony lub usunięty numer konta bankowego, to zmienione dane nie są automatycznie aktualizowane w zaplanowanych do wypłaty świadczeniach dla tej osoby. W takiej sytuacji jeżeli wprowadzone zmiany mają być uwzględnione w zaplanowanych do wypłaty świadczeniach nie umieszczonych na niepotwierdzonych listach wypłat tj. w decyzjach - to aktualizację danych realizacji można zrobić bezpośrednio po akceptacji okna z danymi osoby. Jeżeli osoba posiada zaplanowane do wypłaty świadczenia (o innym sposobie realizacji, ze zmienionym lub usuniętym kontem), system wyświetli komunikat, w którym należy zdecydować czy chcemy zaktualizować dane realizacji w decyzjach. Aby zaktualizować zmienione dane realizacji, w tym zmieniony numer konta bankowego, należy wybrać przycisk Tak i w kolejnym oknie wskazać decyzje, w których chcemy zaktualizować dane realizacji. Wybór decyzji do aktualizacji zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Jeżeli zostały zmienione dane realizacji dotyczące: wszystkich/pozostałych modułów, w których występuje osoba (dane wprowadzone dla pozycji wszystkie/pozostałe (nazwy modułów, w których występuje osoba) ) - to na liście decyzji możemy wskazać decyzje z wszystkich modułów, w których występuje inny sposób realizacji, zmienione lub usunięte konto. konkretnego modułu (dane wprowadzone dla danego modułu np. SR ) - to na liście decyzji możemy wskazać decyzje tylko z modułu, którego dane realizacji wypłat zostały zmienione, w których występuje inny sposób realizacji, zmienione lub usunięte konto. Uwaga! Jeżeli na liście kont osoby zostanie zmodyfikowane konto bankowe, które jest wykorzystane na niezrealizowanych wypłatach, to po zatwierdzeniu zmian wprowadzonych dla numeru konta, pojawi się komunikat, informujący o decyzjach i listach wypłat, na których wykorzystywane jest zmodyfikowane konto: Konto bankowe zostanie zmodyfikowane na niezrealizowanych wypłatach w następujących decyzjach: nr decyzji. Konto występuje także w niepotwierdzonych wypłatach na listach: nr listy wypłat. Po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian dla konta, zmodyfikowane konto bankowe zostanie zaktualizowane we wszystkich decyzjach, wymienionych w tym komunikacie. Konto bankowe występujące na wskazanych niepotwierdzonych listach wypłatach nie zostanie zmienione czynność tę Użytkownik musi dokonać sam, wykonując aktualizację danych osoby w systemie (menu Administracja>Pakiet narzędziowy>aktualizacja danych osób w systemie). Szczegółowy opis wykonania tej czynności jest opisany w dokumentacji użytkownika w rozdziale Aktualizacja danych osobowych w systemie. 2. Uzupełnianie numeru konta bankowego we wniosku Dane dotyczące realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego, na które mają być realizowane wypłaty świadczenia, możemy wprowadzić podczas rejestracji/modyfikacji wniosku o świadczenie w danych wnioskodawcy na zakładce Dane dotyczące wypłat. Wprowadzone we wniosku dane dotyczące realizacji wypłat (sposób realizacji, dzień planowanej wypłaty, numer konta bankowego) zostaną automatycznie podpowiedziane dla decyzji przyznającej świadczenia utworzonej na podstawie tego wniosku. Domyślnie we wniosku dane dotyczące realizacji wypłat, w tym numer konta bankowego, podpowiadają się z aktualnych danych osobowych wnioskodawcy, tj. na podstawie danych wprowadzonych w oknie Dane osoby wywołanym z poziomu listy osób. 5

6 Uwaga! Jeżeli w aktualnych danych osoby, będącej wnioskodawcą, zdefiniowane są dane dotyczące realizacji wypłat: wspólne dla wszystkich modułów, w których występuje osoba (wprowadzone dla pozycji wszystkie (moduły, w których występuje osoba) ) - to dla każdego wniosku rejestrowanego w ramach poszczególnych modułów będą podpowiadać się te same dane. oddzielne dla poszczególnych modułów (wprowadzone dla pozycji dotyczących danego modułu, np. SR) - to dla każdego wniosku rejestrowanego w ramach danego modułu zostaną podpowiedziane dane wprowadzone dla tego modułu. wspólne dla pozostałych modułów, w których występuje osoba (wprowadzone dla pozycji pozostałe (moduły, w których występuje osoba) ) - to dla każdego wniosku rejestrowanego w ramach pozostałych modułów będą podpowiadać się te same dane. Domyślnie podpowiedziane we wniosku dane dotyczące realizacji wypłat możemy dowolnie modyfikować. Zmiana we wniosku danych dotyczących realizacji wypłat: Zawsze wpływa na decyzję, utworzoną na podstawie wniosku - domyślnie w decyzji podpowiadają się dane realizacji wypłaty wprowadzone we wniosku. Może mieć wpływ na istniejące plany wypłat osoby w innych decyzjach. Jeżeli we wniosku wprowadzimy sposób realizacji i/lub konto bankowe inne niż widnieje w danych osobowych, a parametr systemowy CZY AKTUALIZOWAĆ SPOSÓB REALIZACJI WYPŁAT PO ZMODYFIKOWANIU PARAMETRÓW REALIZACJI NA WNIOSKU: - jest ustawiony na TAK, to przy zapisywaniu wniosku nastąpi aktualizacja sposobu realizacji wypłat oraz numeru konta bankowego w istniejących planach wypłat dla osoby. Podczas zapisywania danych wniosku, jeżeli system odnajdzie pozycje planu wypłat dla osoby, której dotyczy zapisywany wniosek, w których będzie inny sposób realizacji wypłaty lub inny numer konta bankowego, to w oknie Porównanie danych osobowych we wniosku z danymi w systemie wyświetli informację o znalezionych różnicach i wówczas należy zweryfikować i potwierdzić, które dane chcemy zaktualizować. - jest ustawiony na NIE, to przy zapisywaniu wniosku nie nastąpi aktualizacja sposobu realizacji wypłat oraz numeru konta bankowego w istniejących planach wypłat dla osoby. Może mieć wpływ na zmianę danych dotyczących realizacji wypłat wprowadzonych w aktualnych danych osoby, której dotyczy wniosek: Jeżeli we wniosku wprowadzimy sposób realizacji i/lub konto bankowe inne niż jest zapisane w aktualnych danych osoby, to system zaktualizuje zmienione dane w aktualnych danych osoby (w oknie Dane osoby wywołanym z listy osób na zakładce Dane dotyczące wypłat). Aktualizacja danych nastąpi jeżeli po akceptacji danych wniosku Użytkownik potwierdzi chęć aktualizacji tych danych. W takiej sytuacji podczas zapisywania danych wniosku, jeżeli system odnajdzie w danych osoby, będącej wnioskodawcą, inne dane dotyczące realizacji wypłat niż zostały wprowadzone na wniosku (np. inny sposób realizacji wypłaty lub inny numer konta bankowego), to w oknie Porównanie danych osobowych we wniosku z danymi w systemie wyświetli informację o znalezionych różnicach, wówczas należy zweryfikować i potwierdzić, które dane zmienione na wniosku chcemy zaktualizować w systemie w aktualnych danych osoby. Zaznaczona opcja w kolumnie Czy aktualizować oznacza, że dana, dla której ta opcja jest zaznaczona, zostanie zaktualizowana nadpisana w systemie. Chęć potwierdzenia aktualizacji w systemie wskazanych danych potwierdzamy przez wybranie w oknie Porównanie danych osobowych we wniosku z danymi w systemie ikony Akceptuj. 6

7 Sposób obsługi porównania/aktualizacji danych we wniosku z danymi w systemie został opisany w podręczniku użytkownika w rozdziale Obsługa klienta>rejestracja i kwalifikacja wniosku>porównywanie danych osobowych we wniosku z danymi w systemie. Sposób, w jaki system zapisze zmodyfikowane we wniosku dane dotyczące realizacji wypłat zależy od tego, czy w danych osoby, będącej wnioskodawcą dla modułu, którego dotyczy modyfikowany wniosek, zdefiniowano oddzielne dane dotyczące realizacji. Jeżeli w danych osoby: - są zdefiniowane oddzielne dane dotyczące realizacji dla modułu, którego dotyczy wniosek, to wówczas system zawsze zapisuje/aktualizuje dane realizacji dla tego modułu. Przykład: W danych osoby są zdefiniowane oddzielne dane realizacji dla modułu SW. Po rejestracji nowego wniosku o SW z nowym numerem konta, system zapisze/zaktualizuje nowy numer konta w danych osoby dla modułu SW. - nie zdefiniowano oddzielnych danych dotyczących realizacji dla modułu, którego dotyczy wniosek, to wówczas, sposób w jaki system zapisze zmodyfikowane we wniosku dane zależy od ustawienia parametrów systemowych: CZY DODAĆ OSOBNY ZESTAW DANYCH REALIZACJI PRZY AKCEPTACJI WNIOSKU SR - parametr domyślnie ustawiony na NIE CZY DODAĆ OSOBNY ZESTAW DANYCH REALIZACJI PRZY AKCEPTACJI WNIOSKU FA - parametr domyślnie ustawiony na NIE CZY DODAĆ OSOBNY ZESTAW DANYCH REALIZACJI PRZY AKCEPTACJI WNIOSKU SW - parametr domyślnie ustawiony na TAK. Parametry te decydują o tym czy po modyfikacji danych realizacji wypłat na rejestrowanym wniosku nowe dane dotyczące realizacji wypłat (w tym numer konta bankowe) mają być zapisywane w aktualnych danych osoby jako dane dotyczące tylko modułu, którego dotyczy rejestrowany wniosek (czy system ma dodać osobne zestaw danych realizacji dla danego modułu), czy tylko mają być uaktualniane i zapisywane jako dane wspólne dla wszystkich modułów, w których występuje osoba. Przy domyślnym ustawieniu parametrów działanie systemu jest następujące: W przypadku zmiany danych realizacji wypłat na wniosku SR lub FA, zmienione dane realizacji (w tym nowy numer konta bankowego) zostaną zapisane w danych osoby na zakładce Dane dotyczące wypłat: w danych zdefiniowanych jako dane wspólne dla wszystkich/pozostałych modułów, w których występuje osoba, tj. dla pozycji wszystkie (moduły, w których występuje osoba) lub pozostałe (moduły, w których występuje osoba)" jeżeli w danych osoby brak zdefiniowanych oddzielnych danych realizacji dla modułu SR lub FA; w danych zdefiniowanych oddzielnie dla modułu SR lub FA, jeżeli w danych osoby istnieją zdefiniowane osobne dane dotyczące realizacji dla modułu SR lub FA. W przypadku zmiany danych realizacji wypłat na wniosku SW, zmienione dane realizacji (w tym nowy numer konta bankowego) zostaną zapisane w danych osoby na zakładce Dane dotyczące wypłat - w danych zdefiniowanych dla modułu SW, tj. dla pozycji SW. Jeżeli osoba, której dotyczy wniosek, w aktualnych danych osobowych: nie miała zdefiniowanych oddzielnych danych realizacji dla modułu SW, to dane wprowadzone na wniosku SW zostaną dodane dla modułu SW (pojawi się nowa pozycja SW zawierająca dane realizacji dla tego modułu). miała zdefiniowane oddzielne dane realizacji dla modułu SW, to dane wprowadzone na wniosku SW zastąpią dotychczasowe dane wprowadzone dla modułu SW. Takie ustawienie parametrów zapewnia z poziomu rejestracji wniosku SW automatyczne rozdzielanie sposobu realizacji wypłat (w tym numeru konta bankowego) na odrębny moduł, niż jest zdefiniowany w pozycjach dla pozostałych modułów. Dzięki temu Użytkownik nie musi dodatkowo wykonywać tej operacji ręcznie - od strony aktualnych danych osoby opisanej w rozdziale Uzupełnianie numeru konta bankowego w danych osoby. Jeżeli wszystkie powyższe parametry zostaną ustawione na wartość NIE i w systemie nie zdefiniowano oddzielnych danych dotyczących realizacji dla oddzielnych modułów to po zmodyfikowaniu danych realizacji wypłat we wniosku niezależenie od modułu, którego dotyczy wniosek, system zaktualizuje dane realizacji w aktualnych danych osoby będącej wnioskodawcą - w zakresie danych zdefiniowanych jako dane wspólne dla wszystkich modułów, w których występuje osoba, tj. w danych wprowadzonych dla pozycji wszystkie (moduły, w których występuje osoba). 7

8 Jeżeli wszystkie powyższe parametry zostaną ustawione na wartość TAK i w systemie nie zdefiniowano oddzielnych danych realizacji dla modułów, to po zmodyfikowaniu danych realizacji wypłat we wniosku system w aktualnych danych osoby będącej wnioskodawcą utworzy osobny zestaw danych dotyczących realizacji dla modułu, w którym rejestrowany jest nowy wniosek. Uwaga! Jeżeli chcemy, aby zmodyfikowane na wniosku dane realizacji wypłat były aktualizowane/zapisywane tylko dla modułu, którego dotyczy wniosek, należy wszystkie wskazane wyżej parametry systemowe ustawić na TAK. Przykład: Osoba występująca w ramach modułów SR, FA, w danych osoby ma zdefiniowane wspólne dla wszystkich modułów dane dotyczące realizacji wypłat (wprowadzone dla pozycji wszystkie (SR, FA) ): sposób realizacji konto bankowe, numer konta 001. Parametr CZY DODAĆ OSOBNY ZESTAW DANYCH REALIZACJI PRZY AKCEPTACJI WNIOSKU SW jest ustawiony na TAK. Osoba złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze, w którym podała inny numer konta bankowego - 002, na który ma być wypłacane świadczenie wychowawcze. Podczas rejestracji wniosku o świadczenie wychowawcze pracownik w danych wnioskodawcy wprowadził numer konta bankowego Po akceptacji danych wniosku pracownik potwierdził chęć aktualizacji danych osoby w systemie w zakresie konta bankowego. Po wykonaniu powyższych czynności system na podstawie danych wprowadzonych we wniosku dokona zmian w aktualnych danych osoby, będącej wnioskodawcą, uzupełniając dane dotyczące realizacji wypłat dla modułu SW jako: sposób realizacji konto bankowe, numer konta W końcowym efekcie w aktualnych danych osoby osoba ta będzie mieć uzupełnione następujące dane dotyczące wypłat: dla pozostałych modułów (dla pozycji pozostałe (SR,FA) ), jako sposób realizacji konto bankowe, numer konta dla pozycji SW, jako sposób realizacji konto bankowe, numer konta Uzupełnianie numeru konta bankowego w decyzji W danych decyzji dane dotyczące sposobu realizacji wypłaty świadczenia przyznanego decyzją, w tym informację o numerze konta bankowego, na które ma być wypłacane świadczenie, możemy wprowadzić w danych świadczenia w oknie Dane świadczenia w sekcji Plan wypłat. 8

9 Podczas opracowania decyzji przyznającej świadczenia domyślnie jako dane dotyczące realizacji świadczenia (sposób realizacji, dzień planowanej wypłaty, numer konta bankowego) podpowiadają się dane wprowadzone we wniosku, na podstawie którego opracowywana jest decyzja. Uwaga! Jeżeli we wniosku, na podstawie którego tworzona jest decyzja, nie określono żadnego sposobu realizacji wypłaty, w tym nie wprowadzono numeru konta bankowego, to wówczas w decyzji w zależności od ustawienia parametru systemowego WYPŁATA GOTÓWKĄ(T) LUB PRZEKAZEM POCZTOWYM(N) domyślnie podpowiadany jest sposób realizacji wypłaty jako gotówka (przy ustawieniu parametru na T) lub przekaz pocztowy (przy ustawieniu parametru na N). Jeżeli we wniosku, na podstawie którego tworzona jest decyzja, określono sposób realizacji jako konto bankowe i wprowadzono numer konta bankowego, to niezależnie od ustawień parametru WYPŁATA GOTÓWKĄ(T) LUB PRZEKAZEM POCZTOWYM(N) w tworzonej decyzji automatycznie podpowie się sposób realizacji wypłaty jako konto bankowe i numer konta bankowego wprowadzony we wniosku. Podczas opracowania, modyfikacji danych decyzji przyznającej świadczenie nie jest możliwa modyfikacja numeru konta osoby lub dodanie nowego numeru konta dla osoby. W przypadku konieczności zmiany sposobu realizacji świadczenia lub zmiany numeru konta bankowego można wskazać jedynie wcześniej wprowadzony dla osoby numer konta bankowego (wprowadzony w danych osoby lub z poziomu wniosku). Uwaga! Zmiana domyślnie podpowiedzianego w decyzji sposobu realizacji wypłaty świadczenia oraz numeru konta bankowego ma znaczenie tylko dla realizacji świadczenia przyznanego tą decyzją. Zmiany sposobu realizacji wypłaty, w tym zmiany numeru konta bankowego, na które ma być wypłacane świadczenie można dokonać dla całego planu wypłat świadczeń (przed wygenerowaniem planu wypłat) lub dla poszczególnych pozycji utworzonego planu wypłat. 4. Pobieranie numeru konta bankowego na listę wypłat Podczas generowania list wypłat o sposobie realizacji "konto bankowe" lub "autowypłata", informacja o numerze konta bankowego, na które ma zostać zrealizowana wypłata świadczenia jest pobierana w zależności od ustawienia parametru systemowego CZY PRZY GENEROWANIU LISTY WYPŁAT NR KONTA POBIERANY ZAWSZE Z AKTUALNYCH DANYCH OSOBY. Jeżeli parametr ten jest ustawiony na: TAK - to numer konta bankowego jest pobierany zawsze z aktualnych danych osoby, będącej odbiorcą świadczenia (tj. z danych wprowadzonych w oknie Dane osoby na zakładce Dane dotyczące wypłat). NIE - to numer konta bankowego jest pobierany zawsze z danych wprowadzonych w decyzji. Uwaga! Na etapie generowania i modyfikacji list wypłat nie jest możliwa modyfikacja danych dotyczących sposobu realizacji świadczeń, w tym zmiana numeru konta bankowego. Uwaga! W przypadku gdy dla osoby, której wypłaty są umieszczone na niepotwierdzonej liście wypłat, zostanie zmieniony numer konta bankowego i zachodzi konieczność zmiany tego konta również na liście wypłat, to zmiany numeru konta na liście wypłat możemy dokonać poprzez aktualizację danych osoby w systemie (menu Administracja>Pakiet narzędziowy>aktualizacja danych osób w systemie). Szczegółowy opis wykonania tej czynności jest opisany w podręczniku Użytkownika, w rozdziale Aktualizacja danych osobowych w systemie. 9

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM/DS/DC

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM/DS/DC Opis zmian w wersji 2-8.3 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM/DS/DC 1. Dodanie możliwości wykonania rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z zadań z zakresu rządowego programu Dobry start wraz

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z realizacji ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis zmian zrealizowanych w Oprogramowaniu do Obsługi Stypendiów (ST) w nowej technologii

Opis zmian zrealizowanych w Oprogramowaniu do Obsługi Stypendiów (ST) w nowej technologii Opis zmian zrealizowanych w Oprogramowaniu do Obsługi Stypendiów (ST) w nowej technologii Oprogramowanie do Obsługi Stypendiów Szkolnych (ST) jest systemem wspierającym pracę użytkowników w realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM/ST

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM/ST Opis zmian w wersji 2-5.4 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM/ST 1. Dostosowanie systemu do generowania i eksportowania miesięcznego sprawozdania z zakresu świadczeń wychowawczych wg nowego wzoru obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza

Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja przedstawia obsługę czynności związanych z przekazaniem decyzji do windykacji, wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych dla osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

Szablony wywiadów dla terminali mobilnych

Szablony wywiadów dla terminali mobilnych Szablony wywiadów dla terminali mobilnych Administrator systemu ma możliwość definiowania szablonów wywiadów dla terminali mobilnych dla wszystkich części rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przeprowadzając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania przy obsłudze spraw w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody

Instrukcja postępowania przy obsłudze spraw w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody Instrukcja postępowania przy obsłudze spraw w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody Spis treści I. Rejestracja spraw z poziomu listy spraw... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/SW/FA) usług grupowych (ZUS, MEN, MNSiW), dostępnych w ramach CSIZS

Instrukcja obsługi w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/SW/FA) usług grupowych (ZUS, MEN, MNSiW), dostępnych w ramach CSIZS Instrukcja obsługi w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/SW/FA) usług grupowych (ZUS, MEN, MNSiW), dostępnych w ramach CSIZS Emp@tia Spis treści Obsługa raportów udostępnianych w ramach usług grupowych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania przy obsłudze spraw w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody

Instrukcja postępowania przy obsłudze spraw w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody Instrukcja postępowania przy obsłudze spraw w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody Spis treści I. Rejestracja spraw i dokumentów w ramach sprawy...

Bardziej szczegółowo

Jak nadać dokumentowi żądany numer?

Jak nadać dokumentowi żądany numer? Finanse Jak nadać dokumentowi żądany numer? Aplikacja Finanse automatycznie nadaje tworzonym dokumentom kolejne numery, zgodnie ze wzorcem numeracji zdefiniowanym dla danego typu dokumentów. Wzorce numeracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania sprawozdania Monitoring spraw w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody

Instrukcja generowania sprawozdania Monitoring spraw w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody Instrukcja generowania sprawozdania Monitoring spraw w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody Spis treści I. Generowanie sprawozdania Monitoring spraw...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów

Opis zmian w wersji aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów Opis zmian w wersji 1.1.1 aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów 1. Dodanie możliwości wykonania wydruku wniosku o wypożyczenie, poprzez wybranie menu Wydruki -> Wydruk wniosku o wypożyczenie w oknie

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w systemie POMOST Std

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w systemie POMOST Std Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w systemie POMOST Std Spis treści Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail... 3 Czynności administracyjne...

Bardziej szczegółowo

Sigma Moduł dla szkół

Sigma Moduł dla szkół Sigma Moduł dla szkół Jak zmodyfikować projekt planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół? Projekt planu finansowego może powstać przy użyciu mechanizmów dostępnych w module Arkusz Optivum. Taki projekt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Usługa Sygnity SmsService jest przeznaczone do wysyłania wiadomości tekstowych na telefony klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. Jak opisać składniki wynagrodzenia i potrącenia na umowie nauczyciela?

Płace VULCAN. Jak opisać składniki wynagrodzenia i potrącenia na umowie nauczyciela? Płace VULCAN Jak opisać składniki wynagrodzenia i potrącenia na umowie nauczyciela? Aby program Płace VULCAN naliczył nauczycielowi wynagrodzenie za wybrany miesiąc, konieczne jest wprowadzenie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Obsługa wniosków w wersji Oprogramowania SR, FA i SW

Obsługa wniosków w wersji Oprogramowania SR, FA i SW Obsługa wniosków w wersji 2-1.9 Oprogramowania SR, FA i SW Wersja 2-1.9 Oprogramowania SR, FA i SW wprowadza nowy sposób rejestracji wniosku, opracowany aby ułatwić i przyspieszyć Państwa pracę. Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW)

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW) Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW) Spis treści Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail...

Bardziej szczegółowo

Świadczenie rodzicielskie w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity

Świadczenie rodzicielskie w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Świadczenie rodzicielskie w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Wstęp Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja

Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja 20-0.0 Instalacja pakietu Przed zainstalowaniem pakietu należy wykonać kopię bazy danych. Pakiet należy zainstalować poprzez uruchomienie go na każdej stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Usługa Sygnity SmsService jest przeznaczone do wysyłania wiadomości tekstowych na telefony klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w systemie POMOST Std

Opis zmian w systemie POMOST Std Opis zmian w systemie POMOST Std 1-11.0 Spis treści Opis zmian w systemie POMOST Std 1-11.0... 1 Wstęp... 1 Poczta elektroniczna systemu Emp@tia... 2 Skrzynka odbiorcza... 3 Wczytanie odebranego wniosku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wniosków o świadczenie Dobry start w Oprogramowaniu do Obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW)

Instrukcja obsługi wniosków o świadczenie Dobry start w Oprogramowaniu do Obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW) Instrukcja obsługi wniosków o świadczenie Dobry start w Oprogramowaniu do Obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW) Spis treści Licencje... 2 Rejestracja wniosku o świadczenie Dobry start... 3 Opracowanie decyzji/informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity Service

Instrukcja instalacji usługi Sygnity  Service Instrukcja instalacji usługi Sygnity EmailService Usługa Sygnity EmailService jest przeznaczona do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną do klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik, w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM)

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM) Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM) 14 września 2017r. Spis treści Włączenie obsługi powiadomień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w systemie POMOST Std

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w systemie POMOST Std Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w systemie POMOST Std Spis treści Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail... 3 Czynności administracyjne...

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.0 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM 1. Dostosowanie systemu do wymagań Ministerstwa związanych z przejściem na nową wersję usługi Centralnej Bazy Beneficjentów - stara

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami KS-ZSA Mechanizm centralnego zarządzania rolami 1. Opis funkcjonalności W KS-ZSA zostaje udostępniona funkcji centralnego zarządzania rolami. W samym programie jest możliwość tworzenia centralnej roli

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM Opis zmian w wersji 2-7.0 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM 1. Dostosowanie Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Wychowawczych na poziomie Gminy do obsługi wniosków o świadczenie Dobry start, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM Opis zmian w wersji 2-5.3 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM 1. Dodanie wyliczania danych dla tabeli F sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Obsługa wniosków w wersji Oprogramowania SR, FA i SW

Obsługa wniosków w wersji Oprogramowania SR, FA i SW Obsługa wniosków w wersji 2-1.9 Oprogramowania SR, FA i SW Wersja 2-1.9 Oprogramowania SR, FA i SW wprowadza nowy sposób rejestracji wniosku, opracowany aby ułatwić i przyspieszyć Państwa pracę. Przed

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

INFO-R. Instalacja pakietu programów obsługujących platformę

INFO-R. Instalacja pakietu programów obsługujących platformę INFO-R Instalacja pakietu programów obsługujących platformę Emp@tia Instalacja pakietu programów obsługujących współpracę z platformą Emp@tia 1. Ze strony www.info-r.pl pobieramy pakiet programów obsługujących

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/SW/FA

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/SW/FA Opis zmian w wersji G-1.03-2-2.4 Oprogramowania do Obsługi SR/SW/FA 1. Dodanie okresów opieki naprzemiennej w obszarze SW. a) okresy te jako element zbioru centralnego są wymagane do uzupełnienia dla dzieci,

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik, w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 9.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik wersja 9.01.001 1. CEL DOKUMENTU Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI 1. OPIS OKNA 3 2. OTWIERANIE OKNA 3 3. ZAWARTOŚĆ OKNA 4 3.1. WIDOK AKTYWNE ALERTY 4 3.2. WIDOK HISTORIA NOWO WYGENEROWANYCH ALERTÓW 4 3.3. DEFINIOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI SYSTEMU POMOST STD

ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI SYSTEMU POMOST STD ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI 3-12.3 SYSTEMU POMOST STD 1. Dodanie automatu do grupowej zmiany kwot harmonogramów realizacji posiłków, po zmianie ceny jednego posiłku realizowanego przez konkretną

Bardziej szczegółowo

Opisany sposób nie dotyczy wycieczek, które należy rejestrować w widoku Dziennik/ Wycieczki.

Opisany sposób nie dotyczy wycieczek, które należy rejestrować w widoku Dziennik/ Wycieczki. UONET+ Jak dokumentować lekcje, których nie można powiązać z konkretnym przedmiotem (np. lekcje biblioteczne)? W poradzie pokażemy, jak w systemie UONET+ dokumentować tzw. inne zajęcia, czyli lekcje, na

Bardziej szczegółowo

Zamówienia algorytmiczne

Zamówienia algorytmiczne Zamówienia algorytmiczne Strona 1 z 13 Spis treści 1. Działanie zamówień algorytmicznych... 3 2. Konfiguracja... 3 2.2 Włączenie zamówień algorytmicznych poprzez wybór typu zamówienia... 3 2.3 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 10.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus 1. C E L D O K U M E N T U Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują z aktualną wersją

Bardziej szczegółowo

Indywidualny numer rachunku składkowego należy odpowiednio wprowadzić w konfiguracji programu.

Indywidualny numer rachunku składkowego należy odpowiednio wprowadzić w konfiguracji programu. Przelew ZUS Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2018 roku

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU WEWNĘTRZNEGO EGZAMINÓW PISEMNYCH W OŚRODKU.

PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU WEWNĘTRZNEGO EGZAMINÓW PISEMNYCH W OŚRODKU. PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU WEWNĘTRZNEGO EGZAMINÓW PISEMNYCH W OŚRODKU. Spis treści 1. Definiowanie sal egzaminacyjnych... 2 b) Dodawanie sali... 2 c) Modyfikacja parametrów sali... 3 d) Usuwanie sali...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. Świadectwa pracy w enova

Strona 1 z 10. Świadectwa pracy w enova Świadectwa pracy w enova Strona 1 z 10 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja...3 3. Generowanie świadectwa pracy w programie...4 3.2 Wystawienie świadectwa pracy...4 3.3 Ewidencjonowanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE WIKAMP Dotyczy wersji systemu z dnia

INSTRUKCJE WIKAMP Dotyczy wersji systemu z dnia INSTRUKCJE WIKAMP Dotyczy wersji systemu z dnia 22.04.2016 Spis treści: Jak zmienić hasło?... 1 Jak zmodyfikować profil użytkownika?... 5 Jak zmienić hasło? 1 S t r o n a Hasło umożliwia zalogowanie się

Bardziej szczegółowo

Czynności, jakie powinien wykonać płatnik składek po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Czynności, jakie powinien wykonać płatnik składek po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Czynności, jakie powinien wykonać płatnik składek po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus 1. C E L D O K U M E N T U Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują z aktualną wersją

Bardziej szczegółowo

Ustawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków

Ustawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków spis kroków Krok 1 Słownik lokalizacji...2 Krok 2 Słownik lokalizacji asortymentu...4 Krok 3 - Utworzenie powiązania lokalizacji z asortymentem...7 Krok 3.1 Utworzenie powiązania z poziomu Słownika Lokalizacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI SYSTEMU POMOST STD

ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI SYSTEMU POMOST STD ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI 3-18.2 SYSTEMU POMOST STD Aktualizacji 3-18.2 można dokonać z wersji 3-18.0 lub 3-18.1. Dane osobowe na wszystkich ilustracjach są fikcyjne. 1. Umożliwienie zaplanowania

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Zastępstwa

UONET+ moduł Zastępstwa UONET+ moduł Zastępstwa Rozliczanie godzin nauczycieli Przewodnik Moduł Zastępstwa wspomaga planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz rozliczanie godzin nauczycieli (stałych godzin ponadwymiarowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060

POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060 POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060 1. Rozliczanie dożywania z art. 6a Po otrzymaniu ze szkoły listy dzieci korzystających z dożywania w ramach art. 6a, wybieramy z głównego okna Pomostu ikonkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji kontraktowania świadczeń Zakres czynności do wykonania na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity Service

Instrukcja instalacji usługi Sygnity  Service Instrukcja instalacji usługi Sygnity EmailService Usługa Sygnity EmailService jest przeznaczona do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną do klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM/ST)

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM/ST) Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM/ST) 8 listopada 2018r. Spis treści Włączenie obsługi powiadomień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i korzystania z usługi Portalu Beneficjenta - Integracja z POMOST Std

Instrukcja konfiguracji i korzystania z usługi Portalu Beneficjenta - Integracja z POMOST Std Instrukcja konfiguracji i korzystania z usługi Portalu Beneficjenta - Integracja z POMOST Std 14 lutego 2019r. Spis treści Konfiguracja komunikacji Systemu Dziedzinowego POMOST Std z Portalem Beneficjenta...

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych System UONET+ może być wykorzystywany do dokumentowania zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych. Ponieważ w szkołach tych słuchacze

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 SPIS TREŚCI 1. Zamówienie kuriera do listów...3 3. Zamówienie kuriera bez listów...7

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI

usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI I Naliczanie należności za czesne usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI Dziekanat tworzy propozycję należności (odsetki dołu) z terminami płatności zgodnymi z umowami. Jeżeli decyzja o przyjęciu na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI Instalacja modułu spedycyjnego 2-4 Konfiguracja i opis ustawień w module Poczta Polska.5-12 Zarządzanie zbiorami 13 Przygotowanie przesyłki.14-18

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Wprowadzanie planów lekcji oddziałów przez wychowawców W systemie UONET+ plany lekcji oddziałów może wprowadzić administrator w module Administrowanie lub wychowawcy oddziałów w module

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z kalendarza sprawdzianów i kartkówek?

Jak korzystać z kalendarza sprawdzianów i kartkówek? UONET+ Jak korzystać z kalendarza sprawdzianów i kartkówek? Kalendarz sprawdzianów i kartkówek dostępny jest w module Dziennik i służy do wpisywania zapowiadanych w oddziale sprawdzianów i kartkówek. System

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo