Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa"

Transkrypt

1 Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca 2 podać definicję marketingu, marketingu w hotelarstwie i marketingu usług; podać istotę marketingu; wymienić cechy usług z punktu widzenia hotelarstwa; wyjaśnić pojęcia związane z marketingiem tj.: potrzeba, pragnienie, popyt, produkt/usługa, wartość, cena, wymiana, transakcja, rynek, marketing; wymienić działy organizacyjne obiektu hotelarskiego; podać definicję orientacji produkcyjnej, orientacji dystrybucyjnej (sprzedażowej) wyjaśnić pojęcie koncepcji marketingowej; podać definicję systemu marketingowego; podać definicję strategii przedsiębiorstwa; podać elementy strategii marketingowej; wyjaśnić pojęcie rynku docelowego; podać definicję rynku; wymienić rodzaje rynków; podać kryteria klasyfikacji rynku branży hotelarskiej; podać definicje otoczenia rynkowego; podać definicję otoczenia przedsiębiorstwa hotelowego; wyjaśnić pojęcie: sektor działania przedsiębiorstwa; podać definicje mechanizmu rynkowego; wyjaśnić pojęcia: popyt na usługi hotelarskie, podaż usług hotelarskich, cena usług/produktów hotelarskich; podać definicję segmentacji rynku; podać definicję gościnności w hotelarstwie i modelu gościnności ; podać elementy, które mają istotny wpływ na model gościnności; wymienić rodzaje osobowości ludzkich; zdefiniować rodzaje osobowości gościa hotelowego; wymienić elementy dyspozycji intelektualnych człowieka; podać definicję potrzeby; podać definicję savoir-vivre; wyjaśnić pojęcie VIP a; podać definicję etyki zawodowej; wymienić cechy i umiejętności, które hotelarz musi bezwzględni posiadać; podać definicję ekohotelu (ekologicznego hotelu); podać definicję marketingu-mix; wymienić elementy marketingu-mix; podać elementy koncepcji marketingu-mix formuła 4P, 5P, 7P, 4C; podać definicję produktu; wskazać funkcje produktu; wymienić cechy produktu; podać definicję wyposażenie produktu; 1

2 wyjaśnić pojęcia: jakość, marka, opakowanie, oznakowanie, gwarancja, usługa posprzedażowa; podać definicję warstwowej koncepcji produktu/usługi; wymienić elementy warstwowej koncepcji produktu/usługi; wyjaśnić pojęcie marki hotelowej; podać elementy marki hotelowej; wymienić rodzaje marek; podać definicję cyklu życia produktu/usługi; wymienić fazy cyklu życia produktu; wymienić fazy cyklu życia usługi; podać cechy charakterystyczne dla poszczególnych faz cyklu życia produktu oraz usługi: wyjaśnić pojęcie macierzy BCG; podać definicję asortyment/produkt-mix; wyjaśnić pojęcie nowy produkt ; zdefiniować produkt jako element marketingu-mix; wymienić rodzaje produktów/usług oferowane przez każdy obiekt hotelarski; podać definicję ceny; podać definicję negocjacji; wyjaśnić pojęcie dystrybucji; wyjaśnić pojęcia kanału dystrybucji i strumienia; wyjaśnić pojęcie allotmentu; podać definicję promocji i reklamy; wyjaśnić pojęcie public relations i publicity; wyjaśnić pojęcie personel; Ocena dostateczna 3 zobrazować miejsce marketingu w procesie gospodarczym; wymienić zadania marketingu; wymienić rodzaje marketingu stosowane w praktyce; podać zadania realizowane przez dział marketingu; zobrazować system marketingowy; wymienić elementy systemu marketingowego; wymienić rodzaje strategii w układzie produkt rynek; wymienić główne kryteria wyboru strategii; podać procedurę projektowania strategii; opisać działanie rynku; wymienić cztery zasadnicze grupy hoteli ze względu na systematykę określającą rodzaje obiektów hotelarskich; wymienić rodzaje obiektów hotelarskich zgodnie z ustawą o usługach turystycznych; zobrazować schemat otoczenia przedsiębiorstwa; wymienić elementy otoczenia pośredniego i bezpośredniego; wymienić i opisać czynniki wpływające na obiekt hotelarski działający w sektorze; omówić prawo popytu i podaży; wyjaśnia czym jest cena równowagi rynkowej i jak jest ona ustalana, wymienić podmioty rynku hotelarskiego będące w grupie nabywców, oferentów, podmiotów turystyki politycznej; podać warunki istnienia segmentacji rynku; 2

3 wymienić cechy prawidłowo wyodrębnionego segmentu; opisać wybrane segmenty rynku wyodrębnione podczas segmentacji; wymienić i scharakteryzować aspekty gościnności; wymienić i opisać elementy modelu gościnności; określić elementy wywierające wpływ na model gościnności; scharakteryzować podstawowe typy gości hotelowych tj.: rozmowni, cisi, zdecydowani, niezdecydowani, ufni, nieufni; opisać język ciała; podać potrzeby niższego i wyższego rzędu; wymienić potrzeby gościa hotelowego; podać sposoby zapobiegania zmniejszaniu się liczby gości hotelowych; wymienić metody zatrzymania gości hotelowych; obsłużyć VIP a; określić wymogi savoir-vivre; wskazać cechy, które hotelarz powinien posiadać; wymienić cechy, które hotelarz nie powinien posiadać; określić czym powinien charakteryzować się ekohotel; wymienić elementy składające się na model współczesnego hotelu ; scharakteryzować elementy marketingu-mix; opisać elementy koncepcji marketingu-mix formuła 4P, 5P, 7P, 4C; sklasyfikować produkty; określić wyposażenie wybranego produktu; scharakteryzować elementy warstwowej koncepcji produktu/usługi; określić na czym polega kształtowania produktu/usługi; opisać markę fabryczną, handlową i licencyjną; podać cechy charakterystyczne dla poszczególnych faz cyklu życia produktu oraz usługi: zobrazować macierz BCG; scharakteryzować elementy macierzy BCG; wymienić jednostki asortymentu każdego przedsiębiorstwa; wyjaśnić pojęcie strategia produktu; podać rodzaje strategii produktu; wymienić etapy wprowadzania nowego produktu; scharakteryzować produkty/usługi podstawowe, dodatkowe i uzupełniające oferowane przez obiekt hotelowy; podać trzy główne grupy klientów do których obiekty hotelowe adresują swoje usługi; wymienić produkty dla biur podróży, produkty dla klienta indywidualnego, produkty dla klienta korporacyjnego; wymienić funkcje ceny; podać czynniki, które wpływają na poziom cen; wymienić czynniki wpływające na znaczenie ceny w decyzji konsumentów; podać rodzaje cen i rabatów stosowanych w hotelarstwie; scharakteryzować poszczególne rodzaje cen i rabatów; wymienić zasady ustalania cen; określić cele strategii cen; wymienić rodzaje strategii cenowych; podać narzędzia wykorzystywane w kształtowaniu strategii cenowych; wymienić cechy charakterystyczne negocjacji; wskazać sposoby negocjacji; podać podstawowe fazy w negocjacjach rzeczowych; 3

4 podać funkcje dystrybucji; wymienić rodzaje strategii dystrybucji; podać cel dystrybucji; wymienić podstawowe rodzaje dystrybucji; podać rodzaje strumieni, które występują w kanale dystrybucji; określić wady i zalety allotmentu dla obiektu hotelowego oraz gościa hotelowego; wskazać rolę i znacznie promocji; określić cele promocji; podać problemy pojawiające się przy projektowaniu reklamy; dokonać podziału nośników reklamowych; wyjaśnić pojęcie kampanii reklamowej; wymienić typy/metody kampanii; określić rolę i znaczenie personelu; wymienić sposoby motywowania personelu; Ocena dopuszczająca 4 podać fakty, z których wynika konieczność marketingu w życiu gospodarczym; wskazać różnice między marketingiem mix a marketingiem wewnętrznym; określić powiązanie ze sobą poszczególnym elementów marketingu; wskazać dział marketingu, który jest najważniejszy i wymienić jego zadania; podać pytania, z którymi przedsiębiorstwa działające zgodnie z zasadami marketingu stykają się; wskazać najważniejszy element marketingu; omówić elementy systemu marketingowego; ustalić strategie marketingowe dla znanych produktów; narysować i omówić macierz strategii marketingowych; podać przykłady sklasyfikowanych obiektów hotelarskich; wskazać różnice pomiędzy otoczeniem bezpośrednim a pośrednim; określić czynniki wpływające na wielkość popytu i podaży usług hotelarskich; wykreślić krzywą popytu i podaży; określić relacje pomiędzy ceną a wielkością popytu i podaży; wyznaczyć cenę równowagi rynkowej przy określonych danych, wyjaśnia czym jest nadwyżka popytu i nadwyżka podaży podać przykłady podmiotów zaliczanych do grupy nabywców, oferentów, podmiotów turystyki politycznej; podać kryteria segmentacji klientów indywidualnych i nabywców instytucjonalnych; wyodrębnić segmenty rynku dla wskazanego obiektu hotelowego; wskazać różnice występujące między gościnnością intuicyjną a zinstytucjonalizowaną; podać przykłady obiektów, które realizują gościnność intuicyjną i zinstytucjonalizowaną; rozróżnić gości hotelowych na podstawie wymienionych cech; podać znaczenie aktywnego słuchania; podać przykład aktywnego słuchania; wymienić najczęstsze nietypowe postawy i zachowania gościa hotelowego; zobrazować piramidę potrzeb według A. Maslowa; wymienić cele pobytu gościa w hotelu; wskazać różnicę między potrzebą a pragnieniem; opisać czynności podczas wizyty VIP-ów; omawia zasady zachowania wobec gości hotelowych z różnych krajów 4

5 podać argumenty przemawiające za powstawaniem ekologicznych hoteli; określić ramy działania marketingu-mix; wskazać podobieństwa i różnice między poszczególnymi koncepcjami marketingu mix; określić cechy i funkcje wybranego produktu; zobrazować za pomocą rysunku podział na warstwy konkretnego produktu; wyjaśnić dlaczego warto wyrabiać markę hotelu; wskazać niezmienne prawa marek; wyjaśnić dlaczego warto wyrabiać markę hotelu; wskazać niezmienne prawa marek; zobrazować schemat cyklu życia produktu i usługi; wskazać podobieństwa i różnice w cyklu życia produktu a usługi; wskazać zalety macierzy BCG; prawidłowo opisać strategie i strukturę produktu; opisać etapy prowadzania nowego produktu; dostosować narzędzia marketingu do fazy życia produktu na rynku; podać przykłady produktów/usług podstawowych, dodatkowych i uzupełniających; odróżnić między sobą grupy klientów; wyjaśnić dlaczego cena jest najważniejszym instrumentem marketingu; podać przykłady do poszczególnych rodzajów cen produktu/usługi; wskazać zalety każdej z metod ustalania ceny; określić strategie cenowe stosowane przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek; określić warunki dostawy; podać formy i warunki płatności; podać powody obniżania lub podwyższania cen; określić cel negocjacji; przygotować się do negocjacji dowolnego dobra/usługi w procesie sprzedaży; rozróżnić funkcje dystrybucji; rozróżnić strategie dystrybucji; wyjaśnić istotę i znaczenie dystrybucji; scharakteryzować dystrybucję wyłączną, selektywną i intensywną; wymienić kilku producentów oraz ich dobra/usługi do konkretnego rodzaju dystrybucji; zobrazować za pomocą rysunku dystrybucję sieciową; wskazać różnice miedzy modelem pośrednim a bezpośrednim dystrybucji; podać przykłady dla poszczególnych kanałów dystrybucji; wyjaśnić znaczenie allotmentu dla obiektu hotelowego; wskazać przykład allotmentu w obiekcie hotelowym; wskazać podmioty, które mogą korzystać z allotmentu; porównać pojęcie promocji z komunikacją marketingową; wskazać różnice między różnymi warianty strategii promocji; wskazać różnice między różnymi rodzajami nośników reklamowych; stworzyć hasła reklamowe dla dowolnego hotelu; określić na czym polega realizacja kampanii reklamowej; wskazać znaczenie personelu dla obiektu hotelowego; Ocena dopuszczająca 5 określić czym nie jest marketing; wyjaśnić przesłanki powstania marketingu; 5

6 określić skutki usług marketingowych z punktu widzenia hotelarstwa; określić rolę i znaczenie marketingu w gospodarce rynkowej; uzupełnić strukturę organizacyjną hotelu na przykładzie wybranego obiektu hotelarskiego; określić orientacje marketingowe dla dowolnie wybranych podmiotów gospodarczych; określić prawdopodobieństwo sukcesu różnych strategii w układzie produkt rynek; podać przykłady największych liderów rynkowych w danej branży; podać podmioty turystyczne kształtujące podażową i popytową stronę rynku; podać przykłady produktów, których sprzedaż nie wymaga segmentacji rynku; dokonać segmentacji rynku dla dowolnego obiektu noclegowego; wskazać istotę hotelarskiej gościnności; przyporządkować odpowiedni kraj do wskazanej cechy gościnności; poprawnie odróżniać rodzaje osobowości gościa hotelowego; poprawnie zachować się w sytuacjach nietypowych; stworzyć piramidę potrzeb gościa hotelowego; podać przykłady działań marketingowych i ich wpływ na osiągane wyniki przedsiębiorstwa turystycznego; sporządzić wykres wszystkich komórek istniejących w hotelu; stworzyć własne sposoby utrzymania gości hotelowych tworząc programy lojalnościowe dla gości oraz poprawiając poziom obsługi gości; prawidłowo obsłużyć VIP a; wskazać czynniki przemawiające za wybór obiektu hotelowego przez klienta; wyjaśnić wpływ hoteli na środowisko naturalne; określić skalę oddziaływań hoteli na środowisko naturalne; podaje przykłady produktu w różnych fazach cyklu życia; dostrzega znaczenie poziomu cen w walce konkurencyjne o klienta; dokonać podziału każdego dobra/usługi na warstwy; zaprojektować własną nazwę i znak firmowy (logo) hotelu; zaprojektować kampanię reklamową obiektu hotelowego; stworzyć macierz BCG dla dowolnego obiektu hotelowego; przeprowadzić analizę port folio (folderu) wybranego hotelu; prawidłowo dostosować narzędzia marketingu do fazy życia produktu na rynku; zaprojektować cennik dla dowolnego hotelu; zaprojektować rabaty dla dowolnego hotelu; zaprojektować warunki płatności i dostawy dla dostawcy określonego produktu; dostosować model dystrybucji w zależności od wielkości, lokalizacji i oferty obiektu hotelowego; wykonać projekt kampanii reklamowej dowolnego hotelu; Ocena celująca 6 uczeń: w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawy programowe; dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń; wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień; potrafi udowadniać swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy; bierze aktywny udział w konkursach, olimpiadach, w których wymagana jest wiedza przedmiotowa oraz odnosi w nich sukcesy. 6

7 Opracowała: Katarzyna Dymek 7

Marketing usług hotelarskich

Marketing usług hotelarskich Adam Stefański Marketing usług hotelarskich PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA s.j.,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wójcik Dorota Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Podstawy marketingu to przedmiot będący odpowiedzią na szereg procesów zachodzących na rynku, który

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Zarządzanie polega na świadomym i racjonalnym kształtowaniu zależności miedzy elementami systemu organizacyjnego. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Zarządzanie jest opartym na posiadanych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa 412[01].Z2.02

Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa 412[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Małgorzata Bączak Ewa Szymańska Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa 412[01].Z2.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju

Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju I. Obserwuję gospodarkę rynkową Załącznik nr 1 TREŚCI PROGRAMOWE Osobowość typy osobowości 1. Wymagania konieczne (ocena dopuszczający) -zdefiniować pojęcie osobowości -znać typy osobowości Uczeń zna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HANDLOWIE 522305 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Organizacja i techniki sprzedaży

Organizacja i techniki sprzedaży PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Organizacja i techniki sprzedaży TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY SPRZEDAWCA symbol cyfrowy zawodu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

Marketing. System marketingu Marketing mix. Wykład 3, 4. 22 listopada 2014 1

Marketing. System marketingu Marketing mix. Wykład 3, 4. 22 listopada 2014 1 Marketing Wykład 3, 4 System marketingu Marketing mix 22 listopada 2014 1 Fazy rozwoju koncepcji marketingu P. Kotler: (konkurencyjne koncepcje prowadzenia przez organizację działań marketingowych) 1.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os. SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.; Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ; Wybór jednego kursu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu sprzedawca L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Marek Makowiec 1 Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Plan marketingowy ma na celu dobranie i zaprojektowanie działań, które pozwolą osiągnąć zakładaną pozycję na rynku. Cechą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

200 odpowiedzi na pytania z marketingu. Tadeusz Wojciechowski

200 odpowiedzi na pytania z marketingu. Tadeusz Wojciechowski 200 odpowiedzi na pytania z marketingu. Tadeusz Wojciechowski prof. dr hab. Wiesław Kowalczewski: Zakres merytoryczny publikacji dotyczy aktualnych problemów związanych z marketingiem. Należy podkreślić

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo