ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM CYKLU WARSZTATÓW METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM CYKLU WARSZTATÓW METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM CYKLU WARSZTATÓW METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH ORAZ MYŚLIWYCH ZRZESZONYCH W POLSKIM ZWIĄZKU ŁOWIECKIM, W RAMACH PROJEKTU O BIORÓŻNORODNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI CZYLI JAK UCZYC, ŻE SARNA NIE JEST ŻONĄ JELENIA Zamawiający Stowarzyszenie Miłośników Żubrów ul. Ciszewskiego 8 pok Warszawa NIP: , REGON: KRS: Warszawa, r. Przedmiot zapytania Przedmiot zapytania obejmuje: Przeprowadzenie cyklu 32 jednodniowych warsztatów (po 16 na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej), realizowanych w siedzibach wskazanych przez Polski Związek Łowiecki (Zał. 2) w terminie od 15 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Zagwarantowanie dowozu materiałów warsztatowych na miejsce szkolenia z siedziby Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Informacje o projekcie Projekt O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia jest realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, a głównym Partnerem Projektu jest Polski Związek Łowiecki. Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. W ramach projektu zostały opracowane materiały warsztatowe skierowane do nauczycieli, myśliwych oraz pozostałych edukatorów przyrody, z przeznaczeniem wykorzystania ich podczas zajęć warsztatowych z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Materiały dotyczą bioróżnorodności rozpatrywanej w skali kraju, są zgodne z programem nauczania przyrody/biologii w szkole przy ich powstaniu korzystano z konsultacji doradców metodycznych. Zgodnie z założeniami projektu, materiały dydaktyczne maja stanowić gotowe narzędzie edukacji ekologicznej, za pomocą którego będzie możliwe prowadzenie ciekawych zajęć terenowych, ukierunkowanych na bezpośredni kontakt z przyrodą z najbliższego otoczenia uczniów.

2 Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez organizację ogólnopolskiego cyklu warsztatów metodycznych, podczas których wszyscy uczestnicy (nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim (PZŁ), a także przedstawiciele organizacji pozarządowych) zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne powstałe w toku realizacji projektu oraz zapoznani z metodami prowadzenia zajęć (kółka biologiczne/przyrodnicze, wycieczki) w oparciu o zaproponowane w materiałach gotowe scenariusze zajęć. Szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia warsztatów: Wykonawca powinien dysponować zespołem, który poprowadzi cykl 32 jednodniowych warsztatów 16 warsztatów na poziomie szkoły podstawowej oraz 16 na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Zespół prowadzących będzie ściśle współpracował z pracownikiem projektu oddelegowanym przez Zamawiającego do organizacji i ewaluacji warsztatów. Warsztaty muszą być realizowane z wykorzystaniem scenariuszy podanych przez Zamawiającego (Zał. 1) oraz innych materiałów powstałych w toku realizacji projektu płyt multimedialnych skierowanych do uczniów oraz przewodników dla nauczycieli, stanowiących uzupełnienie i komentarz do płyt, a także zawierających przykładowe scenariusze zajęć lekcyjnych i terenowych oraz karty pracy dla uczniów. Treść materiałów zostanie udostępniona wybranym oferentom po zakończeniu postępowania. Przed rozpoczęciem cyklu warsztatów trenerzy wybrani przez Wykonawcę zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu, przygotowującym ich do wykonania zadania, organizowanym w siedzibie Zamawiającego. Warsztaty będą realizowane w lokalizacjach wskazanych przez Polski Związek Łowiecki (Zał. 2). W jednej miejscowości zostaną przeprowadzone warsztaty na obu poziomach w ten sam weekend (lub w dwa kolejne dni tygodnia) - jednego dnia poziom szkoły podstawowej, drugiego ponadpodstawowej (kolejność do ustalenia). O terminie warsztatów decyduje Zamawiający. Osobą odpowiedzialną za wskazanie dokładnego terminu i lokalizacji poszczególnych warsztatów jest przedstawiciel PZŁ w projekcie - p. Bartłomiej Popczyk. Czas trwania jednostki warsztatowej powinien być zaplanowany na 8 godzin wliczając przerwy kawowe i przerwę obiadową. Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładną godzinę startu danego szkolenia 7 dni przed jego rozpoczęciem, a Trenerzy powinni stawić się na miejscu co najmniej dwie godziny przed czasem. Prowadzący warsztaty mają za zadanie przekazać uczestnikom, jak w przystępnej formie prowadzić zajęcia z bioróżnorodności z młodzieżą w szkołach i w terenie, uwzględniając różnorodność grupy uczestników warsztatów (nauczyciele, na co dzień pracujący z młodzieżą w oparciu o podstawę programową oraz myśliwi, przekazujący wiedzę na temat bioróżnorodności w trakcie zajęć terenowych z uczniami). Warsztaty na poziomie szkoły podstawowej będą realizowane dla grupy 80 osób 40 nauczycieli i 40 myśliwych, na poziomie ponadpodstawowym dla grupy 60 osób 30

3 nauczycieli i 30 myśliwych. Warsztaty będą prowadzone od kwietnia do grudnia 2015 r., każdy za warsztatów powinien prowadzić zespół co najmniej dwóch trenerów. Wykonawca zobowiąże się przypisania zespołu trenerów do otrzymanego od Zamawiającego całościowego harmonogramu realizacji warsztatów, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymania harmonogramu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania terminu warsztatów bez podania przyczyny w terminie do 5 dni przed ich planowaną realizacją. W przypadku odwołania warsztatów informacja o wyznaczeniu nowego terminu warsztatów zostanie podana Wykonawcy co najmniej 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem. Warsztaty mogą być organizowane zarówno w dni powszednie jak i w weekendy, również w okresie wakacji szkolnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dowolnej liczby warsztatów w danym miesiącu. Zamawiający na bieżąco będzie prowadził ewaluację merytoryczną i techniczną warsztatów przez cały okres ich trwania. W przypadku, gdy ewaluacja wykaże potrzebę wprowadzenia zmian w programie i sposobie realizacji warsztatów, ze względu na niezadowalające oceny uczestników, konieczne będzie przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dodatkowego szkolenia dla trenerów na koszt Wykonawcy. Wymagania dotyczące wykonawcy zamówienia Wykonawca powinien dysponować 2 trenerami zdolnymi do przeprowadzenia warsztatu dla każdego poziomu zaawansowania (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa). W razie niedyspozycji któregoś z członków zespołu trenerskiego, Wykonawca jest zobowiązany do znalezienia kompetentnego zastępcy trenera, który poprowadzi warsztat w zaplanowanym terminie. Każdy trener prowadzący warsztaty metodyczne powinien: Posiadać wykształcenie wyższe przyrodnicze (biologia, ochrona środowiska itp.) Charakteryzować się szeroką znajomością dziedziny bioróżnorodności Polski, potwierdzoną udziałem w konferencjach tematycznych, publikacjami w ww. zakresie itp. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla dorosłych oraz w opracowywaniu konspektów/scenariuszy tego typu zajęć, zdobyte w ramach pracy w jednostce naukowej potwierdzone odpowiednimi referencjami lub oświadczeniem Posiadać umiejętność pracy w grupie Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania wyboru trenera, jeśli uzna, że jego kompetencje i doświadczenie za niewystarczające do przeprowadzenia warsztatów. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić innego trenera o oczekiwanych kompetencjach.

4 Sposób realizacji zamówienia Po rozstrzygnięciu niniejszego zapytania ofertowego z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. W ramach umowy: Do dnia 15 kwietnia 2015 r.: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 2 listy proponowanych trenerów po jednej dla każdego poziomu warsztatów, zawierające 4 nazwiska każda oraz oświadczenia proponowanych trenerów o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenie w przedmiotowej sprawie. Wykonawca przedstawi listę trenerów gotowych do przeprowadzenia pierwszych warsztatów w mieście Włocławek, w terminie kwietnia 2015r. Do dnia 15 maja Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji pierwszych 16 warsztatów (8 na poziomie podstawowym, 8 na poziomie ponadpodstawowym). Do dnia 29 maja Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji kolejnych 16 warsztatów (8 na poziomie podstawowym, 8 na poziomie ponadpodstawowym). Każdy etap współpracy, którego realizacja została zaplanowana na wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym termin zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Każdorazowo, po przeprowadzeniu kompletnego warsztatu (tj. dla obu poziomów kształcenia) Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół podpisany przez trenerów realizujących warsztat. Każdorazowo po realizacji warsztatu Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z 60 dniowym terminem płatności Wymagane załączniki potwierdzające spełnienie warunków Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym do wykonania zamówienia oraz informację o prawie dysponowania nim. Termin i miejsce przesyłania ofert Oferty wraz podanym całkowitym kosztem wykonania usługi należy przesłać w terminie do 27 marca 2015 r. na adres internetowy Kryteria oceny Jedynym kryterium oceny ofert nie podlegających wykluczeniu jest najniższa zaoferowana cene brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena powinna obejmować całkowity koszt dowóz materiałów z siedziby Zamawiającego na miejsce szkolenia, dojazdów i zakwaterowania

5 trenerów na miejscu szkolenia oraz przeprowadzenie merytoryczne cyklu 32 warsztatów (po 16 na każdym z poziomów zaawansowania). Informacja o wyborze oferty Informacje o wyborze ofert zostanie rozesłana do Oferentów drogą mailową. Kontakt z zamawiającym W sprawach dotyczących zapytania ofertowego i realizacji projektu dopuszcza się kontakt z Zamawiającym w formie pisemnej ( nie później niż do 25 marca 2015 r. do godziny Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Załącznik nr 2: Lista lokalizacji warsztatów Załącznik nr 3: Zakres tematyczny materiałów edukacyjnych, powstałych w toku realizacji projektu

6 Załącznik nr (Dane oferenta: imię i nazwisko, adres, nr telefonu) W związku z zapytaniem ofertowym otrzymanym od Państwa w dniu..na wykonanie zlecenia: ORGANIZACJĘ POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM CYKLU WARSZTATÓW METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH ORAZ MYŚLIWYCH ZRZESZONYCH W POLSKIM ZWIĄZKU ŁOWIECKIM, W RAMACH PROJEKTU O BIORÓŻNORODNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI CZYLI JAK UCZYC, ŻE SARNA NIE JEST ŻONĄ JELENIA Oświadczam, że dysponuję wymaganym potencjałem merytoryczno-technicznym oraz potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Wynagrodzenie za jedną jednostkę warsztatową wyceniam na całkowitą kwotę brutto (zgodnie z kryteriami oceny).... zł, słownie...złotych... (podpis oferenta)

7 Załącznik nr 2 Wykaz lokalizacji warsztatów: Wrocław Włocławek Lublin Woj. Lubuskie Łódź Kraków Płock Woj. Opolskie Rzeszów Białystok Słupsk Częstochowa Kielce Olsztyn Czempiń Manowo

8 Załącznik nr 3 Zakres tematyczny materiałów edukacyjnych a. płyta multimedialna pt.: JAK UCZYĆ, ŻE SARNA NIE JEST ŻONĄ JELENIA - POZIOM PONADPODSTAWOWY Płyta multimedialna skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych (III i IV etap edukacyjny), a poziom zawartych w niej zagadnień jest dostosowany do możliwości poznawczych uczniów z tej grupy wiekowej. Opis techniczny: Płyta podzielona jest na kilka interaktywnych części/plansz, stanowiących jedną całość w logiczny sposób porządkującą wiedzę dotyczącą bioróżnorodności. Zawartość płyty będzie możliwa do wykorzystania w czasie lekcji biologii/przyrody oraz zajęć pozalekcyjnych, w całości lub w wybranych częściach. Zawartość: - tekst, zdjęcia, ryciny - animacje komputerowe, krótkie filmiki, quizy, zabawy itp. Czas trwania: około 60 min. Opis merytoryczy: Najważniejszym celem dydaktycznym związanym z płytą jest przedstawienie zależności panujących w środowisku przyrodniczym w odniesieniu do zagadnień dotyczących bioróżnorodności na poziomie międzygatunkowym oraz wewnątrzgatunkowym. Część tematów, zgodnie z podstawami programowymi przedmiotów biologia i przyroda, jest podzielona na podsekcje przeznaczone do nauczania na poziomie podstawowym oraz informacje uzupełniające dostosowane do poziomu rozszerzonego. I. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć i zagadnień związanych z różnymi poziomami bioróżnorodności (określania, utrzymywania i kształtowania): II. Poziomy bioróżnorodności i. Ponadgatunkowa omawiane zagadnienia: różnorodność krajobrazów, ekosystemów, siedlisk; środowisko wodne, powietrzne i lądowe; ii. Międzygatunkowa omawiane zagadnienia: ogólna systematyka organizmów żywych, ewolucjonizm i filogeneza, selekcja naturalna, specjacja rodzaje i przykłady,

9 III. IV. relacje i oddziaływania między gatunkami iii. Wewnątrzgatunkowa omawiane zagadnienia: budowa komórki, podziały komórkowe, liczba i typy morfologiczne chromosomów u różnych gatunków budowa i kod DNA źródła zmienności genetycznej i metody ich analizy zmienność genetyczna w populacji, jej źródła i czynniki, które na nią wpływają oraz metody jej szacowania Zagrożenia bioróżnorodności i ich efekty omawiane zagadnienia: nadmierna eksploatacja, zanieczyszczenia, zmiana klimatu, zmiana lub zanikanie siedlisk, gatunki inwazyjne Ochrona bioróżnorodności omawiane zagadnienia: historia i akty prawne, edukacja jako element ochrony, inwentaryzacja gatunków, ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem, odtwarzanie ekosystemów naturalnych i reintrodukcja gatunków V. Słowniczek wyjaśnienie najważniejszych pojęć b. przewodnik pt.: JAK UCZYĆ, ŻE SARNA NIE JEST ŻONĄ JELENIA - POZIOM PONADPODSTAWOWY Przewodnik skierowany jest do nauczycieli, myśliwych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych edukatorów prowadzących zajęcia terenowe z młodzieżą w ramach kółek pozalekcyjnych, zielonych szkół, obozów przyrodniczych itp. Przewodnik stanowi uzupełnienie i komentarz do płyty multimedialnej, może być wykorzystywany przez nauczyciela, jako samodzielna pomoc dydaktyczna, lub jako klucz do płyty skierowanej do uczniów. Opis techniczny: Zawartość: - tekst, zdjęcia, ryciny itp. - konspekty zajęć w oparciu o treści zawarte na płycie, - karty pracy dla uczniów, - testy sprawdzające dla uczniów z kartami odpowiedzi, - około 60 str. Opis merytoryczy: Najważniejszym celem dydaktycznym związanym z przewodnikiem jest przekazanie edukatorom gotowego narzędzia edukacji, opracowanego przez praktyków, na co dzień zajmujących się edukacją przyrodniczą w jednostkach naukowych najwyższego szczebla, dostosowanego dzięki udziałowi metodyków nauczania do możliwości poznawczych uczniów szkoły ponadpodstawowej.

10 W podręczniku są przedstawione zagadnienia dotyczące zawarte również na płycie multimedialnej oraz zalecenia metodyczne, co do wprowadzania ich do realizacji podstawy programowej nauczania biologii/przyrody w szkole ponadpodstawowej. Ponadto zawiera on przykładowe konspekty zajęć lekcyjnych i terenowych a także karty pracy dla uczniów.

ZAPYTANIE OFERTOWE (UZUPEŁNIAJĄCE)

ZAPYTANIE OFERTOWE (UZUPEŁNIAJĄCE) ZAPYTANIE OFERTOWE (UZUPEŁNIAJĄCE) dotyczące zatrudnienia trenerów do szkoleń i warsztatów w ramach projektu Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły nr umowy: UDA-POKL.03.01.02-00-001/13-00

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Dostarczenie wymaganej dokumentacji szkolenia: do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego szkolenia.

Dostarczenie wymaganej dokumentacji szkolenia: do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego szkolenia. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z OBSZARU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z obszaru ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy TEC 341/6/2011, dnia 3 października 2011 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów gminy i

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU Warszawa, 15 stycznia 2013r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 wew. 115 i 154 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz

Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia Koordynacja regionalna rekrutacji uczestników projektu oraz Zapewnienie ekspertów prowadzących konferencje, seminaria i warsztaty Załącznik nr 1 do siwz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 Poznań, dn. 7.05.2014 r. BP/62/14/W Zamawiający: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20 61-725 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 W związku z realizacją projektu szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?id=145 Krosno: Usługi edukacyjne i szkoleniowe w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 Warszawa, 4 sierpnia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: BZP.243.3.2015.GK Załącznik nr 7 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 Warszawa, dnia 16.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Na turystycznym szlaku

Bardziej szczegółowo