Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania ofert w ramach w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wykonania zadania z aktywnej integracji przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji dotyczącej zasad prawidłowego żywienia. 1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Antalla Warszawa tel.: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest - przeprowadzenie warsztatów z zakresu prawidłowego żywienia w dwóch grupach po 15 godzin dla każdej z grup w podziale( 2x7,5 h lub 3x 5 h). Grupa I - młodzież w wieku lat 10 osób Grupa II- matki z dziećmi do 5 lat.- 13 osób 2. Warsztaty w Grupie I- dietetyka młodzieży, z naciskiem na choroby związane z zaburzeniami odżywiania występującymi w tej grupie wiekowej oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych. 3. Warsztaty w Grupie II- dietetyka dzieci i dorosłych, z uwzględnieniem codziennego jadłospisu oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych. 4. Warsztaty będą się odbywały w godzinach popołudniowych i/lub w weekendy. Ustalenie szczegółowych harmonogramów kursów nastąpi po podpisaniu umowy i uzgodnieniu z Beneficjentami Ostatecznymi. 3. Termin wykonania zamówienia: Październik - grudzień 2012r. 4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1. Ułożenia i przedstawienia Zamawiającemu harmonogramów warsztatów w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 2. Zapewnienia warunków lokalowych do prowadzenia warsztatów spełniających wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także instalację grzewczą. 3. Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla Uczestników Projektu. 4. Wskazania osoby do kontaktu z Zamawiającym 5. Zapewnienia kadry trenerów legitymujących się odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem w prowadzeniu tego typu zajęć. 6. Wydania Uczestnikom Projektu którzy uczestniczyli w co najmniej 80% zajęć, zaświadczeń potwierdzających odbycie warsztatów. 7. Prowadzenia dokumentacji warsztatów, w tym list obecności ( do wglądu dla Zamawiającego) oznakowanych zgodnie z wytycznymi POKL. 8. Przekazywania w formie telefonicznej lub , niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 9. Przesłania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich warsztatów dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności i kopii uzyskanych zaświadczeń.

2 10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 60 minut. 11. Nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami. 12. Pokrycia kosztów: a) wynagrodzenia i dojazdów kadry, b) wynajmu pomieszczeń szkoleniowych, c) zapewnienia materiałów warsztatowych oraz podstawowych pomocy dydaktycznych ( np: długopis, notes, itp.), które przechodzą na własność beneficjenta projektu, 13 Oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa, oraz oznakowanie materiałów warsztatowych zgodnie z wytycznymi POKL; 14. Przygotowania raportu całościowego z realizacji ww. zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzną i złożenia go wraz z ostatnią fakturą VAT lub rachunkiem. 5. Sposób przygotowania oferty: - oferta musi być podstemplowana pieczątką imienną i podpisana przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu (Załącznik 1). 6. Termin i miejsce składania ofert Ofertę składamy osobiście lub pocztą do 16października 2012r. godz na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. van Gogha 7, Warszawa tel/fax lub w formie skanu na adres elektroniczny lub pod nr faxu Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Zamawiający udzieli zamówienia u Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 8. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego, telefonicznie. Osoba do kontaktu z usługodawcami Katarzyna Chrostowska tel. 22/ , 9. Informacje dotyczące płatności. Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionych przez Usługodawcę, po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania zadania w terminie 21 dni od daty ich otrzymania. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić fakturę VAT lub rachunek bez podpisu Zamawiającego. 10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów elektronicznie. Koordynator Projektu Katarzyna Chrostowska, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. van Gogha 7, Warszawa Załączniki: 1. Oferta 2. Wykaz kadry 3. Oświadczenie 4. Wykaz podwykonawców 5. Wzór logo projektu

3 Załącznik 1.. (Nazwa firmy, adres, NIP). ( Miejscowość,data) OFERTA W odpowiedzi na przekazane Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy składamy niniejszą ofertę. dotyczącą przeprowadzenia warsztatów z następujących części - Przeprowadzenie warsztatów z zakresu prawidłowego żywienia w dwóch grupach po 15 godzin dla każdej z grup: Grupa I - młodzież w wieku lat maksimum 10 osób Grupa II- matki z dziećmi do 5 lat- 13 kobiet Oferujemy realizację 1 godziny przedmiotu zamówienia za: cenę netto.... PLN Słownie.... cenę brutto.... PLN Słownie.... Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania o cenę i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń... (data i podpis osoby upoważnionej)

4 załącznik nr 2... ( pieczęć wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA (KADRA DYDAKTYCZNA) L.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe i wykształcenie: 1.poziom i kierunek wykształcenia 2. inne (np. uprawnienia) Doświadczenie zawodowe wykładowcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia (ilość przeprowadzonych szkoleń) Podstawa do dysponowania osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia..., dn (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców).

5 ... ( pieczęć wykonawcy) załącznik nr 3 Ja / my, niżej podpisany / podpisani OŚWIADCZENIE działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 1. posiadam / posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadam / posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 3. dysponuję / dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajduję / znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Oświadczam, że nie łączą /łączą* mnie z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy powiązania kapitałowe lub osobowe, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; b. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; c. pozostawaniu w związku małżeńskimi, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli...., dn (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców) Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami/ - za składanie nierzetelnych pisemnych oświadczeń.

6 WYKAZ PODWYKONAWCÓW załącznik nr 4 Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy Nazwa Adres siedziby Kod terytorialny REGON NIP Forma organizacyjna Forma gospodarki finansowej (cześć IV KR) Osoba/y uprawniona do reprezentowania Dane rejestrowe podwykonawcy Rodzaj rejestru Nr wpisu do rejestru (dla RZOZ część I KR) Organ rejestrujący Data wpisu Data ostatniej aktualizacji Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa Umowa/promesa Przedmiot podwykonawstwa Data od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowa Opis przedmiotu podwykonawstwa Data do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowa data sporządzenia

7 Wzór logo projektu: załącznik nr 5